Goudsche Courant, zaterdag 14 april 1900

No 817S Maandag 16 en Dinsdag 17 April 1900 SOste Jaafgang mmkwï DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoon So Ut De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs pev drie maanden is 1 25 iranco per p ost 1 70 Afzonderiijke Nommers VT IF CENTEN TdefMn Ho 89 ADVEUTENTIEN wwden geplaatst van 1 5 rebels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advei tentiën tot 1 uur des niidd Tlüeny s Wo dnbalfim m do soliooly Wörold boKend en geroenifl © nuvwrtrotFen middel tügun i allo Borst 1 0 UK Le erMaat il l teii en InwumUg oowel i s ook uitwuiuUg in hijnu idle ztoktügüvallen tnot goed tevolg aan to wondon l ry ierfliCOII t 1 per post I 1 15 TUiiry s Wendtntlf bezit en alsnog ongelcaiule gonoesVracht en heilzftini werltiug Mnakt lueosl l elke pijnlijke rbodig Mot üQgeueeKlllk eeu bijna HZ ist geoezititi en it tektDgpii enz lost f i eo en gevtiarïolle oppratie gehool dozo zfllf werd een U jaar ud vo Kehouden lieengezwel en onla jaar kRukeriydiin ceiiczen B verzBclitinjt der piinon bij wondou Yan allerlei aard Prijs per pot f IBO per Centraal Dopöt voor Ned la d Apotbekrr HE1IRI S4NÖERS Eolin 8 AmatenVim Waar geen depot ïa bestelle men direct asn jlic Schutienapothcke dei A THIRRRY in Pn gmda bel Rohittch Oesterreiflh 0 licï6 prospwtui te oatbiedeB by laet C j H ri4 P iindera R km 8 inutflrdun 1 1 3 S Q S 5 O o PJ q si S s iPain Exielter iDWirqTiDfr Bheuva D tig Jw wSdt dit m i M mat r nft MDd ïaoeeh til pijnnUlnidl tiek JiohiVMJ IdÖ ër1 ook 1 Veil lettfl dunt dan iÊfft ▼ rtröüwen offhet labrleksmark Mktr id l 25 76o wi60e d fl in de maeBte apoüiakup Te ljnBterd k W oih Qeban van TuyU en SaodorB ia den Dit m hrf Een ware Sciial TOOT de Ugelnkki e laehtoffera der ZeUbeTl kkidg Onanie en gohe jne aitapaj tingen isl bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI G HoUandsche nilgave met 27 atb Prö 2 galden Ieder die aan de Tersohrikkelpo gevolgen nn deze onden d Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlpa duizend van een keren dood ïe verkrflgen bj hetiVorlags Magaiin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen intending van het bedrag ook in poetzegelB en in eiken boekhandel in Holland Kieuw onovertroAen rof Dr Lieberi welbekend lltlQW SaACBT ltLIXBa AUmh eoht m t Fftbriekimerk tot voortdurende radicale en zekere genezing van alle zelfs de meest hardnekkige aenuwxtekten vooral ontstaan door j u afdwalingen op jeugdigen leeftijd l otale genezing van elke zwakte Blee zacht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpijn slechte spüavertering Onvermogen Irapotenz PoUntione enz Uitvoerige prospectussen l rij ipcr f Mei fl 1 O 8i dubbeb fles i 0 ntrml bep6l Mattb v d Voïto Zallbommol 1 61 1 M ClAau Co Botlerdam 1 llappel GraTenhago 1 lalraman do Jong J Cin Rotterdam WcW Co Oonila I ü bü alle drogisten EEMIBBEPÖTTANTHEE Hen worilt verzocht op t MEUK te lelten UIT HET MiOlZUlI VAK M RAVF NS Vi YZO ES GORINCHEM Deze THEEËN worden afgele rerd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned om met vermelding van Nommer en li ry voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedepofneerd jH c He Si OM ll iWyk im nuktolyklte psuimldilel voor HMrw n vooral damu n KindereelioenwtrJc la de Anpntuur van C II Ulier t Ce Beril BsulllSlr 14 Men lette pwl mux op naam en fabriekamerk Vtriiryabaaf bv HttfWn Wlnk li n hl lehOMWaHi lÉlarilrin niS ni i a nrul a nt l BuH iaa An n Zich tot de uitvoerioKvan geëerde orders aanbevelende J BREEBAART hZ Cioudsche Melkiiirichlin De Piij s onzer PRIMA