Goudsche Courant, donderdag 26 april 1900

gelegen batten de maren Tan liet Kreml Be Keizetin wu in nationam Kotsiscbe dracht Na den dienst wisselde de Keizer met alle groütwaardigheidsbekleederB de drie paaschkussen B Oclitends kwamen de urootwaardiglieidsbekleedera in d Uespenski katbedraal bjeen en begaven zich van daar in optocht naar het paleis De metropoliet hield een aanspraak en daarna kasten de Keizer en de Keizerin hom en alle aanwezigen terwgl de Keizerin aan ieder een paascliei van edelsteen uit den Oeral overhandigde s AvoudB was de btad schitterend geïllumineerd Verspreide Berichten Fb hkkijk 174 189 Personen hebben Zondag de Tentoonstelling bezocht ieder tocgangfbiljet kost üf centimes Kergistermorgen is de Dnitache rijkskanselier Von Hohcnlohe te Parys aangekomen welke onverwachte gebeartsnis men in verband brengt met het gerncht dat keizer Wilhelm van Dnitschland 16 Mei a te Parys zal komen incognito alt graaf van Kleci De Paaschzittiug der Algemeene Raden is eergisteren overal zonder incident geopend Vele dezer lichamen zonden lelici tatieadreasen aan president Lonbet en het kabinet WaldeckRoasseaij Een delegatie van de tVansche Atrikavereeniging heelt don minister van koloniën verzocht stappen te doen tot bevryding van den onderzoekingsreiziger De Bébagle die aan het hoofd van een expeditie der vereeniging eenige maanden geledon gevangen ia genomen door den saltan van Rabah Dt lTSCHI lSD De Ileriynsche geldmannen hebhen een inschrijving geopend ten bate van do slachtoffers yan den hongersnood in Britsch Indié Men is algemeen van gevoelen dat deze inscbrijving het weik is van keizere ilhelm die meer en racer doet blüken dat hj den Engelschen vriendelijk gezind it EfiOBUXD Er 1 eergisteren een blaawboek verschenen over de oorzaken van den hongersnood In Indiè In een aanlinngsol aclirjjvcn drie leden van het Lagerhuis do elloudo onder do bevolking toe aan de enorme tractementen der Kngelsche ambtenaren die beletten 1 geld wordt aanguwend tot leniging van don nood dor Indiërs iTiLlï Men beweert dat de prins van Napels naar Berlijn £ al gaan tijdens hot verblijt van kefter Frans Joseph van Oostenrijk in die stad De ei aartshertogin van Oostenrijk Stephanie is mot haar gemaal graat Ijoiiyay te Rome waar zij in audiëntie zal worden ontvangen door den paus Hot boet dut Leo XIII zijn invloed wil aanwenden oin een verzoening tot stand te brengen tusschen Stephanie en haar vader koning Leopold van België I October TUd van reenwlcli 11 18 Directe SpoorwegverblDdlnRen met GüUÜA Wloterdlenst 1899 1900 Aansevjiogen WW I W l OOllDi R ITlKDiMrl nm B to on oil ami o oni inio iin n si nl U H l SS 8 11 8 86 3 48 87 4 J 4 41 BOllDA R ITlKDiMrli 10 4 11 U 11 91 U U U H 1 W 8 88 1 01 M8 8 61 8 6 C8 ai jÜL 7 10 7 88 8 H door 7 87 6 8 18 7 14 l4 Oüadft Xmrdroohl Miauireikerk Oapella Rotterdam M liO ttottMdunD P Hollsrdam B 7 84 7 41 7 80 46 p 18 1 10 11 6 40 S SO 7 33 8 48 8 1i 0 01 öilordMi B 8 U B 0 10 11 11 88 ii lUm a Diud p W All U u 1 Uun Iltri biiWri Op ta tnlua lijn Zmlag lUtgdvl Oliud j a lMtuh ratoarbilirtu oot a kl mhagbac tegw tal Tr lptgi g BriUiiJMt Spw L Zilr ppl a i 6nr KOTTIBDAH OOnDA ria ii o U ï 11 36 i H t 7 16 0 l ll 10 1 lO M 10 36 rt 10 48 e tt 7 44 11 06 8 14 00 88 10 0110 17 10 4 11J41 0 11 34 I 6 uln taUlu l oJUtH U l op tan ld t tmta 4 min ff 7J RolterdMi B ttM Rottordun D P Botterdam M Oapiill Ni uwortwk Uoorrlreflht aoudR 4 