Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1900

IB IpBÖ fe No 8IT8 Dinsdag 24 April 1900 39s e Jaargan mmm mum jyieuws en Advertentieblad toor Gouda en Omstreken TdetoAR No ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rugels d 60 Centelf iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon l erckend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 um des midd Pe Ui ve dezw CourantgfCRcbiedt dagelijks j met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN t ÉfcV VGRSGHE ËIËRK bij groote en kleine partyen XSKOOP gevraagd door J P WEEGENWIJS handel in lloter Gonvernestraat 80 Eotterdam Tegelijk prljsopynat gevraagd van NA TVURBOTEB Het Ruimst gesorteerde Magazijn van Heeren Mode artikelen is 60 i3ïhua a WnS r MARKT A 70 ONTVANGEN een nieuwe Zending Heeren Dassen Strikken en Zelfstrikkers Nieuwste patronen en modellen lage prijzen Aanbevelend C A B BAHTZIM6ER HUIll U iOlF WATEE is een uitstekend middel ter verkrijgidg van Krullend en Golvend Haar Alleen verkrögbaar bjj M TIVIMEIIMANS DUB BUUKT Zie Etttiage ONTVANGEN EEN PRACHTIGK COLIiEOTIE ALBOID vfcmikkeld brittannia metaal Kristal met nikkel gemonteerd TfiKEBLADKK Presenteer oladen enz Amerik Gaskooksli llcn met 1 20 M renkolooze slang i f 40 P P SOOS ÏIENDEWEG 59 HAM SS eent per pond E0LIA130ct p poiid Gewicht 4 a S ond Aanbevelend L DE HEIJ Dubbele Bunrt ROOMBOTER met GOUD bekroond VAN J WilK Vergeer Co HOVLEVERANCIKRS Per sierlijk ïalelbUk = 4 iKÖ netto l 5 85 vat = 10 12 50 = 20 24 Iranco aan huis Ordw worden aangenomen door don boer Q W VERGEER Turlm arkt Gondn Xlet lD©p6t HEK Sociél Générale des Kwix tie vieileCogntc gevestigd ZEUG8TRA4T G 85 levert het bekendo fijne merk IIOPGRIAL i I 1 30 por Fli ich per Demyotó A 2 en 5 L il J 1 40 por L In origineele verpakking Aanbevelend J H ROODE Ir F J TROELSTBA WOENISDAG 5 APRIL des avonds 8 uurin OM8 G EHOEGEW Woensdag avond a s HER0FENIN6 VAN HET Café Restaurant VREDEBEST Uitgebreide Leestafel 2alen beschikbaar voor Verkoopingen Vergaderingen en Partijen lats du Jour k f 0 60 Diners van af 1 en hooier AANBEVELEND C P BACKERS lie Meiiwsle Soorten SCHOENWERE koopt men in DE GOEDKOOPE WiüKEI IMF Laagste prijzen U Groote keuze AANBEVELEND BE KOO E LAARfil S li jMc Nieuwe Vormen Alle Maten Vederlichte Soorten Prijzen uitshitend i Contant DelftIghe Sl a Olie Wegens Vertouwing mijner panden GEHEELE ÜITVERROOP k CONTANT Klorte Q xo©3=L©3aa asilI 201 202 203 Pait Expelltr M to co 2 ts D ttia ju ordt ÜX middil Bui TarnoMnd luooev til p fMtttlawt niHf i Ê Êammmi tMna Bbwaiiitiafc Jieh tVBrkoyll MiA n ittdK fjipTiul Dtt b l yyil prtwM iM it tM l nok it f dan T rtroitv D Haa t tl mh t Uriaknttwk AaUti Ad laB T o anfi0e 4efl te d DDMite iMtliekNL T AmtUrdwu M mot Oébu m Tvjn m Binders Oe pnjzen zijn door den stut gegarandeerd Hoofdprijs e 500 000 Mï Ken biede bel gclok de band Uitaoodiging tot de loemiog in de Kansen Taa de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Qeldloterij waarin leker 11 Millioen 349 325 Uark gewonnen inoetea worden De pnj ti Tan deze Teel voordeel biedende Getdioten die volgens bet plan aleehU US 000 loten bevat zijn de Toïgende De boc e prys ia erentueel 500 000 Mark Premie v 300 000 Mk pr a 800 000 Mark 1 pr a 100 000 Mark ï prijz alö f OO Vark 1 pnJB a 70 000 Mark 1 prijs a 5 0 10 Mark 1 pnjs a 60 000 MarV 1 prij a f B n00 ark 2prijz a 60 0 O Mark l prija a ♦ 000 Marlt 1 priJB a 30 0 10 Mark i pnjz a 20 1 O Mark ïflpr a 10 000 Mark 6ftpr a 6 00 tMark lOBpr a 3 00 Mark 20Spr a 8 000 Mark 812 pr 8 l 0 OMajrk 1518 pr a 400 Mark 41 pr a 300 Mark 140 pr a O Mark a6 52 pr n 1 MarV 9 Hpr a IM 1U 1Ü0 M61 pr a7H