Goudsche Courant, woensdag 18 april 1900

E CASSliTO TANDAllTS Ttirftnarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nur VRIJDAGS van 7 4 nnr XOtoAGS afwezig No 8174 Donderdag 19 April 1000 39st Jaargang ii JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Een ware Schal Toor de oogelakki e alachtoffers der Zelfbevlekking Onanie eii gehe jae uitspattingen i h t beroemde werk ZDr Retau 8 ELFQEWARIi G BoUandechs aitgaTe met 27 nib Prjje 2 gnlilen Ieder die aan de verwbrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Igdt Buwt het leien de oprechte leenng die het geeft redt jsBrlijke duizend van een zekeren dood Te verkregen bjj hetVerlagi Magazin te Leipzig Neumarkt 34 anoo tegen inzending van bet bedrag ook in poatzegeU en in elk s boekhandel in Holland relefoon o 3 üe Uitg ave dezer Courant geschiedt pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 2Ö Iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN Telefoon a f ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte In ending van Advertentiën tot 1 uur des midd Men biede hel Ocluk k haiiii He pnjzöii yn door den fftaat gegarnntleOTd Hoofdprijs 500 000 Mk Ditnoodlglng tot deelneming in de Kaneen ran du door don Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarm zoker 11 MilUoen 349 325 Mark Kewounoii moeten wordüii ï q prijzen vap dozo vjoel voonleul biedüude peldlott ijj diü yolgoii8 bet plan 8lec it8 118 000 loteu bovttt ayn do rolgende Do lióogata priJH ia oveiitueel 500 000 MiirVPremio V 3iiO I 00 Mlc w 1 pr tl KüO OUO Mprk 1 r a 1 0 009 Mark priii a 7B 00 Viirk ï prija a 70 000 Murk prijs H Ï6 0ü0 Mnrk 1 pms a 80 000 Mark prij a B 00O nrÜ 9 prijz ft BO OtlO Mark 1 pi a 4C 000 Mark J prijs a 30 000 Mark ji prij u 20 0 5 Mark Da tioofdpr ii i du Iü klasse h clnia t Marie BO $ Aijït m lo i o kl tot fcÜ OOO M inde e tot f ü 000 M in do 4o tot 65 000 M in dB e tot T lOOO M in do 6e tot 7 00Mfl in do Ife tqt 200 000 Mark oti met de ftem e Hn 3 J 0 f JSj ovoitf tol 600 ü jO M Voor do eersto pnjslrettkmsr flvo oflicieol i3 vastKOatüld ob oen iol eel orif ïioul ot teelifr GiiUl 8 50 oen lialf oruitt l Wt alocUts iiild I 7d oon kwart oiiginOel lot aloehts ïirlii O O l e ialeffïKöl lon voor de voIftende kliMtsen 20 17 11 ais do jiuatü tij st d i pcijzon wordua aanttüjioven in liot ofticioüle trokkinnsplnn voor ï ieri van liöt Wapen van don Staat wolk plan ik op auuvi ngo gratis venend Indere deolnomer in de lotijp ii niitvanj t ou j ovran d Htnflddfilli iti dq filtfntf golmd ho lieiido trültkiii do otïi leolo trokkinjfslijst De uitbetalins en Verzending van do prr at A ni 8cUi 4t door mij en dirokt yii prompt au lo wmnera dn ondor do stroniiat JUT ledero liüatollmg kfiii mon eon yudinpor poBtwiasfll opgövi H ook te cn r mboiirs § f f Men wenda ioU dua in t de aanvraag om toeMading iin lotou vo jr d apoodig plaat lioI l ondo frokkiug is oo apoodiy 3 Mere ET met Tortrouwen tot mü HecksfluT Spiir ÖBnVier en WiasólkantüDr in Hninbufg U 1 DoltöclUand Meuw oiioveriroftrn of Dr I i bo ra woUilïkeni MlMa teil mei Wfcrt kitoeA tot voortdurende radicale en zdiere genezing van allo zeil de meest Jiardnekkim enuwxlektaii f vooral onlataaD door fdwalingBO op jeugdigen terftjd rptale genezing van elke zwakte Blee zaobt