RWAUTKIT GEPASTEURISEERDE ROOMBOTER is tot nader aankondiging f O SS per 7 ISZ O Bestellingen worden door de Wijkknechts aangenomen en tijdig aan huia b zor oriaJSron te Oberlahnstein by ns TafeLdrank 1 VanhiA mklyke uisderJ ledèFlandèn L J A fr ff I i hi Tr I H I i mBi uiMiii r i I Éii Vergelijk onzl kwalitelM en prijzen met die pn I 1 m a lUi 1 t t Maandag 2è PaaScwk nil waalven g Sloieh andere Iprikanten 1 BeisHis r li iiieimi vin ii t Mj p il WH birichteil hi imedej dat onte r em Ji le Imter alS iedrf onze IteeutcSe tnSat e thanü zoo beftid zjijn dat ze ook by het bitaden Idler overoenko ien pil bruin l e ide njt onze allerfijnate il afiiiirveriocht in stukken van J ond per onrt i 5 geheel mêlt de li i ffl re 1l f hratle kehntmeÊ en tel p Onze tJeménijiae lioler best baler en fljns jc iiiwj iirine woi verpakt in vctyrijo omslagen k 50 cttijper onn ii Onze IteeuMhè jrfël e Wbe8taando nit prima matuurboter en onze fijnste Mériiartue wordt verkocht k tO et per andeirhalf pond l I Do prijzen van onie andere kwaliteiten Margarine zan fljnsto O prima 4 beste 44 en goede 30 cents per tulerhal po t Alles met de bekende waarde vol Cadeaux en gratis aandeelen in onze b langrijke preniiënverlotingen j lani Onze allerfijnste gegarandeerd zuivere al Mrftofer nit eigenmelkery in stukken van i pond verpakt m vetvrflc omslagen kost nnrO et per pond ook met toegiften enz unrw Ontvangen verschillende nieuwe zeer mooie GADEAU ARTIKELh N voor weinig bons De niet gereclameerde pepdnles worden opnieuw verloot tegelflkertfld met de Naaimachines A BLUYSSEI ZOi El Verkoop te GOUDA uitsluitend in ons bekend eigen Verkoophals HET WAPEN VAN ASTEN Wijdstraat 160 Waandag 2e Paaschdag n i waal ven gesloten Voedings Eiwit 1 KUoVropc heeft evenveel voe4iui aarde an 5 Kilo bost mndTlee diJtl 0 doren Tro n wordt In het Uoliaam onmiddulyk tot p omoellid en MojJ aoodor vet to vormen Tropon hooft b oreield lebrmk eeno hoanUeBt e van krachten ten aevolgo zoowel by Rozonden al8 by zieken CTi kan aan ai toeBovoegd worden zonder daarvan den BmHak te bederven Hoor 04 prra van Tropon kan iedoroen het zich verachaffon Tarkrrskkar bal apothekara dtojlatan all tiaa Genoraal A enten voor Nederland en Kolonlea noeet tiips van deï I eyé Rotterdm De TROPO CACAO A Ilrlcs§en TBlOrOl CnOCOLAAD A I rié8§eii zün zeer aanbevelenswaardig voor khideren xwakhen en her teUenden ook voor liefhebber van atiort die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenschen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chfiuiMl Wassclierij H OPPf IIEI lfjlt ƒ Fitiui atJe Uottfnluni r Webrt vui r ir iio r Z M den Kouin doT Bel 11 ÜOüfddèpOt voor ÜOUDA de llutfr i Al j vi N os Az I Jipecialiteiti vooi het stoomeii en verven vnu alle Beeren en DameagBrderoben alsoof alle Kinderpfoederen i JSpecialo lüriehting voor heti atoom n van pluchemantels veeren bont eus Gordflneil taf lkleeden eai worden ortar d nienwate eh laatste methode geverfd Alle goederen hetzö gestoomd of K verfd worden onachadelflk voor de ges ndtaid Tolgena ataa bewerkt 3 Wte ceker ego ii d lÈtVtié EltelrClaeiU l ootrangsn tMtmeiil gut l4 f m Vtl fToefhemiages In den buidet gékomnn ondra den um dcü vitTinAn Ut BUehaella vntwrdigd tf d Ixata miHhinet in het weteldb itobbliawuwnt van Oebi Stoll wmMd ts Km n tlM BikiM Sacao in vtatantan bnaaen 1 I Dea Sikiil OMaA k nwt nwlk gtbéoU u Mnnuaio gvaiiid dnnk toot hi ijkaah gdbrtik een t 2 ütulféê w t piste TOOT een tatp Cluaobit JUt céw akneUige drank by fonl nn d nbee ilniita net water t gtbnOn Vlrkrijgbui hj 4e TOwmtirt B