Goudsche Courant, zaterdag 21 april 1900

SWf flWWp wfe ÏW 1 ziJn hartelijke woorden oogmaals verklarende dat de republieken den hun opgedrongen oorlog niet gewild hadden op welken zi zich trouwens niet voldoende Hebben kunnen voorbereiden Tevens deelde hij mede dat de rogeeringen tot het uiterste hadden willen toegeven maar alleen niet op het stuk dor vrpeid Dit doende zouden zj geen echte zonen van Holland zijn Ook zij hoopten zeer op vrede met behoud der vrijheid voor de republieken en ziJ twijfelen niet of de rechtvaardigheid zal eenmaal zegevieren Na afloop van het onderhoud spraken de gezanten nog met de verschillende leden van het tiestnur Naar de Prov Geld Crt verneemt is de heer Lubbers vroeger bg het Chr onderwgs hier te lande werkzaam oadleerling van de Chr Normaalschool de IClokkenberg te Nijmegen en sinds vele jaren in Transvaal gevestigd thans adjudant van den legeraanvoerder der beide Republieken generaal Botha Donderdag vergaderde in Kras te Amsterdam de Vereenigde Tuinbouwers Statuten en huishoudelijk reglement werden na ernstige bespreking in orde gebracht Op verlangen der vergadering bleef hat voorl bestuur nog aan Het doel dezer vereeniging is tuinbouwproducten in den meest uitgebreiden zin op de voordeeligste wijze te verkoopen wat geschieden zal in een te Amsterdam te stichten verkoopof veilingslokaal Groot is reeds het aantal toegetreden leden meerendeels tuinbouwers die hun producten door de vereeniging zullen laten veilen Toegetreden zgn ook eenige groote voreenigingen als Gelria uit de Betuwe die jaarlijks voor duizenden aan de markt brengen Hoewel de nieuw gestichte vereeniging zeer veel voordeelen belooft aan hare leden en de risico voor verlies tot een minimum wordt gebracht schijnen nog veel producenten bevreesd voor toetreding Daarom werd er op de vergadering aadfeedrongen op krachtige propaganda omdat de werking dezer coöperatieve vereeniging nog niet overal naar juistheiJ wordt beoordeeld De Rijkstuinbouwleeraars voor Noord en iSuidHolland de heerèo Hazeloop en OlaaBsen hebben reeds veel gedaan met woord en m geschrift om de belangstelling te wekken niettemin werd een krachtig werken opder de tuinbouwers ieder op het hart gedrukt De arbeid van deze vereeniging zal van beteekenis worden voor Amsterdam want t staat te verwachten dat jaarlijks voor vele tonnen zal worden geveild De vereeniging mag zich gelukkig achten krachtig hulp en bereidwilligheid te hebben gevonden by het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente dat begreep den handel te moeten steunen De Amsterdamscho froit en bloemenmarkt zal in soliditeit winnen j en wat meer 8011diteit zal haar geen kwaad doen Met de vereeniging gaat de handel iu tuinbouwproducten een mooie toekomst te gemoet Wegens de talrijke werkzaamheden o a het bouwen van een veilingslokaal zal nog geruimen ti Li oeid zijn vó6r de veilingen kunnen pli ffïebben toch hoopt het bestuur B R Wlnt rdle st 18 9 1900 AaogevangeD t October lUd ja Greeowlcl nlillA R TT BDAM i leru 4 10 4 mr lV r UU 1 88 8 1 8 8 ll 1 IMI 1 09 411 6 9 1 7 14 8 40 6 80 7 88 11 80 9 88 9 48 P 18 18 11 18 11 98 8 I 5 i 10 11 11 88 I I I 09 n Si klim EzM bglnUlin O dm tnius gn Zi li Hiudif u Ona li ndugnUi nlourbiljattoi oor d Sa kl mbijllair toga nkaloo nok tyji g HolUrinto S o BOrtlBDAH 9 81 9 40 9 66 10 19 f 10 19 10 88 J 10 488 08 8 14 9 00 9 88 10 0 10 11 10 49 ftoulUtiol Of a loop km Ut tgokond wwam JQ 1 08 1 09 1 14 8 46 4 18 4 66 6 86I 1 18 8 07 H 11 80 11 87 4 06 4 40 4 80 4 7 6 04 4 14 6 10 11 88 9 18 10 48 l 64 lf o 18 84 l f 6 L Eottrt tapflomllbowji d Comtot ii dit W 0 i Uli 18 18 10 1911 16 11 18 11 80 11 41 1 