Goudsche Courant, zaterdag 14 april 1900

De groote langwerpig vierkante middenmimte heeft een h lfcirkelvormige nitbonwing aan den achterwand waar men een groote trap aan het constmeeren is De zalen Maar wat zou ons een dwalen daar baten wij loopen er in den wilde rond zonder nog te weten wat het worden moet want niets is er wat wijst op de aanstaande tentoonstelling van kunstwerken die uit alle landen reeds hierheen verzonden zijn het dak was zelfs nog niet geheel dicht eergister Het kleine paleis is verder gevorderd Het middengedeelte van den gevel is daar hoog mt de vleugels gebouwd en boven een breed bordes met beelden versierd tot zelfs in de ronde lijst onder den koepel Inwendig vond ik en dit is voor een blijvend monument te betreuren weer de zucht naar overversiering Er is daar een halfcirkelvorraige binnenhof een juweeltje door de kolonnade mot galerij die in dien halven cirkel omloopt maar daarboven en daaromheen is weer zulk een overvloed van ornamenten en verguldsels aangebracht dat de stemmigheid geheel verloren gaat Dit paleis gedurende de tentoonstelling ingenomen door de Exposition retrospective de l Art francais is bestemd later museum te worden van moderne kunst van de stad Parijs De hoofdingang van de tentoonstelling is gelegen aan de Place de la Concorde hg de Seine Hij bestaat uit een reusachtige poort door don architect Binet gebouwd eenigszins naar het model der Moorsche architectuur Op haar hoog rond koepeldak staat het reusachtig beeld cener Parisienne die in de beweging harer hand de uit alle oorden der wereld saamgestroomde raenschen schijnt uit te noodigen daar binnen te gaan Die poort wordt des avonds met duizenden gloeilampjes verlicht dan zal ziJ zeker met de beide pylonen die er voor hoog in de lucht steken een tooverachtig effect maken En overdag zal het ook wel zoo zijn want naar het aantal vlaggestokken er op en er om te oordeelen zal het ook daar een woest gewemel van kleuren zgn Rhamnnsbast in den volksmond veelal rammenastbast genoemd wordt in Duitschland vooral in Saksen gewonnen van een heester die ook biJ ofls in t wild voorkoqt Ze kan dus ook hier zeer goed gewonnen worden De werkzame stof vormt zich in den afgeschilden en gedroogden bast naar t schijnt slechts langzaam en minder goede eigenschappen van den verschen bast ook onaangename reak en smaak verdwijnen door het liggen Daarom eischt de Pharmacopee bast die minstens een jaar oud is Als men t maar weet zegt Ericus in t Nieuws op bet rapport van Burg en Wethouders in zake de oprichting van een Abattoir te Gouda door den heer 0 van Veen Az vleeschhüuwer te Gouda Slot Uit een der militaire slachtplaatsen afkomstig zal hij het bepaald onnoodig vinden in Gouda nog een keurloon te betalen De I October TUd vm Greeiwlci tioudsclie Melkinrichting Gedurende de beide PAASCHDAGEN zal de Melk alleen des MORGEINSaan de huizen worden bezorgd Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor LeuTshavea 78 Maatschappelijk Kapitaal KP A1ILLI E GULORV UtMtiura Ib B H C CASflIBIJX m B SI ft Bt tn De Bank geeft onder controle van het Algemeen idmtuittraHe en Trutt kantoor te Rotterdam 4 Faudbrteeen uit tn ttakken van J tOOO soit en too Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIER Co tOoedkoopste en soUedst adres voor Vervoer van Inboediel loowel binnen all bniten de atad met gealoten wagens A G RAVESTEIJN Bleekersaingel 287 AUe teordt tegen