Goudsche Courant, maandag 16 april 1900

mm mm AANDAÖ 16 en DINSDAG 17 APRIL TWEEDE BLAD Gemengde Berichten Er is gisterochtend omstreeks hallacht brand nitgebroken in bet gymnasiuin der paters Jezuïeten te Katw k ten gevolge Van een gasontploffing De brand heeft vooral in den linkervleugel van het gebouw gewoed in bet museum in de kamers der professoren en ook de UbÜotheek aangetast Gcinkkig is de muntenverzameling en het grootste deel der boeken gered De brandspuit van bet gymnasium hepft de eerste hulp verleend spoedig verscheen die van Katwijk en daar er vrees bestond dat de storm den brand verder zou uitbreiden heeft op verzoek van den j urgemee3ter van Katwijk ook de Leidsche brandweer helpen blusschen Toen de brand ontdekt werd waren vele leerlingen die mat Paasoh vacantie naar huis zonden gaan beMg hun koffers te pakken Om hall elf was men den brand meester de spuiten bleven echter nog lang water geven Ongelukken zijn er bij den brand niet gebeurd Een droevig ongeval had gisteren namiddag plaats op de tramljn Katwijk a Zee Kat wijkbinnen De hier H T candidaat in de medicijnen stond op de tram tnsscben genoemde plaatsen toen hem zijn wandelstok ontviel Dien willeiide gröpen sloeg hij voorover op den weg tengevolge waarvan een der wielen van de tram hei over den rechtervoet ging de voet is afgereden De heer T is ter verpleging overgebracht naar het HSpital Wallen te Leiden Men schrijft aan de N R Ct In eene Qeldersche gemeente heeft de onlangs gehoMen T lkstell een zeker onvoorzien gevolg gehad Een ongehuwde 58jarige vrouw wel een arme van eest doeh steeds normaal en voar haar werk op den steenoven en in huis geschikt ging nis zoovele anderen in de eerste week van Januari op naar de school waar de secretaris zitting hield om de menschen met hot invuUen der kaarten tje helpen BiJ het aantal deuren en vensters harer woning vergat zjj de voordeur op te geven Toen dS haar op de wandeling huiswaarts inviel bezwaard dit haar zeer en schreiend kwam ze thuis Zij zag deze onjuistheid voor een groot vergrijp aan en meende gestraft en spoedig weggehaald te zullen worden En treurig bijna ongelooflijk maar waar deze waan is tot heden niet geweken integendeel van dag tot dag erger en hardnekkiger geworden Onophoudelijk peinst en jammert zg dag en nacht over de vergeten deur en vervalt tot melancholie 0 T 1 4 S E de nieuwste dessins TapiJteD Loopers Karpetten GorlijnstofleD een prachtige collectie Vloerzeil en Linoleum Zeer geschikt voor Huis Slaapkamers en Kantoren Tafelkleeden Vitrages Gordijnfranjes lordijnkatoen Lancaster f Gang en Voordeurniatten enz enz m £ en groote keuze in BEHANGSELPAPIER p f ills l yjiu af Je goedkoopste ot de fijnsle dessins A Uitsluitend soliede tonaliteit en de prijzen scherp concnrreer d Franco verzending naar aUe plaatsen Aanbevelend FirWa B DE JOI Gf Men schrijft uit Lisse De hyacinten bloeien reeds vrj aardig ondanks het koude weder zelf hier en daar zjn reeds kleine partjen voor deEngelsche markt afgesneden Met de Paaschdagen wordt veel bezoek aan de bollenstreek verwacht de vroolijke tinten op de velden geven alles reeds een feestelijk aanzien Toch uilen we niet genieten van eenen totalen bloei daarvoor hebben wj te weinig zon gehad Vermoedelijk zal het toppunt der bloei 8 dagen na Paschen vallen Aan de planten zelve i tot nog toe Biet veel schade gedaan door de nachtvorsten Enkele soorten hebben een weinig geleden doch het bepaalt zich tot zeer enkele partijen Te Mttnchen zal binnen eenige dagen terecht staan een grondeigenaar uit den omtrek die binnen den tjjd van 2 jaar niet minder dan 50 rijwielen van verschillend merk en fabrikaat