Goudsche Courant, dinsdag 24 april 1900

Woensdag 25 Jkpr 1900 39ste laargang Nd 8179 Veemarkt te Rotterdam Maamlag jj April 900 Vette Üssen en Koeien goede aanvoer prijlen waren voor ie kwaliteit 33 e kwal 31 3e kwaliteit 27 cent per half Kilo V te Kalveren Voll varken goede aanvoer islc kwal ji 2dc kwal joV 3d kwal 18V cent per half Kilo Vette Schapen reilelijk aangevoerd De handel was voor alles vlug prijshoadend behalve mindere jorten vet Vee dietraag van de hand gingen mimm coirmt jyieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken CS t S t 9 U a TelefiMi 8 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per ppst 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TcMMiNa t ADVEHTENTIEN worden geplaatst van 1 t6 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o o u 5 lil meii gy nieC wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldbumcaid Superior Druiven Borstlioiiig Extract Weiiairth uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II 1 VAl NCHAIH C Den Haag Hotevmcien VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Volgens de Gardeners Chronicle is deje I azalea nog glorierijker en dieper van kleur I dan de Aialoa mollis Anth Koster en 1 de bloemen moeten ook grooter zijn Üe I Pomulogische Vereeniging te Boskoop wees 1 aan deze nieuwe varUiteit een eert ficaat 1 Ie klasse toe I t Zal voor Anth Kotter een troost zijn I dat zijn Bclioonheidsrecord is geslagen door I een dameg Want de kampioen 19 00 onder de azalea s heet Mevrouw A E Endtz 1 Bil bet Boode Kmis is bet volgende 1 schrijven ontvangen van dr Sohelkly deeluitmakende van de tweede ambniance 1 Harrismith 8 Maart I Het is raij bekend dat met iedere mailge 1 legcnhoid dr Koster aan n bericht zond over I de lotgevallen der tweede Nederlandscbo 1 ambulance Nu het echter mogelijk is dat I dr Koster misschien zelts voor langeren tgd 1 niet in staat is van zich te doen booren 1 acht ik mij verplicht o van mijn kant op de hoogte te fbrengen van de laatste g benrtenissen l e verdeeling der ambulance was zooals u vermoedelijk bekend is tot nu toe als volgt Harrismith centraal hospitaal drs Scbelkly en van der Goot Potgietersfarm veldhospitaal drs Koster en Pino Kroonstudlager velddienst dr Metz Vrodelager velddienst dr van Honthem Tot Woensdag 28 Februari waren allo doctoren op bun plaats dus drs Koster Pino Metz en van Hontbem in Natal dr van dor Goot en ik in den Vrijstaat Op dien dag echter om 4 uur ongeveer namiddags werden onverwacht alle posities door de Boeren verlaten die zich naar de Biggarsbergen en het Drakengebcrgto terugtrokken Ladysmith prijsgevende Het schijnt mij toe dat die terugtocht i zeer onverwacht gekomen ia on ove haast I is in zijn werk gegaan dat de bonpitalen I en ambulancen niet zijn gewaarschuwd 01 I drs Metz on van Houthom met hun agers I teruggetrokken zijn woct ik niet maar acht 1 het echter voor waarschiiniyk Dat he void I hospitaal te Potgicterslarm echter al in 1 bet Engeiscbe rayon is acht ik voor eker I Gister Vrijdag nadat do loopende vage 1 geruchten ofücieel bevestigd waren zond 1 ik aan generaal l riusloo die het oostelijk I gedeelte van de Vrijstaatscho troepen kom 1 mandeert het volgende telegram Vor 1 zoeke eenige inlichtingen over hot gedeelte I der NederlandSche ambulimcp te Potg eters 1 larm Dit telegram vond den genoraal te I vanBeenens paa waarheen bjj zijn