Goudsche Courant, zaterdag 28 april 1900

TS vs Het bestuur van den Nederlandschen Journalistenkring vertegenwoordigd door d hoeren Dr A Kuyper voorzitter P J Appel vicevoorzitter en Jac ues Deen secretaris waren gister ter aadientie bij Hare Majesteit De voorzitter bood Hare Majesteit de hnlde van den Kring aan en verzocht bjj voortduring de hooge bescherming van Harer Majeiteit a regeering voor do N derlandscbe pers Hare Majesteit antwoordde dat de pert steeds op haar warme belangstelling rekenas kon en betuigde de voorzitter persoonlijk de belangsteUing waarmede zjj kennis had genomen van zgn stuk in de Revue des deux mondes over de Zuid Alrikaansche crisis en sprak daarbij de verwachting nit dat dit stuk ook in het buitenland in ruimen kring moge verspreid worden Toen de voorzitter hierop antwoordde dat dit stuk spoedig in de Engelsche en Duitaebe talen het licht zon sien voegde Hare Majesteit er aan toe dat zg verspreiding vooral in Amerika van veel belang achtte Door den penningmeester van het comité van advies omtrent emigratie naar deZuidAfrikaansche republieken Jr M F laerts van Blokland 62 Koninginnegracht den Haag werden sedert de vorige opgave de volgende bgdragen ontvangen Fl 25 van H V O Fl 200 van Mr V N v E Fl 135 van den correspoadent te Schia dam Fl 5 van Jhr F A G B V B Fl 200 van Mr W d R Fl 60 van A B Fl 50 nit Arastejdani door tn sohenkomst van Dr d D d C V 6 van Ulreete SpMrwegverklnllngen set GOUDi WiDterdleDSt 1899 1900 AaoeevaogeD T October TlJd vai Gmjvlch 7 in io 10 11 U 4 Allm U m l Uit Irt Vj Mim J I Of trrtM g o in M aJNl OUrii m o Ml 9 40 9 1 949 10 19 Tj 10 M t 10 1 3 10 49 I 09 9 14 9 00 949 10 0 10 17 10 49 ItmMM tl Utp kMilo iwtaii wi 8 10 49 9J9 1 U 44 l 10 l 4 l7 0 1 0 4 J 09 4 lffllll ll l 5 g J 841 i i oi 40 10 1 iMri U i o ï r nr4 5i s o i S OS 81 l l lil 8 S O IS AutW 8 01 8 13 9 09 10 10 10 S4 18 48 19 97 1 18 8 89 4 11 4 ir 8 80 199 0010 01 0 1010 0 1 41 km UD 9 1 9 08 8 98 10 81 11 09 1 08 l lo 8 09 8 41 4 80 118 01 181 910 9 10 k 19 00 II 7 8 11 I 88 B 18 9 41 l li 18 0 lijl S II 8 81 4 4i 8 90 7 11 10 1 41 2 81 1 90 8 10 9 80 10 00 11 80 19 1 18 080 10 89 10 14 10 11 W 8 49 10 j 1 90 10 9 80 10 00 11 80 19 1118 010 9 4t 8 80 At 1 01 81 7 80 8 8 10 00 ikU 1 17 7 8VH 0 9 84 10 18 10 48 18 111 08 84 8 81 4 114 99 491 19 8 14 a l 11 10 81 7 88 8 81 8 40 9 90 10 11 10J8 11 88 19 08 1 87 1 09 8 10 8 19 4 49 t 4l 8 1 18 1 14 10 88 1U9I 19J7 4 99 J 9 8 80 7 09 8 88 10 4 U 8 4 81 7 87 848 IJf Ml 41 01 U 9 8 10 Il l 18 11 1 1 tM 8 40 8 18 4 48 1 8 JO 7 18 1 M 1 8 U 8I 11 1 ning touclioD Stephanie en haar rader koning Loopold van Belgtt Id tegenwoordigheid van koning Umberto en zün gemalin ia eergisteren te Napels het internationale congres voor de bestrijding der tabercnloio begonnen BINNENLAND Omtrent de dexen zomer te s Oravenhage in een door M M beschikbaar gesteld paleis te houden geschiedkundige tentoonitelling van het Ncdsrl Zeewezen kannen thans reed de volgende bijzonderheden worden medegedeeld De commissie reeds meer dan een jaar bezig aan de voorbereiding heelt onlangs bare olflcicele uitnoodigingen tot inzending rondgezonden en verheugt zich over algemeene instemming H M do IConingin ging hierbij vooraan K K H de vorstin Von Wied en de prinses van Saksen Weimar boloolden eveneens inzendingen Van bfjzonder groot gewicht was de vergunning van den minister van binnenlandsche zaken om ook uit