Goudsche Courant, donderdag 19 april 1900

Wg hebben uit Engelsche couranten moeten hoeren dat wy eigeniyk een veroveringsoorlog zyn gaan voeren Wij hebben meer voel meer opgeofferd dan ons eigeniyk mogeiyk was om de vrede te bewaren en Wessels voegde er by overwonnen misschien maar onderworpen zullen wy nooit worden Zondagavond hebben de leden van het Transvaalsche gezantsctiap deelgenomen aan de dankzegging in de Groote Kerk te sGra venhage Ds Vermeer die daarbö voorging vond gelegenheid zyn talryk gehoor mede te doelen dat het Ropublikeinsche vredescomité zich in hot gebouw bevond en knoopte daarna eenige welsprokendo woorden van sympathie en eene stichteiyke aanspraak aan vast Het hoofd der missie de beer Eischcr bracht eergisteren vergezeld van Dr Leyda een bezoek by het hoofd van ons Kabinet den minister Pierson In den namiddag logden de leden van het gezantschap vergezeld van Dr Leyds en Ur Muller consul generaal van den OranjeVrijstaat enkele bezoeken af o a in do eerste plaats by mevrouw Beelaerts van Blokland douairière van den vroegeren gezant van Transvaal by verschillende Europeesche Hoven Voorts ton hnize van den Minister van Buitenlandsche Zaken den heer De Beaufort Toen de deputatie voor die visite uitreed van het Hotel des Indes van welk thans de Vrijstaatsche vlag naast die der Z A Republiek wappert stegen uit de vóór het hotel verzamelde menigte luide hoera kreten op en reden de rytuigen weg onder uitroepen als Leve de Boeren leve Transvaal en Vrystaat zeld van dr Leyds gezant der Znid AIrikaanscho Repnblick en ir Muller consulgeneraal van den Oranje Vrtjataat alhier enkele bezoeken afgelegd o a in de eerste plaats by mevrouw Beelaerts van Blokland douairière van den vroegeren gezant der Kepubliek voorts ton huize van den minister van buitenlandscho zaken Toen het driemanschap voor die bezoeken van het Hotel des Indes uitreed van hetwelk thans de Vrijstaatsche vlag naast deTransvaalscho wappert stegen uit do voor het Hotel verzamelde menigte luide hocrakreten op en de rjjtuigcn reden weg onder uitroepen als Leve de Boeren Leve Transvaal en Vrijstaat Naar men van goed ingelichte zjjde verneemt heelt de komst van het repuWikeinscbo driemanschap hier te lande geen hpeeiaal doel ol karakter maar maakt zj deel uit van de zending die aan do afgevaardigden in het algemeen ook b j andere Europoesche hoveu is opgedragen Daaronder behoort het vervullen van een opdracht b j de staatshoofden van de landen die zö zullen bezoeken De ZuidAfrikaanscbe commibsio hoeft gisteren den luitenant generaal Van Helden adjudant iu buitengewone dienst van H M de Koningin ontvangen De minister van buitenlandsche zaken do heer De Beaufort bracht oen tegenbezoek aan do Transvaalsche deputatie in bet Hotel des Indes De minister werd ontvangen door den depntaat Fischer Da data voor de in dit jaar te Pnrmerend te houden algemeene vergadering der HollandBcho Maatschappij van Landbouw met daaraan verbonden Landbouwtentoonstelling en feesten ziJn thans definitief als volgt vastgesteld Dinsdag 4 September 1900 keuring der kaas aangevoerd op do markt te Pnrmerend Woensdag 5 September 1900 s middags 12 uur opening der Landbouwtentoonstel ling des namiddags Ij uur excursie per extra tram door on naar do Bccmster Donderdag 6 September Landbouwtentoonstelling on tentoonstelling van hengsten en paarden s morgens 11 uur algemeene vergadering der HoUandsche Maatschappij van Landbouw in De Doelen s namidd 5 nur officieel diner