Goudsche Courant, zaterdag 21 april 1900

n INo 8 177 Maandag 83 April 1900 39ste Jaargang mmm mium v Vt©Mti7S en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Hoofdprijs er 600 000 MV Goroi Drak T B A BBHS M TREKKING 17 MEI 1900 DER Vooruitga lis te EOTTEHDAM zp verltrijgbaar i 65 CE 1 bfl A BRINKHAN ZN H o o I d p r ö ï e n Ben becht sterk zeer soiled gebouwd PAND te Kotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een Inxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet EeB fljn RIJTÜia met 1 PAARD De HoUandsche zindelijklieid wordt slecht verkregen wanI neer men by de SCIOOHUAAE de onovertrefbare 5TÜ17ESSSBEPPOEIEB en SULIANEFOBDEH I gebrnikt Alom vorkrögbaar I Zendt Uw strookjes in voor 31 Met a B NaamloQzo Vennootschap TEREEmODE ZEEPFABRIEKÏll Rotterdam nïtny B Wondnlaltta hl ilo RBlieöle worold bekoüd en aoiciimul OiioïBitrott n iiiuWcl tegon alle Borst Lonjr leverHaagilfKten enz Inwfodig zoowel a ooi mlwomlig m bijoa nlla itektegoTuUen met goed evolg Jwn t wenden PrUs per llacoii ft 1 per pest I LI TUitry i Wondinalf bwU 09 lenog o n g o k e 1 d e g ene e k r e h t UeUwne working Mnakt meoalel elke p jnl ke en geviuirvolle operatie geheel o erliodig Met im m werd een u jaar 011 voor iiK nM8ll k tehondeii beeniteiwel laar kaukerlUdeii neueien Brengt genewng en ï rmelitmg der pijnen bij wonden ontstekingen enï van allerlei aard PrljB per pot f 1 60 per post f 1 60 Centraal Donül voor Nederland Apotheker IIRURI SkNBEttS Kokra 9 Amsterdam Waar m il P H V f P La TlilUnilï 11 Frfgr d W Int O l r iol Orii v lUkiB B AmitCTdim MA4AJUH8 DU NOUVEAUTÉS Wa verzoeken de Üainos die ons geïllus treerd modealbum voor be ZomeMeJ o nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MMJDLESJAlUZ0T4C i aris Hetzelve wordt dan omgaand araH en franco toegezonden Beotcllingen van al 25 Irancs vrj van alle kosten aan huis met S I verhooging Age nt Brouw enj Eene Bierbrouwerij die prima LAGKRBIRREN en uitstekend ODD BIER aflevert zoekt tegen hoogst aannemelijke conditien voor GOUDA en Omstreken eeïi A Q EiTT Franco brieven No 2488 Bnrean dezer Courant Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvehaven 78 Maatschappelijk RapUaal KE MILLIOE GULÜEN SttMUHin M H H 0 0AS 1 BUX w B BI EIK Ira De Bank Keelt onder controle van het Mlgemeen MaminMratUm en Tnuticantoor te tUrêam PnuAbrie en uU te fce t0OO I SOO e too Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de HeerenJl J OGIER Co l I 1 I n il Antlseplische Taiidpoeder ei Antl8epil§cli MoiMltliicUiur van E CASSVTO Tandatta te Gouda OVERAL VERKBIJGBAAE Agent mr Nederland J ADVERTENTIÈI in alle Couranten worden aangenomen door het Adverteiitle Bureaii van A BRIXRMAN ZOON te GOUDA lil Il Een AFSCHRIFT is voldoende WIJdstraat 100 ÊmBsas HOFk li MET CIUEAII en gratis aandeden in onze belangrijke premiSnverlotingen j i mi voWms de VestigeS de aandacht op onze f S gebrai vo beste en nieuwste systemen in onze g f f l U on uitsluitend verkr gbaur in onze eigen Verkoophalzen Hlii WAfüM VAN ASTEN I 9 De pr zen i f KWALITEIT 5 et per pond 2 PRIMA ï 3 BESTE f 5 k O On e winst u tot een minimum beperkt waarto alleen onte enorme verkoop one in staat eteu Neemt proef en oordeelt zelfl A BlllïSSO ZONEN i GOEDE 0 l tOU Vioiion heelt eTenreel yoe lin waarte al 6 Kilo beat twMÊtl Jf 0 riénm Tropen wOrdt In Uet llcliaani onmMdelyk tot nolerweelkdjn mtmK fclidor t te onnen Tropen heeft üy ereiield gebruik een em v in kratliton ten gevolge eowel liy gcioudin aU by leken fJM toeaevoegii worden xoeder daarvan den smaak te bederven 1 J prye van Tropon kan Iedereen het ilch voTMIiain 1r AT 1i aiiolKekera v l l 9 Oononxal Agenten voor NMaTlut en KdalM i llu st ipH van der I eyé B ttei Mi De TROPOil CACAO A Drle8§en de TBOPOM CHOCOLAAD A Drlesseu zijn