Goudsche Courant, donderdag 3 mei 1900

Directe SpeorwegverUndlngen net tiOllDA Zomerdleist 19UU AaDKevangen I Nel TUd vu Greeivick aOTISA aOTTIBDAIIilie Tin ir i 11 89 18 18 19 89 18 58 1 87 8 85 8 85 8 48 4 89 4 4 5 88 8 16 7 7 48 8 14 8 17 8 88 9 14 10 09 10 18 10 40 1196 f 5 01 f t4 5J 10 19 y ff V 6 11 ff ff ff ff 8 84 mk t u 10 90 ff ff ff ff 5 18 ff ff ff ff ff r 41 J ff ff 10 81 9 46 S 56 4 03 ff 6 87 6 4 6 S 7 47 8 07 r l O 8 56 9 85 l aO 10 45 1 68 ff ff ff B IO ff ff ff ff ff 8 45 ff ff ff ff 1 06 ff ff5 80ff ffffff ffffffffff ff 8 88 9 19 9 19 9 89 9 57 10 86 10 56 8 40 11 08 8 50 j 11 18 8 87 11 80 B G6 9 88 9 40 10 18 10 56 11 89 11 16 10 08 11 85 1 1 10 1 17 1 86 AUoen U n S kluM Extri bglutaltn Op d H tnisan lyiL Zond Miandtg M Diudig MadugMlu ntoorbUjeUaii Toor dt Be kl rerlETÜgbur tagw cnlulen mfflitpiil S HolUndMlio Spoor I Bltn opplomMt bowiji S O U D A Tiao Tono ff ff n ff M 11 81 11 48 18 10 ff 7 88 11 59 19 06 19 81 l il 6 41 d AUoon In en 9o UoMO extra betolea e Fasultetiej op den loop kas niet gerekend worden S Hollandaelw ipoor Z Xxtro snpplomentbowyi ven de Gompogmie der Wtgone Lili GOUDA nEN H AQ vloo TOne 9 16 10 00 10 19 10 59 11 89 18 K 19 16 19 68 1 58 8 98 8 45 4 19 4 50 5 85 49 6 18 7 80 ffffff 11 11 ff I 1 10 ff ff ff ff 1 08 ff ff ff ff ffffff 11 88 1 91 ff ff ff 5 18 ff ff ff ff ffffff 11 96 1 5 ff ff ff S ff ff ff 9 48 10 88 10 4811 41 19 08 19 46 19 66 1 40 8 80 9 86 4 18 4 4 5 11 6 85 6 15 6 46 7 57 8 01 8 19 9 17 9 68 18 8 84 o SB E F 8 48 i ifrAi 10 19 9 o U U A A VVTEBDAtI riae taM ioil Ik 6 9 8 11 8 8S 9 93 10 96 10 9 18 011 1 91 9 48 8 98 4 4 48 6 15 8 48 9 81 10 19 19 87 10 58 11 07 AjuLW 8 01 8 8 9 81 10 10 11 09 19 48 11 7 9 0 8 86 4 16 4 57 5 86 6 449 3 10 16 1 0811 47 L8 00 maLG 8 1 9 18 S7 10 18 11 94 1 08 l lil 9 94 3 16 4 10 8 11 5 80 9 8 10 50 11 16 18 01 11 15 aUage 6 8 6 04 7 09 7 15 7 89 B Bi 8 55 9 03 9 44 10 1111 95 11 85 19 06 1 90 9 40 8 00 4 00 4 t 4 80 5 98 6 98 7 41 7 58 8 Voorburg 6 98 j 10 17 1 86 4 88 6 88 ZoeternuZeg 5 89 10 8 1 50 4 80 6 49 Zarenh Mo 6 03 10 48 J OI 6 01 6 64 Jouda 6 14 6 11 7 88 7 48 f 07 08 F 9 98 9 30 10 11 10 64 11 65 19 08 19 84 9 U 8 09 9 97 4 97 4 47 5 19 1 4 7 05 8 09 8 88 8 ifi Harmonikatrein llloen Ie on Ie klaaee extra kotaloa e O l D A lJ r t K C U 1 t1 tem 5 90 6 34 7 45 8 16 9 07 9 80 10 14 10 69 19 00 19 87 8 15 8 18 4 39 6 83 81 7 10 8 W6 6 85 11 18 9 88 i 85 6 48 8 18 11 94 9 40 3 19 6 11 7 88 8 48 6 08 7 14 8 18 8 58 9 39 10 14 10 49 11 47 18 88 1 09 3 08 8 4 6 04 6 80 7 00 7 C4 M 6 18 6 59 7 47 8 41 9 90 10 10 10 66 11 88 18 09 1 60 8 08 8 90 4 09 4 48 6 89 6 83 7 00 7 8 i OO 9 86 6 07 6 41 B 09 9 87 10 8S 11 65 18 87 4 8 7 84 9 18 8 8 6 68 8 17 10 41 11 85 4 88 9 81 6 49 1 08 7 94 8 50 9 14 9 66 10 84 11 87 19 11 19 51 9 8S 3 40 3 86 4 46 5 80 6 13 7 14 7 48 8 S 9 48 10 07 10 88 ll tS vmitO 6 39 7 15 89 S 93 9 13 9 31 l K 1 J7 19 56 9 30 8 10 8 84 4 48 6 81 7 09 8 10 9 94 8 kmt W 6 34 6 47 1 80 8 13 8 4 9 80 9 46 11 30 19 48 1 08 9 l 3 99 9 4 5 0K 6 36 7 96 8 95 9 40 VM Qon la 7 0 7 31 8 18 9 07 9 99 I IB 10 3419 811 98 59 8 38 4 18 4 34 6 47 7 64 8 09 9 19 1I I7 11 98 Terre dit van nat kan zjn in varband met de ontworpen alsiniting