Goudsche Courant, maandag 30 april 1900

No 8183 Maandag 30 April 1900 SOste Jaargang AOIIDSCHË COHAIVT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefoo No Mt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels il 50 Centfn iedere regel meer 10 Centen üroote lettei S wortlen berekendnaar plaatsruimte f Iii ending van AdvertefflRh tot 1 uur de inidd Telefoon u K De uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 iranco j er j 08t 1 70 Afzonderlijke Noinmers VI IF CENTEN tÊlSt Gouda I Druk van A BRWKMAN Zn TREKKING 17 MEI lüOO PEK Vooriiilsaiij te EOTTERDAM zyn verkrijgbaar A S CKXt hij A BRINKMAN ZN OrOTJlDA Hoofdprijzen Een hecht terk zeer soiled gebouwd PAND te Kdttordam waarde p m f WKW Een L A N D A U K H bespannen met 2 PAARDEN compleet E n luxe lilJïino met 1 PAARD compleet 3RARZJr0 lAMOIB PU Eenfljn RIJTUIU met 1 PAAKD Frintemps MOU VKAU Tfes Wij verzoeken de Dames die ons geilins troerd modealbum voor het Xomeriei o nog niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan Mi JULES JALüZOT C M arls Hetzelve wurdt dan umgaaiid ijrattn en franco toogezondeu Beatelllngon van al 26 Irauos vrg van alle koeten aan hui met S vcrhuoging Keêxpedlllft kwiloor Ie UoientlialN li Meuw ouuferlrofflen BI I Wüllmlluuii 1 A uitIW KKACBT BI IXia al 1 UUmh echt met Kiibnakiuerk l Bl tut vourtduriMido radicale n nkora gaiioiing van alle lelia du mecflt hardnekkig Xfnuwsteh teit Tooral ontstaan door ig tgm aldwalingeo op jeiigdigin leeftijd li Totale geneiing an elke iwakto lllee lldobt Hanauwdhaid HooTBpijii lUiitrvaa Hartklopping Maagpijn alwhto pöavertoriDg Onvermogen Impotan PoUutione ena UitToerige ptoapectBsMn rhjapor l l d bt l Mtli I llliai b p4l Mnltli d Vutlo Mthonmi l p6ln M CKImu k V Rotlerdim 1 llappol tini enli ge f lUliuman du Joug J Cl BoU d m woiK i t i noudi in bil alle droginton FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ ax rteiiiische Wasscherlj 11 OPPE HEIMEIl i Kruiakade Uotlardam öebreret rd d or M don Koning der Belgen Hoofddepftt Toor GOUDA da Heer A VAN OS 2 Spaeialiteit voor het itoomen n terrwi vanall UeaAnen Damaagardaroben alaook alleKindergoe leren Speciale inrichting o tr het 1100 n tan nlucha mantol veeren bont en Oordflnen talelklceden eni worden aaar d nienwat en laatat methode geverfd All goederen hetafl gestoomd of geverW worden onacüadeiyk voor de geaoudceid volgena taal bewerkt w H l bwtt oinckjcWylMt n 1 ouklnlvkite poetimltl4el vool HMrca en vooral dames en Kind richoenwfA II de Anpretuur van C M IHIHr k Ca r ewll 8i tliSlr 14 Menlcnejoad K op naam en fabrivkamcrk aittntaaoi We In KJlJ Standaard Hypotheekbank gflvestigd te Kotterdam Kantoor LeuTahaven 78 JHaatschappeilJI Kapitaal EKN MILLIOE GULDEN DitiiiUtinii Ut B B C CASTESBUK it B SE BEST tra De Bank goett onder controle van het llj emeeu Idmtniitratle en Truttkantoor te Uolterilam 4 Ê audltrlecen Hit fn ttukkem can iOOO SOO eu too Coupons 1 Januari en 1 Juli Jorrespondcnten voor Gouda de Hoeren M J OöIEK Co Voedings Eiwit 1 Kl o TOl on lieeft evenvpel voeUiiiKtwaAnli alH 5 KUo bent rundvleesi h of IHO 200 I ifTcn Tropon wordt In het lichaam onmi ldciyk tot spierweeftcl en bloed omgezet oiiilcr vnt ttt vormen Troi on heeft by ueretceld icebruik eon bedaidcnde toeoame UI kratliteu ten Kevulicc Koowel by gezonden al by sleken en kui U tUe ipnen t XKivueird worden xondnr ilaarvRn den im ak te bederven Door itm riMnt iMten pryi van Tropon kan ledereen liet Klch vcrBCliaffsn ▼ rkrrvbaar b l ap th liers di Blat B ftlU avlté l k Mar 9 3eneraiil Agenten toot Noderland en Koloniën lloent OipN van Ier I eyé Rotterdam He IR0P0 1 €A€A0 A rie§§eii