Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1900

No 8175 Vrijdag 80 April 1900 SQste Jaargang BillllIS te POLSBROEK De Notaris J J A MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 30 APRIL 1900 s voorm 10 nnr aan do Bouwmanswoning get No 67 te Polsbroek Zuidzijde l ewoond door A TIMMER om contant yelil publiek ver iMOpea i ver ch gekalfd bobbende KOEIEN 4 Pinken 1 Vaarkoe 5 Pokkalvcren 1 flrachtig e Zeug Bouw en Melkgereedschappcn waaronder BOEREN WAGEN twee SMALLE SCHOUWEN en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Afgenummerd te zien des morgens vóór de verkooiping Openbare Yerkooping te GOUDA De Notaria J J A MONTIJN te Gouda zal op DINSDAG 8 MEI 1900 s voorm uur in het VENDULOKAAL Nieuwsteog E 18 om contant yeld publiek verkoopen Civerse Meubilaire en andere roerende Goederen w 0 MAHONIEHOUTEN en NOTENHOUTEN KASTEN TAFELS STOELEN BONHEUR DU JOUR LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDE60ED enz enz Te zien daags vóór de verkooping van 9 12 en van 2 4 uur maar Eclit BOEHEITBEOOD M9 cent de K Q A SLEGÏ NIEUWE HAVEN 28 mmm mmm JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken JAM ROND Korte Groenendaal I 202 203 GODDA IJZBItWAKEK UEUEEDSCIUPl E lllJISIIOIJU AKTiKELEN FORNUIZEN 1 Breukbanden Mi Telefoon So ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon t 9 De Uitgave dezer Courant g eschied pagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per tüie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Ilcn biftèhel lék lie hand l c pnjzan zyn door den staa gegnrandeerd Hoofdpnja BOO OOO M I Ultaoodlging tot deelnemmg in de Kanseo vim de door don Staat Hamlmrj gewaarborgde gi oote Geldlotenj waarin ceker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden y pnj i n van deze roei vooideol biedende j I ieldlotori die volnoiis het plan sloolita 118 000 loton bovat zyu de volgende De hoogste prija 13 eventueel 600 000 Mark pr u f fl0 I Mark 106 pr a 8 00 Mark 10 pr a 2 000 Mark 812 pr a 1 0110 Mark 1518 pr a 400 Mark 4l pr n 300 Mark 140 pr a 2011 Mark S89B2 pr a l Marl9 I 9pr a 184 101 100 1461 pr a73 r 21M totaal 5y l 0 pnjien ADVERTENTIEN Voor de groote deelneming ons betoond tjjdens de ziekte en liet overlijden vanonzon gelielden Echtgenoot en Vader betuigen w onzen hartelgken dank Wed A C C VEKZIJL JA8PEH9 en Kinderen GouBA 19 April 1900 V Harteiyk dank voor de vele blijken van belangstelling van het 60 jarig bestaan der Stoombootroederfl DE IJSEL A K viS nüB GARDEN ÈRFHÜIS te HEKENDORP De Notaris J 1 A MONTIJN te Gouda zal op MAANDAG 23 APBIL 1900 s voorm 10 uur in en bij het Koffiehuis van de Erven PïiULEE aan de Goejanverwellesluis te Hekendorp om emitant gelil publiek verkoopen Den gaflschen INBOKIIKLi en Koffieliuis IiivGiitaris waaronder een oed loopend Biljart met toebehooron eenig GOUD en ZILVERWEKK enz Afgenummerd te zien des morgens v66r de veïkooping boelhuis jte Langeniigeweide De Itotaris J 3 A MONTIJN te Gouda zal op DINSDAG 24 APRIL 1900 s voorm 9 unr aan de bouwmanswoning te Langeruigeweido in de Kuigeweidc bewoond door W J GAIKII0K8T publiek verkoopen 6 beste pinken t pinksticr 12 kalmeren 9 jaiiseVosmeirle 1 jüii Mcciiïilnicliiijtc va i i BOERENWAGEN IITRECHTSOH WAGENT 1E STROOMACHINK PRAAM SMALLE SCHOUW BoTiw en Melkgereedscliappen ocnigo MEUBILAIRE GOEDEREN en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Afgenummerd te zien des morgens v66r do verkooping Het vee op dag tot 1 Augustus 1900 al het overige k contant ERFHU18 De Notaris J J A UONTIjy te Gouda zal op WOENSDAG 25 APRIL l900 v m Vi uur aan de Bouwmanswoning BÜUWLUST bewoond door de