Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1900

Directe SVAorwegvcrMndIngen met UUIUA IJl L J i ii ysi t 7 44 8 08 8 14 9 00 l U W 1U K i T i 9 18 9 61 4 Ï6 4 6 B 0 6 111 41 l si 8 66 9 48 10 19 4 61 18 B 06 80 10 03 S o DA l fK os t U S 8 10 8 10 66 ÜO 10 19 10 61 11 00 11 40 8 16 3 17 4 8 47 6 41 8 06 1 06 1 80 1 46 8 88 w 8 86 9 08 9 46 10 11 ll 1 11 86 1 09 1 80 1 4t 8 00 4 S 4 10 17 1 s a 10 81 10 14 10 61 to 6 1 8 66 1 68 8 81 8 49 9 10 10 11 10 88 11 38 11 01 1 81 8 08 8 10 8 59 4 48 6 88 8 U 6 7 63 9 19 10 00 10 34 8 1 8 68 8 14 10 88 11 66 11 87 4 81 l tè 9 f 10 64 6 30 7 01 8 81 10 46 1 S5 4 8 1 7 3 8 4 10 747 7 81 M 9 01 9 88 9 61 10 9 11 10 Itai reeds als Md der Tweede Kamer voor Uet kiesdistrict Wyk bj Duurstede gezeten De ojit lapene wijdde het grootste gedeelte van 2 ju loopbaan aan de behartiging der belangen van 4e provincie Utrecht wier hoofdplaats hem naar de Provinciale Staten afvaardigde die hem een plaats schonken in het college vaü Gedeputeerde Staten De heer De Beïufort had z jn vaste woonplaats te Driebergen In dB Tweede Kamer had hjj zich aangesloten btj den rechtervlengel van de liberale partij en gaf gedurende zijn lidmaatschap doorgaans zeer gewaardeerde adviezen over gemeente en administratief recht waarbij ziJn grondige kennis op het gebied der gemeenteSnanoiën vooral in het licht kwam De overledene wa ridder in de orde van deu Nederlandschen Leeuw Te Utrecht is een druk bezochte vergadering gehouden van de Unie Een school met den Bijbel waarin het gewijzigd Unierapport met de amendementen des heereu Bavinck c s de hoofdschotel der beraadslagingen vormde De vergadering voreenigde zich eindelijk unaniem met 4 volgende gedeeltelijk gewijzigde conclusiën van het rapport lo Op de lagere scholen worde zoo mogelijk door de commissién die voor het beheer der stSbolen zijn of worden aangesteld van hen die niet tot de onvermogenden behooren een proportioneel schoolgeld geheveh naar regelen bij de wet vast te stellen 2o De gemeenten wordep niet langer bela t met de bekostiging der lagere school 0 Het riJk keere ton behoeve van de lagere scholen aan de schoolcommissies eene vaste bijdrage uit te berekenen naar regalen bij de wet vast te stellen naar zoodanige maatstal dat de kosten van een gewone oenvondig ingerichte lagere school voor zoover deze niet uit de schoolgelden te vinden zijn worden gedekt en rekening worde gehouden met uitbreiding en vermeerdering van het onderwijzend personeel 4o De nitk cerlng van die bijdrage worde evenafe thans verbonden aau voorwaarden die de inrichtinrfivnn het onderwijs vrijlaten en alleen strekken om de besteding der rijksgelden voor het beoogde dool te verze keran 5o Voor zoover de ingezetenen niet zelven in hun onderwijs voorzien treden in hnn öWts de gemoontehesturen op met dien verdfSnde echter dat zij op tijd en wijze bij de wet te regelen het beheer dor scholen overdragen nnn plaatsel ke schoolcommissiên te benoemen door de ouders dor schoolgaande kinderen Gemengde Berichten I Gisterenmorgen is ie s Gravenhagc bij hot overgaan van eön wissel een kolentrcin ontspoord waardoor de machipe dwars over de rails kwam to staan Van Delft af tot D n Haag moesten de treinen over één spoor rijden zoodat alle treinen groote vertraging ondervonden Do machinist van den kolentrein kreeg eenige kwetsuren aan het been De matorioele scbado m t groot lüp f w 8 88 t O 48 8 lf J 1 7 0 1 88 8 1 dooi 7 87 f 7 84 7 41 8 80 0 f f 8 1 08 Ooadi SCwrdiwkt ttwwkeik 0 mU aotfwdun M RollwdMDil Kolterdön B V U 9 81 lIlMii Ml niudilt KottorSam ftiur Rottfrdam