Goudsche Courant, woensdag 18 april 1900

No 81Ta Woensdag 18 April 1900 398te Jaargang Toor de gebruikswijze raadplege men de 1 ingeslotene hollandsche Circulaire Zoo U den prja der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksela hebben nog nimmer genezen Meer dan 2fi 00 genezingen tot op 1 Januari 1899 met de echte Pink Pillen Verkrijgbaar i 1 75 Gld de doos 9 Gld per 6 doozen bij J H I Ssabilié 27 Steiger Rotterdam hooJddepothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrijgbaar voor Gouda en omstreken bil Wolt Co West Haven 198 Nieuwe llaiidscliornen en l arapliiies eni voor DAMES en HEEREN A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA TelepHoon o ai sprake v te Teel raett te meer waar het schrale zandgrond geldt Op onze kle en 1 veengronden waar Uet bouwland dikwijls 1 eens in de 5 6 oi 7 jaren een flinke be mesting krijgt zon zult een zware kunst I mestbemesting tuBschent d zeer gewenscht 1 ziJn Wij behoeven Uet niet te herinneren I hoe ellendig soms de laatste twee gewassen 1 knnnen zgn Mi ar is bet ook te verwon 1 deren 1 De bodem raakt tegen hot eind 1 van b T zesjarig beslag uitgeput 1 Kr is te weinig plantenvoedsel aanwezig I om een goed loonend gewas voort te bren I gen Hier m het bijzonder zou ook een be 1 meeting m 1000 K H hiiniet 1000 K ifslakkennuel en 200 K G ChiliealpeUr m hetvierde jaar van het heelag op zijne plaate zijn I of nog beter in het derde en vijfde jaar a nam I men demoode een kleinere hoeveelheid b kali 1 en phomhorzuurmeet 700 K O en b v 150 KM ChiU Wij verzekeren dat de k stenvan zulk een volledige kunstmistbeme tlng I ruimen winst znllen opleveren I B INQEZONDEN 1 Mijnheer dé Redaclaur I I Ingevolge een besluit der laatstgehouden vergadering van de Aid Gouda der Uoll Mij van Landbouw is door cenige leden der Afd een beredeneerd verslag mgediend waarin de middelen worden aangegeven waarop naar hun inzien de wekeljksche veemarkteti tot grooteren bloei konden geraken Aangezien nu de buitengewone algemeene vergadering gewijd aan de bespreking van dit voorstel zal plaats hebben op Dinsdag 17 April a s s avonds te zeven nar in de Harmonie t Gouda noodigt schrijver dezes vooral om het groote belang der zaak die zoovel de bewoners van Gouda als ook de veehouders uit de omliggende Gemeenten ter hdrte gaat alle belanghebbenden uit 1 zoowel Mden der Aldeeling alsook leden van 1 zusteraldeelingen tot bijwoning der ver I gaderlng B n Lid der Aideeling I H M V L VERSCHEIDENHEID De omvangrjke plannen voor de nitbrei I ding en den gebeelen verbouw van het at tion 1 aan de Deutsche poort te Rotterdam zoo I als die overeenkomstig de inzichten van den I H U S W8 ren uitgewerkt werden in het vorig jaar zooals wij toen hebben gemeld I geheel ter zijde gesteld I Thans moet er naar men ons mededeelt 1 weer alle kans bestaan dat zij tot ui voering zullen komen Yoorloopig zullen eenige kleine werken voor uitbreiding die geen uitstel meer l unnen Igden worden ondernomen maar inmiddels zullen de noodzakeiyke voorhereidingen worden getroHen voor de Bitvoering van het groote plan waarbij zooals men weet o a het stationsgebouw geplaatst wordt ongeveer 100 1 verder in de richting naar Schiedam K i n itg WMizaakt door liloeiLirmiIe Ik heb het genoegen zoo schrijft ons vrouw Wannmk te Maïkvelde Over ssel U het ge Inkkige resultaat mede te deelen dat Uwe Pink rllleu op m jne dochter gehad hebben welke door ernstige bloedarmoede