Goudsche Courant, donderdag 26 april 1900

No 8181 Vrijdag ST April 1000 30ste Jaargani wmm mmm I ieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon o Ht f De Uitgave dezer Courantgeschiedl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De niJ8 per dm maanden is 1 2 5 iranco per post ƒ 1 70 i Afzonderlijke Nomroers VIJF tENTEN TelefoM ile ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels tk 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inseending van Advertentiën tot 1 uttr ta oddd E CASSITO TANDAllTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDERDAG S van 8 tot 4 wtl VRIJDAGS van ï 41 Bur ZONDAGS atwezig De prijzen zijn door den ntaiit gegHraudoerd Hoofdprijs ev 500 000 M s len biede hel geluk de hand Ultaoodlglng tot deelneming In de Kansen an de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij waarin lekcr U UiUioen 343 325 Mark gewonnen moeten worden Dö prijw n van Amo roei voordeel biodonde eldlotorij die olgens hot plan loobu 118 000 loten beïBt zijn de tolgeede lie hoogste prijs ia eventueel 600 000 Mark nr n lO OdÜ Murk 6R pr ft 8 00 Mark lOfipr a 8 00 Mnrk soft pr ft 2 000 Marlt 8Upr Il 1 000 Mnrk 1618 pr ft 400 Mark 40pr ft SOO Mark HOpr ft UOn Mftrk H6 2pr n I Mark tf Vpr ftl M lÜ 1 100 451 pr ft7S f 21 M UiHxsi v ii prijzen Premie v Snb ÓOO Mk 1 pr a ï 110 000 Mark l pr a 100 000 Mark 8 prijz a 70 00 ark I prijs a 70 000 Mark 1 prijs S OliO Mark 1 iirijs o 80 000 Mark prijs n 65 000 ark prijz a 50 n 0 M rk II prijs a 4 000 Mark 1 pms a 30 000 Mark up riji 1 ÏO Ü o Mark De Hoofdprtjfl in do lo klMMbwIntAgt Ma k bO iiO i t IQ de Se kl tot 6 000 M n 1 de e tot tlO 0OU M in de io tot 65 000 M I e Utt If Om M in do fle tot 7V00 I Murk in do 7e tut SOO OQO Mftrk aa met do 1 prom e au 800 000 M ovont tot SOQ OOO M I Voor do eoTBto prijttrekkinir die offioiool s 1 tafttgeatühl koat 1 een Rolioel orininoel lot Bleolit Guld 8 50 I eon half orixiiiepl tot Blwlitu Ciiiltl I 7B 1 oen kwsrt origineel lot sleclita Guld 0 80 Do inlesfKolden voor lo volgenilo klftweii 1 iioowel nlB do jmate lijst dor pryzo wordo i 1 aanxenovon in liot officieele trokkingBplan voo uien Tftn het Wapen van den Stiiat wolk plan 1 ik op aanvnip grati verxonil I Iedere doolnemer in do lotarij ontvanitt onx I ïraagd onmiildullijk nii du plaats geluid lm 1 onde trukkmg ile ofHoioulo trwkkint liiMt 1 De uttbetaUuKenveraendinK van de pnjBtn gosrhledt dour mij en dirokt u i prompt aan de winners on onder de strenitstu goheinihouding I gaF Iedere liOBteUin kan men oeipoudigpor I pOBtwisBel opgeven i ok teiïon r mlionra j i ir Men wonde tieh du mot do aimvran j om toeKondinit vRti loton vo jr do sjiimdig plakt hebbemlo trekking kuo spoedig mogeliik of uiterlijli tot 3 Mei e ft met Tortroawon tot Samuel lliTkschtT Sciir Geen Ëii elscli maur EcM BOEEEITBIIOOD i eent de K 6 SLEGT NIKUWE HAVEN 2K I III Uil TREKKING 17 MKI 1 00 DEK Uankior en WiB8clkiiiit ior in Hamburg I D uiUcb und Vooriillgaiis te HOTTEEDAM zijn Terkrijgliaar k A CU T by A BRINKMAN ZN C3 OUX3A Hooldprgien Een hecht sterk zeer solied gebouvd PAND te Rotterdam waarde p m f 000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een Sjn RI ITUIÖ raet 1 PAARD Iiuliiii gij niet wilt hoesten gebroikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract némM uit de Koninklijke Stoomlal riek De HoningbJi em vat II 1 VAtf SCIIAIH CO Uenilaagr yevMwrs SCHAIK SCHAIK 8CBAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co S Melianthe is het beste middel der wereld 8e Co S Melianthe geueoit Kinkhoest Co s Melt ntbe geneest zoowel oud als jong Co S Melianthe mag to geen huisgezin ontbreken Co S Melianthe staat voortdurend onder Schoikundig lowiolil Co S