Goudsche Courant, maandag 30 april 1900

WlDterdlenst 1899 1900 AaosevangeD I Oetober TUd vai Greeowlcli Directe SiworwegverWDdlngen mei ttOlIÜA i w OOUB TIIKUAMi taf ll U U Sl 18 111 18 18 1 18 11 8 8 18 t l 7 14 40 S SO t 88 ll 1 kU fab 8ilWtri O O 4 4 1 it M l Diii l U a f to tb lirta r 4 H rt ni W Ug k 1 nrtH U W ll lU i r I 8 t wl l w SOnOa Tin nm 11 80 H 8 11 87 18 1 J t 4 40 4 to 4 J7 I4 8 10 18 4 81 7 44 t H 8 1 ÖO 10 0 allM 1 Vnm nln MiM TMjtutH m l t hi l t taM imim U ai mlitU fox t iln u l MMt ü n 4t OmfÊtüt la W f Uit eOODa PHN BaAOtim tom 1 0 1 01 8 14 8 4 t la 4 S 88 1 18 1 01 l a ti8 l 88 1 8 1 4 8 48 4 1 4 4S 87 4 O IJ 7 17 7 i 8 10 8 11 V 84 t A l U M t S p UI 48 7 44 41 8 4 a 10 88 5 3 por aandeel uit Us koeren De heer 0e Savürnin Lohinan wicn vredelievende bonding inzake de leerplichtwet even voor en na de aanneming ervan bleek zette dezer dagen in De Nederlander de bepalingen dier wet uiteen en eindigde aldne Ziedaar de bepaliniren der wet Ih ilauroniter nn éenc die chrirteiyke ouder in de iioodzakeigkheid kan brengen zich daartegen te verzetten i dia ben plaatst voor de vraag ol zy den menaclien meer moeten gebourzamen dan Oud die hen in htrgd brengt met bon gi eten Nog eenH wg verdedigen uit wetgevend oogpunt de wet niet wjj inecnen dat let gevoel van persooniyke verantwuordelukheidder ondcrs er door zal worden vi rzwakl wy bobben nog tal van andere bedenkingen en wen cben alsnog hare verwerping door de Eernte kamer Maar w j zien niet m dat de toepas ing dezer wet in deii waren zin des woords eene botging kan doen ontstaan tusHchcn de eiBcben dor overheid en de christeiyke coniciënae De Bond Maatsrhappeiyk Belang heelt tegen 16 Mei te I trcclit eciic verKailiTiug nitgeschreven om de algevaardigden te raadplegen over de vraag o de tgd niet gekomen in om over te gaan tot ontbinding van den Bond en do bevordering van het doel over te laten aan de pluatseiyke werkzaamlieid van de afdeelingen in tal van itaAHa thans reed alH handelsvereenigingen ol anderszins In die richting optredende De algomeeno vergadering der vereenlging Volksonderwysi zal worden gehouden te Amsterdam op Dinsdag Juni Het hoofdbestuur stelt naar aanleiding van du aanneming der Leerplichtwet door de Tweede Kamer een breed gemotiveerde motie voor strekkende om dank en hulde te brongen iMUi haren vroegeren voorzitter den minister van binnculandscho zaken mr H Goeman Borgesius die door het nemen van bet initiatief tot het indienen dezer wet van zyne warme liefde voor het volksonderwy opnieuw het bewgii heelt geleverd en die er door zyn krachtige en talentvolle verdediging in do Tweede Kunier zoo bulangryk toe heeft bygedragen om den Koderlandschen wetgever den eersten zy bet ook nog boscbeiden stap to doen zetten op den weg leidende tot waartyk voldoend ontwikkelend volksonderwy en ten slotte dei wensch uit te spreken dut ook de Eerste Kanu r der ètaten Ueneraul aan dit wetsontwerp hare goedkeuring moge bochten Ken der overwegingen van de door het hoofdbestuur van Vülksondorwys voorge stelde motie in zake de nanucming der leerplichtwet luidt dat ofschoon door deze wet nog lang niet aan allo wenschen van volksoudorwys up dit gebied