Goudsche Courant, vrijdag 27 april 1900

s t Bleek te spoedig dat ook dit middel niet meer mocht helpen de dood trad onverbiddelyk tnsschenbeideB rept Het is toch zeker dat hy als tooneelspelcr tot de beste krachten van het gezelschap behoort en men hem als zoodanig maar zeer noode zal missen Er is nu sprake van de reeenstructie der vennootschap onder een anderen naam en onder leiding der echtparen r Egsden Vink v Kerkekhoven Joncker en Tartaud taud Klein Wy en zeker allen die voor dit onde roemrgke gezelschap iets gevoelen hopen zeer dat die pogiugbn slagen znllen al kunnen wy de vrees ifiet verhelen dat een zoo uitgebreide directie reeds de kiem van ontbinding met zifh omdraagt te meer waar het vrouwelgk element daarin in zoo ruime mate is vertegenwoordigd Het allergrootste bezwaar is echter o i dat er bg die toekomstige directie niemand is die door zyn of haar persooniykheid als kunstenaar es zoo domineert dat de overige leden er met eerbied tegen opzien en zich gaarne bg haar beter inzicht zullen neerleggen vooral nog als daarmede hoedanigheden als mensch en als leider gepaard gaan die dat respect nog verhoogen Wie geeft ons in dat opzicht een Haspels een Le Gras en een Oatharina Beersmans weet f Bédan WiDnunvus Bidankt voor het beroep bg de Ned Hervormde Kerk alhier door ds J A van Boven te Oud Beyerlaud TllKXCOSTimifiS VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Door een groot aantal katholieken ingezetenen van Amersfoort hoofden van gezinnen is aan dr H J A Schaepman en mr U J 0 H Kolkman een adres gezonden waarin hulde wordt gebracht voor hun optreden in zake het wetsontwerp op den leerplicht vooral voor t uitbrengen hunner stem ten gunste van het ontwerp In Het Centrum lezen we het volgende Nu naar myne bo cheiden meening aan de leerplicht betoogingen wel eto eind zal zgn gekomen wensch ik een kort woord van dank te richten tot allen die mg na de stemming over de leerplichtwet van hnn vricndelgke gevoelens deden blgken Nooit heb ik getwyfeld of velen zouden de houding door myn hoogvereerden vriend on mcdestrgder mr Kolkman en mg aangenomen waardeeren en begrgpen Verzwy en mag ik echter niet dat onze daad te eenvoudig is om balde te verdienen Zy was geen daad van durven maar van moeten Een moeten opgelegd door overtuiging eer en geweten Steeds vyand van napleiten eindig ikmet herhaalden dank Te gelegener tyd en wyie zal ik van mgno polnieke gedragingen aan de eerstrecbthgbbenden rekenschap ge ven Dr SCHAEPMAN Seminarie Rgsenbnrg Driebergen Op den feestdag van 8t Egbertus 1900 De afdeeling der artistieke houtbewerking aan de School voor Knnstngverheid te Haarlem heeft dit schooljaar eene aanzieniyke uitbreiding ondergaan In deze afdeeling zal in bet vjrvolg niet alleen zooals voorheen de ornamentieke Beeldhonwkunst bestaande in het boetseeren en het snyden in hout onderweien worden doch znllen eveneens de houtconstructiSn die bij do werkstukken voorkomen door ie leerlingen worden uitgevoerd loodat het onderwijs dezer afdee WlDleriiittöi l irU 1900 AftaiceViiiHteo I October TUd vu Gmiwlcb LU iil til i u 7 11 1 17 B l 10 10 lO lf lU ff M 4 1 1 41 4 41 4 88 8 0 i og i u l v e 1 14 l t o Mm lm a tttt M Irttt Jtitri W Wm Hl Z an ll Ji PlMMUMnpw J t aoTtlRD M SO l IJiJ iïT r T rixr rïï Tf s i tï Jj 11 41 iL L M V Il 4 S 444 MO 8 U mJ U m 1 HJl B I fcU ipfl l ü fc O t U 4J 4 18 ir r 4 17 4 58 8 11 1 40 t lO 7 11 10 01 10 11 1 10 11 10 17 10 1 10 44 1107 11 44 4 O U 7 17 11 i tl 07 t 1 J 2l i J w i iM i ü ü im A Z 4A s u 7W Zizrzzw