enbleekzucht was aangetast hare kleuren waren geheel Verdwenen hevige hooidpijnen enz Zoodra zjj op hare beenen stond was zij vermoeid en kon zich bgna niet voortbewegen Thans ie zij geheel hersteld hare kleuren ï n terttg gekomen en 4tj heeft eene goede mimm mmim J iieuwS en Adverientieblad vo0r Gouda en Omstreken T lefo a No M ADVEltTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettpra woi dcn berekend naar plaatsruimte Lirtending van Adivertentiën tot 1 uur des midd TeKfoeii H2 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2Ö franco per post L70 Afzonderipe Nommers VIJF CENTEN Amslerdam Beurs van 11 APRIL NiM i Mi C n N d W 8 S Vi dilo dito dltc 8 j dito dito dtta 3 1 HdHOia Ubl Qouill 1881 3 4 iTlLls InsohrgYinglSOSSl S Oo Tim OW m papier 1888 l dito ia xtlrerl808 6 I Po TD ii OM met ooupou dito liokul 8 ftoiuXD Obl Binnen 18 4 4 dito öeoonB 1880 4 dito bij Botha 1881 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito iü goud leen 1883 S ditit dilo dito 1814 5 armil Tarpet lohuld 1881 4 Tniiu Gept Oaov Imn 1890 tl i Otr leuning tie D Oecleanin ur e O EnnAn Bp T oblg 14 Unioo Ob uit Suil 1890 8 I TlKMUHi OU 4 onbep 188 1 I v m u ObUgttien 1895 I Somuiu Stad leen 1894 8 NlD N Afr HiBdols and I Arendib Tih Mij OarliAcaten I Deli MaitHhinpij dito I Am Hapothrakfa pandbr 4Vi OaU Mij derTontenl aand I Or Hypothcakb pandbr 4Vi I Nedortaaditha bant aand i I Ned Handtlmaatsoh dilo I N W k Pao Hyp b pandbr 8 Boll Hrpothaokb pandbr 4i Utr Hypothaokb dito 4 OoniNl O jat Hong bank aand i 188 Kuil Hypotheokbult paudb i UOVt AnuEl Equl liypolh pan Ib 4 Maiw L Q Pr Lien eert X D HoU U 8poor Mij aand Mij tol Kap T SI Sp aand Ned Itid Spoorwegm aand Ned Znid Afr Bpm aand t dito dito dito 1891 dito 8 ULM Spoorwl 1887 89 A Eobl S Znid Ital 8pwmij A K Dbl S 1 Polen Waraahau Woeoenaand BoiL ar Buu 3pw liij oU 4 BaJtiulie dito aand ïaatotra dito aand i IwanK Dombr dito aand B Vikrs 81V 98 l 93 lOOt 88 A 831 es 9 V 101 67 V l 8 lJ 10 341 900V 91 SI 488 ïi 10 804 1841 98 ijlotkn 8iy 98 98 88 l iVt 90 9V 10 I 194 35 l lOOV B t Ml Kur k Gh Asoo Bp kap opl 4 lOOn Jdito dito obHg 4 100 I iiunu Cent Pao 8p Mij obl B 1U Ohi k North W pr O r aand dilo dito Win 81 Peter obl 7 141 Denrer k Bio Gr Spm eert r a 81 I lUinoia Central oU in goud 4 I 108 Lom fcNa htilHOerl T aand 74 Meii N 8pw M lehTp 0 8 104 Nio 8Ud Amiterdam aand I 108 Stad Bo lerlam aand 8 lOH BlLoil Blad Antwerpen 1817 i J 99U Bad Bnuael 1888 ti 1 100 HoM TheiaaBeaalllOiJMlaeh 117Vi 0oTO aiaataJeenif 1880 t ilTf K K Oo B Cr U80 8 1 101 I 3Fij Sted Madrid 8 1888 84 I N D Ver Bei Arb Spoel oert 7 te WJ hebben nog een tydje willen 1 wachten om het eens aan te zien doch de ge I nezing is van blijvenden aard zj is than I Irisch en gezond goed geregeld en kan haar I kindje de ge enschte melk geven dank bet geregeld gebruik uwer heilzame Pink Pillen In al de aandoeningen die voort komen uit 1 en verarmd bloed zooals de bloedarmoede I hootdpvJD steken in de zijde lenuenpijn al 1 gemeene zwakte bleekzucht bleeke kleuren 1 enz die vooral de joijge vrouwen en meisjes aantasten voor al de jonge meisjes op hc oogenbliK der Vorming De Pink Pillen herstellen het bloed geven het eene schoone kleur en de kracht om op krachtige wijze aan deze verschillende ziekten weerstand te bieden Zy zijn eveneens onovertreöeljk in de speciale gevallen waaraan de kinderen onderhevig zijn zooals boenziekte aan de grijsaards geven zQ nieuwe