Melianthe helpt onherroepelijk Go s Melianthe is bekroond met Eorediploma s Co S Melianthe i btkroond met Goud Co S Melianthe is Wkroond met Zilver Co S Melianthe is verkrijgbaar in flaooos nn 40 Ct TO CU eu ft hij k irm WOLFF Jb Co Westhaven 198 Uouda D JUltmiES Kleiweg K 100 Oouda B H Ti MILD VeerïUI B 126 te ilmda A BOUMAN Moordrickl J Th TORKBN Boikoop B WIJK Oudeaalcr M KOLKMAN Waddirmta U BOLLMAN Bodegraven P1N K3E Nieumrkerkad JJeel W J TA DAM Haattrecht A N TisZESSEN Selioonhmen firoote voorraad STALE BALKEN U DrnualHiiir Spoor 70 e lU en Klitwiittonf TE KOOP en TE HUUR H K O VING Jr Kautoor O Ideraohokade 31 31 l liin C MapcIplaiHsdi lli8 eilliaveii O Feijenoord 0ÏTEHDAM QigilvHliMidt gigsltit rUtn ia vincUllndi liagtn Antlfiiepll§ciie Taiidpoeder en Aiili§e llieli MoiKlIiiicluiir vmi K CASUCTO Tiindarts fe Gouda OVERAL VERKRIJGBAAR Agent voor Nederland i IJ8HEL8TIJN Blanwstraat Gonda Sla Oui B X o u Si o s s w icr3sri3 A ji sriDEL i EiNr Kort overzicht onser Prijsoourj nt SHERRIES Pale en Gold Dry van al I 16 60 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN IB 12 MADERA S droog en zoet 18 12 o e ï ft sr VERMOUTH la Tnrin 1 60 Bench BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAO il 1 1 75 1 2 25 1 2 75 i 3 26 i 3 75 en 5 SCOTCJH WHISKY 2 25 55 bo r idea tj2s g s Per Fl Per Ank tó El g M LI8TRAC 0 65 Nto 1 27 75 og g CHATEAU VALROSE 0 76 81 5 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 i2 g PAUaLAC 1893 1 25 53 o 2 8 GRAVES OVitte Bordeam 0 80 84 § 5 SAUTERNB 1 42 8 8 O ZELTINGER Moezel 0 90 37 60 SQ BOURGOGNE 1 10 47 SS De flesschen zijn in de prijzen begrepen en worden k 3 ets per stnk teruggenomen Bj elke hoeveelheid verkrSgbaar biJ Patent H Stollen n W€tr 2Ll fat nt H SloÜe i ttfwtgta het fmtn tu m MtMêtttntii wfrtUloemi Na fuihmHtmeii t bti Hm itufi dafw anuri lÊtets Bcharfen H Sloilmn Hvr nu Mt JiTMt whr I aotdm £ JMffA Jitf u M t tmm uBfrflêkat wit neöHntêht tdj uitgêtiuigt m S = PreMUtm rt ZeMffntoM gnü wtf fnm De ttrina T CRilBAtit Gouda JTAN ROND Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA MZERWAREN ÜEREEDSGHAPPE V IIIIISHOUD AKTIKELEN FORNUIZEN I lli euki andoii § FRANSCHE STO OMVERVEEIJ ebeuiiscbe WnsscherlJ TAN H OPPE llEIMËR 10 liruUkade Rotterdam öebrevrtacrd dooi Z M den Koning der Belgen HoofddepAt Tc r GOUDA de Beat A VAN 08 Az Specialiteit Toor het toornen en Terre T n alle Hmrenen Damaigarderoben aliook alle Kindergoederon Speciale inrichting Toor het 1100111 n van pluoho manteU veeren bont eni Gordgnen tafelkieeden enz worden naar da nienwste en laatste methode geTerid Alle goederen hetzjj gestoomd of geverfd worden onechadelgk voor de gezondfieid Tolgeni taal bewerkt i n ware Schat voor de oDgelokkige slachtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe me uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoUandsche uitgaTe met 27 afb Prgg gulden Ieder die aan de Terschrlkkeljjke gevolgen van deze ondeu c Ij dt moet het lesen de oprechte leonng die het geeft redt iaarlps daisend van een lekeren dood Te verkrggen bg hetVerlagB Magazin te Leipxig Neumarkt 34 franco t en inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland adres vooralle soorten SCHOENWERK als lielKooidbrabanteh Schoen en Laaranmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN Ito soorten CHfOBWtrKHH voor het a B Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparaties en aangemeten werk Pikxuja ORANDS HAflkUlNS DU Irinteips I NOÜVRAUTÉS Wij verzoeken de Dames die ons gelllus treek modeiElbum voor het ZiomeriiM oe nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan hijeesjaluzotac Paris Hetzelve wordt dan omgaand ijratU en franco toegezonden 1 Bestellingen