H t 1 e 0 90 aTMtaginirooidigw OlW m hnd iunu MattMikMt erjan Amoteriom EalvecitrMrt 101 n F O 1KB OU UU 8CHIBDAMMEK GENEVER Merkt Verkrijgbaar byt M NB PEETER8 Jz Als bewijs Tan eelitlifód it cocbüt en kurk ttaeda rqDi eIöq T a den naam der FUina P HOPPE E CASSIÏO TANDARTS Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VRIJDAGS van ï 4 ntfr ZONDAGS alwozig X AJEUJTS 1 ORAMbS UXaASIHB Dtl frjiitenips NOÜVBAUTÉS Wfl verzoeken de Dames die ons gelllus treerd modealbum voor het Zomemeixoen nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan 11 JDLESJALnZOT C o Paris Hetzelve wordt dan omgaand gratig en franco toegezonden Bestellingen van ai 25 Iranes vrij van alle kosten aan huis met S t verhooging HeexpedlUe liutoor te Koxendiai N U GoüDA Dmk van A BRINKMAN Zn Uithoofde van het Paascjifeest verschijnt de Goudsche Courant Maandagavond Niet Dit No besldat uit Twee Bladen EERSTE BLAÜ ii f tiil I mil i lli I II1 Kleliihaadel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kpnms dat bij hen is ingekomen een verzoeksïlhrift vande navolgende persoon waarbij VERpUMNlNGwordt gevraagd om m ile bij zijn naam vermelde locahteit sterken drank in het kle tn te mogenverkoopen als Naam van den Aanduidmg der Verzoeker localiteit Willem Gerardua I Derde Kade Verlaan R No 384 Gouda den ia April 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER HuUealandscti Overztcbt In deze stille dageii is er weinig nieuws Het Engelsche ministerie van oorloj verklaart dat het bericht van een nieuwe ramp die do Engelschen overkomen zon zijn te Meerkatsfontein een zuiver verzinsel is De correspondent van de Parysche Herald te Pretoria seint dat het bericht van een derde Boerenoverwinning bü Meerkatsfontein eene vergissing is geweest TweeÉoerengeneraala hebben hetzelfde gevechtonder verschillende namen vermeld zoodatde correspondent daarvan twee gevechtenhad gemaakt Het schijnt dat Lord Roberts voorbereidselen maakt om de verschillende Boerenmachten die zich in het Zuiden van den 9ranieVrptaat hebben saamgetrokken en later indien hji succes mocht hebben de andere in het Oosten en Noorden aan te vallen Veel anders bljjft den opperbevelhebber trouwens niet over De derde divisie is van Reddersbnrg te Bethanië aangekomen zonder tegenstand hetgeen nog al doidelijk is daar de Boeren een aaneengesloten massa niet zullen aanvallen indien zij niet van te voren zeker zp dat er voordeel bü te behalen is Er moeten anders een 12000 Boeren over val kampen verdeeld int die buurt liggen FEUiLlETOX HAUTSTOCHT Haar het FraDsoh Minder aiihgeiiaam ontvangen riepMouHuet verontwaardigd uit terwijl hij zich in het volle besef ïijner waardigheid oprichtte en de handen in de zakken stak ik minder aangenaam ontvangeB orden Hoe komt gij daaraan i Iemand in mijne positie een oud lid van de rechtbank van kpophandel wordt overal goed ontvangen Minder aangenaam ontvangen I Toch niet door men3chen die misschien nauwelijks 60 000 francs jaarlijks inkomen hebben Ik zal terstond laten iVBpaimeu Een kwartier later laten Ath nais en haar vader in het rijtuig en naderden in snellen draf PojitAvesnes Intusschen wa Philippe Detblay ondanks zijn moedeloosheid van den vorigen do toch weer op het kasteel Beaulieu gekomen Hij had het ook moeielyk kunnen nalaten want de baron de Fréfont maakte het hem onmogeligk m zijne eenzame teruggetrokkenheid te blijven volharden Mevrouw de Beaulieu behoorde tot die gelukkige karakters welke door de natuQr met een opmerkelijke gelijkheid van humeur aijn begaafd Zooals men haar vandaag v md kon men zeker