van den terngtocbt weg van de Boeren nit het znidoosten van den Vrijstaat en met de pacificatie van dit deel der repnblielc achter een aaneengesloten Britsche linie van Bloemfontein tot Ladybrand wordt niet gemeld Daarentegen blijkt dat do Boeren opi dit deel van het gevechtsterreiu hm taak nog niet als afgeloopen beschonwen Immers wü lezen in een Central News telegram dat generaal De Wet Zondag een goed uitgedachte poging deed om de linkervlengel der Ëngelschen bg Taba Nchn om te trekken welke poging echter werd gestuit door het prachtig werk der cavalerie Generaal French heelt daarop de derde en vierde cavaleriebrigade afgezonden om een verkenning te doen in de henvels om de fitad Zjl vonden daar de Boeren met een groote strgdmacht doch meenden te knnnen melden dat de bezetting slechts een achterhoede vormde die voor eenigen druk spoedig zon wjken In hoeverrj dit juist is zal wel bl j ken wanneer do Britsche troepen eij toe overgaan dien druk nit te oefenen Over de Boeren deputatie die thans in ons midden vertoeft wordt aan do Dr0sdener Neueste Nachrichten van bjzondere zijde gemeld ï e conferentie met den minister van buitenlandsche zaken De Beaufort heeft nitsluitend ten doel geha de heeren Fischer Wolmarans en Wessels te overtuigen dat hunne pogingen om in ïlnropa eenige mogendheid tot interventie over te halen vruchteloos zul 1 len zijn Minister De Beaufort heeft op drin l genden wensch der Boerenmissie zich gewe l tot de kabinetten van Duitschland Oostejnrjjk Frankrijk en Rusland en van alle zijden onder verwgzing naar de reeds vroeger afgelegde neütraliteitsverklaring dezer mogendheden de mededeeling ontvangen dat interventie in do Zuid Afrikaansche aangelegenheden onmogelijk is In verband niet den toestand op het oorlogsterrcin zon uet veel meer zaak zjjn dat de verbonden Bei ublieken den Fngelschen de gelegenheid geven om vrede te sluiten een vrede die zoo M hen al niet de onathankolijkheid verzekert dan toch een einde maken zou aan het vreeselgke bloedvergieten Het Dresdener blad acht het waarschijnlijk dat de Boerenmissie na deze mededeeling ontvangen te hebben geen poging zal aanwenden om de Kuropeescbe mogendheden tot andere gedachten te brengen In verband daarmede wordt het voornemen der deputatie gebracht om over enkele dagen naar Amerika te vertrekken Arthur Levysohn zet in het Berliner Tagebjatt uiteen dat het Duitschland zeker leed doet der missie slechts sympathie te knnnen betuigen en geen krachtigen aldoenden steun te kunnen beloven maar Duitschland moet bij zijn besluiten rekening houden met de overige groote mogendheden Te Parijs waar een volkaregeering is en te Petersburg waar de autecrate Czaar heerscht kan men tegenover de beide Bepublieken geen andere houding aannemen dan te Berlijn ook al zou men het gaarne wenBQhen Oouds 5 68 7 11 7 85 8 81 M ordrc ht door 7 18 f HieuwerVoik 1 88 0 peUa 7 86 Sotlerdui H 8 86 7 44 BotterdimD F Rotterdam B t 8 S4 9 08 8 09 BottardUn Beun ff ff ff Rotterdam D P ff ff lotterdam U 4 49 5 80 6 07 Oapalla 4 58 6 41 ff Kieuweirkerk 6 01 6 51 ff Uoordraoht 6 U 6 04 ff Sovda 6 17 6 10 6 88 7 06 7 98 7 89 7 49 8 84 Oosda 7 16 8 9T 8 41 9 0 J ïe enk Moeio 7 8 58 Boatennaar Zeg 7 8 9 u9 