op afbetaling of tegen valsche wissels heeft weten machtig te worden De rijwielen liet hy dan onmiddellgk naar de bank van leening brengen de pandbriefjes werden verkocht en de wissels niet voldaan Eindelijk Is door een fabriek te Nllmberg een aanklacht tegen den oplichter ingediend bedoelde fabriek is voor 24 rijwielen ter waarde van 6000 mark door hem opgelickt Op de Londensche Heme HiU aan ziJn Callaghan Bnmand King en andere renners druk in training voor de aanstaande wedstrijden Het Maandblad tegen de vervalschingen schrijft Wjj hadden dezer dagen weder gelegenheid een zeer brutale vervalsching te con tateeren en wel een bijvoeging van meel bij zg poeder en vanille suiker Op zichzelf beschouwd moge de bijvoeging van eenige percenten meel van niet overwegend nadeel voor den kooper zjjn geheel anders doet rich de zaak voor indien bv een leverantie van de aldus verknoeide suiker aan een fabrikaat geschiedt die denkende zuivere waar te koopen ign daarmede vervaardlede varen als zoiver aanbiedt Telepliooimat Gouda Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratia Het net is aangesloten aan h t Bijks latercommunaalbnreau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT GiÊSTBËTÊii adres voor alle soorten SCHOENWEEK als hetNoordbrabaïIsch Schoen en Laarzeimagazijii Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten 8CIIO iVWKHH voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle repaiatien en aangemeten werk k P 11 A R t E S t Co 1 é GOUDA Kleiweg E 94 GEHAAKTE GOEBEBEH Berichten de ontvangst van de JSOUyEJIUTÉ S VOOR HET ZOaiERSEIZOSN tiroote keuze in GEÜLKIIRDK e ZU ARTE JIAPOIIISTOFFEN waarvan stalen op aanvraag vorkrggbaar zijn Zyden Franjes Gitgalon Soutasch gewerkte en effen Zijden voor Garneering van Costumes en Mantels Voile Tulle Corsetten Witte en Gekleurde Damesrokken 1 GLACÉ en ZIJDEN HANDSCHOENEN DAMES STRIKKEN en KANTKN DASSEN QEMA AKTE DAMESHEMDEN NACHTJAPONNEN PANTALONS 0NDERLIJPJB3 KINDERPONNEN MJFEOKJES in groote keuze tot zeer lage prijzen Verder ecu pr chtige sorteering in TRICOT ONDËRGOEt liHËN v n at de goedkoopste tot de lljnste kwulitellen Damesen ElnderkouBeu Heerensoicken Fronts Boorden en Manohetten met bijpaBsende knoopjes Eene uitgebreide collectie HEERENDASSEN fr l4 ens naken wij bfizonder attent op onze groote keus in KARPETTEN VLOERZEIL VITRAGES voor CtOÈDLTNEN atgepaete geel linnen GORDIJNEN met perken van al 1 1 60 g f De prijzen zijn beneden alle concurrentie 1W Magazijn DE TOEKOMST Hor Ie Tiende weg D 2 SPECIALITEIT in Zwarte en Gekleurde ÏÏEEREÏÏDASSEÏÏ STRIKJES en ZELFB1NDER3 Groolste keuze Boorden Fronls en Manchetten in diverse modellen en wpten V Pracbtlge keiixe Glaeé Handschoenen voof Dames Meeren en Hinderen m Magazijii DE TOEKOMST I KOBTJB TISUDBWBO O H Filiaal van het Goedltoop Verkoophuis DE LINNENBAAL G H ROlVl l é Co lloofdpriJB ey BOO OOO Mi L e prijzen zija door dea stant gegarondeerd Hen biede het geluk de hand CUuoodlglDg tot deslnemiDg in ae Kansen Taa de door den Staat Hambui gewaarborgde groote Geldlotorij waarin zeker U Millioen 349 325 Hark gewonnen moeten worden De prijzen van deze Teel voordeel biedende Geldloterg die volgens bet plan slechte IIS OOO loten bevat zijn de volgende Ue hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark riemie v 300 000 Mk 1 pr a 800 000 Mark l pr a 100 000 Mark a priji a 76 000 Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 prijs 6 000 Mark 1 pnjs tt 80 000 Mark 1 prijs a 66 000 ark 2prijz a 60 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark pnjs a 30 000 Mark piijz a iO O 0 Mark 16 pr a 10 000 Mark 6epr a 6 000 Mark 106 pr a 3 