Goudsche Courant, vrijdag 20 april 1900

Zaterdag 21 April 1900 No 8170 F V 1KB OUDK SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIOHTGAK 39ste Jaargang sr TREKKING 17 MEI 1900 3 M iwervende tot 1 1 oi 2 dagen h n ilt ol 6 dagen h 1 JachtoTcrtreding I 1 3 K en 2 C H beiden to Waddinxveen 1 no 1 tot 20 of 8 dagen h met verbeurd I verklaring ol de waarde van bet geweer j ad 15 of 2 dagen h en no 2 vrygesproken 1 Visscherijovertreding 1 L E en 2 K R beiden te Waddinxveen no 1 tot f3 of 2 dagen li en no 2 tot f 0 50 of 1 dag h Overtreding hinderwet T d V to Nieuwerkerk a d IJsel tot f 25 oi 10 dage h Overtreding boterwet J E vrouw van K H te öouda tot f 0 50 of 1 dag b Overtreding Prov Eeglement C d W te Gouda tot f 1 ol 1 dag b oliti overtreding Gouda I Ü en P V te öouda D V to Moordrecht J D S te Gonda ieder tot f 1 of 1 dag h j W v A en ö H zwervende ieder tot f 1 of 2 dagen h E W K te Gouda tot f 5 of 2 dagen h Overtreding bouwpolitie Gouda G H te Gouda tot f a of 3 dagen h Overtreding politieverordening Blei w ik 3 K te Bleiswijk vrygesproken C T d T te Bleiswijk tot f 1 ol 1 dag h I V d T te Bleiswijk tot f 2 ol 1 dag U Overtreding strafwet J W G zwervende J C K on J V te Gouda J V te Mpordrecht ieder tot 11 ol 2 dagen h J L te Gouda tot 1 5 ol 3 dagen b P v te Waddingaveen totl3ot3 dagenh Overtreding strafwet 2maal 1 J K 8 te Gouda tot f 2 ol 2 dagon b AANBESTEDINGEN uitslag der aanbesteding van een R K j Kerk met Toren Pastorie Zaslerschool enz voor de nieuw op te richten Parochie van j den H Vincentius to Amsterdam architect de heer C P W Dossing te Gouda Bedrag Bedrag j Kerk enz School C Bastia Bte Waspik 1185500 128897 1213397 W A Verbrugi ge Waddlng8voen W Westerhof Woesp 3 N Hendrii Amsterdam Fr Raaijmakers Amsterdam J V Groenendael Hilversum P H Verstcy ien OoBtcrwijk J H v Groenen dael Amsterdam 163700 31500 195200 N Perquin Am 151100 31000 182100 mimm courant ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken DER Vooruitga Hg t9 EOTTEEDAM zyn verkrygbaar il OS CB T by A BRINKMAN ZN Hooldprgzen Een hecht sterk zeer soiled gebouwd PAND to Rotterdam waarde p m 18000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAAEDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAAED compleet Een fljn EIJTUIG met 1 PAAED Verkriji bHiir liij PEKTKRS Jz Als Uuw H v n cchtlioiii n Doobet eu kurk iteodi roarKQQ vui daa DBJtradur Finni P HOPPE Tclefooii o M De Vitg ve dezer Courant geschjedt dagelijks ttiet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 fianco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IP CENTEN T lff Xo ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels è 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsraimte Inzending van Advertentiën tot 1 uiu des niidd Zenuw en Haag ltjders vordt ait overtaiging als een werkelgke hulp in den nood het boek aanbeTolen Na ontvangst van adres per briefkaart nordt dit hoekje franco per post toegezonden door BLOKFOEL S Boekb Zaltbommel M mm as O O u 9 iCö h s o o 178700 31000 209700 177700 34200 211900 176789 88000 209739 172900 38000 205980 165370 33200 198575 O lGi200 32100 196300 sterdam V d Pluym en Gielen Eotterdam H E Hendriks I Amsterdam 149600 30800 180300 Aan den laagsten tnschryver is het weik gegund 363 ste Staats loterij 3e KlaiM Trakkiog van Uouderdag IB jLpril No 41111 ƒ 1000 PrijMn Tan ƒ 411 1 472 S819 tl27 80t9 