Transportsehade venekerd S tS 8 1S 7 14 4 48 4 8 S OS 09 8 18 8 40 6 80 7 88 Ï 41 8 89 I t 11 7 10 C8 9 88 9 48 p H IJ 11 80 11 81 11 88 1 88 8 30 ♦ J u MO 0 8 48 9 8 11 18 1 84 4 04 4 87 4 68 lf 4l 8 18 9 08 10 11 11 88 0 4II 5 18 8 80 11 84 J AU n la CB Sb klam Extra bybeUlaa Op den traiiun iijn Zoadag Uaandag en Diudag tónduzacliB rotoorbil ottan troor da Sa kl rkrygbaar t gwi aalulaa vrtohtprija ff HollaTidaalia Spo l Bitw avpplaoMMt Wwv 8 c8 104 4 05 4 40 4 50 4 57 B 04 5 10 11 4 09 4 4 11 1 1 4 6 15 7 17 U 44 6 15 6 48 7 45 Hag 5 4 6 06 7 OB7 B0 7 46 a aS 8 B6 9 08 9 46 lO U 11 87 11 8B 18 69 1 86 1 48 8 00 4 0 4 88 4 48 6 J0 6 11 7 4 7 s 53 9 4S 10 1 8 O U O A 1 M 1 T l R D l M tia laaa i Sw = l = y = Mo = = i 5 S = s ii r or 3r8 r 8V9V 9To f W Hannorikatral llae 1 en 8e kla art telrien m Beirigir Ta de Brenkelen Amaterd p tU Plw t rrim jAm t a b i O Ó SS ÏO b u O 1 08 1 1 M 8 41 4 10 B 18 UOI DA UI RIOH 1 Tieereraa 5 1 6 0B 9 18 lO 8 10 18 10 81 18 00 6 10 6 84 7 80 B l 9 07 40 10 19 10 61 U OO 18 40 8 16 S U 4 8 B 4T 6 05 6 55 8 26 10 8 10 56 6 86 11 14 81 7 10 10 48 6 48 11 1 40 8 84 6 28 7 18 8 48 lO M 6 08 7 04 8 88 8 86 9 8 10 14 10 81 11 46 U Sl 1 1 8 0S 8 60 B 04 18 C 40 7 89 8 6 11 16 11 82 UlrMkt o i 41 5 1 7 68 9 19 10 00 10 84 6 l fn I 16 86 9 18 46 1 18 ItM 1 9 16 8 814 41 8 20 7 16 8 10 4B knu W 5 48 6 50 7 86 8 10 8 50 9 80 10 00 11 80 1 16 It OSO l tl 8 80 3 45 B O I 6 36 7 80 8 16 10 00 loiida 7 17 7 84 B 18 09 S4 10 18 10 1 11 5110 4 J8 4 17 4 S 6 41 7 61 8 U li 11 10 aM Cj door vriend en vijand zon dan gemotiveerder zijn Bewondering hebben wiJ voor de kattennatuur van hen die tegen zulke steile rotsen wisten op te klauteren en dan nog wel onder het vuur van de boven hen staande mannen Van dat vuur in het Panopticum zouden zo misschien niet veel last hebben daar de Boeren op het kopje nagenoeg allen hun geweer in vertikale richting houden Dit is misschien de reden dat het tooneeltje niet zoo levendig is te meer daar die mikkende soldaten niet altijd de goede richting uitkijken Voor de aankleeding en de omgeving dervechtenden is goed gezorgd Hbl Het bestunr der roosjesverstellersvereeniging te Amsterdam heeft zich opnieuw gewend tot den raad dier gemeente om onde stcuning der werkelooze diamantbewerkers Een vorig verzoek werd door den raad van de hand gewezen met het oog o a op de openbare collecte die toen juist phiats had Deze collecte heeft echter slechts f 11000 opgebracht zeker een druppel in den emmer waar het aantal v erkloozen 2500 bedraagt Men seint uit Amsterdam In eene gisterenochtend gehouden vergadering der stakende schilde gezellen werd mededeoling gedaan van een schrijven van de aid Amsterdam van den Nederlandschen Schildersbond waarin het bestuur kennis geeft met het looncomité niet te zullen onderhandelen een besluit dat het echter nog ter goedkeuring zal onderwerpen aan de weldra te houden patroonsvergadering Deze houding werd door het comité der stakers als ongehoord gekenmerkt en het riep de gezellen op tot de gisteravond gehouden vergadering ten einde tegen bedoeld overmoedig schrijven krachtig te protesteeren De vraag of de staking zal worden doorgezet werd algemeen toestemmend beantwoord Om het groote belang dat de vrouwen biJ de inaestie hebben zal morgen een vergadering gehouden worden toegankelijk alleen voor de wouwen ten einde dezen den stand van zaken goed uiteen te zetten met