D P Aottaidtm M cipüri Uoordraoht Boidi il 411 1 1 16 9 e io 6 46 6 68 8 0 14 ro 4 48 4 88 8 04 S ll 6 17 H6 8 09 6 41 9 11 1 81 8 68 1 4 f 8 0 9 14 8 01 8 86 9 19 9 89 ïéTOiikui ii Moerk pelle 8o tomi et Z Tootburg Voorburg Zoelerm ïeg 8 01 f Onodf uosd Oiiftw Wond Vtrwlii d 9 07 l 0 8 84 1 80 8 18 6 S6 6 48 6 08 8 TT 1 l 4 8 18 T Uüwhi Woerdm Oudav Ooud Op advies van den arts belast met den kelken en gouden on züvsrea voorwerpen verdwenen en alles van waarde vernield Toch zal men eerder aan een daad van afschuwelgk vandalisme dan aan kerkroof moeten denken daar de meeste voorworpen van waarde hoewel vernield onder het puin teruggevonden ziJn De justitie tracht een groentenkoopvronw op te sporen die voor de kerk gezeten beweerd heolt een lawaai in het gebouw gehoord te hebben waarvoor zö op de vlucht gegaan is Deze vrouw moet ook verteld hebben dat zij een vjjftal personen op verdachte wijze heeft zien rondsluipen Nader meldt men nog De bi and in de kerk van Aubervilliers waarover reeds uitvoerig bericht werd is niet zooals men aanvankelyk dacht toe to schrijven aan een anarchistischen aanslag Het doel van de brandstichters is geweest diefstal to plegen maar de dieven hebben hun plan niet geheel kunnen uitvoeren daar zij blijkbaar gestoord zjn Tot dusver ontbreekt ieder spoor van de daders schroef met een vervaarlijk dikke pnnt Die punt met de sdft oef woelen zich vast in het zand de paal wordt in de gespaarde opening gepast en alweer ia een houder gereed Naarmate de diepte grooter wordt zijn de draagpalen langer c est simpel comme bonjour Telkens staan ze in groepen van acht twee maal vier aan eiken kant Ieder paar gescheiden door een kleine ruimte Eiken dag gattt t wat verder zee in Waarom zou de Pletterg er niet mee gereed komen Zelfs op heelha Mkai dagenrekenend en op enkele overwi H de vloeden Sewijst hetgeen tot dusm is totstand gebracht dat men er wel komen zalop tijd Eoyaal is die aanleg behandeld doorde maatschappü die het hoofd laat maken een aanleg van ds Kurhausvennootschap Zij heeft eenvoudig de levering van heel dekarrewei aan de Pletterij opgedragen DenHaag zelf schept het reuzenwerk ten gerieve van Den Haag Alles van onze eigenmenschen Telegraaf doodschonw en op last van de justitie is te Scheveningen in beslag genomen het lijk van een 7jarig jongetje dat overleden is vermoedelijk ten gevolge van het gebruik van suikergoed dat vergiftige bestanddeelen bevatte Het Ijkjb i i ter schouwing overgebracht naar het Boerhavelaboratorinm te Leiden Te Aubervilliers is de kathedraal NotreDame des Vertns door brand vernield De kerk half in Gothischen half in Eenaissance stijl gebonwd dateert van het einde der vijftiende eeuw en was eerst onder de regeering van Henri II voltooid De reusachtige toren dateerde van 1541 De brand werd in den vroegen morgen in den toren ontdekt Do koster werd gewaarschuwd maar toen deze de kerk wilde binnengaan bleek de brand reeds het inwendige van het gebouw te Jiebben aangetast terwijl de touwen vm de klokken afgesneden waren Toen de brandweer verscheen sloegen de vlammen reeds uit het dak en uit den toren De geestelijke wees een tweetal brandweermannen den weg in het bouw maar op een gegeven oogenblik hoorden ziJ een ontzettend gekraak en vielen de vier klokken met oorvecdoovend geraas uit den toren De grootste klok kwam in de sacristie terecht en de drie andere doorboorden het orgel en vielen met een reusachtige hoeveelheid puin planken en binten in de consistorie De geestelijke werd door een brandenden balk aan het hoofd getroffen maar kon zich nog intps redden