Goudsche Courant, woensdag 18 april 1900

heftige campagne welke hij tegen do regeering leidt Op een der centrale tel i ai lut toren te Partjs zjjn sedert eerjfiateren de ti lel onjnflrouwen door iftantten vcrirangon ornaat de dametje het te druk hadden met handwerkjes en romannetjes lezen om behootHjk Toor aanslniüng te zargen Op last van den minister van marine is eergisteren voor Tiet eerst ebtokcii lüet het alonde gebrek volgens hetwelk do Pransche oorlogsscliepen op Goeden Vigdag ten teeken van rouw te vUg halbto hSschen DDlTSCni iSB Het verbod dat de olftcieren van het garnizoen te Straatsburg geen lid mockten zijn van de Flottenvereiri omdat deze een politieke vereeniging was ia opgeheven In 200 et den en dorpen bestaan gedenkteekens voltooid ol iii aaubonw ter eore van Bismarck Spaote t J8 ïegrooting van eoredienst beloopt 41 mUlioen peseta s d i tweemaal zooveel als die van riue en driemaal gov cl als d p yai Dppubaar oii ierw js 30 millioen van de 41 dienen ter bestrping van de jfarwedde reisen verbliilkosten enz van dei geesteiyken vnl de hooggeplaatste OofeTENRIJK HOKOARUK Ook ta Nousandec öaliclê z n een inspectenr van politie on verschoideno agenten gearresteerd onder verdenking dat zü gevangenon hebben gemarteld om hen tot bekentenis te dwingen BvhdknuR In verband met de geruchten dat Vor9t Ferdinand voornemens zon z n over te gaan tot de Rnssijch orthodoxe kerk wor t gemeld dat de paus heeft verklaard dat 2ulk een stap met het groote interdict en jen kqrkban beantwoord zoo worden Seevbi Tanschanowitsch is uit de gevangenis te Poscharenwatz waar hH na z n veroordeeling in het hoog verraadprooes z n strot onderging naar Belgrado overgebracht om vervolgd te Worden wegens vervalsching van aaadeélon 10 48 l BKtn lapplemeitbcivtii u da CinB gu der Wi MI £ tli 10 40 11 10 11 44 6 18 6 48 7 45 e o D U A A USTiaOAVI riM nM 6 9 8 09 8 1S 9 88 10 10 10 7 18 08 1 06 S 8 8 88 I 8 03 88 8 16 1 16 9 88 9 86 0 88 8 01 8 88 9 09 10 10 10 54 18 48 18 7 1 88 8 iS 4 18 810 8 9 8 To io 46f 7 t V5 7oVo orri ïó o i 4 4 87 8 60 6 68 8 00 lo ui u iuiii i 1 Ajut 0 8 lU OS 9 88 10 86 11 09 1 08 1 111 09 8 41 4 80 8 18 6 08 9 18 10 8 10 88 10 81 18 00 V9ut ü 8 7 o 8 18 1 86 18 9 45 1 18 1 M l 8 89 llS 8l4 4i8 80 7 8 10 4 ksut W 8 48 6 50 7 8 8 80 8 50 9 80 10 00 11 80 11 16 18 080 t 41 8 80 8 48 8 0 35 7 80 8 S 10 00 load 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 19 18 10 48 18 1 ijW 4 8 88 4 17 448 47 7 88 8 14 48 11 10 Na de voorstelling begaven de gezanten zich naar de voor hen bestemde rijtuigen en op han weg daarheen werden zS door een op het perron en het buitenterrein steeds aangegroeide menigte met daverende hoera s en een Leve de Boeren 1 ontvangen Zjj beantwoorden die onverwachte begroeting met het zwaaien hunner hoeden Onder het wegrijden herhaalden zich de teekenen van sympathie uit het volk Dr Leyds bractit later een bezoek aan het driemanschap De duur van hnn verblijf hief te lande is nog onbepaald Op het Hotel des Indes waren de vlaggen van de Znid Afrikaansche Republiek en van ons land ontplooid Btrjd met het algemeen belang en met het oog op de te verwachten verdeeldheid onder de liberalen omtrent dit punt in strjjd met het belang der part Bjj de aanstaande stemming voor een lid der Tweede Kamer te Jïaarlem zal