t ll M8 f 7 4f f 7 t 8 48 10 11 tAt 10 01 10 11 s tia t 0 tiin 4 R O V II k k WSTeltDlX Hm mM 8 011 1 tl 10 1 10 87 11 011 011 11 IJlt 1 01 8 I K 1 SS t ll II O il auLW 1 01 I 9 01 10 10 10 4 11 41 11 17 1 1 IJl 4 1 4 87 O l iB OO 10 01 0 1010 0 1 4 jAaita l 01 JI 10 11 0 1 01 UJ 1 011 41 4 10 U 1 0 O llll 110 10 1 11 00 S i lO lt 10 10 41 11 48 10 I It li lO U lll t C Jt 7 I 111 U 48 1 11 1t IM ♦ s l 8J14 8 7 II0 4 iu W 4S 0 7J Ito 1 0 80 10 00 11 10 18 U li OW l ll 8 80 1 48 01 J 7 80 8J 10 0 I u l 7 17 7 811 18 M I4 10 18 10 4 11 1110 I4I U 4 17 4 111 47 7 111 8 14 Il 11 1 t l 10 00 10J4 4 10 84 4 10 01 10 u n ie ftstun Ren herige brand heeft Zondag te Ma linowka by karkow VIO bocrenholsteden Wet alle bggeboawen vernield Ken paar doizend personen zgn zonder onderkomen g n al waardoor bet moelelgk wordt rich een beeld van den toe tand te Torinen De rechtbank te Itotterdam heeft het lailiissement uitgesproken van de N aaml Venn Vereeuigde Tooneelisten firma Lo Gras en Haspels Naar men verneemt heeft het plan eener directie van de h h Tartand van Kysden en Kcrckhovcn kans van slagen en vindt het al te verwachten was sympathie in Hotterdam Pogingen zonden aangewcpd worden om de kern van bet gezelschap onder dit nienwe bestuur bgeen te honden In bgzondcrkedcD znllen wg uni daarom nog maar niet begeven AHcen z j op en leit geweuB dat welticlit een groot beteekenis heelt By het stellen van candidate Toor den senaat werden bij do liberalen te Lnlk 1000 Btcmmcn uitgebracht Voor de eerste plaats kreeg de altredende liberale senator Monteflore Levy lecliti 294 stemmen een nederlaag welke hem ion doen beslaiten het politieke leven vaarwel to zeggen Het eigenaardige van bot gevnl ia dat deze uitgeworpen senator zich voor oenige weken by het debat over de vredosconterenlie deed kennen al een ougendienaar van Eni eland en die daarom tegen de pro Boer btitoogiiigt n In België was Zon het gewaagd zijn verband te zoeken tnSBchen deze achterstelling en s mans rcdeV Veriipfeide Berichten De correspondent van het Hand te Rotterdam schrjlt hierover De slag is gevallen FaiSKHUK Het ïoltooiingswerk op do Tentoonstelling maakt snelle vorderingen Het eerste groote avondfeest is bepaald op 6 Mei a s en zal misschien worden bygewoond doOr den president der Kepubliek Uaandagmiddag is brand nitgebroken in een restanrant van da Kn gelsehe koloniale aldeeling Doordat het 10 miimten duurde voor de brandweer water kon geven heelt het Tunr groote schade aangericht Gisterenmiddag werd door do spinners te Kysel een vergadering gehouden waarin men zal beraadslagen over het al ol niet proclamecron van de algemeene werkstaking op de spinneryen By het nemen van proeven op de recde van Tonlon is de ondorzeoiche boot Odstave Zede ohklaar geraakt Zy mooat op eeu sleepboot worden teruggebracht DulTSCHUKD De leeatm b gelegenheid van de neerderjarigverklaring van den kroonprins beloven schitterend te zullen worden en uilen grootendeels een militelr karakter draSen Behalve keizer Kranz Joseph van ostenryk worden by die gelegenheid te Beriyn verwaoht de koning van SakseUj de hertog van York en de prins van Napels In een dynamietlabriek te AUberun Silezie zyn 600 K U nitiuglycerine ontplolt die geborgen waren in oun ondergrondscho rnimte Twee arbeiders worden gedood EnoBliSD De hertog van Argyll die Maandag is overleden Was 77 Jaar ond en een der voornaamste flgnron in de politieke wereld van Het Wroenigd Koninkryk Sedert 1H47 had hy zitting in het Hoogerhuis en behoorde tot do