10336 U4SS 486 18 2 618 IHi 5810 64 1074B 18618 mul 08 HBB 86 0 B660 8 11 1088S lüOS 16670 187 4 81 87V6 5011 8867 SO 18277 160H US S 1S8S805 294 00 1 60 187 16184 189 2 1706 402S Uii 0 02 1315 IB8M 16412 4 1892 89 6416 121 11491 13921 16079 85 1066 4263 b8 ii 115 2 1449S 17260 lOlSli 9213 4689 6918 O 44 11612 Uf 12 l i166 1 70 8488 69 7801 i1 117U 14620 1196 8020 90 4874 42 0970 19029 UUH 13010 20368 8513 89 7548 10181 18480 14S01 i8308 S0S 1 8819 4900 1782 8e Kalue 8e Lijit No 5791 m z 5179 0500 m z 9550 en No 13056 m t 13996 ta A Hi tBJtmOB SBti Gouda 19 April i M Tengevolgo de feestdagen was aanvoer en handel in granen van geen beteektnia loodat de ge wone noteering achterwege blijft Stemming echter zeer vaat Veemabki Melkvee veel aanvoer handel vlug prijzen hoog Vette varken goede aanvoer handel vrijwel 19 ai et per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel vlug 18 i to et per half K i Magere Biggen goede aanvoer handel matig 0 80 ix 1 10 per week Vette Schapen rcdel aanvoer handel vlug 14 ii 24 Laintneren aanvoer hiin del 4 Nuchtere Kalveren goode aanvoer handel vlug 7 k io üraakalveren aanvoer handel i Fokkalveren 8 1 18 Kjuia aangevoerd 131 partijen handel vrij vlug ie kwal ai 4 ƒ ag iile kwal 34 it ad zwaardere Noord HoUandbche 35 4 6 50 Boter goede aanvoer handel vrijwel üoebotet 0 90 4 l Weibotet 0 10 a 0 80 per Kdo U9870 31000 180870 X BnrgerlUke Stand GEBOREN 14 April Nicolaas Joannes OU Hondrikus ouders A Willers eu J M van Wyk Dirk Bastiaan ouders A M Spee en J C de Gruil 15 Maria ouders K Schoonderwoerd en C Hornes Cornelis Josephus Maria ouders C H Engels j en M T Scbmitz Geertruida en Johan 1 I nes ouders C Verheul en J van Schalk 16 Adrianus Theodoras ouders P van Reden en M van Werkhoven Marjanna ouders P Blazer en A van Eyk 17 Wilhelmas ouders J van der Post en W Neef 1 18 Philippine ouders D de Jong en 8 j ter Boek OVEEIjBDEjN t 13 April A Vergeer 62 j C T Blok 7 j 14 C Lekkerkerk 17 j 16 Z B A Cornelissen 47 j I J W Marie 61 j 17 P J P Hu sman wed D van Eeede 81 j H Oost rwgk 14 m GEHUWD 18 April J Spieriugshock en W Bakker Beeuwijk 1 GEHUWD A Baas 22 j en T Kersseboora 20 j 1 ADVERTENTIEN ♦ Hartcljtk dank voor de vele biykcn van belangstelling by de herdenking van het 60 jarig bestaan der Stoorabootreeder DE IJSEL A K VAN DER GAEDEN ÜOUDSCHE Waterleiding Maatschappij H H Aandeelhouders wordt bericht tegen intrekking van dividcndbewyb No 16 lu3tzolvo van af 1 Mei a s is betaalbaar gesteld met 1 62 ten kantore van do Heeren M J OaiEK en Co Gouda on Haktsinck en Co Amsterdam De Directeur D C W VAK DEK LAAR Aanbesteding Op VRIJDAG 27 APRIL zal ondergc I teekende namens bet Bestuur der Coöjie I ratlere Bonwvereeniyind OJVAr TJiltUI S in het Kolflchuis v n den j Heer A DAM des avonds 8 nur aanbesteden Het bouwen van 42 W iningen op vrij terrein kadastraal bukend Sectie A No 3469 te louda in twee Peiceelen en I in Massa Bestek en tcekeningen zyn tegen betaling van 1 3 00 by ondcrgeteekcnde te verkrygen door wieu ook nadeio inlichtingen wordt 1 gegeven H J NEDERH0E8T Jr Architect t By de veiling 19 APRIL 1900 in 1 na te melden perceel gehouden is 1 HËT KOFËIËHUIS I met 1 Uit§paniiiii $ getoekond O 40 aan de STOLWIJKERSLUIS naby I GOUDA in bod gebracht op f MM 1 I Do verhooging en afslag zall aldaar plaats hebben DONDERDAG 26 APRIL 1900 des avonds ten r uur ten overstaan van don Notaris