Voorborg 7 68 9 14 i Haga 7 58 9 08 9 19 9 97 w ioudeu Ovdaw Woerd Utraekt Utraoht Woerden üudew louda Daardoor blijft do missie geen andere weg over dan de hulp der Vereenigde Staten in te roepen Doch ook president Mc Kinley schijnt weinig geneigd zegt het Berliner Tageblatt gehoor te geven aan de stemmen die op interventie ten gunste der Republieken aandringen veld slaan zj nend op God ner zaak moeten nitsi schijnen zij stemmen veri hopen BOTendien heelt de president der V S op dit ongenblik de handen vol door den opstand op Cuba en den vqortgezetten strijd op de Philippjjnen zoodat van zijn zijde evenmin veel hulp te wachten is De Boeren laten zich niet gauw uit het strijden moedig verder steun op de rechtvaardigheid hunar zij zullen hun strp alleen den op steun of bemiddeling g men de Buropeesche persluwen niet te vast te moeten T Een aantal om er slcc Wan de Sii lopnam is i iklaard en 1 De Nationiue Unie he ft thans ht r manifest uitgegeMin en inderdaad bevatten de beide laatste jinsneden een directe aaisporing om belastingHeti ling te weigeren indien niet aan de wenlchen der Onie wordt voldaan Op dezen grfind beschouwt de regeeriighet manifest alsl een 6 tuk fcn strafbarenjjaard en vervolgt iij de bladen die het opi men iden zijii zooi voorzichtig geweest s een uittreksel van te geven fdtnro ldie het in ïijn geheel g nsch j oplaag verbeurd var beslag Jenftmen Een grootl vejgf dering van belastingplich tigen t j Maèrid gehouden heeft eenstemmig haar inetemiling met het manifest Verklaard Van de Kamers van koophandel onthouden ii h enkele zoo dip te Cadix en te Öarthagelia Verspreide Berichten FEAKKMlt De Tentoonstelling ward Zondag j l zocht door 230 160 persoien 1 I 1 DolTSCHiAND De keiler heeft bepaald dat bj gelegenheid van de meerdenarigverklaring van don krponprins op 6 dezer den dag tevoren op alle openbare scholen den leerlingen op gepaste wijze gewezen moet worden op de beteekenis van de meerderjarig verklaring De koning van Denemarken zal bij de plechtigheid vertegenwoordigd worden door den oudsten zoon van den Deehschen kroonprins prins Christiaan de koning van Bnmenië door prins Ferdiant de koning van Zweden door prins Karel de koning van Portugal door den hertog van Oporto die den Duitschen kroonprins tevens de orde van den Toren en het Zwaard komtbrengen Het heet dat de kroonprins na de feesten een bezoek zal brengen aan Rome Londen Saurma Jeltsrh vroeger gezant van Duitschland in Den Haag is op 6i jarigen leeftijd gestorven 11 50 19 84 19 44 KOTTZIDAM 9 45 9 58 7 4 8 89 i 8 04 9 00 9 18 9 47 lO K 10 9 10 88 10 48 10 49 8 89 10 08 10 94 Eenige machinefabrieken te Lttbeck hebben het bedrgf gestaakt omdat de stakende smeden in weerwil van de aangeboden loonsverhooging niet aan het werk willen gaau ËNSKLUtD Het Japansche oorlogschip Asahi is bij Southsea in het Kanaal gestrand Men vreest dat het schip zal omvallen bg laag water Het Lagerhuis heelt 1 930 000 pond sterling toegestaan voor de voltooiing van den Oeganda spoorweg in Z Afrika waarvan reeds 362 mijl is aangelegd Spanje Een hevige cycldon heeft Zondag in de provincie Huelva groote schade aangericht Te partagena ziJn 13 huizen verwoest en 60 Iwaar beschadigd De spoorbaan