het oog op den steun dien men van harentwege verwacht De vergaderden die na de bijeenkomst bj I troepjes door de stad wilden gaan werden door bereden politie uiteeengedreven naamate schilderijen van den grooten Meester die door de Firma Melzentaoh Relfarth Co werden gereproduceerd en door den hoer F M Baron van Lijnden welwillend ter expositie werden algestaan vormen een voornaam deel dezer Tentoonstelling terwijl een groot aantd reprodnctiën van de Firma Emmorilc en WBger ala oolc vin de Firma Klcinman Co beide te Haarlem deze tentoonstelling corapleteeren Deze tentoonstelling bied eeno eldzame gelegenheid een zoo groot aantal reproduction waaronder nog vole onbekende Werken van een der eerste Nederlaudsche artisten uit vroegere tijdperken bij elkander te zien en zal zeker de belangstelling van vele opwekken Naar het Dagblad verneemt zal nog dit jaar in de maand September door den minister van waterstaat tjen wetsontwerp worden ingediend betreüende de droogmaking der Zuiderzee Chailly ertj de schrijver van een boek over het kolonisatiestelsel in Britsch Indie en van een dergelijk werk over ons bestuur op Java heeft te Lyon in het Aardrpskundig jenootschap aldaar een voordracht gehouden over de Boeren HiJ beschonwt den strp in Zuid Afrika als een botsing ïoowel tusschen tegenovergestelde temperamenten als tegenovergestelde belangen en hü ziet niet in wat voor voordeel Engeland eruit zou kunnen plukken Als de Engelschen de Hoeren weerhouden weg te trekken en zich eldevs te vestigen zal de uitkomst slecht moeten zijn al loopt de veldtocht gunstig af voor de Êngelsche wapenen De Boeren ziJn oen vruchtbaar ras en daarentegen bestaat er in Engeland geen bijzondere neiging tot verhuizing naar de Kaap Chailly Bert noemde den oorlog onrechtvaardig al bewonderde hij de geestkracht thans door de Engelschen aan den dag gelegd Gemengde Berichten Öisterennacht is in Den Haag inbraak ge S leegd in een der bnreelen van de boekhanelaars firma Gebr Belinfante gelegen in de Bierstraat en bestemd voor de expeditie van buitenlandsche boeken Door het intrappen van de deur in een poort heelt men zich toegang verschaft Er wordt eenig geld vermist De inbrekers hebben een rijwiel achtergelaten In een Par schen brief in t Niauws over den chaos die over een paar wnken de tentoonstelling zal zijn leest men o a Het blijvende gedeelte der tentoonstelling wordt gevormd door do Alexanderbrug en de twee paleizen bij de Champs Elysées Nu de twee gevels bjna gereed tegenover elkander staan maken zjj een voortreffelijken indruk De lange gèvfil van het groote paleis met ziJn ry booge kolommen rechts en links van het middelstnk waarin de hoofdingang boven een paar treden ligt en dat door twee reusachtige beoldgroepen bovenin versierd wordt is statig en voornaam De beelden tusschen de kolommen vier in lederen vleugel ziJn elegant zij symboliseeren geloof ik de kunsten en wetenschappen In den zelfden nacht is nog op verschillende andere t laatsen ingebroken o a in de Laan van Nieuw Oost Indiö in twee loodsen en in een perceel zoomede in een schoolgebouw in dis omgeving Overal wordt oenig geld vermist ea dieven hebben nogal schade aangericht doorverbreking van sloten enz In hej Panopticum te Amsterdam is weer lets nIeWs te zien de Herneming van Spiohkop door de Boeren En een goed beeld geeft de groep zeker Van den strijd De dikke behaarde welgedane gezichten van de Boeren