Goudsche Courant, vrijdag 13 april 1900

1SS No 81T1 Zaterdag 14 April 1000 39ste Jaargang X HGmpaiui 1 2 9 lU iCs JSieuwS en Advet tentieblad voor Gouda en Omstreken tl u s h Telefoon Nuy J ave dezer Courantgesehiedl dagelijks lïïét uilepndering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 traneo per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 1 Telefoon Ko H ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur des midd t O t o ts e j koop Wie weet welk een intieme conversatie daaruit loü kunnen voortkomen MouUnet was slechts ten deele op de hoogte van de wezenlijke gevoelens zijner dochter en vermoedde dus niet dat Athénais toen zij hem den koop aanried voornamelijk met hare wraakzucht was te rade gegaan Hij geloofde dom genoeg niet dat de verhouding met de familie de Beaulieu door het huwelijk van Gaaien met Athénais zou worden benadeeld en vleide zich dat hij weldra op vriendschap pelij kei ijken voet met de markiezin en haar gezin zou mogen verkeeren Zijne ijdelheid was met wemig gestreeld door het bezit van een kasteel waaraan tal van oudadellijke herinneringen waren verbonden Wat Athénais betreft voor haar waren al deze glonén slechts een middel waardoor zij hst zekerst hare wraakneming op haar gehate mededtngster zou kunnen bereiken Zg was uu in Clara s onmiddellijke nabijheid en kon dus met kalmte het geschikste oogenblïk uitzoeken om de vijandelijkheden te openen Zij had zich door Bachelin nauwkeurig laten inhchten omtrent alles wat op de bewoners van het kasteel Beaulieu betrekking had Zij wist dat de barones de Préfont op dit oogenbUk daar logeerde Doch dit kwam haar niet ongelegen Zij kon dan tegelijk twee vijandinnen in een slag treffen MouHnet en Athénais waren du reeds drie dagen op hun kasteel geïnstalleerd Den vierden werd de fabrikant verrast door een telegram uit Par s van d teJiertog de Bligny waarin deze inede eeldcj at hij het tijdstip van lïjne komst wat met 250 vohs en liet den aldus Terzwakten stroom nog 1 minnnt 8 seconden op Ferraro werken Daarop werd de stroom afgebroken om den gevangenis arts gelegenheid t geven zjn onderzoekingen in te stellen En wat bleek nu V Dat Ferraro nog leefde en dat hart en pols nog duidelgk Waarneembaar klopten De executie werd natunrlp onmiddellgk voortgezet Negen seconden lang bleef de veroordeelde voor de tweede maal blootgesteld aan den stroom van 1740 volts Het gevolg liet ook deze maal op zich wachten Achtereenvolgens deed men den stroom nog dertier seconden drie seconden en vijf seconden door het lichaam van den ongelnkkige gaan en eerst na de vijfde maal kon de dood met zekerheid geconstateerd worden De excecotie had dertien minuten geduurd Het spreekt vanzelf dat deze terechtstelling met hindernissen veel pennen in beweging gebracht heeft om te protest eren tegen de doodstraf door electriciteit welke in dit geval langer gedunrd hoeft en dus pijnlper voor den veroordeelde is geweest dan de dood door den strop of de geuillotine BurgeclUlie Stand GEBOREN 10 April Simon ouders J Koemans en M J Boot Jacobus Hendrikus ouders AV F Blok en N Kramer Wilhelmus Antonins ouders C J van Ham en W M Lamers 11 Arie ouders J van den Berg en M M van Wijk Wilhelmina ouders A Kapteija en P C van Wilgenburg OVERLEDEN 8 April H Zuidweg 80 j II H C Herache 8 w GEHUWD U April L Kaboijit en U H Pontsma Heeuwijk GiEBOBEN Cornelia ouders J van Roou en I Breedijk