is verniell en de materiale schade is zeer groot Bj manifest van de Union Nacional is versohenen De laatste twee paragrafen die het JVolk aansporen om te weigeren lielaating jte betalen beschouwt de regeering als strafbaar en alle bladen zijn gewaftrschnwd dat zij die passage niet mogen afdrukken De geheele oplaag van hot manifest is in beslag genomen benoemd tot leemraadschap incie Zuidhol tuurmans Bij KoniMciykil besluit hoogheemraden jan het h van de Kriiipenlrrwaard land N Zpprlaan eh P jningmnen eeni dorp met 01 gelegen in Schwarzbirg waaroftze geftj tijd zullen i verblijven om treek8 1 70 inwoners i het verrnkkelttke dai van de Schyarza zijtik vah delffiaale Het dal doorkruist het zui elijke gedaeltevan het ffliuringerwll vad het tttidttesten naar herjnoordoosten SclfTarzbij g i met zijn omgbvSig h jt glanspurft van oost lijk Thu nged ïij eter boven ijko streek scht wordt Het dorp emhet kastjeel Sjl ii hev dorp iglNn in een bol die door I deiTTrippsteiu ben Heeft men deie rots ongevW 500 meter boven djn zeespiegel en 200j ueter boven de Schwarza gelegen beklommfin dan ziet men het riviertje door hot Sil kronkelen om een soort van voorgebeme heen het Tüunigsbanpt ds t als een klein rotseiland uit de weide oprijst gekroond door het kasteel De bergen die dit fraaie kleine ke teldal omringen zijn bedekt met hoog opgaand geboomte van verschillende soorten zoodat het donkere naaldhout door vroolijker tinten wordt afgewisseld Het kasteel zelf is in den kazernenstijl van do vorige eeuw gebouwd en dus alleen merkwaardig om z n prachtige ligging ook het inwendige munt niet uit door vorstelijke pracht In de kapel vindt men de nn niet meer gebruikte begraafplaats der vorsten van Schwarzburg Budolstadt In het slot x de gangen met hertengeweien vetaierd er zijn een paar zalen met merkwaardigheden 0 a een kamer met wapenrustingen en onderwetsche vuurwapenen en een keizerzaal die hoewel gerestaureerd met den toren nog overgebleven is van het zeer oude kasteel dat in 1726 grootendeels afbrandde Een zeer mooi park met herten en een jachtslot de Fasanerie behooren biJ het kasteel ff 1 58 ff ff 8 04 ff 8 9 94 1 45 46 ff 1 8 8 08 1 09 8 4 i 1 6 4 8 1 4 44 4 51 6 1 1 6 07 4 09 4 84 18 9 48 10 85 9 49 10 03 10 14 48 10 8510 81 10 87 11 07 10 88 1101 1 39 11 44 10 05 10 4Ï 11 07 Van Sohwarszburg zijn behalve den tocht door het heerlijke dal veel uitstapjes te maken naar denTrippatein deHttaenkupp den prachtigen Eberatein enz Blankenburg ligt op korten afstand ten noorden IlmenaiL ten westen van Schwarzbnrg ft contract tnsachen de dagbladdirectei JBn te Amsterdam ia feiteljk verbroken aangezien niet door allen de bepalingen werden nagekomen of konden worden nagekomeU blijkens de verschoning van de stakingscourant die U aangesloten dagbladen zou vervangen bij ihetjNieuws van de Dag onder een eigen hooft en bij de Amsferit damache Courant nog Kovendien aangeviUd met yigen redactioneel werk Er moeten nog indere punten van geschil zju tnsachen de aangesloten patroons ten aanzien o u van de uitbetaling der loonen voor den tijd dat gestaakt is die tdt de ontbinding d r overeenkomst hebban geleid Door hen te ontmaan van de terplichttng om wat het Handelsblad