zich het geval kunnen voordoen dat kiezers die aan de stemming deelnamen van de herstemming op 21 Mei uitgesloten worden De tegenwoordige kiezerslöst loopt ui tot 15 Mei en daarc staan 643 personen die niet op do nieuwe lijst voorkomen wegens overlijden vertrek niet betalen van belasting enz Gemengde Berichten Voor eenigen tijd stroomden in een koffiehuis te Berlijn s avonds een aantal jonge en oude heeren binnen allen met een witten anjelier in het knoopsgat In een courant had namelijk een hnweiyksadvertentie gestaan waarin een jonge costnumnaaister in staat een man te onderhouden liefhebbers uitnoodigde in dat koffiehuis aldus getooid te verschijnen De kellners hadden de handen vol en de stamgasten hadden z66 dollen pret dat de trouwlustigen begrepen dat zij waren beetgenomen Inderdaad had de waard de grap uitgehaald Er ontstond een tumult een paar ruiten werden stuk geslagen waarop de waard de gasten verjoeg en eenigen nog al toetakelde De zaak eindigde voor den strafrechter die den waard voor zgn grap 60 mark boete liet betalen De vorstelijke gift van koning Leopold bestaat uit a alle gronden om het park vnnLaeken waarmede de koning dit Rijkseigendom heeft vergroot b het Square by het rondpoint in de Louise laan c het park van Sint Gilles met het kasteelen het daarom gelegen park d het park van Tervueren voor zooverniet reeds Staatseigendom het kasteel ende hoeve van Ravenstein en de den koningbehoorende gedeelten van het Zoningerbosch e de koninklgke v lla te Ostende met tuinen onder den last van vruchtgebruik voor s konings nakomelingen f het kasteel in de Ardennen met aanhoorigheden Aangezien de nieuwe lyst echter 6492 kiezers zal bevatten o 1195 meer zullen aan de birstemmlng ruim 1700 kiezers kunnen deelnemen die den lOn bfl de eerste stemming rtog geen kiesrecht hadden Door den Minister van Justitie üjö voor enkele daarvoor in aanmerking komende gevangenissen reservebewaarders en bewaarsters aangesteld Dezen behoören niet tot het vaste corps ambtenaren maar zijn gehouden zich desgevraagd te allen tyde beschikbaar te stellen om bewaarders of bewaarstersdiensten te verrichten als een vacatnre bg bet vaSte corps of het aan een liewaarder of bewaarster verleende verlof ol ook ziekte van zoodanigen beambte die diensten vereischt Zg genieten daarvoor behalve een vaste toelage f 0 60 voor een dienst van hoogstens 6 unr t 1 voor een dienst van 6 12 uhr en f 1 50 voor een diëtist van 12 24 achtereenvolgende dienstnren De Boeren deputatie is met den Bazelscken trein Zondagmorgen om 10 u 45 in Den Haag aangekomen Het scheen dat het uur van aankomst nog kort te voren Ju de stad bekend was geworden Want op het perron hadden ïich vele nieuwsgierigen verzamead Het driemanschap werd naar hierpegeleid door dr Leyds en dr Muller eji bij het verlaten van den trein ontiaiufteiii door de hoeren Canneel vice consul der Z A B te s Gravenhage Vessels Roux Vrijstater belast met de waarneming van het consu laatgeneraal van den Oranje Vrflstaat hier te lande Beelaerts van Blokland secretaris der Haagsche afd van de Znid Afrik Vereeniging ogaart Werkzaam aan de legatie te Brnssel Bergansius werkzaam bij het consulaat van den Vrijstaat en eenige Zui4 Airikaansche studenten den heer Kleyn die h t 1 studeert en Fischer die een universiteit in Engeland