zal zyn vuldaan en lo uitbreiding van den looiplicbt tot het Ue jaar 2o verplicht herhaliuga ondcrwijs tot min tena het 16e jaar 8o verbod van allen kinderarbeid in verliand met het verplicht schoolbezoek tot bet I4e jaar f iO S S8 S 08 n 4 tS 8 Ct 88 7 80 7 88 t l dooi 7 17 a 7 84 7 41 80 t 0 M 49 f 8 18 0 08 aoad I onlr hi llfsw lr rll 0 tMll Bottardam Buur KottenUm D V lottardun U aapnlU KUuwerlCTk MooTilttolit 7 1 8 4 08 14 80 4 46 4 68 1 04 l U 8 17 7 8 O 41 0 11 7 Ü7 18 7 4 I OI t l 8 07 81 i au Gouda laranhiiiaaB MaarkaTWlla Bortwwar ïagwaf d Voorbatg 4o verplichting der overheid tot het verstrakken van kleediug en voeding aan Bcboulgaunde kinderen voor wie daaraan boboclte boBtaat nog steeds de volle toowyding van Volksonderwgs zollen vereisehen en het streven toi hot verkrygen dezer verbeteringen voor baar een gebiedende plicht zal biyveo De Telegraaf en andere Amsterdamsche bladen zgn gisteravond niet aangekomen hetgeen wel een gevolg zal zgn van de werkstaking dor drukkers op enkele drukkergcn De in de Donderdagavond door het looncomité voor de grafische vakken vastgestelde clrrulaire welke gisterenmorgen ter hand gesteld is aan alle dmkkersgezcllcn bevat eenvoudig de opsomming der 10 drukkeryen waar gisterenmorgen de werkstaking geproclameerd is met de toevoeging dal dientengevolge 400 man op straat staan en de niededeeling dat Het Volksdagblad Het Volk en Kxcelsior de elscben hebben ingewilligd ingaande Maandag aanstaande Het bondfr circnlairetje besluit met de leus Toont n solidair Aangezien men op de niet in deze gedecreteerde eerste staking begrepen drukkergen bet werk wilde overnemen van d wel stakende legden ook op die eorstbedoelde drnkkcryen de gezellen bot welk neer zoo bgv op de drukkerg van bet Handelsblad waar men het werk wilde overnemen van de stakende zetterg van bet dagblad de Telegraaf Het scbgnt echter dat niet alle gezellen solidair zgn zoodat het Handelsblad toch verschenen is zg t ook in beknopter vorm Tot recht begrip van den aard der artiëele staking aan het Handelsblad di ne dat zg duur bot gevolg is alleen van den oisch door do directie gesteld om ook het werk te doen van de stakende gezellen van de drnkkerg der Telegraaf Voor het Handelsblad zelf wenschen de zetters van het Handelsblad gaarne aan den arbeid te bjgven Do ditectoiir kon dit echter niet vergunnen wegens de overeenkomst reeds voor eenigen tyd gesloten met do directie der Telegraaf en eenige andure dagbladen Door de vereenigde drukkerspatroons is gistermiddag een manifest uitgevaardigd waarin zy er met nadruk de aandacht op vestigen hoe de thans uitgelokte werkstaking het gevolg is van den aandrang eener cüinmissie die zich vormde buiten de bestaande commissie van patroons en vertegenwoordigers der typografische vereenigmg opgericht om alle qnaasties onderling te bespreken en tot oplossing to brengen De patroons waarbg do directies van alle dagbladdrakkergen zich aansloten deelen voider mede dat zy zich onderling tot een krachtig verzet hebben verbonden tegen den toeleg van bet onlangs zich geconstitueerd hebbende looncomite in bet vertrouwen d t bot publiek het tgdoiyk ongerief dat daarvan misschien het gevolg zal