Goudsche Courant, woensdag 25 april 1900

No 8180 Donderdag 20 April 1900 30ste Jaargang A DVERTENTIEW 0RGEL AVOl D HEROPENING VAN HET Café Restaurant VREDEBEST Hoofdpriji er 600 000 Mi mimm mam DiieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefes t ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters woi den berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Teleraon o 8t De Uitgave dezer Courantg eschied dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Voor de vele WSVon van bartclSke deelneming bii het overlijden van hanne innig geliefde Dochter en Znster l ETKUNELLA JOHANNA ALBERTA DEOST betuigen ondergeteokenden hnn weigemeenden dank Mevrouw de Wed DEOST GotJDRUAK MejnHronw G C M DEOBÏ HjUbteïcht 24 April 1900 Sociëteit Ons Genoegen Belandhebbenden wordt b j deze bekend gemaakt dat de eerstvolgende BALLOTAGE Toor het LidmaaUchap der Sociëteit zal plaats hebben op ZATERDAG 12 MEI a 8 en de Ballotage Lijst op ZATERDAG 28 APBIL a s gesloten wordt Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretaris Gouda 24 April 1900 GEVRAAGI BAI HWËllliERS en een DRAAlER BANKWERKER Weit DE ZAAN Wormervoer TREKKING 17 MEI 1000 DER Vooriilisaiig te HOTTERDAM zyn verkrijgbaar 4 64 CKST bü A BRINKMAN ZN a OTjx jf H o o 1 d p r ij I e n Een hecht stork zeer soiled gebouwd PAND te Rotterdam Waarde p m 18000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een Inxe RIJTITIG met 1 PAARD oompleet Een fijn RUTtnG met 1 PAARD aïÏAMM KABAJIIH DU üiinteiDps NOUVEAUTÉS WH verioeken de Dames die ons gelUus treert modealbum voor het i5oi er nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan MimBSJAmZOTAC i oris Hetzelve wordt dan omgaand vratU en Ct urgrr al25 rancsvryva alle koaten aan huis met ff vorhooging Roeinedltlft ktwH or Koiendwl N II alt puutuiniil mwnivuii umid tw Rlimi Ualt Jioh tTW i dl Mid pgo ladai n g r C DU ji J jryjiprëj d jd l T r diaBkdaD È£l 0 tal TMtniBWMi m btt io d vMtH f ij J 4 atori m Mf TO Vbu TM torll SuBlerB Vk wordt dit niid rwnMwd BacueH Uitgebreide Leestafel Zalen beschikbaar voor Verkoopingen Vergaderingen en Partijen Plats du Jour il f 0 60 Diners van af 1 en hooger AANBEVELEND PRAEPARATEN VAN kwalen n Kritiwhen leeftUd en Vcrkr ii Uar naco 1 00 en 1 0 60 m boi n4 X Kp O OO as rr Melksuiker T jt rtC r Asthma Cigaretten Zr lT S Z r SÏL FRUIT FUKUATinr tceeii V r i beltn Mleralnt CotlïMtlMrtc vooral ook l taMni t KifALl M rt HOI M J i en d uo dwtr de vorm voor het kind begeeniJK S a astilles g J F iri f t Hoeal Verkoudheid en Keelpljn h t ee IIJ oplo enJ e a l il d middel bU ul n n ndh d u a e d Q lleJ 1 crkri mbaar Pn s ƒ 0 20 n ch je C P BACKERS nd in KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Akikllfl standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvahayen 78 MaalsfliappeP Kapitaal KE WIU IOJ VGULUKN Po Banrg eir nder controle van het ili e een f fOOO 0 en f too Conpons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de HeerenlM J yglKR Co GebrS Stoll werck s Chocolade en Cacao StoUmrck a Chocolade oe Cacao Butntten De irnia bchmildo 7 Brerets als Hoflef erRHClcr 44 Eere Ülplomas gouden ei z Medailles eon h wt J uul üd in febri a t Beed HU h de Acc em naUonalI Mlwtrok t laUikaal is verkrijgbaar bn U H tunüaours ömieu fhmfinudvertegenwoordiger loor ï ederiawl Jidiog aattenlodt é Amaterdam Kalverslraat 108 0iSml Patent H Stollen De door den ataat gegamid eTd lea bi è hut jetuk de band