I 21 M totaal 5 1 0 prijzen De Hoofdprijs in de 1 o klaase hedraa t Murk 50 O stijgt m de e kl tot hR OOO M m de e tot M 000 M vn de e tot 06 000 M lu de e tot 7 000 M in de fie tot 7 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de preme lan 300 000 M ovont tot iOO OOO M Voor de eerste prijfctrekkmir die offioteel i vastgesteld kost een eebeel origineel lot aleohti Guld 3 50 een half oritjinet l lot slecbts Guld I 7S een kwart origineel lot alecbts Guld O VO Üe inle gelden roor de vo1 endo klassan zoowel als de juiate lijst der prijzen wonlen aaai eïeven in bet oMoieele trekkini 8plBn voorzien an bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrapfO gratis verzend ledere deelnemer m de totsrij oiitvanittou eiriiHgd onmiddellijk nn de plaat gehad he beiide trekking de offimeele trokkmgs ijst DO uitbetahn en verzending van de prijzen gesclucdt door mij en direkt ep prompt aan de winner en onder de strenfïste geheimboudmg ar ledere bestelling kan men een oudig per postwisael opgeren ook tegen r mboijb f Men wende zich dus met da ftanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaaU hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o uiterl k tot 3 Mei e k roet vertrouwen tot Samuel Hcchscber Senr Banlcier en Wissolkantoor in Hambiirg Dnitsohland Aanbesteding op VRIJDAG 27 APRIL zal owdarg teekende namens het Bestnnr der CWJp rntieee Bouweereeniging O iv TEHUIS in het Koffiehuis van den heer A DAM des avonds unr aanbesteden Hot bouwen van 42 Woningen op vrij teiTein kadastraalbekend Sectie A No 3469 te jouda in twee Perceeleij enin Massa Bestek en teekeiiingen zgn tegen betalingvan 3 00 bü ondergeteekende to verkrflgM dpor wien ook nadere inlichtingen wordt gegeven nEDERSOEST Jr Architect Medicinale TOKAIJER Aanbevelend SLOTEMARKK fa I GtoüDA Dnik van A BRINKMAN Zb At Bultenlandscli Overzlclit Er zgn na toch berichten orer gevechten in den Vrjjstaat gekomen en op verschillende punten by Glen by Dewetsdorp en b j Boshof Terwjjl het treilen ten noorden van Bloemfontein wel niet meer dan een Yoorpostengevecbt geweest S b nt te ztjn doet blijkbaar een sterke Engelsche troepenmacht ten zuidoosten van de stad haar best om de Boeren ait hun verschansingen in de Beyersbergen te verdreven met welken uitslag is uit de Engelsche berichten niet op te maken Een vergelijking tnsscheu het bericht uit Boerenbron over het gevecht ten noorden van Boahof met het nu ontvangen telegram uit Engelsche bron is leerrgk De 150 Boeren van De la Bey zijn er 2000 geworden f de 20 doeden die do Engelachen op het veld achterlieten ziJn tot eenig verlies verschrompeld De afstand waarop de Boeren naderden zal wel mindet geweest zg n dan 2700 meter missehien is dat een seinfont Volgens den correspondent der Daily Telegraph strekken de verschansingen der Boeren zich op 24 KM ten oosten van Bloemfontein van de Modderrivier tot de Kafferrivier uit Nog kwamen de volgende telegrammen Tan Smtsr uit Pretoria Generaal De Wet meldt nit Wepener dat hil de Britsche strijdmacht nog omsingelt verder dat hij elf gevangenen heeft gemaakt waaronder een hoofdofficier der artillerie en dat een strijdmacht uit Aliwal Noord komende in deze plaats hoeven vernielt Dit Maseru Vier Boerei kanonnen hebben Zaterdagmorgen het garnizoen van Wepener zwaar beschoten en ook werd kanongebulder gehoord in de richting van Dewetsdorp lg n Kafferberiehten heeft men generaal Brabant heden zien voortrukken naar Boesmanskop twintig mijlen van Wepener De strijdmacht der Boeren is verdeeld in drie divisies waarvan twee de ontzettingscoloanea moeten terughouden terwgl de derde Wepener omsio $lt De Basoeto B