rijksverzamelingen voorwerpen in bruikleen te mogen aanvragen Hierdoor is bet mogelijk geworden de allerfraaiste voorwerpen op allerlei gebied bijeen te brengen zooals portretten der zeehelden wapens ol kostbaarheden die hun hebben toebehoofd antographen gedenkpenningen schoepsmodellen zeevaartkundige instrumenten en een schat van kostbare plant en plaatwerken De gemeentebesturen in het bezit van merk iraardige voorwerpen volgden tot na toe bijna zonier uitzondering dit voorbeeld evenals verschillende besturen van provinciale musea kerken on instellingen Eonc prachtige inzending is 0 a te wachten van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam die in bet bezit is van weinig bekende en hoogst belangrijke zaken Ook het buitenland blijlt niet achterwege en bereidwillig heelt de Japansche regoering hulp verleend bjj hot verkrijgen van in Japan nog aanwezige berinueringen aan de onde handelsverbindingen mot Nederland Reeds beginnen de inzendingen aan te komen Dezer dagen werd b v aangevoerd een meer dan drie meter lang bronzen kanon dnt in 1622 bij het in de lucht springen van een Duinkerker kaper op oen Hollands h schip tarecht kwam en waarop niemand minder dan Vondel oen gedicht maakte Zonder eanige overdrijving kan worden beweerd dat in geen ander land eene soortgelijke verzameling van voorwerpen kan worden bijeengebracht iM belangrijk zoowel uit een oogpunt van geschiedenis als van kunstwaarde Onae correapondéht te Batavia seint onder dagteekeoing van gisteren De opzichter van den waterstaat Mulleria tusschen Maros en Nonmba Tjambal inde Noorderdistricten van Zuid West Celebesvermoord N H Ct W T IO J M 1 door 7 91 1 M 7 41 t a to 7 10 doada Vnidrwlil iTlNwnkatk Oaptlls gatterdui U KottardtmD P Rott nlam B Mm 1 Dlud 41 f S II I I 09 9 l 1 41 9 19 9 01 BatladMa Baan RotUfduB D P Batlwdui U a p ii4 NUuwerkuk MoordtMht Boada 1 1 10 1 49 t ll 0 9 14 90 4 41 4 19 1 04 I U 9 17 a io 1 44 M allM 9i UiM ktM 7 911 09 9 41 11 1 7 l 1 4 f 1 0 9 14 1 01 9 91 19 aooda ttvukulMa MoerkiinlIt giwtmB4ar Zmn li Toorbaig Hag Voonurf rnnk üa BvBwiMnto ttlM o I i 48 8 08 1 04 9J8 8 18 TT Ib een der zalen van het gebouw Irene t Utrecht werd onder voorzitterschap van den heer dr N A i Voorhoeve van s Oravenhage de gewone jaarlijkscho algemeene vergadering gohonden van leden en begunstigers der Yereeniging tot bevordering d ken De Bandpoat noemt dit eas vr selük verzuim en schrijft Te Bloemfontein is de vijand in het bezit gekomen o a van talrijke locomotieven en ander apoorwegmateriaal waarmede hg een spoorwegdienst kan openen naar het zuiden ten einde zich meer en meer te bekwamea om onze eigen menschen te verslaan overvloed van telegraaltoestellen en materieel om alle inlormatie te verkr g n om onze menschen dood te maken prachtige waterwerken die thans ten dienste strekken van de nu aitaluitend Engelschgezinde bevolking ei de troepen van Roberts ontzaglijke hoeveelheden levensmiddelen en voeder opgehoopt in de magazijnen der kooplieden waarmede thans de troepen en paarden van de Engelscben worden verstrekt om onze menschen te gaan doodschieten ontelbaar aantal wagens en karren met bespanningen en honderd andere zaken van groot nut voor zjjn doeleinden Zullen wij met deze les ons voordeel doen ol niet Zoo ja dan moet in elk dorp in alle landen een vertrouwbaar comité worden aangesteld welks plicht het is om wanneer een plek in handen van den vjjand valt