hoold I kwartier overgebracht heelt In den loop 1 van den avond kroeg ik het volgende ant 1 woord Nederl ambulance nog te Potgieterslarm kan voorloopig geen wagenH stn I ren om hen to halen Indien Enge schen vrijen terugtocht van wagens waarborgen zal ik hen laten halen Er zijn nog vijf zieken en gewonden Dr Pine gaat n orgen van hier terug Voor dien t d had ik nog een ander telegram ontvangen van dr Pino van van ReoneuB pas Zijn te Potgietersfarm totaal geïsoleerd Hoden morgen nog geen Engelschon te zien ik ben hier om eenige ossenwagens te krijgen om een gedeelte van ons goed op te brengen Het schijnt dus dat dr Koster met zijngroote voorraden in zijn veldhospitaal opzijn post gebleven ia en de beer Pi o de aftrekkende Boeren volgende by don gene iraal moeite doet om vervoermiddelen die 1 deze niet kan of mag zenden in be door I zijn vijanden geoccupeerde terrein en dat 1 de heer Pino moeite zal doen zich weer bij 1 den heer Koster te voege Ik acht het das 1 wel voor mogelijk dat wiJ voor eenigon tijd 1 van dit gedeelte der ambulance zuil n ge 1 scheiden biyvon De heer dr v d Goot heb 1 ik beden naar van Reenens pas laten gaan 1 om aldaar nadere inlichtingen in t winnen die ik nog wachtende bon 1 De heer van Bijckevorael die feder eeni 1 ge dagen hier is vertrekt morgen naar I Bloemfontein Niet kunnende borokonon lhoe lang de correspondentie raet den leider I der ambulance verbroken zal zyn hob ikvan hem overgenomen het restant sal o vaubaar geld toebeboorende aan het Eoodo Kruis Het personeel van het veldhospitaal te Potgiatersfarm dat vermoedoiyk afgcsne den is bestaat uH drs Koster on Piuo f administrateur Ible verplegers Meuleman de Hooge de Vries en znster Hellemana buitendien een HoUandsche kok en eenige Kaffer Verder paarden muilezels wagens enz tenten en het grootste gedeelte van onze voorraden Het personeel dat vermoedelijk de Boerenlagers gevolgd heeft zyn de heereu drs Metz en van Honthem In Harrismith bevinden zich nu als doktoren de heer van dor Goot en ik verplegers Etter en van der Linden zusters Slot Stoffers Charbon Sevenhoven en Westerbeek van Eerke Deze ftllen zjjn gezond terwyi by myn laatste bezoek in Natal acht dagen geleden ik hetzelfde van hot personeel van het Teldhoapittal kon constateeren ADVERTENTIËN Heden overleed na een langdurig en geduldig lydon onze dierbare Echtgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Sara Johanna Revet in den onderdom van ruim 55 jaren N J viH G0R8ELEN B J VA GORSELEN Amtterdom j A f va GORSELEN E P SCHUTDelft I VAS GonsïLis I OTTO SCHUT Gouth J J VAH GORSELEN e N VAN GORSELEN A J VA GORSELEN N J B VAN GORSELEN J VAN GORSELEN 22 April 11 00 De Vereeniging Armenzorg 1 VRAAGT WASSCUEN en MANCfELSOED voop twee Weduwen Werkhuizen voor ecne Werkvrouw Naaien Breiwerk en licht Loopwerk voor een jongen Inlichtingen té bekomen Turfmarkt 109 umm mMM by groote en kleine partyen J P WEEGEN WIJS hanaSl in lloter öouveniestraat 80 Rotterdam Iegelijk prijêopgoat gevraagd van I SATVUBBOTMB Zomer saizoei i 1900 1 m immm GOUDA Pf Hoogslraiil A 122 1H hebben de eer de ontvangst te berichten der nieuwste Hodellen I Dames en I Kinderhoeden Damos welke abusievelijk geen circulaire ontvangen bobben worden beleefd verzocht bovenstaande als zoodanig te beschouwen Een ware Schal voor de ongelnkkigo glachtoffiirs der ZelfbeTl kking Onani on gohcrme ait pattingsn