bezoekt Laatstgenoemde is de zoon van het commissielid Fischer die zéfer verrast was zijn Omtrent het bericht dat de minister van waterstaat in September een wetsontwerp zal indienen betreffende het droogmaken der Zuiderzee deelt de Ingenieur mede dat dit bericht klaarblgkelijk voorbarig is daar tot do indiening thans nog niet besloten kan zijn maar dat minister Lely bet plan waaraan ziJn naam meer dan die van iemand anders verbonden Is zeker niet ter zpe zal leggen Men schrijft uit Mantok aan het Bat Nbl Een treurig voorval Uad eenige dagen geleden hier plaats Een naar Batavia vertrekkend onderofficier werd in den nacht van 22 op 23 Februari jl door zgn kameraden nitgeleide gedaan naar boord Omstreeks 1 uur werd naar den wal teruggekeerd en uitgestapt aan het hoofd der zich ruim 500 M in zee uitstekende pier Een hunner de Europeesche sergeant Hagmann had de onverzichtigUeid zich te veel op den kant te begeven deed een misstap en viel in zee Ondanks door zijn makkers oniUddelliik pogingen in het werk werden geslüd tot redding door het uitzetten eener prauw het uitwerpen BINNENLAND r De liberale kiosvereeniging Burgerplicht heeft in haar jaarvergadering waarin de io te circulaire dot Liberale Unie besproken is de volgende inotie aangenomen De algemeeno vergadering der kiqsvereeniginj Burgerplicht te Stoenwjk spreekt als haar oordeel uit dat invoeringvan algemeen kiesfecht van meerderjarige mannelijke ingezetenen zonder meer in Nederland op dit bogenblik noch in het algemeen belang noch een eisch destijds is dat zoo door de Liberale unie werd gehandeldnaar den door haar bestnur in zgne circulaire van Jani ari 1900 uitgesproken wensch i L aai sigoiiuoiu iv met het oog op don stilstand in de wetgeving 1 missielid Fischer die zéfer verrast was zijn I het uitzeuen euuoi i u die van grondwetsherziening het gevolg zon 1 kind ter verwelkoming aan het station te van touwen eet mocht noch het een nochzfln door haar zou worden gehandeld in 1 ontmoeten l het ander baten Door den zwaren stroom 18 88 18 84 Kotterd w B an Rotterdam D P f Bolterdam M 4 48 Kopiitt 10 19 10 89 10 86 10 48 V 8 14 € w 9 88 rnmlUtirf Of du lao ku nht gmkol mrdm 10 03 10 17 10 49 HoUuaidu ip w illM tl n 8 HM f l M ROUDA DBN U A O IM TeTM l i 6 15 7 17 l OS 1 08 8 14 8 48 4 13 4 88 i 88 18 16 10 1911 18 11 18 11 41 11 88 10 48 11 46 18 19 46 9 88 9 87 1 18 i 9 l 8 l SO 1 48 7 88 1 09 8 41 9 11 7 87 8 t 7 48 8 08 9 14 8 07 8 88 9 19 9 89 f 8 07 Ooia ZeTODhttlten Moerbpelle BoatemeMZagitUTd VoorbaitK I Hag Hue 8 48 8 08 7 08 7 80 1 48 sVat 8 88 8 VoorSarg 8 48 j 618 f f 8 88 9 86 10 88 M8iÏ Ii11 7 U 88 18 09 1 808 4 M04 0 4 4 5 0 1 7 97 68 8 9 4810a 10 17 M Z 06 80 10 10 88 1 S 8 48 4 18 4 45 8 87 6 88 tam S J n 8 08 i lO U imiLW VoorSarg 8 4 i t l J 6 16 6 SJ Zoet n 2 B S 10 48 4 08 5 87 6 00 8 80 I 10 5B e O U D A 10 19 10 7 18 00 11 14 11 10 1 11 46 18 88 8 Ï6 10 88 10 48 10 6 li l6 6 55 7 10 7 18 7 89 80 88 48 6 08 8 48 69 Uoudii Oude Woord Vtroohl Jtreobt Wwnlea ülfdow aoiid 6 88 6 88 0 40 llTEÏCH 1 lU U 40 8 18 8 1 4 8 8 11 81 r 8 40 8 84 1 18 8 0 8 60 04 TT 8 86 S 9 89 10 14 B UB o w 7 4 8 88 T 5 1 B 6 87 6 8 7 88 8 81 8 49 9 80 10 18 10 8 11 88 18 08 1 87 8 08 8 80 8 9 4 48 88 41 6 6 i 7 3 9 19 10 00 10 84 5 18 6 68 8 14 10 88 11 65 18 87 4 88 7 8 9 41 10 4 6 