zeer aanbevelenswaardig voor kinderen xwakken en herstéllenden oai voor tlefhebberê van sport die in compacten vorm oen aangenaam tü krachtig voedselwenfichcn De prijzen zijn door den atsnt gegarandeerd Kes biedebel nelnk de kaïd Ditaoodlgi fC tot teeloemiDg iik de KauseD van do door den Staat Hamburg gewaarborgde groote GeldlotBiij waarin z ker 11 UlUioen 349 325 U k gewonnen moeten worden De prijzen van deze voel voordeel biedende Goldloterij die volgens bet plan sleokts 118 000 loten bevat zijn de volgende lie hoogste prijs is eventueel 600 000 Mark 1 aii lAonnu l Pramio r SOO OOO Uk pr a SOO OOn Mark 1 pr a 100 000 Mark 1 prijz a Ï6 100 Mark 1 prijs 70 00 Mark 1 prija a 116 000 Hark l priji a 60 000 Mark prijs a 6 000 Vsrk prijc a 60 000 Mark 1 prijs a l 000 Mark 1 prijs a 80 00 Marki prijz a SO b O Mark ISpr a 10 000 Mark Stpr a 6 000 Mark 10 pr a S 00 Mark 0I pr a i 000 Mark êlïpr 1 000 Mark I6l pr a 40Q Mark 40 pr a 800 iltA 1 0 pr a S 0 Mark 9Sg6 $ pr a l Mark 09 pr a IS4 104 100 461 pr a 78 46 SIM totaal 51 l 0 prijzen Do Hoofdprijs in de Ie klasso bedraagt Mark 60 i 00 stijgt m de 8e kl tot 15 000 M in de e tot f ü 000 M in de 4e tot 000 M in de e tot 7o 000 M in de e tot 7B O0 Mark in de 7o tot 800 000 Mark en met de prom e van 500 000 M event lot 600 000 M Voor de eerets pHjstnkUng die ofioi el ia vaatgesteld kost een geheel origineel lot aloobu Guld 8 60 een half orijinefl lot slechts Guld J 7S een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 Do inleggelden voor do volgende klassen zoowel als de jnisto lijst der prijzen worden aangegeven in het bfüoieelo trekkingsplan voor zien van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongovraagd onmiddellijk na de plants gehad hebbende trekking de offiiiieele trekkingslijst De uitbetaliag en verïendinjt yao de prlJïBB geschiedt door mij en direkt en prompt aan do winners en onder de strengste uir Iedere IwsteUing kan men eenvoudig per postwiasel opgeven ook tegon rmibours Llf Men wende zich dus mrt do aanvraag om toezending van loten voor d spoedig plaaU hebbende trokking zoo spoedig mogeUjk ol uiterlijk tot 3 Mei e k met vertrouwen lot J Samuel Heckscher 3ei r Bankier en Wiawlltautoor in Hamburg DttitsoWand FEANSCHE STOOMVEEVEEU cheinisohc Wturtollj TA II OPPE HEIMER II KruUkaile Itotterdam G hrev t ord d rr Z U das Konin der Belgen Boofddopdt rbor QOÜDA de Oaar A VAN OS Aï Specialitoil voor hel toornen n vwvm a lie lleeren en D in g rdBrob o lao tilt Kinderffoedet n r iaU inriehting root ti t taoiii mantdi veenrn bont mk Gordijne tafolkleeden eni worden nMid ainwrte Ml l t te miÜtoAo gewrfd Alle goedoren hetij gestoomd of gnerM worden onschadelijk voor de geMndceid volgens ta l bewerkt Een ware Schal voor de oügelnkkige alaohtoftrs der Ziil bevlekVing Onanie on geheime mUpattingen is het beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWABIiVG H g s Attg l8tt B w TOOT hrt soQdsr moalta knirif pmMk nu tOm at M w Sta Dnwsvy J med on naaia as fabnakaaoavk n Aiaarti W r HollandMh uitgave met P j 2 gulden leder die a i d kelüke gevolgen van de oodaofd 9M moet het leaen d oprechte leering die het geeft ledt iawlSk duiMnd an 6 i lekeren dood Te verkrügen h het VerUg Mag in t Leipïig Neumukt 84 franoo tegen iuunding van het bediagt ook iu postzegels en in eiken l oekhandel in Holland KEi NISGEVIKG De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Directeur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den igcn April 1900 executoir xijn verklaard De Primitieve Kohieren Noa i en 1 der Personeele Belasting dienst 1900 voor de wijken A tot eii raet I Dat Voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is rijnen aanslag op den by de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken binnen welke de