Uitaoodlging tot deelneming In de Kanten f n d door den Staal Usmbunt ge r rborjd fjToote Geldloterij waarin wker U Uillioen 349 325 Uark UdvoQneQ moeten worden He pryzen van deze veel voordeel biedende Geldloterü die volgeoa bet plan sleolita 118 000 loten bevat rijn de volgende De hoogste prija ia eventueel 600 00O Mark 9pr a 10 000 Mark 66pr a 6 000 Mark 10 pr a S OO Halk 0 pr a OOOUark ali pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40pr a SOO Mark 140 pr a SOO Mark 9g 6i pr a IK Mark 19 pr a 114 104 100 9461 pr a 78 46 11 M totaal 6V liO prijien Premie t SOO OOO Mk 1 pr a 100 000 Mark 1 pr a 100 000 Mark prlji a 75 1100 Mark 1 prij a 0 000 Mark 1 priji a 66 000 Mark l prija a SO OOO Mark 1 priji a 66 000 Vark S priJL a 60 000 Mark 1 pnja 40 000 Mark 1 prijs a S0 000 Mark i prijz a iO O O Mark De Hooöprjja in de Ie klaoe bedraagt Mark 60 000 atijgt in de Se kl tot 66 000 M in de e tot eO 000 M in de 4e tot 06 000 H in do o lot 7I 000 M in do 8e tot 76 000 Mark in de 7e tot SOO OOO Mark en met de premie van 800 000 M event tol 500 000 M Voor de eerale prijtlrekkinK die olBoieel ia vaatgealeld kofll een ekeel origineel lot sleehta Guld 8 80 een halt ori in l lot aleclita Quid 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld 0 90 1 0 inleggeideu voor de volgende ktaaaaa loowel als de juiste Ijst der prlJMn worden aangegeven in hel oflicieele trokkingaplan vooriieii van hel Wapen van den Slaat wolk plan ik op aanvrage gratis veirond Iedere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gehad hebbende trekking de oSiiieelo trekkingslijsl De uitbetalmg en veraending van de prljBen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners oa onder de strengste geheimhouding af Iedere bestelling kan men eenvoudig por postwissel opgeven ook togen r mbours fiT Men wonde lich dus met de aanvraag om toezending vnn loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogel k ot uiterlijk lol 3 Mei e k met verlroowen lol Samui l IlcckstluT Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitaehland Mcuw onovertroOen i l rof Dr Liabers welbokeud jUKüWSRACHT IUZia UlUn kt met Ksbrlsk m k tot voortdurende radioale B lehere geneiing van alle Mlfa de meest hardnekkige Mnuto tlekten vooral ontstaan doot Lm aldwalingen op jengdigcn leeltgd Total genezing van elke iwakte Bleet ucht Bananwdhaid Hootdpyn Migrain Hartklopping Maagpflo lachte pSsvertoring Onvarmogen Oeo1i bep4 Matth v d Vost lW homm l iTpJta M Clftan fc Co Eott rd F Happel s Gr enhage I Ilalmmans do Jong J Csn Bott rd a Wolff k ö f rn bii allé drogisten f ST SCHIEDAMMER GENEVEE Merkt NIOHTOAF Varfcrljgbaar bfit M PEETER8 Ju N B Als bewijs vaa echtheid is I I r oujhet on kurk steeds voo rHIEDAM I B ir a den naam dar Pima J l p BOPFK Ë CASSITO TANDAKTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nar VEIJDAGS van 4 uur ZONDAGS alwezig OoüBi Druk van A BEINKMAN tZn Inrichtingen welke gbvaar scijade of hindbk kunnrn veroorzaken BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Pat ZIJ vergunning hebben verleend aan J S Exalto en rijne rechtverkrijgenden tot het oprichten eener sigarenfabriek annex droogerij voor sigaren in het perceel aan de Stootsteeg wyk A No 69a kadastraal bekend sectie C No 58 Gouda den 25 April 1900 Burgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER kleinbandel in sterken drauk BURGEMEESTER en WETllOUDERS van GOUDA brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aug