80 7 08 S 89 10 46 14 86 t St 7 81 9 49 80 7 17 7 87 8 88 9 01 9 81 9 81 10 9 11 10 li ll l l 8 09 8 40 1 8 4 48 8 M 6 10 7 18 7 88 8 86 10 08 10 t 11 18 gegrepen werd hg mesgealeird en moeat onder de oogen zgner makkers jammerljjk verdrinken Het Igk is tot dusverre nog niet gevonden In den nacht van 25 op 26 Februari d a V was ik er getuige van dat het van en naar boord brengen der passagiers g Bchiedde bg het licht van één boUantaar die nog telkens door den wind werd nitpdoofd Welk gevaar en ongemak dit op moet leveren voor eSvacueerden waaronder er soms gn die m de sloep gedragen moeten worden is te begrijpen De pier is over de geheele lengte ter weerszgden voorzien van een gzeren leuning doch juist op het uiteinde ter lengte v 10 en 15 M niet juist daar is het mgns inziens het meest noodig tweehonderd meter meer landwaarts ia het zoo ondiep door de vele zandbanken dat men er zelfs bg vloed kan staan Was er voor voldoende verlichting gezorgd het treurige voorval had misschien niet plaats gegrepen en ware er niet gezien op die 15 M leuning dan was het zeker niet voorgevallen De equipage van het Noorweegsche schip Othello bestaande uit negen koppen werd bg storraweder op den 17en Februari jl gered door een deel der bemanning van het sloepschip Insalinde van de Maatschappij Hollandsche Zeevisscherg directeur de heer Jan Schippers te Vlaardingen De Koning van Zweden en Noorwegen heeft nu aan de personen die aan de redding deelnamen de volgende belooningen toegekend aan den gezagvoerder M Poot een met zilver gemott teerden marinekgkor met passend opschrift den stuurman C Kempen de reddingsraedalIe 26 klasse de matrozen Adr van der Steen C Sloot en L Lekkerkerk elk da reddingsmedaille 3eklas8e Bij het stormweer van VrgdagmidiMg en vorigen nacht had het wandelhoofd té Sche veningen in aanbouw een flinke ptoef te doorstaan Den vorigen nacht waren Vgdens het hoogwater eenig losliggende gzer leggers van den pier in zee gestor en verdwenen en des middags met den v oei was het een indrukwekkend schouwspel deVwoedende golven te zien spelen tusschen de K len voor den houten steiger en de ijzeren spanningen Eenig houtwerk planken en deelen zag men losslaan en wat verder aan het strand aanspoelen maar het hoofdwerk de houten en gzeren palen doorstonden goed de kracht der golven en bleven ongedeerd AJleen kon tpens het hoogwater niet worden doorgewerkt De aannemers van het bazaltwerk van den pier de heeren Volker en Bos leden ook schade doordat de laatste gronduitgravingen voor het bazaltwerk weder volzan en water liepen 9 88 10 08 10 18 1M 9 81 10 18 9 84 10 08 10 18 10 97 10 89 10 44 11 07 7 19 8 80 8 9 18 8 11 8 88 8 86 E 8 41 8 48 8 t 40 10 00 Jaap Eden en Cordang zyn volgens de Kamp dezer dagen naar Maastricht vertrokken om zich daar zoetjesaan te gaan prepareeren voor de groote wielersport gebeurtenissen van het aanstaande seizoen Ze hebben dus het voorbeeld gevolgd van onzen kampioen Henri Meyers die op de Limburgsche wegen eveneens zgn trainingswerk begonnen is en thans nog slechts wat speedwork op I de baan van noode heeft om behoorlek in form te zgn Jaap heeft een contract gesloten met een bandenfabriek Wat Oordang s voornemena zg n valt thans bg benadering af te leiden uit de omstandigheid dat ook hiJ met een fabriek gecontracteerd