de TnOI OiV €IIO€OLAAD A Ilrles§eii zp zeor annbovelcnswaaidig voor klmleren xwakl en eu Iwrulelleniien ook voor Ite liebber van simri die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wciischen a et © u s A loann verlcxiagr baar T tC5 I v rij isri3 A niTiDEii A ï £Ji r Kort ovarzictit onzer Prijsoourant HERKIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 ess ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 Jj MADERA S droog en zoet l u 9 u o o a VERMOUTH lo Turin 1 50 flesch BODEOA CHAMPAGNE 1 75 © COGNAC i 1 1 75 f 2 25 1 2 75 I 3 25 1 8 75 en 5 12 SCOTCH WHISKY 2 26 S g Per Fl PeT Ank tó PI P USTRAC 0 65 Nto f 27 75 g g a CHATEAU VALROSE 0 75 31 BT 5 St liHTEPHE 0 85 36 g St EMILION 189i 1 2 wl o e m 2 PAUILLAC 1893 1 25 53 2 GRAVES OVitto Bordeaui 0 80 34 1 I 8AUTERNE L f ISj O ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gEJa BOURGOGNE 1 10 47 P De esschen zijn in in prijzen begrepen en worden i 3 cta per stuk temggenomen g By elke hoeveelheid verkrijgbaar bij GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao lo l i D iBiatl doiw de nienwsti uitvindingen p niarninaal gebtod Terlxtérd fttrieatie oB uitaluitond gnbniik v u iyi on fijiHt gnuidslolTou pivandiwoi Icn verbruikar vaB aillwerck s Chocolade en Oaoao PMi aanb v ien i nardij LilTik iat naawïeuriir f untMiwrd j do aon ien inhOiio dar I Kiil tten IH irraa bUi ilde h BreTets nis Hotlt vciaacJer 44 Eere Dlploma 8 gouden enz Medslllfi eon bewija ao uitaiunleod flji Moua Tona déMnioua utae d aio pr BiléT eiwow on ooaaldératlon votx4 xoeQante fabrication da otioool t bonbuna varioa eto etcttlffwvrok t SiLrikaat ia veikrOgbaar hi H H Conlisem s Banketbalieta eni Oenenaivartogenwoortliger oor ï ederland Jalim Mettenlodt Afflstardam Kalvoi i raat 109 m WÊm De Onna T CREUAI Gouda lloofdpnja De prijzen zijn door den staat l garaadcerd Ven biede hel Ijeluk de hand Ultaoodlglng tot deelnemiag in de Kansen aa do door doD Slaat Itaraburfc gewaarbor do groote Geldlotorij waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moMen wonlau Ue pr iz D van deze veel voordeel biewlende Geldloterij die volf eus het plan sleohU 118 000 lotea bevat zijn de rolgeode De ho te prijs isereDtaeel 500000 Mark Premie v 800 000 Mk 1 pr a SOO OOO Hark l pr a 100 000 Mark S priJE a7l 00 Vark l prijs 70 000 Hark 1 prqa a 66 0 10 Mark 1 priji a eo OOO Mark 1 prijs tt b5 fl00 ark 3 prijz a 60 000 Mark 1 prijs a 4 0n0 Mark prijs a 30 000 Mark prijz a 20 0 O Mark S6pr a 10 000 Mark 58 pr a B 00n Mark toepr a S 00 Mark 206 pr a 2 000 Mark 812 pr a 1 000 Mwk UlSpr a 400 Hark iOpr a S0 tMark UOpr a 200 Mark S69fiS pr a If Mark 0 pr a 184 104 100 46l pr a78 4F 21 V totaal U l 0 prigzea De Uoofdpr s in d Ie klasae bedraagt Mark 60 O stijgt m de o kt tot f 5 000 M io de e tot tO O0u M in de 4e tot e6 flOO M in de e tot l m M in de 6e tot 7fi 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de prem e an 300 000 M evout tot 00 000 M Voor de eerst p ijttrekkmii die officieel is vastgesteld k t 1 etiu Kobeül orii ineel lot slwshti Gutd 3 50 I een half ori iinerl ot stochts Guld 1 7 een kwnrt origineel lot steehta iuld O bO Do inleggelden voor de volgende klassen zoowel ala do jmstö lyst der prijzen worden aannOiieven in liet ofÖ ieeïe trekkin pliui voorzien van het Wapen van dam Staat welk plan ik op annvri o gratis verzend lödore ileoliionier in de lotmj ontvausjt oüsjevriiaijd onmiddollijk na de plaata gehad hohliende trokkiu de oSirioelo trekkingstijst De Uitbetaling en verzending van de prijzen neschifdt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengstS KolioimhoiidiiiK yglT Iedere