liberalen Tusschon 1851 on 1881 maakte hy deel uit van de kabinetten onder lord Aberdeen lord Palmerston en Gladstone van wolkon laatste hy zich alschoiddo om z n lersche politiek Ook als politiek en wetenschappelyk schryver maakte de hertog van Argyll naam Over Kairo is berioht ontvangen dat eeo opstand is uitgebroken onder de Alridis in BritichInti De firma Le jras en Haspels wier oude vcnnooten er allgd prgs op hebben gesteld aan hun ünancieele verplichtingen te voldoen en die daarin dan ook altgd zyn geslaagd hoewel het ook bj hen wel eens nypte is gistermiddag d or de rechtbank lailliot verklaard Onverwacht trelt dit niet Nog niet zoo heel lang geleden werd in dit blad voorspeld dat het gebeuren zon doch dank ly het Transvaalsche goud scheen het ongeval afgewend Tusschen toen en M ie er evenwel eea onderscheid van beteekenis Waren het voor een half jaar de crediteuren misschien is het juister te spreken van één crediteur die dreigden tot den offlcieelen stap over te gaan nu zyn bet verschillende artisten die het graf delven van de onderneming waarvan zg zoo lange jaren deel hebben uitgemaakt daarbg gebruik makende van het feit dat hun salaris niet op tyd werd uitbetaald Indien de leden van alle kunstinstellingen naar dit laatste wel eens gebeurt onmiddellyk overgingen tot het aanvragen van faillitsomcnt wg vreezen dat er weinig tooneelgezolschappon uit de handen van den rechter zouden bigven Het ligt dus vrjwel voor de hand dat deze stap niet alleen voortvloeit uit die minder geregelde betaling Nu iedereen te Rotterdam er over spreekt mag het hier ook wel herhaald worden dat do aanvraag als niets anders is te beschouwen dan sis noodmaatregel om van de tegenwoordige directie te worden bevrgd Te recht ol ten onrechte is pien Van meening dat het den heer Tan C de Vos is die het gezelschap op het hollend vlak heeft gebracht en met hoe langer hoe grooter nelheid financieel naar beneden doetrollea Erkend dient zeker te worden dat zyn artistiek beleid den toets der crltiek niet kan doorstaan Er zyn toch leker geen jaren aan te wyzen waarin hét doen van het gezelschap zoo hartelgk weinig met kunst te maken heelt gehad als onder zyn directie Wy willen er nadrukkeiyk op wyzen dat hot hier geschrevene uitsluitend geldt den directeur De Vos den acteur laat hetonge G O O B i Ttll O t P rccti 5 A r Ye ttl üülnï i ir ücl l li k l4 10 4 I4 ilL 7 1 7J8 1 1 door 7 r i IJ 4 r 1 a S5 U U I 11 41 11 11 11 11 Ooila MHTdrMkl SitnwerVgrk P I IIJO U M j il M Ml 60IIBi Tlaf 11 10 11 17 11 1 H 1 IM Bottardun Beun Rotterdam V t gotUidus H a p ll KUuw rkMk Hoordrwbt oads M w ll lO H 1 lfi M 10 41 I 7 10 17 10 4 7 1 i IS T Bi 1 41 l 0 1 14 to 4 41 4 88 8 04 i ll 17 r 1 14 1 4 hnlkM f IM 1 P ta l t riiami wwi ff allM 1 b ktaM Otk Whl w t ODDi DUN UlilB l l l 1 01 1 01 1 1 4 4 1 1 1 1 f IJ J 4 18 4 48 10 1 11 1 11 1 II IO 11 41 JI i7 7 18 1 0 1 41 ll M7 8 81 7 4 Goud UOUUB ♦ ï mliid l Mo fk PiUt 8ort ï f d Voorbug Uk 8 4 1 05 7 0 7 10 7 4 8 s l ïlï In 5 15 Oapel tattmdui M BottwdiaD F Koturdaa B iIUm Voorburg 10 17 1 M 4 81 1 8 41 I Ml 1 80 i I O ff 47 t M koi DA i raauHiitatnm 7 1 4 IO I I l7 1 H 40 l H 4 1 11 14 r 4 114 4 8 4 10 14 10 1 11 4 l l l l 0 8 80 04 r e i T l l i lS 7 1 l t 40 7 S T SOS 7 oel riil Z e O ff 04 t ol 1 1 7 10 1 1 to 1 14 Uadaw Wond Utmki 8 8 4 I r 8 T 0I IM 7 ï p B T t7 I 7 S 1 11 l I0 10 1 lOJ 11 88 lt t 1 17 8 01 I IO I tl 4 41 I U 1 41 a i Ulrechl KoerilM Uuili aouu 1 61 8 14 10 81 U Il t1 4 11 7 fJ I 7 0 Ml 10 4 l l j 4 ii 7 S Mt 17 7J7 IJ 