Goudsche Courant, maandag 30 april 1900

l o 8184 Dinsdag 1 Mei IfMMI 39ste Jaargang VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD Tapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enz Firma B DE JO IG KIIIIISCHË COUMT I ieuw8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanbevelend TeMMR Ne M ADVEUTENTIKN woVden geplaatst vaA li 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte 0 Inzending van Advertentiën tot I uur des midd Teletooa o 9 De uitgave dezer Courant geschiede dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco peis 08t L70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Gangen IMafoads nz A VAK VEEN VroBwesteeg 245 GOUDA H KM M 30 BERICHT VAN INZET De onroerende Groederen te REEUWIJK op 25 KVmh 1900 g ov 0 i 1 d lyn in bod gebraclit als volgt Pmo 1 op 1 KXX Perc 12 op J 1900 2op 7800 verb mét 100 8op 7900 Perc ig op 775 4op 900 verb mei 100 5op 3100 Perc 14 op 2000 6op 8500 verb met 200 7op iOÜ Perc 15 op 1500 8op 626 verb met 200 TSrh met 100 daarna met 100 Perc 9 op 3250 daarna met 200 10 op 500 Perc 16 op 170 op 750 verb met 30 Terb met 100 daarna met 25 De com binatiën en alsl ag iUb bepaald op Woensdag 2 Mei 1900 im morgens te elt uren in het Kotflcliuls HARMONIE aan de Markt te Ov ll t Verhoogingen worden aangenomen tegen 10 o der verboogBom en alle verdere iuUchtiBgen ztjn te bekomen ten Kantore van den Notaris O C FOUTÜl IN DEOOÖLEEVER te öonda BdllllIB te POLSBROEK g no Notaria J J A MONTIJN l l P 4 Uonda lal op MAANDAG 30 APRIL 1900 ivoorm iO uur an de Boawmanswoning get No 57 te Pobibroek Zuidïüde ybewooud door A TIMMER om eoiKunt yejrf publiek verkoopen 15 vench gekilN hebbende KOEIEN 4 Pinken Vaarkoe 5 Fokknl veren 1 drachtige Zeug Bciuw en Uclkgereedschappen waaronder BOEREN WAUEN twee 8M ALLE 8CH0DWKN en wat vorder ten verkoof Wl worden aangeboden Transvalia Aigenummerd te lien des morgens v66r de verkooplng 4L il l ilM TKAM MltTSdAPPIJ DIENSTREGELING van 1 MEI 1900 TMU VA Rt Ei VWICH A Vprtr 1 h 525 c 6 18 d t 7 30 7 391 9 50 11 55 1 27 2 19 5 53 7 40 T 8 29 sUj 3 19 sm 6 7 34 i 7 4E 9 54 11 5 1 31 2 23 5 57 7 44 8 33 Heenwük 13 43 S fiS 6 46 7 5818 01 10 18112 2 1 55 2 47 6 21 8 08 8 57 Aank te Gonda 4 05 6 15 7 08 8 20 8 29 10 4012 45 1 2 iii 3 09 6 43 8 30 9 19 Vertr van Oonda 4 10 h S2 S 45 10 12 4K2 25 4 30 6 50 8 35 f 10 35 Reenwük 4 3 54 9 0 11 16 1 07 847 4 62 7 tt 8 57 10 M Aank te Bodegr stat dorp 4 56 5 7 18 7 22 9 31 9 35 11 40 11 44 1 81 1 36 3 11 5 18 5 80 7 38 9 21 7 40 9 25 11 21 11 25 s a Alléén des Dinsdags h Maandags en Dinsdags e Donderdags d Maandags e Alle dagen behalve Maandag Alléén des Zondags on Maandags STOOMTRAM jOuda Haastreclit Iekendorp Ondewater DISNSTREQEUN3 aanhangende 1 UBI 190O Vertrek van GOODA naar OCDEWARER 4 55 5 55 7 05 8 40 U 12 55 3 40 6 05 8 25 o o Vertrek van OUDBWATER naar GODDA 6 05 7 8 10 66 12 10 2 4 45 7 05 9 30 Bovendien van GOUDA naar HAASTRECHT Eiken Zondagavond 10 85 De met a gemerkte trammen loopen alléén Donderdags Tijd van xreenwich ONTVANG ENr Nieuwe Eet en Ontbijt Serviezen Uieuwe ASFËÏiaiE SCHALEÏÏ voorheen Wed BOELS11M8 RIJWIËLEI LKVËHlND YANKEE STYLE SIMPLEX Eonig Agent voor GOUDA en Omstreken J C uu HIITEH BondsrlJwlcllii