yn ttich zal willen getroosten Te Ijochoin is een Afd van het Alg Ned WerU Verbond tot stand gebracht door de hh B H Heldt on D de Klerk staande de vergadering traden 34 leden en 14 donateurs toe ieinenjfde Berichten U U l 11 48 11 81 ll 8i 88 8 4 p 10 18 11 18 11 88 10 11 BOTTIKDAM l U 40 Si 10 1 11 1 11 18 11 80 11 41 U 8i 10 4 11 4 H Donderdagmiddag te 4i uur is te Bennebroek oen vreosolgk ongeluk gebeurd Daar waren toon twee hoereu Schotten om de bloemvelden te lien teen de stoomtram Haarlem Leiden bg de Bennebroekerlaan aankwam De heercn wilden op dein beweging zgnde tram springen de een gelakte dit doch de andere kwam tegen een oud kanOn dat op den boek van den weg staat viel daardoor en juist met het hoofd op de rails Hg kreeg alle wagens daarover zoodat de ongekkkige dadelgk dood was Zgn lyk werd gebracht in bet hotel De Oude Geleerde Man waar het nog is De ongelukkige is lames M Wallace student aan de universiteit te Kdinburg Hg is 26 jaar oud Hg woonde te Coupar Angus en was eenige zoon Zgn vriend heet William A Cadbury Deze is in de Geleerde Man gebleven De familie werd getelegrafeerd en deze zond bericht dat het lyk naar Schotland moest worden overgebracht Dit zal geschieden zoodra de justitie daartoe toestemming geeft Omtrent het Nationaal Concours voor dilettanten Harmonieen Fanfare Corpsen te Zeist Als feestterrein zal ingericht worden bet prachtige buitengoed Kersbergon gelegen binnen den bebouwden kom der gemeente en welwillend door den bewoner ter beschikking der Feest Commissie geüeld Meu meldt uit Haarlem Gisterochtend sproug in de Wilhelminastraat een draad van de geleiding der elecIrische tram Dientengevolge stonden op verschillende punten der stad de trams ineens stil zoodat bet verkeer geheel gestremd is Eene verrassing voor de kaartentellers van de algemeene volkstelling was het dezer dagen toen zg op eenige kaarten van een Zierikzeesche familie behalve de gevraagde inlichtingen ook do fotografische portretten vonden van do verschillende leden van het huisgezin Het was een photogroaf die op deze wgzo het nauwkeurigste beeld van zich en de leden van zgn gezin meende te kunnen verschaffen Gisterochtend heelt zekere Koster Dnitscher van geboorte thans wonende te Venlo aldaar in een huiseiyken twist zyn jongste kind een meisje van l maanden den hals afgesneden Zgn poging om ook zgn andere kind te vermoorden is hem nog belet kunnen worden Hg beoft daarop do vlucht genomen in de richting van de Duitsche gr ns De politie vervolgde hem te paard en op de flets en arre teerde hem Men schryft nit Uretorp B 7 4 8 4 4 4 8 0 t 08 k ia 1 1 07 1 14 1 88 4 08 4 1 4 04 4 11 4 87 4 58 B IS 1 B4 ï O 8 88 4 40 1 8 0 S J J S8 48 f 1 8 8 08 8 0 8 8 11 li 3 J t4 l O Eergisteren beeft zich de justitie van Heerenveen naar Uretpip begeven ten einde een onderzoek in loco in te stellen naar een vergiltigingszaak Een vrouw aldaar is bezweken na het gebruik van geneesmiddelen haar door onbevoegden verstrekt In de PretoriaanselM ToUmt m koat het volgende voor over de Trgstaatsehe vrouwen Behalve de moed en volharding onzer burgers zegt het blad is er nog iets dat de hoop rechtvaardigt dat het Afrika nervolk in deze schier