Vrijdag 7 September s morgens 10 uur Landbouwtentoonstelling en groote veeten Zaterdag 8 Septeinbftr y harddravetij en Zondag 9 September feestelijkheden tot sluiting der tentoonstelling Het bestuur der atdeeling mocht reeds velerlei medewerking ondervinden en verschillende gouden en zilveren medailles zijn reeds toegezegd waaronder een groote zilveren medaille van H M de Koningin Men schryft uit Haarlem Maandagavond te 10 uur stond plotseling oen deel der fabriek De worf Conrad in brand en wel dat deel dat gebezigd Wordt voor stelplaats Te 10 uur had de nachtwaker de ronde nog gemaakt en was er geen onraad te bespeuren en geen half nur er na sloegen de vlammen uit hot geheelo gebouw Aangewakkerd door den feilen wind liet het zich zeer slecht aanzien voor de nieuwe fabrieksgebouwen die er vlak by stonden alsook voor het woonhuis van don eigenaar den heer Goedkoop maar de brandweer was er spoedig by en mot vereende krachten wist men den brand tot de stelplaats te beperken Die is echter totaal uitgebrand waardoor de schade zeer aanzienlyk is Ook word schade aangebracht aan een byna gereed zynde stoombaggermolen in het bassin Berst togen Ij uur was het gevaar geweken De orde werd niet te best gehandhaafd waardoor de flrma Zoeher het zag geschieden dat een groot deel van den aanplant in baar tuinen word vertrapt De schade wordt op f 150 000 geschat Verzekering op beurspolis De brand is ontstaan doordat een werkbaas Zaterdagavond een heete stalen plaat die moest worden uitgegloeid onder steenkolen heeft gelegd Hot werk gaat door Xr den volksraad van den Oran e bev jggg jgOO Aan CVaageü I OCtObeP n n 8 SB Ï Ol 9 14 9 15 8 88 9 S m i 1 o i 4 48 4 55 1 09 5 09 5 18 11 80 11 61 11 8 l j J4 4 87 4 58 M 4 06 10 49 4 03 t 84 t 2 ri 11 18 49 C n 7 17 11 4 6 1S 6 43 7 41 O o II I k i MSTfROjy riM iMa uw e 9 8 09 8 1S 9 98 10 10 10 1 7 18 09 1 06 9 36 98 O 1 6 08 35 8 16 31 9 83 9 86 0 68 4mst W 8 01 8 53 9 0 10 10 10 64 18 48 li 67 1 58 8 88 4 li 4 61 5 50 6 689 0010 01 O IOIO O 1 45 Am t O 8 I U OJ 9 88 10 86 11 09 1 08 1 1 8 41 4 80 5 1 6 1 6 9 1810 8 10 96 10 8 19 00 6 85 7 f Il 15 186 18 9 45 1 16 18 01 li S5 18I 8 15 8 814 41 6 80 7 6 8 10 9 46 IjLmi W 5 48 8 50 7 36 8 iO 8 50 9 80 10 00 11 80 U 618 080 8 t 8 S0 8 45 6 0 6 36 7 80 8 1610 00 li mlii 7 17 7 8 S 18 9 0 9 84 11 18 10 18 1 61 10 4 17 4 98 6 47 7 6 8 14 li 11 10 Vrjjstaaty J M de BrnSn secrotaris der deputatie De heer Fischer wordt beschreven als eene indrukwekkende verschijning met langen grijzen baard met een kalmte in woorden en gebaren die van een volkomen zelfbcheersching getuigen De heer Wessels is eenighzins stnursch en teruggetrokken van de zelfbewuste stoerheid Wolmarans il daarentegen een eenige figuur met idealistische trekken het element van jonge kracht en hoop dat met bet bodaard overleg en de vastberadenheid van de anderen eon goed geheel vormt Het driemanschap werd naar s Hage begeleid door dr Leyds gezant der Z A Republiek door dr Muller consul generaal van den Oranje Vrijstaat en by het verlaten van den trein ontvangen door de heeren Canucel viceconsul der Z A R te sGra venbago Wessels Roux Vrijstater belast met de waarneming van het consulaat generaal van den Oranjc Vrystaat hier te lande Beelaerts van Blokland secretaris der Haagscho afd van de Zui Atrik Vereeniging Bogaart werkzaam aan de legatie te Brussel Bergansius werkzaam bfl hot consulaat van den Vrgstaat on eenige ZuidAfrikaan sche studenten de hoer Kloyn die h t 1 studeert