Johanna Pieternella ouders J van den Berg en A Hoogendoorn OVERLEDEN F Hoogendük 17 j H Verweii 4 d W Vis 8 m A Verklejj 64 j C P van Herk 19 jaar ADVERTBNTIEM AANBESTEDING Op DINSIMG 17 APRIL zal ondcrgeteekende namens de Cudperatleifc Broodbtilikerij en Verbfutt Mvereeniying OSa VOOliUMBL in het Koffiehuis van den Heer A DAM des avonds S unr aanbesteden fV Het bouwen van een Winkelgebouw met Magazijnen en Bovenwoning aan de Raam te Qouda Bestek en teekening zfln van af 2 APRIL tegen betaling van f 2 bj ondergeteekende te verkrijgen by wien tevens nadere inlichtingen worden verstrekt OIUKDa MAa H J NEDEBHOHSr Jr i Architect NOUVEAUTÉS WJ verzoeken de Dames die ons geïllus treerd mode album voor het Zomerseizoen nog miet ontvangen hebben dit te lyillen aanvragen aan Hl JULES JALDZOT C Paris Hetzelve wordt dan omgaand jratia en franco toegezonden Bestellingen van af 25 francs vrfl van alle kosten aan huis met 5 ii verhooging IHèxpedUie kantoor te KozeudaalN 11 S makkalykate poetanüddel voor Heerei en vooral darata cnKlndarachoenwcrlE 18 de Appntuur van C M Muller L C6 garlla Bentll Str 14 Man lette goed mu op naa en fabrlekemerk Verkrnkaar by Heeree WlakaUafa Ie nheaawirk laiaauHaa areieryea aaa aai aanaraal aapat by W laraameaa Arnha M wi Ti r h j xTiDiELJ i Ei sr per Kort overzicht onzer Prljsoourdut 12 fless 12 12 aesch 16 50 15 18 1 75 5 2 26 SHERRIE S PalB en Gold Dry van af f o ft m sr ROOUE en WITTE PORTWIJNEN MADERA S droog en zoet VERMOUTH lo Turin BODEGA CHAMPAGNE 3 Tl COGNAC k i 1 76 1 2 25 i 2 7S t 3 25 f 3 76 enSCOTCH WHISKY Per Fl Pe Ank 45 Fl LISTBAC f 0 65 Nto f 27 75 31 36 42 53 34 42 37 60 47 CHATEAU VALROSE 0 76 8t ESTEPHE 0 85 e s a t Pa 8t BMILION 1894 l PAÜILLAC 1893 1 25 GRAVES Witte Bordoan i 0 80 SAUTERNE 1 O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij i rm f iwi Oe Urina T CBEB ASt Gouda Dwt GeHceili algemeen snbevültr PRAEPARATEN VAN € I il tl SIbI fl t rkcVl P tneesc krachtige en versterkende KINA W JN tegen swakte VgWilIft fc mvviiw gi j j kinderen als volwassenen gebrek aan eetluat alechte spljaverterlng zenuwhooöpijn ter veraterking na ziekte of kraambed koorts en hare gevolgen QUIMA LAROCHE PERRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kijtraten van Kritischen leeWjd ent Verknjt bBar m flacons ö 1 00 en X F fl ol gpa voidzaani verBterkend aangenaainvansmsftk voordBgetijkschgeb uik 7 vooral voor kinderen zwakken en klierachtige gestellen er aan te be velen Als geneeakracMige drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Pnjs per bus a Kgr ƒ 1 70 4 Kgr O BO 4 Kgr O BO Chcmlach M i1L ci lr kr Speciaal voor Kindervoeding m bussen 4 Kgr 0 90 K gutvere iTiClK UlKCr gr 0 50 H Kgr 0 26 A fe AQfhtna f ïerari f+l n Het rookeneener halve Cigarette is voldoende ter bestriiE f gt V lgdrCtlCII d ng van de hevigste awvallen van Aathma etc In doosjes ft 0 8Ó tn Ö ÖÓ t TflinarinHl RntlHotlC fruit PURGATIEF tegen verstopping AamE belen Mlgralne Congestiesetc vooralookaUlaiana voor kinderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAEPELIEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm vOor het kind begeerl ijk en de smaak aangenaam is Pnjs per doos e 0 90 en 0 60 nlmlnWf fllslflIf algemeen erkend als het BESTE huismiddel V J Verkoudheid en Keelpyn het is A ftn slljmoplossend ea vernachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend in HJI □ fleschjes