heeft om haar banden te borgden De oade liefde is dos ten slotte tóch weer boven gekomen ziJn vroegere plannen om niet meer aan de rennerg te doen ten spijt Zoodra hjj in conditie is vertrekt hg naar Berijn Hg hoopt in alle groote lange afstands wedstrjjden nit te komen De rijwielfirraa te Rotterdam waarin hiJ vennoot was is met jrederzijdscb goedvinden ontbonden In Fransch Guinea Senegambiê heeft eenige jaren een merkwaardig geheim genootschap bestaan do Simons genaamd datde naburige volksstammen beheerschte door tooverg booze geesten gevreesde fetischen en allerlei andere kunstmatige bovennatuurlijkheden Aanvankelijk waren t benden die zich in de bosschen verscholen en s nachts de dorpen nitplunderden en verbrandden De zwarte krijgslieden maakten zich wit met kleiaarde trokken zonderlinge kleeren aan zetten leelijke maskers voor en maakten sombere geluiden alle i om te doen gelooven dat xij dnivelsche geesten waren wat zoo naar wensch gelukte dat zij eindelijk zelven gingen gelooven fetischen afgoden te zgn Toen zjj eenmaal dien naam hadden gingen de Simons weer naar hnn dorpen terug en maakten daar een eigen eeredienst van hun methode die door de genootschappelgke inrichting met zeer strenge regelen werd onderhouden Om in de orde te worden opgenomen moest een leerling een drietal jaren in de bosschen leven afgezonderd van de buitenwereld waar hg door de onderen werd ingewijd in al de geheimen van t rooven moorden brandstichten goochelen enz Een der eigenaardigheden van de Simons is afsohnw van water zo drinken slechts palmwgn en wasschen zich met olie of De vrouwelijke leden maken lieldedranken en vergiften Het invoeren van t Franscho bestnur heeft intnsschen na 1891 aan de Simonssecte een gevoeligen knak gegeven Daar de blanken toonden onvatbaar te zijn voor den invloed hunner dnivelsknnstenargen begon ook de zwarte bevolking ongeloovig te worden waar t ongeloof al niet doordringt I en toen eiudeiyk het gezag optrad tegen hun rooverijen en eenige geesten ophing met t gewoon menschelg ke gevolg dat ze er t leven bij inschoten was t met het geheime genootschap weldra gedaan Er ziin nog Simons over maar z bepalen zich nu tot dansen kuustenmaken en goochelen op dorpsfeesten en de andere lieden van hun stam hebben alleen nog vrees voor hen omdat ze zoo geslepen zgn in t telen Inzake den brand Vrijdag te Katwijk meldt men nader Op het gymnasium der Paters Jezniêten te Katwijk aan den Rön bemerkte dien ochtend te 7 Imr een der broeders die van de ontbijtzaal naar de keuken liep veel rook in het muntenmuseum Bg onmiddellijk ingesteld onderzoek bleek daar brand te wezen vermoedelijk ontstaan doordat vonken nit de keokenschoorsteen in dat musenm zijn geraakt t Vuur plantte zich snel voort zoodat het middengedeelte van het hoofdgebouw spoedig geheel was aangetast In dit gedeelte bevonden zich de spreekkamers met de bekende kostbare gobelins de ksmer van den directeur en vertrekken van andere paters Van dit oudste on mooiste deel der uitgebreide stichting vroeger bewoond door de heeren v Waasenaerj staan nu niets meer dan de naakte muren Natuurlijk zijn terstond na bet ontdekken van den brand pogingen aangewend om het vuur te stuiten Zelfs heelt de burgemeester van Katwijk per telefoon een stoomspuit van Leiden aangevraagd De groite