alle zaken die den vjjand van nut zouden z jn te vernietigen indien zjj niet vervoerd kunnen worden Die comités moeten tgdig worden aangesteld en goed van springstoffen enz worden voorzien Indien de waterwerken van Bloemfontein waren vernietigd en alle voedsel en paardonvoer waren verbrand dan kon de vijand thans niet zich rustig te Bloemfontein tot een nieuwen aanval voorbereiden Het was de heer Van EQsden die het eerst het woord tot hera richtte namens zijn talrjke vereerders H j schetste in enkele woorden hoe gezien Faassen in heel ons land is Niet alleen te Rotterdam maar ook in Groningen en Zwolli en Arnhem en elders spreekt men van onzen Faassen Geen wonder dus dat het plan der zich gevormd hebbende commissie overal weerklank had gevonden en men was gelukkig hem naast een lauwer ook te kunnen aanbieden een portefeuille met een inhoud die aan Faassen een onbezorgde toekomit verzeker Mocht hjj echter na den zomer eens góüd te hebben uitgerust nog eens in een zjjnor oude rollen op de planken willen komen men zon zich gelukkig achten hem daar te zien Toen kwam Van Zaylen met twee opdrachten een van de collega s geen cadeau want men kende hem in zijn eenvoud niets dan een krans met de Rotterdamsche kleuren De tweede opdracht kwam van eene oude vriendin van mevrouw Atbregt Engelman die den jubilaris een gouden krans toezond Verder nog een aantal bloemstukken en kransen waaronder een van het huis Saleb waaraan Faassen dezen zomer zijn herstel heeft te danken gehad een van de afdeeling Rotterdam van het Tooneelverbond enz En de jnbilaris zelf F Hij was diep geschokt en kon het maar tot enkele woorden brongon Zooveel had hij reeds vroeger van het pnbliek genoten dat hij telkens weer moest denken meer kon het niet en nu toch weer meeri Hij dankte met een vol gemoed Natuurlijk dat die speeches door applaus en fanfares werden afgewisseld Het was in één woord een echten onderwetschen feestavond waarvan nog zjj vermeld dat aan mevrouw Van Eijsden een prachtige corbeille werd geschonken die zij voor haar vertolking der titelrol zeker had verdiend Gemengde Berichten homoeopathie in Nederland De vergadering was goed bezocht Uit het jaarverslag van deu secretaris bleek o a dat de toestand der vereeniging vooriitgaande ii Het ledental klom van 402 tot 11 5 terwijl or eene aldeeling te Deventer IS bijgekomen De rekening en verantwoording van den penoingmeeater sloot met een batig saldo van t 1223 61 Hot reaervelonds bedraagt thans ongeveer 1 7000 De twee altredende leden van het Hooldbestuur werden herkozen Dr Wouters nit Arnhem zal zich voor eenigen tijd naar Amerika begeven in het belang van het Homocopatisch onderzoek Van zijne bevindingen zal dr Wouters mededeeling doen in het maandblad Na eenige discussie besliste de vergadering op een voorstel van de afdeeling Haarlem Vanwege het Hoofdbestuur worden in verschill inde plaatsen van ons land lezingen ovor Homoeopathie gehouden dat dit aan do aldeelingen moet worden overgelaten Ken voorstel van de afdeeling Dordrecht Het Hoofdbestuur trachte de beginselen der Homoeopathie onder de stndenton te bevorderen zal door het Hoofdbestuur in overweging worden genomen Do volgende vergadering zal wedar te Utrecht plaats hebben Ten slotte werden door dr D K Munting Jr eenige mededeelingen gedaan over don stand der Homoeopathie in de Vereenigde Staten van NoordAmerika Naar wij vernemen heeft het Zuidalrlkaansche