AllMl 4 40 4 80 4 67 6 4 5 10 8 10 6 46 8 68 a ne 14 8 10 4 46 4 66 6 04 6 11 8 17 ld 4 HiJlLJiji po 1 PP t Ü f fV to a Uu OOODA BBN B 8 1 03 1 0 8 14 8 46 4 18 1 18 f 1 1 I l 3 1 30 1 43 1 17 10 1 11 16 11 18 1 1 11 80 t t 11 41 11 66 6 10 16 10 4311 46 1 13 46 3 09 8 41 ll 8 S3 7 48 8 0 14 3 U7 3 86 l 89 Gouda fawöhuiMO MoorkiiI SootomMr w n Vootburi H g P 4 06 O6 O 46 6 6 O8 46 £ l 11 7 11 6 1 1 30 M6 8 0 4 0 4 8 4 46 6 0 U 7 6 M 43 0 J V7 ri 3 1 1 O z=VV o l i z z z J1 z z z zt z z z zlS z w r V io i i o iS ri 67i 63 3 4i Z oh Mo 1 7 7 p i l 7 S J 1 6711 03U 7M13 l43 174 176 01 3M00j 6O810M3 0 1U0 46 60 619 0010 0 O lOlO O 1 46 4 bi D DO o DZV VU 1U W u tuiv l W AmitC 3 1 V OS 23 10 36 U O 1 03 1 1 l V 3 41 4 10 6 11 6 1S1 8 10 1 10 3 11 00 horn 1 R j H i tu m a 10 19 10 67 11 00 11 10 1 1 3 17 4 83 1 47 11 14 3 31 11 11 3 40 3 14 8 13 10 1 11 48 11 11 1 11 1 01 3 60 6 04 18 40 9 07 6 10 14 7 10 8 18 1 3 6 48 08 7 4 8 13 8 63 1 8 10 14 uondii Uudsw Woard Utr ihi bmC 6 7 1 6 16 3 111 46 1 U11 00U H SO t 111 31 4 4 110 7 6 8 10 4 lau W 6 48 60 7 36 8 30 8 tO 9 10 10 00 11 30 11 16 11 010 l tt 3 30 8 46 6 0111 36 7 10 l K in OO qu I 7 17 7 34 f lS 0 09 9 34 11 18 10 8 11 1 lU 14 3 33 4 17 4 18 6 47 7 11 14 9 11 11 10 i T ff f B r 17 18 7 63 8 31 3 49 30 10 16 10 33 11 33 11 01 1 37 S OS 3 80 8 t 4S 6 38 11 I 7 68 l 10 00 10 84 3 1 68 8 14 10 38 11 66 18 17 1 11 7 iJ 10 6 O 7 01 8 11 10 4 U 36 4 S i 7 7 4 1 10 7 1 7J7 3 1 t Ol Il 10 6 11 10 11 11 11 1 1 0 3 40 3 63 4 43 i O 1 10 7 13 7 1 M 10 01 10 11 11 10 UtrMht Wo r lea üudatr Ooada BINNENLAND Wegen de benoeming van mr A U Sassen tot president van de rechtbank te Breda houdt hjj haar aannemende op lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal voor NuordBrabant te zön zoodat de Staten dier Provincie ter verkiezing van een lid de benoemde is herkiesbaar zuUen moeten bijeenkomen Naar wj vernemen moet thans een afwijzende beschikking zijn genomen op bet verzoek om gratie voor mr Troelstra onlangs gedaan door een klein aantal leden der Amaterdamsche balie Het 25 jarig bestaan der Ned Toonknnstenaaravereeniging zal naar vroeger reeds bericht werd in Imii worden gevierd te s Oravenliage Thans worden de data van t eest gemeld 18 19 eu 20 Juni Don eersten dag vermoedelgk een orgelconcert met vocale en instrumentale solisten Ueu tweeden da opvoering van Seleneia van Von Brucken Koek en van Dartbula van Van Mlllingen in het Gebouw voor K en W Den derden dag een groot instrumentaal concert met Soliütgii Het orkest van t Amsterdamsch conc6rtgob w zal medewerking verleenen Van de tentoonstelling is reeds vroeger inededeeling gedaan Het Haagsche Dagblad beveelt het volgende middel aan om t dens do Wereldtentoonstelling te Parijs voor het gewone tarief een retüurbiljet van langeren duur te verkregen Zoüals men weet is de prijs van een retourbiljet naar Parijs eerste klasse ongeveer f 36 en slechts 7 dagen geldig met inbegrip van de dagen die voor het vervoer noodig zön Nu bestaat tegenwoordig gelegenheid aan de stations der HoUandsche Maatschippij om een letourbiljet nahr Feignics te verkrijgen dat 30 dagen geldig is en slecbth f 19 eerste klasse kost De retourbiljetten Feignies Parijs ziJn slechts oen paar dagen doch voor de houders der zoügunuamde Bons de l lOxposition bestaat eene uitzondering Dedie bons waaraan bovendien de entreebewijzen voor de tentoonstelling verbonden blyven geven recht op