spnit der Sleutelstad Tas echter defect en de kleine werd geweigerd zoodat men te Katwijk met eigen brandbluschmiddelen het vnur moest bekampen Gelukkig dat de brand niet aam de andere zijde van het gebouwencomplex is ontstaan Dan toch zou door den feilen wind het geheelen Gymnasium groot gevaar hebben geloopen Nu kon men den brand tot het middendeel van het voorgebouw beperken Vóór de vlammen de spreekkamer bereikten had men gelukkig gelegenheid gevonden de gobelins het levensgroot portret van den stichter van het Gymnasium Mgr de Wgckersloot benevens verdere kunstvoorwerpen te redden Twee Broeders bekwamen bj het Teddingswerk brandwonden aan de litnden Tüta e n onweder vergezeld van hevige rakwinden is Viijdag middag te Enschede een in aanbouw zijnde woning ingewaaid Twee personen geraakten onder een vallenden muur en werden gekwetst de een moest in een draagbaar naar het ziekenhuis worden vervoerd Op het terrein van de antomobielentabriek Trompenburg aan den Amsteldjjk is een timmerman door den storm van een dak geworpen en ernstig aan het hoofd gewond Op het Kattenburgplein te Amsterdam werd in een kruidenierswinkel een spiegelrnit ongeveer 9 vierkante meters groot ingedrukt en verbrijzeld Men meldt uit Ochten van 13 April Door den hevigen storm werd hedenmiddag de ketting stukgeslagen van de veerpont tusschen Druten en Ochten Eenige der bootjes dreven meer dan een uur ver weg De storm ging vergezeld van eenige zware donderslagen STADSNIEUWS GOÜDA 17 April 1900 Voor de betrekking van concierge aan de R H Burgerschool alhier hebben zich aangemeld 84 sollicitanten Ds H G van Endt te Woerden heelt voor het beroep naar de Nederl Herv Gemeente te Makknm bedankt Capellb a d IJsel In de laatst gehouden gemeenteraadsvergadering alhier werd het kohier van den hoofdelijken omslag vastgesteld op f 2860 en dat van de hondenbelasting op f 279 NiEowBaKBKE a d IJsiL De dyphtheritis blgft ook hier heerschen Er heeft zich daar ter plaatse weder een geval voorgedaan 363 ate S taats loterij 8 IClaua Trokkioj VRU Dlujdag 17 April No 19961 1 16 000 No 4785 600 3 No 80618 ƒ 9O0O No 19811 1 500 No 4678 14306 en 19755 ieder 1000 No 7962 l 035 en 18786 ieder 40O No 18413 1 iOO No 3 3 8355 3506 7081 en 970i ieder 100 Prijun van 95 45 8600 6586 8010 108 8 138 6 15788 18403 49 76 41 7J 84 18888 57 45 ii 89 43 8168 10009 0 14 67 il 88S4 6611 78 8 55 84 U4 79 66 47 81 18 93 V6 18548 84 58 63 8806 19 13411 16858 68 98 84 60 66 68 61 76 UI 8918 8714 67 78 13517 67 18608 88 63 6816 94 ÏO 19 70 81 86 89 89 8318 11086 88 15911 89 86 8080 S3 40 45 86 84 187 S 97 65 IPl 48 61 13607 16068 81 810 70 8 85 6t 10 16144 98 64 83 088 S4S 71 81 61 18806 339 3104 S4 88 11119 84 07 IT i 64 90 8616 11808 76 71 68 403 85 6001 45 38 18708 16804 69 35 3209 68 M 76 1S8I0 15 1 909 88 88 6104 8667 89 87 19 14 86 8tl6 10 76 94 13908 80 66 00 6418 31 8707 11 86 8 87 99 14 3 54 9 84 11406 3 16318 19016 65 88 6884 86 14 61 36 IB 61 8643 6300 88 18 5 8 11 71 68 84 44 n 69 86 4 601 8707 86 68 11880 98 166 8 6 9 81 6480 90 40 97 81 84 18 90 99 8888 48 14011 88 91 85 8806 6 01 86 74 14104 le6 96 46 49 61 8900 11611 14808 6701 9188 48 8981 58 M 13 46 8 70 0 46 74 4 80 78 88 68 15 79 50 88 99 67 99 70 78 97 98 59 148 5 61 19804 78 86 6680 8090 93 64 76 4 80 91 86 9104 99 5 16 78 89 98 4006 