betreft ook voor de Telegraaf en wat het Nieuws aangaat ook voor de Standaard in te springen is door de gezellen a n Handelsblad en Nieuws de aïrbeid hervat Deze dagbltden yerschgnen dus weder als gewoonlijk Tot eene juiste beoordeeling van d n ttiind van zakein dfsne dat uit die hervattinK fan het werk a n Handelsblad eii Nienwa niet volgt dat dair de ldirecties dezer drukltBriJen nu ook de a c het looncomité vastg telde loon en arbeidsregeling is aanvaard Ook niet dat de stakinj aan sommige andere daartoe I door het lotncomitè bepaaldelijk aaugewezen drukkerMn niet gehaïdhaatdifordt De zoogenaamde pWkingscourant zal Ij v aaréchijnlijk oorloopig Mjven verschijnetijj 1 in he belang dbr daghnden die wegenaMde staking S werkkraclKn missen om opfcigen gjjlegenjpeid te vera nen Blgkens hel heden versAenen dfdeelingsverslag der Eerste Kamer o pr de Oji evallenwet vSadjverplichte sèhaifeloosstelling van den werkmanj bijval maar dea tpimeer bestrijding de to Aassing van diMbeginail het centraliaeerend Karakter met de Kijksverzekeringsbauic dofflr ieer velen afgekeurd en de geheele tegeliig zeer bezwarend ejt kostbaar voor den werkgever geacht Met lëe Nederlandsche werkgeveravereeniging erlangde men vrj eid voor werkgevers en werkman Velen sift eu stemmen voor de wet als de Regeeridg toezegt bij novelle vrijheid te laten om Sbehoudens waarborgen particulier te verzetoren Versohei lene leden verlangen zoodanigi toezegging niet Niet verzekering van landlSouw n zeevaartbedrjjven vond veel beatrgding Aan een eventueele afstemming der wet ontzegde men eenige politieke beteekenis Gemengde Berichten 11 47 11 19 11 49 J ff ff ff 9 18 6 97 ff ff 7 06 7 69 8 91 S 0 9 9 46 10 84 6 89 89 46 6 66 7 IIS 9 S 9 46 ff 9 58 ff ff ff 10 08 ff ff 7 86 8 90 8 9 47 1U 09 10 14 11 05 10 18 10 99 10 43 99 9 5 10 08 10 17 10 99 10 94 10 16 10 84 11 11 11 87 I De vraag naar werkkracht is te Veendam op dit oogenblik zeer groot Een groot getal arbeiders zgn naar de ijzeren hellings nabiJ Groningen vertrokken om daar tegas een loon van 11 15 et te werken Een premie van 50 ets wordt uitbetaald aan hem die op Maandagmorgen op t d aan t werk is Bijna lederen avond zag men hier bazen en zoons van eigenaars van hellingen die gekomen waren om het volk aan te nemen k Niet alleen zij die vertrouwd zijn met het werk op hellingen worden aangenomen ook gewone fabrieksarbeiders z n heden vertrokken De vraag naar timraerknechten is ook zeer groot thans biedt men aan deze 125 et per uur Voor do kleine bai n is deze groote vraag natudriyk een schadepost I D D JNaar het Haagsche Dagblad verneemt zal prins Ario Mataram van Soerakarta eerlang ons land weder bezoeken Het ligt in des prinsen voornemen om in het begin Mei do reis van Jfiva te aanvaarden Het is nog onzeker of van de booten van de Eotterdamsche Lloyd of van die van de maatschappij Nederland zal worden gebruik gemaakt De prins zal hoogstwaarschijnlijk vergezeld wolfden door eenige gijner bloedverwanten 01 de prinsen van iKoetei al of niet hier te lande ziillen kpmén is nog niet vastgesteld hoezepr het pliiji daartoe ook in verband met een bozoeUiaan de Parjjsche tentoonstelliclg wel besMat M I STADSNIEUWS Gl0UDA Mei 1900 In de