doch de twee brandweermannen werden door de massa bedolven Aanvankelijk geloofde men ze verpletterd onder de klokken doch na eèn langdnrig graven en wegruimen van puin ontdekte men het hoofd van een der ongelukkigen die geen toeken van leven meer gaf Ook de tweede werd weldra gevonden beiden werden vervoerd naar het ziekenhuis waar bleek dat zjj ernstige kneuzingen bekomen hadden doch de levensgeesten nog niet waren geweken De geestelijke die veel bloed verloren had werd verbonden en kreeg de verblpende mededeeling dat hij waarschijnlijk in een paar dagen weer hersteld zou zijn Intnsschen was de brand na uiterste krachtsinspanning geblnscht en kon het onderzoek naar de oorzaak een aanvang nemen Het bleek dat het vuur op vijf plaatsen tegelijk was uitgebroken zoodat een vermoeden van kwaadwilligheid zeker gewettigd was Dit tè meer toen men de sacristie geheel geplunderd vond De offerkisten en blokken Varen opengebroken mis Dinsdagavond heelt te Honselersdjk met de Westlandsche stoomtram weder een ernstig ongeluk plaats gehad Een persoon genaamd Van Bergen Henegouwen komende van Naaldwilk had de onvoorzichtigheid ter hoogte van het Institaut van de in beweging zijnde tram te springen met het noodlottig gevolg dat hij zwaar aan het hoofd gewond werd opgenomen Dr Snellen van Vollenhovon te Naaldwgk verleende hulp De toestand is bedenkelp Aangezien de plaats waar bet ongeluk gebeurd is gelegen is in de kom van het dorp en de tram wegens do sterke bocht aldaar niot kan stoppen komt het herhaalde malen voor dat personen aldaar van de tram springen ATJEH Blijkens officieele telegrammen keerde de gouverneur van de westkust te Kotaradja terug De in Menlaboh ageereude kolonïle trok de vijandelpe stelling bij Oedjoeng Tandjoeng Menlaboh om welke positie daarop door den vijand zonder verdediging werd pr sgegeven de Buropeesche fuselior Wggers werd niet levensgevaarlijk gewond De in Menlaboh in aanleg zijnde weg kwam grootendeels gereed tot Paso Aroon en werd voortgezet naar Babah Kroeng Mar ggi Het bivak te Lbo Soekaen Keureutoe werd opgeheven De excursie in Keureutoe word voorloopig gestaakt De kolonne van Daalen keerde van Samalanga terug na aldaar toekoe Korkoen en de weduwe van t Eangoot Montasi mot haar kinderen gevangen genomen te hebben Opgespoord werden Pauglima Polèm imeum Loeëng Bata Potjoet Mas Tahé t Brahim Montasi en teungkoe Lam Oe do goeroe van Polèm die echter allen biJ dei nadering der kolonne in het gebergte vluchtten Daar pauglima Polèm schuil gehouden was in de II moekims Toenoeng werden de hoofden van Samalanga ter verantwoording geroepen Van de ter noordkost geageerd hebbende kolonne zouden een Enropeesche compa nie van het 12e bataljon en de marechaussee van Groot Atjeh en de inlandsche compagnio van genoemd bataljon naar Lhos Semawè terugkeeren De kolonnekomman dant zon met twee compagnieën van het 13e bataljon do handbrug over de Pasei te Geudé Gendong verplaatsen en daarna een bivak aan de Djamboe Ajer betrekkon om van daar uit den pretendent sultan te vervolgen Men meldt uit Harlingen Omtrent den gewezen predikant B die rnim zes jaar geleden hier een meisje vermoordde on sedert te Leeuwarden in hot tuchthuis is opgesloten liepen hier geruchten dat hü krankzinnig zon zijn geworden en in een gesticht was ondergebracht Een opzettelijke navraag heeft evenwel doen biyken dat dit niet zoo is maar B lijdt aan longtering en zal wel den langsten tijd hebben geleefd Hij ih nog altijd te Leeuwarden in het tuchthuis De winkelgalerij onder dit terras nadert haar voltooiing De trappen leidende van