reductie in den prys en verlenging van den duur der biljetten op do Fransche lijnon Do stationschef te Feignies Fransch douane is zoo beleefd geweest op ons verzoek ons mede te deelen dat hü de noodige thbtructies ontvangen heeft voor het atieveron dezer speciale biljetten De tlour hiervan is tien dagen en de prijs oersto klasse 34 60 francs Deze twee bedragen by elkaar optellende komt men weder tot een totaal bedrag van ongeveer I B6 vüor de geheeie reis doch men kan er tien dagen over doen in plaats van zeven of zelfs elf indien men met een avondtiein van hier vertrekt en das pas na middernacht de Franacho grens bereikt Ook voor de andere klassen biedt deze manier van reizen gelijke voordeden l 0 88 11 11 88 11 41 11 81 U S8 11 SO 11 18 11 88 7 it 40 U ff 40 Naar men verneemt ia Zaterdag het fail lissement aangevraagd van de Vereenigde Botterdamsche Tooneelisten firma Le Gras CU Haspels De aanvraag is gedaan door eenige leden van het gezelschap wier gage slechts gedoelteiyk was uitbetaald nl den heer W van Zuylen den heer en mevrouw Van Eysden den heer en mevrouw Kerckhoven en den heer en mevrouw Tartaud Tegen Woensdag a 8 is de firma opgeroepen om over het verzoek te worden gehoord De Telegraaf maakt melding van eene op handen zjjnde nieuwe combinatie gevormd door de h h Van Eysden Van Kerckhoven en Tartaud Gegeven de geldelgke moeilijkheden der ïrma door het financieel succes van Het Goud van Transvaal tengevolge van oude schulden niet overwonnen zp er reeds sinds eenigen tijd gernchten van dien aard in omloop Eerst heette het dat de heer Van Eysden alleen zou handelen reeds kapitaal gevonden had en eenig directear zou worden Het latere gerucht thans door de Telegraaf gepubliceerd schijnt naar meer kansen van verwezenlijking te wgzen Het traktement der controleurs en essajcurs van den waarborg en de belasting der gouden en zilveren werken is thans vastgesteld naar diensttijd in de le klasse op f 1200 tot f 2000 2de klasse op f UOO tot f2400 3de klasse op f1600 tot f2800 Aan het kantoor Amsterdam genieten ziJ bovendien eene vaste jaarlijkscho toelage van f 200 Voor de commiezen stempelaars bedraagt het traktement f 1000 en als zü te Amsterdam of Schoonhoven zijn geplaatst f 1100 Aan het kantoor Amsterdam en aan dat waar de Inspecteur belast is met de betrekking van controleur kan aan een der commiezen stempelaais de persoonlgke titel van adjunctcontroleur worden verleend ZvJn traktement kan dan geleidelijk tot ten hoogste f 1600 klimmen üemenjjfde Berichten Voor een winkel op den hoek van de Spnistruat en Raadhuisstraat te Amsterdam waren gisteren biJ gelegenheid van de komst der Koninginnen behalve de Nederlandsche ook de Amerikaansche on de Engelsche vlag uitgestoken Jongens die daar voorbijkwamen stieten met ecu langen stok de Engelsche vlag stuk tot de politie die spoedig arriveerde aan deze baldadigheid een eind maakte De gescheurde vlag wtrd daarna ingehaald H 67 4 J f 4 08 4 16 4 87 4 S8 6 18 4 48 4 6b 6 IIJ 5 0 6 18 1 1 07 1 14 1 88 4 04 4 11 l 4 0B 8 33 a 4u U 88 IJ 88 1 8 05 3 IM 4 1 8 1 03 3 0 1 3 S 11 1I H 4 6 4 84 4 6 15 7 17 4 66 6 36 6 07 6 11 6 31 6 37 6 66 16 43 7 4S 6 0 e 56 3 I IO 7 18 8 43 7 3 7 10 11 10 66 10 43 10 li l 11 8 Gisterenmiddag is te Assen eeo zeer treurig ongeluk gebeurd In de woning van Reinder Lenema niet ver van de spoorlijn naar Beilen achter de Wortelkamp gelegen brak waarschijnlijk tengevolge van onvoorzichtigheid