Uen awdbeid Hoofdpjjn Il Migraln fiKrWopping Maagpan tm slecht i vettatiag Onverowgan Impfttens Pollutione enz Uitvoerige prOBpectosSen iiij iiijewA a i 11 1 a 3 diAbu iiuK i Cf ntranl DepSl Wfattli v d Vo to bltbomrael ilpota M Clfflmn Co Botterdün 1 llappel a Gra enl a e T HalmmaB do Jonj 3 Ozn Botterd ai Welff k Co Oouda i gj ra bii eUe drogisten pr u 10 000 Mark 66 pr a fJOO l Mark 106pr 3 00 Murk £ 06pr a 8 000 Mark 812pr n 1 000 Mork laia pr a 400 Mark 41 pr a 300 Mark 1411 pr a aOd Mark 86963 pr a It Mark 9 J pr a 194 104 100 94Hpr a7S 45 Ï1M totaal 5y U0 prijaen II S O SS on n zr s wiJ isrH A iTr ELj i Eisr Kort overïiolit onzer PrUscourant SHEREIES Palo en Gold Dry van at f 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin f 1 50 flesch o 1 B O fi BODEGA CHAMPAGNE 1 76 s o U O a COGNAC 4 1 1 76 2 25 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKy 2 26 Per Fl Per Ank 45 Fl I P § LISTRAC f 0 65 Nto f 27 75 gfi a CHATEAU VALE08E 0 75 31 St ESTEPHE iv j 0 85 36 g St EMILION 1894 41 I i 1 2 o o u g PAUaLAC 1893 1 25 53 gi s GRAVES Witte Bordeani 0 80 34 r SAUTEENE 1 42 Sfl O ZELTINGEE Moezel 0 90 37 50 SÊj BOURGOGNE 1 10 47 Pz De Besschen zfln in de prgzen begrepen en worden 4 3 ets per stuk teruggenomen V elke hoefeelheid verkrijgbaar bü lie flrina T CilCBAIS Gouda liuiieii gy niet wilt hofstea t gebruikt Ie Allerwege bekroonde ea wereldberoemde Superior Druiven Borsthoiiig Extract mmM uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honing bloem van II Ui VAU SC1IIAII4 CO DenHaagr llollevmiiciers Oo S Melianthe ia be Ijeató middel der wereld Co s Ittelianthe goneesl Kinkhoest Co s Meliintbe senee t iwowal oud alsjong Oo S Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken Co s Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezichl Oo S Melianthe helpt onherroepelijk C0 8 Melianthe is bokroond niHt Eerediploma a Oo S Melianthe w bekroond met Goud Co 8 Melianthe is bekroond met Zilver Co s Melianthe is verkrijgbaar in flaoooa van 0 CU ro CIt en fi by VAN VA VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN bOHAIK BCHAIK BOHAIK 8CHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCÜAIK l itma WOLt P Jb Co Westhaven 198 Gouda O lUJtilBIBa Kleiw g B 100 Oouda B H viH MILD Veerstal B 126 te oud A BOÜMAN Moordrick 3 Tb toeken Boikoop B V WIJK Oudewau r M KOLKMAN WmiiinxvMr ü KOLLMAN Bodegravm PINKSB Nieuwerkerkad l iel W J ViS DAM Hmttrecht A N vAjiZESSEN Sdtoonhovtn JRopoNjii l j §H e W mpWlll 1 1 a 2w Hl 1 1 S ÊSÊr mi sÊÊ l M K B S m i BWwBjy Bt hVv m I HIIIHV iüill u r IVmlï J mÊk ÊIKlllKÊwSBl vl a HlHHflHH9lln llK 1 i HiiflBuBMiHRJHWBilBH BBMHilBHIIHH BB Si Tan krachteq ten tteTolge zopwal by KOEonden als by zieken en has kêm iBe Mlliu 1 1 toegevoend Worden onder daarvan den atnaak te bederven D or ém aMnl lo 1 Drys Tyn Trapon kan iedereen het Kicb veracliaffeiL i 9 a neraB l A eiit n voor N deTland en Eolonlw 1 Ito Nt Ciips van der l eyé HotteMUun 1 vi£ i ia ü izE±T tGoedkoopgte en sglledst adres voor Vervoe r van Inboedel oowelbinDen ala buiten de stad met gesloten wagens U bis A G RAVESTEIJN Bleekerssingel 287 AfleHfUiordt tegen rfaniport mhade vericekerd lill§e itlsellé Vandpoeder gL An lgepll§cli Mondlialüufir Jfau B CAaSVIO Tandarts te Gouda