reclames behooren te worden ingediend Gouda den 2oen April 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Klelnbandel In sterken drank BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug 1881 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift vande navolgende persoon waarbij VERGUNNINGwordt gevraagd ora ia de bij zijn naam vernielde localiteit sterken drank in het Uem te mogenverkoopen alsNaam van den Aanduiding der Verzoeker localiteit H Koek te Breda Molenweri B 31 Gouda den 19 April 1900 Burgemeeiiter en Wethouders voornoemd K t MARTENS cj De Secretaris BROUWER Uultealandscli Overzicbu De correspondent van Central News seint uit Kaapstad Het oorloganienws stokt hier op het oogeublik ofschoon ieders verwachting ten hoogste gespannen is met betrekking tot den afloop van de beweging die Lord Roberts naar men weet begonnen is ora de Boerencommando s al te souden en te omsingelen IJit lionden wordt aan de Temps geseinde Men veriekert dat de Federalen overtuigd zjin van de noodzakelijkheid om zich te bepalen tot een gaerillaoorlog en af te zien van den groeten oorlog waarop zj niet uitgerust zijn waarin zg tot dasver niet slagen Bondom Pretoria worden belangrjjke fortifieatiewerken uitgevoerd Volgens de laatste berichten uit Bloemfontein voeren de commando s die in het zuiden opereeren een terugtrekkende beweging naar het Noorden uit langs de grens van Basoetolasd De telegraaflijn naar Ladygrey die verbinding geeft met Basoetoeland is verbroken De Beer de Boeren landdrost te Bonxville eu Hoffmann de vorige landdrost zijn door generaal Brabant in hechtenis genomen 259 Boeren onder commandant Odendard vluchtten op het naderen van Brabant in de richting van Smithfleld Zj zjjn naar Wepener gegaan Volgens berichten van Boeren FEVILLETOX JHAKTSTOCHT Naar het Franaoh 4 Mevrouw de Beaiflieu en de barones de Préfbnt keken elkander verwonderd aan Zij begrepen niel wat Clara kon bedoelen Bachelin had een vaag voorgevoel dat zijne wenschen nu op het punt waren verwezeolijkt te worden en haastte zich aan Clara s verzoek Ie voldoen Kort daarna kwam Philippe Derblay het salon binnen Ik zou gaarne met mijnheer Derblay alleen widen spreken moeder zcide Clara bedaard amag ik u en Sophie verzoeken u zoolang even te verwijderen Mevrouw de Boaulieu en de barones gingen te zamen naar de geopende ramen voor het terras beiden nieuwsgierig en ontsteld Philippe Derblay die als Dij ingeving gevoelde dat zijn lot binnen weinige oonenblikken zou beslist worden bleef onbewegelijk staan met nedergesUgen oogen en duride zijne blikken niet opheden tot haar die hij tot aanbiddcns toe vereerde Mijnheer DerbUy begon CUra op vasten toon onze oude vriend en raadgever mijnheer Bacheha heeft aan mijne moeder gezegd dat gij mij de eer wüt bewijzen van aanzoek te doen om mijne hand Philippe antwoordde niet doch boog het hoold uyn de Burgers bü Wepencr tusscben de acht en tienduizend Inan sterk mot 15 kanonnen Haupt landdrost van Smithfleld is door de Boeren gevangen genomen Zware regens beletten het heliografeeron Central News verneemt uit Kroonstad van den IBon dat de Boeren schansen bouwen rondom Wepener en daar kanonnen plaatsen en dat z j verscheiden Britsche stellingen veroverd hebben Volgens een bericht van Laffan uit Pretoria van 18 dezer wordt Wepener hevig beschoten Te Mafeking moet de typhus zoo hevig huishouden onder de bezetting dat deze de stad moest ontruimen om in bet noordwesten een sterke stelling in te nemen De avondbladen bevatten een telegram uit Bloemfontein dd 19 April meldende Volgens berichten uit Glen wordt er gevochten ten zuiden van het station Karee Siding en ongeveer 10 KM ten noorden van Glen Do Engelsche infanterie heeft een sterke stelling on wordt door artillerie gesteund Bizonderheden