lijn haar morgen ook te vinden Bij de eerste ontmoeting maar waarschijnlijk over een groote uitgestrektheid verdeeld Volgens verkenningen van Engelbche zijde tenminste werd de ligging van vijl kampen vastgesteld tusschen Bethanië en Kafterrivier die een tiental mjlen ten noorden van Bethanië stroomt en waaraan vlak noordelijk van Bethanië Karreelaagte een spoorwegstation is gelegen Het zal nu te bezien staan indien dit bericht dat uit Kaapstad afkomstig is juist is of een botsing tusschen deze troepen zal komen of niet Het Boeren driemanschap is te Milaan aangekomen en had een langdurig onderhond met dr Leyds en den consul in Nederland bedoeld is waarschijnlijk dr H P N Muller consul van Oranje VriJstaat De Duitsche consul wilde een bezoek brengen aan het driemanschap de conferentie was echter nog niet afgeloopen zoodat de consul nog niet ontvangen kon worden Een lid van het driemanschap heeft aan een interviewer verteld dat noch het program der zending noch het reisplan waren vastgesteld Het Engelsche Departement van Oorlog heeft weder een staat van verliezen bekend gemaakt die de totale verliezen opvoert tot 17 702 man aldus verdeeld officieren gesneuveld 211 gewond 675 vermist 176 gestorven aan ziekte 47 door ongelukken 3 manschappen gesnenveld 1960 gewond 9348 vermist B764 gestorven aan ziekte 1485 en door ongelukken 34 Het aantal zieken dat op het oogenblik minstens 25 000 man zal bedragen wordt niet opgegeven De Republieken hebben aan Portngal kennis gegeven dat zü het toestaan aan Engeland van liet verzenden van troepen over Beira beschouwen als een vyandige daad Portugal zal zich in zijn antwoord beroepen op het verdrag met Engeland dat volgens staatsrechtsleeraars in dit geval niet van toepassing is Men zal zich te Pretoria over die Beirazending vooreerst wel niet ongerust maken Vooreerst zgn de Engelsche troepen nog niet te Beira en als er zijn z jn zij nn nog niet te Umtali Eenige weken geleden toch werd in een te Lorenzo Marqnez verschijnend Engelsch blad gemeld dat de lijn Beira Umtali en van daar naar Salisbury op verschillende punten onbruikbaar was ten gevolge van overstroomingen en over eenige mijlen rails en dwarsliggers vernield Buitendien het eindpnnt der lijn Salisbury ligt volgens den Dnitschen Airikareiziger dr Hans Wagner hemelsbreed BO mijlen van had zij eene gunstige meening van Phdippe Derblay opgevat en zij ontving hem dus met de innige kalme vriendelijkheid van daags te voren die hem geheel op zijn gemak bracht De barones vond er nu blijkbaar behagen in met den heer üerblay over allerlei onderwerpen te praten en te schertsen De jonge markies vond bijzonder veel behagen in den omgang met Suzanna Juist was hij in een levendig apartje met haar gewikkeld toen een der dienstboden aan de markiezin een visitekaartje overhandigde Mevrouw do Beaulieu bekeek hêt met groote aandacht en zeide hoogst verwonderd Mijnheer en mejuffrouw Moulinet Doodsche stilte Het was alsof iedereen bij ingeving gevoelde dat er een gebeurtenis van groot belang op til moest zijn De barones was de eerste die sprak Zij sloeg de handen wieen en riep Maar dat is toch al te sterk Wat zouden die menschen bedoelen vroeg de markiezin bedaard Daar niemand antwoordde nam Bachelin het woord en zeide ffik vermoed mevrouw de markiezin dat de heer Moulinet en zijne dochter die hier onlangs in deze streek zijn komen wonen zich hebben verplicht geacht eenige bezoeken in den omtrek af te leggen Het is zeer natuurlijk dat zij beginnen met het kasteel Beaulieu Ea bovendien heeft de heer Moulinet niet