Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1900

Zaterdag d8 April 1000 30ste Jaargang mimm wmmi ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdcfeoa Ka a § ADVERTENTIEN worden geplaatat vanl S regels ik 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TeIrfasD V H De L itgave dezer Courantg e chièdl dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 2 5 franco per post o Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN I rf BERICHT VAN INZET De onroerende joederen te REEUWIJK g OT e i 1 d zi n in bod 1900 100 775 100 2000 200 1600 200 100 200 100 200 170 30 25 ag iin Perc 12 op I verh met Perc 13 op verb met Perc 14 op verh met Perc 15 op verh met daarna net daarna met Perc 16 op verh net daarna met ijln en a tal op 25 APttlL 1900 gebracht als vol P rc 1 op l 1000 2 op 7800 8 op 7900 4 op 900 B op 8100 6 op 3500 7 op 600 625 100 3250 600 600 750 100 8opTerh met Perc 9 op lOop 11 Pverh met De conibinat bepaald op Woensdag 2 Mei 1900 dea morgen te elf nren in het Kolflehnis HAHMONIK aan de Markt te CO Varhoogingen wvrden aangenomen tegen 10V der verhoogsom en allo verdere inlichtingen liJn te bekomen ten Kantore van den NotarU ö C FORTUUN DROOGLEEVEB te üouda Aanbesteding Op VRIJDAG 27 APRIL zal ondergeteekende namens hot Bestnnr dor Cooperative Oouieoerreniging 0 N S TBH Via in het Kotflohnia van den heer A DAM dos avonds A iiur aanbesteden Het bouwen van 42 Woningen op vrij terrein kadastraal bekend fiectie A No 34 i9 teUouda in twee Perceelen enin MaHSt BMtek en teekcningen zijn tegen betaling van I 3 00 by ondergeteekende te verkrijgen door wlen ook nadere inlichtingen wordtgegevta j NEDERHÜEST Jr Architect 1 1 1 m il I I f 80HIEDAMMEB GEHEVEE Her kt NIGHTOAP VarMiDkur hï M PEETERS Jz N B AU be ya u whtheid ii eaoKet eo kurk lUvdl Too ti a ran d n naam dar Firma P HOPPB 1 Wie seker an wu d Eobte GuUd CBCM Ie ontrangiin iMainongeMald ao na t 1 pni h aiiigeii hi den EanM gekomia ondai dtn uam dea aitTiBdm Dr MiohMlU vwnanligd p io btal maeUatt b hot wtraldb rooda Oabbllawnaant van Oebr Btoll rak I Kmbo tlNlw Btkel Cacao iD Ttorbotta baaatn DaaHM Jaeao ti ant nA aahaokt MO aangWHiw gwond dnak vmt da nlWadigrtraik eeal t t pate voor aaa kgp a nnoMbinkte took by iuarrlMa ilaaèta Mt inOer TarbyglMr bfj iii Bi VL H ApouaiUM tM f i 8 M ras OnmulvirtKeBiromdiMf voor IMvland Mw MallmkMI Amntardam Katv atraat lOS A Kol V U Standaard Hypotheekbank gerest gd te Botterdam Kantoer Lauvehaven IS MaalsfhaiipeliJIi Kapitaal KKN MILLIOEX ÜULÜKV Slmttaru Ib B B C CASTMSin n 8 Dl aiST In De flank geelt onder controle van het ttgemeen IdmlntttrattfemTruoU kantoor Ie Hotteréam famllirleeen uit Ih Imkke cam IO90 I A90 ea ƒ too Conpona 1 Jannari en 1 Jali Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OGIER Co W F HWIl f ttXnn t dci e lu chtlje ny aterli n leKI IA WIJlltetmtwakte UIIIcl l tfal VVII toowcl bi kinderen itU volwusenen gebrek aao eetluat alechte ptjnertcrlnc zenuwboofdplln ter yersterktng na tiektc of krawnbed koortt en h rc BCvolBen QÜWaXaROCHE ï ERRUGINEUX m het l i xonder tegen Bllotd ebrek Bleeknicht QUINA kwalen van Krltlacben leeftijd Verkn gbi ar in flacotu a L90 en L PSL aI r onort voe l uim ver terkcnd aangenaamvan inaak voord eelijkichgeb alk L l IVCI V IUAV vnoral smx kinderen zwakken en kUerachttKc gettcUen uer un te bc vooral vfwr kinderen zwakken en kUerachttgc gettcUen e drank hl vofirnrigelinKcn Ml klemc kinderen l nis u AU geneMkracbtige drank hi atooralieen rkr pyeverteringaorgiuiM en dUrrhée ook V i 1 1 i Kt r y 1 70 a i Kgr O eO A H KfiT O ÖO Chemlach MollrCIlSlf Ar Speciaal voor Kindervoedlog in bu en i H K r 0 00 luWcre JYICiKSUIKCr i Kgr y O BO Kgr 0 26 A ihtna Cil rCttCn ro l