ontbreken De voorschriften voor de censuur zjn tijdelijk zeer verscherpt Wegens de troepenbewegingen De Bond van Frnnsche houders vnrt TransVaalschti niijnwaarden heeft door middel van n voorzitter Paul Leroy I eaulicu den 25n Maart een brief aan dr Leyds gericht waarin i en gezant der Z A K gevraagd wordt wat er waar is van do geiuchten dat de lèijnen verwoest zouden worden door de Re eering der Z A R er gewezen wordt op het groote nadeel dat de Fransche houders daarbij zonden Ipen Dr Leyds antwoordde den lïen April met een geruststellend schrjVen In het karakter van den Poer was zeker geen instinct voor vernieling of vandalisme doch eerbiediging van een anders qigendom was juist een van zijn karaktertrekken schreef dr Leyds Doch wat niet te verwachten of te hopen is zoo de natio nale verdediging ons noodziiokt de pijnlgko c pofering te doen van de gedeeltelijke of geheele vernieling der mijnen zal dit alleen te wijten ziJn aan force majeure In alle gevallen besluit de gezant der Z A B verwacht ik stellig dat do loop der gebeurtenissen ons niet zal dwingen tot zulke uiterste maatregelen over te gaan De interpellatie van Lorand in de Belgische ïamer over de wreedheden in den Kongostaat heeft tot niets geleid tenminste oen behoorlijk antwoord beeft hy niet gekregen Maar de minister van buitenlandsche zaken heeft toch enkele dingen gezegd die de moeite vaard zijn en hot indienen van do interpellatie beeft in allen gevalle voorkomen dat de zaak verdonkeremaand wordt Lorand grondde ziju recht om over deze aangelegenheid te Interpelleeren op den financjeelen band die Belgiö en den Kongostaat verbindt België draagt jaarlijks 2 millioen frank bi in de Kongoleesche uitgaven en op de naastingsplannen en inderdaad rechtvaardigden die omstandigheden de interpellatie ten volle maar het kostte den ministor teinig moeite om zijn eigen op streng jurische redeneering berustende meening ingang ten teeken van toestemming Ik houd u voor een eerlijk man vervolpdc Clara en ik wil dus gelooven dat gij vooraf hebt geweten evenals al de anderen dat mijn verloolde de hertog de Bligny ontrouw is geworden aan zijn woord Ik wist dat bracht Philippe uit 0 geloof mij indien ik wist dat ik uw geluk kon verzekeren door den hertog van zijn dwaalweg terug Ie brengen ik zou alles tot myn leven willen opoifferen ora u dat geluk te doen smaken i Ik dank u voqr die verzekering zeide Ctara fdoch voor het vervolg beschouw ik alle banden tusschen mij en den hertog de Bligny als voor eeuwig verbroken Ik kan u daarvan geen beter bewijs geven dan door te zeggen dat indien gij met van gedachten veranderd zijt ik van mijn kant biieid ben u mijne hand te schenken Bij het uitspreken van deze laatste woorden was Clara s stem tot een bijna onhoorbaar fluisteren gedaald Doch Philippe had genoeg gehoord lïeen hij droomde niet Clara zelve had hem hare hand aangeboden Hij gevoelde zich onuitsprekelijk gelukkig Met eerbiedige beschroomdheid raakte hij Clara s hand aan en waagde het een innigen kus vol lielde op hare ijskoude vingertoppen te drukken Ik heb u nog eene gunst te verzoeken haastte CUra zich te zeggen Ik verlang van u dat gij alles zult aanwenden om iedereen te doen gelooven dat onze trouwbelofte reeds van voor verscheidene da en dagteekent Gij weet helaas hoe het op dit oogenbhk met mijn hart is gesteld Doch dit kan ik u verzekeren dat gij in mij eene te verschaffen dat do Kongo Staat een afzonderliiko staat was en België er niets te zeggen had dat de Belgische regooring niet hot recht had om do Kongoleesche om opheldering te vragen over do getroffon maatregelen het eenigo wat België zon kunnen doen wa den Kongo Staat te verzoeken om gruwelen to voorkomen Ton slotte deelde de Favereau mee dat de Kongo regeoring van do gruwelen