Goudsche Courant, maandag 16 april 1900

Paiii Expeller D ti ju oidtditiiiidlal mi rmtMmoA mooM ik i jiiallllaiiit iii n viiig Humad tan BktimiilMt JI ili t T rt ittdl id p ii 2Ü anders gevaar loopen geen werk te vinden en later als armlastigen over de grenzen te worden gezet De Minister zal gaarne zien dat aan het bovenstaande door plaatsing van waarschuwingen in dag en weekbladen zooveel mogelijk bekendheid worde gegeven APVERTENTIEN ERFHÜIS te HEKENDOUP De Notaris J J A MONTIJN te Gonda zal op MAANDAG 28 APEIL 1900 s voorm O nor in en bii êet Koffiehuis van de Erven PEULEK aan de Goejanverwollesluis te Hekendorp om contant geld publiek verkoopen Den ganschen liVBOEIkKL en Koffleliuis Inventaris waaronder een g oed loop end Biljart met toebehooren eenig GOUD en ZILVEHWEBK enz Afgenummard te zien des morgens vóór de verkooping BOELHUIS te Langeruigeweide De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op DINSDAG 24 APRIL 1900 s voorm 9 uur aan de bouwmanswoning te Langernigeweide in de Euigeweide bewoond door W J GAIKHOEST publiek verkoopen 24 KAliFkOeiËK 6 beste pinkeu I plnkslier 12 kulvereD 9 jarige Vosmerrie 1 guisic eu 2draolilige zeugea 26 biggen 30 kippen BOËRENWAGEN ÜTEECHTSCH WAGENTJE STEOOMACHINE PEA AM SMALLE SCHOUW Bouw en Melkgereedscliappen eenige MEUBILAIRE GOEDEKEN en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Algennmmerd te zien des morgens v6ór de verkooping Het vee op dag tot 1 Augustus 1900 al het overige 4 contant ERFHÜIS De Notaris J J A JU O N TIJ y te Gouda zal op WOENSDAG 25 APRIL 1900 v m uur aan de Bouwmanswoning BOÜWLUST bewoond door de Erven VAN VELZEN b d Reenwijksche Brug te REEUWIJH publiek verkoopen om cotUnnt geld 97 Kalfdragendc of gekalfd hebbende ROEIEN Jyj gj 1 VAAEKOE eenige KALVEREN BIGGEN en KIPPEN BEIK WAGENTJE HOOIMACHINE 1 SMALLE 1 DRIELING en 1 BEEEDE SCHOUW KUIPEN STAEEN EMMERS TONNEN KRUIWAGENS EIEKEN VORKEN en verdere Eonw èn Melkgereedschappen Voorts VLONDERS LANDHEKKEN BRANDHOUT TAKKEBOSSEN en Meubilaire Goederen n wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Atgennmmerd te zien daags te voren van 10 5 uur en des morgens v66r de verkooping lüïlfll te POLSBROEK De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 30 APRIL 1900 s voorm O uur n M aan de Bouwmanswoning get No 57 te Polsbroek Zuidzjde bewoond door A TIMMER om contant geld publiek verkoopen 15 verseh gekalfd hebbende K O E I E N 4 Pinken 1 Vaarkoe 5 Fokkalveren 1 drachtige Zeug Bouw en Melkgereedschappen waaronder BOEEEN WAGEN twee SMALLE SCHOUWEN en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Afgenummerd te zien des morgens v$6r de verkooping Opeiil3are Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op DINSDAG 8 MEI 1900 s voorm nnr in het VENDULOKAAL Nieuwsteeg E 18 om contant geld publiek verkoopen Diverse Ueubilaire en andere roerende Goederen w o MAHONIEHOUTEN en NOTENHOUTEN KASTEN TAFELS STOELEN BONHBUR DU JOUR LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED enz enz Te zion daags v66r de verkooping van 9 12 en van 2 i uur BOELHUIS te G O U Ift 4 om contant geld op WOENSDAG 18 APRIL 1900 s morgens te O uren aan de Bouwmanswoning van den Heer B STREEFLAND in de VoorWillens S 22 ten overstaan van den Notaris J KOEMAN te Haastrecht van 13 BESTE EOEIEM met de Kali ol gekalfd hebbende 6 Pinken eenige Varkens eenige Kalveren enz Ooed onderhouden Bouw en Melkgereedschappen als 2 Boerenwagens Kaasbrik Vrachtwagen Blokwagen 2 breede en 2 smalle Schouwen Kruiwagens Ladders Kaasplanken Standaards Kuipen Staren Tobben enz