cnfentr hahc CigBrttly voldoende ter bastrij PRAEPARATEN VAN dtng van de hevigste aaüvaUeo van Aathma etc In doosje 4 ƒ O 80 tn 0 8Ö TatnariflHA RnnHntlQ fruit PURGATIEF legen Verttopping Aam 1 glIlgrU IUC UmimjIlJ beien Mlgralne Conge8tie8etc vooralookarilaxani voor liinJeren Uwliten de Tamarinde Bonbons ii KKAFPhl IEN IIOLM lielangnjke diensten daar de voim voor het kind bageerl ljk en fle wak aangenaam is IVijt pei dooBje 0 90 cn 0 60 CAl l2ab DacfSIlAC alitemeen erkend al het BESTE hmsmiddel OainilaK i itSlUICa Hoe t verkoudheid en Keelpyn bet is eêtt siymoplÓMenB en verachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m □ ftcichjes verkrtj Bbaar I njg ƒ 0 30 t er flc th jc jn fraêparalfm ram KRAEPELIEH HOLM te ZtM jijn alhit rotH thn wttn tliquêiln ranrap dê naam eH kftndlMlening tn rtrkrtjffbaar MJ ft moMl MpotMtktri n Vrogiêlv KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST iüiy Voedings Eiwii 1 Kilo Topon beM VMivefil voe lngawaarde ala 5 KUo bflft mMMMh tf MOtOOi leren Tropoo wordt In het Uohaam onmiddelyk tot aplerwMAid MmI sondnr v t te vomMn Trouon heoft by nnrngeld gebruik erae MWImAl vau kraolit B tttn volgn loownl by s xondi n als by aleken m kM w m Êmw tfwm lootrcvoegd wordnn aonder daarran den amaak te boderreB Door êai riMHillfM Vrj van Tropen kan iedereen het ilfih v Oenerftal Agoiten voor Ne4 rUnd en KoloadMt 9 llof Ht ililiH n der lieyé BotteHUuM ADYEETENTIEN in alle Couranten worden aang enoincn door het 4lv teullC Biireaii van K te GOUDA Ken AFSCHWFT Is voldoende JLet roorai op de ECHT Aandtostoxiüiifr met rood lott Tmt j3beplahnslein O JUCKMOat ncrOHMairOM OBtRUkHHSWH e Överal Maataehappy M JSse oUaHe am dg FMorta Bnm KatUiwr voor üfedeiianA BoomfiJM 0 BotfeMbuM EoU Uajitscli 7an Landbouw ArilcrIiiiK GOL DA en Onstreki i VERLOTING bg gelegenheid der VRIJE VEEMARKT op 15 OCTOBER en VRIJE PAARDENMARKT op 17 OCTOBER 1900 van Bytnigen Paarden Rundvee n alsverwante artikelen INSCHRIJVINGEN voor de loten voor het geheel 60 000 of gedeelten daarvan minstena 1000 stake worden ingewacht tot en met den a MCI a 8 bj den Secretaris der Aideeling den Heer A VAN VKEN te Gouda Hoofdpnj elf 500 000 Mk He prgzDD zya door den ataat f egar udeerd Kea biedekl gelak de kod UUttoodlglng tot deelneming In de KanaeD ran de door deit Staat Hainbur gewa rbdr da groote Oeldtotery waanu leker 11 MÜlioen 549 325 Mark gewonnen inoet n worden De prijti n van deze Teel voordeel btedendo Oeidloterq die olneoa lel plan aleohti 118 000 loten bevatf zijn de volgende De hoogste prijB ia eveetueel SCO 000 Mark Premie v 31 0 000 Uk 1 pr a SOO OOn Mark 1 pr a 100 000 Mark 8 prij 76 0n Vark 1 prijs s 70 01 O Mark 1 prijs a r 0l O Mark 1 irija a SU orO Mark 1 prijs a 000 ark a pr ii a 60 0 o Mark 1 prijs a I 000 Mark 1 prijs a SO 1100 Mark prijs a iO O O Mark pr n 10 000 Mark S6pr a t 00fiMark lOS pr a 3 00 Mark SOS pr a 8 000 Hark 118 pr a l OCOMark 1518 pr a 400 Mark 40 pr a 800 Mark 140 pr a 80 Mark 36II I pr a l Marl 91 pr a l 4 lot 100 34Slpr a 13 81 U totaal 5i lbO prijsen De lioofdpriJB in de Ie klasse bedraagt Mark 60 oo tijgt in de e kl tot s OOO M in de o lot 1 0 000 M in de e tot 6 000 M 111 de e tol 000 M in ils e tot I 00 Mark in de 7 e tot iOO 000 Mark en met de prom e an SOU OüO M event tot oo O o M Voor de eerste p ij tr kkin die ofgcieet is vast cesteld kost eeii seheel orii iiieel lot slecht Guld S SO een half orwineil ot slechts Guld I 75 een kwart origineel lot slechts iiild p 90 Ue inleffgelden voor de vol ionde klassen xoovet als de jsiste lust der prqzen worden aanKe even in het ofiineele IrokkinKsplsn voorzien vno het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvnigo gratis verzend leJere deolueiner