kijkende tnsschen de kopjes en beneden op een mooi nagemaakten bodem de echt Eugelsche typen Echter zjn de titel juister geweest zijn jPevecht bij Spionkop De stelling ingeno öevecni du ouiuuauv o 11 i mn i i = a S7 4 8 4 o8 4 15 4 87 4 58 B 18 L 9 88 F a ffl i n lu io U U hi h T r f tt 8 88 0 8 48 B Si I Bt C8 88 1 1 07 1 1 l 8 11 88 11 8 11 4i 11 81 11 8 G udft Moordrecht Ülouworlrwk OipeUa aollerdun M RotterdamD P B littardsm B AUmo d l Diiudiji 8 80 TM 7 8 8 H iloor 7 S7 t V 7 84 7 41 7 10 KOTTERDiM SOtIBA Tia 1 85 8 05 39 49 1 6 S OS 8 09 S S 18 88 1 8 11 80 11 87 9 8 9 40 f I g 8 10 19 11 86 I 1 1 10 89 r V0 8B t 1 40 7 8 BottwdMn Beun RottOTd D P Bottordam U Oipelle Hieu ert k Iftoordreoht Boadi 6Ï 7 IJ HB IO 8 40 9 18 3 i 9 00 9 88 7 58 8 4S 8 12 9 0 8 4B 8 88 08 8 14 8 80 4 48 8 8 7 44 8 08 8 14 n ilUtie op den laop ku niet gerekend iwrto jB BcUulide Ipoar 4 58 S 04 t ll 8 17 eOUDA D M BAiGoeemae 11 16 1 08 1 06 14 8 46 4 18 4 65 5 26 6 07 618 6 88 4 4 16 4 45 5 87 5 55 00 10 19 11 16 11 18 11 80 11 11 10 48 11 4B 18 9i 8 9 B7 7 S5 8 09 8 41 9 11 7 87 8 58 f 7 48 f 1 0 9 14 8 07 8 8B 9 19 9 89 I IB 1 1 1 1 80 1 48 AUau la en la Uua Inkt teHOe W Qoad l TeiihuiMnMoerkap lle 11 48 9 B6 10 88 ioalln Oudew Woard Uttwht 6 7 6 66 7 68 8 81 8 4 9 10 10 16 10 11 88 18 08 1 87 3 08 8 20 8 6 4 48 6 88 6 1 6 51 7 68 8 1B 6 68 8 14 10 88 11 65 18 17 4 tl T H t SO 7 02 8 12 10 46 18 86 4 80 7 8 9 4 1 14 8 12 10 46 18 86 4 80 i 7 17 8 86 i01 t8 9 81 lO B 11 10 11 11 1 B1 i 0i 8 40 Ba 4 48 i lO 640 7 1 7 6 B lt 10 01 I0 S6 11 10 Woar leii Oudav Sondi B 60 7 11 SootermBW Zsg Voorburg Hage laatste inkomst van het abattoir is gelegen in den verkoop van medt enz wordt er nu niet gestald dan zal die opbrengst wel iets minder zijn De uitgaven bepalen zich in de eerste plaats tot rente en aflossing van het voor den bouw te leenen kapitaal van 180 000 i 200 000 gulden Zal tegen 3 percent dit kapitaal te krijgen en volgens B en W in 50 jaar af te lossen zijn f Als iin de inkomsten niet zullen zijn zooals B en W zich die hadden voorgesteld dan zal het geheele amortisatieplau inoéE veranderd worden Zal het ook niet blijken dat men met een bedrag voor onderhond van gebouwen en machines van f500 sjaars zegge vijfhonderd gulden nooit uit zal komen Het personeel zal moeten bestaan uit een directeur Rpsveearts die behalve vrne woning eene jaarwedde behoort te genieten van f2000 met byvoorbeeld viJf twee of driejaarl jkscho verhoogingen van f 200 Voor deze verhoogingen is niets uitgetrokken terwijl ze toch ook betaald moeten worden Zal de directeur geen hulp noodig hebben tot het keuren van vleesch of moet hij het ten allen tyde alleen doen Wie zal hem vervangen b afwezigheid De opzichter of halmeeater kan toch geen keurmeester zijn Naar mijne meening zal er dus evenals in andere plaatsen een tweeden keurmeester moeten worden aangesteld Moet daar er onder het personeel niemand voorkomt die de administratie zal houden ook soms de directeur die betrekking waarnemen f B en W liebben hier vrijwel de zuinigheidbotracht doch bij oprichting van het abat toir zal blijken dat niet één persoon de directeur zich met al die functién zal kunnen en willen beiasten Bij de jaarlpsche uitgaven zal dus meer dan f5500 noodig zijn voor het personeel BiJ de uitgaven zal men ook nog een post dienen te brengen voor verlichting niets is daarvoor uitgetrokken B en W zeggen wel in