MAHLSTEDE I te Borgambacht GËE BETER adres voor alle soorten SCHOEN WERK als het NotinlbrabiiLsch Scliiien eo l arzeiiiiiiii aziji Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN aUe soorten ftCUOtiltHriCttH voor het a s Seizoen Ainbevelcnd C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk v7 ij 3 h jli ideil j R£iit Kort overzlelit onzer PrvJsoovirant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADEEA S droog en aoet 18 12 S O e VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEGA CHAMPAGNE 1 76 COGNAC i f 1 75 f 2 26 f 2 75 f 3 25 f 3 75 en 5 1B 0 R1DS J TJ1SL Per El Per Ank tó Fl SCOTCH WHISKY 2 25 o If f 27 75 31 136 42 53 34 i2 37 50 47 LISTRAC f 0 65 Nto CHATEAU VALSOSE 0 75 Si St ESTEPHE 0 85 St EMILION 1894 1 t 2 PAUILLAC 1893 1 25 I GRAVES Witte Bordeaux 0 80 g SAUTERNE 1 O ZELTINGER Moezel 0 90 BOURGOGNE 1 10 De Sesschen zjn ip de pryzen begrepen on worden i 3 ets per stuk teruggenomen By elke hoeveelheid verkrygbaar hg Utnit Gettessh ali ameen a nbcvulen 1 Met PSere Dlploma en Ooud Bckrot ndc PRAEPARATEN VAN IflfTff flrm a T C BEBAg Goiida b OllitlSI I arAPVlP de meeit krachtige en veraterkende kina wijn tegen twakte 1 P V£M EwCHVJVlIV j o el bij kindereii als volwassenen gebrek aan eetlust slechte I t spya vertering zenuwhoofdpyn ter versterking na iiekte of kraambed koorts en hare gevolgen I QUINA LAROCHE PERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek BleakzucM I F kwalen van KritiMhen leeftijd enz Verkrijgbaar m flacons ft 1 90 en 1 I p i If Al f a po f vo idzaam versterkend aangenaam van smaak voor dagelijksch geb nik p T Itlnderen zwakken en klierachtigc gestellen lecr aan te bc P Velen Als geneeskrachtige drank bi stoornissen der spijsverteringsorganen en diarrMe ook m Voor zuigelingen en kleine kinderen I njs pei bus a jj Kgr 1 70 4 H Kgr 0 00 4 Kgr 0 50 r Chemisch Möllfcniker Speclaal voor Kindervoeding in bnwen A H Kgr 0 00 r mtvere lTlClK MllVCr gr A 0 60 Kgr 0 25 t AQ tfltTlfl C tCfSkirt i if n Het rooken eenerhoUe Cigarette IS voldoende ter bertrii F la lin V lgrtrCllCIl d hevigste a villen van Asthma etc In Ë Tamarinde Bonbons S ïti rarn ffiS l S BF voor kinderen tewijien de Tamarinde Bonbons an KRALPI LIEN A HOLM belaunnjkc diensten daar de vorm voor het kind begeerlijk en de smaaV aangenaam is Prijs per doosje 0 80 en 0 60 almialrOnGilllfaG algemeen erkend als bet BESTE huUiniddel b t Verkoudheid en Keelp a het is êen sl moplosaend en verwchtend middel by uitnemendheid uitsluitend m □ fleschjes verkrijgbaar Pnjs ƒ 0 30 per fleschje D0 ffaeparateH pa KRAEPELIEN ROLH t Zeist m a Am roorritm ran eiigutttett waarop tfe naam e hatuHetJtemng et v krtjgbaar bij d mmëtlé Apothelori m ürogUtm KRAEPELIE N HOLM Hofleveranciers ZEIST f doos jcs 4 0 80 en ƒ 0 50 ADYEETENTIEN in aUe Couranten worden aang enomen door het 4dverleiiti€ Bureaii van A HHIXKMA Z lü te GOUDA 4 Een AFSCHRIFT is voldoende j Standaard Hypotheekbank I geveat gd td Rotterdam Kantoor Leuvehaven 78 NaatschappelUk Kapitaal EK NILLIOEN GULDEN Sitscttwia Ui B B C CASTimiJS n B DB UIIT In De Bank geeft onder controle van het llgemeeu SamtnlttraUfeuTnul kuHtoar te Uotlerdam Pandbrtecen uit te tiilclcett eaM f OOO a 0 en too Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Heoren M J OGIER Co aörol Druk van A BRINKMAN tZn fluHcBlaoitech Overzlchl De scfaaarschte In boitenlandsch nieuws houdt aan Se leestatUle