f88 1 Staatsblad No 97 ter openbare kennis dat bij hen is ingekomen een verzoekschrift van de navolgende persoon waarbij VERGUNNING wordt gevraagd om in de bij liaar naam vermelde locahteit bterken drank in het klem te mogen verkoopen ajs Naam van de Aanduiding der Verzoekster locahteit K Vonk Korte Akkeren wed J Stravcr P 577 Gouda den 25 April 1900 fiursemeeBter en Weihouders voornoemd H L MARTENS De Secretaris BROUWER Buitenlandscli Overzicht Het telegram van Lord Roberts uit Bloemfontein meldt dat de generaals Hart en Brabant de stelling der Boeren omgetrokken z jn en eergisteren om 1 uur acht mijlen ten zniden van Wepener waren aangekomen Dalgety meldde Alles gaat goed De eUde divisie en twee cavaleriebriga des zjjn eergisteren in den namiddag te Tweedegelnk aangekomen zonder ernstigen tegenstand te hebben ontmoet Generaal Hamilton beeft eergisteren de hydranlische fabrieken te Sannas Post bezet Daar de vjand in aanzienlijk aantal de naburige heuvels bezet houdt is de negende divisie uitgezonden om Hamilton te steunen De brigade van Maxwell heeit zich oergisteren meester gemaakt van de henvels die de brug over de Modderrivier bfl Kranzkaal bestrijken Die brug is een gewichtig FEUILLETOIM IIAlVrSTOCIIT Naar het Fransoh 43 Doch hoeveel moeite de barones zich ook gaf om dit alles aan hare nicht duidelijk te maken Clara de Beauheu bleef ongevoelig voor hare overredende taal Zij had zelfs eenige spijt dat zij aan Sophie in een onbewaakt oogenblik een bbk had vergund in haar eigen hart Om die reden besloot zij voor het uiterlijk van batterij te veranderen ten einde de barones gerust te stellen De barones liet zich vangen in een strik en begon weer voor e toekomst het beste te hopen Was Clara maar eens getrouwd dan zou hare sombere melancholie van zelve wel verdwijnen dacht rij Zij had wel meer voorbeelden gezien hoe in het huwelijk de heftigste en onstuimigste karakters veranderd werden in erigelen vanxachtheid en geduld Intu9schen was Derblay van zijn reis teruggekomen Hij had reeds den trouwring medeeebracht Het was een prachtige donkerroode robijn met briljanten omzet Met bevende stem vroeg hij aan iiine bruid de vergunning om zelf dezen nng aan haren vinger te mogen steken Clara beschouwde het vorstelijk juweel met een minachtenden glimlach Zij reikte Phihppc Derblajr met zd K onvenchillighcid hare blanke hand en aprak verbindingsmiddel waarvan de Boeren drie weken geleden druk gebruik maakten Hoe het r in don Vrijstaat eigenlp uitziet is nit de telegrammoii niet op te maken Maar dit is zeker do Hooren houden zich krachtig staande tnsschen Ueddersburg en Wepener en de beide colonnes door Robert algezonden om kolonel Dalgety te ontzetten waren nog steeds niet in staat oen stapje verder te komen Rundie in het westen Brabant ie het zuiden zgn nog lang niet in de gelegenheid om de bezetting van den Jammersberg te ontzetten Generaal Eundle beeft tien dagen noodig gehad om de 54 K M af te leggen die Bethanie scheiden van z jn standplaats volgens do jongste berichten ten zuid oosten van Dowetsdorp Blijkens de Kngclscho telegrammen was hiJ daar in een terrein dat door den vyaud verlaten was Hoeveel maanden hij nu nog noodig zal hebben ora de 50 K M af te leggen die hem nog scheiden van Wepener in een gebied dat door de Boeren bezet is en waar hij voortdurend slag moet leveren is niet na te gaan Brabant die nit het zuiden oprukt komt