en Fischer die eene universiteit in Engeland bezoekt Laatstgenoemde ia de zoon van den Vryfltaatschen deputaat Fischer die zeer verrast was zön kind ter verwelkoming aan het station te ontmoeten I In het driemanschap verschynen do heeren Wolmarans en Wessels als twee reuzengestalten en aan hun door de Afrikaansche zon gebruind gelaat ontwaart men dadeljjk dat zg hehooren tot de dappere Boeren dat volk vol heldenmoed Gemengrde Berichten Na aan de cirsulaire agenten der Republiek te zijn voorgesteld begaven de gezanten zich naar de voor hen bestemde rytuigen en op hun weg daarheen werden zij door een op het perron en het buitenterrein steeds aangroeiende menigte met daverende hoera s en een Leve de Boeren ontvangen Zy beantwoordden die onverwachte begroeting mot het zwaaien hunner hoeden Onder het wegreden herbaalden zich de sympathieke kreten uit het volk De hoeden van den koetsier en palfrenier op het rytuig dat het driemanschap naar het Hotel des Indes bracht waren versierd met de cocarde in de kleuren van Transvaal Dr Leyds vervoegde zich later biJ de vertegenwoordigers van zyn land De duur van hun verblgf hier te lande is nog onbepaald Van het Hotel des Indes waren de vlaggen vau de Zuid Afrikaansche Republielf en van ons land ontplooid Hèt Republikeinsche Driemanschap Aangaande bet doel hunner komst hebben de leden der deputatie zich tegenover niemand uitgelaten Wat daaromtrent door Italiaansche en ook Engelsche bladen is medegedeeld is geheel uit de lucht gegrepen De Transvaalsch Vrijataatsche vredescommi sie is Zondagmorgen te s Gravenhago aangekomen Zij bestaat uit do heeren A Fischer lid van den uitvoerenden Raad van den OranjeVrijstaat A D W Wolmarans lid van den Uitvoerenden Raad der ZuidAfrikaansche Republiek C H Wessels voorzitter van den Volksraad van den Oranje a ü tf 4 19 4 08 4 U 4 87 4 58 5 18 Zy zullen zoo verzekerde de heer Fischer aan den correspondent der N Rott Ct die te Napels aan de deputatie werd voorgesteld op reis geen journalisten ontvangen daar hunne bezoeken geheel overbodig zfln want het doel onzer reis moet geheim blgven In het algemeen kunnen wy u alleen dit zeggen dat ons doel is vrede maar een vrede die de onafhankeiykheid der beide Republieken bewaart 8 38 9 01 4i 8 ti 19 C8 9 Si ll iS 1 11 81 1 1 ll i i l v f ö4 4 11 OouJ l 7 90 7 38 8 19 MoordToeht door 7 97 r ir SiouiTBrlwk 7 84 lO U 9 89 9 41 F 0 v ll 7 41 Eollofiluii M 8 80 7 0 Rotterdam P 48 Botterdam B 8 1 9 0 10 11 E0TTEKDAH 90BBA iri to 8 83 3 4U 1 66 2 03 89 a 5 49 1 6 9 03 1 09 8 8 11 18 88 11 80 11 87 9 8J 9 40 10 19 10 89 10 88 10 01 10 17 10 48 1 7 88 t B6 19 18 7 16 9 68 8 40 9 18 9 00 9 88 6 10 5 46 6 5 8 08 8 14 O 4 45 4 55 i 04 6 11 6 17 18 84 1 1 6 11 64 19 06 Botterdam Boutb Rotterdam D P Botterdam U a peU Hieuwerkerk Uoordreoht Soiida = == = = t=5 fT Ó9 7 44 8 08 8 14 19 16 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 11 88 10 45 11 46 II 9 98 1 95 8 09 8 41 9 11 7 87 8 t8 I 7 48 8 08 9 14 07 8 86 9 19 9 39 1 18 1 8 l 8 1 80 1 48 w 6 18 I 5 38 6 87 5 65 9 4 4 15 4 45 18 45 9 66 10 85 to m Oouda leTenhuiwmMoerkapelle Soetemeer Zegwaf d Voorburg Hago w 3 10 1 VooXrg 6 LZ l l ir ZIT 8 8 l ss lE ï è B I I K IS C U l 1 Teil 18 10 8 16 8 17 4 88 9 88 8 40 8 84 1 1 8 08 8 50 6 04 F 6 10 6 84 7 60 8 18 5 85 6 48 8 08 7 14 6 88 8 66 8 UOoAa Uudew Woerd Utreoht Zoetem Zeg 9 S 10 48 S 5 9 1 10 00 10 34 9 1 10 64 9 4 53 Utreeht Woerilen üudew aoudl 6 87 0 65 7 63 8 81 8 49 t0 10 15 10 88 11 38 