buitgewone gezantschap aan den vooravond van het vertrek uit de residentie zich van een der gewichtigste gedeelten van het progrant zijner zending gekweten Te Amsterdam zon een bewonef van de Daniël Stalperstraat met een karaf in de hand naar zijne woning gaan doch had het ongeluk van de trap te vallen waarbij hg zich door de gebroken karaf de polsader afsneed Zgn vrouw op het gernoht toegesneld en haar man vreeselijk bloedend ziende kreeg eene beroerte en stierf na eenige oogenblikken De man werd naar het gasthnis gebracht Men meldt uit Amsterdam De Dnitscher die nit de politiepost in het voormalig gymnasium ontsnapte is gisteren te Utrecht aangebonden Gistermiddag te 5 uur hebben de hoeren ï ischer Wessels on Wolmaran een langdurig onderhond gehad met onzon minister van bnitenlandsche zaken den heer De Beaufort dat een hoogst vortroawelijk karakter droeg en in den loop waarvan Zijne Excellentie zeer vriendelijke toezeggingen deed ann de depotatie Hot vertrok van het gezantschap zal heheden worden vastgesteld in verband met alsdan te verwachten tijdingen uit het buitenland In don nacht van Woensdag ontstond een hevige brand in de bakkerij van den heer E v A te Oost Graltdyk N H Alles brandde tot den grond al Aan een gnnstigen wind was het te danken dat de belendende gebouwen gespaard bleven Hnis en inboedel waren tegen brandschade verzekerd Hoewel de bezetting van Bloemlontein door de Kngelschen dagen vooruit te zien was heelt men daar niets vernietigd van hetgeen de Britsche legermacht zon kunnen gebrni Ben tot den nok gevold hnis heeft gisteren den heer Rossier Faassen bij de herdenking van zijn gouden tooneeljubileo een schitterenden avond bereid Wat moet hot dien laatsten der oude garde goed hebben gedaan toen hy daar die ganscbe schare kicb bü zjjn komst voor het voetlicht van de zetels zag verheffen om hem door een minuten lang durend applaus een blijk te geven van hoogen eerbied Het was bi do eerste woorden die hij in het voor hem geknipte rolletje als de dansmeester in Madame Sans Gêne had te aprekon duidelijk waarneembaar dat die spontane hulde hem diep had getrollen Later kreeg zijn stem meer vastheid on speelde hjj tot hel einde toe als van onds 4 8 17 9 99 Na afloop van dit bedrijf kwam d eigenIpe ovatie eerst Natuurlek de meeste kunstbroeders en zusters op het tooneel en in hun midden Faassen weer als Faassen B e i7 4 99 r 4 08 4 11 f 4 17 4 sa 11 11 ü 10 10 10 91 10 17 10 14 10 91 10 40 L i 99 7 14 aoDDl TTIBD41 i r 7 H 1 0 I IO lf l 9 4 49 4 lk 1 09 t 09 1 11 I H 10 49 11 19 U Jl 19 1 19 1 1 9 9 11 SS 11 9 1 F 1 90 11 91 1 07 9 40 MO 7 U 11 1 11 90 U U 11 14 M 9 41 P 10 11 f 10 11 f 11 11 19 9 1 91 SO 8 90 11 11 11 99 1 14 4 04 9 09 4 U I i 9 ï 9 19 10 08 f10 11 10 99 9 9 10 99 10 19 lOJO flbittp ntanrSiljaUn nor la kl nitaü b r U M kdn nMktpriji S HalUatoka SpMT I Bitn imivlunat knf 19 9 19 11 IMO U ï 1 49 t 1 3 40 t oi M M 17 97 84 41 9 47 4 40 44 4 97 9 04 S IO 19 1 llJi 9 01 9 H 4 1 9 09 9 19 I U 1 41 I II 9 09 9 5 11 11 94 19 09 19 94 l Bdlul k p X lil w Of io o n i 9 84 lo oa 10 19 io i lO M 10 44 n 07 4 U 7 11 7 19 9 t 9 9 18 8 11 8 99 J p 9 41 9 9 9 40 19 U 10 1911 1111 11 11 90 11 41 11 10 4 11 4119 07 91 t 1 81 I II 1 19 1 9 1 U 1 10 1 4 E 10 00 1 0 To 9 U ♦ 1 II 48 1 4J 19 41 e o U II 1 1 sTlaDlH tin taa t 1 09 I U 10 10 10 87 19 0 1 0 8 S 8 98 onfik t r a au u 1 TtMi 11 40 8 11 40 4 1 19 08 llO 1 04 99 TT O i D a lO