iien met belangstelling doch rustig de operaties aan Generaal Brabant is Zaterdagavond op Boesmanskop aangekomen en greep Zondagmorgen de Boeren aan Het geschutvuur hield eenige uren aan Kolonel Dalgety meldt dat alles wel is te Wepener Zaterdag wierpen do Boeren meer dan 300 granaten in ziJn stelling zonder veel schade aan te richten De vijand leed zware verliezen FEViLLElOIM HARTSTOCBT Naar het Fraosoll 41 Ik heb grpve miwiagen begaan heb lichtyaai tig mijn geluk verwoest ik heb mij schuldig gemaakt aan de grpotate ondankbaarheid Dat is alleswaar Maar ik zal ntet dulden dat men mij uü Tcrdcnken van medegewerkt te hebben aan dit schandelijk gedrag tegenover mijne eigene lamiHc lik begrqp u niet antwoordde Moulinet verschrikt Het is immers niet anders dan een gewoon beleefdheidsbezoek f Neen dat zult gij ook niet kunnen begrijpen 1 henum de bo tog met snijdenden spot en dat is ook inderdaad uw eenige veronUichuldiging I Doch Moulinet bezat te veel ijdelheid om deze hooghartige behandeling onbeantwoord te laten Indien ik iet misdaan heb naarde schoonzoon zeide Mij dab tuli gij aïj Ycrplichten door mij te Mggen waanaede want in dat geval wil ik gaarne m§ne tont herstellen Dit familiare waarde schoonzoon maakte den jongen de BHgfty nog toorniger Hij keek den oud rechter in de rechtbank van koophandel met verwoede blikken aan en beet hem toe Zwijg mijnheer I op een loon a f hij hem een zweepslag had toegediend Tgea durfile h roor het ilWI De tyden ijn lan voorbjj dat koffers en brieven voor de Engelsche commandeerende generaals maar vast naar Pretoria werden gestuurd reeds lang hebben de reservisten de hoop opgegeven om vóór het hooien weer thuis te zgn en na de bezetting van Bloemfontein schjnt de bezetting van do zasterhoofdstad den geduldig wachtenden Engelschen ministors on men in the street verder dan ooit Zelfs bö benadering durfde do minister van financiën Sir Michael Hicks Beach den vermoedelpen datum van het einde van den krijg niet opgeven toen ha Donderdagavond tB Bristol de kiezers van zün partij toesprak Ja hij ging zelfs zoo ver dat hy waarschuwde de huid van den Boer niet te vorkoopeu vóór by geschoten was en hy werd na het uiten van die pessimistische verklaring niet voor een verrader uitgescholden De regeering wil biykbaar het parlement niet ontbinden vóór zfl den lande kan verkondigen wat zy met de overwonnen Republieken denkt te doen en daarmede moet zj wachten tot Lord Roberts te Pretoria de Lang Tom s en de 40 000 Mauser geweren kan laten emballeoron en op de Staatsscholen het Rule Brittannia kan doen instudeeren Maar wanneer zal dat zynf Sir Michael weet t niet Ik weet niet zoo sprak hy Donderdagavond en niemand kan dat zeggen wat de uitslag van een algemeene verkiezing zon zal Ik veronderstel dat velen uwer zouden willen weten wanneer zj waarscbgnlyk plaats kan vinden Ik kan u slechts dit antwoorden dat ik het niet weet en ik ben er volstrekt zeker van dat ook niemand andprs bet weet Maar van een ding ben ik wel zeker en wel dat indien zooals wy hopen de oorlog niet langer dan een ledelgken tgd zal duren en niet gerekt wordt tot voorby den tgd dat het Parlement volgens don gewonen loop van zaken moet ontbonden worden dat is tot in 1901 bet Parlement niet ontbonden zal worden en geen beroep op de kiezers gedaan zal worden vóór zy in staat zyn te oordeelen over de politiek die wy aanbevelen Sir Michael raadde verder het publiek en den oorlogscritici aan toch vooral niet eiken dag een overwinning te verwachten De Standard wordt zoo zien wj niet zonder leedvermaak daar bitter over en geeft bet volgende commentaar Wanneer Sir Michael Beach de