eergisWrahajrand te Alfen gehouden vergadering van de tóil en roeivereeniging Hollandia onder vdlrzitterschap van den heer Ie Coultre bur meester van Bodegraven is de heer W Mek tot bestuurslid gekozen De rekening 1899 aanwijzende eej r batig saldo ad f 29 91i ia goedgekeurd Het aantal leden bfeek 849 te zijn Besloten werd op 2 en 3 Jnni de gewone jaarljjkscho oeien zeil edatrijden te houden voor de roeiwedstrijdén voorta de afteleggen baan net piketten aan te ln iden en voor de zeilwedstrijden de flying Mart in te voeren Haastrecht In maats van den heer 0 J M Kroon die bedankt had is tot voor itter der Haastreohtsche kiesvereeniging gekozen de heer If C Muller en In diens plaats tot secretarip de heer A Huurling OudekkeeK a d IJsel Het vermoeden dat de daders van de plaats gehad hebbende brandstichting in twee perceelen hooiland in eene naburige gemeente gezocht zouden moeten worden is bewaarheid Door de rijkspolitie is als schuldige opgespoord de 12 jarige K d B nit Lekkerkerk die reeds bekend heeft het feit te hebbeu bedreven in gezelschap van G M Itooerlttg van aulus De tioudsehe Zangvereeniging Arnold Spoel versterkt met Haagsche krachten voerde gisterenavond in de groote zaal der Sociëteit Ons Genoegen Mendelaohn a Oratorium Paulus uit waarbij de dames Mina Smit nit Utrecht sopraan Marie Seret uit s Hage alt en de heeren Eogmans uit Amaterdam tenor Denys uit Amsterdam baa benevens het ütrechtach Stedelijk Orkest hunne medewerking verleenden Het was een schoone uitvoering die op ernstige en deugdelijke wi ze door den Heer J H B Spaanderman voorbereid wa Zp taak was zwaar maar hiJ had er zich goed ingewerkt en met de wgze waarop hg die volbracht mogen we hem feliciteeren Wj allen die daar zaten en de zaal geheel vulden genoten en vorb ijdden ons over het steeds klimmend succes van directeur en executanten Het koor was den geheelen avond trouw op zijn post en zong met entrain Aanvankelijk minder zeker wonnen de koren al spoedig aan kracht en uitdrukking vooral in het mooi uitgesproken choral Wachet aufl ruft una dtt Stimme enz en iu het indrukwekkende No 38 Die Heiden Met genoegen richten we oen woord van dank tot het koor speciaal tot de tenors wier timbre ons bflzonder trof Het orkeat werkte dapper mee Reeds de zoo mooi ingezette ouverture met fuga vorm iu t allergro deed ons het beste verwachten en ware het niet dat we eenige minder gelukkige beurten voor de heeren hoornisten te noteeren hadden we zouden het optreden van Hutechenruyter s kenrbende vekkelooa nebben kunnen noemen Van de dames solisten niets dan goeds Het was ons een genot de kennismaking met MeJ Mina Smita te hernieuwen Deze uitmuntende zangeres schonk ons heerlijke oogenblikken Uitmuntend geschoold en over een nobele dictie beschikkende interpreteerde zfl de aan recitatieven zoo over rijke sopraanpartij op zeer artiatieke wijze Mejuffrouw Marie Seret brengen we onzen uartelijken dank voor de wgze waarop zij met haar aympatieke innig aansprekende fflezzosopraan de helaas zoo stiefmoederlj k bedeelde altpartij ong Maar hoe weinig took was watezijlona te genieten gaf ii durven haar met haar schoone mnzikale eigenschappen een goede artiatieke toekomst voorspellen aH i 5 lf II