bestelUnst knn men eon oudi ï per postwissel opgeven ook tenen r mbours M Men wende zicli dus mftt de aanvraag ora toezending van loton voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uitoriijk tot 3 Mei e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bitnkier on Wisaelkantoor in Hamburg Duitaobland E CASSITO TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 utir DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS afwezig Een ware Schal voor de ongelukkige ilacfatofiera der Zelfbevlekking Onanie on geheime nitapattingen it het beroemde werk Z Dr Retau s FXFBEWARIt G BoUandicbe uitgave met 27 afb Pri 2 gulden Ieder dia aan de veraehrikkelgke gevolgen van deae ondeugd lydt moot het leien de oprechte leermg die het geefl redt iaariyki dniiend van een zekeren dood Te verkrggen bj hetVerlaga Magaziu te Wpsig Nemnarkt 3i franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegal an in alkaa boekhandel in BAlland Pain ExpelUr co P Dwtig jaa wordt dit middel mat TBrrasMud snooea p DitUtnid ininnuviDg lABgewMid ti ittB BSkanatiOs JiA t VwkowÜ wid pqa r AtJI protfda H Jsmid 1 1 4 Id witiawtijMi bS M i ook i dsn TarttoQww IhA l tt ra kat fÉbridtnuuk Ankart Wƒl 2 76o ênWftMefl u da mM te aaoUiak e liastvdam hn mout Q ban van Tnyll m Banders Dit No beslaat uit Twee Bladeii EERSTE BLAD Itulleulaii l8cli Uvürzicht Roberta seinde gister uit Bloemfontein French hereikteJThaba nchu vanochtend met cavalerie en vereenigde zich daar met Hamilton en Smith Dorr iun s brigade De vjjand hield nog den oostelgken nitgaUKvan het dorp bezet waarvan French en Hamilton hem gingen verdrijven Rundle Btond gisteravond 13 kilometer ten zuiden van Tbaba nchn Ëen patrouille dit BethuUe ontmoette den 25en een troep Boeren op den weg naar SmithSeld en verloor een doode en drie gevangenen De yeomanry onder Brabazon heeft een verkenning gedaan naar Wepener en is vanocbtaod naar Dewetsdorp teruggekeerd Het ministerie van oorlog heeft eergisteren weer een offlcieele lyst van de Britsche verliezen openbaar gemaakt Joopende tot 21 April Deze l st vermeldt gesneuveld 213 offieieren en 2015 man aan verwonding gestorven 50 ofücieren en 483 man vermist en gevangen enkelen uitgezonderd 173 officieren en 3785 man aan ziekte overleden 66 officieren en 1853 man door ongelok overleden 3 officieren en 44 man als ongeschiktVgeworden naar Engeland teraggezonden 3 7 officieren en 5802 man totaal 842 oflcieren en 13 982 man dus 14 824 Daaronder ziJn niet begrepen de zieken en gewonden die nog in Znid Afrika verpleegd wordenj zoodat het bovenstaande Offlcieele getal aangenomen zelfs dat het bj benadering met de waarheid overeenkomt zeker met vele doizenden venueerderd moet worden Zunder de krygsgevangcnen maar met inbegrip van de reed herstelde zieken en gewonden bedroeg het verlies der Boeren tot 28 Februari volgens opgaaf van prol Molengraaff 4351 man In het heropend Britsehe Lagerhuis heeft de ViceMinister van oorlog de Heer Wyndham in antwoord op een vraag de raededeeling gedaan dat het totaal cijfer der remontedieren die reeds naar Zuid Alrika gezonden zijn oj nog gezonden zpllen worden bedraagt 42 000 paarden eu 23 000 muilen Voorzoover de Regeering weet dus verVolgde de Heer Wyndham was voor Generaal FEUiLLElOX HARrSTOCHI Hmu het ransoh De hertog de BUjjny stond juist voor haar en zeide roet een droevigen glimlach fMet is tijd voor mij on te vertrekken Clara doch eerst moCt ik nog ne zaak van u weten Mfln hart is teiwergedrukt onder het bewustzijn van mijne schold tegenover u Met oen enkel woord kunt gij mij mijne zielsrust teruggeven Zeg mij dat gij mij alles wilt vergeven