Meubelen en Huisraad Bedden en Beddegoed en hetgeen meer te voorschijn zal worden gebiÉkht s Morgens v66r de verkooping afgenummerd te zien Inlichtingen ziJn te bekomen bij geuoemien Notaris KOEMAN te Haastrecht Jt De Groolste Sorttering Schoeneii en Laarzen te ROTTERDAM vindt men in de SCHOEN en LAARZENMAGAZIJNEN DE EOODE LAARS VAK J i HECR DERREIVS Gottdschevveg 141 en Binnenweg 31 Nergens te ROTTERDAM vindt men zoo n uitgebreide collectie en tegen zulke concurreerende prijten als in bovengenoemde Magazynen N B Bezoekt geregeld lederen DONDERDAG GOUItt standplaats op de Markt b het Stadhuis en lederen WOENSDAG SCHOO VHOVKM standplaats op de Markt Met een groote sorleering tot de meegt coneurreerende prljxen Aanbevelend 1 VAN HECK DEKKERS Openbare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOETUIJN DEOOGLEEVEE op WOENSDAG 18 APRIL 1900 des morgens te elf uren in het Hotel de Zalh aan de Markt vak No 1 Een ruim WL KELHUIS met afzonderlijke BOVENWONING EEF en GROND aan de Peperstraat te Gouda wiJk K Nos 73 en 73a met eene ACHTERWONING wijk K No 47 eene WEEKPLAATS wiJk K No 47a en een WOONHUIS wïk K No 63 uitkomende op een gang naar de Komijnsteeg met een uitgang daarin Het winkelhuis was in eigen gebruik en is terstond te aanvaarden het bovenhuis is verhuurd voor f 1 60 de achterwoning voor 80 cents de werkplaats voor 50 cents en het Huisje wijk K No 63 voor 60 cents te zamen f 3 40 per week No 2 Een ruim WOONHUIS met afzonderiyken gang daargaast Erven en Grond naast het vorige perceel aan de Peperstraat te Gouda wp K Nos 74 en 74a Te aanvaarden 1 Mei 1900 Do perceelen Nos 1 en 2 hebben een gevelbreedte van 12 20 metera aan de Peperstraat Noa 3 tot 17 WilttUn iiuizEK EN m m achter de perceelen Nos 1 on 2 gelegen en uitkomende in de Komijnsteeg te Gouda wp K Nos 48 tot 62 Allen H de week verhuurd en wel Ho 48 voor f 1 Nos 49 tot 54 en 57 tot 62 elk voor 80 cents en Nos 55 en 56 elk voor 85 cents De perceelen Nos 1 tot 17 te zamen groot 812 centiaren worden gecombineerd als volgt eerst Nos 2 en 3 daarna 1 2 en 3 vervolgens 4 tot 17 en eindelijk 1 tot 17 No 18 Een goed onderhouden gunstig bij de aanlegplaats der stoombooten gelegen Kofiehuis en Erf MET VERGUNNING daaraan annex PAKHUIS met Z Bo ejnvoningen aan de Vest te Gouda wijk O No 612 606 605 en 606a Het koffiehuis en pakhuis zgn te aanvaarden 1 Juni 1900 en de bovenwoningen zjjn verhuurd elk voor f 1 25 per week No 19 en 20 Een ruim Woon en WinkelMs eii PAKniJI l en EEVEN naast elkander aan de Boelekade te Gouda wök E No 211 en 212 In eigen gebruik en te aanvaarden niteriyk 1 Juni 1900 No 21 Een HUIS en ERF in de Keizerstraat te Gonda wgk K No 166 Verhuurd by de week voor f 1 20 No 22 en 23 Een HUIS PAKHUIS en EEF nevens elkander gelegen in de Geuzenstraat te Gouda wyk L nr 76 en 76 Het Hnis is in eigen gebruik en te aanvaarden 1 Juni 1900 en het Pakhuis i verhuurd voor i 1 26 per week No 24 tot 27 Vier enkele jaren geloden gebouwde goed onderbonden nevens elkander staande HUIZEN en EEVEN aan de Oude Gouwe te Gouda wflk S no 97 tot 100 Allen verhuurd üy de week elk voor i 2 10 En Nos 28 en 29 Een goed onderhouden HUIS en ERF waarin een goed beklante Tapperij en fiilijterij wordt uitgeoefend met Veryunnltig aan de Nieuwe Haven op den hoek van de Vronwevestesteeg te Gooda wgk N No 243 en een PAKHCJI8enERF aan de Breedestraat aan de Nieuwe Haven te Gouda wyk N No 246 Te aanvaarden by de betaling der kooppenningen 17 Mei 1900 of zooveel vroeger als ihet den verkooper wordt overeengekomen De perceelen zyn te bezichtigen 