Erven VAN VELZEN b d Reeuwijksche Brug te REKVWIJIIi publiek verjioopcn om contint geld 1t9 KalMragemlf o gckalld hebbende ROEIEN 1 VAARKOK ecnige KALVEREN BIGGEN on KII PEN BRIK WAGENTJE HOOIMAtmiNE 1 SMALLE 1 Imil ILING en 1 BREEDE SCHOUW KUIPEN CTAEEN EMMERS TONNEN KRUIWAGENS RIEKEN VORKEN en verdere Bouw en Melkgereedscliappen Voorts VLONDERS LANDHEKKEN BRANDHOUT ÏAKKEBOSSEN en Meubilaire Goederen en wat verder ten verkoop zal worden aangeboden Afgenummerd te zien daags te voren van 10 5 nor en des morgens vdór de verkooping Premie v 3 O i Mk 1 pr a 100 000 Mark 1 pr a 100 000 Mnrk 3 prijz a 75 00 ark 1 prn a 70 000 Mark 1 pnj n 1 6 0110 Mark 1 prijs a 60 000 Mark 1 prijs a 1 5 000 ark i pnji a 50 0 10 Mark 1 prijs a 4 000 Mark prijs a 30 000 Mark prija a 20 0 O Mark De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 50 00 t gVm de e kl tot M de e tot f 0 000 M in de e tot 65 000 M nd ototV 000M inde e tol 76 00 Mark m de 7e tot 200 000 Mark en met de Xe Jan r Voor de eerste prijstrekkmg die ofhaioel is tr w tinoenot le t Gn d3 j een half on i nefl lot slecUta GnU 16 een kwart origineel lot slech Unld O iO De iiileggolden voor de voUcnde klassen zoowel als df jaisto lijst der prijzen worden aangaieven in liet offloieele trokkingsplan voor Z van Ket Wapen van den Staat welk plan k op aanvrage gratis verzend Ieder deelnemer m de lotenj onlvanst onge raagd onmiddellijk na de plaats gehad holbende trokking de offineele trekkingslijsl De uitbetaling en verzending van rtB unlZ n geschiedt door mij en direkt onprl f aan do wrnner on onder de strengste ttelienuhonding Sff ledore bestellmg kan men eBn oudig per postinasel opgeven ook tegen r mbonrs r Men wonde zich dus m t de aanvraag om toe ndmg van loten voor de spoedig plaats heWiende trokking zoo spoedig inogebjk of uiterlijk tot 3 Mei e k met vertrouwen tot Samuel llerkscher Seiir Baiilïier eii Wisselkiviitoor in Hnmbnrg Daitschlaiid mtklnlykite poetanüddsl voof UetTttt en vooral dsmw an Klndtriehoc wark f U de Apprttuur tui C M HUItv L Ca m Bcirllii Beuth Str 14 Min lettt o S WiiW op naam en fabritikametk Vtrivryibikrby HaerM Wliili UBnlattli M irk 4lMtKiiK HMVM Ht B mraat DH tkyiW tarlaMM AnikM E CASSUTO TANUAUrS Turfmarkt Gr o u da Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van H tot 4 unr VRIJDAGS van 3 uur ZONDAGS afweziff GEE BCTEH adres voor alle soorten 8CH0ENWERK als kl Noorêrabantsch Schoen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN olie soorten HCHtlEMlyURtL voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk Indien gy niet wilt hoestea gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract Meiiann e uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honingbloeni van II 1 VAl l§€IIAlli €o l enllaa lloil6v iers SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCdAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Helianthe ia het beste middel der wereld Co B Melianthe geneest Kinkhoest Co B Itteliintbe geneest zoowel ond al jong CO S Melianthe mag in geen huisgezin ontbreken CO a Melianthe staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co s melianthe helpt onherroepelijk Co S Melianthe is bekroond met Kerediploma s Co S Melianthe rs bekroond met Goud Co S Mei anthe i bekroond met Zilver Co S Melianthe is verkrijgbaar in flacons van 40 Cla 70 ft en f J Tb TURKEN B kwp B V WIJK Oudeuairr M KOLKMAN Waddinmet H KOLLMAN Bodegraven PlNKaiS Nieawerkerkad 1 ls l W 1 fills DAM Haaetrerht A N TASZESSEN ioon i en Firma WOLFf Jb Co Westhaven 198 flouda D MJIiBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD Vematai B 126 te iouda k B