levenskracht Men geve acht dit do echt Pink Pillen van Dr Will ama zich in een houten kokertje bevinden mot roobkinerig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilules Pink peur Personnes PWes du Dr Williams Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel uevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prijs 1 76 Gld de doos 9 Gld per 6 doozèu Eentg depothouder voor Nederland Sstóitrt Steiger 27 Kotteréam 8B ONTVANGEN eene groote keuze VOOKJIARSCAPGS EN COSTUMES TAILLEUR 11 SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN BurgerlUke Stand GEBOREN 11 A ril Jacobus HerraanUg ADVERTENTIBN Het Ruimst gesorteerde Magazijn van Seeren Mode artikelen is io ieuwa WnSef MARKT A 70 ONTVANGEN een nieuwe Zending Meeren Dassen Strikken en Zelfstrikkers fJieuwsto patronen en modellen lage prijzen Aanbevelend C A B BANTZINfiER Albertns ouders J H Lamera en P G 1 Peperkamp 12 Cornelia Catharina ouders J van Sprang en M Hogenes 13 Andries ouders C W F Holman en J van Roon pornelis ouders O Broere en H Loendersloot Elia Titia Margaretha ouders B J H Ovink en A fl G Koning 14 Abraham Comelis ouders A de Mooij en N van Soest OVERLEDEN 13 April E L Woltman 13 jaar ONDERTROUWD 13 April M J Wiezer en A M Loovjaard C Jansen en J J Walthie J G van HoJwegon en G van Brandwjk C G Thoen en J M van Hoorn A de Mol en A M Lamers R Zandvoort en J van der Kemp J Visser te Rotterdam en M W Scholten g Het Bureau van den Burgelijke Stand zal a s Maandag 2e Paaschdag van des voormiddags 11 tot des namiddags 1 uur geopend zp tot het doen van aangiften I van geboorte en overlpen Tabak en Sigarenhandel GOUWENAARTJES MAGNETO KORTE TIENDEWEG D 2 bij de Markt F ijzonder aanbevolen de merken ELEGANT PAUIKRUG R Eeljnvaan s Geïmporteerde lavana s vele andere fijne merken in LUXE VERPAKKIISGEN Aanbevelend g y JJ WIJNGAAEDEIT W W I III II II I iiiiii j Cfai Kort overslcbt onzar FrUsooarant SHERRIES PalB en Gold Dry van af 1 16 60 per 18 flsss i O ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADEEA S droog en zoet 18 W VERMOUTH lo Turin 1 60 flw m S BODEGA CHAMPAGNE 1 76 i q S COGNAC i l 1 75 1 2 26 I 2 75 1 3 25 I 8 75 en 6 Ja SCOTCH WHISKY 2 26 i J al Per Fl Per Ank tó Fl i g ft £ g LISTBAC i f 0 66 Nto 1 27 75 ff a CHATEAU VALROSE i 0 75 31 S S 5 St ESTEPHE 0 85 36 g i rj St EMILION 1894 1 42 C g PADILLAC 1898 1 26 i 58 O S 8RAVES Witte Bordeara 0 80 84 S 2 3 1 g S SAUTERNE 1 42 SS iJ rl S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 SC BOURGOGNE 1 10 47 fSS S De ilesschen zgn in de prezen begrepen en worden iS ets per stuk teraggenomen g I Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De arina T € IIËBAfi nda I I I I I 1 II I I I ml I I I I i i i ii tiiJ 1 ni l M Goiidsche Melkinrichting H DePHjsonzer PRIMA KWALITEIT GEPASTEUEISEEEDE EOOMBOTEB is tot nadere aankondiging ± o ee per ir a Bestellingen worden door de Wijkknechts aangenomen en tijdig itan huie bezorgd 1 Vo m i É K tGoedkoopste en Boliedvt adres Tpor j i Vervoer van Inboedel oowel binnen als buiten di atad ipet getlotei w ge ii 1 ba A G R A VEarrEIJN Bleekerssingel 287 dUe umrdt ttgen Iraiuport sehadt vnmtkerA Bullenlandsci Ovorzlcbt Van het oorlogstoDüeel is het nienws bijzonder schaarsch De berichten omtrent de gevechten bfl Wepener zijn even verward gebleven Wat er gebenrd is er niet nit op te maken Het malle quasiofScieele bericht van den nitval van het garnizoen van Wepener het snenvelen