ia li t beroemde werk Z Dr Retaus ELFBEWARI G Uoll ndw h uitgat met 27 sfb Pro 2 ffoldeu Ieder die aan d lerschnkkelnke gevolgen van doM ondeu Ipdt moe h t l en d oprechte Iwnng die hot geeft Kit j rli k duizend van m nkenn dood Te verkregen bj belV iMi Magaun te Leip g N umarkl 84 franco tegen miending van iMt bediag ook in po ti geU m lk i hodiiudal in Hollud s BT viAIulGmpani 77 icr3sri3 jLisr3DEi i T s35r Kort ovsrztcut onxer Prtlsoouraot SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 13 VERMOUTH la Turin 1 50 esch O 1 e 5 Si D a BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i f 1 75 f 2 25 f 2 75 1 3 25 f 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 26 5 I Per Fl Pet Ank tó Fl j xx LISTEAO f 0 65 Nto f 27 75 g j CHATEAU VALH08E 0 75 31 S St E8TEPHE j 0 85 36 t H St EMILION 189 + 1 42 Sf 2 PAOILLAC 1893 155 53 GRAVES Witte Bordeara 0 80 84 S pi 8AUTERNE 1 42 Sri ü ZELTINGEH Moewd 0 90 37 50 gö BOURGOGNE 1 10 47 B De flesschen zyn in de prijzen begrepen en warden ji B ets per stuk teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrygbaar by De flrina T CBEBAS Gouda SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK SCHAIK ft Co s MAllanthe i het best middel der wereld Co s Melianthe geuemt Kmkho t Co S MOliintbe geneert Kiowel oud oU jong Co s Uellautbe mag iu goea huisgazm ontbreken Co S fftelianthe staat voortdurend oader Scheikundig tczlehl Oo S Ittelianthe helpt onherroepelijk Cq B KoIiantbO is bekroond m t Ëeredlploraa s Co B Meliauthe is bekroond met Goud X Co a Mel antlie is bekroond met Zdver Co B Itteliantbe is verktüttbur in flacons J Th TORKKN B KhKp B y WIJK Oudeualrr M KOLKMAN Waddinameei a UOLLUAN BodeanKm PINKSË Nüuwtrteriad rJnl W J rAN DAM BcuuiTêdti k N tabZBSSEN SeAwmAown t irm WOLJPF d Co Weskharen 198 Gouda D Mi ï iJÏS Kleiweg E 100 Ocuda E H VA 51ILU Ve r tal B 126 te liouda A BÜÜMAN UooTdfêckt van 0 Cf rO fa M f by ADVEETENTIËÏf in aUe Couranten worden aang enomen door het Advertentie Bureau vau A UiUNKMAX di ZoO te GOUDA 1 Kilo Ageatm voor Nederland en KolcatMt 9 van der I eyé BotteHbok Gonera Een AFSCHRIFT is voldoende De TR0P01 €A€A0 A Driessen de THOI 0 V CHO€OLAAD A Drieeseu zgn zeer aanbevelenswaar g voor kinderen wakken en Aer t II n t itIook vool Uethebbert van port die in compacten vorm een aangenaam tn krachtig ToedM wonschen GoüDA Druk van A BBINKMAH ai Kuileulandsch Ovvrzicbt m De groote opmarBCh van Lord Eoberts naar het noorden om te pogen den Vrystaat te zuiveren en Pretoria te bezetten kan nog steeds niet worden ondernomen Meer dan een maand is de opperbevelhebber te Bloemlontein en aan voortrnkken schijnt hQ nog niet te denken Hjj wil eerst z jn mg en z n flanken van vSanden gezuiverd hebben Maar heel gemakkelijk en heel ving guat dat niet Als klissen hangen de kleine snel bewegende vlugge commando s aan zjjn zjjden en beletten hem zjjn plannen uit te voeren Op korten atstand van de plaats waar hg met 60 000 man zich bevindt wordt een Engeiscbe afdeeling door de Ëoeren omsingeld en afgesneden en alle pogingen om haar te ontzetten mochten nog steeds niet baten Reeds nu gevoelt lord Roberts wat de guerilla zeggen wil in Afrika onder moeiiyke omstandigheden met een groot en log leger dat ophoudelqk moet worden voorzien van alles wat voor voedinét verpleging en verzorging noodig is en dat dan nog geen stap doen kan zonder