bovenmenscbeiyke worsteling voor de vrgheid uit emdelgk lal zegepralen Het is de geest die onze vrouwen voor de overgroote meerderheid bezielt en de oorlog die zoo menigeen brengt langs paden waar in gewone tgden de man nit de dorpen maar zelden zyn voet zet heeft ons in den Vrijstaat de gelegenheid geschonken om weer te nemen boe de Vrystaatsche vrouwen in kordaatheid eg zelfverloocheneude vaderlandsliefde niet voor hare ïransvaalsche zusteren onderdoen Ofschoon op vele boereuplaatseu in de zuidelgke helft van den O V 8 soms door de van komraando teruggekeerde mannen zelveu een witte vlag is geplant zgn ons persoonlgk vele gevallen bekend dat de vrouwen die verwgderd hebben haar mannen een schoon baatje en een opnieuw geproviandeerden knapzak gegeven en bun toen den weg naar hun kommando gewezen hebben Er is veel gepraat over het naar huis gaan der Vrgstaters Dat was zeer verkeerd omdat het zon kunnen leiden tot een ontmoediging der burgers te velde die des te betrenrenswaardiger zou zgn omdat zg geen reden van bestaan heelt De waarheid is dat de zusterrepubliek er niet over denkt in den stryd te verflauwen alleen reeds omdat de Vrgstaatsche Vrouw bgna zonder uitzondering liever haar laatste beest zon zien wegvoeren en liever haar eenvoudig doch dikwgls benydenswaardig comfortabel huis in vlammen zon zien opgaan dan het hoofd in den schoot te leggen Voor den vgand die haar man haar kind of haar broeder in dezen hnichelachtigen krjg heeft gedood heeft gewond ol met vernietiging dreigt voor den Brit die haar geslacht tot knechten poogt te maken Het is ook onwaar dat de Vrgstaat Engelsch is Bloemfontein is Engelsch en de spoorweg is Engelsch Maar zoodra is men nog niet enkele uren van beide verwyderd of men hoort geen Engelsch meer Op geen enkele der tallooze vruchtbare rgke plaatsen die bgna den geheelen Vrgstaat bedekken liebben we nooit een woord Engelsch gehoord Overal vindt men een gastvrije ontvangst die verdiende spreekwoordeiyk te worden doch de reiziger hetzg hg drager is van een roer of niet die met een Engelschen groet de plaats betreedt krg gt geen welkomstwoord van tante a de nichl jes te hoeren Engelsch te spreken is net goed genoeg om de reputatie van spion te krggen maar niet de kans op een plekje aan den lamiliedisch I 8 17 1 88 10 10 10 57 10 17 t 10 84 10 81 10 40 10 l 7 S OS 8 10 17 SB f 8 80 11 4 lUM l tO 0 U 7 4 10 08 f 10 1 10 88 8 88 17 7 84 41 47 4i l t 1 1 80 10 0 10 40 II 10 18 10 87 lOJ 10 44 11 07 11 10 03 De bekende hardlooper Snoek heeft een kranig stukje uitgehaald Hg had gewed dat hg de stoomboot der firma Carsjena van Leiden naar Amsterdam zou byhoaden de boot ging af de looper startte en den gansehen weg ging het zg aan zg Toen Snoek ta Amsterdam aankwam verklaarden hg er naaweiyks eën zweetje by gehaald te hebben De weddenschap heeft hy dus schitterend gewonnen ADVERTENTIEN Het Bestuur der Sociëteit ONS GENOEGEN brengt ter kenpisse van H H Leden dat tengevolge der uitvoering van bet Oratx rium PAÏÏLÏÏS op DINSDAG 1 MEI a s de Sociëteit van af aa MAANDAG NAIHDDAG 30 APRIL B Bur tot en met DINSDAG AVOND 1 MEI aal GESLOTXy 0 Namens het Bestuur F HEKMAN Fz Secretaria Gouda 28 April 19 X Telspliooiiiiet Goiida Abonnement i 40 per jaai voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegc en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan hot Ryks Intercommunaalbureau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrygbaar aan het Bntean ACHTKR DE VISCHMAEKT ONTVANGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE 4LB0II vernikkeld brittaimia metaal Kristal roet nikkel gemonteerd ftesenteerliladeii qjiz Ameril laaskookslcllen met 1 20 M reukcloozc slang jt 1 1 40 r r SOOS TIENDEWEG 69 roomboter met GOU L bekroond Vi Ja Wilh Vergeer Co HOFLEVERANCIERS PersieriykTalelblik=4 KG netto f 6 85 vat = 10 12 50 = 20 24 Iranco aan huis Orders worden aangenomen door den heer C W VERGEER Turfmarkt Gouda Het Ruimst gesorteerde Magazgn van Eeeren l ode artikelen is óe t leuae WinM MARKT A 70 ONTVANGEN een nieawe Zending Heereii Dassen Strikken en Zelfstrikkers Nieuwste patronen en raoddlen lage prijzen Aanbevelend C A B BANTZIH6ER Het IDepót DIK Sociélé Génènle des Etui ile f ie d Cognac gév rtigd ZEtJGSTRA4T G 85 leveri het bekende fijne merk mvum a 1 1 W per Fle ch per Demyohn i 2 en 5 L i 1 1 40 per L In origineele verpakking Aanbevelend P HUIJBRÈCHT Aullsepllsche Taiidpoeiler eii AiiiiHepilscb lUoiKllliietiiur XHt e CASSOrO TamlaHs te Oouda OVERAL VEIRKBUOBAAR Agent voor Ne derland G IJSSFJ ST1JN BUnwstraat Gouda i i i llLFtSCHE SlatOlie r tOoe lkoopateau solledsi odrea voor Vervoer van Inboedel soowct binutiii als buiUtii d bUü mat t e tat u wiigtfut ia bi A CxRAVESrKIJN Bleckerssingel a87 S SS 1 SS o i 9 AHe i uinriH tegen Trainiltort iiehnile eerimkeid Wi risl I 3 i 2 TIDH LA Ï E aiT Kort overziotit oiuief PrUaoourmt SHERRIES Pale en Gold Dm van af f 16 50 per 12 fless t 12 12 flcsch 15 18 1 50 1 75 5 3 26 ROODE en WITTE PORTWMNÏ i MADERA S droog en zoet i S a E VERMOUTH U Turin BODEGA ClIAUPAGNE COGNAC 4 f 1 75 1 2 25 f 2 75 f 3 25 f 3 75 enSCOTCH WHISKY Per M Pp Ant tó FI 1 a 305 O 0 65 Nto 0 75 0 85 1 1 26 0 80 1 0 90 1 10 f 27 75 31 36 42 63 34 42 17 50 47 LISTRAC CHATEAU VALR08E at ESTEPHK 01 O £ S = St EMILION 1894 PADILLAC 189S GRAVES Witte Bordeanx SAÜTERNE ZELTINOER Moezel BOURGOGNE De flesschen zyn in de pryzon bugropcn en worden k 3 ets per Ktuk teruggenumcn m B j elke hoeveelheid verkrijgbaar by De Uruia T CREBAfil C ouda Paitt Expeller DarUg jaa wordt dit tnidié nat valralaaad aucocs la puaatUlaade uvruvoii aaocavBDd taaan RbaumatM rioli t Yart dh id pijn a lnvi ral V üoohl steeds MAGNETO beste 2 cfs 8i aar Iiv £ O Z u J ets Sigaar daia Tartroaweo Vao latt op bat tabriakamark Oakai o anSOeTda aaotlukas Ta lJlotli Cla aa Raaitani Uloek knakmoael Êla 6werk Alleen verkrggbaar in het 810ARENMAÜAZUN Korto Tiondewcg 2 Sajran WijngaArden Oe Holluudsche zindelgkheid wordt slechts verkregen wan neer men by de SCBOONmS de onovertrefbare STDI7ESS2EEFJOEIES SÜLTANEFOSDEB gebruikt Alom verkrggbaar Zendt Uw strookjes in voor 31 Mei a 8 Naamlooze Vennootschap VEREEHlöDEZEEPFAB ItKtH Jlotterdara KKIL m UOLF WATER ia een uitstekend middel ter verkrgging van Krullend en Golvend Haar AUeeri verkrggbaar bg M TIVIMEIIMANS DUB BUURT Zie Etalage Het be§te adres ÏOOB RIJWIELEN en Benoodigdheden