hot terrasviaduct naar het hoofd staan De dekking der ijzeren balkon van het viaduct met ijzercement kan beginnen Jongen jongen wat is daar kolossaal gewerkt en al blaast de wind zooals vandaag Zaterdag nog harder dan een dik stevige bries al slaan de witkrninen hoog op on klotsen ze in branding de arbeid staat niet stil in zee De houder van den massieven draagpaal is een massiel ijzoron stuk net een scheeps Wanneer op dit oogenblik eenige compagnieën soldaten laat me zoggen Engelsehe rifles uit het tramstation van den Staatsspoorweg te Schoveningen komende het Knrhaus zouden willen vermeesteren zonden ze door een handjevol Boeren gelaagerd tusschen en achter de stevige verschansing van stukken bazalt rechts van het Kurhaus opgestapeld een voor oen worden neergeschoten zonder in staat te ziJn een omtrekkende beweging te maken hetzij naar den zeekant hetzü naar de onbeschermde zijde van den landgovel Deze specifiek actueele versterking is een rit naar Scheveningen waard een paar ingravingen er tusschen als trenches zouden de illnsie voltooien De steenen moeten dienen om te worden gestort in zee als goükeering langs het wandelhoofd dat zich nu van den strandmunr af al 140 meter ver in zee uitstrekt Mankeeren nog 210 meter die primo Augustus moeten zgn getooverd boven de baren De ongeve 45 meter omvattende ijzerconstructie van het Kurhaustorras naar en over den strandmunr tot de grens waar het hoofd begint zfln Rechtszaken Gisteren heeft de Hooge Raad arrest gewezen in zake de aanvrage tot revisie van ïmterdleosi t8J 9 t9üO ümm iw l Od ber TUd vai Greenwich IU8 H 67 4 89 10 81 10 14 10 81 10 40 10 88 8 17 8 8S 7 88 8 08 t lO 8 17 3 i S li n li 7 14 4 4S 4 8 11 S 09 8 18 S tS L S8 l4 9 84 10 49 8 80BBA iB TTIHnAM l nru 11 1 U l U IS U S8 1 S5 a ll t 85 1 1 01 1 14 l 8 4 08 4 18 P 8 0 1 80 6 40 J 3S a 11 41 11 54 U ï 11 88 11 48 11 80 9 48 P l l 4 81 4 S8 5 18 l t4 09 8 80 11 18 11 88 L Bitrt wyplnnnitl fc yi I 4 04 4 11 B0TTE DiM 90BD i i r U 8 lï 8 im S 8 88 10 08 10 16 f 9 81 10 J8 10 49 88 S 4I 7 4 11 1 lk 1 9 8 9 40 9 68 10 19 10 10 86 10 48 10 05 10 11 10 49 1 66 8 05 8 17 8 J7 8 84 8 41 8 47 6 86 5 36 80 I 2 6 4 06 4 40 18 11 11 86 a is 8 40 7 6 49 4 60 1 6 4 1 8 8 1 10 i H 11 64 1 06 U S4 1 6 8 09 8 8 11 4 09 1 J4 6 10 46 9 88 Boll a i ipoor X S 1 1 oppl BWltmyi i J Coiiii j dci r Wn i Uli 49 C r 7 17 iiw vort 4 66 5 16 6 01 6 18 6 8 6 87 6 66 10 06 10 40 U I 10 18 10 1 10 89 10 44 11 07 9 84 ST E in oi r i 8 rj 9 U 8 11 r 8J H 88 C 8 41 8 48 8 8 40 1 16 10 1911 16 11 18 11 80 f 11 1 11 88 10 4 11 46 11 fiOUDA DEN H 4G 1 08 1 08 14 8 46 4 18 1 18 11 44 l 9 f l 8 1 80 1 48 8 16 8 48 1 4 1 46 m 9 68 10 16 t 4 4 16 4 4 i 1 86 1 60 O O O D A A WSTFRDAM na tou l 8 9 8 09 8 18 9 18 10 10 lO M 1 0S 1 08 8 8 4 8 B 03 36 8 16 i 9 18 9 88 0 3 nuUW 8 01 8 63 9 09 10 10 10 54 11 48 H 67 1 68 8 18 4 18 7 10 7 18 1 S T 10 48 10 6 11 18 10 1 8 1 40 8 08 niuC S6 1 8 16 8Sa9ia 4B l HH 0tH S 15 8 81 4 45 6i0 1 i8 10 9 4 A m W i 4S 8 60 1 88 8 10 8 O 9 80 10 00 11 80 ll U 1 0M 1 1 8 80 8 46 6 0 8 86 1 80 8 16 10 00 i l 7 111 84 8 18 9 09 9 84 11 18 10 4811 611 0 4 8 l 4 17 4 18 6 47 1 61 8 14 9 U 11 10 11 14 11 11 11 4 6 83 40 8 34 8 50 11 8 ► 69 6 04 8 18 11 81 1 11 4 57 6 60 8 619 0010 0 O IOIO O 1 46 Am t O 8 1 V 03 9 13 10 5 11 09 1 08 1 1 9 09 8 41 4 80 II 6 1 6 9 18 10 8 lO ii 10 8 li OO hot arrest waarbij de gebrs Hoogerhnis wegens de bekende inbraak te Britsum z n veroordeeld Er waren een dertigtal toehoorders met inbegrip dor advocaten Do president mr F B Coninck Liefsting sprak het breed gemotivoord