verkrij gbaar Prijs 0 30 per Hesch je f f ra paraten ran RAEPEUEN k HOLM te ZeUt jV att v PMr i H wan eUgvelien tfaarop dê naam on kan ileekeM ng en PBr r ffbaar btj Oe metlt m sipotMakert en DrogUien KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST AUéAJ Q ebrS SfcollvyHrck s Chocolade eii Cacao Doïmabge uuot ito nieu vste uitviodmgun j mm r tnaLil gcbicj verbeterde fhlirlcatle l n uitahutond gobrmk vau fij e e i in tu grsmdatuffuri amniIoeroi len verbruiker van StoUwerck s Chocolade et Cacao een anbeva enswaaniig fabiiLaat nai vteung beuntwoordendo aan icn inhoud der resp Etiketten De riiia bmanlde 87 Brevets als Hoflifcvci aiicler 44 Eere Ülploma B gouden enz Medailles oen bewijs iia uitmualend fijn fabrikait IVeds 1S74 sihieof de Accadenue national Ido Paria Nous vouB décemons une n d tllln d or premiere elawMe on oonsidération ae votr9 exoellenta fo brloatloa de Ohooolat bonbcos v riöa eto eto SttUwarok l fabrikaat is verkrijgbaar bij U ï Cunüseni S Banketbakken ent n Generaalvertegenwoordiger voor 4ederla Mins Kattenulodt AnMterdam Kalveralraat 108 I 4 i iseptl§ciie Tandpoeder en Anll§e liscii Moiidtlnctuur van K CASSÜXO Tandarts te Qouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gouda ZPatênt+rStöÏÏe n MMalXtU k rfi jétKK9 lu mill mi stitt ituri iromtrltt uaiillicl lu Huig mi ilitii m iiitu Warnung rtei fronwr Hr clg un r Jffitma H StoUsm iirungm hst Antau lu têr i MAMtftitt vt rtht êen Nachahmuny fn gtitb r UtakMfeilêhf unsafe Ktet 8 êcJunfen H StoUen nar ran lint Jinot odar In toictm IkwhvuHurtgan k INI t i r PUkal wit nalmatehêod iMgéhingt W FrsitlUten and Zv tgnitêe intk Md fNim Verkrijgbaar bö A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAEBOEEJE VOOR Gasfltters Bouwkundigen m Jasverbi uikers DOOE J J PUINS VAS UOESHVKGU Directeur der Sted Gasfabriek VAK GOUDA Pros f o ta ïle prijzen iija door den ataat gegarandeerd Hoofdprijs Hen biede hel geluk de haBd 600 000 Mk Ditiioodlglng tot deeloemiDg in de Kansen ïan de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloierij waarin teker 11 MiUioen 349 325 Uaik Hieniie v 3i t lioo Mli I pr a vno lion Mark 1 pr a 100 11011 Mark i pnji a75 Ol ark 1 irii a 7l ni O Mark 1 priia a iffilB Mark 1 priJB a fiü 0 O Mark prij a ft6 O00 ark pnjl a 60 01 0 Mi rk 1 prijs a 4 000 Mark prijs a 30 100 Mark prijz a SO i O Mark gewonnen moeten worden De pnjzn van deze veel voordeel bïedeade aldloterij die volstens liet plan slechts USflOO loten bevat zija de TolReude 1 e hoogste pnjs Is eventueel 500 000 Mark Hl pr ftlO ftdüMark 5R r ft fi ÖO Mark iOfipr a 3 00 Mark SOftpr a 2 000 Mark 812 pr a 1 01 O Murk Uiepr n 4 0M9rk 4 pr R 800 Mark lVi r s aa Mark 36D5 ipr a I Mark i pr ft 134 104 100 4M pr 7S t 2l M totaal 5lt U0 prijzen De Uoofdprijs in de i e kUase boilraagt M rk BO OO stijgt m de e U tot 000 M in e 6 tot eo 000 M in de e tot 65 000 M in de e tot 7 000 M m de Re tot 7P 00 Mark m de 7e tot 200 000 Mark en met de prem e van 300 000 M event tot 00 000 M Voor de eorato prijbtrekkmjr die ofiioiefil i vastgesteld kost een pebeel orijiyn lot slechts Guld 3 SO een half onsmed lot slechts Guld 1 5 een kwart origineel lot slechts Guia O O Üe mleggeldea voor de vozende klassen zoowel als de jaiste lijst der prijzen worden aaane even in het officieele treklcingsplan voorzien rnn het Wapen Van den Staat Welk plan ik op naavrnge gratis verzend Iedere deelnemer