ol vermoorden van vier commandanten het onklaaf schieten van evenveel floerenkanonnen en het nemen van een vijldo kanon Uijkt uit Masern te zgn gekomen van den vermaarden Renter correspondent daar ter plaatse Van 15 dezer wordt uit Bloemlontein aan de Times geseind Men bericht dat een Boerenstr dmacht met zestig wagens de belegeraars van Wepener gaat versterken De strijdmacht is thans biJ Dewetsdorp en deze omstandigheid moet een actie verhaasten Cronjé met zijn vrouw en drie leden van ziJn stat zijn Zaterdagmorgen onder gelelde van een kolonel aaji land gestapt en door den gouvernenr en diens echtgenoote op het kasteel ontvangen waar zj een uur toefden Vervolgens begaven ziJ zich naar Kent Cottage Er had geen enkele betoogmg plaats Cronjé zag er gezond en opgewekt nit De overige gevangenen gingen gisteren aan land De krniser Niobe houdt scherp wacht blJ hun schip Het Hollandsche fregat Koningin Emma der Nederlanden is te Roadstead aangekomen De vreemdelingen die bij Boshof krijgsgevangen zijn gemaakt zgrt aan boord gebracht van het transportschip Lake Erie te Kaapstad en te zamen met meer dan 500 Boeren naar St Helena vertrokken De Temps verneemt uit Londen Uit Kaapstad wordt aau de Manchester Guardian geseind dat er binnenkort aan de Kaap een bijeenkomst zal worden gehouden om aan het publiek in Engeland te herinneren dat de vergaderingen waarin men in de Kaapkolonie de inlijving van de twee republieken verlangde slechts een minderheid vertegenwoordigden die bs de laatste verkiezingen geslagen is De bueenkomst zal het verlangen van de meerderheid van de Kaapsche kiezers die tegen inlijving ziJn te kennen gegeven De krijgsraad te Naauwpoort heelt Zaterdag vonnis gewezen in de zaak van twee opstandelingen uit de Kolonie en hen tot vijf en tien jaren dwangarbeid veroordeeld FEViLLETOlS HAKTSTOCHT Naar het FraDsoh 36 Zij was inderdaad ki de Iwee laatste jaren aan merkelgk vooruitgegaan in ontwikkeling Al was har gestalte verre van bevallig en zelfs ietwat plomp toch moesten Hare gitzwarte haren en donkerblauwe oogen ieders aandacht trekken Niet licht Bou men haar bij eene oppervlakkige kennismaking onaardig vmden Moulinet begreep ten laatste dat het tyd was om ook iets te zeggen en wendde zich dus tot tie Markiezin met de woorden Mejuffrouw de BeauUeu en mevrouw dePréfont hebben legehjls met myne dochter hareopleiding ontvangen op het Instituut van het Heilige Hart te Parijs De jonge meisjes uit onzenstand weet u ontvangen daiur een voortreffelijkeopvoeding en hebben tevens de gelegenheid omin kennis te komen raet meisjes uit respectable lamilies hetgeen voor later van groot nut kanzijn Ja dat begnjp ik antwoordde de markiezin terwijl zij een blik wierp op Mouhnet die volstrekt met begreep dat hij eigenlijk een grootedomheid had gezegd Athénais kookte van machtelooze woede Zij viel hem haastig m de rede en zeide De vonnissen waren vooraf door Roberts bekrachtigd De beschuldigden waren geen belhamels maar hadden zich eenvoudig bij repnblikeinscho commando s aangesloten Men verwacht daarom dat 4eze vonnissen een afschrikwekkend voorbeeld zullen stelles De wereldtentoonstelling te Parp is geopend mot een lange redevoering van den President der Republiek die daarin zeide door de regeeringen en de volken tot ons te noodigen om met ons de synthese te maken van den menschel jken arbeid heeft Frankri k vooral een schitterende bgdrage willen leveren voor de totstandkoming