00 Mark 08pr a 8 000 Mark Slipr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40pr a 900 Mark 140 pr a 200 Mark 36962 pr s 1 6 Mark W gpr aLS4 lU4 i00 il46Ipi a73 46 ij M totaal Sb UO prij De Hoofdprijs in de leklassebodrwgiMatk SO iOO stijgt in de Se U tol 66 000 H in de e tot e0 000 M in de le tot 6li 0eeiM iu de e tot 70 000 M in de 8e tot 76 ilbO Mark in de 7e tot 200 000 Mark en mi Ü prem e an 300 000 M event tot 600 000 M S Voor de eerste prijstrekking die oAtoieel iii vaatgestald kost een geheel origineel lot sleohti Guld 3 50 een half origineel lot slechts Quid 1 76 een kwart origineel lot sleohts Guld Q BO De inleggelden voor de volgeode klawen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het ofüoieele trekkingsptan vdbr zien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer tn de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekklMslijst Oe uvtbetallng en veraending van de prijZtin geschiedt door mij en direkt en prompt aan de vrinoera en onder de strengste geheimhouding Bi ledere bestelling kan men eenvoudig per postwisael opgeven ook tegen rembours Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekkmg zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 3 Mei e k met TertrooireD tot Samuel Heekscher Senr Baakier eit WtueltcsDtoor in Hamburg Daitubland Ziiivere Medicinale LEVERTRAAN t 0 30 per fl bj n MIEBIES Kleiweg E 100 GooDA Druk van A BRINKMAN 4 Z Waar drt in ons land geschiedt overgeleverd als wij zjjn aan knoeiers door het totale gebrek aan strenge wetten tegen de vervalsching in het algemeen en aan bet handhaven daarvan daar kan hoogstens een actie wegens schadevergoeding of een weigering der waren plaats vinden Doch lEdien de leverantie in bet buitenland plaats vmdt wordt onmiddellijk een strafrechterlijke vervolging ingesteld en wordt de fabrikant hoewel hi geheel onwetend moge zijn van de bijmenging tot boete of gevangenis veroordeeld En wat natuurlijk veel erger is hjj verliest ziJn eer en goeden naam en daardoor zjn clientele niet alleen in het buitenland doch ook iu zijn eigen land daar de veroordeeling natnurlók publiek gemaakt wordt zoo al niet officieel dan toch zeker wel door een of anderen concurrent die zich begrijpelijkerwijze gaarne van een vervalschenden mededinger wil ontdoen Nu moge men zeggen dat deze fabrikant op den primitieven vervalscher verhaal heeft het bewijs is na den verkoop niet altp meer te leveren en buitendien is de schade aan de reputatie eens toegebracht niet zoo gemakkelijk meet te herstellen Men ziet van hoe overwegend belang het voor onze geheele industrie is bet vervalschen met strenge straften te bedreigen En onze industrieelen mogen scherp toezien op de zuiverheid hunner grondstoffen en daarvoor de meest strenge garantie vragen of zelf hun waren bg aankoop onderzoeken willen zjj zich ntat aan verlies van reputatie en daardoor aan geheeleu ondergang bloot stellen In het Politieblad van 9 November werd de aandacht er op gevestigd dat in hier te lande verschijnende bladen advertentiën voorkomen waarin gelden ter leen worden aangeboden tegen 5 pCt rente zonder borg Wanneer men op de advertentie ingaat ontvangt men het verzoek f 1 50 over te zenden tot dekking der kosten Heeft men dat gedaan dan wordt er gevraagd om 5 pCt van het bedrag der te leen gevraagde som Beloofd wordt dat men daarna een chèijue krijgt op een bank in Nederland Die cheque komt natuurlijk nooit en men is zijn geld kwijt Mackay Thomas Charles Muller James Pattison een dezer namen wordt onder de circulaire aangetroffen Het blijkt aan de Arnh Ct dat die oplichterij nog niet geëindigd is In den vorm van een zeer