in de lotenj ontvan rt onxevroagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offimeele trekkingaiijst De uitbetaUus eiJwverzending van do prijZ geschiedt door mij en direkt eo prompt aan de winners en onder de atrea cste geheimhouding ym ledere bestelling kan men eenvoudig per poBtwissel opgeven ook tegen rmbours HP Men wende zioh dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogebjlc of uiterlijk ot 3 Mei e k roet rertroowen tot Samuel llcfkscher Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitschland FEANSCHE STOOMYEEVEEIJ HN chemische W sscherij 11 OPPE HEIMEIt II KriihKnite liotteraam GebroTotxrl Iff Z M don Koning der Belgen Hoofddepdt voor OOI DA de Ueer A VAN OH z Specialiteit voor liet atoomeu en verven van lie üeeren n Uameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het itoom n an pluchemantels veeren bont em Oordjjnon tafelkloeden en worden naar de nienwabé en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadelpk voor Ati gezondneid volgens taai bewerkt GEE BKTKR adres voor alle soorten SCHOEKWEÈK al helüoordbrabantdi Scheet ea LaanenoagaziJB Kleiweg E 30 tegenover de Klelwegsteeg ONTVANGEN Ito soorten SCHOK WIf KHM voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk GoüDA Druk van A BKINHMAN Zb Bulteniandscb Overzichl Het ministerie van oorlog heelt den gonoraal die te Kaapstad met hot verschaffen van mededeelingen belast is opheldering gevraagd omtrent eergisterenmorgen gepublicoetde berichten een nederlaag van de Engelschen te Meerkatsfonteiu meldende Het ministerie heeft nog geen antwoord uit Kaapstad ontvangen Het ministerie segt tevens dat bet de tijdingen als verzonnen beschouwt het er voor houdende dat de overblijfselen van de geslagen Engolsohe kolonne al Maandag te Bloejifontein aangekomen moesten z u en dat de opperbevelhebber dan niet in gifbreke zou z n gebleven de ramp te melden Intusschen is de toon van het departement van oorlog lang zoo zeker niet als het pnbliek wel wensoht en er hoerscit dan ook groote emotie te Londen Zooals werd gemeld keert generaal Gatacre terug naar Europa en wordt hi als divisiegeneraal vervangem door generaal Chermtide Er werden in het bericht geen redenen aangegeven voor dien terugkeer De St Jame B Gazette meent dat het wezen kan om gejondheidsredenen of om par ttcnliere redeneh doch in Engeland wordt deze terugkeer van Sir William in verband gebracht met zijn voortdurend ongeluk in den oorlog Eu juist op Gatacre had men zulke groote verwachtingen gebouwd Hij was iemand met een reputatie een generaal die theoretisch en praetisch tot de beste bevelhebbers in het Engelsche leger werd gerekend Hij was leeraar aan do krijgsschool en hü had in Soedan onder Kitchener een zekeren roem verworven Onder de troepen waj hü bekend als een commandant die veel eischte doch ook zich zelven niet ontzag en om zijn voortdurende zorg voor de stramme oefeningen werd hjj de ruggebeul genoemd In dezen veldtocht heelt hü niet meer gedaan dan posities verloren en nederlagen geleden Bü zijn aankomst werd hg naar het oorden der Kaapkolonie gezonden om de strategische stelling bg Stormberg te besehermen Hü moest dCa stelling ontruimen gedwongen door Olivier en toen hg haar in den nacht van 10 December poogde te Heroveren l ed hg een smadelüke nederlaag door het volkomen verzuimen om veiligheidsmaatregelen te nemen viel hg in een hinderlaag en verloor