van al 25 irancs vrjj van alle kosten aan hnis met 3 a verhooging Uteipeditie ktnloor te lUzendial N U Zenuweii Maag lijders wordl nit overtniging als een werkelgke halp in den nood het hoek ISaacSLgre er amhSTolen Na ontvangst van adres per briefkaart ntt dit fabekje iranco per post toegetonden door BLOKFOEL S Boekh Zaltbommel Goui i Druk van A BBDiKMAN tZs KEiMMSGiSrUïG Inrichtingen welke gbvaar schade of hlndir kunnen veroorzaken BURGEMEESTEB en WETHOUDERS vanGOUDA Gezien art 8 der HINDERWET Doen te weten Hat zij vergunning hebben verleend aan 1 T Zaal en iijne reehtverkrijgenden tot bet uitbreiden xijner koek en banketbakkerij in bet perceel aan de Turfmarkt wijk H No 73 kadastraal bekend sectie B No 1349 2 j P van Leeuwen en zijne rechtverkrijgenden fot bet oprichten eener rookenj voor vleesch cu spek in een gqbouwljo achter bet perceel aan de Keizeri traat wijk IC No 173 kadastraal bekend sectie D No 273 Gouda den 36 April 1900 Burgemeester eo Wethouders voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER Kulieiititmlscti Ovcrzlchl Lord Roberts seinde gisteren nit Bloemfontein De divisie van generaal Pole Carew bereikte gisteravond Roodekop zonder verliezen Haar opmarsch werd gedekt door cavalerie en rijdende artillerie die den vijand met zware verlieion terngdreet De bereden troepen waren hedenmorgen bozig de Modderrivier by Valsjiank ovar te trekken overeenkomstig m jn6 iii trnctiën aan French om zich dwars op des vijands terngtochtslinie te plaatsen maar do Boeren blijkbaar ongerust door het Verschijnen van French ontraimden gedurende den nacht hun sterke stelling bij Dewetadorp Dit dorp is nu hedenmorgen door generaal Chermside bezet Hamilton s bereden infanterie dreef den vijand van alle kopjes in de buurt van de waterwerken zonder verliezen De Hooglandersbrigade marcheerde gisteren 38 kilometer om Hamilton te steunen Lard Roberts seinde gisteren uit Bloemfontein De vijand trok zich in den afgeloopen nacht Hit de omstreken van Wepener terug Hedenmorgen ontvluchtte hij in noordooste Iflke richting langs den weg naar Ladybrand Hij was ongeveer 4000 A 5000 man sterk Tb Londen ia een Blauwboek uitgegeven over den hongersnood in Engelsch Indië eén ontzettende ramp die reeds maanden en FEVELLIilOX HARTSTOCHT ïlMlt betSTaosoh 44 Des avonds te 13 uren trouven I Dat op zich Mlf was reeds zonderiing en dq n die stille plechtigheid Maar niemand te vragen Dat zou immers verschrikkelijk lijn NoclitanS Clara hield vol en Philippe verklaarde kortaf dat ht gaarne bereid was alles te schiklten zooals xijne bruid het wenschte Den avond voor den grooten dag werd het huweiijks con tract getcckcnd Bachelin die hier twee diénten gelijk moest vcrtegenwoonii en de familie Beaulieu en zijn vriend Pnïhppe Derblay had een collega uit Itesan on laten o erkomen als notaris voor den bruidegom zoodat hij zelf kon optreden voor de familie welke zijnc voorouders eeuwen achtereen hadden gediend Bij het voorlcMn van het contract zorg k Bachelin dat dit zoo haastig en onduidelijk mogelijk geschiedde en zelfo indien Clarii met aandacht had wdlen toeluiateren zou zij toch de helft niet hebben verstaan Zij bleet derhalve volkomen onbewust van het verlies van haar fortuin en toen Bachelin haar de pen toereikte teekende zi zonder onraad te vermoeden de acte waarmede Philippe Dcrblay haar de helft van zijn vermogen in eigendon overdroeg niaanden aanhoudt en waartegen de Engelsche regeering niets kan doen nu zy al haar middelen nn al haar belangstelling noodig heeft voor den noodlaUjeen oorlog in ZuidAfrika Er is in dit Wtn boek een rapport van de gezondheidscommissie dat zeer belangwekkend is er blijkt uit dat in Indië evenveel slachtoffers