OU MAN Moordrêckt ÜelftIche GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao DttmiatiKe door uc nifu Ion uitbuitend gobiutk vai y goDiuiK vHü py on tijiihtu gnindaiolleii prarandoeroi Jen verbrmker vani I Stoliwerck s ChocoAaclo en Cacao eun aanbevfeenswaardig fdbiik iat nauwKeu ig beaiitwooidonue aaii Aen inhoud der reap Btilfltten De Irma boimi Ue 87 Brevets als Hoflt yeraiicier 44 Ëero Oiploma 8 goutien erz Medailles een bewijs nan oitmunlend fi i Ide r ris1 votr exoeUente föbrioatloii de Chocolat honboua varies eto etö I StaUwarok t fabrikaat is T6rkr jgbaar bi 11 A Cuniiteurs mketbakker ent tta GeneraalTertegenwoordiger voor Nederland Julias Hatteimlodt i iill§epli§che Yaiidpoeder en Antl8eptl§cli Aioiidlliicliiii vnu K VASSVTO Tandarts te iouda OVERAL VEEKRUGBAAR Q IJSSELSïIJN Blanwstraat Gouda Agent voor Nederland Amsterdam Kalveistriuit 103 ADYEETEITIM in alle Couranten worden aang enomen doov het lverleiiti Bnreaii van A BKINRMAN ZOON te GOUDA Een AFSCHRIFT is voldoende GooDA Dmk van A BRINKMAN Zn iiulleiiliiHüsch Ovcrzicbt Uit Z Atrilca komen geen berichten over den oorlog Uit Kaapstad seint men Transvaal heeft Portngal aangeboden haar het bedrag te leenen van de schadeloosstel ling in zake den Delagoabaai spoorweg Het aanbod werd onder dankbetniging beleefd geweigerd De Transvaalsche regeering is voornemens te protesteeren tegen het overbrengen der krijgsgevangenen naar St Helena De Transvaalsche staatssecretaris heeft in een interview gezegd dat ijne regeering nog geen beslnit had genomen omtrent het vernielen dor mjinen Uit Pretoria wordt bericht Commandant Fronemann rapporteert dat htj 400 man Engelsche troepen over de rivier heelt gejaagd in do richting van Aliwal Noord verscheidenen gevangen nam en een aantal wagens en Vee bnit maakte Voorts dat de brng bg Bethnlie is opgeblazen V Volgens het Berl Tageblatt zon de Russische Czaar plannen tot interventie hebben De Petersburgsche correspondent van dat blad seint Czaar Nicolaas is naar Moskon vertrokken en zal van daar uit in overeenstsmoiing van DaitsoUand en Frankrijk aan Engeland een ultimatum zenden waarin wordt gedreigd mot het bezetten van Afghanistan door 120 000 man Russische troepen zoo Engeland niet binnen acht dagen de viiandeiykheden in Zuid AIrika staakt en het geschil met de Republieken onderwerpt aan een arbitrage De correspondent voegt er bg dat de schending der neutraliteit door Portugal den Czaar in hooge mate heeft ontstemd en dat hg zich door dit voorval ontslagen acht van eiken plicht tegenover Engeland om niet te intervenieeren De correspondent weet niet in hoeverre deze berichten op waarheid gegrond zgn hg geeft ze alleen al8 bewgs van de algemeene ontstemming die in Rusland heerscht vooral in Regeeringskringen Tot nog toe deed de Czaar zgn best die ontstemming te beteugelen maar de schandelgke wgze waarop Portngal de neutraliteit geschonden heelt bracht hem tot andere gedacjiten In militaire kringen dringt men aan op een breuk raet Engeland zoo het de vijandelijkheden in ZnidAfrika i et staakt De olflcieuse Russische Telegrafenagentur heeft daarentegen het volgende bericht verspreid FEUiLLElOX HAHTSTOCHT Naar het ïraasoh 3 Doch Athénais Moulinet wachtte met op hetgeen verder zou volgen Met groote handigheid wist zij den schijn aan te nemen alsof haar heengaan vrijwillig was en ide rjuist ik was voornemens heen te gaan om papa weer op te zoeken op het terras bij mevrouw de markiezin Ën na een vluchtig tot straks I tegen Clara stapte zij langzaam de kamer uit roet het fiere bewustzijn van een overwinnaar die het slagveld verUat waar hij pas zijne