1 11 81 l 8 10 48 11 46 19 11 46 1 80 1 48 11 44 H ge 8 07 L P Voorburg 6 46 I S lO Sl 1 60 lo U Zoel m Z g e 08 0 Ml M5 T n 11 O ls 10 48 S e O u l k k isTtaoAV tIm ism loU U 8 t 8 09 8 11 9 18 10 10 lO tl 11 08 1 06 1 88 ILII 4 f I 6 0S S 8 18 l ie 9 98 9 88 O ll l miLW 8 01 8 8 9 09 10 10 10 4 lt 48 18 67 1 81 UI 4 67 6 60 6 69 9 0010 01 O IOIO O 1 46 Alut a 8 1 08 9 18 10 16 11 09 1 011 1 11 011 41 ijM 86 010 18 10 18 10 18 10 8 i 11 00 vai U f 16 1 K 6 II 86 9 181 46 l li 11 0 11 16 N 8 16 8 814 46 6 10 7 8 1 10 1 48 i kxu W 6 41 6 60 7 S6 8 10 8 60 9 80 lO OO 11 80 I8 1i 11 0M l U 8 10 8 46 l O i 8 86 1 80 8 16 10 00 asd 7 17 7 84 8 18 9 09 9 84 IXU lO ll 11 611 01 14 UI 4 17 4 16 1 47 7 111 14 9 11 11 10 Oudew 8 16 z Z Z niii ♦ mt h W8 774 J 8 68 9 89 10 14 10 81 11 46 18 81 l U 8 08 s 60 8 04 8 18 6 17 6 88 7 88 8 81 8 49 9 90 10 11 10 88 11 88 11 01 1 87 8 08 8 10 8 9 4 48 6 88 6 1 6 6 7 88 6 18 6 68 8 14 10 88 11 66 18 87 4 11 l ti 6 80 7 08 8 8 10 46 1 86 4 80 1 S7 8 10 7 17 7 17 8 86 9 01 9 11 9 11 10 69 11 10 11 11 11 11 1 09 8 40 1 11 4 41 1 10 8 10 1 11 1 61 8 11 10 01 10 11 11 10 Over een reis van den czaar naar Danzig is te Petersburg niets bekend Tjjdcnf het Paaschleest 22 en 23 April a s zUn te Moskou ter eere van het czarenpaar groote leeatelykheden beraamd Men vreest echter dat zy door de ernstige ziekte van grootvorstin Alexandra Potrowna niet zullen kunnen doorgaan BINNENLAND H H M M de Koningin en de KoninginMoeder zullen zich Maandag 30 April van Amsterdam naar Arolsen begeven ten einde het linwelgk bij te wonen van Prinses Elisabeth van Waldeck Pyrmont Daarna zullen de Vorstinnen eenigen tgd in Thuringen verblijven Men meldt uit s Gravenhage Donderdagochtend te 9 uur is het bestuur der afdeeliug s Gravenhage van de ZuidAlrikaansche Vereeniging waarvan ook deel nitraaakte de oere voorzitster baronesse van Harinima thoe Slooten echtgenoote van don burgemeester in bizondoro ontvangst bö de buitengewone afgevaardigden dor ZuidAlri kaansche republieken toegelaten De voorzitter dr Blink voerde tot het gezantschap het woord Het bestuur gevoelde zich gedrongen zeide hjj een bewijs van warme sympathie voor en eenige belangstelling te geven in het lot van onze stamgenooten in Zuid Alrika in den moedigen en onversaagden strijd voor recht en vrijheid welken zij strijden en in het schoone doel dat het buitengewoon gezantschap beoogt den vrede te verwerven maar do vrijheid to verzekeren Het bestuur had den heeren gaarne aangeboden de volle niting van sympathie en belangstelling van de moer dan 600 leden der vereeniging te dezer stede uit allo rangen en standen die het vertegenwoordigt met de wetenschap dat hun geestdrift zich ondubbelzinnig zou niten Maar in do tegenwoordige omstandigheden nu de redenen hunner komst met zooveel treurige herinneringen verbonden zijn meende het bestuur geen leesten to mogen geven maar wilde het uiting geven aan het medegevoelen en waar bet kon mede helpen in den nood Spreker gal voorts de verzekering dat niet alken het bestuur vervuld is van de zaak waarvoor do Z A repablieken met dien heldenmoed strijden die aan de schoonste bladzijden der eigen historie herinnert maar geheel het Nederlandsche volk on schier alle beschaalde voHten dor aarde die sympathie doelen omdat t geldt een strp voor recht en vrijheid De voorzitter koesterde de levendige hoop dat hier rechtvaardigheid zegovierend uit den strjld te voorschijn kome en dat weldra weder het vrede I klinke over de velden van Znid AIrika vergezeld van den dankbaren jubel met vrpeidl Onder mededeeling dat de vereeniging al wat z j kan zal doen om het lot van het Boerenvolk in