worden gemaakt door den honger als in Zuid Afrika dbor hot Maasergeweer Drie leden van het Lagerhuis hebben de oorzaken van dozen hongersnood in Indië nagegaan en zij zgu bü hun terugkomst overtuigd dat de onmacht der Indische Regeering om de arme lieden die sterven van honger te helpen alleen bet gevolg is van de te hooge bezoldigingen die aan dehooge Eugelsche ambtenaren wordou toegekend en die zulke offers vragen van de Indische schatkist dat de som voor het lenigen van nood overblijvend veel te klein is Na zijn er wel inschrijvingen gehouden in Engeland en is veel geid uit de Koloniën toegezonden aan de Ind regeering maar zelfs die groote bijdragen kunnen niet wegnemen wat daar staat in het rapport der Commissie nit het Lagerhuis dat de groote traktementen dor Engolsche ambtenaren de Indische schatkist hebben uitgeput en dat dientengevolge in de mooiste de grootste de rijkste kolonie ter wereld waar de natuur het kwistigst is met haar gaven de bevolking wordt gedecimeerd door honger en door gebrek Dit is de zegen der beschaving en de heeriyko vrucht der kolonisatie waarvan de Boerc i der Zuid Afrikaansche Republieken niets weten willen Kan dit verwondering baren P De voorjaarszitting der departemontrale raden in Frankrijk is geopend Verscheideivp dezer lichamen namen moties van hnlda aan president Loubet en het ministerie WaldeckRODBseau aan zoo do raden van Allier Corrèze Gard Indre et Loire Isère Nièvre In sommige ging dit niet zonder strijd in Gard bv na heftige tooneelen Eenige raden Grachten moties nit over de Vredesconf eren tie de tentoonstelling de Villebois Marenil De raad van Morbihan gispte ondanks het verzet van den prefect den minister do Lanessan omdat hiJ de viering van den Goaien Vrgdag door de marine verboden had De raad van Hante Garonne besloot het initiatief te nemen tot oprichting van een standbeeld voor Falgnière Een aantal raden drongen aan op beperking van de geoorloofde snelheid van automobielen en verbod van het honden van wedstrijden met die voertuigen Voorts werden allerlei departementale belangen in Philippe Derblay gevoelde zich aanmerkelijk verlicht toen de wederzijdsche partyen het contract hadden geteekend Toch moest hij later erkennen eerst volkomen sjerustgesteld te zijn geweest toen Clara op de vraag van den maire Verklaart gij den heer PhiUppe Derblay un te nemen als uw ech noot mot vaste stem had geantwoord Ja X Daar komen de vrienden al terug riep Brigetto de kamenier van Suzanne Derblay enkele mirtutcD na afloop der plechtigheid hare meesteres toe Weldra traden de barones de Prrflont Octave en de baron in het salon En nu volgilen spoedig de anderen Eerst de familie van de bruid toen de getuigen van den bruidegom en vervolgeni eenige vrienden die men onmogelglt had kunnen passeeren Ook M0Ulinet Athénais en de Bligny waren bij de plechtigheid tegenwoordig geweest Maar hoe groot was de teleurstelling van den parvenu Moulinet was uit Pargj overgekomen in de stellige verwachting een uitgelezen gezelschap van den hoogatcn adel te zullen ontmoeten en in pladts daarvan was alles zoo burgerlijk en eenvoudig Hwgelijk geweest Toen hij het salon binnentrad we hij niet verwelkomd door de aanzienlijksten des lands maar lioor den notaris die voor heoi het landgoed La Varenne had gekocht en door de bloedverwanten en getuigen der jonggehuwden Was zoo iets niet belachelijk Een oogenblik sledits bad Moulinet in de mee moties en wenschen op den voorgrond gesteld In de Fortnightly Review van April gaat dt Karl Blind de ontwikkeling der Dnitsche vloot na in de laatste vijftig jaren Hjj herinnert er aan dat de beweging voor een vloot in Dnitschland reeds dagteekent van 1843 toen Froiligrath