tl lt 00 11 14 U 11 4 U 10 88 10 48 10 ll l HM 7 10 8 48 1 9 18 i40 v i t C 11 89 r 19 10 00 10 84 41 10 14 1 4 4 11 441 M R te Z n 40 van Jhr Kr N C d O en Fl 325 van den correspondent te Easchedé Warmen dank aan de gevers die ook in hunnen kring anderen mogen opwekken het hnnne bjj te dragen tot versterking van het Nederlandsch element in Zuid Afrika Den 28 Maart jl is aan het stationsperron te Haarlem aangetroffen een vrouwspersoon van vreemde nationaliteit althans blijkbaar geen Nederlandsche vrouw die spreekt in een onverstaanbaar dialect vermoedelfk dat van een der Slavische volkstammen voor zoover dit verneerabaar is zich noemende Antholina Lnpje 61 jaren doch schijnt jonger geb te Warschau in Polen doch uit wie verder niets begrijpelgks meer te halen viel Zg was voor het eerst te Umuiden in den nacht van 26 op 27 Maart jl omstreeks half vier aren door eenige vletterlieden die de wacht hadden hg den Samaforeudienst verkleumd en ineengedoken onder een steiger gevonden en nadat deze lieden haar in het wachtlokaal hadden gewarmd en te drinken gegeven is zjj in een onbewaakt oogenblik ontsnapt en dion en den volgenden dag in de gemeente zwervende gezien Vanwaar zg is gekomen is niet kunnen blijken Specialiteiten in vreemde talen hebben = T tevergeefs getracht haar te verstaan ook in Amsterdam waar zjj met onderscheidene Russisch sprekende personen is in aanraking gebracht heeft men vruchteloos getracht hare nationaliteit vast te stellen Zg werd door df politie in Amsterdam herkend voor dezelfde vrouw die een maand of zes te Toran in Hilversum was aangetroffen ineen broeikas waar zg zich warmde Naar laid van gevoerde correspondentie met de politie aldaar bleek dat zg in die gemeente omatreeks October was aangehouden en zich daar had genoemd Antbonia Loeptschit 45 jaren geb te Warschau en wonende aldaar nadat men ook daar te vergeefs bad gepoogd iets naders omtrent baar aan de weet te komen is zjj den 15 Oct 1899 via Groningen naar de zjjde van Duitachland uitgeleid De Commissaris van Politie te Haarlem verzoekt inlichtingen omtrent bedoelde vrouw en roept personen op die vermeenen haar te zullen verstaan en zich met hem in betrekking willen stollen om zoo mogeljjk de identiteit of nationaliteit van deze vrouw te kunnen vaststellen Rechtszaken Voor het gerechtshof te s Oravenhage diende gister de zaak van een timmerman te Krimpen a d IJssel door do rechtbank te Rotterdam tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens het tot tweemalen toe wegnemen of doen wegnemen van een hek op last van burgemeester en wethouder aan een openbaren weg de Poldorschc djjk geplaatst ter beveiliging van het publiek dat anders gevaar zou loopen in eene zelling te geraken Het openbaar ministerie vorderde een verbooging van de opgelegde gevangenisstraf tot 4 maanden een straf ook in eersten aanleg geéischt daarbij tegenover bekl s bewering dat hjj eigendoms of gebruiksrechten had op den grond waarop het hek was geplaatst aanvoerende dat zulks hem nog geen recht kon geven om het hek weg te nemen Bekl s verdediger mr J A de Ranitz advocaat te sGravenbage voerde nog eenige gronden aan met betrekking tot het beweerde recht van beklaagde op den bewnsten grond en beriep zich op arresten van den Hoogen Raad ten betooge dat hier bij gebreke van eene bestemming van den grond tot openbaren weg de plaatsing van bet hek onbevo gelgk was geschied Subaidiair vroeg pi