nog geen offlcieelo bevestiging had Uit de rede van Lorand kwamen nog een reeks nieuwe gruwelen aan t licht die echter niet alle even zeker schenen te wezen HiJ veroordeelde in scherpe bewoordingen de onmenscheljjko wijze waarop in den Kongo en elders in Afrika de inboorlingen worden behandeld door monsters als Lothaire en Fiévez Een van do vreoBolijkste dingen die hg vertelde was het volgende blijkens oen brief over zaken die hy Lorand ter beschikking van den minister hield had een opperhoofd van de Equator provincie aan een Belgisch officier 1359 afgekampe handen gebracht alle afkomstig van eön enkel palaver Dank zy dat stelsel bracht do factory raaandeiyks 60 ton kaoetsjoek op Daarmee strookte een beschuldiging van de Kolnische Zoitung tegen Lothaire eu Fiévez dat zg zich 1308 afgehouwen handen hadden laten brengen In Boina zitten trouwens twintig blanken gevangen wegens mishandeling van de inboorlinun en erger at gevangenzetten behoort dan tot de strenge maatregelen die volgens minister de Favereau de Kongo Staat heeft genomen b v mag van wapenen geen gebruik worden gemaakt tenzg uit noodweer Men heeft gezien hoe fraai zulke bepalingen worden nageleefd Verspreide Berichten Fkukuuk Donderdagmorgen is op do Tentoonstelling hot Palais de 1 Horticoltnro Paleis voor Tuinbouw geopend in tegenwoordigheid van den minister van handel Millerand en zgn ambtgenoot van landbouw Dnpuy Het eerst zullen nu feestelijk ingewijd worden de Üostenrgksche en de Hongaarsche afdeeling waarschgnlijk in tegenwoordigheid van den president der Republiek Tot dusver zgn dagelgks moer toegangsbewyzen verkocht dan in de eerste dagon van de Tentoonstelling van 1889 Do directie heeft laten verklaren dat de Tentoonstelling 1 Mei a s geheel voltooid zal zgn Het gerucht dat do kapiteins Voulot en Uhanoine niet door hun Senegaleoscho soldaten in Soodan zgn doodgeschoten wordt door een ooggetuige die met de pakethoot Ijiban uit Dahomey te Marseille is aangekomen formeel tegengesproken De beide kapiteins die kolonel Klubb lieten dooden zyn op hun beurt wel degolgk door hun volgelingen vermoord De zaak tegen Max Regis de beruchte antisemiet te Algiers en zgn genooten die in een villa bij Algiers zich gewapenderhand tegen de overheid verzetten zal voor het Hof van Assises berecht worden vrouw van onveranderlijke getrouwheid zult vinden Laat mij nu eerst eenige oogenblikken alleen maar ga niet te ver w jg want ik kan u straks noodig hebben Zij liet Derblay de kamer uitgaan en wenkte toen Bachelm dat hij met den hertog kon binnenkomen De notaris had op handige wijze den hertog de Bligny weten bezig t houden Op hetzellde oogenblik waarop Philippe met stralende oogen het salon uitkwam betrad Hachelin met den hertog do treden van het terras Het zou raoeielijk zijn de verbazihg te schetsen van Moulinct en zijne dochter toen zij Gaston de Bligny eensklaps voor zich zagen staan Athdnais begon te sidderen van angst Wat zou het gevolg zyn van een persoonlijk samenzijn van Clara en Gaston Kon zij er stellig op rekenen dat elke verzoening tusschen deze geiden onmogelijk was Wat Moulinct zelven betrof zijn inzicht in de zaak ging natuurlijk niet zoo ver als dat van Athénais Hij was eigenlijk minder verschrikt dan verbaasd en begreep volstrekt niet waarom de hertog hem niet op het kasteel La Varenne was blijven wachten zooals de afspraak was geweest Hij ging daarom zijn toekomstigen schoonzoon met een vriendelijk glimlachend gelaat te gemoet en wilde hem de hand toesteken Doch de hertog verwaardigde hem nauwelijks met een blik slo g in het geheel geen acht op de tegenwoordigheid an Athenais en liep door naar den ingang van het salon Moulinet was door deze bejegening geheel uit het veld geslagen doch uil i zekere Een prachtig bijouteriokistje