lastig gevallen gekweld of bemoeiiykt te worden Het militaire genie van Napoleon I was niet bestand tegen zulk een guerilla in Spanje de Franschen die in geheel Europa overwonben moesten het afleggen in Spanje Zal Robert lortuinlükar zijn dan Napoleon en zullen de Engelschen volbrengen wat anderen steeds mislukt isT Wg hopen het niet en w j verwachten het ook niet indien de Boeren eensgezind zjjn en elkander bljven steunen Doch dan moeten zy nooit vergeten wat zg geschreven hebben in h t wapen van de Z A Republiek Eendragt maakt magt Ten gevolge van het doorlaten van de troepen van genoraal Carington over Portugeesch grondgebied te Beira heeft de Transvaalscbe regeering den consul generaal van Portugal te Pretoria doen weten dat zg voortaan Portugal beschouwde als den bondgenoot van Engeland Het gerucht loopt dat de consul de heer Demetrio Cinnatti alhoewel zeer gezien te Pretoria over de grenzen gezet zal worden om aan te toonen dat de relaties tnsschon Transvaal en Portugal zgn afgebroken President Kruger is niet al te zeer verrast over de houding van Portugal dat reeds meermalen om Engeland te behagen wapenen en ammunitie sedert het begin van den oorlog liet aanbonden Maar htj wilde zoowel de voordeelen als de nadeelen van den toestand en beeft alleen daarom de betrAkingen FEViLLElOJM HARTSTOCHT Naar het Vraoach 4 IX De toebereidselen voor Clara s huwelijk werden met verwonderlijken iptoed in gereedheid gebracht UerbUy vertrok aanitonds naar Beny om zijne familieparen in orde te laten brengen Post en telegraaf werden te baat genomen om alle leveranciers tot den allentitersten q oed aan te oren De markiezin Hie een jaar lang in volkomen kalmte had doorgebracht zag zich nu MDsklaps omringd door allerlei drukte waaraan zij nagenoeg gelwel ontwend was Mevrouw Bcau Uéu betieuride het dat Clan niet liever eenigen ti d had willen wachten alvorens hare keus te beMlen Doch aan den anderen kant moest zij erKeonen dat het niet waarschijnlijk was dat jon ieden van rang en van fortuin io onze materieele eeuw er toe zouden besluiten ett mei e londer geld te vragen Z geloofde lelts dat het een zdduam geluk was tn cht critieke oog nblik aanalondi een echtgenoot voor Clara te hebben mogen vinden van wien men zooveel goeds had gehoord en gezien De jonkvrouw de Beaulieu deed al wat in baar nxna§ea wai om ban moeder in deie niets afgebroken om zich do mogelgkhoid voor te behonden een inval in het Portugeesche grondgebied te doen Wat er terecht moet komen van de zending der ÏBoerendepatatie die op dit oogenbUk de Europeesche vorsten tot interventie wil opwekken is duidelgk zegt het Berl Tageblatt De samenwerking van den Rassischen Czaar den Dnitscben Keizer en hoofd der Oostenrgksch Hongaarscho monarchie die thans weder gebleken is kan voor haar arbeid als geen goed voortceken beschouwd worden Hot is echter te hopen zegt Arthur Levyssohn in zgn weekoverzicht dat de deputatie zoo zg in Earopa schipbreuk Igdt in de Vereonigde Staten meer succes hebben zal President Mc Kinley heeft zooals te begrijpen is persoonlijk weinig lust na de eerste weigering van Lord Salisbury op zjin aanbod tot interventie zich nogmaals aan zulk een alwgzend antwoord bloot te stellen Maar in de Vereenigde Staten noemt de openbare meening een steeds krachtiger houding aan ten gunste van de Boeren Het onvormoeldo en geestdriftige optreden van