ongeveer 700 man benevens drie kanonnen 672 zgner manschappen werden krügsgevangen gemaakt De houding FEKJILLETOX HAKTSTOCHT Naar het Fransoh 34 Kn gij beklaagt u nog Het is waar dat me jonkvrouw Clara u nog al koel heeft ontvangen Maar had zij u dan om den hals mOeten vliegen ja gij sielt uwe eischen veel te hoog Gij wilt niet meer terugkünien Het is te dwaas om in wnst te durven herhalen Bachelin zoQ ongetwyfeld de een oi andere vertrouvelyke mcdedeeUng uit tijne eigene levens ervaringen hebben ten beste gegeven want hij was nu eenipaal in een spraakzame stemming Doch hij bemerkte Hog in tijds dat Suzanna met aandacht sat te luisteren terwijl zij bezj g was een rooi te ontbladfireh welke de markies voor haat op het terras had geplukt Bachelm zweeg dus plotseling stil legde de zweep over het paard en vervolgde tGetoof mij Derblay gij moet de mafkiezin spoedig weer gaan opeoéken Voor de jonkvrouw zal eerstdaags een moeieïijke tijd aanbreken en niemand kan zeggen of dat geen gunstigen invloed zal hebben op haar gedrag tegenover u Nietwaar gij zegt ten minste niet meer vnooiti Dat is al vast een stap in de goede richting Morgin egt gij reeds lioe eerder hoe liever r Maar hier n wy al te Pont Avesnes Vaarwel van Gatacre hg die gelegenheid werd scherp gelaakt in een openbaar gemaakt telegram van lord Koberts Door de uitnemend tactiek der Boeren gedreven tot onmacht kon hg eerst nadat de tocht van lord Eoberts Olivier tot den terugtocht had genoodzaakt oprukken naar den Vrijstaat Hjj vestigde zg n hoofdkwartier te Spriiigfonteiii en werd met de bewaking der communicaties belast Een gedeelte zijner troepen viel in handen der Boeren bg Reddersbnrg en Gatacre kwam te laat om zgn manschappen te helpen Hg wordt nu te Spriiigfontein vervangen door gon aal Rundie 1 E n agent van Reuter te Londen heeft dezer dagen een onlangs uit Britsch Indie teruggekeerden civielambtenaar Seaton geïnterviewd die hem verhaalde hetgeen hg zalf van den hongersnood aldaar aanschoiffvd had Het debat over de algemeene politiek dat in de Eranscho Kamer voor de zooveelste maal sedert het optreden vap het ministerie Waldeck Ronsseaa is gehouden leverde niets anders op dan de gewone aanvallen van de rechterzüda en de nationalisten tegen de politieke combinatie waaronder een Millerand met een Galliffet tezamen in één kabinet konden plaats nemen Hoewel de woordvoerder der rechterzüde Deiiys Cochin begon met te zeggoii dat het ministerie nu wel de tentoonstelling zon presideeren faire TExposition is de Pargsche uitdrukking mag men zgn speech en die van Lasies toch beschouwen als een laatste poging oi het nog thans bewtle ta JutUlB Evenmin bevat de speech van WaldeckHousseau welke men de eor oenor aanplakking waardig gekeord heeft iets wat we niet reeds uit den treare hebben hoeren herhalen De tien maanden dat zg nu reeds aan het roer geweest waren zoo zeide hü hadden hun lang geschenen Maar zg hadden in dien tgd althans do tast aan het land teruggegeven welke het sinds lang niet had gekend En de tentoonstelling zou de kroon op hun werk zetten Hnn buitenlandsche staatkunde was eervol en flink geweest Zü hadden de Kamer een wet doen aannemen welke nu al vüftien jaar hangende was die op het koloniale leger Méline kwam nog even het voorstel tot aanplakking bestrüden maar het spreken werd hem door radicalen en uiterste linkerzgde büna onmogelük gemaakt Hü trok voornamelgk