arrest uit Hot verzoek om herziening was gegrond op de bekende omstandigheden dat Van Dijk eene lelfde bekentenis zou hebben gedaan aan eonigen hunner vertrouwen terwijl Dijkstra nog aan den heer Z Middelkoop te Leeuwarden heeft verklaard voordat de inbraak waaraan de Hogerhuizen zijn schuldig verklaard word gepleegd te hebben geweten dat ziJ zon worden gepleegd Het arrest treedt nu in een onderzoek ofdie twee omstandigheden waaromtrent eennader onderzoek werd bevolen werkelijkaanwezig zijn of aannemel k zijn gemaakt Volgens art 374 Strafvordering moet eerstals dit het geval blijkt te zijn wordennagegaan of die feiten op zichzelf of in verband met andere omstandigheden ernstigentwijfel kunnen doen ontstaan aan de uitspraak I In het breede betoogt dan het arrest dat geen van de beide aangevoerde omstandigheden voldoende aanleiding geven om de aanvraag tot revisie te rechtvaardigen zoodat het verzoek tot revisie wordt afgewezen Het Handelsblad zegt na mededeeling van het arrest het volgende Door deze beslissing van het hoogste rechtsoollege is aan deze zaak voorloopig althans een einde gekomen Voorloopig want het is niet uitgesloten dat er nieuwe feiten zich voordoen die van gewichtiger aard zijn dan de tot dusver aangevoerde en den Hoogen Eaad aanleiding geven een nieuwe berechting te bevolen Velen zouden het zeker niet onwelkom zijn geweest dat de Hooge Eaad termen had gevonden het verzoek om revisie toe te wijzen en dat aldus de geruchtmakende zaak nogmaals in haar geheel voor een der gerechtshoven ware behandeld Hierdoor zou hoe ook do beslissing in tweede berechting ware uitgevallen aan de langdurige beweging voorgoed een eind zijn gekomen De uitspraak is echter anders geweest en daarin hoeft men niet alleen te berusten maar men moet er ook deze gevolgtrekking nit afleiden dat naar de overtuiging van het hoogste rechtscollege geen zweem van ernstigen twKlel bestaat omtrent de schuld dor veroordeelden De nieuwe wet op de herziening van strafvonuisson heeft aan den Hèogen Eaad in de ruimste mate bevoegdheid een nieuwe behandeling te bevelen en stellig zou dit ziJn geschied indien door de aangevoerde gronden ook maar eenigszins de juistheid van het strafvonnis in het oordeel der raadsleden aan het wankelen was gebracht Joiat omdat het hier een geval trof dat zoo lang en zoo diep de gemoederen heeft beziggehouden kan men verzekerd zijn dat de Hooge Kaad elk der geopperde bedenkingen op de meest nauwgezette wijze heeft overwogen en veeleer geneigd zal zijn geweest do revisie te bevelen dan af te wyzen Dat hiJ desniettemin zich genoodzaakt heeft gezien in dien laatsten zin te beslissen is voor ons een afdoend bewijs dat in de zaak der broeders Hogerhuizen geen onrecht is gepleegd De stuitende verontrnste ide gedachte welke in de laatste jaren duizenden landgenooten bij bleef dat eenige burgers onschuldig veroordeeld en van hnn vrijheid beroofd waren zal nu plaats maken voor het inzicht dat tot dusver niets is gebleken dat recht geeft tot zulk een meening En de beslissing van den Hoogen Eaad is tevens oen voldoening voor de rechterlijke ambtenaren die bij de vervulling van hun zware plichten met smaad zijn overladen STADSNIEUWS GOUDA 19 April 1900 In de gistersnavond gebonden vergadering der Gymnn Ver Excelsior waarin mededeeling gedaan werd dat het hoofdbestuur toestemming tot het uitschrijven van een wedstrijd verleend had werd de datum van de feestuitvoering tot viering van het 20 jarig bestaan 31 Mei vastgesteld op Zaterdag 26 Mei en den dag der wedstrijd in staafoefeningen en die aan brng rek en paard