eén lichte straf Het gerochsshof te Ai4ihem heeft ister uitspraak gedaan in de bekende zaak van Lak en Drektraan vroeger geëmployeerden op NoerboBch Het Hof bevestigde het vonnis der rechtbank te Arnhem waarbg beklaagden veroordeeld werden tot f 10 boete suba 10 dagen hechtenis De stelling van den verdediger dat hier geen sprake is van mishandeliog kan het hof niet doelen overwegende dat voor kastijding geen grond was en dat het begrip kastijding ver ovarachrcden werd De mate van de straf werd aldus overwogen Beklaagden zonden veel zwaarder gestraft moeten worden indien zjj hadden geweteifc dat hot kind ziek was maar het hof heeft niet de overtniging gekregen dat zij wisten dat het kind leed aan eene zoo ernstige ongesteldheid Het hof wilde geen gevangenisstraf opleggen nit overweging dat beklaagden waren belast met bet opzicht over vele kindenen in eene inrichting waar algemeen geslagen werd hetwelk zelb oogluikend werd toegelaten althans niet feiteiqk verboden en dat zg overigenl tot dusyer gunstig bekend stonden STADSNIEUWS I GOUDA 27 April 1900 In het Sigaren Magizjjn van den heer S Braat in de Wijdstraat alhier zijn heden geëxposeerd de medailles kruizen en lauwerkransen die worden uitgeloofd voor de Nationale Kegelwedstrijden van 6 tot 20 Mei te houden in het Café de Romein uitgeschreven door de Kcgeklub Houd Plank alhier De medailles ol kruizen ten getale van 25 stuks zijn de bezichtiging ten volle waard wat ook met de lauwerkranzen in de allereerste plaats het geval is De vele luxevoorwerpen die tevens aangekocht zgn kannen nit den aard der zaak niet tentoongesteld worden De wedstrijd belooft zeer goed bezocht te zullen worden daar vele clnbs zich reeds hebben opgegeven Wii wenschen er nog even op te wijzei dat de Tooneelvereeniging Na Arbeid Genoegen opgericht 6 September 1896 haar 5de en laatste uitvoering in dit seizoen zal geven en wel op Zaterdag 28 April in het hotel Zomerzorg van den heer Uilenbroek Spoorstraat Opgevoerd zal worden gebracht 2 Vreemdelingen in de stad kluchtapel Dat mag na heel verstandig zijn voordracht Een vrouw te koop ol Wie is de slimste blijspel enz enz Tot slot een komische pantomime getiteld PantalonTailleur Na afloop bal In eene gisteren in Diligentia te sOra venhage gehouden ledenvergadering van de Afdeeling Ziiidholland van den Algemeenon Nedfrlandbcben Politiebond werden herkozen de altredende bestuursleden de hoeren Van Rosmalen voorzitter Brnggemans ondervoorzitter Snijders en Lagendijk In de plaats van den heer Bos die voor een herbenoeming had bedankt werd als bestuurslid gekozen de heer Roos majoor bjj de gemeentepolitie alhier Goedgekeurd werd de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar sluitende met een batig saldo van I 1 9 02 Besloten word o n bg het booldbestnur van den Politiebond aan te diingon zich te wenden tot de politieke party in Nederland met nitnoodiging bg stembusstrijd voor het Tweede Kamer lidmaatschap op haar program te plaatsen lo opneming van den politieman in het algemeen in het pensioeutonds voor burgerlijke ambtenaren en 2o wettel ke regeling van de plichten en de bovoegdhedeh van de politie De volgende vergadering zal alhier gehouden worden MooKUBECHT Hot grootö zangersleeat dat dit jaar alhier zal worden gehouden is nu vastgesteld op Donderdag 26 Jali Een geschikt terrein is daartoe gevonden in den Zuidplaspolder langs den prachtigen schaduwrijken weg die