voorspelde dat de zwart rood gonden vlag zou wapperen van de masten eener Duitsche marine Haar ontstaan dankt die vloot aan Frankrijk Rusland Amerika en Engeland zoo betoogt dr Blind De Traosvaalsohe oorlog die zoo kort op de Vredesconferenlie volgde heeft aan heel Enropa den schrik op bet lijf gejaagd Angstig vragen kleine en groote volken wiens benrt het uu zal worden Daarna kwam keizer Wilhelm s verklaring dat Dnitschland dringend behoefte heeft aan een sterke vloot Hierop volgde de onnoodig lange aanhouding van Dnitsche mailbooten on andere schepen die later bleken volstrekt geen cüntr bande aan boord te hebben Di alles b eft de Duitschers doen inzien dat zy Toorzorgen moesten nemen De aanmati ende wijs waarop bovendien deze beslaglegging en aanhouding werden uitgevoerd was Itar Blind s oordeel zeer onverstandig met iMt oog op het behoud der internationale TrieniMhap die tnsschen Engeland en Daitsehland zoo hoog gewonscbt is Voor bet menscbdom zou bezwaarlijk grooter ramp denkbaar zijn dan een oorlog tosseben de beide VBrwante volken Wat nu de vlootplanneo ia Dnitschland betreft oordeelt de schrijver dat hunne kanserzeer gestegen zijn In de laatste maanden zijn een groot aantal tegenstanders van de uitbreiding der Dnitsche vloot en goede vrienden van Engeland de zaak uit s keizers oogpunt gaan bezien en dr Blind gelooft dat indien een volksstemming werd gebonden er waarschijnlijk oen flinke meerderheid voor het vlootontwerp zou zijn Op dit oogenblik is de Duitsche marinebegrooting de kleinste van de begrootingen der groote mogendheden derhalve werd in Dnitschland de bevolking per hoofd het minst waar belast ten behoeve van de marine En ook nu zal volgens den minister van buitenlandsche zaken graaf BUlow ten gevolge van de verdeeling der kosten over zestien aar de belasting per hoofd hoogstwaarschijnlijk niet toenemen Naar de woorden van den riJkskasieUer prins Hohenlohe komt bet plan neer op het verdubbelen van het aantal slagschepen en groote kruisers en het afschaffen vau hot Itust eakader ning verkeerd dat alles op grootsche en indrukwekkende schaal tou ge chieden Het was toen de rijtuigen het park van Beaulieu verlieten c i men ich aan weerszijden omringd zag door eene onafzienbare menigte bestaande uit al de werklieden van Philippe Derblaf De goede lieden waren niet in de kerk genoodigd maar zij hadden niet van zich kunnen verkrijgen hun geliefden patroon daarheen te laten gaan zonder op dat gewichtige oogenblik met diepen eerbied den hoed af te nemen voor hem en zijne jonge vrouw Toen bij het naderen der rijtuigen allen eerbiedig het hoofd ontblootten was Moulinet diep getroffen Doch die aandoening was slechts voorbijgaand Bij het binnenkomen in de kerk ondervond hij een nieuwe teleurstelling Allea wat hij zag kwam hem bespottelijik bekrompen en Schamel voor om zich heen Er waren nauwelijks twintig waskaarsen op het altaar ontstoken en de goede pastoor droeg hetzelfde kerkgewaad van acht da n geleden toen de dochter van een der werklieden uit het dorp in het huwelijk was verbonden Moutioet die als oud abonné van de Siècle enkele Vohai riaansche denkbeelden meende te hebben onthouden krce g inwendig luit om met dit alles een weinig den spot te drijven En toch voor het oogenblik moest hij zich wel inhouden Ga ton de Bligny gevoeldf zich in deu omgeving somberder dan ooit te voren Met bleeke gelaatstrekken en gefronst voorhootd zat hij denken aan dien dag in de kerk Vin Saint G main les Prés toen zijn vader werd begravel Diezelfde plechtig en toch weemoedige orgeltonen dieieffde duiitemii slechu hier en daar al Een argument voor de vloct nitbreiding pnt dr Blind alt de groote TMraeardering der bevolking ifen berekent