lauweren heeft geoogst VIII Athénais Moulinet was nauwelijks de kamer uit ot Clara sprong op uit hare machtelooze houding liep naar de Barones en voerde haar met fonkelende oogen l gemoet Gij hebt het geweten dat hij gaat trouwen Waarom hebt gij mij niets daarvan gezegd De Barones stond een oogenblik overbluft terwijl Clara in de hevigste opgewondenheid voort Verraden I verguisd en dat nog w l voor haar voor iemand als zij Ën gij hebt gewacht De afdeelingschef in het departement van financiën Mtlechewswy heelt in een gesprek met bankiers en directeuren van bankinstellingen uit naam van den minister officieel medegedeeld dat alle geruchten over oen ongunstige wijzigiug van den politieken toestand of over een voorgenomen gewichtige be iBsing onjuist zgn Sir Alfred Milner raadt toeristen aauniet naar ZuidAIrika te komen daar do tgd daarvoor minder geschikt is De Londenache correspondent van de Petit Bleu zegt hierover Een der wreedste gevolgen van den oorlog is de toevloed van toeristen die door nieuwsgierigheid gedreven naar de Kaap komen Ieder stoomschip van Southampton ot Liverpool outscheopt te Kaapstad rgke lediggangers die toch iets van den oorlog willen zien en men kan het aantal groote dames niet meer tellen die onder voorwendsel dat zjj een neef van don derden graad onder de officieren van de grenadiers of Coldstream Guards hebben aankomen om van achter hunne binocles e bloedende wonden te aanschouwen ol de bedroelde gezichten van de gevangenen die hanne gevangenschap vervloeken Men vertrekt naar Zuid AIrika ol t een leest ol een sportwedstrijd geldt en het is in t groot het schandaal dat de vrouw van een beroemd Italiaansch staatsman verwekte toen zjj er op stond om in de morgue met den rechter van instructie de vreeselijk verminkte Igken vau den zesvoudigen moordenaar Tropmann te zien Zooals men weet heelt men zells uitstapjes georganiseerd naar de slagvelden zoo iets van pleiziertreiueu over een langen alstand Vandaar de circulaire van Sir Alfred Milner daar deze toeristen op den spoorweg de plaatsen innemen die voor de soldaten bestemd waren on die door hun geld de levensmiddelen aanschallen waaraan de bewoners va Kaapstad zeil zulk een dringende behoelte hebben Daar ook Lord Roberts zich er tegen heelt verklaard mag men hopeu dat aan deze wreodo tochten van de high life die waard zjjn een plaats te krijgen in de gelederen van de snobs van den onsterlelgken Thackeray een einde zal worden gemaakt V De werkstaking te Carmani is eindelijk nit De arbeiders die de kolen in de mgnen vervoeren de rouleurs om wier wille de staking begonnen was zijn Maandag bijeengekomen en hebben de volgende motie aangenomen totdat ik het uit haar eigen mond moest vernemen Gij Icverdet mij geheel aan hare valsche wraakzucht over O gij zijt stelhg met haar in het complot Is er dan niemand meer onder u die mij heiheeft En hij Zijn toekomst te verkoopen voor geld alleen O het ia afschuwelijk I Mijn hemel Clara wees toch bedaard I Gij windt u te veel op gij maakt mij waarlijk beangst Doch Clara was voor het oogenbhk niet over kalmte te spreken Zij was toornig op zichzelve over hare eigene bedaardheid gedurende het gesprek met die verraderlijke Moulinet en deed zichzelve biltere verwijten dat zij Athénais ongehinderd had laten voortgaan met hare helsche marteling Zij gevoelde zich beleedigd in het dierbaarste wat zij bezat Hare vrouwelijke waardigheid en uitte de vreeselijlcste verwcnschmgen tesen de gelukzoekster die haar geluk met ruwe hand en door fijngesponnen bedroirhad weten te verwoesten Langzamerhand intussdien ontspanden zich hare opgekropte zenuwen