ook weinig verder z jn opmarsch wordt eveneens door de Boeren bemoeilökt en belet In het Noorden van den Vrijstaat gaat het al evenzoo Lord Mettraen hoeft geen nederlaag geleden maar hg is toch weder op last van lord Roberts teruggetrokken naar Boshof Hij had de opdracht de Boerenstrudmacht bij Kroonstad om te trekken als lord Roberts haar in hot front aanviel Reeds was hij opgerukt naar Hoopetad maar hij is er niet in geslaagd die plaats te hereiken Lord Roberts bleef te Bloemfontein bezig gehouden door de gebeurtenissen in het Zuidoosten van den Vrijstaat en Methuen wiens communicatielijnen met Kimherley gevaar liepen afgesneden te worden moest terugtrekken Het telegram van den tsorrespondent der Standard te Bloemfontein wuarnit wiJ reeds iets medegedeeld hebben luidt als volgt Het is onzeker hoe lang het leger van Lord Roberts nog te Bloemfontein zal blijven De schijnbare werkeloosheid moge onhegr jpeliik zijn voor veel waarnemers die tbnis zitten en wordt ongetwijfeld scherp afgekeurd door de ongeduldigen onder het publiek Maar zij die vroegere groote veldtochten dip tegen de Franschen in het Spaansche schiereiland vooral bestudeerd hebben zullen zich ongerust noch ontmoedigd gevoelen In Spanje waren er lang geen enkel woord van dank Toen Philippe den volgenden morgen weder op het kasteel kwam zag hij met schrik dat ziJ den nng niet meer aan haren vinger had Hij durfde echter zijne verwondering niet uitspreken In hare tegenwoordigheid was hg nog altijd even beschroomd I Doch de bhk eijner oogen die onafwend op Clara s rechterhand gevestigd bleien was zoo welsprekend dat 7ij niet kon nalaten op verontschuldigenden toon te zeggen Neem mij dat niet kwalijk maar ik draag nooit nngen Die verklaring stelde Derblay weder gerust Bachelin had hem trouwens gewaarschuwd en Derblay wist maar al te goed dat hij zijn geluk alleen te danken had aan Clara s spijt over de beleediging welke de hertog de Bligny haar had aangedaan Doch hij gevoelde zich sterk genoeg door zijne liefde om dït be waar niet te tellen Hij was vast overtuigd dat hij op den duur de macht zou hebben ora Clara s hart weer in eene kalmere stemming te brengen Haar hart was niet dood maar slechts tijdelijk ingeslapen Langzamerhand zou het weer begmnen te kloppen En voor wien anders dan voor hem die haar m het wanhopigste oogenblik van haar leven was tegemoet gekomen Vreemd maar telkens als Philippe op het kasteel Be i u kwam was zijne stoutmoedigheid verdwenen Hij was ontevreden op zichzelven omdat h niet de gaaf bezat als door een wonder zijn eigen hart te kunnen openteggen en aan zijne jonge bruid al de schatten van liefde te vertooncn die daarin lagen besloten InmiddeU waa Athénaii Moulinet die kookte van durige tijdperken van rust veol langer dan het tegenwoordige in de toch met succes eindigende beweging tegen de Fransche maarschalken en toch hadden Wellington s ktijgsbedrijven plaats in een vriendschappeIgk gezind land en het oorlogsterrein waa zelfs In die dagen betrekkelijk gemakkelijk te bereiken uit London Daarentegen moet Lord Roberts oprukken door een gebied dot in alle doelen openlijk of in t gehoi vijandig is terwijl zijn hoofdkwartier 1000 KM van de zee en 11 000 KM van ijn eigenlijke basis verwgderd is Do ontzaglyke moeilijkheden van het transport onder deze omstandigheden de noodzakelijkheid om de behoeften van het leger weken vooruit te regelen voor het geval dat de verbindingslijn