Webster Davis is daaraan niet vreemd En Mc Kinley moet rekening houdeu met de kansen van een verkiezing Ziet hg in dat de eischen der verkiezingscampagne ham noodzaken toe te geven aan de steeds sterker wordende pro Boer neiging n in het land dan zal hjj zeker trachten aan de wenscbon der deputatie te gemoet te komen Aan ideale beweegredenon moet men dat echter niet toeschreven vooral niet bg Araerikaansche politici Het is geheel een quaestie van recbtstreeksch belang Dit is treurig maar het schgnt onvermgdelgk De kritiek van Eoberts wordt in de Engeiscbe bladen nog alt jd gekritiseerd Men vraagt waarom Juist de Spionkopgeschicde nis wordt gepoblieeard en er niets wordt gezegd van de voor het minst zonderlinge gedragingen van Methuen bg Spgtfontein De re den zon daarin gelegen zgn dat Muthnen behalve dat hg lord is ook bgzondore vrienden heeft aan het Departement van Oorlog Ook wordt gevraagd waar de kritiek blgft op den Hertog Van Teek die meer dan een flater beging maar bniton schot wordt gelaten ja omdat hg de Hertog van Teek is De zonderlinge houding van het Departement van Oorlog wordt verdedigd met de zonderlinge bewering dat de terugroeping van Natalache generaals volstrekt niet door de kritiek wordt geëischt want men zou kwaads verinoedende stemming to houden Zij trachtte voortdurend een vroolijk gelaat te toonen en aan iedereen den indruk te geven dat zij zich volkomen gelukkig gevoelde Alleen de barones Sophie was eenigszins op de hoogte van haren werkelijken zielstoestand Zij ondervond hoe Clara wanneer zij zich met haar alleen bevond ter prooi was aan de hevigste onrust en aan uitt rstingen van opbruisenden toorn Zij begon zich te beschouwen als een slachtoffer van den onverzoenlyken haat harer vijandin als een martelares van het noodlot en deze overtuiging deed bij haar de verschrikkelijkste plannen der wraak ontstaan Alles wat haar viveffer tot lijdelijk dulden had kunnen aansporen weid door dergelijke overwegingen in hate ziel allengs tot zwijgen gebracht Haar hart gevoelde niets anders meer dan bitterheid wrok en ontembare wraakzucht Zells hare uiterlijke schoonheid ondervond den invloed dezer gemoedsverandenng Hare vroeger zoo sprekende en levendige gelaatstrekken deden nu aan de klassieke doch onbewegelijke lijnen van een marmeren standbeeld denken Indrukwekkend schoon maar zonder warmte of leven Al was hare plotselinge toenadering tot Philippe Derblay aanvankelijk het resultaat geweest van zenuwachtige overijling die nu eenmaal was gepleegd besloot zij hare toekomstige plannen daarmede in verband te brengen en zichzelve een gedragslijn voor te schrijven waarvan zy sich voor niets ter wereld zou laten afbrengen Zij gevoelde zeer goed dat Derblay haar volkomen onverschillig wu en zij was hem ook ia het minst nie anders eiken generaal maar naar hai kannen zonden die een flater maakt De militaire medewerker van de Wostm Gaz vindt doio bewering oenvondig belacbelgk Waartoe kon bet dienen vraagt hy het prestige van BnlJer en Warren te verzwakken Niets pleit me r voor de vaderlandslie dQ van die gefteraal dat zy feit dat zjj onder zulk con Regeering blgven dienen de openbaarmaking mo Bt dienen om de kritiek af te wenden van het legerbestnur zeH Half ironiach spreekt de Wcstm iaz ook het gerncht tegen dat de Hertog van Teek bot bevel voardo over het konvooi dat b i MielieBspruit door de