Goudsche Courant, woensdag 2 mei 1900

No 8185 Woensdag lÉMei lOOO 39ste Jaargang 4 Dii uws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 Ö i eg els k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Iiuending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefoon o tte tJitgave dezer Courantg es iied dagelijks met uitzonderinËf van Zon en Feestdagen De jrijs per drie maanden is t üS tranco per post 1 70 Afeonderiijkej Nomnipr VIJF CENTEN A TREKKING 17 MEI 1900 DER il Vooriiltsaiig te HOTTEHDAM zijn yerkrögbiiar i OS CKillT bij A BRINKMAN ZN C3 OUIDA Hoofdprijzen Een hecht sterk zeer soiled gebouvfd PAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een fljn RIJTUIG met 1 PAARD Een ware Schat Toor de ongelukkige tflncbtoffers der Zellbevlekking Onani en gehe jne aitspattingen is hei beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARI HoUandvche aitgave met 27 aih Prgs 2 ffulden Ieder die aan dö verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet bet leseu de oprecbie leenng die het i oeft redt JAarliJke dim end van een zekeren dood Te verkrijgen bg hetVorlags Magasin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzegels en iu eiken boekhandel in Holland Nieuw ouovertroflen I rof Dr Lioliera welbekoud ElMVVr SBACIT HtLIZlK AIImd echt met Fabriikimeik tot voortdurende radioale en iMkere genezing van alle aelfs de meest hardnekkige xenuwalekten vooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd Totale genezing van elke zwakte Bleeh zuoht Benauwdheid Hooidpyn Migraine Hartklopping Maagpyn slechte apijavertering Onvermogen Impoten PoUutione enz Uitvoerige proBpectusBen Prijs por fiwob fl l fl 2 fl S dubbele flewh fl 6 i Oentraal0ep3t Matth v d VeRte Zaltboramtil I f pöta M CUban Co Rotterdam V Happel s GraTcnliage 7 lUltnmaDs do Jong J Czn Rotterdam Wclff fc Co aouda n bii alle drogiston FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ oheiiiische WasscheriJ TAN H OPPE tlEIMEU 19 KruUkade BottenXam Qebreveteord door Z M den Kouini der Belgen Hoofddopöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en vorren vim lie Heeren en Uame garderoben alseok alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van pluche manteln veeren bont ens Qord nen tafelkleeden eni worden naar Av nienwate en laatste methode geverld Alle goederen hetzg gestoomd oi ireverin worden onaohadelSk voor de ge7ondcei i Tolgeas staal bewerlÉt QCEiM BETER adrea voor alle soorten SCHOEN WEEK als betKoordbrabanIsch Scboen en laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover do Kleiwegsteeg ONTVANGEN olie soorten SCUOKXWBHti voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk v B H beate auchadiljrkate en i makkvlykite poetemiddel voor Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk la de Appretuar van C M Mtller t Ca BerllB Beutll Str 14 Men lette goed h w op naam en fabtiekamerk Vsriirylbav ty i Hetne Wlakellert h nhoeaaiera iHtHHin reieryefl ni eRi SiMrul DeMt byi W asrlaniee Arnhe ADYEETEmïI in alle Couranten worden aang enomen door het Aflwerleiiae Bureaii van A UtHI KNA ZOON te GOUDA I Een AFSCHRIFT is voldoende Indien gy niet wilt hoesten gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior l rmven Borst ionig Extract iieiia ibe uit de Koninklijke Stoomlabriek De Hóningbloem van H TAl ÜCHAIIi Co Den Haag Hollevmcieri VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCHAIK Oo 8 Mellanthe n liet beato middel der wereld SCEIAIK CO S MeliaUthe geuoeat Kmkliooat I SCHAIK CO S MeliAntbe geiiooit ooml oud als jong I I SCHAIK Co S MellanthB mag in bm Imisgezm ontbreken SCHAIK Co S Melianthe Btaot voqrtdurond omler Schoikuudig jtJeziobt SCHAIK Co S Mellanthe belpt onherroepelijk f u SCHAIK Co S Mellanthe ia bekroond mot Eerediploma s SCHAIK Co S Meliautbe ii bekroond met Goud SCHAIK Co S Uelianthe ia bekroond met Zilver SCHAIK ft Co S Melianthe la verkrijubitar in flabons 3 te TORREN Bot top B v WIJK iOiKfcioa T M KOLKMfN Waddinxumi H ROLLMMN Bodegraven PINK8E Nieuwerke kad IJtil W J iTiB DAM BaaitTfrht A N 4iTiZESSBN Sc iotinAiiiifn van 40 CU tO Clti n fi bg Firma WOLFF Jt Co Westhaven 198 riouda I MIMBIES Kleiweg E 100 1 Gouda E H vi UILU Veerstal m B 126 te u da A BÜÜMAN Moor drKkt ¥ iïïSï Patent H StóUen 4 Warmn g fésre I tftenf H SioUf i éh U gen hal Mam lu f athladenm wei lMoHedhacftahnnntifen egaö Uut kaufa daher umare rffc t HcJiarfen H Sfolifi nuf ran unt lilract od r n lalchm iitenfiantiluf ón rföMfl unBêr PlakAt fwlf nebeniUhond mueohAngi SZ PreUUittmt und Zeugnisse iftiii una r 6 GebrS Stoll werck a Chocolade en Cacao Dmtmatige dooi de nieuwRte nilvindingon ip nmriiinaal gobiod rerbeterde fabrtciltie on uitbuitend gobruik van fiji e en tijnsto iMniisiutluri f Hiaiidoörei Icn verbruiker van StoUwerck s Chocolade en Cacao een nanbevfeenswaardig fabnk tat nauwKeung bcantwoordontlo aan iea mhoud d r resp Etiketten De Hrma buhfwilde 27 Brevets als ffofU reraaclerj 44 ËerO Oiploma H gouden eo Medailles een bewijs laa uitmuntend fijn tabrika tt Kveds ISH athreei de AccaÜemJe national de Paris Noua TOUB déeomonB uae H ditUln d or première ela te en oonsldóratio a Totra excellente tta brioatton de Okooolat bonbons vextes eto etd StttFwfirQk fabrikaat is vei krijgbaar bii K H Cunütjeiii a Banketbakkers ens enz Oeneraalvwtegenwoordiper oor ï ederlaud Jolius Mattemlodt Amsterdam Kalveistraat 103 MJMi yBJiiJi i i j i ja H r W Wü Voedings Eiwit 1 Kilo Vropon heeft evenveel voedingswaarde ala 5 Kilo best rundrieeteh of 180 800 iieren Tropon wordt In bet lioliaam onmiddelyk tot spiervreeftel n bloal tm OKA zonder vet te Tonn n Tropon heeft by Eeregcld gebruik eene bednid üU van kractiten ten gevolge Eoowel by geEondon als by Kieken en kui n locgevocgd worden aonder daarvan den amaak te bederven Door i ftt van TropoQ kan tedereen het Eich TerBohaffen V rkryrbft r b i apotbsktri r clBt B a mils aollAe WlakeNeta V Oeneraal Agenten voor Nederland en Eolonlea Ikoest e ijl van der Xieyé Rotterdam Hoofdpr B ev 600 000 Mk He prijzea i n door d ataat gegarandeerd len biedehet jicluk de haod UUuoodlgluK tot cLeelnemlng in de KansOD Tan de door den Staat Uamburft gewftarbortjde groote GeUllotery wanrïn zeker 11 Uillioen 349 325 Uark gewoanftn mniton worden De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldlotorij die volgona bet plan slechts 118 000 loten bevat zijn de volgende l e hdogste prijs ia eventueel 600 000 Mark Premie v 800 000 Mk 1 pr a SOO OOO Mark pr a 100 000 Mark prü a 76 000 Mark 1 prijs la 70 000 Mdrk 1 prijs a l i 000 Mark 1 prijs a 60 000 Mark prijs a B 000 Vfark prijz a 50 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 prijs a 80 000 Uark prijz a SO O O Mark tOpr 10 000 Mark SOpr a S 0O0Mark lOtpr a S 0OMark iOtpr a 2 000 Marki 812 pr a 1 000 ar 1518 pr a 400U arl 40pr a 300 iM 140 pr a iOOHarkj 869li2 pr a 1 E Hark 89illpr a 184 104 100 l 4Slpr 78 46 21 totaal 69 180 prijzen De lloofdpj ijs in de lo klasse bedraagt IL i 50 OI i stijgt m da i kl tot b 000 M in de e tot 0 000 Wf U do 4o tot66 00Q M iin da Se tot 70 000 Ml in de e tot 76iil0 Marie in do 7o tot ïbb OOO Marl en mot d prem e van 800 000 M ovont tot 600 000 M jf VoiAde ewsto jprijèfrekkiniï die officieel vastdfteld léstl M r eenLebeel orl neelj lp aleobts jGuld 8 60 eenibalf 10ii inee ualechtB Gulil l 7o Jeei kwnrtl Sorlgmeef ictóïslechts Guliïl O tiO 1 Uaij nlegfeeldet vooVJae vol emloljkUaaeq zoowei als de 3ui8teJ MM der prijzei wordetï aani even i holj ofncuèle trekkingsplbn vW zien vl n bef jWnien men S afit welk plan ik op aaavriW e gratiaj vciraind 1 ledfejie deoTnemer ia joter bntvangtionge raa tïll jonffliddellijk ba j e plaats 1 1 hebbende trekking de olbi kèlp tr kklngtt uat Oe ültbe lifige veriii ncUng van de pnjïen gBScbiedöoor mij entórokt prompt aaji de wfnnerajléi onder de i f ngittf gehoiluhouding IPJ l jS j jKf ledere bestelling Kan men een wldig p postwissel opgeven ook tegen rembours f Men wonde ziob Hua met de aanvraèg om toezending van loten voor do spoedig plaats bebliende trekking zoo apoedi taogeUjk of aiterlijl tot 3 Mei é k met vertrouwen tot Samuel Heckseher Senr Bankier en Wiaselkantbor in Hamburg DuitsckUDd lA Pj FUIKS OUDE SCHIEDAMMER SEÏfEVEE Uerki NIGHTOAF Vorkrügbaar bQ PEÈTER8 Jz A U bewija van eobthoid la oaohet en kurk ateeda voorsiea van den naam der Fimi P HOPPE Thierry s Woadwbalitm in do geheele wereld bekend en geroemd Onorertroffat middel tegen alle U O rl81 L O u ff L e V e rMaasslekten enz lawtodig zoowel a a ook uitwendig iu bijna allt ziektegevallen met goed gevolg aan te wenden PrUs per flacon t 1 per pest f 115 TUury B Wondt alf bezit een alsnog ongekende geneeskraeht en heilzame werking Maakt meestal elke p alijlGe en gevaarvolle operatie geheel orerbodig Met deze zalf werd eep U Jaar oud voor ong ei eesU fc srehonden beeni Ewel en onlangs en b na m S 9it kaokeriyden genezen Brengt genezing en virzaohting der pijnen bij wonden ontatekingea enz van allerlei aard Prijs per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apothdknr HESIRl SANDERS Kokin 8 Amsterdam Waar geen dep6t ia Iwgtollfl men direct un die SokutMiiipotltelu des A THIKRRY in Ftegnda bel Hobituh Üuterreich Gelieve prospectui te oathMen b bat Centml llepót Sander IttVm S amiterdam SKenuw en Maagflijders wordt uit overtuiging als eui vetkelgke bolp in den nood het boek aanbevolen Na ontvangst van adrea per briefkaart ordt d t boekje franco per poft toegezonden door BLOEFOEL S Boekh Zalttxmimel Gouda Druk van A BRINKMAN A2n Vl d isÉa Tf SCHlinHRIJ BEKENDMAKING ÏMKESTER en WETHOUDERS van Jie Wet op de Schutterijeftv van den iin 1 Stöateblad no 17 Ismede de Refeibep maen voorkqjnend jn het Staats j den sin Maart 1828 Ho jS ter lgemeene kennis dat de mannelijke ook de MilK ien Verldf angers die iÊ jaavl 4 jören oud ïijn geworden en zijfisederti Juni i4 0 in deze gemeenteJfcvestigd en tusspben 25 en 34 jaren oudplicht ïijn zich vftor den Dienst der Schut 1 AJP ii Se Ipen i icBrijven ij füw 7r i ip J 8 gMtegenheid zal worden ege en Ster Sftretarie dezfer G meente van den r5n tbqlüenMin Mei aanstaaiide dï elijks de Zonmgewuit oodeni van des voonmddag tien tot des njimiwags eemui e dat dn Lov gemelda l Vet ten aanzi£ i der voorBchreveiW vernhchtingldb navolgende T epalingen en voOr Ahriftep bevat v Art I Ieder mgczefje van het Rijk die öp den in Januari van elk jaar fijn ase jaar 2al ziju ingetreden en zijn 34e jaar niet voleindigd zal hebben zal ingtivolge de bepalingen dezer Wei daartoe geroepen zijnde verplicht wezen den Schutterijen dienst uit te oeienen Art 2 Ah ingezetenen wotdên met betrekkingtot de toepassing dezer Wel beschouwd a Alle Nederlanders binnen het Rijk hun gewoon verblijt houdende A Alle vreemdelingen binnen het Rijk woon aflitigrveiktf h n od iWftrfcm Tlrir8 vestigen zullen hebben aan den dag gelegd hetzy door eene uitdrukkelijke verklaring hctÉij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hUn bestaan De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in ccnige ondergeschikte betrekking gelijk lijkdie van leerling knecht enz kan op zichzelve niet beschouwd worden aU een bewys van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen Art 6 Elk jaar voor den eersten Juni zullen de ingezetenen welke op den eersten Januari van het jaar huu 2 e jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden zonder onderscheid of zij vermeenen mochten al ot niet tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behaoren verplicht zijn zich by het Bestuur der Gemeente in welke zij wonen voor de Schutterij te doen inschryvcn Art 7 Zij die in meer dan eene Gemeente hun gewoon verblijf honden of den netel van hun vermogen hebben gevestigd zullen tot de inschrij ving verplicht zijn binnen die gemeente alwaar sene dienstdoende Schutterij aanwezig is Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende ot alleen rustende Schutterijen beslaan xullen zij zich doen inschrijven in de gemeente alwaar zij voor de personcele belasting zijn aangeslagen en de ambtenaren in die gemeente alwaar zij ambtshalve verplicht zijn hun verblijf te houden FEVILLEIOX HAKTSTOCBT Maar het Fraosdh 48 Hif kwam eenige schreden naderbij en vroeg Het is mij immers vergund hier binnen te komen Clara antwoordde niet doch maakte met de hand een toestemmende beweging Philippe achtte ziek nu gerechtigd haar te naderen en nam plaats in hare nabijheid terwyl zij zwijgend staan bleef Hij beschouwde haar gedurende eenige oogenblïkken met aandachtigen ern f en was pijnlijk getroffen door de onnatuurlijk koele en strakke uitdrukking van haar gelaat Hij kon niet vermoeden wat er in dit oogenbhk bq htor omging doch hij gevoelde dat er iets moest zijn wat Eij voor hem verborgen wilde houden Hij Was echter vastbesloten dit raadsel tot een oplossing te brengen en zijne opgewondenheid van weinige oogenblikken te voren maakte onwillekeurig plwits voor eene vastberaden kalmte van geesl Clara merkte zeer goed deze plotselinge verandering bij hem op en zij voor ag dat de verklaring waartoe zij besloten had niet zonder moeite over hare lippen zon kurnien komen 2ij wilde echter eerst afwachten wat hij ging zeggen om dan het gunstige oogenblik te vinden ten einde Art 8 Die van hunnen oucierdom geeti voldoend bewijs geven zullen door liet plaatselijk bestijur worden ingeschreven naar deszelfs oordcel onveiTminderd de bevoegdheid van den ingesclirevene om van zijn jul ten ouderdom nader te doen blijken Dienteagevolge worden de ingezetenen die in de term van gemelde Ajtikelen vallen dat zijn yiij die gieboren izijn in den jare 1875 daaronder gegrepen i de Mdicien Vertoïgangers der lichting 1895 mede iij die sedert de vorige inschrijving zjch iï P H hebben evestigd en geboren zijn in ja feï S74 tot eh inet 1866 opgeroepen om ich Merpengemelden tij en plaats aan te melden Z ii u e naUrig mochten liio zullen van wege het G AsÈntebebtuur ambtshalve worden ingeschreverK aoor den Schuttersraad worden veroordeeld tol r geldboete en zOndei l otuig btj Schutters Wprdelh ingelijfd indien het jilijkt f r tijdens H vetzuimde inschrijving geené r tot uitshuifKg of vrijstelUDfg ten hunnen a i beitond Voorti wdrdtden belanghebbenden medegod eldi dat zij bij de iniichrijving moeten overleggen nfiix bewijs van Geboorte hetwelk voor hen die niet m deze Gemeente zijn geboren z T worden aan gevraagd i dïen zij voor 15 Mei a s zich daartoe ter Secretarie aanmelden en dat zij bij de aangifte auUcn moeten opgeven de straat do wijk en het nummer van hunne wonirjg htm betoe H enevons dat hunner ouders Goud I Mei igoo Bwgemee ter en Wethouders orn emd R t MARTEJ De Secre taris Bultenlandsch OveralchL Luit kolonel de Wit schryft o a in da N R Ct het volgende De hoop die de Engelschen hadden om de Boeren eens flink te tuchtigen voor huune ongehoorde stoutmoedigheid om hunne onafhankelökhèid te verdedigen is mislukt Wepener is wel is waar ontzet maar de belegeraars z jn b tps afgetrokken een dergelgke manoeuvre als Cronjé tot capitulatie heeft gedwongen is na op niets uitgeloopen De rug en de flanken van Roberts zgn nu weer veilig en h j kan er dns aan gaan denken om voorwaarts te gaan ten minste als de beschikbare macht hem dit veroorlooft Om hierover te kmmen oordeelen honde qien in het oog dat om vooruit te gaan het een onafwijsbare eisch is dat de streek ten oosten van den spoorweg Bloemfontein Bethnlië en ten zuiden van den weg Bloemfontein Ladybrand vrg ia en vry blgve van Boeren Nomen w dus aan dat de Boeren bö Wepener de Wetsdorp enï in noordelijke richting zön afgetrokken dan moeten hem te doen weten wat zij op het hart had wHet is de eerste maal dat wij beiden all n zijn begon Philippe Derblay met bevende stem en gij kunt niet gelooven hoeveel gedachten er in mijn hart omgaan die ik tot dusver nooit heb durven uitspreken in tegenwoordigheid van anderen Vroeger durfde ik dat niet ik gevoelde mij steeds te verlegen en te beklemd ora goed te kunnen zeggen wat ik dacht Gij weet ik ben geen man van Öe groote wereld en ik heb mijn geheele leven aan studie en arbeid moeten wijden O gij zult toegevend zijn gij zult overtuigd worden dat mijne gevoelens beter zijn d n mijne woorden Hoe dikwijls heb ik reeds willen spreken over de innigheid an de liefde die ik voor u gevoel en toch telkens bleven de woorden mij in de keel steken ik stamelde een paar klanken en bleef zwijgen Ik vreesde te beschroomd of te stoutmoedig te zullen ijn tegenover u Ik stelde mij reeds tevreden wanneer ik u slechts mocht zien en hooren Ik volgde u met de oogen wanneer ik u zag wandelen op het terras ik dacht zonder ophouden aan u tot zelfs in mijne drooraen gij waart mijne hoop mijn eenige gedachte mijn leven Begrijpt gij nu hoe dankbaar en overgelukkig ik ben nu ge voor goed de mijne zijt geworden Al sprekende had hij Clara s hand in de zijne genomen en drukte die tegen zijn voorhoold Doch zij weerde hem af en trok hare hand terug Philippe keek plotseling op en vroeg haar vol verbazing Wat is er Wat deert u Heb ik u iets gezegd wat u mishaagt V benovens Ijadybrand Thaba ncha t stations van sterke bezettingen wovtorzien sterk genoeg om steeds vliecolonnea uit te zonden die zorgen dat de verbinding tusschen al die pl jslwn en Bloemfontein niet wordt veratQoH en die het den Boereu onmogelijk ma iu dtjii rng van den noordwaarts m rftpeerende vyand te ageeren A jnen één divisie hiervoor rekent zal li ai jaak to middon van een vyandig gezinde m niet vyandelyke bevolking zeker niet gemapkojük wezen nemen wy verder aan dat en tweede divisie Kimberley bezet Orijgaland West in be pg houdt en zorgt tdat verbinding tuSicffit Kimberley en lQ ewontein niet wordt verstoord terwyi eeuAi rde divisie ten zuid en van de Oranjetbiyh dan blyven behalve de cavalerie bereden infanterie vier devisiën over voer ilüu tocht naar Pretoria MaB r naarmate men voorwaarts rukt wordt de operatielljn lahger en eischt hoe langeir hoe meer dekkingstroepen op de recQlörflank wordt het terrein steeds uitgebroidi de beschikbare macht wordt dus steedsj kleiner het gevaar grooter De ÏKugelsche militaire bladen schatten l et akntal Boeren iu de stelling by Kroonstad op 25 000 man zelfs de g öte over ihacht aan artillerie waarover de Engelschen kan hen nl dwingen terug te s zij dit nieFutt vrees voor ean King Trrtlwmif doen TtfööhT ir ge beuren dan loopt de Vaal nog toSschen de beide republieken en mocht de overtocht gelukken dan komt men in de Maggalibergen de schuilplaats van Pretorius na de nederlaag b j Boomplaats en in deze aan kopjes zoo r jke terreinen zgn de Boeren in hun element Wy achten vooralsnog Pretoria niet ernstig bedreigd en zonder niet te verwachten omstandigheden het einde van den oorlog niet te voorzien De correspondent van de Times te Bloemfontein geeft een overzicht van de krygsverrichtingen der afgeloopen week De krögs ver richtingen die ten doel hadden den rechterflank onzer verbindingslgn in den Vrgstaat te zuiveren en middellyk Wepener te ontzetten zyn geslaagd maar de Boeren yn hooldzakeiyk door het krygsbeleid van generaal Loots Botha den slagboom vermeden waarmede wy hen wilden opsluiten De vijand omstreeks 4000 man sterk met zes kanonnen hield Zondag 22 April een stelling bezet die het land om Dewets Zeg mij op dit oogenblik nieta wat ik u bidden mag antwoordde Clara ameekend Gij ziet hoe ontstemd ik ben Philippe voelde zich onaangenaam aangedaan hij schudde bedenkelijk het hoofd en zeide Het is waar gij ziet bleek gij zijt bevend en ontdaan Toch niet door mijne schuld Clara wendde de oogen af om een paar tranen te verbergen en antwoordde fluisterend Ja Tracht u wat te herstellen hernam Philippe Heb ik iets misdreven wat ik weder kan goedmaken f Zeg het mij dan en mijne liefde voor U zal het mij licht doen vallen alles te doen wat gij verlangt Een plotselinge verandering kwam op Clara s gelaat Philipp s laatste woorden hadden bij haar een flauwe hoop doen ontstaan waaraan zij zich aanstonds vastklampte Zij had opnieuw gezien hoe deze man om haar te behagen tot elk offer bereid was En met hetdelooze berekening besloot zij dïarvan gebruik te maken Zij dwong hare lippen tot een coquelten glimlach en zeide terwijl zó hem voor het eerst in de oogen keek Indien gij mij werkelijk liethebt zooals gij zegt F n zwijgend gebaar in de richting van de deur voUoQideflknisin Philippe DS blay stond een oogenblik als verpletterd iWilt gij dat ik u zal verlaten Is dit het offer dat gij van mij verlangt Indien dat inderdaad uw begeerte is zal ik mij ook daaraan onderwerpen Gij hebt mij begrepen en ik ben u dankbaar i mmmmmmÊiÊmai fÊiÊS ÊmBÊÊÊmmÊÊimmmÊÊÊÊÊmmaÊÊÊm dflvp beheerschte Generaal Rilndlè n generaal Chermside bezetten een b na g0l§kvormigeu heavelrug aan de andere zpe van het dal Daar de Boeren verschansingen opgeworpen hadden hoopte men dat ge erdal Rnndle de Boeren bezig zon houden totdat de twee legerafdeelingendie evenw digaan elkaar uit Bloemfontein oprnkteu die van generaal French over de driften der Modd rrtvliy in den rng van de j ing do öeréQ en die van generaal Hi Bton in Tfc richting van Tabanchh hun den terugweg hadden afgesneden De Boeren hadden eeu commando ouder Lammer afgezonden om hnn rechterflank te bewaken Daarmede ra te generaal Pole Carew Zondag en Maandag in gevecht Louis Botha kwam aandag te Dewetsdorp aan en gaf dadel k aan een commando onder ITöurie last om de cs valBrie van French die tttsschen Poie Oarew s infanterie heengelrokken wa op te houden onmlddellp daarop begon ae fioeren generaal 119a strategischen terugtocht met zjjn gehéelo Strödmacht op Leeüwrivior en Ladybrand deze beweging dekkend door een bombardement van generaal Hundle 8 stellingen Generaal French viel toen aan en verdreef Fourie s macht Dinsdag van Boodekop op dlenzolfden dag begon Botha in ernst z n aftocht Dientengevolge was French die dien avond nog op 15 kilometers afstond was Bkchts in staat om lut gMéi t met de cfiRrfHêfttftr rati rTJWïliP n TOiPnBw dag te openen toen zg in de bergön vet dwenen Generaal Hamilton die met een brigade bereden infanlcrie oprukte bezette Maandag byna zonder tegenstand het pompstation en dreef Woensdag by Thabanchn de Boeren terug die den aftocht dekten Naar het SchIJnt is generaal Botha ons juist 24 uren vo6r Generaal Chermside blgJtt te Dewetsdorp Generaal Tucker s divisie en bereden infanterie heeft de afgeloopen week het noorderfront beaet gehouden van Karee tot Kranskraal en nn en dan hadden er schermutselingen plaats met de Boerenpatrouilles h j Brandfoat t Werd bytend door de Ëngelsche bladen lieweerd dat het Driemanschap te s Gravenliage vast zat En t heeft er waariyk iets van of het zoo is Eerst Donderdag verlaten do heeren ons land om zich in te schepen naar de Vereenigde Staten Ken Duitsch blad beweert dat onze minister van bnitenlandsche zaken nog een vrnchtelooze poging by de Kogendheden heeft gedaan om toegang voor daarvoor De aandoeningen van dezen dag maken dat ik behoefte heb aan kalmte en rust Morgen ol later kan ik met u spreken en u de verklaring geven van hetgeen u thans wellicht zonderling schijnt PhUippe was door deze laatste woorden uiterst pijnlijk getroffen Hij wilde niet langer in raadsels en duisterheden blijven ronddolen en vóór alle dingen zekerheid hebben omtrent hetgeen hem met zooveel angst vervulde Wat zoudt gij mij morgen of later kunnen zeggen wal ik niet evengoed heden kan hooren hernam hij Wij zijn immers van nu at voor altijd aan elkander verbonden Waarom zouden wij iets voor elkander verborgen houden Zeg mij dus wat u deert Clara deed nog een poging om een beslist antwoord te ontwijken en zejde Ik had gehoopt dat gij zondt begrgpen hoe raoeielijk het mij valt raijzelve aanstonds tot vertrouwelijkheid te dwingen Ik ben nooit gewoon geweest andera te spreken dan ik dacht en men heeft mij wel een weinig verwend door altijd te raden wat er bij mij omging Ik weet het dat zal nu anders worden indien gij verlangt dat ik vertrouwelijk zal worden met u dien ik nauwelijks ken doch daarom wenschte ïk dat gij nüj den tijd zondt laten om mijn geest aan dit denkbeeld te gewennen Haar man antwoordde geroerd 0 vrees niet dat ik ongevoelig ben voor al het leed dat u vroeger heeft getroffen H oritt vtrvolgd