tgdeiyk afgesneden mocht worden de ongoregeldo toestand waann het land verkeert in de achterhoede van hot oprukkende leger en do guerrilla tactiek door den vijand gevolgd dat alles werkt samen om den opmarsch te vertragen Iedereen zal inzien dat geen voorwaartscUo beweging van de hoofdmacht mogelijk is zoolang Roberts flank nog bedreigd wordt of men zon zeer ernstig geVaar loepen De maatregelen die genomen zjjn om doze voor de hand liggende taak ten uitvoer te leggen zijn door de zware regens ernstig bemoeilpt maar binnenkort lallen wy weten of de vijand voornemens is zjjn strijdmacht nog langer in het zuidoosten van den Vrijstaat saamgetrokken te houden of dat hjj zicb vergenoegen zal met de verdediging van de streek ton zuiden van de Vaal J e correspondent troost zich verder met M overweging dat het uitstel in don opmarsch van Lord Roberts in allerlei opzichten do Engelschen ten goede komt het land wJfjjt beter onder den duim gehouden het leger goed georganiseerd krachtiger en bewegelijker de verbindingslijn goed bewaakt Ziedaar wel een optimistische beschouwing Maar zonder de gebeurtenissen te willen vooruitlüopon zouden we toch willen opmerken dat de Spaansche oorlog in het begin van deze eeuw nog andere leasen geeft dan die welke de correspondent er uit trekt mits men de zaak beschonwt van do zijde van die partij welke toen ook tegen een guerrilla te strijden had en daarby haar beste krachten verspilde De Times ziet in do lompeuse opwachting van den Prins van Wales door den Duitschen Keizer te Altona een manifestatie tegenover de in Duitschland thans heerschende Anglophobic Dit laatste woord is zeker ge woede over het mislukken van haren boosaardigen toeleg weder naar Parijs vertrokken en had zij haren vader en haar bruidegom met zich metOEj troond J Mouhnet had eerst oog bij de familie de Beau heu een afscheidsbezoek gebracht en was bij die gelegenheid door de markiezin met hare gewone beleefdheid ontvangen Ook zij had dus eene rol vervuld in de comedie welke de beleedigde Clara door hare geheele omgeving wilde gespeeld zien De Moulmets en ookde hertog de lUigny waren dui wel genoodzaakteenig geloof te slaan aan de verklaringen dertrot Jie Clara de Beaulieu dat zij zich m hetminst niet belecdigd of gepasseerd achtte Dehertog kwam zelfs tot de slotsom dat hij inderdaad niet zoo mibdadig was geweest als hij eerHtzelf had gemeend Athénais daarentegen nam zich stellig voor vroeg of laat een geduchte weerwraak te nemen Haar eerste plan om haar huwdi k met groote praal te doen vieren in de slotkapel van La Varenne werd nu gewijzigd Hèt huwelijk zou te Parijs gesloten worden Zij begon naroelqk te begrijpen dat veh der genoodigde Parijsche vrienden wellicht niet tulk een verre reis zouden willen ondernemen Z vertrok dus naar Parijs met de stellige l elofte van te zullen terugkomen bij ge legenneid van het huwelijk harer toekomstige nicht de lieve Clara Het vertrek van Athénais was voor CUra de Bedulieu in den vollen zin des woords een pak van het hait Nu hare mededingster weg was scheen zij vrijer te kunnen i emen nomen omdat de Times geen ander wist Begrijpt t blad niet dat zulke manifestaties niet meer van onzen tyd zyn en een monarch die er zich aan waagt op een gevaarlijk terrein komt een gevaar dat door de hulde den Keizer straks in Engeland gebracht niet wordt weggenomen Reeds maakt de Uresdener Nachrichten de opmerking dat dissonanten tusschen