bepaald op Zondag 27 Mei Alle Gymn Ver uit Zuid Holland worden tot deze wedstr den uitgenoodigd zoodat die dagen zeer gezellig beloven te worden Zondagmorgen zal in de kerk van O L V Hemelvaart aan den Kleiweg alhier na den Hoogdienst gezongen worden het Te Deum van I Perosi voor gemengd koor Voor het akte examen lager onderwijs te sGravenhage gebonden is o a geslaagd de heer A Znidervliet te Stolwijk HiASTRBOHT Benoemd tot voorzitter van don polder Eoozendaal onder Haastrecht de hoer A A Spruit in plaats van don heer H A Montgn benoemd als Hoomraad van de Krimpenorwaard De rekening en verantwoording van den polder Eoozendaal over 1899 bedragen de ontvangsten f 1976 811 en de uitgaven f 1436 77 derhalve een batig saldo van f 540 044 De begrooting 1900 do inkomsten en uitgaven f 2689 77 Omslag f3 75 per hectare Zevenhuizen Dezer dagen is alhier opgericht eene coöperatieve vereeniging tot verkoop van boter melk en eieren Het doel is te Eotterdam een winkel op te zetten en dan alleen zuivere waar te leveren Het kantoor is gevestigd alhier bij den secretaris boekhouder den heer K Preuijt tprwijl voorzitter is do heer D C Marck alhior en de hoor P Vreugdenhil te Nieuwerkerk 2e voorzitter Commissarissen zijn de heeren W L Preuijt alhier en J C van Vliet te Gouderak C APELT B a d IJssEL Gistermiddag omstreeks half twee is aan den Groenendijk alhior het lijk opgevischt van een manspersoon Duitscher BoDBOEAVES De afdeeling Bodegraven en omstreken van de Holl Maatschappij van Landbouw zal naar de tentoonstelling te Parijs inzonden kazen van verschillend gewicht van de soort die de kaashandelaren Kranschjes noemen Br ROAMBACnT Bedankt voor het beroep by de Ned Herv Kerk alhier door ds H Doornveld te Bruchem c a Do afdeeling Gouda van de Vereeniging Volksweerbaarheid besloot dezer dagen propaganda voor de Vereeniging te maken door het rondzenden van circulaires Onderstaande circulaire zal binnen een paar dagen worden verspreid L S Met onverzwakte belangstelling hebben wij Nederlanders het verloop gevolgd van dien taaien en heldhaftigen oorlog dien onze ZuidAf rikaansche stamverwanten strijden voor hun goed recht voor hunne onafhankelijkheid Met verbazing gemengd met trotsch hebben wij gezien hoe toen de kreet Tenslrijde ten Btrpe voor ons vrj volksbestaan ten strijde tegen onrecht eu bedrog over de Afrikaansche velden weerklonk al die Hollandsche mannen aan de andere zijde vaft den evenaar linn huis linn werk verlieten om het geweer te grijpen en op te trekken tegen de geweldenaars eu hoe die ongeorganiseerde af deelingen van eenvoudige burgers het sterke geoefende Engelsehe leger jnaanden lang wisten tegen te houden en terug te dringen Aan velen in ons land heeft zich de vraag opgedrongen Hoe zou t èns gaan als ónze dnurgekochte onafhankelijkheid eens bedreigd werd als tegens óns zich de legerbenden van den vreemdeling eens in beweging stelden om óns vrij volksbestaan to vernietigen om óns onze rechten en vrijheden te ontnem n om ons land het land van de Euijtcr en van Tromp terug te brengen tot eene provincie van ziJn rijk f Zouden ook bij ons plotseling alle bedrijven alle ambten stilstaan omdat alle burgers zich gewapend naar de grens hadden gespoed om met hun leven te str en voor Holland s recht voor Holland s onafhankolgkheid P Het antwoord is niet moeielijk te geven O ja als ons land eens door den vreemdeling bedreigd werd ja dan zou ons volksbewustzijn plotseling uit zijnen diepen slaap worden opgewekt dan plotseling zouden wn ons herinneren dat wij zonen zijn van die dapperen die onze vrijheid