41 1 11 1 ling thans omvat voor beginnenden het teekenen Van vlak versieringen het teeke nen van gecontrisch ornament het teekenen naar pleister en stillevens voor zooverre dit voor het vak wenschelgk is terwfl meergevorderden hunne studiën voortietten met het opsieren en in teekening brengen van meubelen en betimmeringen uit vroegere tgdperken het vakteekenen en ontwerpen van hetgeen met de artistieke kmlbewerking in verband staat meubels betimmeringen enz het boetseeren opsieren en ontwerpen van ornamentieke motieven in verband met het vakteekeneh het vervaardigen der diverse houtconstmctieo bg het meubelvak in gebruik het sngden van ornamentieke decoratieve versieringen De Directie der School is overtoigd dat deze afdeeling door den genomen maatregel veel verbeterd is en in een dringende behoefte voorziet Het vak van den kunstmeubelmaker toch behoort tot de belangrgkste takken der ambachtsnljverbeid en het groote aantal leerlingen dat nit alle oorden van ons land bezoekt zal gelegenheid worden gegeven zich ook in dat vak grondig te kunnen bekwamen I = Oemengde Berichten Bekendheid met het volgende uit het reglement betreffende het gebruik van fotografietoestellen op de tentoonstelling te Pargs kan voor bezoekers haar nut hebben Het gebruik van handcameras is vrg behoudens de hieronder volgende bepalingen maar met toestellen op statief mag alleen worden gefotografeerd v6ór 1 uur namiddags met Bchrifteiyke machtiging van den commis sarisgeneraal waarvoor men een zekere som moet betalen f 25 voor één opname ol 475 voor den döür der tentoonstelling Qeen enkel voorwerp mag gelotograleord worden zonder schrilteiyke toestemming van den exposant en voor het lotograleeren van de paviljoenen der verschillende natiën ol andere byzondere gebouwen moet men bg de vreemde commissarissen generaal vl de concessionarissen toestemming vragen Omtrent de werkstaking eene der labrieken van de firma H P Gelderman Zn Ie Oldenzaal deelt do Zw Ct mede Een 200tal arbeiders der labriek Samarang onderhandelde Maandagochten 1 met de labrikanten om meer loon te verkrygen Zee r wordt er geklaagd over slechte grondstoUen waarmede het onmogelgk was een voldoend loon te verdienen Tot nu toe werd per stuk 27 cent verdiend de eiach der arbeiders was 30 cent Een der firmanten met wien een vyital der arbeiders den toestand be spraken zeide hun 28 cent toe de arbeiders handhaafden hun wensch Toen zy weigerden verder te werken werd hnn de keus gelaten te werken of de fabriek te verlaten De arbeiders besloten tot let laatste en togen te ongeveer 6 ure ordeiyk naar buis ILII lO lf 10 1710 14 10 40 10 11 7 11 1 01 1 1 1 11 I M 11 41 11 1 I IO 7 8 I IO I IOi ll I4 M P 1 41 4I 1 40 10 00 Dien avond om 8 uur kwamen de stakers in het gebouw der r k arbeideravereoniging bgeen om den toestand en de te nemSn maatregelen te bespreken Er werd een stemming gehouden over de vraag of men was voor den eenmaal gestelden eisch van 30 cent ol wel zich wilde neerleggen bg het voorstel der fabrikanten Met 130 tegen 2 stemmen hield men cich aan de oorspronkelijk gestelde vordering van 30 ct Een commissie van 5 personen werd benoemd teneinde de wen chen der arbeiders aan de patroons voor te leggen en met deze te onderhandelen De vergadering ging daarna in goede orde liteea De commissie nit de werkstakers had Dinsdagochtend een onderhoud met een der firmanten Na korte bespreking werd haar te kennen gegeven dat van onderhandeling geen sprake kon zgn De stakers die allen aich bg de fabriek bevonden