10 11 12 en n April van 10 tot 3 uren en op den verkoopdttg van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETUIJN DEOOGLEEVER te Gouda OFENEASE TEBSOOFIl te GOUDA ten overstaan jran den Notaris G C FORTUUN DEOOGLEEVEE op Woeutéag S 4pHf M900 by opbod en op Woemtdag IHet f OOO by combinatie en afslag telkens des morgens te elf uren in het Kofflehnis Haemosie aan de Markt van de navolgende DEOEMBE mim te KËEIJWIJK en wel o 1 tot 3 Eene BOUWMANSWONING wgk E No 101 en eenige perceelen best WEI enHOOILAiro liggende op a Oravenbroek en Ittweneberg te zamen groot 9 hectaren 3 aren 79 centiaren Verhuurd tot 1 Mei 1907 voor f 900 sjaars Ho 4 B en 6 Twee HUIZEN en EB VEN en een perceel WATER met RIET en RÜIGT enz op Oravenbroeh te zamen groot 9 hectaren SS aren 94 centiaren Perceel No 4 in drieën bewoond wyk F Nos 6 6 en 7 is verhuurd voor f 2 50 per week en perceel No 5 w k E No 102 voor f 80 per jaar beiden tot 15 Maart 1901 Waarborgrente van hetwaterperceel f 25 16 Hos 7 S en O 47 hectaren 3i aren G i centiaren Wahr f htlanó nz op Graoenbroelc Waarborgrente f 512 65 S o 10 Een HUIS en ERF en GROND op Hftitensberg wflk E No 112 groot 16 aren 70 centiaren Verhuurd tot 16 Maart 1901 voor f 50 per jaar lioê 11 ea lil 15 hectaren IS aren 54 centiaren Rietland Water enz op Itaventberg Waarborgrente f 164 20 No 13 Twee SCHUREN en ERVEN enz op Tieaaltmorgen te zamen groot 97 aren 70 centiaren Waarborgrente i 24 Koa 14 en 15 Twee perceelen WEILAND in Middelburg te zamen groot 3 hectaren 4 aren 90 centiaren Verhuurd tot 31 December 1901 voor i 270 per jaar En No 16 De OPSTAL van een Huisje aan den VUetdlék wflk H No 68 Verhuurd tot 15 Maart 1901 voor f 81 20 per jaar terwyi voor erfpacht jaarlgks 1 50 wordt betaald De perceelen zön van af den 20 April 1900 dageiyks behalve Zondags te bezichtigen van 9 tot 3 uren Nadere inlichtingen en uotitien zyn van 18 April a s at te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris FORTUUN DROOGLEBVER te Gouda Stol wijker sluis De Notaris J P MAHLSTEDE te Bergambacht is voornemens op DONDERDAG 19 APEIL 1900 des middags tt uur by opbod en op DONDERDAG 26 APRIL 1900 des avonds ten t uur by afslag in na te melden perceel In het openbaar te verkoopen HET KOFFIËIIIJIS geteakend O No 40 waarin VERGUNNING met ruime KOFFIEen BILLAEDKAMEE 2 WOONltAMEES KEUKEN en Ull§paiiiiins waartoe STALLING voor 18 PAARDEN met OPEN GEOND en EEVEN alles in den besten staat van onderhond staande aan de Stolwykersluis Gouda Om te aanvaarden 1 Mei 1900 Inlichtingen bg den eigenaar bewoner en by den Notaris Een DIEirSTBODE GEVRAAGD door Mej HOOFTMAN Kleiweg dm TMtroowMi Mmlitt o lul bbriikiaurk Askn Ad l 76o i60 i cli b dl niMlta ipotkakaii T Anstedim M Ulotli Oebu Tio TarÜ m Sftnderl f t U tR b Siitttiiian ftOOMBOTER t GOUD bokï oond VAN CWilh Vergeer Co J HOFLEVERANCIERS ÏZTJT I=liE3iT Per sieriyk tafelblik 4 Ko f 5 85 Per 10 Ko 1 12 50 Por 20 Ko f 24 franco aan huis Orders worden aangenomen door den heer C W VEEGEEE Turfmarkt Gouda Aanbesteding VOp VEIJDAG 27 APEIL zal ondergete ende namens het Bestuur der Coóperatteee Bouwoereeniging 0 N S XBH V IS in het Kofflehnis van den Heer A DAM des avonds S uur I aanbesteden Het bouwen van 42 Wonin gen op vrij terrein kadastraal bekend Sectie A No 3469 te Gouda in twee Perceelen en in Massa Bestek en teekeningen zgn tegen betaling tan f 3 00 by ondergeteekende te verkrygen door wien ook nadere inlichtingen wordt gegeven H J NEDERHOEST Jr Architect Het IDopot DER Soeièié Gèttéraic des Eaux de vie de Cognac gevestigd ZEUGSTRAAT