onschuldig klinkende advertentie waarbij correspondenten Worden gevraagd trachten de Londensche 0 dichters in Nederland agenten te verlokken voor hen de bedoelde advertentiën te plaatsen Voorgespiegeld wo dt een voorloopig salaris van f 25 per maand later te verhoogen tot f 100 als de zaken marcbeeren STADSNIEUWS GOUDA 14 April 1900 De met Goudsche en Rotterdamsche kleuren en nationale vlaggen gepavoiseerde booten en bureau s van de Stoombootreederij jde IJsel verkondigden heden het heuglnk feit dat deze onderneming haar eO jarig bestaan herdenkt Den 14 April 1840 opgericht onder de firma 0 G van der Garden heelt de reederg steeds haar bloei en werkzaamheid zien toenemen zoodat de dienst tusschen Gouda en Rotterdam thans wordt onderhouden door vier grootere en kleinere stoombooten die geriefeljjk zgn ingericht voor passagiers en waarop alle vervoerde goederen en vee tegen transportschade verzekerd zijn Het verkeer is dan ook op deze lijn enorm toegenomen en de booten van Van der Öarden genieten een welverdiende reputatie en zouden aan den IJsel niet gemist kunnen worden Wij wenschen aan de ijverige directie verder succes toe op deze ondernerting die veel bgdraagt tot verlevendiging van het verkeer tusschen onze gemeente en de aan de rivieren IJsd en Maas gelegen plaatsen Heden mo gen werd aanbesteed het sloepen van het gebouw staande op den hoek van Oostzijde Gouwe Achter de Vischmarkt en bet b wen van een kaaspakhuis voor rekening van den heer A Brakel Ingeschreven werd door A Lugten Waddlnxveen voor f 6100 5984 5920 5882 5840 5784 5600 5595 5530 5400 5384 5170 J de Jong Wz Gouda Joh Albla Waddinxveen w iJ 8K n Waddiniv W P Snelleman Gouda B P Blanken Berg Ambaeht L Kasbergen GomierakWed D Ameaz Gouda C V d Kuii MoordrechtJ H de Wilde GoudaJ J Dnijm C P W Desaing 5170 C W den Hoed Stolwijkersluis 5027 P Kruit Gouda gg Aan den laagsten inschrijver is het wérk gegund Op Maandag 16 April a s zal in het ealé Schieveen Groote Markt alhier eenevergaderuig worden gehouden van den Bond van Brievengaarders beter gezegd Hnlppostdirecteuren Afd Zuid Holland ter behandeling van de volgende onderwerpen Kenenmg on verantwoording van den penningmeester verkiezing van een bestuurslid wegens periodieke altreding bespreking van het voorstel der Afd Noord Holland omtrent woningkwestie en maximumtrakte raenteu verkiezing van een afgevaardigde naar de alg vergadering voorstel tot het verleenen van vergoeding van reiskosten aa bestuursleden vaststelling van de plaats der volgende vergadering HiAsTWiCHT In de Zaterdag avond gehouden vergadering der Werklieden vereenigtng werden tot Bestuursleden benoemd de heeren J Bot als 2e Voorzitter J De Korte als if Secretaris en P Boere als 2e Penningmeester terwijl tot commissaris werd benoemd de heer A KIe s Verder werd met algemeene stemmen aangenomen om in de districten Gouda en Bodegraven een bastuurdersbond op te licbten ten einde diecaudidaten te steuneu die zich liet lot van don werkman aantrekken Vervolgens werd nog besloten dit jaar geen afgevaardigde te zenden algemeene vergadering te Amsterdam Vó6r het einde der vergadering werd eene collecte gehouden voor de weduwe van het in beptember te Schoonhoven overleden lid C van Geolen In pldats vaa wjlen den heer O Dogterom is Woensdag door natabelen der Hervormde Kerk alhier tot kerkvoogd gekozen de heer D Verkerk Het gemengd koor gaf verleden week eene openbare uitvoering in het gebouw van dqn Erotestantenbond De verschillende nummers werden zeer goed gezongen zoodat mot recht het bestuurslid van de afdeeling de hoer J Brouwer De Koning den heer Mnntendam en den leden een woord van dank