blgft nog heerschen TaarbS in Frankrijk no komt dat de tentoonstelling de aandacht geheel in beslag neemt Het voornaamste nieuws uit Zuid AMka betreit hevige regens die de operatien belemnieren en nadeelig ziJn voor den gezondheidstoestand Van de grens vab Basoeto land komt het bericht dat huur vnren gehoord is in de ricl ng val Thab Nchn wat wijzen zon op een oostelijk voortrokken van Lord Robert leger Hot bericht tot nn toe niet bevestigd dooh gesteld dat het waarheid bevat en het Engolsche leger eindelijk weder in beweging is dan is hot de vraag ol de Boeren bon doel in het zuiden van daa Vrijstaat niet bereikt hebben Mtn hoeft tot nn to gemeend dat het doordringen naar het Zniden het begin was van de gnocills Blikbaar hebben de Boeren nog een ander doel beoogd In de eerste plaats liet bijeen en weder onder de wapenen brengen der aivallig geworden Vrijstaters wat uitstekend gelukt schijnt te oordeelen naar de reivectabele cijfers waartoe de getalssterkte der verschillende commando s is aangegroeid en in de tweede plaats het vervoer van een reusachtig eonvooi uit het Zuiden komende te dekken Men zal zich herinneren dat eenige weken geleden toen de Boeren zich ten Noorden en Oosten van Bloemlontein begonnen te roeren een groot eonvooi trekkende naar het Zuiden van Bloemlontein uit gesignaleerd werd Beide convooien zjjn blijkbaar identiok i eenige weken geleden trok het ledig naar het Zuiden thans is het met den binnengehaalden oogst teruggekeerd naar t Noorden eh dat vrijwel onder de oogen van liord Roberts De En elsche bladen houden zich overigens di nk bezig met het rapport van den Spionkopslag waarin de bevelvoerende generaals sir Bedvers BuUer eo sir Charles Warree maar vooral deze laatste streng worden gecritiseeid door den opperbevelhebber lord Roberts Het verslag loopt over de voorwaartsche beweging over de Tngela op den 17n en 18n Llanoari en de bezetting en het ontruimen van den Spionkop op 23 en 24 Januari biJ de tweede pogir g om liadysmitli te ontzetten Men vermoedde in Engeland wel dat er FEVlLhETODi JHAIMSIOCHI Naar het FraoBoh 39 irSpreek tóch Md niet htiXt Clara met den dood moogt gij niet bpotten Denk vooral met dat gij de eerste en eenige vrouw zijt die ooit door een man bedtogeii werd Gij moogt wlfa van geluk spreken dat u de oogen zyn opengegaan vOöfdal het huwelijk gesloten was bij hoevelen gebeurt dit niet eerst later I Op hetzelfde oogenblik waarop de markiezin van ontrouwe mannen sprak zag zij den ontrouwe van wien juist werd gewaagd den hertog de BHgny in vliegende vaart het parit binnenrijden en zich naar het kasteel spoeden Met éen sprong was hij van het paard en wierp de teuf els toe aan den verbaasden bediende die natuurlijk niets van ztjne gejaagdheid begreep Hij vloog de stoep op en wilde het salon binnenstormen toen hij in de vesdbule werd tegenge houden door den baron i Bachelüi Gaston de Blfgny riep haastig met bevende st n Zijn mijnheer Moultnet en zijne dochter nog Wetï En toen de beide anderen bevestigend antwoordden ging hij op denzelfden toon voort Waar is mijn tante de markiezin F Het is immers toch nog niet te laat oneenigheid bestond tusschen generaal BuUer en generaal Warren maar oftlcieel was dit nooit gebleken Nu blijkt zelfs dat Bnllor niet eens zjjn autoriteit dorst doen gelden in critieke gevallen De Standard vraagt zich af hoe generaals als Bulier en Warren nog