keerden daarna ia goede orde naar de stad terug De stakers op de fabriek der firma Gelderman te Oldenzaal vergaderden eergisteravond andermaal in het gebouw der R K Arbeidersvereeniging Een lid der vereeniging Unites te Enschede trad als spreker op maande de arbeiders aan om lid dier vereeniging te worden ten einde steun te ontvangen gedurende de staking Een commissie van 8 leden is benoemd ten einde in betrekking te treden met de Kamer van arbeid te Enschede om door onderhandelingen met de fabrikanten een einde aan de staking te krggen Bekend weri gemaakt dat gÜstetmorgen om 10 uur het nog niet uitbetaalde loon aan de stakers zon worden uitbetaald Telen van de arbeiders trekken naar Nordhom en vinden daar werk Zw Ot Ken meldt uit Eindhoven Gisterochtend te ruim acht uur heeft er eene hevige ontploffing plaats gehad in de machinekamer der in aanbouw zgnde nieuwe gaalabriek aan t Kanaal alhier waar zich ook de stoomketel bevindt Het ongeval heeft plaats gehad by een op proef in bewerking zynde machine de oorzaak zal door deskundigen worden onderzocht Het dak der machinekamer is weggeslagen en drie personen waaronder de gasfitter de L en monteur yn gewond eerstgenoemde zeer ernstig Ken schryft nit Koewacht In de laatste dagen is er meer licht gekomen in zake den bekenden vrouwenmoord verleden jaar alhier gepleegd Zoo hebben o a twee personen verklaard dat zg op den avond van den 15 April dus twee dagen na het verdwynen der vermoorde vrouw Haeck licht gezien hebbeu in den kelder van den verdachte Misseghers en naderbg gekomen duideiyk het in stukken bakken van vleesch hebben vernomen Ongemotiveerde vrees om in die moordzaak betrokken te worden was oorzaak dat beide getuigen zoolang gezi egen hebben Ook nog andere personen hebben bg de politie bezwarende verklaringen afgelegd D Uisiater van Ooriog heeft eene beschikking genomen op het reqnest van de moeder van den dienstweigeraar de Bruin om na het ondergaan van de straf waartoe deze wegens dienstweigering werd veroordeeld op grond van de ten requeste vermelde redenen ontslag nit den dienst der militie te verieenen De Minister overwegende dat de bepalingen van de militiewet niet toelaten aan genoemden milicien ontslag uit den dienst der militie te verieenen en dat de omstandigheden waarin deze verkeert niet behooren tot de byzondere gevallen waarvoor ingevolge het bepaalde bg artikel 127 van genoemde wet ontheffing van werkeiyken dienst wordt verleend heelt adressante te kennen gegeven dat haar verzoek niet in gunite overweging kan worden genomen De Koninginnen in Thttringen Het zekerheid kan de Deutsche Wochenzeitung in de N meedeelen dat HH MM Koningin Wilhelmina en de Koningin Hoeder met een groot gevolg den 8sten Mei a 8 in het hotel Het Witte Hert in Schwarzbnrg in Thttringen zullen alstappen en daar tot ever Pin iUrea zoUen vertoeven Schwanbnrg legt het blad neemt onder de herstellingsoorden en zomerverbiyiplaatsen niet alleen van TtaUringen maar ook van geheel Noord Duitschland in velerlei opzicht een bgzondere plaaU in Als men een schoone natuur in het wond en op de bergen wU genieten dan moet meo naar Schwarbnrg gaan Te midden van de nitgestrekte bergmasn s van het Sparrenwoud in Thttringen ligt het groote heerlgke dal van Schwarzbnrg en te midden daarvan ligt als een kleine laadtong de tegen de bmisande Schwaraa iteil alhangende Scbloasberg waarop naast het vorstelgke Mamslot aan de baation Het Witte Hert met zyn vele levengebonwen gelegen is Daarnaast liggen op de hoogte alleen nog het