Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1900

l Philadelphia door den schoKirBeTtertWaiv met den last de boodséhap ton spoedigste te doen James tikte aan zjjn pet en hoUe weg zooah t een tel ranrtnsteller betaamt naar den trein die hem aaar Newjrork toacht waar bjj aan boord ging met bestemming naar Southampton Van daar reiat h naar Havre en Pa maakt a n sitstapia hierheen keert aaar Parijs terug om das via Marseille saar Aden t reizen en vi Diego Ssares Madaffascar Mozambi uo h Beira naar Lorenzo Marque James il aeii boom van een jongen met groote blauwe oogen en blond krulhaar De knaap heeft behalve het adres bg rich een hnldebookdeel van het dagblad The North American te Philadelphia voor prei sident Krnger waarvan de titel bladzijde een opdracht in HoUandschen en Engelscben tekst heeft De HoUandsche tekst luidt als volgt The North American van Philadelphia do stad waar de Amerikaansche ona hankeI kUeidsI verklaring geteekend werd biedt U den verI dediger van repiblikeinsche onafhankelijkheid I in Uw vaderland dit boekdeel aan Het I moge strekken als een gering bewijs vaa de I ïereering en bewondering voor D in dit land I gekoesterd als de vertegenwoordiger van I dezelfde roemrijke beginselen waarvoor onze I Voorvaderen gestreden hebben tegen denzeHI den vijand Het district Deventer it in de tfaaos zete lende Kamer met i n vertegenwoordiging weinig gelukkig Werd in Jam 1897 do heer J 8totfol gekoien reeds in December van hetzellde jaar nog moest deze wegens gezondheidsredenen z ontslag nemen Htj werd opgevolgd door mr A van Delden die door hem eorst van den jarenlang bezetten zetel verdrongen die slecht weder voor ruim één jaar kon innemen daar hg einde 1898 na eene ziekte van weinige weken overleed Mr de Beanlort in heriteniming tegen den heer van Loenen Martinet gekozen heelt slechts 16 maanden het dl trict Deventer vertegenwoordigd dat thans zün vierden afgevaardigde voor éé n vierjarig tijdperk zal moeten verkiezen Het voornemen bestaat de fiBMe Kamer j der StatenOeneraal tegen 28 Mei bgeen te roepen ter bebaadeling van de Ongevallenwet welke op gemelden datnm gerekend wordt is staat van wgzen te zgn De heer Fischer hoold van het ZnidaWkaansche gezantschap en dr Leyds zijn voor korten tijd naar hot buitenland vertrokken vermoedelijk naar Brnssel ol Parijs De Algemeene Nederlandsehe Maatschappij voor Bloembollenteelt te Haarlem heeft op do wereldtentoonstelling den eersten prijs bebai ld voor hare gecombineerde inzending voorjartsblocmen De jnry voegde or officieel hare geltakwenschsn bij en heeft deze inzending de eonige die op den konden grondwas gekweekt voorgedragen voor den eereprijs Men herinnert zich niet ooit zooveel sneeuw in de Alpen te hebben gezien als in dit jaar Van Bigl staffel v ordt gemel L dU de sneeuw tot boven het dak van het Bationsgebouw ligt De bewoners van het aterstation op den Sftntis van het hotel op den Pilatns en den Stanserhom zgn door de sneeuwmassa s van alle verkeer met de buitenwereld afgesloten Op de Titns ligt de sneeuw 14 meters hoo t In deze omstandigheden is het lawinegevaar in de Alpen in de lente bijzosder dreigend VERr 4DERmV Nnr K eMKENTeRUD I VEUDAÖ 20 APBIli 1900 Vervolg I Aan de orde I lo De benoeming van acht loden der Com 1 missio van Toezicht op het Lager Onde 1 wijs ang