ayKRAL VEEKRUQBAAE Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blauwstraat Gooda irm frintemps NOUVEAUTÉS W j verzoeken de Dames die ons geïllns treerd modealbnm vOor het Zomeraetxoen nog niet ontvangen hebben Ut ta willen aanvragen aan IH JULES JALÜZOT C oPtrU Hetzelve wordt dan omgaand ijraila en franco toegezonden Bestellingen van al 25 Iranes vrjj van all kosten aan hnis met tf verhooging Reëxpedllle kinloor Ie ItoMDd ial N II Tlü R7 8 Wo dnbalttn in de gebeele wereld bekend en geroemd Ouovertroffen middel tegeii alle Dorst Lont LeverI Haagzlekten ent Inwandig Vzoowel a s ook uitwendig in bijnai alle ziektegerallen met goed gevolg aan te wenden frU perllaCUU t I p r putt I 115 TUmy a Woad ftlf bezit enatanog ongekende geneeakracht en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie gebeel oterbodig M§t doze zalf werd een U aftf OUd V06r OUffeneesIilk erehouden beenitezwel eu onlanus een bijna JüB jaar kflnherüjden fccnezen Brenat genoziBg éu verzachting der pijnen b vonden ontstekingen ode van allerlei aard PrUs per pot f 150 per post f LöO Centraal Depot voor Nederlond Apotheker HEMRI S4NDERS Eokin 8 Amaterdam Waar gaen depot is beBtol BineD direct aan dieSchutiempotliek dei A IHIKKRY m Progradn bel RobitBch Oeatarreich öelieïo prospectui te ontbieden bij bet Contrwl ltepÖt Snndari Rvkin 8 Atniterdam Wie zeker zjjn wu a Ecbte ISkel CaeaO t ontvangm tMomenmteld en na val proefaemlogeB In deri handel gekomen onder den saam des lütTinders Dr Hiohaella nmudigd p d beate mwhines in het vmeldbeMHada bbliaHmaDt van Oebi Btoll wek ie Keulen tltslw J pTDle aeItf Cikel Cacao kl Tiertamteo bnaaen Den BkaMKao ia met meb gebokt een aogMM gewade dnnkvoer gelUkMh gebniik een t 2 theelanb viri Vfate Toor een kop Cboeolite il geneeaknektige drank bg eni tm diarrhee ilaeUa OMt water ta MbnOn VarkrUgbuB bjJ 4e TotMMilB i A Apot karaew i Kb V Kfc i 13 0 90 npf QMiKHbwiegeDiroaidigtr oar SMerland Junus attenkMI Amaterdam Katvetstmi lOS FEANStiHÊ STOCllfVÈRVESlJ chemische WtssolierIJ H OPPET HEIME i 19 KtuUkadt Btatmr am Oebnvetoerd door Z M dnt Koning dar Belgen Hoofddeptt voor GOUDA de Heat A VAN 08 Az Specialiteit voor het atoomen en verref van41a Heerenen Dameagarderoben alsoidc aUOjKindergoederen Speciale inrichting voor het etoomen van plnchemantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden eut worden naar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen betzg gestoomd of geverid worden onsobsdelnk voor de econdbeid volgens staal bewerkt en vooral damM en Klntfera homwanc la de Appntunr vu C M Mtllir l Ca Sarlis Baath Str 14 Man l ttt o op naam ca fabrMEaoMdc Virkry Hr by HMfta Waksllm hi leliMawirt laUatwlw Qooni Drnk van A BRINKMAN tZn Bultenlandsch Overzicht Een telegram van Roberts gisteren uit Bloemfontein verzonden meldt datWepener nog omsingeld is maar dat naar verluidt 4e Boeren maar slapjea aanvallen aangezien ïjj vreezen voor het afsnijden van hun verbindingslijn Engelsche troepen naderen Wepener van twee kanten over Reddersburg en over Rouxville Het blijkt dat ook uit Bloemfontein een kolonne tot ontzet van Delgety is algezonden en dat deze door De Wet is opgehouden Wellicht is dezo kolonne er in geslaagd zich door de Boerenlinie been te slaan en Delgety