dagbladcritici aanmaant toch niet eiken dag een overwinning te verwachten moeten wy ons verbazen over eerst de oogen opslaan naar Clara die onbewe gelijk was blijven zitten en zeide Tante ik moet u noodzakelijk de reden van mijn gedrag ophelderen Wil riiy geduldig aanhooren Chra ik kan niet van hier gaan zonder uwe vergiffenis te hebben ontvangen Bij het hooren van deze woorden stond Clara eensklaps op keek haren verloofde met ficren blik aan en sprak met bewonderenswaardige kalmte tMa T waarde hertog gij behoeft ons m bet geheel gee e opheldering te geven en mijne vergiffenis hebt gij volstrekt niet noodig Ik beb gehoord dat gij gaat trouwen met de d K hter van dezen heer Welnu ik vind dat niemand het recht heeft u dat te beletten Zijt gij niet volkomen vrij in uw doen en laten evenals ik De hertog de Bligny keek verwonderd op en wist nauwelijks of hij waakte ol droomde Hij zag eerst Qara aan vervolgens de barones en eindelijk den baron doch op het gelaat van geen van allen kon hij eenip ongewone aandoening opmerken Hij had gedacht een wanhopige familie te vinden wier tranen hij moest trachten te drogen en in plaats daarvan ontving men hem met den allergewoonsten glimlach Zou het mogelijk zijn dat de jonkvrouw de Beaulieu eindelijk haar hart geheel van hem had losgemaakt en dat hij haar onverschillig was gewortfcn Uw toekomstige bruid heeft mij het gelukkige nieuws persoonlijk medegedeeld ging Clara voort Xk vind dat zeer vriendelijk en ik wil daarom die mededeeling met geljjke openhartigheid beantwoorden a wezigheid van eenig gevoel van humor by den minister De aanvoer van overwinningsbarichten uit Znid Afrika is het zS tot lyn geruststelling gezegd niet zoo voortdurend en overstelpend geweest om diegenen te verwennen die gaarne een eind aan den oorlog zouden zien I Een correspondent van de Magdeburgische Zeitung heeft in den Haag eon onderhoud gehad met het repnblikeinsche driemanschap Afgesproken was dat het doel der reis van het gezantschap geen onderwerp van gesprek zon vormen Maar de heer Wessels gaf den correspondent antwoord op eenige vragen Het was niet waarschyniyk zeide hy dat al Engeland overwon veel Boeren naar het Duitsohe gebied van Zuid west Alrika iouden trekken misschien enkele maar van een groeten trek kon geen sprake zgn want de Boer is zeer gehecht aan zyn land En onder het juk brengen zouden de Engelschen hem nooit of zj moesten op iedere hoeve een paar soldaten inkwartieren Er bestond geen vrees dat het land na den oorlog verarmd zon zgn en het das tot niets zou dienen de handelsbetrekking met de Boeren nit te breiden Do regeering betaalt alle oorlogskosten De arme Boeren verarmen wel is waar nog meer on zy zullen ondersteund moeten worden maar dat geld biyft a fa t laad Kn Engeland zal zeker de markt verliezen voor den Duitschen Nederlandschen en Franschen koopman opent zich dus een mooi arbeidsveld Verspreide Berichten Fbinkbuk De tentoonstelling is eergisteren door 100 874 betalende personen bezocht In den ministerraad moet minister MillSrand verklaard hebben dat de tentoonstelling geheel gereed zal zyn in de eerste helft van Mei Dreyfns die thans geheel hersteld is is naar Geneve gereisd en aldaar eergisteren in gezelschap van zün neef aangekomen Hy zal 6 maanden in de omstreken van Geneve blgven in een villa die hy aan de oevers van het meer te Oologny heeft gehuurd Twee personen die by de nationalistische betoogingen na afloop van den Igkdienst voor generaal de Villebois Mareoil in de Notre Dame agenten van politie hebben beleedigd zgn veroordeeld tot ü dagen gevangenisstraf Van 1 April 1899 tot 31 Maart 1900 zyn Zij naderde