18 0 1 87 3 08 8 90 8 69 4 48 5 88 t 41 6 S 6 16 6 63 8 14 10 88 11 66 U 81 4 9 7 86 80 7 0 S 9 10 46 H 86 4 3 7 3 8 80 9 17 7 17 81Ï6 9 01 9 88 9 6 10 69 11 10 1 11 18 61 09 3 0 8 51 4 48 6 10 6 10 7 1 7 6 8 i 10 0 10 86 ll M Sedert veertien dagen werd de postbode L te utrecht vermist Daar hy in den laatsten tyd herhaaldelyk sporen van zenuwlyden vertoonde vreesde men het ergste Thans is hij in zeer vervallen toeSand ontdekt in de bosschen van Olterterp waar hy al dien tyd schynt te hebben doorgebracht In de gemeente Hulst is in betaling gegeven een muntbiljet van f 10 bestaande uit twee aan elkander geplakte niet by elkander behoorende helften de eene helft genummerd D D 09602 do andore B P 069G0 De burgemeester van Hulst verzoekt zoo mogelyk bekend te worden gemaakt met de houders der andere helften Als curiositeit vermeldt het Cantrum het volgende Voor enige dagen vermeldden wy dat in een onzer Katholieke bladen als bydrage voor de Wereldhulde eene gift stond opgeteekend met de byvoeging Als eerherstel voor aanneming der Leerplichtwet Een onzer lezers deelt ons nu met overlegging der bewysstukken mede dat hy kort daarna aan hetzelfde blad ook een bydrage zond voor de Wereldhulde nu echter met de byvoeging Uit dankbaarheid dat de Leerplichtwet is aangenomen De redactie van dat blad wilde nochtans I dit laatste motto niet overnemen Anders l zou de Inzender weer over het bedrag kunnen disponeeren Deze heeft nu zyne gift terugontvangen en maakt de gevolgtrekking dat voorstanders van leerplicht nu zelfs niet meer waardig geacht worden tot de Wereldhulde bj te dragen Het Zwitscherscbe dorp op de Paryschö tentoonttelling gebouwd aan do Avenue Suffren buiten do tentoonstellingsterreinen gelegen maar door een hangbrug er aan verbonden is inderdaad een prachtig werk schryft men aan het Nieuws Wanneer men daar tusschen de Bernsche Zurichsche en Freiburgsche hnizen door wandelt is de illusie van in een bergland te zyn volkomen want behalve aan de zyde van den hoofdingang waar wy verrast worden door eenige statige architectonistische gevels ligt geheel die sebiiderachtige verzameling van houten en steenen huizen en hnisjes gevat in een ring van hooge bergen waar tusschen de zware rotsmassa s en met pynboomen begroeide hellingen de begraasde dalen op het vee schynen te liggen wachten Hier een stroompje daar een waterval ginds een meertje overal do natuur op keurige wyzo nagebootst Het is recht innig Zwitserscb en deze innigheid wordt versterkt door de jovialiteit van de bewoners in hun nationale kleederdrachten Deze overplanting als het ware van een stuk leven met geheel zyn omgeving en eigen karakter van het eene land in het andere is een van de gelukkigste vindingen want het doet een wederzydsche waardeering geboren worden die by de duizenden voor wie het reizen naar verre streken een onbereikbaar droombeeld is door lezen en hoeren vortellen niet is op te wekken TUd VM GreenwJcl CD e n 1 88 11 11 7 14 7 58 8 03 8 10 8 1T 8 88 10 10 10 87 10 17 10 94 10 3 10 40 10 51 8 50 11 45 11 54 I 8 8 9 58 10 08 10 15 IMS 8i 10 96 10 18 10 80 7 46 6 17 8 87 8 34 8 11 47 6 86 5 86 4 40 4 60 4 67 6 114 6 10 8 18 8 10 6 46 6 66 10 06 10 0 10 8 10 87 10 8 10 44 U 07 Kii 7 S9 8 80 8 59 9 18 11 8 98 KU P 8 41 8 48 8 6 0 10 0 6 40 SO 7 38 STADSNIEUWS GOüDA 18 April 1900 VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrydag den 20 April 1900 des namiddags ten 14 ure Aan de orde lo De benoeming van acht leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys ang St No 34 2o De suppletoiro begrootingen voor 1899 van a het Burgerlyk Armbestuur b hot Israëlitisch Armbestuur c het St Elizabeths Gast of Oude Vrouwenhuis deze liggen voor do leden van den Raad ter visie 3o De rekening van het gemeente pensioenfonds over 1899 Ing St No 32 4o Het voorstel tot wyziging der gemeentebcgrooting over 1899 Ing St No 39 5o Het voorstel tot wyziging der gemeentebcgrooting voor 1900 Ing St No 27 6o Het voorstel tot onbewoonbaarverklaring van twee perceelen aan de Wilbelminastraat Ing St No 31 7o Het voorstel tot continuatie der heffing van marktgelden Ing St No 40 8o Het voorstel om de gronden aan don Winterdyk of do vruchten daarvan te verhuren of te verpachten Ing St No 28 9o Het voorstel tot wyziging der voorwaarden betreffende de levering van gas Ing St No 35 lOo Het praeadvios op het verzoek van A P T Ryntalder tot overneming van de pacht van het overzetveor op de Turfsingelgracht Ing St No 33 llo Het voorstel tot aanschaffing van een brandkast voor de boeken van den ge meenteontvanger Ing St No 36 12o Het voorstel tot overneming van een weg van P Ooms en bet daartegen ingebracht adres van Mevr do Weduwe de Moraaz Imans IJzendoorn Ing St Nos 13 22 en 38 IBo Het verzoek van Regenten der beide Gasthuizen tot wijziging der begrooting van het St Catharina Qasthuis voor 1900 ten behoeve van den aankoop van een Röntgen apparaat en hot daarover door een Raadscommissio uitgebracht rapport Uo De reclames van P J M Kennen M van Vliet en P J T A Kückülus tegen aanslagen van bet 2e Suppletoir Kohier der plaatselijke directe belasting naar bet inkomen dienst 1899 Gisterenavond bad eene ledenvergadering van de afd Gouda der HoUandsche Maatschappy van Landbouw plaats Ingekomen was het volgende adres Aan Het bestuur der Holl My van Landbouw Afdeeling Gouda on Omstreken Myne Heeren Ondergeteekenden allen leden van bovengenoemde Afdeeling geven te kennen Dat zy op een onderlinge byeenkomst ter bespreking wat er zonde te doen zyn ter opbeuring en verbetering van den in kwynenden staat verkeerenden wekelyksche Rund Veemarkten van die bespreking is het gevolg geweest dat men eenparig van meening is dat het noodig is zoowel in hot belang van den landbonwstand als in die van alle neringdoenden hier ter stede pogingen aan te wenden om in dien toestand verbetering aan te brengen en na breedvoerige besprekingen zyn de ondergeteekenden overeengekomen dat indien men dezelfde maatregelen kon nemen als die waardoor de paardenmarkt in zulk een schitterende toestand is gebracht er alsdan mogelykbeid was Gonda s weekvoemarkten niet alleen op te beuren maar haar vroegeren roem weer te zien terugkeeren evenals de tegenwoordige paardenmarkten De wyze boe daartoe to geraken hebben de ondergeteekenden gemeend op de volgende wyzo te doen plaats hebben als volgt Ie aan alle veehouders of veehandelaars die van af Donderdag 6 September 1900 tot September 1901 rundvee niet jonger dan een jaar ter markt brengen voor ieder stuk een lot uit te reiken voor welke loten een geldtrekking zal worden georganiseerd van 1 prys k f 100 1 prys van f 50 2 pryzen elk f 25 en 20 pryzen van f 10 twee trekkingen per jaar dit maakt 2 maal l 4 0 is f 800 voor onkosten gerekend f 200 maakt f 1000 Indien nu de Afdeeling aan de Gemeente eene subsidie vraagt van f 1000 zou de zaak indien de Gemeente daarop ingaat zeker kunnen slagen Mocht het Gemeentebestuur niet de geheele gevraagde som toestaan