van de eendracht tusschen de volken De openingsplechtigheid was koud maar indrukwekkend door de duizenden die onder den reusachtigen en toch bijzonder harmonischen koepel vereenigd waren BiJ de uitvoering van de muzieknummers kwamen de zangkoren maar weinij nit Millerand was te volgen aan de zijde waarheen hy zich sprekende tot den president wendde Hj noemde de conferentie te sGravenhage om het edel initiatief te huldigen dat daar den grondslag gelegd heeft voor een nieuwe aera die zich reeds laat onderscheiden Louhet die toen hy opstond een hartelgke ovatie kreeg was nog moeiliiker te verstaan De twintigste eenw ni Vj zon daarvan was hij overtuigd meer broederschap zien lichten over minder ellende van allerlei aard In een dichten stoet waarin de meest verschillende uniformen kleurden ging de president de eeretïap op en na een korte complimenteering boven in het met rose zji de en gobelins voorloopig maar zeer smaakvol versierde salon werd de wandeling voortgezet langs den door troepen afgezetten weg De Nederlandsche commissaris baron van Verduynen was in zijn rok van Kamerlid Door een afdeeling van Hongarije en de Vereenigde Staten kwam de stoet onder een vroolgk zonnetje bniten links van hfet electriciteitspaleis Hier begeleidden de commandeerende generaal met zijn adjudant beiden te paard den president met den dichten drom vaii genoodigden onder den Eiffeltoran door naar een versierd bootje met de driekleur en de letters E L op den achtersteven van het bootje Een muziekcorps ging voorop Op het Champ de Mars zag men allerwegen op de steigers en achter de karkassen der gevels werklieden en een haag soldaten omzoomd door een paar rgen publiek dat overal verspreid was en Leve Louhet 1 Leve de Republiek riep Bjj het heen Papa zoiidt gij met aan mevrouw de markiezin verzoeken u eens het schoone terras van ditkasteel te laten zien Ik heb gehoord dat mendaar zulk een prachtig uitzicht moet hebben En om aan alle verdere ontboetemingen an haren onhandtgen vader een einde te maken deed zij ongevraagd eenige schreden naar het xaam dat toegang gaf tot de stoep van het terras De Markiezin was opgestaan om Mouhnet voor te gaan en werd door de overigen gevolgd Clara kwam achteraan Op het oogenbUk toen ook zij den voet wilde zetten op de bovenste trede van de stoep zag ZIJ zich eensklaps geplaatst tegenover Athénais die behendijf de ovengen had laten voorbijgaan en scheen te wiUen terugteeren Clara deed onwillekeurig een paar stappen achteruit Beiden zagen elkander aan Clara verwouderd vragend en AÜié nais verontrustend ernstig Willen wtj een oogenblik hier blijven zoogij dat goedvindt vroeg mejuffrouw Mouhnet Met genoegen antwoordde Clara Hadt gijmij iets te zeggen r Clara de Beauhcu gevoeldeals bij instinkt dat zij zich zou moeten verdedigen iigen den een of anderen aanval harer onverzoenlijke vijandin Zij richtte zich fier op enwachtte zwijgend af wat Athénais Moulinet haarte zeggen had Gij kunt u nauwelijks voorstellen begonAthénais hoc aangenaam het mij is weer eensrecht vertrouwelijk met u te kunnen spreken Inde twee jaren die verloopen zijn sinds het uurvan ons laatste afscheid heb iJt veel gezien enveel nagedacht Gij zult zeker ook nog weï weten dat WIJ vroeger niet al te beste vrienden waren gaan vatf den stoet nit de feestzaal schreeuwde een imtorstem boven het plafond Leve de BOcial l Anders waren er geen incidenten Deitocht eindigde met en wandeling waarbij