Clara hief ner het hoofd op en staarde Kern aan met een blik die uttdasemi en zegevierend tegelijk mocht heeten Met een vaste stem antwoordde tij lik heb u niets meer te vergeven AQes ia al vergeVm Ik denk alleen aan mijn geliefden echtgenoot Vaarwei Gaston tri van Wtstoc telijke woede doch antwpordde evep bedaard Ik hobp dat den woorden in volkomen oprechtheid uwe meening uitdrukken Ka vp b na dreigenden toon liet hij volgen Tot weeiïiens Clara Hij nuukte andemaal een diepe buiging en vertrok Tot Moulinet fluisterde hij in het voorbijgaan iWtj tallen nu ina r heengaan vi t g ook Roberts de op te losseni moeilgkheid minder gelegen in de schaarschte van roraonten of rollend materieel De zaak is geweest dat Generaal Roberts zich heeft meester gemaakt van Bloemfontein na eene maand al vechtende gemarcheerd te hebbon door een streek zonder spoorwig Wat de Tlenernal sedert te doen had zeidi Wyndham verder was eerstens den spoorweg te heratellen vervolgens eene basis te verkrijgen voor zijne operation van Kaapstad naar Bloemfontein en ten derde de verspreide vijandelijke detachementen uit elkander te slaan die ziine verbindingen bedreigden Aan de eerste twee dezer noodzakelijke voorwaardhn tot den verderen opmarsch dus besloot de vice Minister meent men dat thans voldaan is terwijl wat het derde punt betreft bevredigende vorderingen schijnen gemaakt te worden Het is er naar wat men bevredigend noemt En te oor4eelei naar de uitingen der Londenscht pers is men dat in Engeland over de jongste operatiSn in den Vrijstaat in het geheel niet Vaat en zeker had men er op gerekend dat nn een leger van 40 000 man was losgemaakt niet alleen het bedreigde Wepener met glans zou zgn ontzet wat nu maar zbowat en van zelf geschied is maar ook vooral dat de verschillende Bocren commandu s die het den Engelschen zoo laatig hebben gemaakt omsingeld afgesneden en vernietigd zonden wezen Nu in stede van in het voor hen gespannen net gevangen te worden de Boeren zonder ernstig verlies zijn ontkomen en elders weer kunnen beginnen verhalen de bladen hun spiJt en teleurstelling daarover in het geheel niet Met name aan Brabant en Hart mtmkl the Times er een verwijt van dat zij door talmen de belegeraars van Wepener ongedeerd lieten ontkomen V De discussie over de Oongo grnwelen ging in de Belgfsche Kamer als oen nachtkaar uit Lorand bad een motie voorgesteld De Kamer van de Begeering afdoende inlichtingen verwachtende over de feiten ten aanzien van den Congostaat gesignaleerd en over de maatregelen genomen om de herhaling te voorkomen van daden die een b leodiging ign voor menscholijkhcid en beschaving gaat over tot de orde van den dag Daar de Regeering een onderzoek had toegezegd vond Woeste dat deze motie een ongemotiveerd wantrouwen ademde en op zijn voorstel werd do gewone orde van den dag aangenomen met de stemmen van raehts tegen links niet f Ik zal de laatste zijn om u terug te houden antwoordde Moulinet iWel mijn waarde hertog wat een povere ontvangst is het hier Niet eens een glaa koud water Wij burgerlieden noemen dat een droge bruÜolt Neen dan l het bij ons anders iwezen Wacht maar ik geef twee groote diners en een bal dat sen tie zal maken En wanneer mijne gakten naar huia gaan dan verzeker ik u dat de kat niet met hun leege maag zal kunnen wegloopcn Doch de hertog was alleen oog en oor voor Athénais die op dit oogenblik juist af rheid nam van de jonggehuwden Zij had Clara bij de hand genomen en putte zich uit in allerlei betuigingen van geveinsde hartelijkheid 0 gedurende den zomer zal het heerlijk wezen zeide zij La Tflppenne is zoo dicht bij wij zullen dus voortdurena