St No M I Benoemd worden de hb i I D P Hnijlwilk met U st 6 st in blanco C H Engels 10 6 en 1 op den heer J B Biezenaar I j L de Haadt met 11 st 6 st In blanc I J B Biezenaar 11 6 M C Honneqïin 9 6 en 2 op den heer J 1 Prins van Doesburgh Benoemd worden de Dames Mevr van de Velde met 11 st 6 st in blanco Oldeman 11 6 Mej Koemam 11 6 Aan de orde 2o De sappletoiro begrootingen voor 1899 van a hot Burgerlvik Armbestnur b het Israëlitisch Armbestuur c het St Elizabeths Gast of Oade Vrouwenhuis Worden goedgekeurd zonder hoofdelijke stemming Aan de orde 3o De rekening van het gemeente pensioenfonds over 189 Ing 8t No 32 De heeren van de Volde en Herman zouden gaarne zien dut aan don gemeente ontvanger De gasprga te Londen A u de Gas World Engelsch Weekblad der Gas Indu trie van 21 April 1900 ontleonden wjj De verhooging der kolenprgzsn eerst met 20 en nn met 100 pCt is oorzaak dat over de geheele wereld de gasprgzen moeten worden verhoogd Wel worden deze niet in eens in verhondiog gebracht tot de werkelijke prjjsverhooging der gaskolen omdat loopende coatracten van invloed zijn doch ook de grootste stad ter wereld moest zich prijsverhooging laten welgevallen De directeurs van de South Metropolitan GaaCompany vinden het zeer natnnrlijk ge lijk het publiek zal beamen dat de prijs van het gas met 3 d per 1000 c voet wordt verhoogd hg de ontzettende prgzen dlevM de gaskolen worden gevraagd Mr Franck Brash administrateur i r Maatschappij zond eene circulaire aan de gasverbmikers met de mededeelisg dat da kolen verleden jaar met 20 en nn weer mM I 100 pCt waren verhoogd torw l de ook prijzen ongelukkig niet naar mto itju toegenomen Natuurlek valt het grootste deel deaer lasten dus op de gasverbraikers I Om aan de extra onkosten tegemoet t TUd vai fireeiwicl 7 1 S S r W 8 10 10 10 7 U U 10 17 t 10 14 10 11 f f 10 40 10 11 41 7 10 7 M dooi Ut Oooda Muidrwlit Sisiiirwlierl 0 i ll lto t tdw M BottardamD F Bottarlun B i Um la Disi 7 4 7 41 7 10 O C 4 I V JW 10 08 10 1 U ti 10 10 1 l tt fir Sottndun Bmn i Rottmdm D f f Aottordua U 4 i Oap H ♦ KUuwrWk J 04 Moordr At J U ouda Mi 0 14 O 1 4 8 18 i iO t 1 fc tattla 10 08 10 40 11 1 10 1 10 7 lO W 10 44 11 07 11 44 B lO OO I wh iiM M l f Bo M Tgwrboig tH g V g I a 10 l O ZIm IM A t W 01 8 58 9 09 10 10 10 54 1 4 1 71 H l l ZoeUno 10 48 i 7 o 7 00 0 108 f 0 510 4 J7 I SO 5 9JW 10 01 0 10 1 0 1 4 VERSCHEIDENHEID Op een 13 April te Londen gebondenbloemententoonstelling is een Nederlandefbekroond met een eersten prijs de heerL J Endtz boomkweeker te Boskoop dievier bloeiende Azalea mollis chinensis hadingezonden van een nieuwe variëteit v M4 7 0 1 iuul C M5 7 t 8 16 8JM 9 18 9 45 1 I 1M U4 11 8 1 8 15 ll4 4i iOf i l t 45 O 0 uoad OadiW Woaid VJUmM llAat W 48 60 Ml 8 b 0 o 10 09 IL I H 1 W 9 19 10 0 10 84 I tl O 41 Mt 7 10 00 4 10 14 I r loud 7 17 7 14 8 U M m lO ÜÏMÏ lüjil l f TM W Utftokt Womlea Uadav Qoala 40 r T J JÏ 7 Ji mi Ü i M 7 Ï7 7 7 8 4i 01 9 U 9 iö ï 11 1 lUl 1 1 0 IM M t M LM JIO I U 7 U Ml l 4t M Aan d orde llo Het V imtel tot aanschaffing van een brandkast voor de boeken van den ge meenteontvanger Ing St No 36 Op voorstel van den heer Iterson wordt nadat hierover eenige discussie werd gtvoerd door de hh Dessing van Itenea van de Velde van Galen en den Voorzitter besloten dit punt eveneens aan te honden