het gevoel van het Duitsche volk en de handelingen van den Keizer niet bevorderiyk zgn voor de monarchale idee in Duitschland Elders wordt gezegd dat na de reis onlangs door den Keizer gemaakt en dnarby gevoegd do ontmoeting mot den Prins van Wales de ontvangst van het Boe engezantschap aanbevelingawaardig zyn zon ala een getuigenis van werkeiyke nontraliteit De wel eens OfBcionse Nat Zoit zoekt naar een verontschuldiging voor den Keizec en meent dat het medeiyden met de strijdende Boeren niet als beslissende maatstal kan strekken voor de Duitsch Gngelsche betrekkingen het blad wyst dan op de voortdurende onzekere houding van Frankryk tegen Duitschland waarmee de Duitsche baitenlandscho politiek rekening moet houden Op die manier wordt de zaak verdraaid Do Nat Zeit had beter kunnen troosten doo r den Duitschers voor te houden dat de Keiier te veranderlijk is om veel aan zp doen of laten te hechten Aan het verbiyf van den Keizer en de Keizerin met hnn kinderen in Hoskon waren allerlei gissingen vastgeknoopt maar uit alles wat tot dusver over hun hairaelingen ruchtbaar is geworden schynt men de gevolgtrekking te mogen maken dat het doel van de reis werkeljk is de bevestiging van de monarchie in de harten des volks De moezjiks op wie de Russische staatsinrichting steunt moesten hnn Tsaar en zyn gemalin in hnn midden zion op Moskou s bodem in den hoiligst n tijd dei jaari Vooral ook de Tsaritsa opdat onder het volk de ongunstige indruk zou verdwenen die haar zoonloosheid heeft gesticht Wat men van h t bezoek verneemt betreft bjna alles het vervullen van godsdienstplichten Op de vigilie van den Goeden Vrjdag kwamen de Keizer en de Keizerin in do Oespenski katbedraal op het Kreml en woonden tusschen het volk den dienst by op de vigilie van Pascben verlietm zy te middernacht roet een schitterenden stoet het Krempaleis en begaven zich naar de reusachtige Spasskikathedraal met haar ver zichtbare gouden koepels boven de lichtbruingryze steen de mooiste kerk van Mos Het waren nu nog maar acht dagen welka Clara en Philippe scheidden van den gewichtigen dag welks nadering zoo vurig werd gewenicht door den trots der eene en foor de liefde van den ander Hoe meer die gewichtige dag naderde hoe zenuwachtiger en gejaagder de jonge bruio Kheen te worden De post en goederendienst brachten dagelijks een reeks van brieven en pakketten op het kasteel Het dienstpe oneel van mevrouw oe Beaulwu dat maanden lang aan het buitenleven waa ge woon geraakt moest aanhoudend in de weer zijn om naar de huisschel te loopen of de verschillende bevelen op te volgen door de lederf der familie gegeven Op het allerlaatkt toen men juist wit lc beginnen met het verzenden van de invitótiebrieven kwam de jonkvrouw de ileaulieu met een tweetal beshsamgen voor den dag die al de anderen in niet geringe verbazing brachten Zij iTQnflChte dat de huwelijksplechtigheid te twaalf uren des avond zou plaats hebben zonder eenige uiterlijke vertooniiig in de klemi dorpskerk van PontAvBsnes en dat alleen de naaste familie zou worden uitgenoodiffd Mevrouw de Beaulieu sloeg de handen in elkander van verbazing en de barones zakte van sditik op een leuningstoel ineen zonder een woord te kunnen spreken Octave vroeg zijne zuster ot zij gek geworden waa Philippe Derblav zeidc niets Clara gaf gecne argumenten voor hare zonderlinge begeerte en hoorde geduldig den vloed van verwijten aan die van alle kanten kwamen oplotttn