dew tijden te verzachten eindigde de voorzitter met den wensch dat binnenkort oen danklied kon worden aangeheven over eon schoone beslissing en een schitterend doorstaan van de zware beproeving die de beide volken zulke zware offers kost De heer Fischer betuigde namens het driemanschap dank aan het bestuur voor Directe SiWörwegverMnélngen met tiOUDA L 9 88 Is 9 18 M tm 9 is tl S8 V Oi S 4t 8 C8 9 81 Qottdi 7 0 7 88 8 1 St ord oht dooi 7 ÏJ KiauwarVwk 7 84 0 p U 1M aottardtm M 8 80 7 80 BoltordamD P 8 48 KoUndim B 8 18 9 08 7 89 Kotterdam Beurs i Roltordam D P BoUerdam U 4 48 Oapelle Hieuwspkwk 6 Moorilreokt S U 8o d S l 7 16 8 40 iiiMi a oiuiM 8 10 IM 6 46 68 e o 8 14 8 90 8 89 7 44 w 9 18 9 67 k M 1 1 9 U Pfc toUln 1 16 8 09 8 41 9 11 7 S7 8 68 1 48 8 09 9 14 I U1 8 86 9 19 9 89 Qoud ï TenhviiMiiMo ik p lle 9 68 10 86 Utreokl WoardM üuduw aonda 8o tena OI 8gw d Voorburg I Htge met het begin van t volgend jaar met alles gereed te zjn Omdat de vereeniging is een coöperatieve en de leden alzoo deelen in de te behalen winsten is het te verwachten dat de aanvoer der producten de verwachtingen verre zal overtreffen Ten slotte zij nog meegedeeld dat de vergadering druk bezocht was door talrijke tuinboBwers uit Zuid en Noord Holland Gemengde Berichten Een ontzettend ongeluk heeft zooals reeds bericht Dinsdagavond tusschen negen en tien nur plaats gehad op den RiJn bil Bingen Slechts hierin verschillen de gekomen berichten nog wat de eigenlQkë oorzaak was der katastrophe en wie er bg zgn omgekomen De waarschijnlijkste lezing is deze De katholieke studenten vereen Rheingau had s middags in een hotel te Bingen een feestelijke samenkomst gehouden waarop ook eenige geestelijken genoodigd waren s Avonds wilden de deelnemers naar RUdesheiiii overvaren en vandaar naar hni terugkeeren Verscheidenen maakten voor den overtocht gebruik van daar aanwezige veerbooten Een dier booten volgens dezen bemand met 18 volgens genen met 20 personen stootte by de afvaart tegen een ankerketting en kantelde om Alle opvarenden stortten te water en slechts aan vier hnnner gelukte het zich te redden door zich aan den rand der omgekantelde boot vast te klemmen Kort daarop dreel deze bij Aszmanshansen aan land De overigen minstens 14 personen alzoo zijn verdronken Zoover tot nu toe is vastgesteld bevinden zich onder de geredden een geestelijke en een slotenmakersknecht uit Giesenheim de veerman die in Bingen woont en eene dame wier identiteit nog niet is vastgesteld Onder de omgekomenen bevinden zich de kapelaan van Oestrich en Winkel vier dames en enkele studenten en doctoren Men meldt uit Amsterdam Het gerechtelijk onderzoek aangaande het instorten der huizen in de Willebrordusstraat heeft geleid tot vervolging van den eigenbouwer den heer Vlaardingen De instructie is gesloten In de maand Mei zal de zaak dienen Vijftig getuigen zullen gedagvaard worden Men meldt uit de Friesche venen E 87 4 99 4 48 4 88 6 09 09 8 18 4 08 4 18 4 87 4 S8 t lS 8 88 S 40 U 98 U 8 1 86 9 0i 89 8 68 49 l 8 I 1 8 S 11 19 18 4 09 r 49 8 16 1 17 8 81 I 6 17 6 66 t 16 8 48 7 46 1 41 4 16 ♦ 88 10 8 11 16 8 48 8 89 t l8 40 7 18 7 89 11 8 9 1 10 00 10 84 I 9 4 9 49 Op het appel door de veenarbeiders te Nieuwehorne gehouden is medegedeeld dat verschillende verveners zoowel een enkele groote als kleine toegiften hadden in den oisch der arbeiders ui een loon van 80 ets per 16 vierk M of f 1 16 per oude roede onder dien verstande dat zal worden opgemeten per 16 vierk M in tegenwoordigvan de arbeiders Voor de verveners die den eisch inwilligden is terstond met het werk aangevangen de andere trekkers gingen huiswaarts en zullen zoo noodig