der kinderen met vuur of lucifers brand uit Lenema was als hnlparbeider biJ het spoor te Hooghalen werkzaam en vrouw Lenema was even bij eene buurvrouw om te spreken over een lap goed voor een der kinderen Vier van deze kinderen waren tehuis toen de brand uitbrak een was naar school De oudste twee wisten zich te redden maar eon jongetje van 2t jiiar en een meisje van 8 maanden kwamen jammerlijk bj den brand om het leven De treurige overblijfselen werden later onder toezicht van den agent van politie Bergsma die zoodra hg van het ongeval hoorde zich per fiets naar de plaats van den brand spoedde onder het puin weggehaald Volgens verklaring der buren had de brand in een oogwenk de met riet gedekte woning geheel aangetast en was alles spoedig door de vlammen vernield Een vijftal geitenen de geheeie inboedel verbrandden Niets was verzekerd dan de woning die aan een bnarman toebehoort zoodat de bewoners hnn geheeie have al hun goed hebben verloren Ass Ct Te Vonloo is gisteren de le luitenant der huzaren F door het schrikken van zijn paard in een vrg diepe moddersloot terecht gekomen Gelukkig werd het ongeval gezien door eenige personen die dadelijk toeschoten Het kostte echter veel moeite den officier uit zgn benarde positie te redden en toen men daarin eindelgk slaagde bleek hij inwendig gekneusd te zijn Ook het paard werd gered Te Amsterdam is overleden de heer Abraham De Haan oud 90 jaar drager van het Metalen Kruis De uil is doorjzgn figuur zijn geluid en zijn nachtelijk leven in een kwaad blaadje maar is beter dan zgn roep Hjj verdient niet vervolgd en verdelgd maar integendeel beschermd te worden Blgkena een onderzoek van de maag dezer roofvogels door den Duitschen dierkundige prof Rortg gehouden eten de uilen vooral muizen en eenige insecten Slechts tweemaal werden ook restenSvan een vogel gevonden Aangaande het ongeluk mevr Oudshoorn echtgenoote van den chef der firma Miele en Co te Amsterdam overkomen vernemen wg het volgende Voor de ramen van het pand hangen van de zijde van de Caporslfteg ijzeren hekken om het vallen uit die ramen te voorkomen deze waren er voor do schoonmaak afgenomen Mevrouw O beproefde zonder hulp een dezer zware hekken in te hangen verloor daarbij het evenwicht en stortte op straat met het bekende noodlottig gevolg Het gemeentebestuur van Parjs dat zoo ruim heeft bggedragen tot de tentoonstelling hetgeen trouwens zooal niet in het belang der Parijsche beurzen toch voordeelig voor de stedelgke financiën zal blgken door de te verwachten vermeerdering van den stedelgken accgns heeft te recht begrepen voor zgne vernieuwing bij de verkiezingen der volgende week een feest te moeten geven waarop de vreemdelingen hier thans officieel aanwezig kennis zouden kunnen maken met het thans geheel voltooid stadhuis 10 10 10 S7 10 17 f 10 84 10 31 f f 10 4U 10 66 11 11 64 8 17 7 80 8 08 8 10 8 17 8 8 S 6 8 60 L 8 tl sr 6 10 0 10 16 l S8 10 38 0 1 10 30 7 46 8 86 S 36 17 37 34 41 8 47 8 l8 t M 6 46 6 16 10 06 10 40 11 18 10 13 10 7 10 8 10 44 H 07 U 44 7 C 8 10 6 S 9 18 8 11 J 8 E 1 41 8 4 8 40 E in OO Bii dit feest is men afgeweken van het gewone programma en heeft men geen bal gegeven maar een diner waaraan zeer hooge uitzondering die bijzonder geapprecieerd werd ook de dames waren genoodigd In do groote feestzaal was de tafel aangericht voor 450 converts De president der Republiek en mevrouw Lonbet het corps diplomatique de ministers