Wegens het vergevorderde uur werd de vergadering door den Voorzitter gesloten eenige vergoeding vbor de waarneming vaa I het pensioenfonds werd uitgekeerd De Voorzitter deelde mede dat het Ua 1 was dit te doen bg het opmaken van de 1 begrooting voor 1901 Aan de orde I 4o Het voorstel tot wijziging der gemeonto begrootiog over 1899 lat Sj No 39 Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde 1 Gemengde Beiichteri Zoen Zaterdagavond een inspecteur met 1 eenige agenten te Amsterdam een 5 tal I schilders in de Van Lennepbnnrt woonachtig 1 naar huis bracht werden zij achtervolgd 1 door eene groote volksmenigte lit stakers I en nienwsgierigen bestaande die zg slechts 1 met groote moeite op een afstand konden 1 honden Zelfs moest bg de Borgerstraat gekomen de wapenstok worden getrokken waarna het eindelijk gelukken mocht de woningen van de schilders zonder ongevallen te bereiken Later in den avond werd het in den omtrek hoe langer boe woeliger voornamelijk bij Borgeren Ten Katestraten en er ontstonden telkens volksverzamelingen die het aanrukken van meerdere detachementen politie noodzakelijk maakten waaronder ees detachement der bereden brigade Voornamelgk waren h t opgeschoten jongens waartegen de politie z6A krachtig moest optreden daar dezen niet ophielden met steenen te werpen en scheldon hetgeen zelfs uit de ramen der woningen geschiedde BS het onbebouwde gedeelte der Tollensstraat was een groote heimast over den weg gelegd om de politie te bemoeilijken Eerst te elf sur I kregen de straten weer het gewone aanzien I Zaterdag hebben 5 agenten i d VrolikI straat een aantal stakende schilders uiteen I doen gaan die trachtten aldaar werkende I schilders te bemoeileken 0 Het voorstel tot wijziging der gemeente begrooting voor 1900 Ing St No 27 Hierover ontstpnd eenige discnssie waar aan deehiamen de hb vaa Qalen Tan de 1 Velde en de Voorzitter In stemming gebracht wordt het voorstel 1 aangenomen met 11 tegen 6 stemmen I Voor stemmen de bh van Iterson Straater t Dessing de Kaadt Luger van de Velde IPrince Bellaart Herman Jager en Noot 1 hoven van Goor 1 Tegen stemden de bh de Lang Krook 1 Donker Vingerling Jaspers en van Gales Aan de orde I Het voorstel van B en W om de begrooI ting met f 7000 te verhoogen in verband I met den bouw eoner nienwe school I Tijdens de discassie hierover werd de zitI ting eenige oogenblikken gesloten om te I beraadslagen of hetgeen in de besloten ver I gadering was behandeld ook in de openbare I vergadering mocht worden vermeld I Aan de discnssie hierover namen deel de I hh Donker van de Velde Vingerling StraaI ter Noothoven van Goor Dessing en van I Galen I Het voorstel wordt in stemming gebracht I en aangenomen met 9 tegen 8 stemmen I Voor stemden de hh van Iterson Straater I de Baadt van de Velde Prince Bellaart I Herman Jager en Noothoven van Goor I Tegen stemden de hb de Lang Krook I Donker Dessing Vingerling Jaspers Lnger I en van Galen i I Aan de orde 1 Men chrijlt sit Wageningen van Vrijdag 1 In de heden alhier gehouden raadsverga I dering is op voorstel van B en W met 1 algemeene stemmen besloten aan de weduwe 1 van den op 15 December door kolendamp vergiftigden machinist der gemeentelijke 1 brottwaterlelding een jaariyksche nitkeering 1 te verleenen van f 150 en wel levenslang 1 of totdat ztj een