door de aan het werk zijnden gesteund worden Echter dit zal wel niet noodig zfln want w81 er door vertrek naar Dnitschland het arbeiderspersoneel heel wat ingekrompen is valt het den stakers gemakkelp ander werk te krjigen bij den boer of op zgn eigen veM o akker Somaigen dar verveners die niet toegaven hebben reeds een loon van t 1 10 per oude roede toegezegd doch de arbeiders treden daarin niet zelfs al werd 1 1 15 toegezegd Zjj willen voor goed afscheid nemen van het meten met die roede omdat die maat niet een standvastige maat is Volgens bon honden sommige verveners er verschillende roeden op na Daartegenover willen enkele verveners de oude roede handhaven Voor een hnnner zoo is op het appel medegedeeld was doorenkele arbeiders het werk aangevangen tegen f 1 10 per onde roede Besloten werd een onderzoek in te stellen om bleek het medegedeelde waarheid pogingen aan te wenden die arbeiders tot werkstakeu over te halen In verband hiermede zal Woensdagmiddag weer appel gehouden worden De stakers houden zich zeer rustig totnogtoe was geen marechaussee in de veenderj te zien Woensdagmorgen kwam bericht in dat weder twee verveners den eisch hadden ingewilligd Men meldt uit Amsterdam Gisteravoud omstreeks 10 uren is de echtgenoote van den chel van het huis Miele en Co in de Kalverstraat hoek Gapersteeg door een raam van de derde verdieping in de steeg op straat gevallen met het gevolg dat de ongelukkige voor dood opgenomen werd De vrouw wilde de bovenruit schoonmaken van een raam met openslaande deuren en begaf zich tpt dat einde gedeeltelijk naar buiten Zij schijat daarbij misgestapt te hebben en viel van ongeveer 20 meter hoogte naar beneden een daglichtrefieetor in haar val medesleurende Volgens de doctoren was de dood onmiddellijk na den val ingetreden Onlangs werd gemeld dat zich in oordAmerika de schoolgaande jeugd opmaakte tot eene betooging voor President Krnger Gisterenavond nu heeft dr P N Muller een telegram ontvangen van zijn correipondent te New York waarin hom gemeld wordti dat Zondag te s Gravenhage zal aankomen een knaap uit Philadelphia die in opdracht heeft een groet van 30 000 schooljongens aan President Kroger te gaan overbrengen Tot dr Muller is daarbij tevens het ver zoek gericht dien boodschapper te helpen aan de noodige papieren voor zijn doorreis naar ZuidArika en de HoUandsche pers in kennis te stellen met de aankomat van den jeugdigen afgezant Naar aanleiding van de ongelukken vo rgevallen bij een automobielen wedloop Parijs Konbaii schrgft de Tempe 8 1 8 U I8 10 10 10 87 10 17 10 14 10 81 10 40 10 6 7 68 8 08 8 10 8 11 8 S8 8 60 11 48 11 6 L tam ipfplM tAwS 18 10 80 8 8 r S 9 88 10 08 f 10 11 10 11 9 81 10 18 8 17 6 17 8 84 8 41 8 47 6 16 6 86 8 18 1 10 6 48 6 66 7 69 8 80 8 19 9 18 8 11 r 8 18 S6 F 8 41 8 48 8 6 1 40 De ongelukken die bjj dezen automobielenwedstrijd zjn voorgekomen zullen ongetwijfeld de overheid en de politie bewegen omde voetgangers te beschermen tenzjjJien dezen beslist wil dwingen zich zelven te verdedigen In gewone t den is het niet goedte keuren dat de groote wegen geheel opgeofferd warden aan het particulier gebruikvan de automobielen Het is onbegrijpelijk dat hun vergund wordt met onbeperkte snelbeid te rijden op gevaar al alle wandelaarste verpletteren en dit bjjna zonder eenigeverantwoordeiykheid Door haar snelheid zjjnde antomobielen tegelijk gevaarlijk en nie l voor straf te achterhalen Zjj werpen de voetgangers omver en gaan verder Voor de gekneusde doodelijk gewonde voetganger bjj kennis is gekomen is de automobiel al heel ver weg Ongelooflgk 1 Men heeft de spoorwegen aan zeer strenge eischen voor de veiligheid