de bareaui van het Parlement t de gemeenteraadsleden het tentoonstellingsbestaur de vreemde commissarissen enz met hunne dames hebben onder het hoeren van zeer goede muziek een kearig maal goed opgedischt genoten Toosten zgn niet geuit Na het diner begaf de president zich met de heeren in do rookzaal terwijl mevrouw Loubet met de dames koffie nam in de receptiezalen van den prefect Dit koffieuurtje heeft zich gekenmerkt door buitengewone opgewektheid en een ongedwongen toon Daarna werd een dubbel concert gegeven een in de feestzaal een in de zaal der kunsten Tot dit concert waren nog ruim 200 personen gelnviteerd w o de vreemdelingen zeer talrijk waren Do Pargsche groote wereld voor zoover zij niet tot de offlcieele behoort was afwezig en menig toilet eener Parisienne stak door overdreven eenvoud af bjj de rgke en smaakvolle kleeding der dinergasten en van de vreemde dames Er waren zelfs dames met hoeden op Tegen half 12 vertrok de President die een groot gedeelte van het concert had bijgewoond en te ruim 12 uur werden de lichten waarvan het gemeentelijk paleis inen uitwendig schitterde uitgedoofd Hotf bestuur van den Ned Journalistenkring brengt ter kennis van de Nederlandsche journalisten al dan niet hg den Kringaangesloten lo dat voor de Parijsche tentoonstelling door de directie twee soorten vrijkaarten worden afgegeven aan vreemde journalisten ten eerste cartes permanentos die alleen bestemd zgn voor hen die gedurende geheel den loop der tentoonstelling to Pargs hun vast verblgf houden on worden afgegeven door den commissaris generaal Michiels van Verduynen op verklaring van het bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring dat de anvrager bona fide journalist is en 2o cartes temporaires geldig voor veertien dagen voor welke kaarten incn zich van 1 Mei af kan aanmelden bg den heer Jac Deen secretaris van den Kring voirnoemd Singel 176 Amsterdam die daarop aan den aanvrager doet toekomen een ingevulde kaait voorzien van de handteekening van den commissaris generaal woarop men te Pargs aan het Pavilion de la Presse op het tentoonstellingsterrein Avenue de i Alma de carte teroperaire ontvangt Wie langer dan veertien dagen te Pargs wenscht te vertoeven kan zich nogmaals aan hetzelfde adres te Parijs voor een verlenging aanmelden Beide kaarten geven recht op vrgen toegang tot de tentoonstelling en ot het Pavilion de la Presse waar een werkzaal gereed is tot het Zwitsersche dorp en naar men hoopt te verkrijgen tot de trottoirs ronlants en nog andere bezienswaardigheden waaromtrent intusschen nog geen zekerheid verkregen is Op verzoek van het Kringbestuur heeft mr Louis Israels Boulevard Magenta 135 zich bereid verklaard Nederlandsche journalisten bg het voorkomen van moeilijkheden met raad en daad bij te staan In een der christelijke bladen zjjn de ouders opgeroepen om zich door Igdelgk verzet tegen den leerdwang te verzetten De Nederlander gaat na of de leerplichtwet dit vei zet rechtvaardigt Voorop stelt zij dat zij de Invoel ing van leerdwang uit wetgevend oogpunt ten zeerste blijft betreuren om de bekende redenen Doch dan gaat het blad alle bepalingen der wet na om te onderzoeken waartegen het verzet gericht zou kannen zijn en dan vraagt het Is daaronder na ééne die christelgke ouders in de noodzakelijkheid kan brongen zich daartegen te verzetten die hen plaatst Toor de vraag of zg den menschen meer moeten gehoorzamen dan God die