is aan mevrouw Dreyfus aangeboden namens de Kngelscho pers Kx kapitein Droyfus geniet een goede gezondheid Ta Roubaix en te Tonrcoing is in eenige sninneryon het werk gestaakt de stakers eischott loonsverhooging in verband met de wettelijke vermindering van don arbeidstgd tot op 11 uur In het gebouw dat de SpatenbrSu van Mttnchen op de Tentoonstelling heoft heeft non gezellig samenzyn van do Duitsche inzenders plaats gevonden op uitnoodiging yan ton Duitschen commissaris Richter Er werd getoost en geklonken on een telegram van bnlda werd afgezonden aan keizer Wilhelm DUITSCHLIND De prins van Wales kwam op zgn doorreis van Kopenhagen naar Londen eergisteravond 10 i uur te Altona aan hg werd aan het station door den keizer en prins Heinrich ontvangen De keizer was kort te voren onverwacht met een oxtra trein aangekomen prins Heinrich kwam reeds te hnlfucht aan Aan het station was als eerowacht oon compagnie infanterie op oorlogssterkte opgesteld met het vaandel on do muziek De drie vorstelijke personen vertoefden drie kwartier in de voor hen bestemde wacht kaïneC van het station wnarhcon spyzen en dranken uit don keizerlgken trein werden gebracht Te elf uur des avonds rois dc de prins van Wales door naar Keulen de keizer voltrok weder naar Berlgn en prins Heinrich naar Kiel De Beiersche regeering heoft met goedkeuring van den prins rogent besloten dat voortaan op den verjaardag van keizer Wil helm van de rgksgebonwen de vlaggen zullen wapperen Verzekerd wordt dat de Pruisische ra geering de verkiezing van Brinkmann tot twoede bnrjïeraeester van Berljjn niet al bekrachtigen omdat hg slechts met drie stemmen meerderheid gekozen is Het Duitscho stoomschip Pailan is uit Hosario Argentinië to Las Palmas Kanarische eilanden aangekomen met twee door pest aangetaste personen aan boord Eender lydors is sedort ovorledon Het schip is in luarantaine gesteld BINNENLAND Aan het dopartemont vati watortiUat ia een begin gemaakt mot de herziening van de Bepalingen voor do Kamers van kuopkandel en fabrieken Van de besturen der gemeenten waar een Kamer is gevestigd heeft do minister van waterstaat in verband daarmede eene gespecificeerde opgave gevraagd van de uitgaven van de Kamers gedurende de laatste drie jaren Gedeputeerde Staten van Zeeland hebbon dezer dagen een beslissing genomen in do volgende quaestie Urie gezagvoerders van mailbooten der I III nieuwsgierigheid bleel hij deii hurto op de hielen volgen De markiezin en de barones tudden mtiiBuchea alles ïoodanig geschikt dat een vreerade onmogelijk kon opmerken dat er in deze kamer iets bijzonderB waa voorgevallen Toen de lihgny binnentrad zag hij de markiezin als naaf gewoonte iQ haren gemakkelijken leuningstoel zitten De batpnes stond doodbedaard bi den schoorsteen er tUischen deze twee in at de jonkvrouw de llcauheu raet haren rug naar het tu ht gekeerd Gaston zag alzoo ntet andere dan hare blonde haren doch was reeds daardoor zoozeur getroffen dat hij gaarne a in3tonds op de knieën zoit neergezonken ijii voor haar die hij in zijn hart nog steeds was blijven liefhebben Doch de strenge blik zijner tante weerhield hem Hij boog die en nederig voor de eerwaardi e vrouw die hem m zijne jeugd met hare moederhjke zorgen had omringd en stamelde m verwarring Mevrouw de markiezin beate tante Gij ziet hoe wanhopig ik hier voor u sta hoe innig bedroefd ik b r Toen ik op La Varenne kwam bij mijnheer Moulinet moest ik hooren door welke schandelijke handelwijze Maar mijnheer de hertog viel Moulinet beleedigd hem in de rede doch de Blifjny keerde zich met hooghartige minachting tot zijn toekomstigen schoonvader en herhaalde op scherpen toon Schandelijke handelwijze zeg ik want ik wd openlijk verkUren dat ik daaraan geeuszinü medeplichtig wil geacht worden