te hulp te komen Maar eenige zekerheid daaromtrent is niet te verkrijgen De Pali Mall Gazette roemt het in Lord Roberts dat bü zich door den tocht der Boeren in het Zuidoosten van den Vrijstaat niet heeft laten afbrengen van zjn toebereidselen voor den opmarsch HiJ heeft hot schermutselen tegen de Boeren geheel overgelaten aan de divisie die met de bewaking der communicatielijnen belast was en heeft kalm zijn toebereidselen voortgezet Bovendien heeft hij zich op delinkerSank gedekt door de divisie Methuen die biJ Boshof is opgesteld en heeft hö de 8e divisie onder generaal Bundle aangetrokken naarSpring fontein orn ln aohterheede te dienen De divisie van generaal Cboruiside ia bolast met de bewaking der verbindingslijnen en heeft tot nog toe elke poging om die te verstoren kunnen weerstaan De Pali Mall acht den tocht der Boeren in het Zuidoosten van den Vrijstaat een strategische misgreep Weliswaar ziJn daar twee Engekche detachementen verslagen en maakten de Boeren zes kanonnen buit en 1000 man krijgsgevangenen doch ziJ zijn er niet in geslaagd de verbindingen te verstoren of de toebereidselen voor den opmarsch te vertragen Thans is Roberts naar het blad meldt zoo goed als gereed voor den opmarsch De warmere kleeding voor de troepen is aangekomen De cavalerie is versterkt en aangevuld Een maand rust in een gezonde streek met voldoende voeding heeft de Engelschen weer geschikt gemaakt voor den vermoeienden tocht naar het noorden Weldra zal dan ook Roberts oprukken en ziJn opmarsch zal vanzeU de Boeren tot den terugtocht nit den Vrijstaat noodzaken zoo redeneert de Pali Mali Gazette Doch niet algemeen wordt in het optimisme van de Pali Mall gedeeld zooals blijken kan uit de berichten van Churchill den correspondent van de Morning Post FEUILLëTOIM HAlVrSTOCHT Naar het irransoh 37 Ecne onbeschrijfelijke droefheid overstelpte haar het bloed stroomde naar haar hart terug en een pijnlijke zucht ontsnapte aan hare lip jen Athénais smaakte een duivelsch genot bij het aanschouwen van Clara s ontsteltenis Zij zag hoe Clara bewegingloos en mrt starende blikken nedertat en vreesde alleen dat eene bezwijming haar het genoegen zou ontrooven van hare wraakoelening tot het einde te voltooien Zij moest dus niet te lang daarmede wachten en zetde Gij vraagt mij niet eens naar den naam vanmijn verlooi de f Neen stamelde Clara verward nauwelijkswetende wat zij leide Toch mag ik u dien niet verzwijgen Ikzou zeer onhartelijk zijn wanneer ik u dien nietnoemde hernam Athénais Het is de hertog deBligny Clara de Beaulieu was nu reeds op deze mededeeling voorbereid en kon dus onmogelijk meer zoo verrast en veftlagen zijn als Athénais wel had gewenscht Alleen deed het hoeren van den naam de Bligny die bestemd was geweest eenmaal haar naam te worden haar een oogenblik beven van ingehouden verontwaardiging Athénais had een De correspondent van de Times te Washington acht het aannemen van een motie van sympathie met de Boeren door de repnblikeinsche conventie zeker tenzij de Engelschen eerst een beslissende overwinning in ZuidAfrika behalen Middelerwijl staan alle politieke onderhandelingen tnsschen Amerika en Engeland stil van beide kanten wordt hot verstandiger geacht deze voorloopig te laten rusten Zondag den