in de loterij oulvanut ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking do offinieole trekltingslijst De uitbotalinï en veraendmg van de prtjB n geschu dt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de stren isté gelieimhoudmg j r ledere bestelling ksnmen eomoudigper poslwissel opgeven ook tegen r nboun f r Men wende zich dus mst de aanvraag om toezending van loten vmr do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogebjk o uiterlijli tol 3 Mei e k met Tertroowen Ojk Samuel Hwksclnr Seiir Bnnkier en WiMelknutoor iu Hambuif I DuitschlaiuL TREKKING 17 MEI 1900 X OTBI T DER iliiUUl Voornllsaug te ROTTEEDs LM ziJn verkrijgbaar 4 04 CKST bö A BRINKIAN m QOXJIDA Ho oldpr ijzen Ken hecht sterk zeer soiled geboBVrt PAND Ie Rotterdam waarde p m f 8000 i Éen LANDAUER bwpanmii net 8 PAARDEN compleet l Ben luxe RIJTÜIÖ met 1 PAARD coinple Een 4jn BUTUIG met 1 PAA BP QooBi Drak van A tóSKMAN il2 Bultenlaodscb Overzlchl Ia het Eagelsche Lagerhuis deelde de heer Wyndham de onder minister van oorlog mede dat sedert het begin van den oorlog reeds naar Znid Atrika gezonden z jn ol gezonden lullen worden ter vervanging der ellectieven 42 000 paarden en 23 000 muilezels Voor zoover de Regeering weet was de quaestle waarvoor lord Roberts stond niet het gevolg van gebrek aan paarden of rollend apoorwegmaterieel doch bet feit dat lord Roberts Bloemfontein bezet heeft na een maand te hebben gevochten en gemarcheerd ver van den spoorweg Sedert dien tfjd is hy bezig geweest met het herstel van den spoorweg het overbrengen van de operatiebasis van Kaapstap naar Bloemfontein en het veralaan van de vjandelpe troepenafdeelingen die zijn commnnicatielgnen bedreigden De beide eente dizer noodzakelgke voorbereidende maatregelen om te kunnen vooruit rukken zgn naar wg meenen thana voltooid en de derde schijnt een bevredigenden voortgang te hebben De Boereo hebben Dewetsdorp ontruimd en de insluiting van Dalgety biJ Jamroersberg opgegeven Onvervolgd trekken zij terug in noordoostelijke richting over Ladybrand Dat was te verwaohtao Hat sw lalur dwaas zgn geweest van De Wet èn Olivier zoo ig nog langer in het Zuidoosten van den Yrgstaat waren gebleven Want zg liepen gevaar afgesneden te worden van hun terngtochtsweg en omsingeld door een Engelsche strijdmacht die van Dewetsdorp of Wepener een nieuw Paardeberg wilde maken Door hun haudigen en tijdigen terugtocht hebben zij het plan van lord Roberts verijdeld na hem genoodzaakt te hebben bijna zijn gebeele troepenmacht in bet veld te brengen En zg hebben hun doel bereikt De opmarsch van lord Roberts en zgn strijdmacht werd vertraagd verschillende kleine nederlagen werden toegebracht aan Engehiche afdeelingen de moed en de moreele invloed werden versterkt onder de Boeren in het zuidelijk gedeelte von den Vrgstaat en ten sldtte hebben z lord Roberts gedwongen een groot deel van zijn macht een vermoeienden en afmattenden tocbt te doen maken zonder eenig resultaat Want toen de Engelachen meenden het net te hebben gespannen en den vogel te kunnen vangen bleek deze gevlogen te zijn Vier sterke colonnes zoo blijkt thans uit de Engelsche pers waren in het veld gebracht FEViLLETOX HARTSTOCHT Nsar het Fransoh 45 Deze overdenkingen die eigenlijk nog nooit in ijne ïiel waren opgekomen deden hem een hevigen afkeer opvatten tegen Moulinet In lijn toom besloot hij tijn toekomstigen schoonvader voortaan looveel mogelijk uit de hoogte te bqegenen En Athénais Wanneer hij haar in zijne r achten op dit oogenblik vergeleek met Clara Beauheu dan was het duidehjk dat de dochter van Moulinet nieta anden vas dan een listige en ialoersche intrigante zonder karakter en zonder innerlijke beschaving Naast Clara stond