rsH llc r U Klasse KORTE TIËN DEWEQ D 74 Goup Ondergoteekende beveelt beleeld aan v or het WITTEÏT ziek HoU Uaatscb van Landbouw AMeflIig UOUDA ei OmstrekeB VERLÖTIIVG l j gclogenhoid in VRIJE VEEMARKT ttXtf I D OUDK j 8CIIIBDAMMËB BEMVEE Mwki NIGHTCAP op 15 OCTOBER en VRIJE PAAROENMAWT op 17 OCTOBER 1900 van Rjjtnigen Paarden Rnndvee len aanTerwanUr artikelen INSCHKLIVlNUElf PE TO Jï All Iwwü vu Mlitkaid u oatliet w kurk itMdl ramliai in daa nuW dw iaM P tfOPPK TOor de loljn voor het geheel 60 000 ol gedeelten daarvan minstens 1000 teks worden ingewacht tot en met den A IKI a 8 by den Secretaris der Aldecling den He r A VAN VEEN te ij vSA CO Hi n M sa Openbare Verkooping te GOUDA De Notaris J J A MONTIJN te öooda zal op DINSDAG 8 MEI 1900 avoorm nor in liet VENDULOKAAL Nienwsteeg E 18 om coulant gtltl publiek verkoopen Civerse Meubilaire en andere roerende Goederen w o MAHONIEHOUTEN en NOTENHOUTEN KASTEN TAFELS STOELEN BONHEUR DU JOUR LEDIKANTEN BEDDEN en BEDDEGOED enz ens Te zien llaiga véir de verkoopinf van 942 en y B j uur STOOIBOOT IAATSGHAPFU k Vdbrdfflg ïïêt 1 MEI 8 4e beginnen vertrekt de Namidda fèienal naar AMSTERDAM te 4 ure n plaaUvan te t are De diensten qaar BOSKOOP ALEEN en LEIDEN onveranderd als volgt 7 8 30 11 v m 2 45 6 n m n m 7 30 tot BOSKOOP ZONDAGS beperkte dienst PRIMA KWALITEIT Gepasteuriseerde Roomboter verkrügbaar i dS eent per hall Kilo 1 Deze boter draagt het a irieksstempol waarop de verbruikers gelieven t letten Tevens verkrfebaar welke in drU kwaliteiten k 30 ÜS en IS caiu per baU Kilo wordt algelevert Edaininer liaa § is slechte per heé verkrggbaar k 30 cent per half Kilo Bestellingen worden HfeËgeld door de wqkknechts aangenomen Ruwische Kuiamd Geele Chartreuse Groene Benedictine Absinthe Suisse Maraschino Scotch Whisky frish Kirschwasser Aanberojfind Firma C LOÜREMS LANGE TIEKDEWEG iiV E BETER adres voor alle soorten 8CHOENf RE hel Noónlbrakiitsch S kn cd Lunèmgujii Kleiweg E 30 tegenover de Klelivegsta ONTVANGEN alle soorten C f rJCnit voor het a s Selioeai y AaabeTeJead C SMITS r Alle npsntien en aUgeintten werk Itulleulandsch Overzlcbt De Engelschen zetten bun aanvallen ten Oosten van Bloemlontein voort en volgens een mededeeling van Roberts beeft French jnet znn cavalerie Thabanchn bezet De Boeren zjn zoo verstandig geweest terng te trekken voor de overmacht zg hadden daar wel kopjes bezet maar geen bepaalde defensiewerken aangelegd Dat was ook het dool niet de eigenlijke Boeren linie begint bj Brandlort De Boeren bj Thabancbn tot Samoa s post i n evenals die welke naar het Zuiden togen en Wepener belegerden zooveel als guerllla benden van meerdere of mindere sterkte die zich er op toeleggen de TerWndingsIjjn loovecl mogelp te verontrusten en den vgand overal schade te berokkenen Ook in bet Znideu schijnen zulke benden gebleven tO zjjn men vindt zelfs in een telegram een opgave van de sterkte maar het zjn Engelsche opgaven en w weten niet in hoever zjj belronwbaar zijn Het land is groot en zulke benden kunnen blt r n rondzwerven zonder dat zg ontdekt worden tenzg Roberts troepen genoeg heeft om het geheele Znidelgk deel te laten bezetten wat nié t waarschgnlgk is Buitendien zon zulk een bezetting ook voel moeilijkheden in hebben voor het onderhoud Engelsche soldaten hebben altgd veel noodig tt 4 wegen zjjn lastig De Engelschen verkeeren buitendien in vgandig land In de steden vooral te Bloemfontein beeft men nog al veel Engelschen maar op het platteland zal men by uitzond ring slechts een Ëngekcb huisgezin aantreffen tzijn allen Hollanders Uit Aetoria wordt aan de Herald ge meld dat de st atsingenienr van meening is dat de ontplofüng in het tnighnis bg de Begbie gieterg te Jobandesburg veroorzaakt moet Isyn door oen draad die in verband was gebracht met de geleiding voor het electrischo licht De ontploffing had op bet zelfde oogenblik plaats dat de straatverlichting werd aangestoken De vervaardiging van krtjgsvoorraad zal volgens de correspondent van de Herald binnen enkele dagen opnieuw beginnen daar enkel het magazSn vernield is Jn bet geheel blgken zestien menschen omgekomen te zgn allen vreemdelingen Latere berichten omtrent de ontploffing in de Begbie giete y te Joinnnesburg toonen aan dat het verlies aan menschenlevens Y el grooter was dan eerst gemeld werd Dertig perebnen werden gedood vier en HAivrsTÖcHrT Nur het XTansoh 47 WeUicht kon CUtra dacht de r iwtet vw ÜerWay hare hulp noodig hebben Ooch juist hare overgroote zorgvuldigheid en dienstvaardigheid moeiten in deae omsUnmgheden op Clara een onaangenamen indruk maken daar k in haar niets anders kon lien dan de zuster vanharen echtgenoot die tonder twijfel met argus flogen zou letten op de minste harer bewegingen en woorden Het jonge mei hielp haar intusschen bij h afleren van haren kanten uier en kapsel Ü hield een ooèenblik en bloemkrans in de hand en scheen iets te willen zeggen waarvoor zij met aanstond durfde uitkomen Eindelijk vatte zij moed en zeïde tot haar sckwnsuster terwijl een donken blos l e wangen kierde Hier in de provincie hoort men altijd zeggen dat een bloem uit een krana eener bfuid die men lief heeft steeds geluk aanbrengt Gg weet dat ik u hartel k lieAteb Mag ik een ran deze bloemen als een aandenken bewaren CUia keek haar aan met een koelen l ik rukte eensklaps M blocDUsa af dta haar In uidskleed sierden en wierp du aan Sifzanne toe met den uitroep Indien deze bloemen geluk nywten aanbrengen vijftig gewond De overheid is ervan overtuigd dat de ramp niet aan het toeval te wgton is tal van arrestaties hebben plaat gehad De begrootingscommissie uit den Duitscben Rgksdag heeft zich sedert di wcder bgeenkomst vau de volksvertegenwoordiging beziggehouden met het groote vlootplan wuarby het nalunrlgk niet aati ernstige bcstrgding ontbrak Een sterke vloot eigoniyk zou iedereen die wel willen hebben zelfs tjederland Maar de hooge kosten blgven een schrikbeeld on doen velen streven naar vermgding van wat maar ceuigszins gemist kan worden Voor den handel is een zoo uitgebreide vloot niet noodig zoo betoogden de tegenstanders Niet do oorlogsvloot maar de handelsvloot schept den handel niet de zeeofflcieron maar de kooplieden moeten den handel uitbreiden zoo werd betoogd waartegenover natuurlgk erd gesteld dat do handelsvloot wel degelgk beBtherming noodig heeft terwyi de staats secretaris voor do marine Tirpitz meende dat men deu politiekcn druk niet over het hoofd mocht zien 4ien de vloot in China had uitgeoefend By het debat speelde natunriyk ook de vraag van de dekking der kosten een grooto rol en dat vraagstuk zal natunrlgk wel op de eerste plaats biyven De uitslag was geiyk men verwachtte dat de commissie een middelweg insloeg een gedeelte van wat de regeering vroeg weigerde en een ander deel toestond Het daartoe strekkende voorstel was afkomstig va bet centrum en beoogde het toestaan van de voor de gevechtsvloot aangevraagde gelden Maar geschrapt werd de voorgestelde vermeerdering voor de bnitenlandache vloot terwyi de uitgaven ten behoeve van de uitbreiding der reserve verminderd worden Aldus luidde het bemiddelend voorstel dat ten slotte met 20 togen 8 steramen werd aangenomen De workeiyke beteekenis van dit votum schgnt niet heel groot te zyn want do Borlyusche correspondent van een der Hollandsche bladen merkt dienaang aaude op Daar nu de regeering zelf pi in 1906 aan de kleine kruisers voor den bnitenlnndschen dienst dacht te beginnen en door het Ibespoedigen van den aanbouw van liniescliepen do oude maar nog braikbare o rlogsschepeii beschikbaar komen voor de stations in vreemde wateren is de kern van het vlootontwerp volgens den wensch van de regeering gered en het bemiddelend voorstel van het centrum slechts een middel om den kiezers zand in de oogen te strooien de kruisers voor de vreemde l b ik ze met noodig I Neem ze maar weg ij kunt ze alle behouden Suzanne week verschrikt terug De bloemen vielen voor haar op den grond Met traqen in de oogen hernam zij Hecht gij zoo weinig aan de e bloemen En toch hebt gij ze van mijn broeder ontvangen Clara was getroffen door Suzannes plotselinge dfoetheid hare eerste bewtfging was naar h var toe te snellen om hare tranen te droge Doch rij bedacht zich w der en liet de hand die zij iSuzanne reeds had toegestoken langs hare zijde neerglijden De barones achtte het noodig tusschtyibeide te komen en zeidc tot Siuanne Gij moet haar wat rust gunnen Heve en haar op het oogenblik niet verder lastig vallen Zij heeft behoefte aan kplmte en atilte Hare zenuwen zijn wat aangedaan Kom yrees maar niet bedroefd Neem dat l ouquetje maar mee Wie weet hoe spoedig het u ala model kan dienen voor uw eigen bruidskrans Euf terwijl zij Suzanne glimlachend de hand reikte geleidde zij haar tot buiten de kamer Toen mevrouw de Préfont een tiental minuten later de kamer harer vriendin verliet kon zij niet nalaten het hoofd te schudden en bij zirh Ive zuchtend te fluisteren Arme Clara J L Clara was nu voor het eerst geheel alleen Het kostte haar moeite hape gedachten te verzamelen ea hare oogen dwaalden lang zonder een bepaald doel in de rondte Z was nu m de gelegenheid en in de noodzakelijkheid om na te denken over de groote verantwoordelijkheid die zij moedwillig had aanvaard op een oogenblik toen zij zich door wateren worden toegestaan als de rogeering een nieuw vlootontwerp indient Bovendien dient nog herinnerd dat hut centrum van ouds beke id is om een oppositie die nooit heel lang duurt en gcwoonlgk uitloopt op een terugkrabbeleu Vr eg of laat krggt de keizer toch wat hg wil en het zou ons zelfs niet verwonderen wanneer als over eenige jaren do aanvraag komt om by te bouwen wat nu geweigerd is een hooge rente zal wordei gevraagd in den vorm van een nog grootor uitbreiding dan Bo was voorgesteld Het boBlnnr van de Nationale Unie i Spanje zal een manifest tot het Hpaansche volk richten al do leden zullen Kot leekenen niet aarzelende om zich aan vervolgingen van rogeeringswege bloot te stellen Het is nog niet zeker dat in dit moynilest bepaald zal wo rdenïaangeraden de betaling van belastingen te weigeren Zeshonderdjwinkeliors en kooplieden te Madrid hebben hun medewodting aan het bestnur der Unie beloofd De minister van flnanciSn heeft hierop geantwoord met een beschikking houdende dat alle inrichtingen winkels enz welker eigenaar belastingbetaling woigeck onmiddcllgk uilen worden gesloten Toch schgnt de regoering voornemens iets in t richting van do wenscben der Nationale Unie te doen Er wordt althans gemold dot het kabinet den langsii tgd die nog vorloopen moet voor do bgeeftoeping der Cortes October zal gebruiken tot bot bevorderen van decyntralisntie van het binnenlandsch bestuur en hervorming van het openbaar onderwys en de rechteriyke organisatie In den Amerikaanschen Senaat diende Pettigrew zyn motie uitdrukkende sympathie voor do Boeren oa hoop op hun slagen opnieuw in Lodge stelde voor de resolutie naar de commissie ie verwyzen Pettigrew verzette zich daartegen 31 legen stemden voor het voorstel van Lodge en 11 tegen maar daar dit ledencyfor onvoldoende was voor het wettelgk aantal ging het Huis uiteen Verspreide Berichten Ekakkkuk Donderdag is de tentoonstelling door ruim 112 000 personen bezocht In de ochtenduren il de toegangsprys verdubbeld om te druk bezoek tegen te gaan dat het voltooiingswerk zon belemmeren uieta anders h id laten beheerarhcn dan door haargeroe van gekrenkten trots L had zich op len hertog d Bligny willen wreken en had daartoe het eorate Ket beste middel te baat genomen wat haar dienen kon De Bligny was verned rd doch nu kwam haar op eens met vetlubbolde kracht de beteekenis voor den geest van hetgeen rij in een onberaden oogenblik had bedreven Zij wist dat Philippe Derblay haar liefhad en vergoodde maar zij die nooit aan een andere helde had gedacht dan aan dio van Ciastoir de Bhgny schrikte lirug bij het denkbeeld dat zij nu door haar oigen wil de vrouw was geworden van een man die haar onvetichiUig was ja dien zij verafschuwde Haar vroeger gedrag kwam haar zocl onzinnig mogelijk Voor Zij waa diep verontwaardigd over hire eigene houding en over de onedele rol welke zij tegenover Derblay en tegenover hare moeder gespeeld had Hoe verder zij hare gedachten Het gaan hoe meer zij terugschrikte bij het denkbeeld dat zg voortaan hare persoonlijke vnjhe id aan banden gelegd had en eenen man had te gehoorzamen voor wien zij hoegenaamd geen liefde kon gevoelen Zij had er niet tegen dat zij tegenover de wereld als man en vrouw zouden schijnen doch haar geest verzette zich meer en meer tegen het denkbeeld van een vertrouwelijken omgang met hem wanneer zij zonder getuigen zouden zijn Daar zij nog steeds in het denkbeeld verkeerde dat zij een aanzienlijk tortuin bezat geloofde zij steeds dat het bezoek van Derblay voor een groot deel dasfraan was toe te schrijven en dat hiJ wel te vinden u zijn voor een schikkioir die hem Dü eigenaars der waschinricutiiiKen te PérÖ8 te Boalogrne 8Qr Seine yi te BiUanconrt wier arbeiders eu arbeidsters staken t w voornemens han wasschen o Juit platteUnd te laten bewerken OlschooiiWostakers volkomen rustig ijn is do militaire macht verdubbeld in de voorsteden Gistermorgen vroeg zyn te Lyon een paar aardscbükken waargenomen De sehade is niet npemenWaard Dl lTBCHLANl De rijkskanselier vorst Von Hohenlohe wordt morgen uit Par a te Berlin terogverwacbt De Boeianl democratischo rijksdagalgevaardigde voor MHlhouse Büeb heeft ontslag genomen wegens unoenlgheid met xjjn party By de feesten bö gelegenheid van do meordcrjarigverklaring van den kroonprina zal 6 koning van België vertegenwoordigd worden door den kroonpriuB KSUBLAHD Koningin Victoria beeft tot het lerscïte vulk een boodschap gerijbt waarin zjjiegt dat t door de haar bereide ontvangst diep geroerd is dat zy e n aangename herinnering aan haar verbiyf zal behouden en dat zy God bidt dat eendracl t under haar volk moge heerscheo Voor do armen te Dublin heeft de konïpgin 1000 pond sterling geschonken Do burgemeester van Dublin en Belfatit zyn benoemd tot baronet De khedivo van Kgypte zal 20 Juni a ate Londen aankomen De tot alle Spaanscho belastingplicbtigen gerichte oproep van de Union NatlonaV zal Maandag gepubliceerd worden Het fltoomscbip Montevideo heeft Barcelona verlaten mot beHtemntïjtg naar Liverpoul Het heeft 11 anarchisten aan boord die vorjtndering van straï hebben gekregen en die zich nu te Londen willen vesligon Ken prettig cadeautje voor KngelandI BINNENLAND De Tweede Koinei is thanti tot hervatting der werkzaamheden opgeroepen tegen Dinsdag 8 Mei aanst e 2 uren In de eerste vergadering aal tot de samenstelling der nieuwe afdeelli geo worden overgegaan In do Vrydag gehouden openbare verga het volkomen beheer over haar eigendom m handen gaf Dat hij haar met geheel zijn hart lief had en vergoodde wist zij ook wel doch t wilde daaraan niet denken Zij hoorde eenige beweging in de kamer naast haar Het kon niemand anders zijn dan Philippe Zij schrikte en stond onwillekeurig op want z j gevoelde dat de strijd onvermijdelijk zou zijn Zij leunde een oogenblik tegen den hoogen schoor teen en wachtte oo zijne komst af Philippe Derblay had achtereenvolgens al zijne Kabten uitgeleide gedaan en was nu geheel alleen v m het lalon In gedachten verdiept was iij uit gewoonte n iar zijn eii en kamer gegaan Met dankbare vreugde dacht hij daar ain haar dje ongetwijfeld in d eenxaamhciti zijne komst verbeidde Hij zegende het lot dat hem binnen zoo on eloofelijk korten tijd tot het doel zijner wenschen had gebracht Wal was hjj zich volkomen bewust van de droevige omstandigheden welke Clara hadden genoopt aan zijn aanzoek gehoor te geven doch zijne liefde was sterk genoeg om hem e doen vertrouwen dat hij er in slajjen zou haar het geleden locd te doen vergeten en hem met hare wederlietde te Iwloonen Het duurde niet lang ol hij begaf zich naar Clara s kamer Hij tikte bescheiden a de deur legde bewogen de hand op den deurCTBp en ging naar binnen Clara stond nog bij den schoorsteen Zij scheen niet op ztjn binnenkomen te letten en deed alsof i hem in het geheel niet zag