onderworpen De spoorwegen zjjn toch een even nnttige en merkwaardige uitvinding als de antomobielen Men heeft dus voorde veiligheid van iedereen voorgeschreven dat de wegen waarlangs de treinen loepen geheel moeten zijn afgesloten ook aan de overwogen En toch gebrniken de treinen de openbare wegen de wegen waar ieder langs gaat niet In tegenstelling daarme is het doel en het karakter van de automobiel juist overal te rijden met snelheden die de vaart van treinen evenaren of overtreffen Het is de locomotief losgelaten op een openbaren weg En in deze vindt men slecht schijnreglementen en onuitvoerbare maatregelen tot bescherming jZich blootstellen aan het ontmoeten van attomobielen is reeds een ernstig gevaar het wordt vreeselijk wanneer heeren antomobielrijders een wedstrijd houden of het plan hebben records te maken Dan kent de automobilist geen hinderpalen meer Nooit spant bjj zich in om anderen te sparen maar toch kan de zncht tot zelfbehoud zgn vaart wat matigen Doch wanneer het on een wedstrijd gaat wordt alle voorzichtigheid opgeofferd aem het verlangen om te winnen rot eiken prns wil hij eerste aankomen tot den prijs zelfs van zijneigen leven Men begrijpt wat in die oogenblikken hti leven van anderen beteekent Wanneer de automobielrijders niet oppasstn en niet met wat meer voorkomendheid ea meuschlievendheid te werk gaan zou men zieh kunnen afvragen met welk recht zg o de wegen wedstrijden organiseeren die gevaarlijk zijn voor de voetgangers Het is toch nooit iemand in t hoofd gekomen paardenwedstrijden of box matches op den openbaren weg te houden met weflt recht kennen de automobielröders zich hiervoor dan t privilegie toe P Waarom geen schietwedstryden in de avenne des Champs Elyeèes Wanneer de automobilisten er misbruik van maken dat men hen duldt dan zullen de menschen vragen dat men hen volkomen aan wetten en reglementen bindt Er moet tusschen automobielrjjders en voetgangers een modus vivendi tot stand komen zg moeten elkaar laten leven Of wel laten zjj een groeten Weg koopen Dan kunnen zij zich volkomen vrij amnseeren Zij zullen zelfs diensten kunnen bewijzen door zich met de post en het overbrengen van pakjes te belasten Dat zal hun in den beginne eenlg geld kosten maar de automobiel is een Iipce Voor de betrekking van onderwijzer directeur der Fundatie van de Vrijvrouwe van Kenswoude te Delft hebben zich niet minder dan ruim vijfhonderd sollicitanten aangemeld De Amerikanen zullen nu wel langzamerhand tot de ontdekking komen dat hun menschlievende f tusschenkomst op Manila hun niet het verwachte voordeel zal verschaffen Thans verneemt men dat bij een feest in de stad Calenag op het eiland Panay door de opstandelingen een drietal Amerikaansche gevangen langzaam aan het spit gebraden werden Dat noemt men daar feest vieren Of er ook een even welgeslaagde expeditie zal uitgerust worden als onlangs in de zaak van de bemanning de Serdang wordt niet vermeld Aan een brief uit Bloemfontein ons welwillend verstrekt dd 4 Maart geschreven dus tusschen Cronjé s overgaaf en de bezetthig van die stad door de Engelschen ontloenen wü het volgende t Ziet er maar donker uit De gebeurteniesen volgen elkaar nn zoo snel op dat bH aankomst van dezen brief het wel of wee van den Vrijstaat waarschjulp beslist zal ziïn Tenzij Europa t oogeublik voor interventie nu gunstig oordeelt vreezen wjj dat de Engelsehen hier spoedig de baas zullen zijn Vreeslijk jammer en dat alles door het onvoorzichtig optreden van één generaal Dat hü zich moest overgeven na Kimberley s ontzet dat ook de Toegela positio en Ladysmith voor ons verloren ziJn zon op zich zelf nog zoo erg niet zgn ware t