het raam en wenkte met de hand Philippe Derblay Deze kwam aanstonds binnen gCTolKd door Ath nais die onmogelijk hare nieuwsgierigheid langer kon bedwingen en weldra ook door 3e overige gasten 1k tal de l eeren aan elkander voorstellen zoide Clara de Beaulieu met ijskoude bedaardheid Mijnheer de hertog de Bligny m n neet mijnheer Philippe Derblay rayn ver loofde Een plotselinge donderslag zou bij en der aanwftzigen een grooter schrik hebben kunnen teweegbrengen dan deze onverwachte mededeeling t e hertog was ala verpletterdy r ii UEfn1 lde een oogenbhk Athénais werd doo I ï siki vktt i toorn en stond op het punt om op hi t9 vallen De baron en de bar verwonderd aan Bachelin en ecnigeo die niet zoo verbaasd wai De hertog de Blïgny bewees intusschen dat zijne diplomatieke loopbaan toch niet geheel zon der nut voor hem was geweest Hij herstelde zich spoedig en hield ich toen zoodanig in bedwang dat hij de kracht had om Philippe Derblay met een bevalligen glimlach te naderen Veroorloof mij u van harte geluk te wenschen manheer zeide hij bedaard tgij wordt de echtgenootc eener vrouw die slechts weinigen onzer zonden waardig geweest zijn Athénas die in het eerst verpletterd scheen docH de vermetele wijze waarop Clara de Beaulieu tegenover hare sluwheid durfde optreden begreep toch dat zij voor het oog der anderen niets van hare ergernis mocht bUen blijken Z trmd naar uit do Champagnedistricten BeIiOII De Prins van Wales op zyn terugreis naar Londen hield gistermorgen eenige minuten Stil aan het station te Schaerheek Niemand werd op het perron toegelaten zelfs geen Journalisten Croeins de chef van het gare du Nord die den aanslag van Sipido op den prins vergdeld hoeft is begiftigd met d Victoria orde een ioogo onderscheiding voor groote daden die niemand in België nu bezit dun hy DülTSCIILiND In den gemeenteraad van Beriyn heeft de i 8oc democraat Singer geprotesteerd tegen het toestaan van credieten voor de ontvangst van keizer Franz Joseph van Oostenryk omdat er geen reden bestaat een ovatie te bereiden aan een monarch die sedert lang de Duitschers door de andere volken van zyn rgk laat onderdrukken De credieten werden tenslotte met 94 tegen 20 stemmen aangenomen De plotselinge reis van den keizer naar Altona om zyn oom den prins van Wales geluk te wenschen met den goeden afloop van den op hem gepleegden aanslag was streng geheim gehouden De Standard beweert dat de keizer 6 Aug a s aan boord van de Hohenzollern weder te Curves zal komen om als vroeger aan de zeilw tryden deel te nemen TüBKIJB Te Constantinopel overleed in da vorigemaand de chef der Keizeriyke muziekkapel de divisiegeneraal Gnatelli Pascha eenItaliaan van geboorte in den ouderdom van 84 jaren in dit model orchest bekleedde nl een ieder een militairen rang van kapitein nl tot aan dovisio generaal toe Gnatelli hadzyn ambt dat hy een vgftigtal jaren reedsbekleed heeft vnu niemand minder dan Do nizetti overgenomen Hy was steeds een on 0 baatzuchtig en oprecht beschermer van aan komende mnsici in en buiten zgn vaderland en velen hebben aan hem te danken dat zijzich voor den Sultau hebben kunnen lateii hoeren gedecoreerd werden en honoraria ontvingen anders in Europa ongehoord BINNENLAND De Arnh Ct maakt naar aanleiding van het overiyden van den hoer de Beaufort algevaardigdo van Deventer in de Tweed Kamer de volgende opmerking voren keek Clara ernitig in de oogen en zeide Van harte gelukgewenscht Ueve vriendin JÈn halfluid voegde zij er bij met een gemoakten glimlach Zeker een huwelijk uit liefde nietwaar Die enkele vraaa Ik zal getrouwd zijn nog voordat hun huwel jlt tot stand komt Drordt vtrvol é V I