hen in strijd brengt met hun geweten Nog eens wjj meenen dat het gevoel van persoonlgke verantwoordelijkheid der ouders door de wet zal worden verzwakt wjj hebben nog tal van andere bedenkingen en wenschen alsnog hare verworping door de Eerste Kamer Maar wij zien niet in dat de toepassing dezer wet in den waren zin des woords eene botsing kan doen ontstaan tusschen de eischen der overheid en de christelgke conscientie Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam zijn gisteren o a de volgende vonnissen gewezen A O huisvrouw van N W 42 jaar herbergierster te Jaarsveld die aan driepersonen die in kennelüken staat van dronkenschap verkeerden bitter en jenever zouhebben getapt werd vrijgesproken feA Den O 31 jaar arbeider te Jaarsveld wegens het stukschenren van de jas van denveldwachter J M Elenbaas tot U dagen gevangenisstral i H H 21 Jau arboider te Jaarareld I wegens mishandeling van J Langerak met een teenmes tot f 25 boete subs 10 dagen hechtenis J V d B 58 jaar bouwkundige te Zevenhuizen aan wiens schuld het te wijten geweest zou zjjn dat een touw brak waarmede een bergroo werd opgeheschen waardoor de roede op I Kejjser terecht kwam en deze onmiddellijk overl d werd vrijgesproken De 74 jarige vrouw die te Ammerstol gebedeld had tot 12 dagen hechtenis Op Nieuwjaarsdag was bet sluitingsaur der herbergen in Lekkerkerk op 10 uur bepaald Bg de ronde door het dorp van den veldwachter C Van de Vos bemerkte deze dat er na den vastgesteldon tjjd nog een tweetal personen zat in de bovenzaal van het café Harmonie maar toen hjj deze wilde verwijderen verzetten zjj zich zoo hevig dat gemelde ambtenaar genoodzaakt was ziJn sabel te trekken Tegen hen werd 2 maanden gevangenisstraf geeischt Uitspraken over 8 dagen STADSNIEUWS GOUDA 25 April 1900 VEROADEHINO van den GEMEENTERAAD op Vrijdag den 27 April 1900 dos namiddags ten 1 i ure Zoo noodig voort te zetten des avonds 8 uur Aan de orde Do benoeming van 7 leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Ing St No 43 Het voorstel tot wgziging der voorwaarden betreffende de levering van gas Ing St No 36 Het voorstel tot aanschaffing van een brandkast ten behoeve van de boeken vanden GemeenteOntvanger Ing St No 36 De suppletoire begrooting der dienstdoende schutterij voor 1899 Het voorstel tot overneming van eendoor P Ooms alhier aangelegden weg en het daartegen ingebracht adres van Mevr de wed de Mornaz Imans IJzendoorn te Utrecht Ing St Nos 13 22 en 38 Het verzoek van Regenten der beido Gobtbuizen tot wijziging der begrooting vanhet St Catharina Gasthuis voor 1899 ten behoeve van den aankoop van een Röntgentoestel en het daarover door eene Raadscommissie uitgebracht verslag Het Kohier van de plaatselijke directebelasting naar het inkomen dienst 1900 Het vroeger zoo gunstig bekende Café Vredebest dat de laatste weken gesloten was wordt heden avond geopend De tegenwoordige eigenaar de heer C P Backers zal wel zorgen dat hij het zijne bezoekers zoo aangenaam mogelglE maakt en dan kan het niet uitblgven of het Café zal zjjn vroegere reputatie weder terugkrijgen Ook voor het houden van vergaderingen is het Café in het midden der stad zeer gunstig gelegen zoodat ook die daar wel weder zullen worden gehouden Wg raden ieder aan een bezoek te gaan brengen opdat men zich overtuige dat de consnmptie en bediening niets te wenschen overlaat Do kapt der art op non activiteit L C Dgxhoorn wordt in werkelgken