kunnen worden gehandhaafd Toch mag men niet uit het oog verliezen dat door de officieren van den opperbevelhebber dezelfde fouten gemankt ziJn Duidelijk wordt in ieder geval zegt het blad dat de generale staf niet deugt en dat er een algeheele hervorming moet komen De Times geeft Lord Roberts een pluimpje voor ziJn openhartigheid waarmede hiJ het land een dienst heelt bewezen en zoo doen ook anderen Wat men alleen in Engeland schijnt te betreuren ia dat deze stukken van 13 Februari gedagteekend niet eerder openbaar zijn gemaakt Er is echter ook veel voor te zeggen dat ze geheel achterwege hadden dienen te blijven tot de oorlog voorbjj is tcnz BuUer en Warren dadelijk toen Lord Roberts z n critiek uitbracht teruggeroepen waren Sir Charles Warren ten minste Hoe deze generaal en zelfs Bulier nu nog nadat iedereen over het beleid van deze bevelhebbers van hoogerhand ingelicht is gehandhaafd kunnen worden is moeielijk te verstaan Hun prestige moet in do oogen hunner minderen wei geschokt i Seeds liep dan ook hst gerucht dat Warren hnis toe kon gaan Het laatste bericht uit Mafeking aan de Morning Post is van 11 dezer en luidt alles wel Het bombardement duurde tot 7 dezer voort De Boeren trachtten vee buit te maken doch dit mislukte Reuter seint Mafeking bereidt er zich op voor vol te honden zoolang het beleg zal duren als het moest tot Mei Een Schot heeft een middeltje verzonnen om porridge te maken van haverzemelen ten behoeve van de inboorlingen Men ziet dat zoowat alles goed is om voor voedsel te dienen en het moet er dos treurig uitzien Men denkt in Engeland dat Baden Powell misschien zal trachten zich door de Boeren heen te slaan nu hjj de aanwijzingen omtrent hun kracht heeft van luit Frank Smitheman n verkenner van de Matabelenland politie die door de Boerenliniën hoenkwam om den kolonel berichten te brengen De luitenant was vergezeld van een inlandschen toovenaar die een staf beweerde te hebben waarmede h Boeren kon ontdekken s Mans tooverknnst liet hem echter in den steek toen hij in de nabpeid van een schans bij Mafeking moest De baron de Prt font die zeer goed de reden van zijne haastige gejaagdheid begreep antwoordde ernstig wja het IS te laat Mijnheer Moulinet en zijne dochter hebben reeds alles verteld De hertog de Bligny ala akte een wanhopigen zucht en huilde Wat moet ik doen om al het kwaad te herstellen dat ik heb aangericht i at kwaad is reeds onherstelbaar mijnheer de hertog antwoordde Bachelm tilet beite wat gij kunt doen is aanstonds te vertrekken onder een poging te wagen om mevrouw de markiezin de Beauheu te spreken Dat nooit riep de hertog onstuimig terwijl hij opstond Ik mag den blaam niet op mij laten rusten dien ik in de oogen mijner tante moet verdienen Ik wil haar mijn gedrag ophelderen Zij moet weten dat ik met medeplichtig ben aan de afschuwelijke daad die zooeven I t zal alles doen wat zij van mij verlangt Maar eerst moet ik haar zien met haar spreken met haar weenen Begrijpt gij dan met dat ik zelf wanhopend ben over hetgeen er gebeurd is iNu begon Bachalin geroerd indien mijnheer de baron de goedheid wii hebben u eenigeoogenblikken gezelschap te houden zal ik mevrouw de markiezin gaan vragen of zij bereid is u te woord te staan Hij liet de twee neven dus een poos alleen en tikte aan de deur van het saU n Intusschen waren de vier bezoekers Philippe Susanna Moulinet en Ath nais rustig op het