post en telegraaflcantoor en enkele kleine peosiom H t hotel Het Witte Hert ligt op den naallea weg van het slotbastion ongeveer 70 meter boven de Schwarza in een onvergeiykeiyk tchoone en daarby zeer gezonde tiMk Het beitaat nit een hoofdgeboiw dat ia het i sr 1896 9 beduidend uitgebreid is Hier tegenover liggen eenige boerderyen en verderop bg het hotelpark de villa Hnebner en de villa Schwartaburg ATJEH Gedurende het tgdvak van 22 Februari tot 6 Maart 1900 werden In het militair hospitaal te Panteh Pira opgenomen itO l ders afkomstig van Kotaradja en 214 afkomstig van de overige gamizoenon en bivaks totaal dus 321 lgder Gedurende dat tgdvak overleden i militairen 1 dwangarbeider en 1 der overige zieken v Het gemiddelde getal verpleegden uitgezonderd zg die afkomstig waren van zeoposten en troepen op excursie bedroeg in dit tgdvak 85 per dag De garnizoenssterkte bedroeg op 22 Februari jl 2061 Het ziekte procent was dos 4 Het gemiddeld aantal binoengekomen Igders wa per dag 23 en dat der binnengekomen beri beri iyders per dag 2 De toestand der beri beri was bevredigend pCt Het sterftecyter was gunstiger Van Atjeh meldt men aan het Bat Nbl dat Nj a Din weduwe van toekoe Oemar ons bestuur beeft doen polsen omtrent de voorwaarden waarop haar onderwerping zou worden aangenomen Haar moet geantwoord zyn dat op haar onderwerping niet veel prys gesteld wordt doch dat wanneer zy wil komen ze minstens eenige honderdon van do indortgd door haar echtgenoot aan het Oouvernomeiit ontnomen geweren zal moeten inleveren Het Bchynt dat Nja Din s invloed niet hoog meer moet worden aangeslagen en dat haar partg langzaam maar zeker is verloopen STADSNIEUWS GOODA 26 April 1900 Hedenmorgen werd ten bureele vmi de genie alhier aanbesteed 1 Het eenjarig onderhoud der MilitaireGebouwen en werken te Gouda Ingeschreven werd door J J Dugm voor f 2560 C P W Dossing voor 2497 J H de Wilde voor 2339 en H J Nederhorst voor 2290 2 Eenjarig onderhond der Militaire Gebouwen en werken te Schoonhoven Ingeschreven werd door J Klip voor 1 2250 en A Bonter voor j 2288 Gisterenavond bad jn de zaal Kunstmin der Sociëteit 0n ÖBBoegen de aangekondigde lezing plaats waarin do beer Mr P J Troelstra lid der Tweede l aiuer het onderwerp Algemeen Kiesrecht een eisch des tyds bebandelde De Voorzitter deelde in zgne openingsrede mede dat vier hier ter stede gevestigde vereenigingen n l de Kieavereeniging Ons Belang do S D A P de TimmerliedenVereenigingeu de Garensptnners Vereeniging genoemde heer haddeft uitgenoodigd tot het houden van bovengenoemd onderwerp De heer Troelstra wekte in zgn rede de attwidors op alles t doen om het algemeen stemrecht te verkrggeil opdat ook zy een stem in de regeering londen hebben De staatsmacht is in haudey van de bezittende klasse wg willen met die regeering niets te maken hebben De arbeider moet zien goed onderwys te verktygen en daar heeft de ameider belang by In geen land van Europa zejde spreker o a u het kiesrecht zoo weinig aan den arbeider verleend dan in ons laad Van de 1250000 mannen hebben slechts 150000 het kiesrecht adat de spreker geëindigd bad vroeg de heer N A van der Ree het woord en zeide hetgeen hy te vragen d was wel niet aan do orde maar eenige hoeren hadden hem gevraagd als de heer Troelstra oo voor goed onderwgs is waarom hg dan tegen de leerplichtwet had gestemd De heer Troelstra weigerde niet hierop antwoord te geven de leerplichtwet was voor de sociaaldemocraten niet aannemeiyk genaaktj alle moeite hadden zy aangewend om verbetering