ander hnweljjk sluit Voorts zal ieder der vgf achtergebleven kinderen tot zijn achttiende jaar een jaarlijksche toelage van f 50 ontvangen 1 Het Familieblad spoort de Haagsche ngd aan James Francis Smith den Amerikaaitschen jongen die president Krnger een boodschap van eenige duizenden Amerikaansche makkers gaat brengen en heden in Den Haag komt een hartelijke ontvangst te geven Het blad vertelt verder I James Francis Smith reist in zgn uniform als telegrambesteller Zgn boodschap het adres der jongens is in een zwarte doos met bandelier besloten Op den bandelier is vermeld dat James boodschapper is van de I schooljongens naar president Krnger I Den 9en April is hem in het bjjzgn van I eenige duizenden die boodschap ter hand I gesteld op het tooneel van de opera te 6o Het voorstel tot onbewoonbaarverkla ing 1 van twee perceelen aan de Wilhelmma 1 straat a St No 31 I Wordt goedgekeurd 1 Aan de orde 1 7o Het voorstel tot continuatie der heffing I van marktgelden Ing St No 40 1 Wordt goedgekeur 1 Aan de orde 8o Het voorstel om de gronden aan den 1 Winterdijk of de vruchten daarvan te ver 1 huren ol te verpachten Ing St No 28 I Hierover voerden het woord de hh Jaspers 1 Noothoven van öoor Straater Dessing en de Voorzitter 1 Het voorstel wordt goedgekamt Aan de orde 9o Het voorstel tot wijziging der voorwaarden betreffende do levering van gas Ing St No 35 Op voorstel van den heer Noothoven vaü Goor wordt voorgesteld dit punt tot de volgende vergadering aan te honden Aan de orde lOo Het praeadvios op het verzoek van A F T Rijntalder tot overneming van depacht van het overzetveer op do Turfsingelgracht Ing St No 33 I Hierover voerden het woord de hh van I do Velde van öalon en de Voorzitter I Het voorstel wordt goedgekeurd Mi lil 7 14 7 10 I OS 10 17 4 41 4 1b t Oi t Ot t is l4 l 1 4 1 4 11 1 U 1 1 U 1 18 1 5 U 8 I 1 4 8 7 4 M 4 08 4 15 f V 11 8 1 f t 4i 1 I H Cl t f 11 I 1 07 I f t 40 ISO 7 S 11 4 I 1 14 ll i4 P 10 4 17 4 5 1S 11 1 t r l 4 4 04 i S ll 0I 11 0 411 5 18 8 M 5 5 85 7 U 40 1147 U 8 05 AU 4 05 4 40 4 80 4 57 4 4 5 10 8 7 4 41 47 40 Si 7 H 1 10 1 U U U U IJ8 s M 10 4 08 tM U 09 10 17 10 4 llJ4 1 oe 11 k aWl dnljntte fl HaU J a ayw J ttm Npfla a aa ni w 4a m apja iai Wijou Mia 0 8 14 00 ftaallatH o in 1 7 44 SOUDl DUN HllSflaa am 1 18 1 08 1 08 14 45 4 11 4 5 S f 1 1 f 5 07 U 5 1 f l f 5 1 4 1 1 1 4 M 4 15 4 45 5 17 5 55 7 5 8 80 8 S9 9 18 n r 8M j 8 1 8 48 8 t 40 B 4 15 w 7 17 10 1 11 15 11 1 11 41 u 10 4 11 4 1 M 67 7 09 41 Il t 7 7 4 I 0 1 t U7 9 19 9 6 15 8 48 7 4S 8 10 10 t 10 8 10 48 l n II K 47 05 55 8 i r io 8 7 18 8 48 0 40 7 89 I M f 3 9 07 0 10 19 10 57 1 00 1 40 15 1 44 li u 11 1 WO W4 Jt 10 14 10 1 11 4 1 1 1 08 O kM j 7 04 M r U 09 10 17 10 4 1144lf 0 1 S4 I 09 S ll 4 01 4 4 I IO 8 4 komen zou eene verhooging van 8 d per I 1000 c f soodig zjjn of ruim et de M De directeuren achten nch verplicht tot dezen uitleg omdat de gasverbraikers die vroeger geprofiteerd hebben van de lag koleqgrgzen en daar dss het meest van genoten met de aandeelbonders nu ook mede moet deelen in de kosten Het is te hopen dat de koienprjjzen een volgend jaar lager zullen zgil daar kleine prijsverhoogingen als nu worden voorgesteld ontoereikend zouden zjjn om in de enorme prgsverhooging der kolen te voorzien In de Geneesk Gt is opgenomen het volgöade