naar het station voert VEilG4DERIKGV4NDË GEMBmEllUD VRIJDAG 27 APRIL 1900 Voorzitter de Burgemeester Tegenwoordig zgn alle leden De notulen der vorige vei gadering worden voorgelezon en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelde mede dat de heer J B Biezenaar voor lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs aan B en W mondeling had bedankt Aangenomen voor kennisgeving Ingekomen Brieven van Mevr Oldeman Garrer en van de Velde Smits bedankende voor de benoeming tot Lid der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Aangenomen voor kennisgeving Aan de orde 1 De benoeming van 7 leden der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwgs Ing 8t No 43 De Voorzitter deelde mede dat do hoer W J L van Dissel eene evontueele benoeming niet zal aannemen Benoemd werden daarop de hb Mr D J VAN HEU8DE met U stemmen 4 St waren uitgebracht op de heer van de Velde en 2 in blanco Dr P SCHELTEMA met 11 st 4 st op J H van der Voort en 2 in blanco A L DE BLAUW met 9 St 6 op Dr IJsendijk 1 op Dr IJssel de Schepper en 2 in blanc J J A MONTUN met 9 st 5 op Dr IJssel de Scheppor 1 op C W v de Veldeen 2 in blanco A H TEEPE met 8 st Fop L R 01man 1 op A D van Vrenmingen 1 op C W van de Velde en 3 in blanco A D V VKEUMINGEN met 10 st 4 op Dr Levedag en 3 in blanco C 0 J VAK MtEROP met 10 st 4 op H Knuttel en 3 in blanco Aan de orde 2 Hét Tooratél tot wijziging dar voor waarden betreflende de levering van gas Ing St No 35 Alvorens dit punt behandeld werd ging de openbare vergadering over in eene met gesloten deuren tot het vragen van inlichtingen aan den Directeur 4 f Stedolij ke Gasfabriek Na heropening voerden hierover het woord de hb van Galon van Iterson Jager Noothoven van Goor Vingeriing van de Velde en de Voorzitter De heer Jager stelde voor het kookgas plaats van 5 op 5 een Ie brengen Dit werd aangenomen met 9 tegen 8 st Alsnu werd in stemming gebracht hot gewijzigde voorstel van B en W Dit werd verworpen met 9 tegen 8 stommen Aan de orde 3 De suppletoire begrooting der dienstdoende schutterij voor 1899 Werd goedgekeurd Aan do orde 4 Het voorstel tot aauschafling van eenbrandkast ten beltoeve vm de boeken vanden GemeenteOntvanger Ing St No 36 Hierover voerdon bet woord de hh van Iterson Dessing van Galop Straater en de Voorzitter In stemming gebracht werd bet voorstel aangenomen mot 16 tegen 1 stem Aan de orde 5 Het voorstel tot overneming van eendoor P Ooms alhier aangelegden weg en hetdaartegen in Obracht adres v in Mevr de wed de Moraaz Imans I lzendoom te Utrecht Ing St Nos 13 22 en 38 De heer Vingeriing van Galen en do Voorzitter voerden hierover het woord Het voorstel werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd Aan de orde 6 Het verzoek van Regenten der boldeGasthuizen tot wijziging dor begrooling vanhet St l athariim Gastliuis voor 1891 tonbehoeve van den aankoop van een Röntgentoestel en het daarover door eene Raadscommissie uitgebracht verslag Do hh Prince van Iterson Noothoven van Goor on de Voorzitter voerden hierover het woord In stemming gebracht werd het voorstel verworpen met 16 tegen 1 st Aan de orde 7 Het Kohier van de plaatselijke directebelasting naar het inkomen dienst 1900 Wordt in besloten zitting behandeld BurgerlUke Stand KeeuwUlt GEBOREN Maarten oaders H Schouten en h Oostrura Gijsbcrta oaders W Kraan en G Hordijk Jacoba ouders O Vermeij en J Hoogervorst Arie oaders J van Harskamp