eersten dag dat de Fransche wereldtentoonstelling open was voor het pabliek zijn er 118 630 betalende bezoekers geweest tegen 111 295 op den eersten dag in 1889 Gisteren heeft president Loubet ziJn eerste offlcieele tentoonstellingsdiner op hetElysée gehouden Er waren 267 gasten onder wie de Fransche en buitenlandsche commissaris sengeneraal en andere hooge tontoonstellings autoriteiten Daarna begint de lange reeks van diners bals recepties gegeven door ministers enz De commissaris generaal en de minister Millerand ontvangen van alle kanten telegrammen van gelukwensch waaronder vele uit Rusland De president heeft o a telegrammen van den Tsaar en van Mac Kinley gekregen Vele buitenlandsche bladen wijden hoofdartikelen aan de tentoonstelling Zj leggen daarbij nadruk op Frankrijk s wensch naar vrede Ook de Times doet dit maar beweert tevens dat de Franschen geneigd ziju om aan hnn show een wereldbeteekenis te geven die zij niet heeft en voorspelt dat het bezoek der Engelschen ditmaal wegens de omstandigheden waarin het koninkrijk verkeert minder zal zijn dan anders verwacht had kunnen worden De tentoonstellmg is geopend maar wie haar wil bezoeken zal verstandig doen nog eenige weken te wachten De Figaro geeft een overzicht van t geen nog niét af is De gebouwen staan er en ziJn uitwendig grootendeels voltooid maar van binnen is de toestand nog in hooge mate chaotisch In het electriciteitsgebouw dat de groote middellaan op het Champ de Mars afsluit liggen nog duizenden macUinedeelen die gezet moeten worden en zakken cement hoepen papier en stroo en balken versporren de doorgangen De afdeeling landbouw en voedingsmiddelen is nog vol stellages biJ de kleedingstoffen zijn vier of vijf vitrines gevuld alle andere leeg of nog af heftige uitbarsting verwacht doch daar de e met scheen te komen nam zij andermaal het woord op en zeide De hertog de Bligny behoort tot uwe bloedverwanten en is zooals ik hoor tegelijk met uopgevoed Men heelt mij zclts willen verhalen dater reeds huwelijksplannen waren beraamd tusschenu en hem Ik heb daarom gemeend verplicht tezijn openhartig met u daarover te spreken om u up de hoogt te brengen van den waren stand vanzaken en tevens uwen raad in te winnen Deze ichijnbaar edelmoedige woorden van Atht nais Moulinet deden bij Clara weder een flauwe schemering van hoop ontstaan Zij vroeg daarom op quasi onverschilligen toon Mijn raad inwinnen Waarover dan i Ik zou gaarne met juistheid worden ingelichtover de ware verhouding die er bestaat tusschenu en den hertog de Bligny Gij begrijpt toch wel dat men niet mag zeggen dat ik u uwen bruidegom zou hebben ontfutseld De zaak is deze dehertog heeft mij ten huwelijk gevraagd maar ikheb nog geen aanleiding om liefde voor hem tegevoelen want ik ken hem nauwelijks Hij of eenander dat zou mij onverschillig zijn Weesdaarom volkomen openhartig met mij en zeg mijgerust of gij hem liefhebt of niet Is er wellichtiets in mijne verloving met de Bligny wat u zouhinderen of zelis maar mishagen Indien Clara de Beaulieu den moed had gehad op dit oogenblik de volle waarheid te spreken dan zou Athénais Moulinet zich misschien wel het genoegen hebben gegund de grootmoedige te spelen en inderdaad van het huwelijk af te zien welife en vervangen door