stoet de geheele breedte van de nieuwe lifeme vulde tot de Champs Eljïées Van hier brachten vier paarden en een voorrgder den president nog voor half vgf naar he paleis teng Daarna reden ook de presidenten van Senaat en Kamer met hun escorte wg i Nog st eds komen in de Italiaansche pers allerlei artikelen voor waarin op grond van de weinige eéonomische voordeden die Italiö van het Drie éudig Verbond genoten heeft dat Verbond Vordt aangevallen AVy helden reeds v66r eeuige dagen melding gemaakt Van een artikel in dien zin van deCorriere iella Sera dit artikel vindt veelinstemmim bjj de Tribuna bgvoorbeeld dieeen breedvoerig opstel wijdt aan de qaaestieen daarin zegt WiJ prMeiteeren krachtig tegen het beroep op politieict diensten die niet werden verleend on tegen bet ontbreken van economische voordeelen diewij bj de vernieuwing van het handelstractaö met Dnitschland en Oostenrgk in naam der gelykheid en der vriendschap znllen verlangen en die wg het recht hebben te eischen Dat is by de vernieuwing dezer traoUten DMVW enlevensiinaestie Indien de tendenzen die in Boriyn en Weenen don boventoon voeren worden gehandhaafd dan is Italiö economisch geruïneerd En het doel om zgn bondgenooten te rnlneeren door hun strikken te spannen en hen de mogeiykheid te ontnemen nuttig te zgn is al zeer zonderling Indien de stroomingen in Dnitschland en Oostenryk die voor Italië do eigen markten zouden willen sluiten de overhand behouden dan ziet ieder de moeiiykheden de catastrophe die volgen moet En reeds nu wordt de verzuchting gehoord God beware Italië voor zgn vrienden die zgn leven bedreigen en het economische en daardoor tevens politiek tot onmacht willen doemen In denzelfden geest spreekt ook de Popoio Romano Het is dnideiyk dat al deze uitvallen zich richten tegen de pogingen der Agrariër om in Dnitschland door de invoering van beschermende rechten den prgs van hunne producten op te drgven Het Berl Tageblatt dat de gevaren erkent die dit streven der Agrariërs hebben zal voor de goede verstandhouding met de tot nog toe vriendschappeiyk gezinde mogendheden aeht het toch onjuist ivan de Italiaansche bladen O wat dat betrett viel Clara haar mde rede met een afwerend gebaar doch Athénaisging voort Neen zeg dat niet Ik weet hot maar al tegoedl Gij hieldt met van mij en ik met van u Ik was jaloersch op u dat ben ik gaarne bereid teerkiennen Ik heb nu loeren mzien dat de wai eoorzaak van mijne jaloeeic geen andere was dan datik u in stilte bewonderde en dat ik geen hoogerideaal kende dan eenmaal aan u gelijk te worden Aan mij gelijk te worden zeide Clara meteen bitteren glimlach Dunict u dat zoo begeerlijk f Gij hebt immers alles wat gij wenschen kunt enveel meer dan ik in schoonheid rijkdom weelde alles Juist les leide Athénais somber behalve een naam waarop ik trotsch kan zyn Is dat het eenige wat u ontbreekt f vroeg Clara met een zweem van verwondering Maartegenwoordig is zulk een naam immers evengoedte krijgen vttor geld als alk mogelijke andere dingen Indien gij zoo zeer op een adellijken titefgesteld zijt is er niets wat u belet er een tekoopen I Athénais gevoelde zeer duidelijk de koude minachting welke Clara ahlus deed spreken Gij hebt gelijk Een adellijke titel ïs wél tekrijgen Ik wilcfe u juist spreken over een huwelijkavoorstel dat mij dez r dagen door een edelmanvan hoogen rang is gedaan Wel dat 13 gelukkig voor u Mag ik beginnen met u geluk te wenschen Ik hoop nog