geaegd dat zijne dochter zeer góéd bekend is met de jonkvrouw Ik wil toch hopen beste tante riep de ba den spoorweg naar Kaapstad en van het eindpunt van den Pretoriaspoorweg Pietersberg minstens 100 mijlen Als een Engelsch korps dus dien weg heeft afgelegd zal de werajd er wol heel anders uitzien gTi T PT Verspreide Berichten t Beluie Drf socialisten te Antwerpen hebben besloten het bondgenootschap met de liberalen op ta zeggen EüalXAKD Volgens geruchten die echter niet bevestigd wn is sir Frederick Hodgson de gonverndur van Aschanti in handen der inboorlingen Een Enropeesche zendeling schryft uit het binnenland dat vijf Engelsche officieren en veertig Hausa s gedood zjjn De correspondent der Times te Simla verneemt dat de Rassen Koesch ten noorden van Herat slechts met 3000 man en een bergbatterij bezet hebben De hertog van Connaught wordt genoemd als opvolger van Lockhart als opperbevelhebber in Britseh Indië De Indische regeering onderhandelt over de vervanging van een paar Indische regimenten op Mauritius door nieuw aan te werven troepen die Engeland dan zou moeten betalen Ambrika De Amerikaansche regeering heeft besloten de uitspraak van het scheidsgerecht te Bern nopens den Delagoabaai spoorweg te aanvaarden omdat een afwijzing het volkenrechtelijk arbitragebeginsel zon ondermijnen DUITSCHLABD Wanneer de nieuwe kanaal ontwerpen in den Duitschen Rijksdag zullen worden ingediend is nog niet te zeggen De pogingen om alle voorwaarden voor de aanneming zoo goed mogelijk te maken zijn nog niet afgeloopen Het geldt vooral de tevredenstelling van de streken die zich door het EiJnElbe kanaal benadeeld achten BINNENLAND Aan het departement van koloniën te 8Gravenhag is het volgende telegram ontvangen gedagteekend uit Bloemfontein van den 12den April Departement van koloniën Den Haag Nederland Het spijt mij u te moeten bevestigen dat luitenant Nix militair attaché biJ het leger rones een weinig opgewonden tdat gij geene toeschietelijkheid zult aan den dag leggen tegenover menschen als die Mouhnets Athénais vader is een man die onmogelijk met ons kan converseeren En zijne dochter ken ik als de gevaarlijkste intrigante die gij u kunt voorstellen Laat u toch met overhalen tante en wees niet zOo goedhartig I om deze lieden hier te ontvangen De markiezin was m hevigen tweestrijd vClara zeide zij wat zuudt gij mij raden te doen Mij dunkt moeder antwoordde Clara zeer bedaard dat het raoeielijk zal gaan aan den heer Moulinet en zijne dochter den toegang te weigeren Wij zouden immers geen behoorlijk voorwendsel daartoe hebben Zeker neen wij kunnen de bezoekers niet terugwijzen en aullen deze visite moeten afwachten Natuurlijk behoeven wij die later niet te beantwoorden en het kan dus daarbij blijven Goedgesprokon mijn kind gij hebt volkomen gelijk Octave zeg aan den knecht dat wij ge ireed zijn den Heer Moulinet te ontvangen Een oogenblik later traden de vreemde bezoekers het salon binnen Men heeft wel eens beweerd dat alle vrouwen van nature comédiennes zijn Zoo ook Athénais niettegenstaande zij wel degelijk met angst tegen dit bezoek had opgezien liep zij met een glimlach op de lippen en met stralende oogen onmiddellijk op de Jonkvrouw de Beaulieu toe en viel haar om den hals alsof zij twee intieme vriendinnen waren met den uitroep 0 lieve Clara Wat vind ik het heerlijk dat ik u weer eens mag terugzien I van de Boeren hier in den afgeloopen naebt in het hospitaal is overleden Hij werd den 4 Sisten Maart bij Sanna s Post ernstig gewond Hij zal vanmiddag met militaire eerbewijzen begraven worden