dan zou onze Afdeeling het dan nog ontbrekende kunnen snpleren Op deze wjze nemen de ondergeteekenden de vryheid het Afdeelingsbestunr te mogen verzoeken een buitengewone vergadering bijeen te roepen ten einde de zaak nader te bespreken en zoo noodig breeder toe te lichten De ondergeteekenden hopen dat het be stuur in het belang van de landbonwers en niet minder in bet belang van de neringdoenden in Gouda aan hun billyk verzoek zullen gevolg geven t Welk doende J N BOTH MOZES VAS DANTZIG C RIJKELI IKHU1ZEN J VAN VLIET L i E VRIES Jz L DE VRIES Az J DE VOS A D HORNEMAN A J VERKLEIJ D V RHIJN JR M MOONS A MOONS MzN Besloten werd met algeinoene stemmen dat de onderteokenaars van het adres zich tot den Gemeenteraad zouden wenden ter verkryging dor voorgestelde subsidie Uit het programma der 5e internivtionale hondententoonstelling der Kynologenvereeniging Nederland te bonden op 18 20 Mei in den Dierentuin te s Gravenhage blykt dat onze stadgenoot de heer A Stei jisma lid is van de rogeliiigscommibsie en dat deze een zilveren beker beeft uitgeloofd als eereprys Afloop aanbesteding van het bouwen van een Winkelgebouw met Magazynen en woning voor de Gondscbe Coöperatieve Broodbakkery en Verbruikavei eeniging Ons Voordeel door de Architect H J Ncdcrhorst Jr te Gouda gehouden den 17 April 1900 Ingekomen 13 biljetten als J de Jong Wzn Gouda t 29347 Th Jansen Haastrecht f 26600 25600 Joh AlblasWad dingsveen 25975 24975 H Wienhoven Schiedam 24940 24940 H Kos Koolhaal der Rotterdam 20750 20750 S A Stolk Rotterdam 26500 20500 J J Duym Gouda 27425 26425 C W den Hoed Stolwijkersluis 24940 24600 W Vonk Gouda 30800 29998 J V d Wal Groot Ammers 26900 26600 Wed D Amesz en Zn Gouda 27700 26940 C V d Kuy Moordrecht 26990 26500 W A Verbruggen Waldingsveen 24980 24980 respectiovelyk met en zonder bepalingen betreffende minimum loon en maximum arbeidsduur Naar wy uit goede bron vernemen zal Woensdag 27 April a s des avonds 8 j uur in Ons Genoegen den heer Mr P J Troelstra lid der 2e Kamer een politieke rede houden daartoe uitgenoodigd door bet Goudscho Comité voor Alg Kiesrecht Bedankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Stolwyk door ds S J Piso te Lutkewieruin OuDiiwATEK Tot 3den geneesheer aan het Chr gesticht voor krankzinnigen Bloemendaal te Loosduinen is benoemd de heer A van Aelst arts alhier In Hotel Doelen alhier was Zaterdag 14 dezer door de Afd Gouda van het Werkliedenverbond eene openbare vergadering uitgeschreven teneinde te trachten ook daar een afdeeling van dit verbond op te richten Door een der bestuurders werd voor een flink publiek doel en streven van het verbond uiteengezet wat tengevolge had dat eene afdeeling met + 20 leden werd opgericht NiEuwERKERK a d IJsEL De Zangververeoniging Harmonie alhier gaf tweeden Paaschdag een naar wensch geslaagde uitvoering in het schooUokaal op het dorp Het was een programma ryk aan prettige variatie Ingezet met een hulde aan de stamverwanten in Kuid Afrika iu den vorm van eenige hunner volksliederen was de juiste stemming direct getroffen Het koor kweet zich ook in de overige nummers verdienstelyk van zyn taak De verschillende voordrachten droegen niet weinig by tot het genoden van den avond terwyl het blyspol ï n raadsvergadering te Koekamp uitnemend vertolkt als persiflage den indruk niet miste en de aanwezigen ten zeerste vermaakte De volksliederen van Oranje Vrystaat en Transvaal besloten do uitvoering der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen gehouden door den Notaris 6 C FORTUIJN DROOGLEEVER Perc 1 Winkelhuis enz aan de Peperstraat k W Vonk voor 1 1950 Perc 2 Woonhuis etc aan de Peperstraat k G Kooy voor f 1810 Perc 3 Huis en erf achter het vorige k G Kooy voor f 395 Perc 4 17 14 Huizen en erven als het vorige k J Simonis voor f 1700 Perc 19 en 20 Huis en Pakhuis aan de Boelekade k W Verbey voor 2570 Perc 21 Huis in de Keizerstraat k G Reparon voor f 660 Perc 22 en 23 Hnis en Pakhuis in de Geu zenstraat k K G van Bunren voor f 1060 Perc 24 Hnis aan de Oude Gouwe k B Swauenburg voor f 1300 Perc 25 en 26 Twee huizen als voren k H H V d Wolf voor f 2700 Perc 27 Huis als voren k F J de Jong voor f 1480 Perc 28 en 29 Tappery en pakhuis aan do Nieuwehaven k E J v d Heijden voor f 2670 363 ste Staats loteriJ 3e Klasse Trekking Tan Woenadag 1 April No 0437 ISOO No 1S385 ƒ ll OO No 6690 ea 18619 ioder 400 No 474 9064 10844 en 16641 ieder 900 No 8198 3885 4445 S73 6113 9478 11616 17477 1 05 en 189 lO ieder 100 Pryzen vau ƒ 46 43 9684 5341 7857 10800 18319 16650 149t 71 870 49 ei 16 63 53 S 76 10 68 68 44 3404 61 9 110 53 84 998 77 36 99 18395 1 2803 6 33 S019 10456 49 15796 5l 54 3 64 41 6 50 81 5 iU n 90 67 83 68 31 U40 41 9916 5554 8114 10504 9 40 99 44 84 8 8971 41 7 51 8051 84 6699 78 58 87 64 4 8 30 96 to 8306 87 36 8 75 60 9 004 707 84 10615 72 78 18 12 18 98 88 47 81 15801 18569 77 44 97 69 48 90 90 56401 76 866 8471 1078 13601 56 64 33 00 6991 79 73 59 15916 18690 79 8118 60 8 00 10801 99 62 47516 38 78 30 10 13790 16002 51 69 60 76 40 66 43 8 1 709 8 61 6036 71 7 13803 9 10 601 56 47 74 l 9 7 It 94 P 80 3891 1213 83 41 37 05 26 41 27 8696 81 91 15 49 4 99 42 8718 91 19941 18106 48 701 395 62 8808 11128 44 20 88 66 50 6307 96 30 46 57 18854 71 72 26 8991 80 56 83 f 88 80 96 28 86 14022 16261 86 90 S4i4 6411 43 1199i 88 16311 IS970 li 09 77 11170 69 28 1 7 i i 79 41 98 84 H 01 US3I 80 34 SS 61 90Oi U 90 14 48 83 n 1602 97 88 81 28 1 2 19014 57 94 6660 48 11588 82 16161 64 86 60 68 50 U6i 84 76 96 99 67 75 9110 46 86 16705 191 7 904 79 6641 80 54 96 36 8 93 71 89 11779 14237 66 1 308 8 3 08 85 40 8V to 8 89 20 22 703 61 90 01 89 4144 3811 9 6 11633 14819 85 9057 98 44 9311 98 19 95 9161 8916 87 54 U906 43 16807 19411 1017 40il 89 57 60 45 47 94 39 29 88 19011 O 79 1 666 1114 70 6B04 87 96 11419 16916 89 41 88 43 97 30 18 81 97 49 4118 4 9307 97 94 36 1 6 6 16 89 1 40 19134 48 16 64 57 99 67 66 19349 6 60 1 6 4991 76 91 114 64 76 73 77 41 00 9 03 93 84 99 1 710 88 55 19 7 123 3 14610 17094 691940 76 18 12403 31 ï8 84 73 4306 59 60 24 86 29 96 1819 8 7010 8 71 46 39 19S17 94 13 15 9517 18536 62 42 19984 98 69 18 21 47 66 55 61 1430 77 94 97 CO 91 58 80000 33 84 4 90 99 14735 91 1 39 93 66 9635 IJAU 71 17160 iOlli 51 4468 7120 85 17 69 1 207 40 84 VO 67 78 43 14867 28 4 l 05 4647 76 7 89 84 17305 59 38 471 99 86 99 7 81 67 48 19 97 88 13712 O 88 909 1 81 7 7912 91 18 1 949 57 6298 S7 4 9705 81 98 67 O 09 1688 69 72 10 12838 16 24 17483 18 64 4818 89 17 44 47 44 46 59 93 89 40 H 66 53 46174 96 7314 81 79 74 6 2040 77 60 S3 91 13V30 15105 1 595 49 1980 08 53 9865 56 22 17602 82 9010 4978 98 64 66 60 18 87 68 74 7404 80 86 15236 97 20502 8128 7 31 96 130 8 43 8 44 60 8020 7604 9977 38 IB 1 93 47 76 43 13 81 80 69 177J1 6 201 04 26 86 88 88 4 67 89 80 64 10058 13187 1M84 41 73 91 78 6 4i 1 63 iOKf 93 85 10163 79 44 71 19 69 5183 7601 74 13261 66 97 0 67 21 7 6 16606 17871 30703 77 46 9 64 11 17930 388 8i 88 10218 83 61 68 8 8394 88 7709 66 84 