en A de long OVERLEDEN J M de Jong 20 d TUK COSTIJMES VAN OS Az Md Tnillcar Kleiweg E 73 GOUDA reUntkmm Mo 3t Amsterdam Beurs van SMkn 81 98 98 Vrkn 81 a 98 m 88 88 V APRIL l lBaLAND Uarl Nsd W 8 l t dilo tito dllc 8 dito dito dilo 8 IIoiraia OI I QouJI 1881 98 4 Itiui IrnohPjTmgl8 9 1 i OotTlai Obl in pipier 8S8 I dito io iilrer l t9 I fOlfüail Obl met ooupoa 8 ♦ il dito tiekel 8 RnLUD Obl Buniinl 1894 4 SI 101 61 II Jii 10 841 4 DOOV 91 9 n 481 I5 109 904 164 98 w 198 iiov 90 99V ll l dito OeooDi 1880 4 duo bli Bollis 1889 4 dito bü Hop 1889 90 4 d lo ia goud leen 1888 dito dito dito 1884 I driMIl Perpet lehuld 1881 4 CviKIU Gepr CoDT loeo 1890 4 Qf loeaiDg lerie D Oacleenin Mr eC aoiB Ava Rp T oblg 189 Mllloo Ob oil Sell 1890 VufCBDlLA Obl 4 oobep 1881 vamaDAH Obligetieo 1891 8 KoTTlUAK Steil 3eu 1894 8 Km N AIt Hindeli uad Arendib Tab Mu Cert aoilwi Deli HutMli ppij dito Are Hjrpolheekb pandbr 4 i V 100 II II uiV z 100 mm 100 114V 141 II 101 74 104 87 l N l ZnU TAUiSpoor l 1811 9 A KoblJ Zaid Ilal Spi mu A H nbl POLF Waraehau Weenen aaiid Rnai Qr Ru a Spw Mg obl 4 Baltiaebe iHlo aan l Paatnara dito aajul I Wang Doabr dito aand 1 Koiak Cb A8oir 8p kap opl 4 dito dito oblig 4 IJl 180 810 108 108 100 111 1 101 i AaaailA Cent I ao 8p Mi ol i Olii kKotlk W pr C T ml l dito dito Wia 81 I eter oM 1 DaoTvr k Rio Or Spm rert v nlinoia Ceilnl obl 1 nood 4 Loniaf kNahTilliOen n I Hail O N 3p Mii Iebvp 8 Miai K n a t ipCl pref aanJ N Tork Onlu o k Waal aand Pi nn dto Übio oblig 8 Oiynon Calif o hyp in goud I 8t Paul Minn k Manit obl Un Pan Hoofliin obifi a dito dito Line Col Ie hyp O I Oaioda Can Si ilh Okert v aaad Ti o Rallf kNa loh d a 0 Omnibaa Mij aand Rott rd Tramwe Uaaia aad Nlii 8tad Amsterdam aand I lad Ro ter l m aand 8 Anl orpM las7 a J Sad Bruatel 1888 i HoNo TlieiaiRuKi lin a daoh 4 Oiann SUatalrmig 1180 K K Ooil B Cr 1880 8 SrAHla Stad Madrid 8 1I8S fin Tar R I Av Spoel eert ONTVANGEN eene grooto keuze VOOK iAlftS APKS KN XKSTUMES TAILLKUR Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPOIfSTOFFEN I N a E ü O N I t N Mijnkter tit RtdaclturI In Uw verslag van de rede van Mr Troalstra komt voor dat do heer Tr mot de regeering niets te maken wil hebbon Dit heeft die spreker niet gezegd Iljj heeft betoogt dat er menschen waren die de Staatamacht niet wil lan erkennen maar dat dit niet logies is in de tegenwoordige staat HiJ heeft gezegd daar waar die regoering bestaat moeten Wi trachten hem voor allea zoo goed mogelijk to maken en vooral da arbeiders moeten waar die kunnen trachten invloed in die regeering te krijgei Spreker heeft dit nog met een beeld aangehaald n l het inademen van de lucht Vflur we niet buiten konden en zoo kon do huidige samen loving niet buiten de regeering Aangezien Uwe lezing soms een verkeerd indruk kan geven n l een revolutionair idéé meen ik dfkrop even dit te moeten meldoÉ Dankende voor de plaatsruimte toekent JOH MULDER APVERTfiNTIEN Door omstandighoden met Mei GEVRAAGD eene eenvoudige goed kunnende Jtoken en genegen huiswerk te verrichten Loon f 120 Adres Laan Copes ran Oattenbnrch 117 Da Haao STOOIBOOT IAATSCHAPPU Het 1 MEI a a t beginnpn vertrekt da Namiddagdie st naar AMSTERDAM te 4 ure in plaats van te t ure De diensten naar BOSKOOP ALFEN en LEIDEN onveranderd ala volgt 7 8 30 11 v m a tó 6 n m n m 7 30 tot BOSKOOP ZpNDAGS beperkte dienst en vt lJ oni n i ON SC H DELiJK apelüüornhÓllanb De Volharding