te verkrygen maar het was hun niet gelukt bgna alle amendementen dia zy voer hadden gesteld werden verworpen zoodat zg genoodzaakt waren tegen te stemmen De Voorzitter dankte spreker voor zgn gehouden betoog en sloot daarop deze zeer goed bezette vergadering By Kon Besl is o a 1 627 pensioen verleend aan J H van Schagen commies le kl hg iryks belastingen Dezer dagen verwondde te V addingsveen lie timmjsrman B zich met een beitel aan de band Hoewel de kwetsuur van weinig beteekenis scheen begon de hand en daarna de arm op te zetten Geneeskundige hulp ingeroepen zgnde werd bloedvergiftiging geconstateerd De borst begon op te zetten en eene gperaUe kon nog bet eenige redmiddel zgn Beurs van linslerdain 8 APRIL i Vikn SI tkn Vii N l W 8 l i l i diio nito diic I l Vu iliio duo ililo S HoB ül l Gou U 1111 114 100 lTJJ lI Iawlir Tiaiillll 11 18 Oon s Obl mi plerU S 88 Vi dito ia iiWer Uil If ia PoaToeAL Olil met ooupoo 8 Vii dito Uekal I S4V EuiLUiD OIil Biiiiieiil IS 4 4 I 87 dito Omoiii 1810 4 9 iiblobiiBothi 1SS 4 4 d to bg Hop lltS 90 4 d toiaiioiil Inn 1188 8 dito dllo dito ltS4 101 SPiHll Pm i t Kliiild 1181 4 7 TuiaiiJ O0 r Cui r loeo 18 10 4 8 O IfmiiiK no D 88 i n e lmiiii MrtO 81 j ZnioAri Rp V oblg IHV h Uaiioo Ub Lgeh ia 0 10 VllfriDii Otil 4on x p 1881 84 V m DM Oblitatisn IIS I O BanHOAM 8t l lMu 1194 I 91 NlD N Afr H nlo t und Aroiulab T bMg Ortilr toa 81 DeliUulMhinplj dito 48 Ar i HTpotheeicb p iidbr 4 l i li Mfl derVont ni Mnd e Or ll polk kb p ndbr 4 10 Nodnlindiiba hk und 10 1 Ned Hiuid muUish lllto I 184V N W V Fac tl p b paodbr 8 Rott H lolhaukli pantl r 4 Dtr Urpolheokb dito 4 ÜOITUB 0 t Hon i bank aud 11I Rini Hypothaakbank paudb 110 Amsuia Eqai hrpotk pao Ib 4 0 Huw L 1 Pr Ll n ert I Nau Holl H 8poor R j a Bd lU Xg M Elp f 8t p aauid 10 Nod liid Spoorwagra naiid H Nad Zuid Afr Spn aand I S8Vi dito dito dito ISDI dito t 100 TA UI Spoor I U87 tt A Kobl l I Zaid Ilal Spomd A ll obl l FoLi M Wa arhan WeODfnaaBd Hl a Bcai al Ruia Balliaohg HIto aand Fb I a dito aaotl 8 = t ai Dam ir Hito anud 8 8 i KiVik Ch Aw 8p kap opl 4 100n dllo dito obli 4 I 100 I 114 i I ChckNotik W pr C f aaal I rlitnditóWln Sl Potar obl 7 141 Dautt rkRioOr Spni oart VA 88 lUinou Coiitt 1 ol l in itoad 4 108 La Uf kNali illlO t T aaod 74 7 V4 llaiU N 8p Mi 1ehfp 104 i Mian Kan a T 4 pOt pref aaod 87 N Tork Oniaa o k Waat aaiid 8 Pmi dto Okio oWn Omob Ualif I i h p iii RoaiT 8 Vt 81 Paul Mioi Maait obi ü B Pao Hoof Ign obl 4l u dUo dito Liuo Gal la kjrp 0 8 Caxam Oaii Soutk Ckort r aaDd 8 VI Vin C Rallw kNa lah d a 0 Aiaalard Ommboa Mg aaad 180 Rottanl TramwB Maata iaBd 110 Nio 8tad AmiterHam aaad I 101 tad Rotarlam aaad I lOt Biun 8tadAntwerp iiH 7 V 8 ad Bruaaol 4889 1 100 Ho Tl oi Ronullr O aolaok 4 1 17ViniMV t aulamig 1880 117V K K OiiNt B Cr IJ O 101 Skaw Sta lVuJndI l ll 84 I S8 Nlu V r H t A po l o irt ONTV ANOEN eene groote keuze VOOItJAtRSCAPKS EN COSTUMES TAILLEUR I SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOFFEN illAlifc TBBaiCaTfe N Qouda i6 April 1900 Graaeo met roldoenden aanvoer Prijien algemeen hooger met uitzondering vap Bonte Amenkaaasche maia die lager verkocht werd Tarwe Zeeuwsche 6 90 k f 7 25 Mindere dito 60 k f 6 90 Afwijkende 6 a 6 50 Polder 6 50 jl 6 80 Rogge Zeeuwsche 5 50 A 6 Polder 5 10 a 5 0 Buitefdandache per o kilo k Gerat Winter 4 50 4 4 Zooier 4 40 i 4 80 Ch valliei S 5i75 Haver per heet 3 50 i 3 75 per It lo 7 40 k f 7 75 Hennepzaad Iniandache 11 50 i f la Buitenlaodache d k 5a Kanarieiaad 7 50 k 8 Koolzaad 