niet dat zoo vele bwgers door deze verliezen den moed hadden verloren en eenvoudig huis toe gaan Zelb al is Bloemfontein in handen van den vijand zoo de burgers slechts moed hielden was daarmee de Afrikaner zaak volstrekt nog niet verloren Dat ze hier binnenkort zullen zijn geloo ven we stellig Zelfs wanneer de burgers I kunnen stand honden in de nu ingenomen posities De overmacht is zoo groot dat een gedeelte eenvoudig zal omtrekken Je begrüpt hoe wjj hoe ieder in spanning verkeert De Engelschen hier beteekent toch alle ambtenaren voor onbepaalden tijd zonder verdienste We hebben er ernstig over gedacht dat P met Tenia naar Holland zou gaan maar we schrikken voor de bezwaren terug Samen gaan f Maar ik vind het een te groot bezwaar om mjjn betrekking en ons huisraad verkoopen kan men t tegenwoordig niet in den steek te laten Gelukkig hebben we nog zooveel levensmiddelen en geld dat we een maand of vier uiterljj k vijf zonder verdiensten kunnen leven maar is dan deze ellendige oorlog nog niet geëindigd dan staat armoe voor de deur Hoevel n zijn er nog niet slechter aan toe En dan slel dat tEngelsche gespuis gaat moven Erg gemakkelijk zullen ze t bij ons niet doen daar we zoowel levensmiddelen als geld in veiligheid zullen trachten te brengen En als de Vrijstaat ten slotte Engelsch grondgebied wordt zullen wij Hollanders dan in onze betrekkingen gehandhaafd blijven Ik denk t wel velen zjjn echter van een tegenovergestelde meening Dan zullen we misschien voor t geen ons huisraad opbrengt de terugreis kunnen aanvaarden H Ct De mishandelingszaak van Neerboscli werd Dinsdag zooals we reeds met een enkel woord meldden in hooger beroep behandeld voor het gerechtshof te Arnhem Lak en juffrouw Drektraan waren verschenen Er werden slechts zeven getuigen geboord die geen nieuw licht over de zaak deden opgaan Advocaat generaal jhr mr Sandberg wees in zijn requisitoir op de vele gebreken van Neerbosch en eischte bevestiging van het vonnis der rechtbank maar met deze wijziging dat de geldboete van f 10 in zes wejcen gevangenisstraf zou worden veranderd Hij erkende dat in een inrichting als Neerboscli met een overgroote deel verwaarloosde bevolking de leer niet geheel buiten toepassing kan blijven wie niet hoeren wil moet voelen maar bjj zocht het criterium van deze zaak in het boosaardige karakter der tuchtiging en in de omstandigheid dat het kind duidelijk genoeg voor ieder ziek bleek De verdediger jhr mr H W van Asch van Wijck betoogde dat het gepleegde feit niet strafbaar was maar slechts een volgens ons recht geoorloofde vaderlijke kastijding en vroeg daarom vrijspraak van beide beklaagden cum lande misschien f STADSNIEUWS GOUDA 20 April 1900 Bg het afdrukken van dit nummer was do raadszitting nog niet afgeloopen Naar wij vernemen i het bouwen van een Winkelen Woonhuis voor de Coöperatieve Broodbakkerij Ons V4 ordeel niet gegund en zal er eene herbesteding plaats hebben Heden morgen ten lU nor werd op de Protostantsche begraafplaats ter aarde besteld de heer Z B J Cornelissen in leven chef van het vrouwelijk personeel der pittenkamer van de Stearine Kaarsenfabriek Het vrouwelijk personeel dier kamer was op de begraafplaats tegenwoordig en had een krans uit achting voor onzen chef gestuurd die door een der meisjes op de Igkkist werd gelegd Onder de aanwezigen die den overledene de laatste eer bewezen waren de bh IJssel de Schepper directeuren do heer P de Mink oud onderdirecteur hh opzichters der Kaarsenfabriek deputaties van het Alg Nederl Werklieden Verbond der coöperatieve broodbakkerij Ons Voordeel der coöperatieve bouwvereoniging Ons Tehuis der schietvereeniging Koningin