FhUippe Derblay rechtop en met een onbewegelijk getaat waarop duidelijk te lezen stond hoe zeer hij den ernst van het oogenblik besefte Was dtt inderdaad de man aan wien Clarq boven hem de voorkeur had kunnen geven Op eens kwam hem een gedachte voor den geest die t m den steutf 1 gaf tot al het raadselachtige m Clara s handelwijce Al de zonderlmge gebeurtenissen der laatste weken waren hem nu eensklaps volkomen duidelijk De goede en reine gedachten die kans hadden weder eenigcn invloed op zijd hart te krijgen werden uit zijne ziel teruggei ongen en hiJ was andermaal de geblaaeerde en gevoeUooze scepticut dien de om de troepen van kolonel Dalgety te ontzetten en de Boeren in te sluiten Van uit het zuiden rukten de generaals Brabant en Hart op over Rouxville en Boesmanskop Bg Dewetsdorp waren de achtste divisie onder Rundie en de derde onder Chermsidc bijeengekomen De elfde divisie onder Pole l arew in samenwerking met de cavalerio divisie van French poogde den weg over Tabu Nchu at te sluiten voor de Boeren De bereden infanterie van Hamilton gesteund door de negende divisie vanColville streed bg de waterwerken De brigade Maxwell van de zevende divisieTucker die als voorhoede van lord Roberts b Glen stond rukte eveneens naar bet zuidoosten om de brng bü Kranz Kraal te bezatten hopöiide daardoor eveneens d a terngtochtsweg der Boeren af te snijden In het geheel waren iO ÜOO man door lord Roberts op het oorlogspad gebracht om het handjevol Boeren onder De Wet en Olivier te omsingelen Do Engelsche bl adcn schatten de aterkte van die Boerenmacht op 10 000 20 000 man maar het is vrij daidel k dat die schatting zeer overdreven is Naar de V estm Gazette meent zullen de Boeren thans stand houden in de nabijheid van Taba Nchu of van Ladybrand Breedvoerig de door lord Roberts genomen maatregelen beaprekend zegt de militair medewerker van dit blad De zaak die ons thans bet meeste belang irtboezemt is de vraag Wanneer zal de val gesloten worden f Wanneer zullen wiJ iets hooren van een beslissende actie f De handigheid der Boeren commandanten heeft dit verpeld De val door Lord Roberts opgesteld zal leeg blij en En het hongigke bericht waarop men in Engeland zat te wachten zal voorloopig nog wel nitbliJTon Da Fransche bladen zijn bijna alle den pas uit de Z A Republiek teruggekeerden ingenieur Lëon gaan interviewen Over don nieuwen legeraanvoerder generaal Botba zei de heer Léon Hg is een kundig en gehard generaal die het volle vertrouwen zgner troepen bezit Hij was het die alle maatregelen voor den slag bü Colenso genomen bad Men verwacht veel van hem Wat de Engelsche generaals betreft zij zijn benoden alle critiek men kan zich niet voorstellen hoe onbeduidend zij zgn de onhandigheid der aanvoerders gaat alles te boven De fouten die begaan ziJn zijn enorm en onverklaarbaar De verliezen der Engel bedorven Russische maatschappij van hem gemaakt had In die stemming vatte hy het voornemen op dien mijnheer Derolay tot het slachtofTer te kiezen van eene weloverlegde wraakneming Het was immers onverdragelijk te denken dat die lompe tjzersmid ongestoord bet geluk van zyn echt met zulk een volmaakte vrouw als Clara de Beauheu zou mogen smaken Hij Gftston de filigny zou wel zorg dragen dat het anders werd Hij had haar bij de huwelijicsvottrekking zien weenen Dat was immers het duidelijkste bewys dat zij haar opgedrongen echtgenoot verfoeide en haren trouweloozen bruidegom nog altijd liefhad Toen het gezelschap na afloop van den kerkdienst in de enge sacnstie bijeen kwam en Clara haren sluier opsloeg zocht de Bligny op haar gehut te vergeeft naar de sporen van hare tranen Vbpjr i C ston was dit natuurlijk eene teleurstel Hij steeg weder met zijn toe koms