9 75 4 10 Erwten Kookerwten k Niet koekende 6 50 k f 6 75 Buitenlaadscbe voererwten per 80 lCik 6 k f 6 to Booneni Bntioeljooiien 10 k f 10 50 Witte boouen i ƒ Paardeboonen 6 6 10 Duiveboonen 7 k f 7 35 Maia per 100 Kilo Bonte Amerikaanache 5 40 k f 5 50 Clnquantine 7 50 k f 7 75 Odeaaa 6 15 k 6 50 ICarweizaao per 50 Kilo k VsEMARKT Melkvee goede aanvoer handel vrijwel prijzen hoog Vette varkens goede aanvoer h indet vrgwet 19 k zi ct per half KG Biggen voor Engeland goede aanvoer handel minder 18 k 19 ct per hair IC G Magere Biggeo goede aanvoer handel vrijwel 0 80 k i to per week Vette Schapen goede aanvoer handel vrywel f 14 k az Lammeren goede aanvtier handel malig 7 k II Nuchtere Kalveren goade aanvoer handel vlug 7 k 10 Graakalveren aanvoer haoilel k Fokkalveren 8 k it Raas aangevoerd 175 partijen handel vrQ vlug ie kwal 7 k Z9 ide kwal 3 k z6 zwaardere NoordHollandzchc i aó so Boter goede aanvoer handel vrijwel GoeUoter 0 90 k 1 Welbeter 0 70 k 0 80 VERSCHEIDENHEID In Zeeland vindt men eene gemeente die reeds vyi jaren lang zonder kerk tit Ai dien tyd is do oude kerk wegens bouwvalligheid gesloten en men moet zich met een houten gebouwtje beholpen Het spotzieke noodlot wil dat deze gemeente juist Kerkwerve heet een dorp van 700 inwoners Voldoende geld om een nieuwe kerk te houwen had men niet Eindeiyk heelt in Februari laatstleden het kerkbestuur de stoute schoenen aangetrokken on het bouwen eener nienwe kerk bg aanbesteding aan den laagsten inschryver gegund Het geld dat hiervoor noodig is zal na byoengebracht worden door middel van een sneeuwbal Misschien voelt echter een milde gever zich bewogen rechtatreeks by te springen De Hak Ct hangt een vreeseiyk talereel op van een ongeluk aan een vuscher overkomen In de Morosriver achter het huis van den regent van Maros zoo luidt bet waren eenige inlanders bezig met vlsschen toen plotseling een hunner door een kaaiman gegrepen en naar de diepte getrokken werd Een broeder van den ong ukkige getuige van het afgryseiyk ongeval groep een lans en zotte In een lépa Upa het ondier achterna De kaaiman liet zich ook werkolgk eenige oogenblikken daarna wederom aan de oppervlakte zien In yn snuit het nog scbynbaar levend ofler met de boenen omhoog aan zyn vervolger vertlonende waarna hy weder Inde diepte verdween fio broeder bleel aan het nazetten Tot 1 maal toe versrhcen de kaaiman steeds met zyn offer in zyn bek op een andere plaats aan de oppervlakte ten einde daarna voor goed te verdwynen Toen men later naar eenige overbiyfselen van den ongelukkige zocht werd in het gras verscholen nog een ander lyk va een Inlander ontdekt die gedeeltèiyk door een der ondieren was opgepeuzeld BurgerlUka Stund GEBOREN 24 April Alida Maria ouden J Binee en A M Heemskerk Jansje ouders J J Broer fn E de Jong Fran cioa Johanna ouden J H Verkerk en A Scheepbouwer 25 Wilhelmina Petronella ouders A Zwambach en C C van Leeuwen Johannes ouden J Snaterse J de Graal ÜVEBLEDEN 25 April H A U den Riet IS i U m GEHUWD 25 April A J Wegman en C W S Oieaen J van Hofwegen en O van Btandwyk C ö Thoen en J M van Hooni A de Mol en A M Lamen R Zandvoort en J van dtr Kemp J Visser en M W Scholten ADVERTENTIEN FailisMment M KOOLB De eenige UITDEELINGSLUST in bovengenoemd Failissement is tec arillle van de ArrondiasemedtsBechtbank te Rotterdam en van het Kantongerecht te Gouda nedergelegd om daar gedurende tien dagen te liggen ter kostelooze inlage van 4a schuldeinshen De Carator Mr H M SCHIM vai dkk LOEFF Advocaat en Proonrear QoDDa