Wilhelraina en vele andere belangstellenden P en der familieleden dankte voor de laatste eer aan den overledene bewezen Naar wg vernemen zal de schietvereeniging Koningin Wilhelmina alhier in de maanden Juni en Juli een nationaal schietconcours voor buks en cylinder geweer honden in de achterzaal van het Café Unie Heeds een paar medailles zgn het bestuur toegezegd Stolwijk 19 April J l Maandag 2den Paaschdag gaf de Zangvereeniging Eensgezindheid alhier hare gewone jaarlgkeche uitvoering Niettegenstaande het ongunstige weer was een vrg groote schare belangstellenden gekomen en vulde het Kerkgebouw Het programma dat eene aangename afwisseling aanbood werd keurig uitgevoerd Het publiek gaf dan ook door herhaald applaus ziJn ingenomenheid met de uitvoering te kennen De heer W K van Zutphen uit Gouda die weder zijn zoo zeer gewaardeerde medewerking verleende vergastte zgn gehoor op fraai orgelspel Twee zijner leerlingen gaven een tweetal Nrs voor viool en piano die flink werden uitgevoerd en een daverenden bijval inoogstten Zoo ook een tweetal baryton solo s waarvan één met koor Nadat it voorzitter aan het einde eenige hiiMt woorden van dank had uitgesproken aan allen die de Vereeniging hunnen steun hadden verleend toog men na het zingen van het Transvaalsche volkslied door alle aanwezigen recht voldaan huiswaarts ALfE A D Rus Door de Vereeniging Gemeentebelang is een adres gezonden aan de Provinciale Staten van Zuid Holland om de sobsidie aanvrage te steunen dt HoUandsche Electrische Spoorweg Maatschappij te Amsterdam tot aanleg van de tramverbinding Amsterdam Alfen en Leiden Haarlemmermeer Sloten als zijnde van groot belang voor deze gemeente hooge en lagezijde wat betreft de verbinding ven de gemeenten Nienwveen Zevenhoven Nieuwkoop en Aarlanderveen met t station Alfen der Ijjn Leiden Woerden TVRKCOSTVIHES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA leleiHtoou tt Iteurs vaii Ainslonlaiu 18 AI HIL I Vikrs 1latkn 81 98 931 88 NiB iAi D Oen N d W a 1V 81V ililo dito dltc 8 I 3lV i dito dito dito 8 93 Halia übl Oou II 1881 98 4 J 100 Italii loichr Ti g 1661 81 5 88 OoiT Obl in papiorl8 8 6 88 dko in Klier 1868 6 88 Vu l oaTtiaiL O il met t upoo 8 1 Vil dito tiokot 8 84 BDiLulD Obl Biunaol 1894 41 66 dito Oeconi 1880 4 1 Bt dito bil ELolhf 188 4 8 d to bd Hop 1889 90 4 961 d loui goud leou 1883 6 dito dito dito I3S4 101 apANjj Parpel Mhuld 1831 4 67 67 TiiBKiu Qepr Oour loon 18 0 4 93 aQ Itttoiug wrio D 1 98 iiOac laauin ier aC 8 J Zoiu Api ïp T oblg 18 S 6 Manco Ob 11 goh 1890 6 10 Vasmnu Obl 4 0Db8p l881 34 VHarUDiii Obligatlao 1896 8 900 HanuD ili Sted leau 1894 8 91 NlD N Aft H iDdo aaod 91lV Are dib Tsb Hu Certilialen 631 DeliHaalMhatipli dito 488 Am Hypotheokb paodbr 4Vi ault Mij der Vonteol aaud e6 0 Hypolbeakb paodbr 4 108 NedorlaadK he baHJi aaud 1 10 1 Ned Handalmaalieb dito I U4 i N W It Pao Hjp h pandbr 8 98 Eoll Hypotbeekb pandbr 4i Utr Uypotkoekb dito 41 Ooarjui O jal Hong bank aaud 118 KlliL HypotbeokbaukpaDdb 6 UOVi HIBtltA Kqut bypoth pandb 4 BO Huw L O Pi Litu cart 8 89V SiD HoU IJ 8poorw Hy aaud 114 V Uij tot Eipl r St 8p aaud 10 1 Nad lud Spoorwegm aaud 184 Nad Zuid Afr Spui aand 8 1361 dito dito dito 1891 dito 6 100 lAUl 8poor l 188 7 89 A Eobl 8 66 Zuid Ual Sp mij A H obl 8 I 66 roL Waraohau Waenen aand I 161V anti Or Run Spw Miobl 4 I B7Vi Baltiaehe dito aaud Vaatowa dito aand 6 j Uaug nomlir dito aand 6 98 tunkCl Aao 8p kap opl 4 100 dito dito oblig 4 I 100 AKDlZA Coni Pao 3p Uij aU 8 114 Okia fc North W nr O r aaud dtlo dito Win 81 Peter obl 1 j 1411 DeoTor k Hio Or 3pm eert v a 61 IUinoiaCeDtr lobl ingoud4 1 106 I LouiiT liNa htilliCen T aaud 