hun rapport dat de vleoschkeuring bij gebrek aan licht in de slachtplaatsen soms onvoldoende is en Dr De Jong bevestigde dit punt maar men zal toch niet altijd voor donker klaar zijn in het abattoir en waar moet het dan heen als die donkere dagen voor Kerstmis komen Een abattoir dient dus gas of electrisch licht te bezitten Uit het bovenstaande zal het tegendeel wel blijken van hetgeen B en W in hun rapport beweren dat de uitgaven zeer hoog waarachijnlük te hoog zijn geraamd Dat ten laatste de post van 11510 van de gemeentebegrootlng zal kunnen vurdwijnen is mogeljjk maar een gedeelte zoo niet geheel zullen B en W kannen voegen biJ de uitgaven van het abattoir Zooals ik daar straks aantoonde is er maar een keurmeester de directeur Moet die nu ook soms nog belast worden met het toezicht op de vleeschwinkels en den invoer van vleesch in de stad f In punt III heb ik reeds meegedeeld dat evenals in andere plaatsen een toezicht in de stad daarvoor noodig is 1U 10 10 10 81 10 17 10 14 10 8J 10 40 10 81 8 17 8i 7 8 8 08 8 10 8 11 8 l P 8 80 i B cB f 9 88 10 08 flO lB 1 i i 10 88 lOA 10 80 7 48 8 0 17 6 S7 6 34 6 41 6 47 5 95 t 88 10 49 8 13 0 5 4B 5 B8 10 06 10 40 10 18 10 87 10 89 10 4 11 07 7 59 S eO 8 9 13 8 11 8 S1 I 8 88 P 8 41 8 48 8 6 1 40 10 00 Resumeerende kom ik tot het besluit dat volgens de aanwijzingen van George Osthofl het bestaan van een abattoir in Gouda flnantieel onhoudbaar is a Omdat de slacht en keurloonen teweinig zullen opbrengen b f 1175 van stalgelden niet zullen ontvangen worden c De ontvangsten van het koelhuis veelte hoog zijo geraamd d De opbrengst van keurloon verminderdzal moeten worden met het bedrag dat deMinister van Oorlog niet bereid zal zijn tebetalen voor invoer van spek en vleeschvoor de militairen e De opbrengst van mest enz minderj al zijn dan B en W hjbben geraamd f Voor de verhooging van traktementenniets is nitgetrokken g Een post noodig zal blijken voor hettraktement van een tweeden keurmeester h Voor onderhoud van gebouwen en machines het bedrag van f 500 niet voldoende zal blijken voor zoo n groote inrichting i Gas of electrisch licht ook uitgaven eischen j De f 1640 onmogelsk geheel znllen kunnen vervallen als traktement voor den keurmeester in de stad Ik meen met de e aanwijzingen te kunnen volstaan omtrent de finantieele berekening van B en W Zoowel bö particuliere als Gemeentezaken is men dikwijls geneigd om bü het begin der oprichtingen eene rekening te maken die in ontvangsten en uitgaven zoo jnist sluit Heeft men echter de zaak eenigen tiJd gedteven dan pas ziet men menig naal dat de berekening op papier wel sloot maar de uitkomsten geheel anders waren dan men zich had voorgesteld Welnu geachte lezers dat staat ook hier voor de deur en het is voor eene gemeente g emakkelijker dan voor een particulier want et belastingbiljet is geduldig en moet dan maar eene kleine verhooging ondergaan wanneer er voor het abattoir te kort komt Ik geloof door deze bladzijden naar mjn beste vermogen te hebben aangetoond dat een abattoir noch wenschelijk noch mogeljjk in Gouda raag heeten Ook doe ik een beroep op den Raad der Gemeente om geen f200 000 uit te geven V or eene inrichting waaraan tot nog toe goen behoefte in Gouda bestaat Men kan door de oprichting van een abattoir Gooda gfootstoedsch maken maar men belast daardoor een klein aantal neringdoenden zeer zwaar en de belastingschnldigen zullen na