Bogmans die voor Urlns inviel deed het als Eogmans Hij blgft jong zéér zeker in temperament en ook aan de stem zon men niet zeggen dat de groote Eogmans reeds menig eervol Künstler jaar achter den rug heeft Hï doet met ziJn stem wat hg wil Groot was de impressie van het recitatief t ünd als er das gesagt entschlief er evenals van de Cavatine waarbij de solocellist met sonoren toon assisteerde t Was prachtig WiJ stippen niet meer aan want dan kwamen we nooit tot den Heer Denya Do atem van dezeta zanger is niet bijzonder volnmineus en daarom èn om het weinige temperament in zijn voordracht leek hij ons niet de aangewezen partner bg bet reeds besproken drietal Klaarblijkelijk had de Heer Denys met de hitte der zaal te kampen en als we daarbg nog in aanmerking nemen dat hg pas ziek geweest is dan wgton we düiraan grootendeels zgn minder goede dispositie immers van den Heer D werd reeds zooveel goeds geschreven Een volgend maal hopen we hem slagvaardiger aan te treffen En waar wjj nu gezien hebben dat er met een heldenschaar als die w j de eer hadden te besprelien iets werkelgks moois kan gepresteerd worden daar uiten we den wensch dat de heer Spaanderman zijn blikken eens zal willen richten op de werken der jongeren die ons toch ook zooveel moois gegeven hebben Paulus toch draagt hoe vlot en liunstig overigens geschreven hier en daar iporen van to ziJn uit den tgd N B Wij vergaten nog melding te maken van het meezingen an een zestiental jongens die door hun frissche levendige stemmen de 2e sopraan en altpartijen duchtig steunden Dit denkbeeld is niet nieuw maar we apprecideeren hot niettemin zeer dat de heer Spaanderman dit bg de uitvoering van gisteren op znJk een Uitstekende wjzc in toepassing heeft gebracht 3639te Staats loteri 4e Klasse Trekkiog van Woensdag 1 Mei No 38SS 1000 No 166 1 U7lf U926 o i 17 43 ieder 400 No 10JZ4 17 40 en IS 90 ieder 800 No 15 O 5 36 6621 en 171 lljod r 100 Prijzen van ƒ 6 8 2704 49S3 1780 IOie l US8 161 3 IS 49 13 67 6004 7iiS8 0B6i 73 49 60 10 l OS 8 96 10628 212 91 so 46 77 81 21 SI 3 1 3t00 6358 l 919 14114 65 18 e9 99 12 5125 0 O 17 41 16 86 82 413 S7 78 S6 77 il 71 90 26 50 6525 62 93 73 16105 19077 54 2 47 814S 11018 14216 15 8 JO 73 9 46 77 19 16 66 19110 B16 3114 69 66 11811 41 82 li 33 3231 73 98 34 14303 16645 47 4 83 6641 820S 11865 19 16728 67 616 3991 96 8316 11407 21 16851 72 707 40 98 8 18 31 16 24 19206 13 48 6749 81 tO 48 43 13 60 5668 8456 II653 93 86 84 1416 86 90 u 14401 17000 19311 61 92 97 8676 11C4 86 21 12803 2 6005 8767 49 14636 40 0 41 4 41 8807 11712 74 41 68 62 35S9 e 3 4 12044 14642 90 9456958 6 204 8938 12149 14700 171 6 61 72 72 69 9013 57 34 77 91 1111 73 96 74 66 36 17202 l 6 42 isBlB 6306 99H 12234 90 90 72 80 46 6409 23 67 14806 27 9713 1299 64 40 9414 84 35 7 89 43 68 S 98 96 14981 86 19 0276 8719 is i 9664 12346 23 93 25 1J05 3828 6664 65 74 28 173 3 97 87 6 6700 90 89 52 17416 199U 1402 81 06 38 9706 12446 9S 46 28 93 4019 to 75 73 16068 6 20070 1597 4109 6806 90 78 15114 7 99 87 70 97 9836 19 35 21 17S22 Ï0160 1606 435t 699 1 46 12704 3 88 79 86 69 87 86 65 Vin 84 76 1719 4449 7012 9905 12811 16339 66 95 76 7113 19 18 87 79 90279 1834 4606 36 40 29 9 1 17609 20320 16 72S0 