74 16 M ii 0 N 8p Mij lebyp i 6 1041 Kin Kania T 4pCt prar aaud 81 N Tork Outai o k Waat aand 86i I6i Penu dto Ohio oblig j 1 Ongon Calif I e hyp iu goud 6 9 BI Paul Minn k Uanit obl 1 ün Pao Hoofli B obig 6 481 dito dito Lino Ooi Ie hyp 0 61 Olllalia 0 i aanth Chert T aand 68i Tn C Ballir fc Na Ie h d e 01 Anttard Omnlbna Mq aaud j 160 Botterd TramirOK Maala iiaud 110 NlD 8t d Amatardam aaud 8 108 ai d Boltanlam aand 8 108 BlUII 8tad Antwerpen 1897 l J Stad Bruaaal 1886 I 1 100 Uoxe ThaiaaBogulllO aelaob 117V Oomus Staataleanig 1860 I 117 K K Ooal B Or l880 8 1 101 8pxi c Stad Madrid 8 1888 841 S6 Nro Ter Bil A b Spoel eert ONTV ANOEN eene groote keaze VOORJAMlSGiPËS EN COSTUME S TAILLEUa ü SAM80M Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAP0N8T0FFEN VERSCHEIDENHEID Men schrijft aan de Winsch Ct uit Kolham Het had weinig kunnen schelen of in ons dorp was ongeveer zooals onlangs te Appeltem wegens overdreven geloofsfauatisme een soortgelijke gruweldaad bedreven Alhier bestaat n secte der dompelaars zooals de algemeene term in den volksmond luidt Tot deze secte behoort ook een zekere landbouwer alhier Deze moet in een vlaag van godsdienstwaanzin beweren of beweerd hebben dat God hem zou roepen om evenals het O T verhaal luidt van den aartsvader Abraham een zijner kinderen te offeren Een IS jarig meisje was als offer aangewezen on zon aeer waarschijnlijk wanneer de politie niet te juister tgd met het barbaarsch voornemen in kennis was gesteld als zoenoffer gevallen zijn Door het optreden der Rijks en Gemeente politie is het plan echter niet ten uitvoer kunnen worden gebracht St Helena Dit eiland is vroeger het eigendom der Nederlanders geweest Het werd door de Portugeezen ontdekt daarna door de Nederlanders in bezit genomen maar tun slotte weer door hen verlaten omdat de Kaap beter gelegen was Sedert behoorde bet aan niemand totdat hot in 1672 door de Engelschen werd bezet Na een maand werden dezen weder door de Nederlanders verjaagd maar in lf 73 heroverden de Engelschen het eiland met groote macht en sedert is het in hun bezit gebleven Zij beschouwde het als den sleutel van Indie vooral toen de Kaap nog iu handen der Nederlanders was en stelden dus op het bezit van het eiland hoogen prgs BurgsrlUke Stand Moordrecht GEBOREN Gerard Egbert ouden J Goei en T Hijkoop ONDERTROUWD K van Willigen te Waddixnveen en J Trommel P Trommel en K Stout te Stolwijk A den Toom en 0 H Swieb GEHUWD H Dullemeijer en G Verwaal OVERLEDEN O E Goes 1 dag ADVERTENTIEIf Op één der beste standen te Rottubdüi TER OVERNAME AANGEBODEN een net Café Billard welk een ruim burgerbostaan oplevert Overnoniingssom SAOO Gulden Fr br onder letters W P bjj den Boekhandelaar T vi BEERSCHOTEN te Rotterdam msciïËlïËÜK bij groote en kleine parljjen TKKOOl aerrtiiitid door J P WEEOENWIJS handel in Itotor Goovernestraat 86 Rotterdam TeyelV prljaopucut leoruoud rnn XATVUUHOTER iPaiii Expeiler sf § o Duüi jaa wordt dit middel met Tétraaaaod aoooea anda luwrijviDii tagau lUiaumatUk rioll t V rkoadh aiJ MU Dit ba nu ani proefde Hiianud dallTartiouwan ep kal Wiriakamark Alk iu da maaato apotbekeu Te Ijnatacdain bu doUi OTa TuyÜ au Bandom dal er ook iaVaa latte f ik Ultnk l tl liaiii aOHIEDAMMEH GENEVEE Herk NIGHTOAP Varkrijgbaar bgi PEETERS Jz Hal liaata onacliidalykale au a K matüialjrkaU poaUmUdel rooc Heana en Ttwral damaa an Klndataetioeowark ladeApiiraUiarTanC M MUIIarfcCa B rllB 8 ath8lr 14 Manletta oa4 op naam en fatirlekamertt j j trikara UjlnlallUj M aliaMK 4raei n aaaaa aaa 6 iaii a al Baiilar 8araiailaa ahaia A Ii beiriJB rtn eehtheid ia otehat en kurk itoodi rooN ii D Tan den num der Firma P HOPPB