dienst hersteld bij het 3e reg vesting artillerie te Gorinchem Maandag herdacht de schoenmakersvereeuiging In tijds gezorgd alhier in het lokaal Unie haar 25 jarig bestaan Aan den penningmeester den heer A Sliedrecht die al dien tgd bedoelde functie heeft vervuld werd als bewijs van waardeering een fraaie fauteuil aangeboden Door een commissie uit de leden en het bestuur was verder een feestayond georganiseerd die om de rjjke afwisseling en liet velerlei genot eenig in zgn soort was Geen wonder dat men tot laat in den nacht gezellig bgeenbleef Ook aan het noodige consumable ontbrak bet niet WiDDiirasvKiiN De heeren K v Torren Jz Corts en Van Dort Kroon hebben zich tot een voorloopige commissie gevormd tot viering ran den Koninginnedag Het doel dezer heeren is een twintigtal ingezetenen uit te noodigen om zich tot een vaste commissie te constitneeren Stolwijk Voor de vacante betrekking van onderwijzer met verplichte hoofdacte aan de 1ste Openb School alhier jaarwedde f 700 heeft zich geen enkele sollicitant aangemeld PoLSBEOBï In de Zaterdagavond gehouden algemeene vergadering der kiesverceaiging Eendracht maakt macht voor Polsbroek en omstreken werd met algemeene stemmen tot candidaat gesteld voor de Provinciale Staten de heer S I Cambier Van Nooten burgemeester van Lopik Jaarsveld en WilgeLangerak TllRi €OSTlJHËS A VAN os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA irleiHiouu Xu Jl Beurs van Amsterdam S3 APRIL Vikrs flDlELiSD € ert N l W 3 l i IV dito dito dllc 3 93 diu dito dito 3 98 UoHO ÜU Gou ll 1881 93 4 100 lTU lI Iin kf ngl8 l 81 6 88V OonUB Obl m lapiw 1888 I 83 ilito in lilier 18118 6 SS PoaTtJOiL OM mui coupoo 3 dilo ticket 3 84 BuuAHD Obl BiniHiiil 1894 41 86 duo 0 iu 1880 4 dilobi Roths l8S9 4 96 dito b j Hop 18BÏ 90 4 d to ia Koud Iseji 1883 dito dito dito 1884 6 101 tip k i l Perpet ichulJ 1881 4 67 Tl lIlu Oapr Cuor laea 1890 4 91 Oa Ueoiog aerio D i Oecleamn Hr a 0 I iJ lEeiDArB Rp r oblg 189 Mnico üb it aeh 1890 10 TntrnJlLi OM 4 oiilH p 1881 S4 y BTl Diii Obligatiaii 1 6 3 900 Bomaoui Stu l leeu 1394 3 91 NlD N kh H n lelav aaoil Araiidab Tab Uu Certiaialan 11 Deh Haiiucfaaiipg Iito 436 Am Hrpotheekb p iiidbr 47 aullt M5 datVor loni iid 65 Slotkri 61 93 93 8 ll 67 I z Or Ihpolh ekb psndbr 4 i 10 Hadarlaiid ha bauk aanJ 104 Ned Hsuda mMiKh dllo 1641 N Wli Pao llyp h paodbr S 98 Bolt Hy otl eekb paodl r 4 Utp Iljiwtheokb dito 4 OonZNR O t Honf liankaan l 188 Bliai HjpolhMtbank paiidb 6 110 Ahiuia Bqo hypolb pan Ib 4 90 Mai L O Pr Licn ort 19 XlD iloll IJ Spourv Hij anod U4 Ug tot Eipl T Bt flpw aand 10 Ned li d Spoorwegm aa d 814 Ned Zuid Afr Spm aaad 1S6 dito dito dito 1891 dilo 6 100 ti UI Spoar l 1887 89 A Kabl 3 66 Zuid lul 3p a ij A il obl 8 66 l oiF Wa oliau Wernien aand Hl i KoaL Or Rum Spw Mg obl 4 97 Baltiseha dito aand Faslowa dito aand 6 IwanK Hombr dito anod 6 98 Kunk Cli Aio 8p kap opl 4 100 i dito dito obHg 4 100 Amaiu Ci nt l ao Bp Mi o l 6 lUV Ch a k North W pr ü r aan I diloditoWin ai I etar obl 7 i 141 D D rr HioGr Spm cert v a 61 Illiooia Ootral obl in oud 4 106 LouisT fcNa bfilliüort r uud 74 7 Uaii o N Spw Mij le hyp 104Vj Hias Kan a 4 pCt prof aand 87 H Tork Oulaa o k Weal aaod IS l Plan dto Ohio obbj B OreiloD Ctlif o byp in KOud 6 St Paul Hio liHailil obl On Pao Hoof l n obig 48 i dilo dito Li o Col le hyp O 6 GuiiD Can South Ohon T aaod iSl Ti 0 Rallw kNa lrh d o O AmUrd Omnibui Mij aand 160 Rotterd