elkanders gezcUchap kunnen genieten Maar s winters o hoe zal ik u dan missen I Zonder uwe nabijheid zal Parijs voor mij een uitgestorven woestenij gehjk zijn Mocf gi dan hier voortdurend op Pont Avesnes bhjven Ü ik weet wel gi hebt alles wat gij kunt wenschen uw echtgenoot heeft u lief en gy hem Maar beloof mij toch dat gij altijji aan mij ruit blijven denken ook in dagen van droefheid wanneer gij die soms mocht hebben Clara had den moed om deze sluwe betuigingen met kalmte aan te hoorcn en antwoorddeaUe n Wees er reker van dat ik uwe vriendschap op den juisten prijs weet te schatten Maar wie laarlijk gelukkig is gevoelt geen behoeAe om Gelijk men verwachtte nam de begroolingscommissle van den Rijksdag gister hot bemiddelend voorstel vun het centrum betreffende hut vlootontwërp aan Volgens dat voorstel worden alle gevraagde linlcschepen enz toegestaan terwijl le aanbouw van do kleine kruisers voor den dienst in vreemde wateren voorloopig wurdt uitgesteld Danr nu do regecring zelf pas in 1906 aan die kruisers dacht te beginnen en door het bespoedigen van don aanbouw van linieschepen de oude maar nog bruikbare oorlogsschepen beschikbaar komen voor do stations in vreemde wateren is do kern van hot vlootontwerp volgens den wensch van do regeering gered en het bemiddelend voorstel van het centrum slechts oen middel om de kiezers zand in de oogen te strooien de knlsers voor de vreemde wateren worden toogestaan als de regeering een nieuw vlootontwtrp indient Togen de schikking stemden alleen desociaaUemocraten do vrijzinnige volkspartij en de Polen i rspreide Berichten Ekahkuuk Het gerucht dat keizer Wilhelm van Duilschland incognito de L ontoonstelUng zou bezoeken wordt van BerlQu nit offtcieas tegengesproken De werkstaking dor wasschers en waschvrouwen in de voorsteden van Parjjs wnt tengevolge hoeft dat de waschinrichtlngen te Boulogne on Billancourt mot haar 20 200 arbeiders on arbeidsters het bedrijf hebben moeten schorsen duurt voort De stakers eischcn voor de mannon 20 voor vrouwen 47 procent loonsverhooging In Oran zijn Woensdagnamiddag 20 aardschokken i raargenomen die aanzienlijke schade hebbeu veroorzaakt Do stakende spinners te Rijssel vragen loonsverhooging do patroons willen 5 procent toestaan doch de werklieden eischen meer Te Roubaix en te Tonrcoing breidt de staking zich uit DiiiTscNuim Het bericht in sommige bladen dat do drie keizers elkaar biJ de meordorjarigvorklaring van don kroonprins te Berlijn jouden ontmoeten biykt onjuist daar czaar Nicolaas van Rusland grootvont Oonslan tün als zijn vertegenwoordiger heeft aangegr i en Het is nu zeker dat do prins dit aan anderen mede te deelen Üok wanneer gij niets van mij hoort kunt gij overUiigd zijti dat ik gelukkig ben tnénais kookte van woed Zi wilde mevrouw Dcrblay echter geen enkele ergernis sjiaren en vervolgde vleiend il aat mij ii dan nog eens voor het laatst omhelwn Mct genoegen antwoordde Clara even bedaard en de huichelachtige lippen van Athénais drukten een kus op Clara s vooriioofd Het was gelukicig dat de MoutineU veitfrokken want het werd nu voor Clara ie V eel oodra de gasten de deur uit waren schenen haar de krachten plotseling te begeven Zij greep haabtig den arm van Sophie de Prtiiont met drfn gesmoorden uitroep j Laat mij weggaan ik zou stikken Mevrouw de Beaulieu schrikte en volgde hare dochter Doch Clara deed zich geweld aan en bekwam Zij keek hare bezprgde moeder vriendelijk glimlachend in de oogen en wide I Het is niets c weinig vermoeienis en aandoening maar dat zal wel overgaan Ik voel mij nu al weer beter Inderdaad scheen het bloed we r naar hare bleeke wangen