Boeren verrast werd Do TïlwidBchap van den vorst weegt meer dan de tgandschap van gansch een volk Zoo schijnt da Engeiscbe pers te oordeelen in baar boHchouwingen over de samenkomst te Altona Voor hol Daitsche volk ia het natnnrlük niet aangenaam op doze wyze als onmondig te worden et Chonwd Maar in het wezen der zaak he de Kngelsohe pers gelijk De stem van bet geheele Duitsche volk weegt het minst En waarom zou men dan aan do overzgde van de Noordzee zjjn vrengde over de opvallende daad des keizers niet laidü uiteni Dat do Daitschers over het gobourde niet S esticbt i 8pr ekt wel van zeU ook al blgkt y de bBfcende on r jheld der pers He ontstemming van het volk niet zoo duidelijk als elders wel het geval zon zjjn geweest Men moet een beetje tasschen do regels doorlezen of de stemming uit andere uitingen afleiden Dat een comité te Leipzig Max Mniier wegens zjjn verdediging van iCngeland s politiek op plechtige wiJze den naam van Dnitscber onwaardig verklaart is zeker niet onaardig Maar of zoo iets den keizer treffen zal V Om getroffen te zijn zou by zicb Dnitscber moeten gevoelen on dat doet deze vorst van een zoo sterk sprekende Engeiscbe afkomst niet De ontmoeting tusacben oom on neef welke dos zeer de aandacht bl jft trekken beeft onderwyl tweeërlei gevolg In de eerste plaats dat de hertog van York do volgende week naar Berlijn gaat om bet Engetsche bof b j het leest van den kroonprins to vertegenwoordigen Ats nu bevestigd wordt dat een prins van Savoye daar ook komt zal bet das een bede vorstelijke samenkomst zgn In de tweede plaats acbt de Times het oogenbUk geschikt om keizer Wilhelm als Daitschland bescbonwende te vragen Waarom zonden de twee volkeren geen vrienden zün Het is zeker dat Engeland en Daitschland dankbaar voor zijne blinde toewijding Daar zij niets wut van zijne edelmoedige plannen beschouwde zij zijne handelwijie als voortkomende uit eerzucht om een aristocratisch huwetijk te sluiten en in eene rijke adellijke familie te worden opgenomen Zij had zelfs een stelligen weerzin tegen hem opgevat omdat hij zich zoö gemakkelijk had geleend tot de cómedie welke i tegen over de Bligny genoodzaakt was te spelen Alleen wist ze dat zij in hem een volgzaam eu inschikkelijk echtgenoot zou vinden dien zij Eonder veel moeite zou kunnen leiden en dat was wat zij verlangde Wat hij aan geboorte miste lou hem aan uiterlijken invloed worden vergoeïl Wij leefden nu toch enmaal in de gouden eeuw der parvenus meende zij In het eerst deed Clara oog pogingep om zich onverschillig te toonen doch het was hoaronmogdijk op den duur al de bitterheden terug te howien die haar op de lippen zweefden Het was voor haar een ware verlichting dat zij hare vriendin Sophie tot deelgenoot kon maken van de viymendc smart die haar de ziel verscheurde De Barones bewonderde Clara s moed en voortvarendheid en begon tegelijkertijd iets van hare plannen voor de loekomst te vermoeden Zijzelve die reeds drie jaren gehuwd was begreep in welk een moetelijke verhouding Clara langs dezen weg noodzakelijk moest komeb en zij beproefde haar van gedachten te doen veranderen Doch hoe ztj ook sprak mets mocht baten De Jonkvrouw de Beaulieu gebolde niet meer aan recht of rechtvaardigheid en was bereid om iedeieen die haar in den weg trad aan hare lui de twee beschavende machten der toekomst zyn Er is voor Engelschen en Daitschers genoeg plaats