zij barstte in tranen uit en zonk neer in de armen van Sophie met den uitroep 0 ik ben diep ongelukkig diep diep ongelukkig I Mevrouw de Préfont drukte haar teeder a in haar hart en liet haar hoofd zacht tegen haren schouder leunen Clara liet aan hare tranen den vrijen loop Dit bracht haar eenigszins tot bedaren Zg nam zich ernstig voor haar lot met fierheid te dragen en zich niet meer door hare zwakheid te laten verleiden tot onwaardige woorden of handelingen Toen hare moeder die intuaschen uit den D roulenrs in do mijnen van Carmaux overwegende dat het bewgs geleverd is dat alle mogelijke stappen door hun kameraden heproeld zgn ten einde hun de rechtvaardige genoegdoening te verschallen waarop zij recht hadden anderzijds overwegende dat de Mgninaatschappg tegenover alle poging tot verzoening een nietontvankelijk verkUring stelt welke aantoont dat in de tegedwoordige kapitalistische maatschappij do arbeiders slechts op een machtige organisatie kunnen rekenen nemen akte van de verkregen concessies zeggen hun kameraden dank voor de opolteringen die zij zich getroost hebbon en verzoeken hou een einde te maken aan de werkstaking waartoe zg om hnnnentwil hadden besloten Calvignac Roche Hameliu de leiders rieden het aannemen dezer motie aan en verdedigden haar voorts in de algemeene vergadering der stakers Dezen hebben daarna een dergelijke motie aangenomen waarin nog eens nadruk werd gelegd op de verkregen concessies ten behoeve van machinisten smeerders enz het ontslag van oude werkHeden de gratis uitdeeling van kolen en eenige andere zaken terwijl 4 constateerden dat de directie geen voldoening had gegeven op het punt van scheidsrechterlgke uitspraak en van de werkliedentreinen Zj besloten Dinsdag aan het werk te gaan en de regeering te verzoeken gratie te verleenen voof alle ter zake van deze werkstaking begane stralbaro Iciten opdat er niets zon overblijven van het conflict Ten slotte spoorden zg allen tot betere organisatie aan Zoo begaven zich Dinsdag al de werkstakers in een langen stoet de Interiiationale zingende naar het werk bjj olk der mijnen Weel een gedeelte achter De markies de Solages president der mijndirectie deelde mede dat allen weer zonden toegelaten worden tot het werk en dat alle tuchtstrallen werden kwijtgescholden Op denzellden dag verscheen het gratiebesluit van president Loubet voor alle wegens leiten met de werkstaking te Carmaux in verband staande veroordeelden Verspreide Berichten FaASKEIJK De werkstaking te Carmaux is geëindigd Eergister hebben alle arbeiders hetwerk hervat geen enkele zal worden ontslagen De wegens gepleegde gewelddadigheden veroordeelde stakers zullen gratie krijgen van den president der Hepubliek mond van den mets kwaads vermoedenden Mouhnet de verpletterende waarheid gehoord had kort daarna het salon binnentrad had Clara reeds hare gewone kalmte herwonnen Wat kon de markiezin anders doen dan haar dochter vurig in de armen sluiten terwijl zij zuchtend uitriep 0 God I Mijn arm kind Gij weet reeds alles moeder begon Clara terwijl de tranen haar opnieuw in de oogen sprongen Haar vader heeft het mij verteld En als ik dan bedenk dat juist gij om geene onbeleefdheid tegenover die menschen te begaan mij nog hebt overgehaald om hen te ontvangen Het is zoo ik ben daarvoor zwaar genoeg gestraft nietwaar zeido Clara met een bitteren ghmlacii Ik ben niet voorzichtig geweest Ik had inij beter moeten wapenen tegen dat gevaarlijk personage Ik wist dat zij mij haatte en dat zij zich vroeger altijd door mij verongelijkt waande Zij heeft hare wraakoefening goed uitgekozen Zij heeft het geschikte oogenblik