verloop van eenigen tijd het hunne moeten bijdragen STADSNIEUWS GOÜDA 13 April 1900 Door den heer C Witto van de Velde alhier is tengevolge den wensch van wylen zijn broeder den heer Henri Van de Velde overleden te Leiden 6 Juii 1899 aan de gem Zoetermeer ten geschenke aangeboden een kristallen beker op zilveren voet met dito deksel welke beker den liden April 1857 door den raad en den secretaris dezer gemeente den aftredenden burgemeester mr C W Hubrecht werd vereerd Bij Kon Besl is met ingang van 16 Mei benoemd tot directenr van liet post en telegraafkantoor te Boskoop B H C Schiluikes thans in gelpe betrekking te Zwartsluis Voor het akte examen lager onderwijs den 12 April te s Gravenhage gehouden is o a geslaagd mej A Vis van Nienwerkerk a d Aan het station te Zegwaard is men begonnen met het leggen van een derde lijn hoog noodig mot het oog op het drukke goederenvervoOT aldaar De liJn komt achter hef smalle perron heen zoodat le lijn die thans de reizigers naar Gouda vervoert de middelste lijn wordt en dan voor goederenvervoer zal dienst doen De nieuwe lijn zal dan de reizigers van Den Haag aanvoeren CAPïLts d IJsEL Bij de oorgisteren gehdnden verkiezing voor een lid van den gemeenteraad alhier werden uitgebracht 197 stemmen waarvan verkregen de hoeren O Hoogendijk 94 J H Stoffels 50 en A Slabbe 48 terwijl 6 van onwaarde waren j herstemming alzoo tnsschon de heeren Hoogendgk en Stoffels Rechtszaken Naar hot Hbld mededeelt kwam het verzoekschrift waarbij eenige leden der Amsterdamache balie in de vorige maand aan H M de Koningin kwijtschelding vroegen van de straf waartoe mr P J Troelstra is veroordeeld eerst fe s s Gravenhage aan nadat op het verzoek van den vader om gratie voor zjn zoon reeds afwijzend was beschikt Het request was van den volgenden inhoud Geven onderdanig te kennen De ondorgeteekenden allen advocaten te Amsterdam Bö vonnis dd 28 Juli 1899 werd door de arrond rechtbank in Den Haag de heer mr P J Troelstro beklaagde uit hoofde van smaad aangedaan aan een ambtenaar ter zake van de rechtmatige uitoefening zijner bediening ontslagen van alle rechtsvervolging In hooger beroep werd door den Hove in Den Haag dit vonnis vernietigd en de beklaagde bü arrest dd 26 October 1899 veroordeeld tot gevangenisstraf van ééne maand Tegen dit arrest werd de cassatie verworpen bjj arrest van den Hoogen Raad d d 12 Februari 1900 zoodat de voroordeeling thans in kracht van gewijsde is gegaan üit dezen loop van zaken blijkt dat biJ twee rechtelijke colleges een fundamenteel verschillende beschonwingswijs bestaat nopens de strafbaarheid van het feit en de motieven van den dader Te dien aanzien stellen de ondergeteekenden zich niet partij Wèl echter meenen ziJ hunne overtuiging niet te mogen verhelen dat de straf door den Hove toegepast kwalijk ge icht kon worden geëvenredigd te zijn aan het misdrijf Het feit door den leer Troelstra bedreven mag niet op zich zelf worden beschouwd Het is eene episode in do zaak der Gebr Hogerhuis van wier onschuld hij langs dezen weg het bewiis rechtens leveren wilde Naar de meening der ondergeteekendon had dit punt bij de strafmaat den doorslag behooren te geven In het middel mogo de heer Troelstra hebben misgetast de overtuiging eener veroordeeling van onschnldigen bestond bij hem Het edelaardige eener poging die om anderen te redden het eigen govaar gering acht niet in rekening te brengen gaat niet aan