igen schoonvader en Athénais in het prachtige staatsie rijtuig en moest toen een reeks van opmerkmgen uit den mond van Moulinet aanhooren welke deze gedurende de plechtigheid had moeten binnenhouden Dat huwelijk te middernacht in een ijskouden grafkelder vond Moulinet onbeschrijfelijk komisch Hij begreep er niets van zeide htj Neen dan zou men wat anders zien over drie uneken wan aehen zgn belangrijk niet minder dan 40 000 man Verder verklaarde de hoer Léou nog dat de Boeren overtuigd zijn dat er een Enropeesohe interventie zal komen Zy hebben zelfs belangrgke gegevens hieromtrent Ala hun hoop bedrogen wordt is het mogelgk dat ze noch Johannesburg noch Pretoria verdedigen en dat ze zich allen terugtrekken naar Lödenbnrg een bergachtige en ondoordringbare streek in het noorden van Transvaal waar de Engelschen zo niet zonden kunnen vervolgen of bestrijden Hoe men te Pretoria over hot uitzenden van de vredesdeputatie denkt blijkt uit De Volkastem De uitzending naar Europa van een depntatie vertegenwoordigende den Oran joVrijitaat en de Znid Afrik Republiek schrijft het blad is een bewys dat de Regeeringen te Kroonstad en Pretoria hot oogenblik gekomen achtten om niet enkel do wapenen te laten boslisaen over de toekomst van Znid Afrika Waarschgniyk zullen de buitengewone gezanten der gefedereerde Republieken zich beyveren om by do groote Mogendheden licht te doen vallen op de ware motieven welke tot den echadeiyken roovaraoorlog in dit ons werelddeel hebben geleid En het zou ons ton zoorste verwonderen indien niet de ondubbelzinnige veroordoeling dsor da eahtbank der beschaaide raenachheid van Engeland s zeldzaam harteloozo politiek een voor onze Staten tastbaren vorm aannam Het kan in Europa niet met totale onverschilligheid worden gadegeslagen dat de beide Boeron Staten zullen vernietigd worden De verzekering van lord aalisbnry dat t Groot Brittannië enkel te doen is om de ZuidAfrik Republiek en den Oranje Vrystaat by het Britscbe Ryk in te Igven zal niet enkel het openbaar geweten schokken doch moet by verschillende Mogendheden zeer drnstigen aanstoot geven wegens zuiver staatkundige gronden We stellen ons geenszins overdreven resultaten voor van don arbeid der depntatie De eenige weg voor onze burgers is om met leenwenmoed voor hun land te biyven vechten Doen zy dit dan kan wellicht de depntatie rekenen op een grooter officieele belangstelling der mogendbeden dan het geval zal wezen wanneer de Boeren wier faam thans zoo hoog uitblinkt in een nur van onrechtvaardige ontmoediging zonden pad geven voor den erfeiykeu vyand Iu elk geval moeten wy ons taal houden gedurende de weken welke de deputatie noodig beeft om het oor der beschaafde wereld te bereiken Men ziet er straalt in De Volkastem nog neer hij zijhe eigene dochter naar het altaar zou leiden De plechtige hoogmis zou hem steUig 15000 francs kosten Maar wat deerde hem dati Moulinet kon zijne dochter maar eens van zijn leven laten trouwen en daarom wilde hij het zoo mricbten dat men langen lijd daarover zou spreken Mijnheer Moulinef hoe minder men er over spreekt hoe beter antwoordde de Bligny sarcastisch fMaar mijn waarde schoonzoon wilde Moulinet zeggen doch Gaston viel hem aanstonds m de rede Laat mij u in de eerste plaats herinneren dat ik op het oogenblik uw schoonzoon nog met ben en dat ik ooic voor het vervolg volstrekt niet ge stekl ben op die familiare manier van spreken Wij zijn straks bij het huis van mijnheer Derblay en gij zult zouwei in uw als in mijn belang handelen door in dien kring zoo weinig mogelijk uw stemgeluid te laten hooren Het rijtmg hield stil en Gaston de BÜgny hielp Athénais bij het uitstappen terwijl hïj den overbluften Moulinet bij zichzelven