dat Dnitschland over twintig jafir 70 000 000 tot 76 000 000 inwoners zal tellen Deze ontzagl s bevolking moet gevoed worden en er moet xorBgiMlragen werden dat geen vjjandelpe macht osMltvoer barer producten of den toevoer harerlWensbehoeften kan atsnjjden In de laatste veertig jaren is do omvang van den handel vermeerdoi d van 2 500 000 000 mark tot 8 500 000 000 H in 1897 en thans zgn de tien milliard bereikt D inhoud der koopvaardijvloot is in de laatste tien jaren vijttien malen zoo groot geworden Ofschoon de overzeesohe handel zich zeer goed ook zonder marine kan uitbreideo die handel zon in tijdan van gevaar overgeleverd zjjn aan de genade van een sterke seemogendbeld indien er geen eigen vloot is om hem te besehermen In België is de politieke hemel de laatste dagen een beetje bewolkt De Kamer moet do volgende week naar hnis de hoeveelheid werk die moet worden afgodaan is zM groot dat per dag twee zittingen noodig zijn daartnsschen heeft men atdeelings eA part jvergaderingen waar het geducht spant vooral by de katholieken waar Beernaert en Woeste niet met de regeertng medegaan iets dat waarsebynlgk met vele andere leden van de rechterzijde het geval zal zjjn De groote strgd loopt ovor een bedrag van ongeveer 134 miljoen door de regeering aangevraagd vaar de uitvoering van verschiilendo groote werken zooals bv den bouw van nieuwe forten 0 Antwerpen iets waarmede 6 miljoen franca gemoeid zouden zQn gevolg van de nieuwe werken tot verbetering van de bandelsinriohtingen aldaar welker tot staud koming een deel der verdedigingswerken vernietigde Verder wornen golden aangevraagd voor de haven van Antwerpen voor den electrischen speörweg van Antwerpen naaf Brussel voor uitbreiding van het spoorwegmaterieel en voor de groote bpoorwegwerken te Brussel welke de troinen tot minden in de stad zuilen brengen De strijd over deze groote aanvraag kort voor het uiteengaan der kamer die eerlang ontbonden zal worden is fel en leidt de aandacht een beetje at van de voorbereiding van den groeten stembusstrijd de eerste na de bekende verandering in het kiesstelsel De voorbereiding gaat niet gemakkeltk er zyn ondanks het evenredige kiesstelsel n l hak n en oogen taswhen de verscbillande groepen Allerlei onderhandelingen worden gevoerd allerlei combinaties worden gevormd en spria gewisseld door de kleine vlammen der waskaarsen diezelfde geur en wierook die iet geheimJoni en tegelijk iets veratikkencU heeft Toen was bij omringd door zijne goede tante en oor Clara en Octave evenals hij in rouwgewaad en die hem handiJK de hand drukten Ën van die edele menschen was hij nu door zijn onverdedigbaar gedrag voor goed gescheiden Niet zij maar hij zelf was de oorzaak d t deze teedere banden ver broken waren Een ander was nu de echtgenoot geworden van de eens door hem zoo vurig beminde Clara hij zelf zou weldra in het huwel verbonden worden met eene vreemde die zich blijkbaar van hem had bediend om hare wraakzucht aan Clara de Beaulieu te koelen Vooral wannéér h zijne houding vcrgeliiek mejt die van Philippe Derblay moest zijn eigefi gedrag hem in een nog oogimstigcr daglicht vefichijncn Derblay had zich bij de keuze van een vrouw alteen Wten Mden door tijn liefde en wist dat zijne bruid geheel zonder lortuin was Doch hij was nuttig werkaaam terwijl de hertog de Bligny zijn tijd m ledigheid doorbracht Dit bewustzijn had voor Gaston tets grievend vernederends Het i ni wat hij zou kunnen doen was zijn naam ife geven aan de dochter van een rijken parvenu die daarmede nu kon pralen Maar wat hatl hij overig s in de wereld uitgericht Niets Hij was en mooi paradepaard zeer geschikt om ver tooning te maken maar oot uiklMar in den ernst van M veldslag