schetsje van den heer Lub administrateur dor eerste Nederlandsche Eoodekmis ambulance thans in Zuid Afrika Reeds van verre is de dichte massa op het pla orm van de statie zichtbaar Ooms met grijze baarden zeuns met jong boenderhaar op bet gezicht en tantes wier gelaat diep wegduikt in de zwarte kap Ook nooit s is daar met witte drossen en blauwe of rooie kapjes Hallo kom die gewonden zien De trein staat stil Op elk platform van een rgtnig is reeds een aian geplaatst om de wa £t te bondon anders Btorm die burgers die trein H tasschen den hospitaalwagen en het anderi rgtnig zich indringend tracht een onde oom zich een toegang tot den wagen te ver Pat op oom jij zal zeer krg Dokter Il daar gewonden 1 Is het wederwoord Natunrlgk weet de man dat ergowonden zgn doch hij wil eene gelegenheid hebben om een gesprek te beginnen Ja oom daar is gewonden Is daar een klein de Beer Nee oom Is daar Labaskanje f Nee oom Is daar Stein Ja r is iemand die Stein heet f Walter Stein is hij P Ik weet niet Is bij altemets getrouwvl met die dochter van Grobler van Utrecht zgn district Ik weet toch niet oom Is hg zwaar gewond f Nee niet zoo danig Hg het die koel in die been Ja a a al Been af f Nee nie been af nie Oom is blijkbaar klaar maar zoekt naar een andere gelegenheid om meer te vragen Wie is die kleintje wat hier op die deeskanUte bed lè f Oom ik weet t niet kgk maar op die lijst dia baitau Êangt ik hè nu geen tgd meer nie Ondertasschen hebben een paar tantes zich toegaag weten te verschaffen tot het platform van den hospitaalwagen en staan met open monden te kgken Dokter mag ons Bia n bietje binnen kom kijk of daar ook van onze gewonden is Neen dat kuil liet I naar even p de Igst buiten en als er dan iemand is die u kent zal ik n helpen Nea ona wil zelf zien Nea Tante dat kan niet Och huUe is zoomar Hollanders zegt een nooitje buiten tegen haar man Hnlle denk ons Afrikaners gèé niet om onze mense Ja m kiBdi t Igk ver mij ons zal mar altijd onder die viiwude natia mnet hnit Wach n bietje als ons mot die Engelse klaar het zal ons die Hollanders reeb naak verklaart een oom Er is echler seii tgd daarop te lettes want reeds feebbeh drie taalM es een oom zich toegang tet del wagai weten te vwtchalten doot vM achter biamn to komea Mensen wges todh tm go en pt uit kot hospitaal w kunnen Mer nln doea t Is veel te nauw hier Ja dokter ja oas na Zjj gaan ecÜWr met irMr te bel Inid en aet schrik na na ie e vladrt In een geweon 4M tea eniife flcM gewonden Bf M eelCaaa m d treirr orden in eet cHpte htm H eweaden gevonden tert f d n vier mogen zijn Hoe is jnlUe tier zsresf Nea daar is mouse is die andere eompaartment Ja workel k h ew Ceanl dio Heht gewond is een r pm W ifas iS ten arm zitten een oom een f tante Ne dat het lig niet gezegd nie jnlle moet kisr rite t t velgeade ilatieD Deze wages is voor zieke menschen en Biet voor gezonden wfi zullen nw zenn wel oppassen daar i$n i i hier voor Dokter ons gaat hier nie af nie oss wil kier m Dat kan niet oom jtj moet hier uit Oev weMt karaad Kijk hierzoo jon verd Hollander ons is hier baas en zal ons niet van die trein krij nie Ja oom as jg tea niet wil afgaan zal ik die r iig l at los maak en jg kan hier biy Nou ja Hollander ons zal gaan maar ik zal ver die President zè hoe julle ons mense hier op die ammelanstrein behandel