toebracht Sji wuK G April Gisteren avond had in het lokaal de Harmonie bij den heer Bonter alhier de aangekondigde Transvaal lezing van den heer Van Staveten uit Gouda plaats Transvaal in woord en beeld luidde de aan kondiging en deze gaf geheel weer de bedoeling van den spreker Voor een goed opgekomen publiek gaf spreker als het doel van zjjn optreden te kennen h t voornemen om waar Transvaal tegenwoordig op bijna ieders lippen ia en men overigens weinig met Traiifvaal ekend is een en ander ten beste te geven wat tot betere voorstelling van dat land kon leiden Op duidelijke zakelijke wjze helder en verstaanbaar gaf hij een overzicht van de natuurlijke gesteldheid ligging klimaat bewoners voortbrengselen uit het dieren planten en deltstoffenrgk waaronder het goud en de diamanten de twistappels van den tegenwoordigen rampzaligen oorlog Deze heldere voorstelling werd gevolgd 4por de geschiedenis van de iV vestiging en de Wording van het Transvaal sche volk terwijl hjj verder in een reeks van lichtbeelden meer dan 100 in getal ons voerde van Kaapstad via Bloemfontein naar Pretoria en op die reis ons deed genieten afwisselend nu eens van merkwaardige gebouwen dan weer van beroemde plaatsen tooneelen uit de natuur of het volksloven of wel ons typen deed zien uit de verichillende rassen die men in de Z Afr Republieken aantreft Deze lichtbeelden alle afzonderlek te noemen zon miJ te ver voeren lÉaar toch enkele mogen niet onvermeld blijven zoo als het gezicht op Kaapstad met het fort aldaar en den Botanischen tuin gezicht op de Markt en bet Gouvernementsgebonw te Bloemfontein het vinden van de eerste goudaderen en de latere eiploitatie der goudvelden te Johannesburg in vollen gang eeü prachtig gezicht op Pretoria omgeven door een 700 voeten booge heuvelketen een photo der Kerk te Pretoria waaromheen tal van tenten opgeslagen door de Boeren uit alle oorden des lands die zich tot plicht stellen jaarlijks het H Avondmaal in d hoofdstad van bun land te gebruiken en door hun aantal oorzaak ziJn dat ze soms dagen moeten wachten eer g aan hun verlangen kunnen voldoen verschillende photo s van Kruger 0 a onder de veranda van z n huis Oom Paul op weg naar de Raadzaal of sprekende van het Gouvernements gebouw tot het volk over de afschudding van Engelanda overheersching als ook het monument te Paardekraal met zgn eigenaardigen oorsprong en inhoud Toen n l op een reuzenmeeting daar tor plaatse iu 1883 algemeen door de duizenden Boeren besloten werd het Engelsche juk af te werpen werd als eedsvorm doo Kruger voorgesteld een steen neer te leggen op een aangewezen plaat Niemand bleef achter Dniienden steenen kwamen op die plaats bijeen en om het feit der afzwering te vereeuwigen bouwde men een gedeuknaald torenhoog van onderen geopend en in die opening plaatste men de door de Boeren neergelegde steenen omgeven en bijeeugehoudett door een jjiereo hek Tal van portretten van Transvalers Kaffers Hottentotten benevens episoden uit den jongsten en vroegere oorlogen wisselden elkander in rSke verscheidenheid af Onder deze was ook een vergroot menschenbeen boven den enkel verbrijzeld door een dumdum kogel terwijl het bgna onnoodig ia te eggen dat een transparant waarin een aan de Boeren de zegepraal de rg der lichtbeelden besloot die door den heer Van Staveren op duidelijke wiJie werden toegelicht De heer van Staveren heeft iju publiek gedurende de drie uren die de uitvoering vorderde op aangename maar vooral ook op leerrgke wgze bezig gehouden CiPBLLK A D IJssL Voor de verkiesing van een lid voor den gemeenteraad alhier moet herstemming plaats hebben tusschen de heeren O Hoogendijk n J H