G 8ö levert het bekende fijne merk IHPEillAL k f 1 30 per Flesch per Demyohn 4 2 en 5 L 41 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE H u l § t k a ill p s OUDE GENEVER in diverse verpakkingen verkryi baar bi J M F BElüKREH Booge Gouwe C 255 T t SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIÖHTOAÏ Tarkrijgbaar bq t M PÊETER8 Jz K B AU bewyi ran eohthoid ii Mohet en kurk itaodi voorlien ran den naam der Firma P HOPPE C F BII8€II O N Tr A G MC ienws e llodelleii ZOMERMANTELS Buitengewoon dreote Keuze van af lc s e lkoop§l e iol dcfljiisiege nres joudsche Mcikinrichling Gedurende de beide PAASCHi3AGEi zal de Melk aileeii des MOIiGE i iaan de huizen woi den bezorgd D SAMSÖM Itekroond ZILVF UEN MEDAILLES Amsterd ini Leeuwa ien Specialiteit in MAUTELS en COSTUMES o L 1 A AlU NOUVEAUTÉS in antels € o$tuiiies COSTUMES TAILLEUR Japonstoflfen Blousen enz voor tiet aanstaande ZOMERSliIZOEN zijn in zeer ruime keuze tot de meest doneurreerende prfj ïen gearriveerd WW IWï é X PRAEPARATEN VAN Olllnn l 9 rt o a de meest krachtige en versterkende KIN A WUN tegen i wakte Vemiia l gi W ll 1 kinderen als volwassenen gebrek aan eetlust slechte f pijaverterlng zcnuwhoofdpUn ter versterking na iiekte of kraambed koorts en hare gevolgen OUINA LAROCHE PÉRRUGINEUX m het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekzucht kwalen van Krittiehen leem d enz Verkrijgbaar m flacons ft 1 00 en L Pf If Al a pa i voedzaam versterkend aangenaam van imaak voordagelijkuhgeb nik i i 11 1 x VttV yQQj y j kinderen zwakken en klierachtige gestellen er aan te bevelen Ab geoeeakracbtige drank bij stoomlasen der spUsverteringsorganen en diarrhea ook voor luigelingen eo kleine kinderen I njs p e r bus a Kgr ƒ 1 70 è M Kgr 0 90 4 H Kgr 0 60 S Melksuiker Ti jV t Jt £ f Asthma Cigaretten r tn Th vIS rXl r T S Tamarindf Ronhnti fruit purgatief ttgm ventopping amü 1 aiimrillUC PUnaUn Mlp alne Congeitle etc vooralooklUslUMl voor Junderen bewijzen de Tamarinde Bonbons van KRAFPELIEN HOLM belangrijke diensten d r de vorm voor het kind begierl ijlE en de smaak aangenaam is Prijs per doosje 0 90 en ƒ 0 50 almiak PaCtüll Q algemeen erkend la bet BESTE huismiddel Verkotidheld en KeelpOn het is een iiymoplOHend en verzachtend middel by uitiumendlield uitsluitend m P fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flesc hje 9 Prtmnralm ym XKAEPELIEII HOLM te Zelat ti i atl H rooriiiei ram Aandtetiemnff eii MrirOffbaar bij d mwU Apctkttm i ïtrogiiün gyiiyi KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Anlisepilsclie Taiidpoeder en Anlisepllseh Jllondtiiicluiir van M CAS8VTO Tandarts te Oouda OVEBAL VEHKKUQBAAE Agent voor Ned rland G IJSSELSTIJN Blaaw straat Gouda oiiovlliNiHffeii in leugdzaameid Kleurvastheid t Vederliclitlieid Vomenversclieidenliei PrijswaardigMd ZIJN DE EOIISALIUO m BAGUAEA Vabrlkaleu tan Transvalia4 Fijne Likeuren Cogfnac Madera l orl è Porl M d vocaal ltu reniou j cns Aauborelond 1 Klriiia C LOUüENS LANGR TIENDEWEG ONTVANGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID vernikkold brittannia metaal Kriiital met nikkel gemonteerd i THKEBLADEW Presenteerbladen enz P P SOOS TIENDEWEG 59 Katoenen Linnen VVOLLIirX CIIEXILLK lANILLA Pluche Trijpen TAFELKLEEDEN Waschechte Soorten Scbenk Zn Hel l e§le adres VOOR G TIESEMA LANGEGROENENDAAL I 23 Repareeren Emailleeren en Vernikkelen eer blttffk Dames en Heeren rijwielen te huur kltlL Ëi iOLF WATER is een uitstekend middel ter verkrijging van Krullend en Golvend Haar Alleen verkrijgbaar bij M TINNËUMA S DUB BUURT Zie Etalage