Lord Roberts De minister van koloniën heeft gisteren ternggeseind om Lord Roberts te bedanken voor de vrieudelqke behandeling van den gewonden officier zijn spoedig berichtende laatste eer am den overledene bewezen De eerste lnitensttt M J Nix was een van de twee officieren van het NederlandschIndische leger die met twee officieren van het Nederlandsche leger door onze rege ring bij do krijgsmacht van de Boeren waren gedetacheerd Hij Werd in 1874 geboren en den 24sten Juli 1893 aangesteld als tweedeluitenant Vo r ziJn vertrek naar ZuidAfrika was hy met zjjn collega luit C J Asselbergs gedetacheerd geweest bij dé Hoogere Krygsschool in Nederland Met dezen was dg getuige van de overwinni ig van de Boeren bjj de Kroonspruit Hier kreeg by e n bomwond in de maagstreek Lnit Asselbergs bleef by hem en beid a werden door de Engelschen medegenomen naar Bloemfontein Het bericht van zyn overlijden komt eenigazuis onverwacht want eenige dagen geleden had luit Asselbergs aan zyn familie gemeld dat de wond van luit Nix niet gevaarlijk was Er schynt echter een operatie nooitg geweest te 1 en onder die operatie is hy bezweken Te s Qravenhage is overleden 65 jaar oud de lioer F H Thorbecke gep Ryksontvanger ï De minister van binnenlandsche zaken heeft een schryven gezonden aan de commissarissen der Koningin inhoudende dat by hem is ontvangen een aan den miniatdr vanbnitenlandsche zaken gericht Bokryven van den Nederlandschen consul te Ruhrort waaruit biykt dat nog steeds zeer vele Nederlandsche arbeiders in Duitschland werk ga n zoeken zonder van een nationaliteitsbewÜs te zyn voorzien Hnn pogingen om werk k vinden mislukken dientengevolge vetlM zoodat zy spoedig armlastig worden Onjuiste inlichtingen door burgemeesters of secretarissen verstrekt zonden dikwyis de oorzaak zyn van het gemis van bedoeld bewgs Eerstgenoemde verzoekt daarom den coitimissarissen de burgemeesters uit te noodigen arbeiders die naar Duitschland wenschen te gaan er op te wgzen of te laten wgzen dat zy niet zonder nationaliteitsbewys naar Duitschland behooren te vertrekken vermits De schoone Clara was door deze onverwachte begroeting zoozeer verwonderd dat zij ondanks hare gewone tegenwoordigheid van geest toch in het eerste oogenblik geen geschikt antwoord wist te geven Athénais maakte daarvan behendig gebruik door zich aanstonds te wenden tot de markiezin die zij op vriendelijk bescheiden toon comphraenteerde Zoodr Athénais de barones de Vtétont gewaar werd scheen hare vreugde geen grenzen meer te kennen Alleen wachtte zij zich wel zich aan een tweede omhelzing te wagen Het was voor haar een dubbele eer nietwaar ook die lieve Sophie d Hennecourt hier te zien I Met opzet gebruikte zij Sophie s eigen familienaam omdat zij niet bij de viering van het huwelijk was uitgenoodigd en zich dus wilde houden alsot zij daarvan niets atwist De barones de Préfont was daarom wel verplicht haren echtgenoot aan Athénais voor te stellen waaruit deze wederom aanleiding nam om den baron geluk te wenschen met eene keuze die zijn goeden smaak zooveel eer aandeed Terwijl zij op deze w ze van alle onutandigheden handig gebruik wist te maken en over afle bezwaren heengleed als een ervaren diplomaat moesten allen die haar niet kenden wel een gunstigen indruk krijgen van haar helder verstand en oordeel Moulinet was verrukt over de tegenwoordigheid van geest welk Xthénais ten toon spreidde en Clara en Sophie hoe ook verbitterd moeslen stilzwijgend erkennen dat deze vijandin m er te beteekenen liad dan zij aanvankelijk hadden geloofd H ttdt urvolgdj