in de wereld Bü vriendschap bobben de twee volkeren meer te winnen dan by vijandschap Volkomen waar Er is in de wereld plaats voor Engelschen en voor Dnitscbors Maar Zuid Afiika is ook rnlm genoeg voor Hollanders en voor Engelschen terwül F ngoland toclt geen HoUandscben stam naatit zicb duldt En dat zou bet Dnitsche ras ook ondurvindea tenminste daar waar hot niet sterker is dan het Engeiscbe Verspreide Berichten Frankbuk iiSatordag ia de tentoonstelling bezocht door 150 104 personen en oergister was bet bezoek door het prachtige zomerweer nog voel grooter Voor het oorst was de tentoonstelling eergj iteravond geopend voor het publiek om de gasen de electrische verlichting te beproeven De reeks groote feerten die door den gemeenteraad van Parys tijdens de Tontoönstelling zullen worden gegeven is Zaterdagavond geopend met een diner van 430 couverts in bet Hotel do ViUe De president der Ropabllek en t e echtgenoote de ministers de gezanten de commfssanssonge neraal en do gedolegeerden der verschillende landen op de Tentoonstelling namen er aan deel Geen enkele redevoering werd gebonden Het algemeene comité der Frausche socialisten heeft voorgesteld aan de SocialistiBcbe partyen in de verschillende landen op de agenda van het internationaal socialistiscb congres dat dezen zomer te Parijs gehouden zal worden de volgende vraag te plaatsen ter behandeling Maken do aangroeiende beweging van de opeenhooping der kapitalen de door politieke middelen niet te keeren economische wanorde welke nit hun conrarrentie voortvloeit en de voortdurende verslimmering van don toestand der arbeiders niet een onmiddeliyk conflict tnsschen arbeid en kapitaal onvermljdeiyk welk conflict den vorm zal aannemen van een algemeene werkstaking f Als dit voorstel op do agenda geplaatst wordt en bet wordt aangenomen dan acbt men bet proclamceren van een onmeteiyko iutomationale werkstaking niet onmogsljjk Do socialist Oirardin is te Bolssy gekozen tot kamerafgevaardigde men op te offeren Haar cenig doel was De Bligny te vernederen en zich op AlluïnuU te wreken Kot eernte slachtoffer dat zij daartoe noodig had zou niemand amlers zijn dan de edelaardige en grootmoedige Philippe Derblay die op ditzelfde oogenbUk over mets ander droomde en dacht dan over het geluk dat hij aan d zwaarbeproetde Clara zou schenken I3eze hardvochtige plannen konden natuurlijk b itinmnd als Sophie de Préfont geene instemming vinden Zij meende niet geheel to mogen iwijgön over de bedenkelijke gevolgen welke een fhirgelijke handelwijze voor Clara zou kunnf n hebben Zeker die Mijnheer Derblay was natuurlijk zeer vereerd met zijn onvertracht geluk dat was te begrijpen Doch zou hij tevreden zijn met de enkele eer van de echtgenoot van Clara de Heauheu te mogen heeten Was het dan onmogelijk dat hij luar werkelijk liefhad en dal niet slechts eerzucht zijne daden bestuurde Kn zou hij dan kunnen dulden lat de vrouw wie bij met liefde en leederheid tegemoet kwam hem met koude gevoelloosheid terogstiet De barones trachtte CUra aan het verstand te brengen dat in het huwelijk de vrouw niet meer de volkomen meesteres is over haar doen en laten De man beeft dan ook een woort c mee te spreken En het was immers reeds gebleken dat mijnheer Derblay iemand was met wien niet te spotten viel en die zeer g oed wUt wat hij wilde i CUu moest dus voorzichtig zijn ir or tit vtrvoig4