iets andera van u te ontvangendan een gelukwenscb zeide Athénais I I I HU aiM MIL I JI U L iJÉJI I LJ 1 1WW 1 te beweren dat het verbond met DoitscWand aan Italië slechts last moeite en nadeel en geen enkel voordeel heeft bezorgd De Triple Alliantie is een politiek geen economisch verbond j en de Alliantie heelt Italië in staat gesteld in de Middellaodsche zee een positie als groote mogendheid In te nemen die bet aan de zgde van Frankrgk nooit zon hebben kunnen bekleden De Triple Alliantie heeft Italië bovendien in staat gesteld moeiiyke binnen en bnitenlandsche crises over te komen zonder dat een bnitenlandsche mogendheid in staat was uit de verlegenheid van Italië voordeel ite behalen Dat alles schynt men echter in Italië te vergeten nn Frankrjjk zyn nagels heeft ingetrokken maar de toestand van gisteren kan telkens weder ontstaan en dan zal Italië zonder den stenn van het verbond de wrange vruchten van die bonding plnkktn Groote begrootingen van Eeredienst schgnen niet gunstig te werken Dat ziet mendan Spanje Die begrooting bedraagt daar 41 millioen pesetas Negen k tieh millioenzou er gekort kunnen worden als de Cnriewilde meewerken Spanje geeft voor zijneeredienst tweemaal zooveel nit als voor zynmarine en driemaal zooveel als voor hetopenbaar onderwys Van de 41 millioen zyn 31 millioen p r oneele uitgaven De 50 aartsbisschoppen en bisschoppen krggen te ZamBK 1 7 millioen de hoogere geestelgkheid met 1228 personen komt op 5 millioen Behalvede tractementen wordt er aan de hoogeregeesteljkheid nog 13 75 millioen betaald voorreisen administratiekosten De lageregeestelgkheid is er het slechtst aan toe dejaarwedden bedragen hier van 800 tot 1800pesetas In de geesteiyke wereld zgn dasde stofteiyke goederen ook al heel ongelgkverdeeld I Verspreide Berichten Fbakkbuk Gistermiddag hebben de commissarissen van de vreemde afdeelingen der Tentoonstelling een wandeling gemaakt over het terrein De Tentoonstelling is nog by lange na niet gereed en overal wordt nog gewerkt Heden beeft de offlcleele opening y plaats Louis Dansset leeraar aan het college Stanislas te Pa s die algemeen secretaris van de Ligne de la Patrie francaise is is door den minister van oaderwïs naar een provinciepost verplaatst in verband met de Wat kan dat zijn vroeg Clara dé ItMulieu verwonderd opziende Uw goeden raad Mijn raad En waarover dan Over de vraag of ik het voorstel sal aan nemen ot niet Gij bewijst mi indêidaad veel eer Zttudtgij het niet zonder mijn raad kunnen doen i Neen dat is onmogelijk antwoordde Athénaisernstig Ik begrijp u niet zeide CUra die door degeheiratinnige inleidingen van Athénais niet recht wist wat zij moest denken of zeggen Luister dan naar hetgeen ik u ga zeggen vervolgde de dochter van Moulinet Het huwelijk waarop ik doelde ia een huwelijk in de allerhoogstekringen ver verheven boven myn tegenwoordigenrang en stand en oneindig ver boven va int hoogsteen stoutste illusien Er is voor mij op dit oogenblik sprake van een krpon Een KUraiBgskroon misschien oeg Clara spottend Neen maar wel een hertogskroon antwoorddeAthénais Ik kan hertogin worden wanneer ikdit wil Bij het hooren van die woorden werd Clara eensklaps doodetijk bleek en begon van het hoofd tot de voeten te beven Zij raadde nu op eens wat hare bloedverwanten met zooveel zorg getracht hadden voor haar te verbergen Er was geen twijfel aan dat er van iemand anders sprace wat dan van Gaston de Bligny i Wordt vtrwtgJ