Stoffels op wie onderscheidenlijk 94 on 50 van de 19i geldige temm en z§n uitgebracht Rechtszaken In de jongste zitting van den krijgsraad te s Oravenhage werd vrijgesproken K A H candidaat in de nc ten aan de universiteit te Leiden reserve korporaal bn het 46 regiment infanterie Beklaagde was naar deu krijgsraad verwezen ter zake dat hü op den 26n Februari 1900 belast zgnde met het toezicht in den waarnemingspoet op de baan 4 van de schietbanen te Kat wgk terwijl een schietoefening werd gebonden niet heeft opgevolgd do waarschuwing van den mede in dien post aanwezigen milicienkorporaal K om v66r het iU steken van den splonapiegel een roode seioschgf te doen opsteken overeenkomstig da voorschriften ten gevolge waarvan na het uitstoken van den spionspiegel dpor jien tamboer 8 die spiegel is getroffen door een kogel en een glassplinter het linkeroog van dien tamboer zoodanig heeft verwond dat deze naar het militair hospitaal t Utrecht moest worden geSvacueerd De krijgsraad overwoog dat dit feit door de bekentenis van den beklaagde en de opgaven van de getuigen was bewezen doch dat de schuld van beklaagde niet vast staat daar niet gebleken is dat hg bekend was met hot speciale voorschrift voor de schietbanen te Katwijk en de aanvullende bepa ling omtrent het van te voren opsteken van de roode seinschijf bij het gebruik van den spionspiegel welk voorschrift ook niet in den waarnemingspost aanwezig was zoodat beklaagde zich aldaar er niet van op de hoogte kon stellen dat ook gebleken was dat v66r don aanvang van de schietoefening beklaagde niet gewaarschuwd Is waar eerst nadat eenige schoten gevallen waren en hij bij vorige gelegenheden dien veiligheidsmaatregel ook nimmer heeft zien gebruiken zoodat hiJ do waarschuwing van korporaal K als diens persoonlijke maening kon opvatten on in de onderstelling dat het opvolgen van die waarschuwing noodelooos oponthoud zou veroorzaken deze in den wind sloeg Bovendien meende de krijgsraad dat men in het oog moest houden dat een reservekorporaal niet noodzakelgk de kennis behoefde te bezitten dat het treffen van den spionspiegel een verwonding van iemand in den obscrvattiepost ten gevolge kon hebben Op vorenstaande gronden werd beklaagde vrijgesproken van het hem ten laste Belegde feit Kunslmesl vin I Aan ons voorgaand artikel knoopon we nkele beschouwingen vast eerstens aangaande het gebruik van kunstmeststoffen Hebben we in vroegere artikelen aangetoond dat Chilisalpeter in t voorjaar moet worden uitgestrooid als er planten op het veld zUn slakkenmeel en kainiet moeten evenals kalk i den herfst worden gezaaid en ondergebracht Slakkenmeel of Thomasslakkenmeel of Thomasphosphaat is een afvalproduct van de gzerlabrikatie dat meer dan atoffija gemalen in don handel komt en dan onze cultuurgewassen het hoog noodige phosphorznur verschaft Gewoonlijk koipt men het onder garantie van een zeker proceat in citraat oplosbaar phosphorzuur Citraat ia een citroenzuurJbevattende vocht dat in oplossend vermogiu ongeveer overeenkomt met het znre vocht door de planten wortels afpseheiden Kainiet een der meest gebruikte kalimeststoffeu bevat chloorverbindingen die een gebruik m het voorjaar verbieden Wil men dan nog kalimest aan den bouwgrond geven dan geen kainiet of camalliet maar wel zuiver zwavelzure kali of patentkali Door een fabriekmatige behandeling hoeft men de chloorhoudende stoffen bnna geheel verwijderd Wat de hoeveelheden aangaat hebben we reeds in het vorig artikel opgemerkt dat 1000 K G slakkenmeel 1000 K G kai en 200 K G Chilisalpeter een zware bemesting 18 vooral waar zü drie of meer jaren achtereen gegeven wordt Toch ia er geen