terug te keenen Een koortsachtig rood kleurde hare kaken en hare oogen begonnen tp schitteren Mevronw de Beaulieu die niets wist van den inwendigen strijd dien hare dochter weken lang gevoerd had begon nu toch eenigen twijfel ie voeden Zou Clara wel volkomen oprecht inet haar zijn geweest i Zou dat gelukki i g huwelijk hare geliefde dochter wel zoo gelukki g van Napels komt als vertegenwoordiger van den koning van Itali Keizer Wilhelm heeft den minister van onderwijs gemachtigd dat deel van de statuten eu de verordeningen van de universiteiten dut bepalingen bevat over het gebruik van hot Latijn in aangelegenheid van de universiteit en de facnlleit op te heffen in het belang van het meer algcmeene gebruik van de Duitsche taal i ZwiTSIKLiKD Te Uenève loopt het ongeloofbaru gerucht dat de Olvlniaten Udaar zullen trachten Dreyfus die nabij le stad metziJn gezin een villa betrokken heelt tot het Cajvinlsme te bekeeron Op de spoorlijn Madrid C ceres il een groote zwerm sprinkhanen neergestreken waardoor een goederentrein tut staan werd gebracht Een ploeg arbeiders heeft den weg moeten wijmaken eu eerst na een uur was het spoorwegverkeir hersteld BINNENLAND In de gister gehouden algemeen vergadering van Aaiidoi lhooder der Amsterdamscho HypotheekWaarborgmaatschappij te Amsterdam word verslag uilgebracbt over het afgoloopon boekjaar dat evenals de vorigen weder zeer bevredigende resultaten heeft opgeleverd Utt dat verslag bleek dal door bemiddeling dor M aan hypothecaire vorderingen werd afgesloten voor een hedrag van f 1009000 dat do inkomsten dor M f 4ü394 l 9 on do onkosten f 10195 35 bedroegen waardoor de winst en verliesrekening sluit met een batig saldo van f M K9M Door den voorzitter werd nog medegedeeld dat de losbare of nitgeloote pandbrleven van verschillende hypotheekbanken ten kantore der M version nangibpden ora te worden geremplaceerd togen hypothecaire ohllgatiltn onzer M waaruit mag worden afgeleid dat t verschillend gedeeltn deter beide soorten van schnidbrieven thans mier en moer op den voorgrond treedt on bij het publiek de overtuiging gevestigd wordt dat wegens hot speciaal verbonden onderpand onze hyp obligatien werkelijk deugdelijker waarborgen opleveren dan pandbrleven van hypotheekbanken Niets meer aan de orde z nde werden balans on winst en verliesrekening biJ acrliimatii goedgekeurd en bcslotiMi I Uifi = maken als xij verdiende Had Clara zich w l goed beraden alvorens zich voor haw leven te verbinden aan een man dien zij nauwel ks kende De bezorgde moeder wentchtc niets liever dan uit Clara s mond de verzekering te hooren dat hare vermoedens ongegrond waren en dat er geen reden tot ongeniatheid bestond Zij omhelsde hare dochter en miis erde Gij ïijt immers toch wel gelukkig mijn kinll Ziet ge mijne taak als moeder neemt nu con einde Gij wordt van heden af uw eigen n ecsterci Maar zeg mij of ik inderdfal alle heb gedaan wat mogelijk was om u gelukkig te doen worden Clara dooreg volkomen den zMtUangsI waarin hare moeder op dit oogenblik verkeerde Zij wilde haar tot eiken prgtf geruatitdlen en antwoordde dus terwijl zij haar tecjer kuste Jn beste moeder tk lien gelukkig Maak u niet Ijezorgd wer mij iij moet mij met bedroefd maken moeder De liienscnen zouden misschien denken Zij voltooide den zin niet doch bloot de markiezin nugiiiaaU inni m hare armen en zeide toen Laat mi nu alleen moqiler het is ijd om te scheiden Morgen zien wij elkaar weder Vaarwel Mevrouw de Buaulieu volka iicn gera ilgesteld had weldra hare kalmte overwi nnen en ging welgemoed naar het saknr terug Op hetzelfde oogenblik kwam Suutnn met Brigitte de kamer binnen