Redenen waarom de ondergeteekenden zich wenden tot Uwe Majesteit met onderdanig verzoek dat het Uwer Majesteit moge behagen den heer Troelstra te verleenen kwijtschelding van de straf bij voornoemd arrest door den Hove in Den Haag hem opgelegd Amsterdam Maart 1900 Door de rechtbank te Utrecht word uitspraak gedaan in de zaak van de studenten W van Hoogenhuyzen jhr J H van Heersma de With en H C graaf Schimmelpennick bekl van het wederrechtelijk door geweld iemand dwingen iets te doen of te dulden de laatste bekl bovendien van mishandeling De rechtbank veroordeelde de beide eerste bekl tot f 50 boete subs tien dagen hechtenis en den derden bekl tot zes dagen gevangenisstraf VERSCHEIDENHEID Onderstaand schrijven een brief van een eenvoudig man drukken wij af omdat daarin de geest van het volk dat woont in en strijdt voor Transvaal wordt wedergegeven beter dan een geleerde het in eene schoono verhandeling zou kunnen doen Merkwaardigs leiten zal men er niet in vermeld vinden Bethlehem Zondag 19 Februari 1900 Wfl zijn allen frisch en gezond al zijn wij in den oorlog geweest broeder zuster zwager kinderen en verdere vrienden en bekenden en ik ben nu voor 14 dagen met verlof Ik was 9 weken bij Ladysmit en 3 dagen in het zware gevecht Het is een prachtig gezicht broeder by donker zulk een oorlog te aanschouwen en dan het gebulder van 40 kanonnen te hoeren die ons niet kunnen raken het is dus duidelijk dat God aan alle kanten met ons is Wij wachten de Engelschen maar af met ons geweer en dan schieten wiJ duizendtallen dood Gisteren hohben wü nog 180 wagens met levensmiddelen buitgemaakt 28 ossen en 80 paarden Laten de Engelschen maar soldaten Btuten wij zullen ze wel doodschieten of vai en hun kost wel eten en in hun tenten slapen en hun paarden berijden Het is een wonder om te zien hoe de Boeren vechten maar de nieuwsbladen znllen u zeker ook wel op de hoogte brengen Jo ligt bij Kimberley de mannen van Naantje en Neoltje liggen nog voor Ladysmith en Arie rijdt den Sngelschen trein van Dundee naar Pretoria Als men in de dorpen komt dan zp de mannen en kinderen vejrtrokkan zfl komen van de legers af om te oogsten en jongens van 16 jaar helpen hen Wjj hebben een voordeeligen zomer korpn perziken en aardappelen alles in overvloed Ik ben bliJ dat er in Holland zooveel gedaan wordt voor de Afrikaandèrs Het Cömitê wordt vriendelp bedankt nit naam van velen n vooral u waarde broeder voor de moeite die gt n gettoost Gij moet met de commissie er e ens over spreken dat zij geen geld moet sturen maar broeken vesten jassen en schoenen zoop lucifers en medicijnen geld is hier genoeg ook vleesch melk boter en kaas Zooals reeds gemeld zon dit een goede weg voor den Hollandschen handel zflu want ik verzeker n dat de Alrikaanders graag zouden willen handelen en beter kans kan er niet komen De Engelschen moeten mijns in ziens allen weg met bun handel en de kans staat dns schoon t Is jammer voor die Êngelsche soldaten dat zij hier als t ware komen om doodgeschoten te worden en ik geloof niet dat Engeland zal blijven regeeren ik denk dat het Vereenigd Zuid Afrika zal worden Broeder ik wenschte wel dat u zulk een lager hier eens zag Daar ziJn vrouwen en een predikant die ook te paard medegaan In de tenten wordt eiken avond godsdienstoefening gehouden en worden psalmen gezongen De predikant houdt ook 8 avonds kerk eer de menschen op wacht gaan Honderden zakken