Ja oom da s rech Op het naaste station klimt oom af A et vrouw en kind mopperend over die Hollanders wat zelf koffie drink en nis voor die boere zéé wat voor die land gebloed en geiy bc en die ouders vau huUe kinders wil schei Prins Kan In van Japan die heden op zjjn reis door Europa in Den Haag verwacht wordt ten einde zgne opwachting te maken aan H M de Koningin is vergezeld van het onderstaande gevolg prins Iwakura geheimraad en vice opperkamorheer van den keizer van Japan luitenant kolonel Osbima van den staf der algemeene inspectie van het militair onderwjjs toegevoegd aan Prins KanIn Matsnii ceremoniemeester van den Keizer en van bet Huis van den Prins Vanwege H M de Koningin is aan den Japanschen vorst gedurende zjjn verblgf bier te lande toegevoegd Hr Ms ordonnaiiceofflcier le luit Jhr Six De ontvangst ten Hove een officieel karakter dragende zal de prins hedenavond met ceremonieel in een gala r tuig van het Hof van het hotel Don Ouden Doelen naar het koninklijk Paleis worden geleid Men schrgft uit Texel M de N R Ct van Zaterdag Da haven van Texel is nog altijd zeer ondiep en daarvan ondervindt niet alleen de Bchipperij veel ongerief maar ook het reizend publiek en de post Zaterdagochtend was de monding zoodanig door een diep geladen benrtscliip van Harlingen versperd dat de poststoomboot ongeveer vier uren is opgehouden voor zjj kon nitstoomen Gelukkig zorgde de gezagvoerder tevens postconductenr er voor de post naar Den Helder en terug per roeiboot te laten overbrengen waardoor deze niette groote vertraging heeft ondervonden t Is echter meer dan tgd door flink uitdiepen der haven en verlengen der havenhoofden aan deze toestanden voor goed een dete maken In de vorige maand is een voor beursspelersj gewichtige beslissing genomen door den Hoogen Raad Hol betrof de opdracht van een persoon to Amsterdam aan een firma te Londen om voor hem 500 Barnato consols te koopen De vereffening werd eenige keeren uitgesteld op verzoek van den lastgever tot deze in gebreke bleef te betalen en de effecten voor ziJn rekening te Londen werden verkocht Hg weigerde nu bet nadeolige verschil bij te passen op grond dat de vordrring niet den koopprgs van do bestelde maar nimmer geleverde effecten een speculatiefonds betrof maar enkel het koersverschil tusscben inkoopsen verkoops prgs zgnde speculatie op rijzing of daling dus de opdracht tot doel bad spel waarvoor de wet geen vordering toekent Het gerechtshof had deze verwering ongegrond verklaard omdat was opgedragen te koopen zonder dat daarbij van spel sprake was De Hooge Baad beeft nn beslist dat hiermedff terecht is aangenomen dat ter beoordeeling van de aard der overeenkomst de bedoeling valf den commissiegever om niet een wezenlijke handelsoperatie te sluiten maar enkel een ovioreenkomBt aan te gaan tot verrekening van koersverschil niet in aanmerking kan kamen waar de handeling zelve heeft bestaan in een koop waarop inontvangstaeming en vereffening hadden behootei te volgen De bewering dat dan teeh de wettelgke bopalioges omtrent koep en verkoop bQ het verkoopen van de effecten ter beurze niet waren nageleefd achtte de H B slet afdoende omdat de verhouding tusscben partijen voortvloeide uit ees comsussie eantraet niet uit koopen verkoop Nader wordt omtrent de oorzaak van het trenrig osgelsk dat