terras blijven rondwandelen als wisten zij niets van uitmaken of daar Boeren of Engelschen in waren Van een paar Kaffers vernam hy echter dat hjj binnen do En elsche linie was en luitenant Smitheman ging toen het dorp binnen en vervulde zjjn zending Hjj bleef er een paar dagen en schijnt daarna ongedeerd te Gaberones terug te zjjn gekomen Om Plamer s colonne te helpen zijn uit Salisbury 100 man en drie offlcieren van de manschappen der Chartered Company derwaart vertrokken Oit Salisbury is gemeld dat voor Carrington s troepen die via Beita naar Rhodesia komen een kamp gereed is te Marandellas op 40 KM van Salisbury Do Australische woudloopers die te Beira ziJn aangekomen zjjn 1100 man sterk De manschappen zjjn in nitstekenden staat Zij zullen dadelijk met treinen worden doorgezonden In de volgende maand worden nog 22 transportschepen verwacht on groote ladingen Amerikasnseh vee voor de troepen Van de paarden im de eerste bezending gingen van Kanpi tA tot Beira ongeveer een dozjjn verloren i fi ol de andere nn wel in zoo uitstekende toestand zjjn als de Engelsche blaijon b weren raag op grond daarvan worden betwtj dd In anje is eergisteren eeu ministerieele crisio iiÜgalirokMi die eebt r muniddsllük werd bezworen door een wijziging in de samenstelling van het kabinet Wat er de reden van geweest is bljjkt niet duidelijk De regeoring was volgens de jongste berichten bezig met het uitwerken der regeling voor de staatsschuld en van de ontwerpen voor de nieuwe loening Plotseling komt het bericht dat er een risis ophanden is die het aftreden van den minister van marine Gomez Imaz van den minister van landbouw handel en openbare werken markies Pidal en van den minister van justitie Torreanaz ten gevolge zon hebbon Het bipt dat Silvela onmiddell k nadat de ministers ontslag hadden aangeboden heMtaufo kabinet gereed had dat door de splitBmg Van het departement van openbare werken fomento in twee departementen Openbare werken en Onderwijs één man meer telde De vice president van den Senaat Markies Agailar do Campoz treedt op als minister van bnitcnlandsche zaken de onderminister van jastitio markies Vadillo als minister van justitie de vice president der Kamer Garcia Alii als minister van openbaar onderwijs de lieer Gasset als minister van openbare werkon en de premier Silvela die de portefeuille van bnitenlandsche zaken afstond de hevige ontroering waar ian de faimlie de Beauheu ten prooi was De kerkklok van Pont Avesnes zong haar avondlied van verre en stemde tot weemoed en zachtheid Zelfs Athénais begon berouw te krijgen over de vinmgheid w iarmede zij hare medediogater had bestookt liet was niet meer dan een tijdelijke indruk maar die tochUij een karakter aU dat van Athi naia zeer ongewoon mocht heeten Toen Hachelin het salon binnentrad vond hij de drie vrouwen natuurlijk in eene uiterst opgewonden stemming Clara had den hertog zien aankomen on was vol ontroering opgestaan Zij deed een poging om te spreken doch de woorden bleven haar in de keel steken Zij kon alleen de hand uitstrekken en begon opnieuw zenuwachtig te snikken Zij ging weder zitten Het koude zweet stond haar op het voorhoofd en zij rilde van het hoold tot de voeten Na eenige minuten in deze houding te zijn gebleven scheen zij allengs eenigszms te bekomen Het bloed keerde naar hare wangen terug en toen de no aris binnentrad trachtte ij voor hem hare aandoening