dichtgespijkerdo kistten De afdeeling onderwijs die er boven is gelegen schijnt zoowat gereed te ziJn Het gebouw voor bosch en vischcultuur is geheel leeg Om het Trocadéro koloniale afdeeling moet ook nog bijna alles worden uitgepakt en geplaatst Langs den linker Seine oover is het werk nog in vollen gang on is het gevaarlgk zich te bewegen in de afdeeling Tuinbouw ziet men enkel een paar palmen do rest ontbreekt Op het plein vóór het paleis der Invalieden zgn de Duitsohe Russische en Deensche paviljoens gereed de Fransche wachten nog op den inbond Op het Champ de Mars is de groote middenlaan begaanbaar maar de zijlanen zijn nog vol gaten en puin Een aantal inzenders hebben verklaard dat zy wachten tot alle bouwwerken gereed zijn om hun uizendingen voor stof te beveiligen Zoodra die vrees is geweken zullen zij binnen 8 of 14 dagen zorgen dat alles op zijn plaats is De slotsom is dat men hoopt op 1 Mei klaar te wezen Wie vóór dien tijd de tentoonstelling wil bezoeken moet tevreden zijn met het niterlgk der gebouwen V Volgens do Kölnische Volkszeitung en de Germania beide katholieke hoofdorganen die zeker in deze onderricht zyn van de plaiiiiaa van het Centrum is er eeft vergelijk getroffen aangaande de dekkiiigsquaestie van de vlootwet Er zal een meerderheid in den Rijksdag gevonden worden voor de volgende belastingen Cognossementenzegel zegel voor achoepspassagiersbiljetten verdubbeling van het loterijzegel sacoharinebelasting verhooging van het recht op buitenlandsche champagne en buitenlandsche likeuren dit laatste zal dus onze Hollandsche likeurstokers kunnen treffen benevens verhooging van het recht op geïmporteerdo sigaren en sigaretten en een accjjns op inlandschen mousseerenden wijn Over eone rjjkssuccessiebelasting is men het nog Ttaig niet eens De oplossing wordt door de beide genoemde bladen eeneSwo volkomene geacht dat reeds in de eerste aslft van Mei het ontwerp in den Rijksdag za worden behandeld Verspreide Berichten Officieel is nu bekend gemaakt dat de prins van Wales Ue Tentoonstelling zal bezoeken tegen het Jsinde dezer maand Doch van alleb wat Athénais had gezegd had Clara slechts éene zaak nthouden namelijk de her tog heeft mij ten Huwelijk gevraagd De trouweloosheid van GisCon was dus bewezen Het bloed steeg haar u j innige verontwaardiging naar het voorhoofd j lik dank u voor uwe groote belangstelling zei ë SHJ met eeji ijskouden glimlach idoch gij behoeft u over nuj niet ongerust te maken Geloof mij indien er ooit trouwbeloften tusschen ons gewisseld waren dan zou de hertog er met aan denken ooit de hand eener andere vrouw te vragen De hertog de Bligny heef om uwe hand gevraagd zegt gij Welnu trouw gerust met Jiem Het zou waarlijk jammer zijn indien gij beiden geen paar werdt Gij zijt elkander in elk opzicht volkomen waardig Athénais gevoelde zeer goed de felle beleediging die in deze laatste woorden lag opgesloten en kookte van inwendige woede Clara had haar met dat enkele woord al de beleedigingen betaald gezet welke zij in de laatste oogenblikken had moeten verduren Doch voor het uiterlijk lieten zij daarvan niets blijken en bewaarden beiden denzelfden zoeten glimlach op het gelaat Gij hebt dus geen enkel bezwaar tegen mijn huwelijk begon Athénais weder als wilde