60 71 91 84 99 31 67 86 77 180 8 90884 2401 6204 61 71 13307 8 98 20811 21 1321 62 73 15 16633 8190 1449164 96 7849 84 3e Kalsie Ie Lijlt No 10909 m i 1S90J 1I418 m E 17418 U89S m z 10895 en No 1118 m I 8188 Rechtszaken De Hooge Raad verwierp het cassatieberoep van den colporteur door evengomeld gerechtshof veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf wegens oplichting omdat hjj zich onder het valscbelyk voorgeven van gepens Indisch officier te z jn door eene logementhoudster te Schoonhoven consumptie en nachtlogies deed verschaffen Gistoren is voor het gerechtshof te Arnhem in hoogor beroep behandeld de zaak tegen Lak en Drsktraan van de weesinrichting Neerbosch Er waren zeven getuigen opgeroepen De advocaat generaal mr Sandberg neemt don eisch van den officier voor de rechtbank over Zes weken gevangenisstraf De verdediger pleitte vrijspraak Het vonnis der rechtbank was tien gulden of 10 dagen hechtenis TUIli COSri fflES A VAN os z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Teiepkoou Aa ai Iteurs vaii Ainslerdam 11 APML I Vrkni I IDI l l lD Uerl NoU W 8 8 81V dllo dito dllc 8 dito dito dito 8 UoNeja OU Gou II 1881 93 4 iTALin luaobr TinK 1869 81 6 Omtmr 01 1 in pnpier 1868 dito In iiWorlBlS 8 PoMDaiL Obl mut coupon 8 dito ticket 8 ISlotkn 9SU 8 loof 88 88 Vm 8 i 4 81 98 98 w auaUXI Obl Blnnenl I8 4 4 68 96 9611 86V 101 67V dito OeooDS 1880 4 dito bij Eolhe 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in goud leen 1888 O ilito dito dito 1884 5 ari itt Ferpet uhulil 1881 4 w Tumnj Oepr Cou leen 1890 4 e87 ïOe leeninK Mrio D i8 ii Gee leenin serie 0 96 J 2didAfb Rp T obtg 188i 5 ICliloo Ob lit Sell 18 0 10 VlHiloilu Obl 4 onbep 1881 84 VVBTBBDAM Obligatien 1896 8 900 BoTrlBUlc Steil leeu 1894 8 91 NlD N Afr H inile si und e iA reod b Tab Ht Oerlilcaten 611 DeliHaal haDpü dito 486 Arii Hypotbeelb pandbr 4 üult Mi derVontenl and i 65 s s Or Hypolbi ekb pandbr 4 i 10 Noderlandsi he baak aand 104 1 8 uov 90 886V ir 68 161V K = 1417 6 105 74 I U Ned Handeiaiaatseli dito I I64 tf Vr k Pao Hjp b pandbr 8 96 Rott Hypotbeeicb pandbr 4 Vtr Hjrpotheekb dito 4 Oortin Öjst Hong bank aand RosL Hypotheekbank pandb 6 ikmuKA Bqui hypoth pandb 4 Maiw L O Pr Liun rert 6 Nm Holl U 8poorw MÜ annd My tot Klpl T St Sp aand Ned Iiid Spoürwegm aand Ned Zuid Afr 8pm aand dito dito dito 1891 dito 6 Ti UI Spoorml 1887 89 ABobl 8Znid Ital 8p niij A H bl 8 PoLRK Warschau Weenen aand Eusi Gr Rass Spw Mij obl 4 Baltiiehe dito aand Faitova dito aand 6 Ivang Doralir dito aand 6 98 Knrsk Ob Alow 8p kap opl 4 101 dito dito oblig 4 100 AmuxA Jent Pao 8p Mij obl 6 lUViChic k North W pr C i aand itilo dito Win St Peter obl 7 Denrer k Rio Gr Spoi eert ta Ulioois Central obl in goud 4 LouisT k Na hrilli OerI r ianil Moiiro N 8p Mij lebTp 1 6 104 Miai Kaiiraa 4pCt pr6 aand 87 N Tork Ontaso k West aand iiPenn dto Ofaio ohhi 6 8 5 81 Oregon Calif Iu hyp in goud 8 9V St Panl Ulnn k Manit obl Un PBe Hoorii n obig dito dito Line Ooi te kyp O 6 OixiDa Can Sonih Ghert T suid ViK G Rallw k Na Ie h d e O Amsterd Omnibus My aand 160 Rottord Traniwei Maals and 10 Nln atad Amsterdam aand I 108 Ud Bolter lam aand 3 101 Antwerpen 1817 81 IPO 117V nv l 101 84 Stad Brnasel 1886 HoKil Theisa Segnlll S sulsob 4 OosTIHi Staatsleanig I860 5 85 K K Oost B Cr 1880 Spikj Stad Madrid 8 1868 NlD Vtr B i ATb 1poi l i ert ONTVANOEN eene groote keuze VOOIUAAKSCAPES EN COSTUMES TAILLEUR O SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN