Goudsche Courant, dinsdag 1 mei 1900

dering van d jkgraaj hoogheemraden en hooMingelanden van Rijnland werd de rekening van dat hoogheemraadschap goedgekenrdin ontvangst op I 196 247 in uitgaaf op i 146 085 sluitende derhalve met een batig saldo van t 49 162 De Zuid Airikaansche deputatie begeeft zich heden in den namiddag naar Amsterdam zoodat zij tusschen 2 en 3 uur in de hoofdstad zal aankomen waar de heeren vermoedelijk zullen overnachten om Dinsdag morgen naar Den Haag terug te gaan Woensdag verlaat het driemanschap de residentie voor goed Het zal zich dan naar Rotterdam begeven waar het Donderdag tegen den avond aan boord van de Maasdam naar Amerika zal vertrekken Aanvangende 1 Mei worden op de Holl Spoorlijnen ingevoerd eendaagscUe rctuurkaarten 2e en Se klasse voor bunrtverkeer togen den enkelen reispreis geldig op de daarvoor in de dienstregeling aangegeven treinen De terugreis fllag echter ook met n anderen trein worden afgelegd mits tegen betaling eener suppletie g elijkstaande aan den halven enkelen reisprijs Wil men dus met een sneltrein terugkomen dan betaald men 1 i maal den enkelen reisprijs De algemeene vergadering van de Eemonstrautsche Broederschap wordt den 29en Mei te Amsterdam geopend Aan de synode der Ned Herv Kerk zal het volgende adres worden gezonden De ondergeteekenden vrouwelijke lidmaten der Ned Herv Kerk Uezien hebbende dat uwe hooge vergadering in haar zitting van 11 Augustus 1 1 op voorstel van de classis Alkmaar en Deventer er geen bezwaar in heeft gezien aan de vroowclijke leden der gemeente stemrecht toe te kennen dat dit voorstel nu aan de prov kerkbesturen en de classikale vergaderingen voor advies is verzonden dat de synode erkent dat de invloed vanmannen en vrouwen volgens het wezen der Ned Herv Kerk die in alles de gemeentevooropstelt gel k staat en aarom aan devrouwelijke lidmaten het stemrecht van zelftoekomt dat het eenige argument dai er tegen wordt aangegeven is dat de vrouwen het niet zouden verlangen Verzekeren hierbij aan nwe hooge vergadering dat zij op bedoeld stemrecht groeten prijs stellen en het wenschen te gebruiken voor den bloei van de Ned Herv Kerk die haar lief is De dames douaire Klerck geb van Ho endorp baronesse Mackay gcb van Lijnden en E C van d£r Kemp geb Op den Hooff te sGravenhage Q J 0 Boissevain en A W L Versluys geb Poelman te Amsterdam O M baronesse van Verachuer géb van Balvoren te Arnhem A J F van Hhijn geb Kruyt te öromngen en M ü Kroon geb Herderschoo te Nijmegen hebben bij dit adra § een manifeht aan de vrottwelijke lidmaten van do Ned Herv Kerk gevoegd waarin zü tot onderteekening van het adres aansporen Groot Nationaal Concours voor dilettanten Harmonie en Fanfare Gezelschappen te Zeist Het heeft H M de Koningin en H M de Koningin Moeder behaagd elk eene groote zilveren medaille ter beschikking der Feestcommissie te stellen om als prijs te d ienen bij bovenstaand iij Augustus a s te houden Concours Aan een schrijven van den consul der Nederlanden te Lorenqo Marques aan den voorzitter van hot hoofdcomité van het Ned Roode Kruis dd 27 Maart is het volgende ontleend Alles wat tot heden aangekomen is voor de beide Nederlandschc ambulances is in goede orde verzonden Zeer weinig is omtrent de ambulances hier bekend want niemand schrijft en er zijn geen courantenschrijvers meer in Pretoria Iedereen en alles ii op commando en eerst na den oorlog zullen wu de verhalen hooren omtrent alle wederwaardigheden Al hebben de Engelschen ook hun eerste best gedaan deze haven te sluiten tot heden is het niet gelukt De landsomstandigheden zijn zeer zwaar doch wij zijn allen vol moed en wanhopen niet en zoolang deze deur hier open blijft zal er nog niet zoo spoedig een einde komen aan dezen schandelijken oorlog Zoolang er slechts een kans is zal ik zorgen alle goedelen voor de ambulances tot hunne bestemming komen en wordt doorzending door omstandigheden onmogelijk zal ik voor behoorleken opslag hier zorgen Doch ik heb alle hoop het zoover nooit zal behoeven te komen en het de federale machten gelukken moge den vijaijd uit de Znid Afrikaansche Republiek te holden üemeng de Berichten Uit Amsterdam meldt men Gelijk is aangekondigd verscheen Zajler dagavond geen der dagbladen met uitzifcdering van het Volksdagblad en het nieuwe Boc democratische blad Het Volk Het gedrang voor de kiosken toonde aan welk groot ongerief het uitblijven van het dagelijksoh nieuw in eene groote stad geelt Duizendmalen achtereen verzekerden de Kiosk juffrouwen dat er inderdaad geen enkele courant was gekomen Het Handelsblad het Nieuws van den Dag de Tp de Telegraaf Nieuwsblad voor Nederland en de Amsterdamsche Gourant deponeerden aan de Kiosken en brachten bj de abonnés ne circulaire waarin nog eens de reden lan het uitblyven der bladen word uiteengezet de directien der twee laatstgenoemde bladeti hadden practisch de achterzijde dier bulletins bedrukt met een deel der bij haar aangeboden advertentiën Men Bchrijlt uit Amsterdam aan de NE Ct Het ligt niet op den weg van hen die buiten de quaestie staan in eene beoordeeling te treden van den plotseling zulke groote afmetingen aangenomen hebbenden loonstrijd door de werklieden in de grafische vakken aangebonden Licht zou men zonder het te willen door eene dergelpe inmenging een wenschelpe oplossing niet bespoedigen Waar wij hiervoren het woord plotseling bezigden dachten wij ook aan de werklieden want dat de zaken zulk een loop zouden nemen dit hebben vele werklieden zelven niet voorzien Immers niet bloot uit het decreteeren door het looncomité der werkstaking op een tiental drukkerijen is het in de geschiedenis der journalistiek zeker unieke feit geboren dat in een stad van een half millioen zielen de uitgifte van b jna alle dagbladen is gestaakt Maar wel is dit het gevolg van eene bekomende omstandigheid In weerwil toch dier gedecreteerde werkstaking zouden vele drukkerijen op voldoende werkkrachten hebben kunnen blijven rekenen om de dagbladen althans in beknopten vorm te doen verschijnen indien niet tusschen de directies eene ó ereenkomst hadde bestaan om elkaar in tijden van nood de helpende hand te bieden Toen de zetters aan het Handelsblad Zaterdagmorgen van de directie de opdracht ontvingen ook de uitgifte van het dagblad De Telegraaf mogelijk te maken zagen zü zich eene vordering voorleggen die hen verraste Zoo min als het looncomité waren deze werklieden bekend met het bestaan van zulk een contract tusschen de dagbladdirecties En het was bloot uit een gevoel Van solidariteit dat de werklieden die aan het Handelsblad zeker niet hebben te klagen over hunne positie aan de opdracht waarvoor zij zich gesteld zagen weigerden te voldoen Desgelijks is het elders gegaan en zoois het gekomen dat de directies van drukkerijen waar de verhouding tusschen werkman en werkgever niets te wenschen laat het offer zijn geworden van de omstandigheid dat op andere drukkerijen die verhouding minder gunstig is Maar zij waren gebonden aan de overeenkomst welke ziJ wat ook niet anders te verwachten was eerlp zijn nagekomen Het niet verschijnen der dagbladen is door het publiek kalm opgenomen al zal menigeen het gemis van zjjn krant wel gevoeld hebben Natourlp hebben Vrijdag en Zaterdam de elders verschenen kranten hier opgeld gedaan en de kiosken die veor een ilmken inslag zorgden hadden een drukken toeloop Dat deze toestand niet duren kan zal ieder bevroeden Wij vernemen dan ook dat er teekenee ziju van eene toenadering waaruit naar te hopen is voor beide partijen een compromis kan wordeu geboren Er is gister vergaderd tusschen een commissie uit de patroons en het looncomité met het gevolg dat morgen èn aan de werkgevers èn aan de werklieden een voorstel ter beslissing zal worden aangeboden waarbij men overeenkomt terstond den arbeid gedurende 7 dagen te hervatten en aan eene te benoemen gemengde commissie de opdracht te doen inmiddels eene voor beide partjen bevredigende regeling te treffen die terugwerkende kracht zal hebben Uit Amsterdam meldt men In het officieel politierapport van Zaterdag leest men Een ISjarig jongmensch wonende op de Lijnbaansgracht heeft ter kennis der politie gebracht dat Vrijdagavond een hoogbejaard man met grijzen baard en schamel gekleed een bezoek heeft gebracht aan zijn vader die Igdsnde is aan rnggemergstering Tegen betaling van één gulden schreef de vreemdeling die zich voor een dokter uitgaf een recept voor een mengsel van limoensap en poeder van annica wortel Bij den apotheker vernam de jongen dat dit mengsel geen bekende medicün was en dat zijn vader dus was opgelicht Men schrijft uit De Bilt Nabij het station van den Centraalspoor alhier heerscht in de laatste maanden groote bedrijvigheid Het stationsgebouw is meer en meer te klein gebleken biJ het toenemend vervoer en daarom is op korten afstand daarvan op den hoek van den straatweg naar Soest een nieuw dienstifebouw tevens dienende tot woning voor dpn stationschef geplaatst Aan den overzijde van dien straatweg is de fraaie villa vaii den secretaris der N C S mr Ameshoff bijna geheel voltooid en gemeubeld en zal binnen kort betrokken worden Aan de andere z devan den spoorweg die hier juist den straatweg naar Soest kruist nadert een fraai landgoed eveneens zijne voltooiing terwjl eenige schreden verder aan de overzgde in de richting naar de kom van het dorp De Bilt een paar villa s geheel gereed zijn Dagelijks ziet men aan dien kant van den straatweg de landmeters bezig terreinen af te bakenen die voor den aanbauw an ivilla s verkocht zjjn en het voornemen oifa daar ter plaatste een groot villa park te stichten schijnt dus de verwezenlijking te naderen Van het bouwen van een sanatorium achter Jagtlust waarvoor mr F A van Hall bouwterrein gratis heeft afgestaan hoort men op het oogenblik niet veel Wel zgn naar men zegt de zwarigheden zoo goed als overwonnen die nog aan den aanleg van den locaalspoor van het station De Bilt naar Zeist in den weg stonden De bakens voor dien weg zijn dan ook reeds nitgejet en men hoopt dat reeds in het volgend jaar dit nieuwe middel van gemeenschap zal zSntot stand gekomen Het is de politie te Venlo mogen gelukken den van moord verdachten K te arresteeren Hij werd Zaterdagmorgen ten 9 ure onder grooten toeloop van volk te Venlo binnengebracht en ten 2 ure naar Roermond vervoerd De arrestatie had plaats op aanwijzing van een landbouwer die hem slapende vond in de nabpeid der waterleiding onder Venlo Omtrent de vermoedelijke vergiftiging te Bottevalle Fr vernemen wij nader De vrouw van G H aldaar werd des morgens dood te bed gevonden en al spoedig deed het gerucht de ronde dat deze vergiftigd was Er zouden haar namelp gevaarIpe medicijnen zijn toegediend niet door een medicus voorgeschreven maar door familie aangeraden De justitie werd gewaarschuwd die het lp liet schouwen Naar wij vernemen werden verschillende familieleden tijdens de schouwing door den rechter van instructie on officier van justitie gehoord De schouwing had tot resultaat dat vergiftiging niet als de oorzaak van den dood kan worden aangenomen Uit Hilversum wordt van 27 April gemeld Een hevige brand woedde hedenavond in een villa op Trompenberg Nog pas weinige dagen was ze door de familie Bossevain betrokken Het geheele gebouw stond in lichte laaie zoodat de verwoesting groot zal zijn De kinderen op het oogenblik van het uitbreken van den brand ter ruste werden nog veilig naar buiten gedragen Naar men zegt moet de brand op de meidenkamer zp aangekomen Toen de bekende Duitsohe schilderes Grete Waldau zich eenige maanden geleden te Leipzig bevond om eene schets te nemen van de oude markt aldaar ten behoeve van eene der schildorpn die thans van haar op de Parpche tentoonstelling zijn werd zij wegens het verwekken van een volksoploop in hechtenis genomen Ofschoon zij zich kon legitimeeren met een schrjven van den Pruisischen minister van eeredienst en onderwös en van den rpscommissaris voor de Parijacbe tentoonstelling was aanvankelp de Leipziger politie niet te overreden Den Pruisischen minister zoo meende men ging de zaak niets aan kon dus de kunstenares geen schrpen vertoonen van den Saksische minister dan moest zij maar liever naar buiten de stad in het Rosenthal gaan om te schilderen Ten slotte echter gelukte het de kunstenares de politie te overtuigen dat ziJ omeene schets te kunnen nemen van de Marktmet hare gebouwen op het marktplein zelfmoest zjn Huisvrouw De volgende offlcieele berichten hebben betrekking op het gevecht bij Abrahamskraal Driefontein op 10 Maart Pretoria Zaterdag Tel Dep In den Vrptaat rukt de vpnd op in de richting Bloemfontein en kwam het heden middag tot een treffen met onze menschen bij Abramskraal De Engelsche cavalerie werd op alle voorste punten teruggeslagen Het gevecht was hoofdzakelijk met kanonnen Op een gedeelte der posities viel d vpnd aan doch werd met klein geweer door de onien teruggedreven Pretoria Zaterdag avond Tel Depart Omtrent gevecht bj Abramskraal en omstreken op gister bericht genoraal de la Rey in het kort als volgt De Engehsche macht was naar schatting 40 000 fle langs twee richtingen opkwam De posities van generaal Celliers by Abramskraal werden eerst gebombardeerd terwijl later gevecht met klein geweer volgde Verlies aan onze zijde twee gewond Toen de vpnd aldaar geen kans zag door te breken trok hg dadelp naar onze liukeripe op naar het bovenste pad alwaar ik zelf met ongeveer 300 man had post gevat Deze posities waren belangrijk voor den vpnd zoodat zich hier een groot gevecht ontspon van 9 uur in den morgen tot zonsondergang De burgers streden met grooten heldenmoed tegen zoo een overweldigende macht Driemaal stormde de vpnd met telkens nieuwe troepen doch ook telkens werd hiJ teruggeslagen Bij zonsondergang waren wij 60 treden van elkander Het verlies van den vpnd moet groot geweest zp te oordeelen naar de vele ambulancewagens die opkwamen Ons verlies is nog niet juist bekend ik zal dit later opgeven Pretoria 16 Maart Onze verliezen bü de gevechten te Abramskraal en omstreken aan gewonden doeden en vermisten bedragen tusschen 80 en 90 De verliezen van den vpnd moeten in verband met het tot driemaal toe stormen waarbij hij telkens teruggeslagen werd aanzienlijk zp b $ het terngtrekkken op de tegenwoordige posities zijn alle lagers met wagens geschut en ammunitie behoorlp uitgekomen STADSNIEUWS GOUDA 30 AprU 1900 Heden overleed alhier na lang en smwtelp lijden de heer A Roozebooro leeraar aan de rijks h burgerschool alhier De heer R was als leeraar in de wiskunde selert 1867 hier werkzaam bij het M O Voor het onderwp had hj groote verdienste met bgzonderen ijver en toewijding nam hg zgn betrekking waar Bij zpe talrpe leerlingen al hij zeker wegens zgn velo gaven vaa geest en karakter in dankbare herinneringblpen Zjjn heengaan op betrekkelijk jeugdigen leeftp is een groot verlies voor de h burgerschool en de Goudsche jeugd Naar wij vernemen zal bjj de uitvoering van het Oratorium Paulus de tenorpartH worden gezongen door den heer Joh J Eogmans in plaats van den heer J Urius die op 1 Mei in de opera moet zingen Zaterdagavond werd aanbesteed bij uit noodiging het bonwen van een Winkelhui met woning enz ten dienste van de coöperatieve Broodbakkerg en Verbraiksvereeniging Ons Voordeel alhier Ingeschreven werd door W Bokhoven alhier voor f 21700 W A Verbrnggen teWadd 19746 Jansen te Haastrecht 19574 Wed D Araesz Zn te Gouda 18938 C W den Hoed te Stolwpersl 18920 J J Duijm te Gouda 18846 Aan laatstgenoemde is het werk gegund Over de uitvoering van Paulus door Excelsior in den Haag schrgft men in het Vaderland Al kan men het niet ontkennen dat het oratorium Paulas van Mendelssohn wel eenigszins verouderd is wat vorm en bewerking betreft zoo blijft het toch een edel schoon melodierp werk van ontegenzeggelijke beteekenis dankbaar vlbeiend en met overleg voor de stemmen geschreven wat bij de moderne toonscheppingen voor koor en orkest meestentijds het geval niet is De Haagsche Zangvereeniging Excelsior gaf gisterenavond in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een uitvoering van dit werk onder leiding van den heer J H B Spaanderman en met medewerking van mej Anna Kappel sopraan Marie Seret alt de heeren J Urius tenor en Th Denijs bas en het Utrechtsch Stedelp Orkest Excelsior kan met voldoening op deze uitvoering terugzien want zg was als geheel zeer bevredigend en wat de keuze der solisten betreft hg uitstek gelukkig Het koor hield zich flink men voelde dat er met per gestudeerd was en vooial de mannenstemmen klonken uitnemend t ér werd con amore gezongen alléén en dit ia de gewone schadnwzgde bij onze gemengde zangvereenigingen liet bg de sopranen de zuiverheid in het hooge register soms te wenschen over Ook degefttgeerde polyphonisohe koren liepen over het geheel goed van stapel Voorzeker heeft de heer Spaanderman eer van zp werk en hg betoonde zich een rustig degelp maar niet zeer temperamentvol directeur Onze talentvolle sympathieke Anna Kap I pel droeg haar partij in elk opzicht voortrelfelgk voor ik hoorde haar zooals ge woonlp innis genoegen en bleef voortdurend onder den indruk van haar meesteripe voordracht De aria Jerusalem had ik gaarne nog eens gehoord Mej Marie Seret ook een leerlinge van onzen perigen Amoid Spoel heeft een allerliefste mezzo Bopraanstem waarvan het medium vooral mS bponder beviel en ook zg zingt met smaak en gevoel Haar ariosa Doch der Herr vergisst der Seinen nicht vooral heeft zij uitmuntend voorgedragen De heer Urius de gevierde tenor aan de Nederiandsche Opera was in den beginne nog niet goed op dreef en onder den indruk van verkoudheid maar later kwam zijn fraaie tenorstem geheel tot zp reeht De heer Denijs heeft een aangename metaalrijke basstem maar met zp manier van zingen en met zp opvattingen kan ik mg niet altp vereenigen De vier solisten werden en met recht voortdurend zeer toegejuicht Bij de koren was de stemming van het publiek zeer gereserveerd toch had het koor naar mp meening meer applaus verdiend Het Utrechtsch Stedelp Orkest hield zich zeer goed alleen waren de koperinstrumenten niet altgd onberispelijk Naar wg vernemen wordt de kapitein M J van Hille overgeplaatst naar Leiden Men meldt uit Haastrecht van 28 April Hedenmiddag is het koffiehuis van den heer T van Dam te Vlist tot den grond afgebrand De brand schgnt ontstaan te zp in den schoorsteen op den zolder Het roerend zoowel als het onroerend goed was verzekerd Alfes aan de Rus Benoemd tot leeraar bij de Ned Israël gemeente alhier de heer H S Mozes te Rotterdam VEB8CHEIDENHBID In de Goudsbloemstraat te Amsterdam is een vronw moeder van zeven jeugdige kinderen bg het uithangen van waschgoed voorover op straat gevallen en dood opgenomen Ter gelegenheid van een bruiloftspartgtje te Hasseloo gom Weerseloo ziJn een paar personen zeer ernstig mishandeld geworden j Vollenbroek had al herhaalde malen verboden dat men over zp weide liep doch de afrastering werd telkens verbroken Zondag liepen een troep bruUoftsvierders weer over de weide V ging er met zp vrouw he en verzocht den lieden het niet te doen Alii enig antwoord werd n zg uitgescholden en toen zg naar huis gingen aangevallen Gradus Holtkamp gal V een snede over neus en gezicht en sneed hem de kleereu stuk Beraardus Holtkamp sloeg de 6ü jarigo vrouw van V met een greep op het hoofd waardoor zij ernstig verwond werd Ook hare kleeren werden stukgesneden Tegen den avond kwam men terug Twee groote en twee kleine ramen werden kort en klein geslagen Toen werd de kamer met zware houten gebombardeerd waardoor o a de brandende petrolenmlamp naar beneden kwam Tegen de daders is proces verbaal opgemaakt Een hevige brand brak eergisteren uit te Ottow Amerika in de voorstad ÈuU welke nagenoeg geheel vernield werd De kracht van den wind dreef de vlammen weldra over de rivier nadat de geheele voorraad met talrpe gebouwen zaagmolens en papierfabrieken in de asch was gelegd Tweeduizend gezinnen zp dakloos gemaakt De vlammen tastten weldra geheele blokken huizen aan en verwoestten die magazpen schureü met gezaagd hout en timmerwerven in het westdlp gedeelte van Ottawa werden een prooi dsr vlammen Ook het station van de Canadian Pacific onnoemipe stapels gezaagd hout en het centraal station voor de electrische verlichting gingen in vlammen op zoodat de straatlantaarns werden uitgedoofd Het parlement dat geen licht had was genoodzaakt zp zitting te verdagen tot Dinsdag Montreal Toronto en Hamilton zonden hlusehmiddelen maar gisterenavond woedden de vlammen nog voort en dreigden geheel Ottawa in de asch te leggen De bevol ng van de stad kampeerde op de pleinen Men zegt dat ettelpe menschen zp omgekomen De schutterij doet politiedienst Volgens een tweede bericht is het dat de brand het werk is van Fenians o ndat de brand tegelpertgd uitbrak op drie plaatsen te Huil en Ottawa zoodat de brandweer wier commandant omkwam hulpeloos verdeeld raakte De vlammen werden zoo fel voortgezwiept dat rijdende straatwagens tramwagens aanstaken de trampassagiers ontsnapten nauwelps Te middernacht werd de schade reeds op 20 millioen dollars gecw md De brand is volgens een bericht van hedennacht gebluscht Van de voorstal Huil zp alleen de kathedraal en twintig huizen blpen staan Het geheele westelpe deel van Ottawa waar zich het centmni der industrie bevindt is vernield met groote hontschuren fabrieken van allerlei aard de goederenloodsen der Canadian Pacific Eailway en vele woonhuizen voornamelp van de armere klassen De schade wordt op 10 k 12 millioen dollar geraamd Drie menschen zp verongelukt en vele duizenden zp zonder dak Een tramweg op de boulevards Deze angstkreet klinkt door de bladen van Parijs nadat een syndicaat van omnibus beimbten en eer machtig en rp cotsortium een plan van dezen aard aan de Algemeene Eaden hadden voorgelegd En herinnert men zich de overrompeling der Parpenaars met een tramweg door de Champs Elyséea dan begrpt men dat nu reeds alle kooplieden van de boulevards en de aangrenzende straten gezworen hebben zich te vereenigen een syndicaat te vormen om tegen het plan op te komen bij den Algemeenen Eaad de Seineprefectuur het ministerie van Openbare Werken en het Parlement Parijs is namelp vóór alles de stad derpracht der kunst en van het vermaak waarin van alle kanten gasten komen toestroomenen zelfs bewaart de arbeider te midden zijner werkzaamheden den smaak voor drfprachtige en vroolgke omgeving En wajlneer er vreemdelingen naar Pargs kom is het zeker niet om daar te vinden vfetzij thuis eveneens hebben De Parg zenaars gaan niet naar New York maar de Amerikanen komen bij menigte naar Parijs dit zouden zjj natuurip niet meer doen indien Parijs nog slechts een klein NewYork ware Mogen alle Pafijzenaars bedenken dat dit tramwegplan oen vi aag voor hen is waarbij het om leven of dood gaat Aldus spreekt de Temps Donderdagavond heelt in een nieuwgebouwd huis aan den Batavierenweg te Ngmegen dat zoo juist door den eigenaar en diens gezin was betrokken een hevige gasontploffing plaats gehad die ernstige schade in het huis aanrichtte De Nijm Gt opmerkende dat in den lautsten tijd dikwijls dergelpe onheilen plaats hadden vestigt de aandacht op een artikel iu de exploitatie voorwaarden der gasfabriek dat voorschrijft dat geen leiding mag in gebruik genomen worden zonder schriftelpe goedkeuring van den directeur en spreekt de hoop uit dat aan die bepaling streng de hand wordt gehouden 363 ste Staats loterij 4e Klaase Trekking vaa Masudsjc 30 April No 1 082 2000 No 13S67 en 17621 ieder 1600 No 10091 üB 17025 ieder 1 00 No 1029 200 No 6679 8006 13919 14741 en 19619 iedsi 100 Frgzen van 45 1 721 5202 8322 U 02 19B86 16096 18696 103 9j i2 71 4 laeoj i6ao7 issas 23 29 68 858 1U30 83 12 18716 7 39 S2 91 33 86 42 19 79 54 5339 86 O 11849 3729 41 22231 58 5424 8136 72 8 16316 18 68 67 99 40 45 97 138 9 14189 74801 8024 7S 48 114 3 13910 16606 18946 5 61 5510 74 19 34 47 68 97 91 19 6800 25 31 tl 8 428 93 80 1 40 402 76 1 006 36 S178 87 24 47 69 16712 78566 3227 97 30 76 72 1 19163 76 3391 99 3935 81 14106 31 19214 613 3419 600 86 11511 4 36 78 it 75 22 9016 14 14247 16861 85 818 3500 64 28 32 63 79 9 4 J4 30 81 8 39 U363 88 19 06 86 84 6770 9133 43 14411 16915 15 glO 94 6821 52 11632 14532 23 I9I02 46 S603 44 22 j 78 53 65 40 1042 8 79 43 96 71 17014 65 43 22 6J22 9152 11748 92 17132 1952 Uis 80 75 94 55 14973 59 3 43 1702 6149 9582 11863 91 76 32 1211 6 6203 9609 11987 14720 17321 71 25 3804 82 59 12180 39 72 19604 65 44 64 4 63 86 58 86 46 59 83 6623 89 96 98 89 67 91 3966 6724 9720 12227 14803 17410 197i7 1814 74 6861 94 83 4 60 O 29 4018 94 97 56 14 68 78 S6 28 6910 9833 66 17 87 19815 1646 84 61 77 3 74 1T 86 11 88 90 63 9928 U260 14912 tl 19907 1701 4137 70011 tl 12 4 47 17631 91 83 82 71117 90 78 15050 43 20182 80 4211 15 92 1261 15I89 54 63 1812 34 38 10090 46 47 17712 78 37 72 69 10236 12706 99 31 202821960 4307 7332 90 91 16208 5 20o2 2003 39 7462 10312 62 90 17807 63 46 68 96 81 72 69 15 6 73 4414 99 10402 12908 96 17 47 76 2118 75 7 47 22 16 15349 18000 80 23 4529 vS SS 40 19 8 81 68 86 9610680 63 15402 22 04172842 84 7616 64 84 46 84 23 58 4690 3 86 13061 48 S7 35 63 63 71 106 2 82 70 48 90 88 4716 96 10716 1143 16621 5 20607 2447 4903 788i 79 48 36 13144 73 9 7916 86 4 16859 67 70 2506 6i 60 10S51 97 80 66 20 07 12 76 8068 93 1S233 93 96 6l 19 6021 99 10969 71 16742 18289 20842 14 37 8817 11017 18S5S 16848 1 47 60 18 97 71 51 1880 67 78 66 34 13412 78 67 97 68 6144 61 73 81 15987 18461 20929 2663 87 8SS0 78 U5U 16071 18566 2708 TI RMOSTUillES A VA os z Md Tailleur Kleiweg E 73 JOUDA tetepltonu A ti Beurs vuu 28 APKIL Vrkrs Slotkrs CiDiEHHU üort Ned W S 2 81 81 ililo dito d c a 93 98 dito dito dito 8 93 98 HoNQAK OIil Qou il 1881 93 4 loov iTALlB InMhriifiUj 1862 81 6 U OoBTMii Obl m papier 1868 5 88 88 dito in EiiverlSflS 6 l PoïTOOiL Oy mat coupon 3 dito ticket 8 1 3 l 24 BuiUNU Obl Blununl 1894 4V 66 dito Qecon 1880 4 961 d to bij Kotbs 1889 4 96 d to bij Hop 1889 90 4 96 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 6 101 3PAMJB Perpot Kkul 1 1881 4 57 57 To K ij GeiJr Couv Icon 1890 4 92 Ge leemng actie D 3S Gec leouiit Bflr eO 2fl ld ZoiD Aru Rp r oblg 189V S Miiico Üb it Sch 1800 6 10 VlHiEUlLA Obl 4 onbep 1881 34 VVBTBADAH Obligatieu 1896 3 900 BoTTiaou Stel leen 1894 3 91 NlD N Afr H nJe aand 9 Arendib Tab Mi Cerliacatea 631 Deli Maatacbappi dito 486 Aru Hypotheekb paudbr 4V Oult Mij derVor t nl aauil a Or Hypolb ekb pandbr 4 102 Nedarlandai lic haitic aand 201 Ned lUudelmaatscb dito lit N W 4 Pao Hyp b pandbr 8 96 Bott U iatheokb panrll r VI Utr llypolheekli dito iV OoBTKNK OjBt HüBg bank aan 1 98 Bdsl Hypotheekbank paudb 6 110 AIUIUKI Equt hypoth pan Ib 4 90 Maiw L G Pr Liun erl 6 20 N D Holl IJ 8po r Mii ll Mij tot Kip ï 8t Sp aand 1 Ned Iiid Spoonregm naud 224 Ned Zuid Afr Spra aand 6 2351 dito dito dito 1891 dito 6 100 uLil 9poorwl 1887 89 A lSobl 8 55 Zuid lul Bp inij A H obl 8 56 PoLFN Watwliau Weenen aand 161 Eoal Ir Ku3i Spw Mij obl 4 97 Baltiaobe dito aand Faat iwa dito aand 6 1 Iwang Dombr dito anud 5 8Va loofi Kunk Oh Azoi 8p kap opl 4 dito ditu oblig 4 100 AuzaiKA Cent Pao M j obl 5 114 Chic k North VlMëUw aand dito dito Win Bt Urlfobl 7 1411 Den r k Bio Gri Aibert v a 62 Illinois Central ofiL feoud 4 105 1 LoaisT Na hïillfüort T aand 74 76 Meii 0 N 8p Mil lehyp o 6 104V Miaa Kanaaa V 4iDGt pref aand 37 N York Ontai o fc We l aand 25 26 Penn dto Ohio oblig 6 Oregon Calif te hyp in goud 6 9 St Paul Uinii h Mauit obl On Pao Hooflun obig 6 dito dito Lino Col U hyp 0 6 Canada Can South Chart r aand 53 Vw 0 Kallw Si Na lo h d o 0 Amatard Omuibua Mij aand 160 Rotterd Tramwe Maat6 aand 10 Nm Btad Amsterdam aand S 108 Stad Ho terdam aand 3 101 BlMB Btad Antwerpen 1817 2 9tl 8lad Brusael 1886 2i 100 HoKO Theiss Regullr G selsoh 4 117V OoRlim Stnataleanig I860 5 117 K K Oost B Cr l880 8 101 erANif Stad Madrid 8 1868 34 1 361 Viu Ver B Avb SpooLoert O N T V A N a I N eene groote keuze VOOIUAAUS CAPES EN COSTUMES TAlLLIiUtt D SAMSOM Specialiteit in COSTUMES MANTELS en JAPONSTOPFEN Veemarkt te Rotterdam Maandag 30 April 1900 Vette Obsen en Koeien goede aanvoer prijzen waren vopr ie kwaliteit 33 ae kwal 31 3e kwaliteit i cent per half Kilo Vette Kalveren groote aanvoer ie kwaliteit 38 ade kwalitsitf w 3de kwaliteit 24 cent per hall Küo Jr Vette vaTljbnis goede aanvoer iste kwal 21 2de kwal 2ü 3de kwal 18 cent per half Kilo Schapen redelijk aangevoerde De handel was in vet Vee en Schapen prija houdend vette Kalveren en Varkens traag minder in prijs ADVERTBNTIEN Voor de vele biyken van deelneming ontvangen bü het overlj den van onze geliefde Ëchtgenoote Moeder Bebuwd en Grootmoeder SARA JOHANNA REVET betuigen w i onzen hartelQken dank Uit aller naam N 1 VA GORSELEN Gouda 30 April 1900 GOUDSCHE ZANGVEREENIGING AENOLD SPOEL Directeur de heer J H B SPAANDERMAN VITVOEKIKG OP iii§ laj 1 Mei 1000 des avonds te V uur precies in de Groote Zaal der Sociëteit ONS GENOEGEN PAULUS EinOratoriumnachWorten der heiligen Schrift componirt von PELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY fttr Chor Soli und Orchest B o I I 8 T K N Mej MINA SMITS Utrecht Sopraan Mej MARIE SERET Amsterdam Alt de Heer JOH J ROGMANS Amsterdam Tenor de Heer Th DENIJS Amsterdam Bas Begeleiding het Utrechtsch Stads Orkest Zte vefüer Proi ramma mmm mimm te GOUDA op UiniAag ia Mei fOOO des morgens te neffeu ure aan het lokaal wjjk K no 233 aan do Peperstraat van Ceiieii iieltcii INBOEDEL als KASTEN STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEGOED eenig GEWERKT GOUD en ZILVER enz Daags te voren van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda TEttSTOND GEVRAAGD een Suikerballenmakersknecht F Q ouderdom 30 40 jaar en van goede getuigen voorzien Adres B vak DOESBURG te IJsselstein De Grootste Sorteering van AH l§lchociieii B Ê eii Laarzen te ROTTKBDAM vindt men in de Schoen en Laarzenmagazijnen de lloode Laars van J VAN HECK DEKKERS Goudsche Weg 141 en Binnenweg 31 Nergens te Rotterdam vindt men zoo n uitgebreide collectie en tegen zulke concurreerende prijzen als in bovengenoemde Magazijnen N B Bezoekt geregeld lederen Donderdag Gouda standplaats op de Markt bij het Stadhuis en lederen Woensdag Schoonhoven standplaats op de Markt Met een groote sorteering tot de meest concurreerende prijzen Aanbevelend J VAN H ECK DEKKEltö