tegen de socialisten te velde Het voorstel tot aanplakking werd met 286 tegen 211 stemmen aangenomen Gonjon stelde vofer ook de rede van Méline te laten aanplakken maar trok dit op verzoek van Méline zelf in De Kamer hield zich daarna bozig met de van den Senaat teruggekomen staatsbegrooting waarin eenigo posten in hun vroegere staat werden hersteld Ik bereisde het midden en het westolgk gedeelte van Indie en vond den toestand veel ernttiger dan ik mg had voorgesteld Op verèeheidene honderden mglen in den omtrek zag ik geen spoor van plantengroei alles was verdord en de bodem was zoo hard als steen Do landstreek maakte den indruk van een dorre droge verlaten woesteng en zelf de diepste regonwaterreservoirs hielden geen spoor van vochtigheid meer iu De sterfte onder de kudden vee was geweldig daat noch voeder noch drinken voor de dienen te bekomen was In het bgzonder hefihett de provinciën Kathiawar Pandjah en Itet noordelgk jgebied van Bombay geleden b bevolking heeft reeds meer één hongerJnood doorstaan en is nog niet eens al de gevolgen van dien van 1897 te bovon gekomen In alle streken hebben natuurlgk zwakke kinderen het meest door den nood te Igden en gevallen zgn niet zeldzaam dat de ouders Idogu nottd gedwragen de olatós hunner in iTOMSy buTvliicTilon eh de kinaoren achterlaten De Regeoring doet alles wat zg vermag ter leniging der ellende maar bg den omvang dien zg aangenomen heeft kan het Bestnur slechts gedeeltelgk in het allernoodigste voorzien Wat ik vroeger ooit aanschouwd heb in gevallen van hongersnood zinkt in t niet hg wat ik nu heb gezien De Indische Regeering heeft vóór alles geld noodig en men mag van het moederland verwachten dat het de kolonie te hulp komt vooral nu in den tegenwoordigen oorlog dat moederland vele tastbare bewgzen van aanhaukelükheid der kolonie ontvangen heeft Nu op haar beurt d j kolonie hulp van het moederland noodig heeft zal dit niet mogen teragblgven doch zal het een oude schuld spoedig dienen te delgen Verspreide Berichten PaiNKHlJK Professor Röntgen de ontdekker der XBtralen is door do Academie des Médecines tot buitenlandsch lid gekozen Onder bescbnidiging van spionnt ge is eergisteren te Pargs gearresteerd een bediende bü een groote flnancieele inrichting dus en tracht de dingen maar van hun besten kant te bezien Hij schudde Philippe hartelijk de hand drukte op Suzannes vingertoppen een eerbiedigen kus en was weldra m de nchting van de werkplaats verdwenen Phihppe Derblay opende zuchtend de deur van sijn huis en ging met zijne zuster zwijgend naar bmnen roet gebogen hoofd en m eene gansch andere stemming dan toen hij eenige uren gele den zijne woning verliet Toen was hij nog vol hoop en nu VII Het kasteel van La Varenne behoorde tot de schoonste kasteelen in Frankrijk die nog uit den tijd der Middeleeuwen zijn overgebleven Toen de voorlaatste heer d Estrelle overleed werd het fraaie landgoed het eigendom van zijn Bcnigen zoon een jongen luitenant die een zeer verkwistend leven leidde en onder curateele moest gesteld worien Binnen den tyd van viet jaren was het geheele Slot reeds voor waarde gehypothekeerd Meo stond op het punt al de kostbaarheden naar Parijs te zenden om ze daar te vcrkoopen toen onverwacht de heer MouHnet zich aanmeldde als kooper voor het kasteel met al zijn toebehooren De gelukkige chocolaadfabrikant die druk bezig was met de voorbereidende