gegrondvest hebben ten koste van stroomen bloeds en dan zonden wij allen mee willen helpen o zoo graag om naar t voorbeeld van onzg voorouders naar t voorbeeld ook van die dappere Hollanders in Afrika ons bestaan als vrij yolk te verdedigen tot lederen prijs Ja wUten zouden we graag maar kunnen nieti Want wij ziJn geen weerbaar volk zooals Transvalers en Vrijstators dat zijn en legio is t aantal onzer mannen die nog nimmer een wapen gehanteerd hebben en legio ook t aantal dergenen die bij de eerste inspanning achter zouden blijven omdat het ongeoefende en daardoor verzwakte lichaam geen vermoeienis meer kan doorstaan En onmachtig zonden we moeten toezien hoe ons leger alleen zonder steun in onze burgers to vinden den ongelijken kamp zou aanvangen waarvan tenzjj er hulp van buiten kwam de uitslag niet twijfelachtig zou wezen Laten wo den toestand toch goed onder de oogen zien De Hollandsche Staat die in een ver verleden zich met de machtigste Staten meten dorst en wiens vlag ook nu nog op alle zeeën wappert en die ook nu nog heorschappï voert over een uitgestrekt koloniaal riJk do Hollandsche Staat van wiens vrijheid en onafhankelijkheid steeds zoo hoog wordt opgegeven die Hollandsche Staat bestaat alleen nog maar omdat onze machtige nabnren dit in hun eigen belang vooralsnog wenschelgfc achten Het is onzinnig een land welks zelfstandig voortbestaan zoo geheel van andoren afhangt vriJ en onafhankelijk te noemen Dan alleen zjjn we vrji en onafhankelijk als we in een weerbaar volk oenen vasten waarborg hebben dat die vrgheid en onafhankelijk niet bil den eersten schok Ineen zullen vallen Om naar dien waarborg te streven hebbon eenige mannen van allerlei richting op godsdienstig en politiek gebied in het begin van dit jaar te Utrecht eene Vereeniging opgericht die zich hot verhoogen onzer volksweerbaarheid ten doel stelt In het algemeen tracht deze Vereeniging dit doel te bereiken door het steunen van Schiet Gymnastiek Schermvereonigingon en dergelijke en door het door middel van geschriften of redevoeringen inwerken op het volk opdat dit steeds moor de noodzakelijkheid zal inzien zich wterbaar te maken In aansluiting met deze Vereeniging hebben zich reeds in vele plaatsen ondorafdeelingen gevormd Zoo ook te Gouda In verband met het algemeene doel wil ook de Afdeeling Gouda van de Vereeniging VOLKSWEERBAAEHEID alle hier ter stede bestaande of nog op te richten Vereenigingen wier streven ten goede kan komen aan de verhooging van de weerkracht van ons volk met raad en daad steunen terwijl ziJ ook vooral zelf voor alle Stadgenooten de gelegenheid wil openstellen zich te oefonen in het gebruik van het geweer zich te oefenen in het Tveerstaan en het overwinnen van vermoeienissen En daarom burgers van Gouda komen we tot U allen zonder onderscheid van rang of stand of leeftijd met het dringend verzoek O bij ons aan te sluiten door lid onzer Afdeeling te worden Laten al onze jonge mannen zich bij ons aansluiten als werkende leden om zich te oefenen in al wat noodig is voor bon die als t gevaar dreigt niet werkeloos mogen biyven Op hen allen toch Nederlanders rast de plicht om aan s lands verdediging persoonlijk en krachtdadig mede te werken Dat iedereen mee kan werken daarvoor heeft het Hoofdbestuur gezorgd door de contributie zoo laag mogelijk te stellen namelgk minstens f 0 25 per jaar Maar ook die velen dio zich niet meer tot de jongeren rekenen of om andore redenen geen roeping meer gevoelen of die in de onmogelpheid zgn zich persooniyk te oefenen moeten ons Hteiiiien door hunne nansluttiny Het lidmaatschap toch