te verbergen door hem glimlachend aan te zien Mevrouw de markie in vergeef mij maar wat ik u zeggen moet klinkt zoo ongeloolelijk stamelde Bachelin Ik weet het al de hertog is hier Wat komt hij doen Ja mevrouw de markiezin antwoordde Bachelin ondanks al onze pogingen om hem weg te krijgen houdt hij niet op en wil u zien en spreken J Il I II MUI J I UIMHI ii l ll heeft die van marine overgenomen Tn verband hiermede wordt ook een wijziging in de gezantschappen verwacht Verspi eide Berichten FaiSKRUK Na afloop van den lykdionst ter nagedachtenis van generaal de VilleboiSMa renil in de Notre Dame te Parijs is het eergisteren gekomen tot betoogingen van de zijde der nationalisten Toen generaal Mercier in gezelschap van de leden van de Ligue de la Patrie fran aise voorbijkwam sehreeuwdo men Leve Mercier I Leve het Leger 1 Officieren in nniform werden begroet met de kreten Leve do Boeren Weg met de Engelschen 1 Bij de arrestatie van een betooger werd een brigadier van politie met een z g ploertendooder boven het oog gevaarlgk gewond Twee personen werden gearresteerd Dinsdag is de Tentoonstelling bezocht door 88 350 betalende personen Eergistermorgen heeft de koningin van Saksen vergezeld van de hertogin van YendOme de Tentoonstelling bezocht Te H vre is oen gebouw van een olierafflnaderh dat 33 reservoln met 500i000liter aarden sesamolie bovatta g he Idoor brand vernield w DUITSOHI ASD In 1899 zjjn in Dnitschland 1297 werkstakingen uitgebroken die zich over 7118 werkplaatsen enz o ptrekten met 240 246 arbeiders Van dioarbeider namen er 98 304 aan de stakingen deel Een aantal vakvereenigingen hebhen den wonsch genit op 1 Mei niet te werkon De metaalbewerkers hebben in dien zin een besluit genomen overal waar de betrekking der gezellen niet In govaar komt zal niet gewerkt worden Sommige Hamburgsche fabrikanten hebben verklaard dat zj hun arbeiders die op 1 Mei niet werken niet weder zullen aannemen voor U Mei d a v EHömim Kxiniiigin Victoria heeft besloten haar verblijf in Ierland tot 27 dezer te verlengen OoSTBBBOlf HONOlKUS De flnancieele conimissie uit het Honguarsche Huis heeft het wetsontwerp botretlondo de opheffing van do kalendersterapel en do advortentiebelasting alsmede dat betreffende de effecten en reisbelasling aangenomen Die onbescimamde nep de m irkiczin en hare stem klonlf toorniger dan ooit Wat gaat gij doen moeder vroeg Clara lk wil hciu laten wegjagen zooals hij dat verdient antwoordde de markiezin rood van verontwaardiging Clara stond een oügenblik in twee itrijd Toen haalde zij de schouders öp en zeide Neen moeder gij moogt den hertog de Bligny met wegjagen Wy moeten zijn bezoek ontvangen Meent gy dat waarlijk r vroeg d markiezio ten hoogste verbaasd Zcker meen ik dat antwoordde Clara En wij moeten bij die ontvangst zeer kalm zyn Ik zou niet dulden dat hij een oogenblik kon denken dat ik mij door zijne trouwlireuk ongelukkig gevoelde Medelijden van hem zou voor mij een dubbele bcleediging zyn Heen gy moet hem binnen laten Wij hebben immers zijn bruid evenmin de deur gewezen Wat wilt gij dan beginnen i vroeg de markiezin vol ongerustheid My op hem wreken antwoordde Clara met een terschrikkelijken blik Toen wendde zij zich tot Bachelin en zeide Wees zoo goed den hertog te verzoeken even op het terras te willen wachten En iaat eerst den heer Derblay hier bij mij komen Ik wil met hem spreken I Horlil tinelft