maatregelen voor het huwelijk zóner dochter met den hertog de BHgny en voor wien de nabijheid van Beauheu ietaaan trekkelijks had was wat in zijn schik met den Léon Gaget genaamd die aan de Duitsche regeering plannen of copieën van plannen betreffende de verdedigingswerken rondom Parus zou hebben aangeboden waarvoor hü reeds 900 mark heeft ontvangen Twee medeplichtigen van Gaget worden opgespoord In 1898 heeft de exploitatie van rükswege van de lucifersfabrieken een netto wiust van 82 426 596 francs opgebracht In dat jaar werden in Frankrük 33 milliard Inciters vervaardigd De Soir is door Edward teruggekocht met het eenig doel om er een campagne in te beginnen tegen minister president Waldeck Rousseau Edmard s zwager met wien hg gebrouilleerd is Om de tentoonstellingswerken vlug te kunnen voltooien zün 600 soldaten ter beschikking gesteld van den minister van handel zg zullen de gebouwen van binnen moeten schoonmaken en de wegen in orde brengen BlLQIE Men zegt dat de domeinen die koning Leopold aan de natie ten geschenke heeft gegeven die to Laeken Tervueren Ostende Ardenue on Glergnon zün Ehoelind Hot toet 4 t het langdorig jjejbmf vin deu katlionekeii aartsbisschop van Dubun to Home het gevolg is van de omstandigheid dat bepaald was dat bg de ontvangst van koningin Victoria te Dublin de protestantsche bisschop de eerste plaats zou innemen hoewel de Kath aartsbisschop de oudste in jaren was Een hevige brand heeft een groote metaalfabriek te Montaneso verwoest er kwamen geen menschen hü om het leven De schade bedraagt ruim 175 000 peseta s OOBTSNRUK HOSOARUS Keizer Pranz Joseph heeft den Oostenrgksch Hongaarschcn gezant te Berlön Von Sz5gyenyiMarich en dien te Londen graaf Deym benoemd tof ridders in de orde van het Galden Vlies BINNENLAND Op het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem zal gedurende de feestdagen eena zeer belangrüko tentoonstelling gehouden worden van reproductiëa naar de werken van Rembrand De prachtige reproduction naar de voor had vervroegd en zoo spoedig mogelijk zou zorgen op La Varenne tegenwoordig te ztjn Misschien nog wel dienzelfden middag Dexe overhaaste komst bracht Athénais in nietgennge verlegenheid Zij vreesde maar al te zeer dat de hertog haar niet zou willen belpen in harevijandige plannen tegen Clara de Beaulieu Zijbesloot daarom aanstonds van de weinige uren die haar nog overschoten gebruik te maken voorde volvoering van hare plannen Mouhnet wandelde nog met de dépêche in zyn hand zijn park op en neer toen zijne dochter hem tegemoet snelde Papa zeide zij ghmlachend j wij zullen vandaag nog naar het kasteel Beaulieu moeten gaan Waarom juist vandaag nog r vroeg MouHnet verrast i Zou het niet beter zijn te wachten totdat de hertog hier is i Dan zou hïj u aan zijne familie kunnen vooritellen Dal is niet noodig papa Clara de Beaulieu en ik hebben nooit geheimen voor elkander gehad Zij zou inderdiad recht hebben zich verbiusd te toonen wanneer iemand anders dan ikzelf haar de mededeoHng deed van mijn aanstaand huwelijk Ook zou het voor de Bhgny een eemgszins lastig oogenblik zijn hetwelk wij hera gemakkelijk kunnen besparen Is de zaak eenmaal beslist dan worden al onze verhoudingen veel zuiverder en bestaat er geen gevaar meer dat de hertog nog op zijne vroegere ideeën zal terugkomen Gij vreest toch niet dat men u wellicht op minder aangenaote wy e zal oatvaagen ï Wfirdt vtrvolidj