is Ga TIESEMA LANGE GROENENDAAL I 23 Prijzen beneden alle concnrrent ie Mlhsilleeréi en Vernlkkelsn ABONNEMEIJP voor Scboonhonden enz üig enije 3iie liiMb JtiJWlElElt te Koop JÊ De Grootste Sorteering van Schoenen en Laarzen te ROTTKBDAM vindt men in de Schoen en Laarzenmug zjjnen It lloode Laars van 3 VAN HECK DEKKEBS öoudsche Weg 141 en Binnenweg 31 Nergens te Rotterdam vindt men zuo n uitgebreide collectie on legen zulke concurreerende prQzcn als in bovengenoemde Vagazynen N B lie otikt goregutd iedoren Dondcidug Goiioi standplaats op de Markt by bet Stadhuis en lederen Woensdag Sohoohhovk standplaats op de Markt Mot een groote sorteeriog tot de meeat concnrreerende prgzeo Aanbevelend J VAN H ECK DEKKKRS i o jirytoii Eijn iltKir Am taHt Koiinraiiiliierd Ven biüiin bel ijüluk k band HOII OOO Mi Ultuoodtglnv tot deoloeminff In do Khuboo vua de iIiMir dun Htant lliuiibui i f ivHarlH ri le ranto iflldloturij wanriii iiuker U MiUioen 349 325 Uark Kowunuva uioot n arordun Dl prijutii van düwj vsol viwmIooI Liadufiilo eldlouirg lbo oL onn hol plaii aloiihU 118 l OO lotvu hovat eijD do rulKOiido l u liiMijfsU prga ia oruntiitwl 500 000 Mark l romio Ji O OOO Mk 1 pr II S 00 000 Mark 1 pr u lOlV OO Mark i prgx a 7 0 i ark 1 prga a 1 1 0110 Mark 1 pri a a OiiO Mark I pr a a 00 000 Mark prija a R iOO ark prgi D 0 O M rk 1 pr i a i 0011 Mark I jirga a Sn lino Mark i prtja a ill O Mark S pr alO nnoMark iSrr Mark loiipr i 1 00 Mark 1 OS pi a t mo Mark eUpr a l iiOMi rk IBltpra i OMark 40pr a 300 Mark 141 pr a Mark Mmi ft a I Mark S pr a IS4 101 100 451 pr a7 l 2l M totaal SU lp pt jaoii Da llMfilprija in ds lo klBa80bo lraa lMark to Ill itljKt da a kl to I t Onn M in ilo o tol 1 0 0 u M ia de a kit St ooo M in ila u lul f IOO M in do Ro lot 7 00 Mark iu lo 7o lot itllH 100 Miirk oo mot ilo proiii o tan 100 1100 M erait Uil OO OII M Voor lie aorito piy trakkilw die offioioot ia niil alet i koat een nabeol oriióiAwl lot aloohlt Uuid S 50 oon iinif on iue lul aluvhla Jutit I 75 oen kwart iinginool tot aleohta iuld O Uü lla intojtgottlen voor do vol otutfl klaaaao eoowel a a ilo juiato Igst der prgzon wunlon anniruiiovon bi hot offii ioalo tnikltin aplaii voorxtoii vnii liel lijton van don Htaal wolk plan ik op aanvniKO Kratia verAonit lodoro lioolnemoT in da totvrtj ontvanitt ongatrtU4 l oDmlddellgk na de pliiata f oliail bolilioiiiio trol Unj lo uIHoiooIo tri kkiti lalgst Do uitbatallugoD veriendlng van do prijB n Itoachirill door ing ou diraki eu promjit aiin ile winnen en onder de llronttato olieinibnudiDJE jlOr loiioro iMHtellin kan men aanroudig par C wiaaoi 0 tge an ook leaen rfmljoiin wonilo Kich iliia invt de aanvriiax om toeunding van lottin vo ir de apoedig pluala beblieudo trokkiOK loo ipoodig mOKoliJk oi uitorlljk lol 3 Mei e k met fortnjwwen tot Samiiil llcciisclifr Sciir Uaokior on Wioaalkantoor in Hamburg Duilaohland TUEKKING 17 Mlil m DER J 1 Voornllgang 1 te EOTTEEDAM zgn verkrygbaar A A CKI T bQ A BRINKMAN k U o o XT ID A Hoofd pry zen ai hecht sterk zeer solled gebouwd PAND te Rotterdam waarde p m 8000 = Ey LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met IPAAHD ompleel E cn fijn RIJTUIG met 1 PAARD