zg haar vergif druppelsgewijze in de pasgeslagen wonde doen indringen O wat is dit voor mij een heerlijke geruststelling Ik had eerst zoo gevreesd Maar nu o wat eea geluk voor mij Ik wordt nu uwe nicht uw gelijke en ik zal den tilel dragen van hertogin de Bligny I Uw geluk ia niet grooter dan gij verdient De admiraal bevelhebber van het Russische eskader dat op het oogenblik te Villefrancho ligt heeft van zijn regeering bevel ontvangen over eenige weken met zijn staf een betoek te brengen aan de Tentoonstelling Te Nice is een vrouw door de politie in verhoor genomen die wist mede te deelen dat zij wist dat een Italiaan Li ciano genaamd naar Parijs was vertrokken met het doel een aanslag te plegen op het leven van president Loubet By onderzoek bleek dat de vrouw niet wel by het hoofd is en dat zy de geheele aanslaggeschiedenis hoeft verzonnen DülTSCHUND In parlementaire kringen beweert men dat de regeering ernstig denkt over de indiening van oen wetsontwerp tot afschaffing van hot algemeen kiesrecht Denbuirkidn De prins van Wales la aangetast door een keelziekte Hy ia te Kopenhagen onder bohandeling van oen specialiteit Spakje De koningin regentes heeft op Goeden Vrydag gratie geschonken aan 12 terdoodveroordeelden Italië Binnenkort wordt te Napels een esSSder van 15 Engelache pantserachepen verwacht waarover door koning üinborto geiyktydig met een Italiaansch smaldeel oen revue zal worden gehouden OoSTBHaUlt HoiJÖAEIJli Te Pest is een complot ontdekt van 6 cadetten die voornemens waren het gehate Hentzi gedeukteeken in do lucht te laten vliegen Een hunner verried zyn kameraden die gearresteerd werden en nu als gemeen soldaat in grensgarnizoenen zjn ingedeeld GounitusT De toestand wordt kritiek Het is mogeiyk dat de Ashantees ais voorwaarde voor de invryheidstelling van den gouverneur zullen eischen terugkeer van hnn vroegeren koning Premph BINNENLAND Men meldt uit s Gravenbage De leden van het repnblikeinsche vredesgezantschap hebben Maandagmiddag verge hernam Clara bitter 0 laat mij u omarmen liefste vriendin riep Athénais en drukte op Clara s ijskoude wangen den huichelachtigiten kus die misschien ooit door een vrouw werd gegeven Clara liet haar begaan en toen Athénais nogmaals zeide Vertrouw toch altijd op mij als op uw beste en vertrouwdste vriendin antwoonlde zij nog met ongeloofehjke inspanning K Daarvan heb ik nu weder het beste Ijewijs gehad I Toen leunde zij machteloos en uitgeput achterover op de canapé en weeg Gelukkig kwam er imlp opdagen De barones de Préfont had zich van het overige gezelschap verwijderd om de achtergeblevenen op te zoeken Toen zij het salon binnentrad en zag hoe Ciara doodsbleek op de canapé lag terwijl Athénais met uitdagende blikken overeind stond begreep zij onmiddellijk wat er voorgevallen moest zijn ïWat hebt gij hier een half uur lang uitgevoerd vroeg zij en wendde zich toen tot Clara met de vraag Wat is er gaande i Doch Clara behoefde niet eens te antwoorden Zij wee even met de hand naar hare vijandin die zegevierend op haar neerzag evenaL een duellist die zijn tegenstander in den strijd verslagen heeft De barones werd rood aU vuur stapte met een dreigend handgebaar op Athénais toe en zeide Wanneer gij niet onmiddellijk heengaat or lit vervolgd