de vraag liet oplossen wat die schoonzoon toch eigenlijk wel van hem dacht en of hij inderdaad zulk een ezel was als waarvoor de Bligny hem scheen te houden In het groote salon op Pont Avesnea was de markiezin in ernstig gesprek met den notaris Bachelin Zy had hem dien morgen verzocht aan Philippe vergunning te vragen om aan Clara den waren toestand van haar fortuin te doen kennen Nu het huwelijk eenmaal gesloten was achtte de markiezin het gepait dat luire dochter zou weten altgd een zeker optimisme door ten opzichte van de interventie een optimisme dat te Pretoria evenals in Europa bestemd ia om Is rook te worden opgelost Verspreide Berichten FainauK Het l nitsche paviljoen op de Tantoonstelling zal 15 Mei a s geopend worden Eergisteri n bracht de Duitsche rgkskanselier vorat Hohenlohe een bezoek aan de Tentoonstelling Het gerncbt van de aanstaande komst van keizer Wilhelm is tot dusver niet bevestigd en ook weet men nog niets met zekerheid omtrent de plannen van czaar Nicolaas van Rusland die naar beweerd wordt te Paiflt zal komen ouiniddeliyk na zyn bezoek aan Oostenrijk in Juli Het wielryden is op het tentoonital lingsterrein verboden Te Colombea naby Parijs hebben 000 wascbvronwen het werk gestaakt De spinners te Ryael hebben besloten tot de algemeene werkstaking in 8 fabrieken staat het werk reeds stil Te Tourcoing wordt in 6 spinneryen gestaakt BiLan Oroiooa d atationaahet Tan bet Oare dn Nord te Broatel die zich verdleusteiyk heott gemaakt by den aanslag op den prins van Walea door den kleiflen Siptdo haalt namens den prins een diamanten daaapeld ten geschenke ontvangen Srxnn Op aen landgoed in da provincie Barcelona zyn 500 geweren en 5 karren met bajonetten en andere wapenen in beslag genomen Alles was bestemd voor Carlillen De leden van het hoofdbestuur van den Nationalen Bond zyn te Madrid byoengeroe pen om te beraadslagen over de middelen welke men moet bezigen om de belaatingsohnldigen er toe te brengen te weigeren belasting te betalen voor het kwartaal dat in Juli vervult Itiu Oraal en gravin Lonyay aartahertogin Stiphanle zyn Dinsdag in audiëntie ontvangen door den pana Het onderbond duurde een uur Ofachoon niet bekeud la waarover gesproken is heet het dat Leo XIII beloofd heeft zyn invloed aan te wenden tot h t doen tot standkomen van een verzoe hoe onbaatzuchtig haar echtgenoot tegenover haar gehandeld had Philippe Derblay had echter dit verzoek stellig geweigera Hij wilde niet dat Clara bij hare intrede in zijn huis met dergelijke bijzonderhe n zou lastig gevalWn worden Hij wist hoe fijngevoelig zij waa Ën waartoe zou het ook dienen i Om aan Clara een dankbetuiging af te dwingen die haar pijnlijk moest stemmen en alleen voor zijn eigenliefde streelend kon zijn t Indien hij het absoluut verlangt kan ik er niets tegen zeggen waarde Bachelin had de markiezin geantwoord iWel moet ik zeggen dat ik mij over zijn antwoord verwonder lic geloof met dat veie andere mannen zooveel kiesch gevoel zouden bezitten U is waarlijk een buiten gewoon man iDat is juist hetgeen ik de eer heb gehad u van het begin at reeds te zeggen mevrouw da markiezin antwoordde Bacbeltn Herinner u maar ons altereerste gesprek over hem a ja wij zijn inderdaad gelukkig geweest en ik wtl gaarne erkennen dat wg dit grootendeeli aan uwe tusschenkomst te danken heobni Laat ons hopen dat mijne dochter haar geluk zal weten te waardeeren en even oo denjten als wil Vindt gy q iet dat zij erg bleek ziet Bacbelm ï De ou4e notaris keerde zich even om Zooobhij Clara daar zag staan doodsbleek met hau kapsel met oranjebloesem i gesierd deed zij hem denken aan Julja op het oogenblik waarop li vaii haar mariAeren doodsbed oprijst bij het hooren Ton Romeo i item