Tramwe Haaia aand 110 NlD Btad Amatenlam aand I 108 4tad Ho terlam aaod 3 101 B1MHI 8M intwerpeo 18 7 8 IV S ad Bruaael 1888 100 Hom Theiu RxKuUr O ai laoh 4 11 Oonm StaataleeDig 18 0 6 U7 i K K Coat B Cr 1880 8 lOl Spuljr StadUadnd 8 18 8 34 j Ijl Mm Ver II b Spo l ooft ONTVANCiEN eene groote keuze VOOtt lAAKSCAP S EN COSTUMES TAILLEUR ü SAM80M Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN VERSCHEIDENHEID Vorstengunst en vorstelijke kunstbescherming De impresario Schttrmann die veel heeft meegemaakt vertelt in bet Journal van zijn ontmoetingen met koningen en koninginnen De vorige koning van Portugal meende heel mooi violoncel te spelen Z M bad hem uitgenoodigd in t paleis wat muziek le komen hoeren maar had niet gezegd wie spiASh zon Gedurende meer dan een uil vjJHiiAfcelde Z H hoogsteigenhandig het CamavÜ de Veniso het Misirore Au Aiir 4 a lane enz Z M iweetle van inlp inning Plotseling vroeg bji Schhrmann s oordeeL Sir ni de al o nltt de koning van Portugal was ion u de koning der rioloncollisten z n U bent kommandeur van de Christaaorde riep de koninklgke mnsicas Duse zou op Windsor spelea Eén bedrj f van de Locandiera was koningin Victoria genoeg Waarom niet de Cavalleria Rnsticana vroeg princes Beatrice ik houd zooveel van dat stuit Ik zou niets liever wenschen dan U U genoegen doen maar H M hoe t zelve het stuk van Goldoni gekozen Speel dan het andere zonder iets te zeggen mama zal er niets van merken zei de prinses üDVERTCNTIEN Heden ovei leed in den onderdom van bijna 79 jaren onze innig geliefde Vader Bebnwden Grootvader de Heer ALEXANDER JOSEPH M TIIIEL A J VAM THIEL J Ti THIEL geb AuLURo Meve Wïb L PRONK geb C W vi Thiei sBoscii 24 April 1900 Do ondergeteekende betuigt bij deze zjjnen harteljjken dank aan die edele gevers die hem in staat hebben gesteld door het bgeenbrengen van eenige gelden in de behoeften van zijn gezin te kannen voldoen door het rondgaan met garen band enz Hy blijft zich beleefd in de gunst van het publiek aanbevelen HENDRIK EVERLING GEVKAAGD BAKHWKKKKRS en een DRAAIER BANKWERKER Werf ÜE ZAAN Wormerveer Teleplioonnet Ooiida Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanleg en ondei houdg raliR Het net is aangesloten aan het Rtjks Intcrcommunaalbureau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACHTER DE VI8CHMARKT CQ Vü fOIKB ODDK f m t SCHIEDAMMER GENEVEE U rki NiGirrcAï Verlr Kbaar h j Jz M PEETERS N B kU bewg aa eohthoul i aaehet en kurk atatMla roor aieo ran den uaara dor Firma P HOPPK Thiiny t Wondnbkliim in lo f ubeolt w r I l linkeml eu fceroomtl OiiüvertrofTea niiildel tugau nlle IS ü r 8 1 ha UZ 1 Ij e 1 e rtlBHEXlfkteii tn Iiiwtmtit taoowtd ft B ook uitwamltg in Ijiju al JsioktefffliTBllöB mot goed iteTolg nan U wumlmi Vt per ftlieiltt t 1 per post t ïlA TUirry i Wo dtn lf liezit eun alanog OBKekeude gBnocikracbt en heitzame werkuig Mnakt maest nl elke p nlgke ea tBTftarvolte ojnmtie Keheel o erlioclur Met leze aif wenl e n U jaar ouil vour iiUKeiie tilt k rehouden beenfezwel an onlanus en b na i£8 utr kHUkerlUdeu renezen Mrenirt gen itiiix en Ttrzachtin der p neu b wuntlen ontstakingen cnï T o allerlei aard PrU pop pot f 160 por post f 1 60 Dtraal Depdt vuor Kodorlund A tfaekiT lie IU SlitÜEHM Hokm 8 Amaterdam Wé geen droAtubNtalU mm dimt lUi dieSehatMmpotlukt da A THII KKY u Pragnd bel ItobitMk tWtemteli Oehera pronecta te ontfaMn bu het Centrtal ltepftt iunden Rekia I iBUtardaD