81 IS 11708 88 98 97 08 60 87 9i 80 14481 1690 19881 10 4110 6706 7 4 81 88 10 44 84 15 16 77 87 14617 91 67 814 4881 48 87 93 16 97 61 81 71 46 9207 11849 S3 17088 19409 911 87 71 88 78 60 79 10 49 4804 74 6 81 6 90 80 75 6 68 8 94 96 14 11 17190 1J600 80 60 87 98 11919 37 99 19564 83 61 44 9889 44 89 17810 87 1009 79 69 98 18006 93 84 99 18 80 88 9188 41 14747 58 19 84 1154 97 6987 64 47 61 I780I 8 18la 4406 66 47 60 14800 46 79 88 39 7000 9 01 67 98 19763 80 84 1 78 78 80 17109 19886 87 98 87 99 98 60 86 46 78 4588 7164 96 i 96 14908 87 19909 1817 86 69 97iO 18186 68 48 16 86 78 87 87 67 79 57 5 88 8 78 4 9B0 78 80 70 89 88 4781 74 8 88 87 81 1760 48 4 78 60 84 91 1 009 11 07 46 4808 67 99 4 96 11 88 80091 49 11 79 68 18809 71 80 80179 88 18 7517 87 68 84 18 83 86 84 87 91 70 18117 78 94 1419 44 4 98 97 7 17801 80800 88 46 78 10010 1 4 9 88 U 80887 4 4 81 1 1 1 M 8 69 81 76 8 79 84 Kit 87 68 1 14 80 11 93 186S0 46 8 78 34 4 58 1012 Si 71 I778 89 6 60S4 17 8 84 44 6 17886 80881 78 74 87 28 68 87 1 988 74 86 75 47 0 18616 04 88 86 1 90 98 5 10 20 31 6 88 0405 UOI 5107 76 39 9 98 81 U 88 81 37 91 15801 8 84 84 IS 1802 48 95 6 71 85 41 4 10 88 97 3 4 91 80 07 72 5818 31 94 77 80 18041 811 86 98 58 47 11388 9S 83 54 81 1881 4 71 48 18 66 1 404 89 80708 66 6319 84 10416 97 33 81 15 1941 54 99 4V 18949 64 18100 48 9 78 929 0518 13004 16687 8 81 9011 78 37 78 8 38 17 28 0 94 87 43 97 28 48 2 83 884 1 18 45 10 84 69 73 52 70 48 9 47 86 93 6 15801 74 8417 505 54 1 749 13110 01 IS 75 81 13 8033 58 91 16610 181 7 80989 8 40 80 87 56 13207 8 61 97 9 81 4 106 2 47 1 711 TIIR GOSTIJMGS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA telepboHU u il Arnslerdaiii Sletkrs 81 98 I 98 98 100 88 88 V 88 llcurs van 11 APRIL I Vrhn 98 Vu 14 4 88 961 96ll 96V 101 9 AJ 00 9 V 631 4t6 WlDail A D ü rl Ned W 8 8V SIV dilo dito dltc 8 dito dito dito 8Hone UU Gon ll 1881 984 iTALIB luMbrijTing 1868 81 OotTUl OW in papier 1868 8 dito in E l er 1868 PomnjBAl Obl mot ooupon 8 dito ticket 8 W 5V l Or Hjpotheakb pandbr 4Va 108 804 I 164V 96 BsiLAJID Obl Binnenl 1894 4 l dilo Oiioon 1880 4 dito bij Bothl 1889 4 dito Mi Kop 1889 90 4 ditoingond leen 1888 dito dito dito 1884 8 ürAMIE Perpet Hhuld 1881 4 ToaaiM Gept OoDT leen 1890 4 Qee leening lene D Nederlandai lie baalc aand Ned HandalmaaUob dito I N W fc Pao H p b pandbr 8 Itatt Hjpothoekb pandbr 4i I7tr Hypotkeekb dito 4 1 8 Oo ui Qoat Hong bank aand EuaL Hypotheekbank pandb IIO Ahiuia Eqnl hrpoth panlb 4 90 Max L a n Libn rert 8 9 100 161 7V NiD HoU U apoorw Ui aand 114 Hij lol Bipl r SI 8p r aand Nad Ind Spoorvegm aad Ned Znid Afr 8pni ulul 6 dito dito dito 1891 dito 8 TAlIlSpoor l 1887 89 A Kobl S Znid Ital Bpwmü A H ubi 8 Ponx WarMhau Woenen aand 88 Bm Sr Koaa I 108 74 T Auanu Oent Pao Sp Hü obl 114 Okie k Norlb W pr O t aand dito dito Win 81 Peter obl 7 I Denver k Sio Or Spm eert T a lUinoU Central obl in gond 4 I LottUr k Naiktilll Geit t jutnd Hexi O N Bpw H lehrp o 6 Hiia Caniai r 4pOt prof aand N Tark Onlaaio k Waal aand Fonn dto Okio oblig t I Oregon Cal Ie hrp iO gond 9 II GAliAj A Onn Soutk Okert r aaid Vm 0 Ballw k Na Ie k d e O 160 110 108 108 99 100 IITV lil Amaterd OninibnaHg aand Sotleld Tnonwe Maata and NlD Stad Anaterdam aand 8 Stad Boiterdam aand 8 Biun atad Antwerpen 1887 J Blad Bnuael 