Dissdagavond gelgk gemeld in den Rgn b j Bingen plaats had het volgende verteld De veerboot was kort geleden nog gerepareerd doch niettemin bemerkten de opvarenden toen z j nog maar op geringen afstand van den oever waren dat er water door den bodem naar binnen drong Daar de boot te veel aeniohen bevatte Tolgene nadere berichten zaten er 22 personen in terwijl zjj riadu ruimte hoed nor 12 kegon er ook spoedig water door de zg en achterkanten binnen te dringen waar de planken van droogte vas elkander geweken waren es ten slotte verdween de geheele bodem onder de voeten der opvarenden Doordien eenigen overboord sprongen sloeg het vaartnig om Op het laatste oogenblik had een der geestelflken nog de tegenwoordigheid van geest zich op te richten en de absolutie over de ongelukkigen uit te spreken Deze geestelgke en de schipper dreven vastgeklemd aan de overblijfselen van het vaartnig den Rgn af Na korten tgd bemerkten zij in de duisternis dat nog iemand op eenigen afstand zich zwemmende trachtte te redden Op hun herhaald hulpgeschreeuw werden zg door een herbergier met behulp van een roeiboot gered Drie Ijjken van omgekomenen zgn reeds aangedreven Men schat bet aantal personen die den dood in de golven gevonden hebben nu reeds op 19 van wie B studenten 2 geestelijken en vier dames Haar tot heden is dat nog niet nauwkeurig vastgesteld kunnen worden Een echtpaar dat zich ook in de boot had willen begeven word op wonderdadige wijzo gespaard doordien een hond dien zij medegenomen hadden weigerde in hot vaartuig te komen Man en vrouw besloten toen maar terug te blijven en ontkwamen aldus een wissen dood Het ongeluk hoeft de aandacht gevestigd op do volstrekt onvoldoende wgzo waarop door 2 oude booten de veerdienst tusscben Rfldosheim en Bingen wordt onderhouden Wanneer er geschikter gelegenheid voor het gezelschap was geweest om over to komen zoudon zg zoker hun leven niet aan zulk een broos vaartuig hebben toovertrouwl taJdsnieuws GOUDA 23 April 1900 Tot klerk bij do Postergen en Telegraphie is benoemd de heer G Grisnigt leerling van de school van den heerTLcopold Aan de rijkskweekschool te Middelburg zgn o a als kweekelingen geplaatst P van der Roer alhier C A Kuysten te Zevenhuizen I C Franke te Benschop Aan do Oosterkade te Rotterdam zijn gisternacht twee jongens van 14 en 17 jaar aangehouden die de ouderlgke woning alhier ontloopen waren WoEUDEK Bedankt voor het beroep bg de Ned Herv Kerk to Hazerswoudo door ds J W H Kalkman alhier ScHOOKHOVBS Door dcnTieer J M Vas Visser directeur der Ned Tramw egmaatschaifpü is by den gemeenteraad alhier oen adrf ingediend verzoekende het reeds toegekende voorschot van f 30 000 te brongen op f 52 500 wat naar mensmag wenschen zal worden goedgevonden Eenigo jaren geledfn werd zeilsteen subsidie toegestaan van I 80 000 tot oprichting van een loraal spoor Nederl R E Volksboa i De Afdeeling Gouda gaf gisteravond in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen haar oerhte voorjaara nltvooring Als opening gafjdojivoorzittor der Afdeeling een inleidend woord wat aangaat doel en strekking en drukte denjwonsch uit dat de wrgaderden zich mochten vermaken zooals dat de gewoonte steeds was op de feestavonden Bg het binnenkomen der zaal trof het ons het gewono mnziek corps niet op zijn plaats te zien en een