perziken en appeleh komen van de dorpen en ook koek Qij moet eens zien wat n drukte dat verschaft want alle menschen iielpen mee Ik zal n eens een courant sturen als ik er een kragen kan Ik moet nu uitscheiden want het is posttijd en ik vorwacht spoedig een brief van u terug Groet alle menschen maar van ons en zeg dat het goed gaat Wie mü schrijven wil kan het doen 12 cent port er op Verder geen nieuws De groeten van ons allen en van miJ die zich noemt n broeder oom en vriend A W Linnengoed en Dassen Nieuwe Handschoenen en Parapluies enz voor DAMES en HEEREN A VAN os Az Md TaUlenr Kleiweg E 73 GOUDA relepkoou Mo 3Ê Vrkrs am Slotkn 81 98 98 Beurs van 93 98 lOOV 88 SS Vi 88 84 66 961 96 96V 101 67 2 i 88 V 4 11 APRIL SlDlatiMD Can Ned W 8 21 8I iduo dito illtc 3 ilito dito dito 3 HoHoi 01 1 GouJl 1881 98 4 lTALlB In3ohr Tiiig 1862 81 5 OoailHK Obl in papier 1868 6 dito in ulier 18118 6 PomTO li Obl met coupon 8 dito tiokot 3 57 2 26 iS 10 34 900 91 99 631 486 651 BnuxD Obl Binnenl 1894 4 duo Oeconi 1880 4 dUo bij ttoths 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1S83 6 dito dito dito 1884 6 SpiMJII Perpet echuld 1881 4 Tdhiu Qepr Oonv leen 1890 4 6ef Ivening eetie D TKNC2DEL4 Obl lOllhep 1881 VVBTBEnAH Obligation 1SU6 8 KoTTtBDAM ated leeu 1894 8 NlD N Afr H ndeliï aand Arendub Tab Mij CerliSceton Deli Msatsohanpi dito Arii Hypotbeekb paudbr 4 Ciilt Mg derVoraleol aand Gr Hypolbuokb paudbr 4 10 Nsdorlandaohe batik aand 204 Ned HandelmaatMlb dito I 154 t N Wkfao Hyp b pandbr 8 96 Eott Hypotbeekb pandbr 4i TJtp Hypotbeekb dito 4 188 110 90 99 114 10 284 OoBTENB Öjat Hoof bank aand Rdsl Hypotheekbank paudb 5 HXIUKA fiqut hypotb pan Ib 4 M iw L O Pr Litn rert 6 ia bg SiD HoU U 8poor Mü and Mij tot Eip r 8t Spw aand Ned lud Spoorwegm aand 1861 100 86 66 1 1 9 M 114 1411 68 108 74 76 104 87 26 tel 99 rt 48 A 88 l 0 ilO TW 108 M 10 9 1 mm 100 117 117 101 85 KM Zoid Afr 8pm ind 6 dllo dito dito 1891 duo I I n 8poor l 1887 89 A Ealil 8 Zuid It l 8pwmij A a ob S POUK Waraohau Weenen aand Eotl Or Buaa Spw Mij obl 4 Baltilohe dito aaml Faalow dito and 6 Iwan Homlir dito aand 6 Kunk Cb AK ir 8p kap opl 4 dito dito obliü 4 AliaantA Cent Pao 8p Mti obl 8 Ch e fc North W pr C v aan 1 1 dito dito Win 8t l eter obl 7 Desrer h Rio Gr Spni eert T a Ulinoi Central obl in Kond 4 Louiat k Na htilH Oert T n i Meiiro N Spir M Ie hTp o 6 Hiaa Kama T 4pOl pr f aand N rork Onlaa o h Weet aand Penn dto Ohio ohlig 6 Onwon Oabf Ie hyp in pjud 5 St Paul Minn k Manit obl Un Pao Hoof l n obig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 Ganadj Can 8outh Ohert T aand Vm O RalW k Na lo h d o O Amiterd Omnibna Mij aand aotterd Tramwe Maala Mand Nïl Stad Amaterdam aand J Htad Ro terdam aand 8 Biwil atad AntMorpon 1897 S J Siad Braaiel 1886 2 Holla TheiMReillllO avlaoh 4 Oomm Staatdeenig 1860 6 K K Oo t B Or l880S Spxh Stad Madrid 8 1868 NiB Ver B i Arb Spoel oert ONTVANGEN eene groote keuze V00R IA 411SCAPES EN COSTUMES TAILLEUR ü SAMSOM Specialiteit in COSTOMES MANTELS en JAPONSTOFFEN ADVERTENTIEl üe Vereeniging Armenzorg VBAAGT WASSCHEN en HANaELdOED voor twee Weduwen NAAIWERK lielit wit en BREIWERK en ligt LOOPWERK voor een jongen Inlichtingen te bekomen Turfmarkt 109 Verkrijgbaar bjj A BRINKMAN ZOON te Gouda ZAKBOEKJE VOOR Gasfitters Bouwkundig en en üasverbiuikers fi DOOB J J PlilNa VAfl DOSaBVROU Directenr der Sted Gasfabriek VAK hB Ö ü D A Prp O IJ 4