1888 j Hom Tkeiaa Benalli Geaelaek 4 OoRin Staaldamlf 1860 K Ooet B Or l880 BrAKIv BUd Madrid 8 1868 Kn Ter Bti Arb BpoeL eert NTVANGEN eene groote keuze VOORJAARSGAPeS EN COSTUMES TAILLEUR Specialiteit in COSTDXES KARTELS en JAPONSTOFFEN Veemarkt te Rotterdam Dinidag i April 190a Vette Osaea en Koeien goede aanvoer prijzen wai n voor ie kwaliteit jj ie kwel ji je kwaliteit 7 cent per half Kilo Magere Oswn Melkree en Vairkoeieii goed aingevoerd Vette Kalveren goede aMVoer ie kwaliteit 19 ade kwaliteit 17 jde kwaliteit 15 cent per hall Kilo Vette varkena kleine aanvoer iste kwal te ade kwal aV de kwal iS i cent per half Kilo Schapen en Slieren weinig aangevoerd De handel wai in vet Vee Melkvee Schapea en Stieren vlug prijshoudend Vette Kalveren iets minder m prijs Varkens gingen dopr kleine aanvoer vlug van de hand VKBSCHEIDENHEID Te Muntendam heeft zich een niet onaardig incident voorgedaan tusachen den bargemeeater en een der wethouders Tijdens de kroningsfeesten is op een ruim plein een Withelminaboompje geplant Omreden dit boompje aanvankelijk niet goed wilde opschieten besloten B en W een ander te koopen en te plaatsen naast den eersten boom Een prachtig Ijieren hek moest het geheel versieren De verwachting dat de eent geplante boom zon uitgaan is niet verwezenlijkt beide boompjes floreerden goed Een der boomen moest echter weg maar welke f Betloten werd de meest fleurige te laten staan Na is de vorige week op last van den bnrgemeester de grootste linde verwijderd en elders geplaatst Deze daad verwekte zoozeer het misnoegen van een der wethouders dat hij besloot den anderen boom ook te laten weghalen zoodat op dit moment het prachtige hek alleen staat zonder Wilhelminaboom Naar we vernemen heeft de burgemeester schriftelijk den wethouder gevraagd om welke redenen hg den boom heeft verwijdenl Op dit schrijven is niet geantwoord e wethouder daarentegen ia zeil nu niax kroningen gegaan om aan de hoogere macht het geval mede te deelen Men is nu algemeen benieuwd hoe deze zaak lalafloopen N E Ct De aldeeling Utrecht van den Oranjeboadi van Orde heeft het initiatief genomen tot den voorbereidenden arbeid de stichting vu een volks en scboolbad aldaar ten doel hebbende Eenige leden der afdeeling hebben met andere belangstellenden Dinsdag 10 deier eene vergadering gehouden en lich vereenigd tot eene commissie die deze belangrijke aangelegenheid ernstig xal ter hand nemen ADVERTBWTIEN BOELHÜIS te C O U A om eontant gMd op WOEN§DAG 18 APRIL 1900 morgens te uren aan de Bouwmanswoning van den Heer B STREEFLAND in de ToorWillens S 22 ten overstaan van den Notaris J KOEMAN te Haastrecht van a 10 BESTE SOEIEN met de Kalf of gekalfd hebbende 6 Pinken eenige Varkens eenige Kalveren enz j Go d onderhouden Bouw en Uelkgereedschappen als 2 Boerenwagens Kaasbrik Vrachtwagen Blokwagen 2 breede en 2 smalte Schouwen Kruiwagens Ladders Kaasplanken Standaards Kuipen Staren Tobben eni Meubelen en Huisraad Bedden en Beddegoed en hetgeen meer ta voorschijn zal worden gebracht 8 Morgens vtör de verkooping atgennmmerd te zien Inlichtingen z$n te bekomen bü genoemdaii Notaris KOBMAN te Haastrecht SCHIEDAMMER GEirEVEE Markt Verkrjigbaar b j M PEETERS Jl N B AU bowg ia eehtkaid 1 1 p eachet en kurk atoeda ooiy CHIEDAM a i and naai 4 ïinn 1 P HOPVK NIGHTQAP