afgewacht om met éen slag hare vijandin te verpletteren Mijne toekomst is door haar voor goed hopeloos gemaakt Hopeloos i neen mijn kind dat niet gij zijt niet de meest beklagenswaardige van u beiden maar wel de hertog de Bligny Voor u behoeft geene vrees te bestaan gij hebt de keus uit zoo velen als gij zelve wilt Eene jonkvrouw de Beaulieu wordt niet vergeten Hoe dikwijls heb ik niet allerlei oprecht gemeende aanzoeken van anderen voor u moeten attvijzen I Het bericht van de Daily Mail vol gens hetwelk een gevecht zou zgn geleverd biJ Fignig Marokko tusschen de Arabieren en de Fransche troepen wordt formeel tegengesproken Eergister is op de Tentoonstelling te Parijs het Siberische paviljoen plechtig ingewgd door den president dor Republiek Namens den czaar van Rusland werd president Loubet by die gelegenheid door prins Onrossol eeu kaart van Frankrijk ten geschenke aangeboden op een honderdmillioenste van de ware grootte en vervaardigd van zeldzame dellstolfon uit den Oeral en edelgesteenten DoITSOULAKD De sociaal democratische leden van don gemeenteraad van Berlijn hebben een motie ingediend strekkende tot de invoering van de geheime stemming in dat lichaam Maandag is op de Elbe nabg Hamburg een zeilboot omgeslagen waarin drie jongelieden nit Blankenese zaten Alle drie verdronken De regeering zal in den Rgksdag een wetsontwerp indienen strekkende tot het verleenen van een subsidie van rgkswege van 1 350 000 mark voor een nieuw tydperk van 16 jaar aan de stoomvaartmattschappOen die bet postverkeer tusschen Dnitschland en Znid Afrika bezorgen ExaULAHD Koningin Victoria heeft de uitnoodlging om Hellast te bezoeken algewezen omdat zg gedurende haar verbigf in Ierland ledere vermoeiende reis vermgden wil Dbkeuabken Do prins van Wales vertrekt hedenochtend van Kopenhagen naar Londen zyn gemalin biyit nog eenige dagen aan het Deensche hof De prins reist weder door BelgiS naar Calais doch 3e trein zal in BelgiS nergens stoppen binnenland Geheel onverwacht kwam gisteren bet bericht dat te s Gravenhage in z m woiiing in de Amaliastraat is overleden jhr mr W H de Beaijfort lid van de Tweede Kamer voor het district Deventer dat hem in het laatst van 1898 tar vervanging va mr A van Delden atvaardigde Tot 1897 had de heer De Beanfort verscheidene jaren Clara schudde oatkennend het hoofd fKeen moeder nu mijn huwelijk met den hertog de Bhgny oamo lgk is gewonten lal ik nooit kunnen huwen dan met een man die vèr boven hem staat ot dien ik uit eigen beweging zou kunnen liefhebben Gtj weet zelve zeer goed dat na eene teleurstelling als de mijne er geen i nder vooruitzicht kan dijn dan het klooster K om kom mqn kind antwoordde mevrouw de Beauheu met zachte overreding gij overdrijft weer Gij in een klooster Ën wilt gij ons dan alleen laten Zie nu gij er zelve over spreekt raag ik u wel zeggen dat ik nog dezer dagen gesproken heb met een man die geen grooter geluk zou kennen dan uw echtgenoot te worden en die uwe hand eerbiedig knielend zou wiUen aanvaarden Clara richtte nch met fierheid op en vroeg t Mijnheer Dcrblay miasctóeo Juist mijnheer Derbloy zeide de markiezin Doch ik zeg dit met om eenigen invloed uit te oefenen op uw besiuit Ik wil u alleen doen gevoelen dat gij niet moogt wanhopen Maar beslis liever zelve wat gij wenscht dat wij lullen doen Wilt gij weer naar Parijs terug of wilt gij met de Pr lonts een reisje maken naar Zwitserland i Wat wilt gij het liefst rik weet het zelt nog niet antwoordde Clara lusteloos Ik zou het liefst in eens willen ver dwijnn zoover mogelijk van alle menschen verwijderd O ik zou het liefst dood zijn 1 r ITardt vervolgd