oogenblik bekroop ons da vrees dat de feestavond wel eens een avond van verveling zou kunnen worden Geen nood door de vlugge afwerking dor verschillende nummers liep alles als van een leien dakje on was bet al weer twaalf uur geworden eer we er aan dachten toen de voorzitter mot een woord vau dank de e eerste feestvergadering sloot Kiettegenstaande bet verplichte entreegeld was de opkomst vrg goed en in opgewekte stemming werd door nagenoeg allo feestelingen het Bondslied meegezongen dat als No 1 op het programma stond Hierna bracht de zangafd St Csecilia het Onze Vader van A Waltman ten gehoore Aanhef es slot waren heel goed in t midden eenige wijfelingen gaf het geheel ons toch den iudmk dat er flink voor gewerkt was Van do overige zangnummertjes beviel ons het best Jagerslied dat uitstekend uitgevoerd word en door zgn frischheid steeds een goed effekt maakt en daardoor het succes van de zangvereeniging iteeds verzekert Wat de tooneelnitvoering betreft de jonge onderafdeeling Advenda belooft veel voor de toekomst Wat ze ons gisteravond vertoonde was door inbond en uitvoering wel in staat de lachspieren in beweging to brengen waarvoor we in Kun6tmin waren bijeengekomen Geheel van kritiek mogen we ona niet ontbonden waar een der executanten te snel en te zacht sprak en zich daardoor geheel onverstaanbaar maakte De grime was uitstekend de heer Timmermans had daaraan de meest mogelgkezorg beateed Telen hebben om het alotnnmmer geltehbs anderen zouden dit misschien als minder passend wel van hot program willen afgevoerd zien Aan ieder zgn smaak Alles te samen genomen zal wel niemand over zgn dubbeltje spyt hebben gevoeld maar waarscbgnlgk anderen opwekken om zich aanstaanden Zondag den gang naar Ons Genoegen te getroosten ten einde zich daar enkele uren aangenaam te verpoozen TUK tOSTllllIËS A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg K 73 GOUDA tetnuittm it iÊ Amslenliitii Vikra smkn m 98 98 lOOVa 88 V M a Hours van 18 APRIL I tv 84V NiDUUmi Uart Ned W S 8 dilo dito dlrc Silito dito dila Holieia übl Gouill 1181 98 4 v o Vm lOl a 67 K ul 10 84 00 ai K ISl 485 57 Binoenl 1894 4i ldito Oraona 1880 4 dila bii Botha 1889 4 dito bg Hop 1889 90 4 dito in toad leaii 1888 dito dilo dit I8S4 5 Hmmii Perpet arbulJ 1881 4 TtmilJ Qein Coaf leou 18 0 4 Of Ifening aerie D Gee leeoin aeriaC JSuiDArs Bp T obli 1B9 tUnnio üb it 8eL 1890 8 YiKnoiti Obl 4 onb p l8 lVUTSSOU Obligtlian 1896 8 BoTTiiUM Stad Ie u 1894 8 NlD N Kir H ndela auil Areoi ab Tab Mg Cerlifi aleii DeliMutsehipp dito Km Hypulbeelib pandbr 41 0 ill M i lorVorateiil iid aOr Hïpolbekb pandbr 4 10 Nadarlanda ha baal aaad 04 Ned Handalmaalaeh dito 1B4 N W II Fae H p b paadbr 8 98 Bott Hjriiolhaekb paodbr 4 i Utt Hvpotheakb dito 4 OoariHa O nt HooR baak aaiid 188 BcsL Hypotheekbank paiidb 5 110 AawiA Eqiil hypoth paaab 4 90 10 1 4 838 100 I 1 1V Va Va z 1417 6 I lOS 74 104 87 ♦ 180 110 108 lOt 100 117 117 78 M Mai L O Pr Lbo ert 8 9 VtD Holl M Bpanr Mil aand U4 Ulj Int Kipl SL Rp aaad Ked Iiid Spnorwegm aaad Nad Zuid Kit 8pm aand 8 dilo dito dito 1891 dito 5 Tiul3poor l 1887 89 A Kobl S 55 Zuid Iial Spwmy K H M 8 55 l OLi N Waraohau Weaneo aaod Bdsl Or Rnaa f ONTV ANO KNr eene grooto keuzo VOOKJAAIiSGAPKS EN COSTUMES TAlFJ iEÜB D SAMSOJW Specialiteit in COSTÜME S MANTELS w JAPONSTOFFEN