van Volksweerbaarheid verplicht niet tot persooniyke modewerking Alloen aansluiting van velen ook niet medewerkenden steunt ons moreel en vooral ook flnantieel Want geld hebben wo noodig veel gïld willen we iets van belang kunnen doen En daarom gy allen die niet persooniyk mee wilt of knnt werken steunt ons door eene flinke jaariyksche contributie en zoo t kan ook door eene nog flinkere bydragejin eens Veel is er gegeven ten behoeve van den stryd dien de Zuid Afrikanen stryden voor hunne onafhankoiykheid geeft vooral niet minder ten behoeve van den strgd dien wü mogelijk vroeger of later voor onze onafhankelijkheid zullen moeten stryden Denkt niet dat we oorlogzuchtige denkbeelden onder het volk zonden willen verspreiden neen wy Nederlanders hebben altyd niets liever gehad en zullen ook nooit iets liever hebben dan dat men ons met vrede laat om ons te kunnen ontwikkelen tot een volk dat om met onze geliefde Koningin te spreken uitblinkt in alles waarin een klein volk kan uitblinken Maar dan alleen zön we verzekerd van vrede van vrede met eere als ten allen tijde een weerbaar volk gereed staat om dien vrede te handhaven desnoods met de wapens Dezer dagen zal ü eene lyst aangeboden worden waarop ge U tot lid onzer Afdeeling kunt verbinden Zy die zich reeds nu als lid willen opgeven kunnen zich daartoe vervoegen bij een der Secretarissen WESTHAVEN B 193 en GOUWE C 162 of by den Penningmeester FLUWEELEN SINGEL E 669 Namem de Afdeeling OOÜDA Het Beetuur J J PEINS VAN D0E8BÜEGH Voorzüler Dr A VAN IJSENDLIK Vice VoonUler H ZEEMAN U Secreiarii D VAN DÜÜEEN 2e SecretarU C J VEESCHOOR PenningmeeHer L F DUIJMAEE van TWIST A K VAN DEH GABDEN E HALEWIJN D C W VAN DEB LAAE L C DB LANG H A C BEINKMAN H OUDEEKEEK POS 3 BR IJ E3TSr LIJST van de brieven en briefkaarten aan dit kantoor en do daaronder behoorende hulpkantoren ter post bezorgd welke wegens onbekendheid van de geadresseerden niet zqn knnnen worden nitgeroikt A Brieven W de Vries Amsterdam Hessing Harmsen Gouda J H Kapel s Gravenhage J 0 Middendorp en Co te s Oravenhage J Schonton Ouderkerk d IJsel Takstraa Eotterdam J Knip Utrecht I C de Gans Voorburg B Briefkaarten E Alblaa Eotterdam Uit het buitenland terug ontvangen A Gierton Bom Geweigerde stukken Aan Majesté lo roi de Siam Siam L C Vonk Bodegraven De Directeur M C HENNEQüIN TllK C0STlJi1IGS A VAN OS z Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Êelepkoon It Ui Iteurs villi Ainslerdain Vrkr Slotkn 81 tvj 98 93H 98 lOOV 98 88 88 V 88 m 88 4 4Vw 66 M 961 6 l 98 101 67 67 8 J 10 8 900 91 99 631 486 mm 66V 10 04 1841 96 188 iiov 90 m 0m lu Vi o 10 W 114 M 886V loov 66 66 1 181V 18 loofl 100 1 18 APRIL IfiDULAHD Uart Neil W 8 l i 81 idito dito due Sdito dito dilo 8 HoHa K ÜU Oon ll 1881 98 4 IrALlB Ia ohrvV Dg 186 81 6 OjfarlKI Obl in pier 1868 6 dito in Eilv r 1868 6 PoBTUOAL 0 l mot ooupoD 8 dito tiokut 8 74 104V 87 6 8 V Rdilaku Obl Uinnenl 1894 4 duo Goooni 1880 4 dito bij Aollia 1889 4 dito bq Hop 18 9 90 4 dito in goad leen 1888 8 dito dito dito 1884 iapANJs Farpel icbuld 1881 4 Toiiaii Qapr Conv leen 1890 4 Oe leeoing eerie D 48 58 ISO 110 108 10 OU 100 117 IITV 101 4 OrüKon Calif lohyp imoud 6 9i 81 881 O N T V A N U P N eene groote keuze V 0RJ4i KSCAPES EN COSTUMES TAlLLliUR D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN KaotoDprcclit te Gouda Zitting van Woensdag 18 April 1900 De volgende personen zijn veroordeeld wegens Overtreding strafwet en Prov reglement A H te Waddingsveeu tot 13 gl 3 dagen h en f 1 of 1 dag h Overtreding strafwet W J M van L te Gouda tot 12 of 2 dagen h