10041 46 1 447 7 3 1 08 57 SB 47 18037 56 98 59 34 71 7310 61 61 BH 17703 88 9 80 7407 71 B7 1 14 48 20 00 68 4 15 10 81 71 82 6 6 99 95 16 101911 97 5600 57 H 2018 4808 36 S3 18112 16723 6 T 54 31 41 40 34 61 18091 i0615 8130 61 66 10163 66 1587 18164 80616 89 54 93 74 96 i6 18187 1 6 84 60 7653 10829 138 3 94 18310 20745 2238 64 7607 87 59 16908 53 67 86 81 17 9 18494 13 64 7 2387 97 98 63 70 29 18468 20930 2430 4914 48 87 13612 16025 59 47 89 29 86 10461 18704 54 83 61 8670 39 7718 74 7 81 18619 Rechtszaken Door de Arrondissements Rechtbank te Rotterdam werden gisteren o a de volgende vonnissen gewezen D B 67 jaar koopman te Schoonhoven wegens beleediging van een ambtenaar tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis P H 16 jaar verversknecht te Waddingaveen wegens mishandeling tot 10 dagen gevangenisstraf D rW V 23 jaar arbeider te Benschop wegens beleediging van een ambtenaar tot f 5 boete subs 5 dagen hechtenis t TUU COSTIJMES VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Beurs vmii 1 MEI Vihra NtDll l im Oer Ned W S 81 l i s Vi Aiiislerdam SlotkrB 81 93 93 loov 88 83lV 83 66 961 4 961 101 67V 8811 dito il ito dllc 3 dito dito dito 3 HaliaoR U nl Gou II 1881 98 4 iTALiLlnsahr TUig 1869 81 6 OoaTlsa Obl in papier 1868 dito in ailver1868 5 PoBTUQAL om mot coupon 8 dito tieket 8 57 8 lJ 10 341 900 91 631 486 101 204 164 96 18 1101 90 291 RvsUHS Obl Binneil 1894 4 dito Gfloons 1880 4 diio hi Rothl 1889 4 dito bij Hop 1889 90 4 dito ia goud leen 1883 6 dito dilo dito 1884 5 Spisjs Parpet ecbnid 1881 4 TUBKlil Gopr Couy loon 1890 t èVf Ge leaning aerie D 83 i Gec leeniD aer a C ZoiD Ara Bp T oblg 189 i Uliloo Ub It Sob 1890 6 VllltnULA OM 4 onliep 1881 YVaTRBOAH Obligation 1896 3 BoniRDAH Steil leeu 1894 3 tflD N 4fr 11 inilois aand Arendsb Tab My Certificaten DeliMaataobatipy dito Arn Hypolheekb pundbr 4i Oult Mi der Voratenl aand a Gr Hypotbcekb pandbr 4 Nederlandsi he bank aand l Ned Handelmaatach dito I N W i Pao Hyp b pandbr 3 Uott Hy iotbeekb pandi r 4 i Utr Hypothoekb d lo 4 OoaTBNK O ist Uung banl aanH Buai Hypotbeokbank pandb 5 Ambbika E n bypotb pan Ib 4 Maiw L O Pr Lnn lerl 6 San Holl lJ Spoor M j aand 114 i Mij tol Eip T 8t Bp aand 10 Ned lud Spoorwegm aand 224 Ned Zuid Afr 3pm aand 6 i 2S5V dito dito ilito 1891 duo 5 100 lALlBSpoorwl 18B7 89 A Eobl B 65 66 161 97V Ziiid Iul Sii iiiii A U oU 8 8 100 100 I 1141 76 96 531 160 910 108 10 9 ill 100 1171 117 101 311 I OLIW Warsoiiftu Woenen aand Bdsi Gr Rnss Spw Mij obl 4 Baltiaobe dito aand FaelowB dito aand 5 Iwang Domhr dito asnd 5 Kursk Ch Azow Bp kap opl 4 dito dito oblig 4 AHiBiSA Cenl Pac ap My old 5 Ch c Nortb W pr O r aand l dito dito Win St Peter obl 7 141 DenrerbRioGr Spm eert T a 62 lUinoiB Central obl in goud 4 I 105 Louiar tcNa hvilliCert r nan l l 74 Meiioo N Spw Mij Ie hyp o 6 104 MiM Kania T 4pCt pre aand 37 N Tork Ontas o h West aand 86 Ptna dto Ohio obhg 6 Oregon Calif Iu byp in goud 5 99l 8t Paul Minn Ii Hanit obl Un Pao HoofliiQ ob ig 6 dito dito Li io Col lo byp O 5 Oahada Can Soutb Obert r aao l Vn 0 Ball il Na Ic h d c O Amstard Omniboa Mij aand Botterd Tramwe Maala iand Nkd Stad Amsterdam aand I Htad Bo terdam aaml 8 BBLBTcStad Antwerpen I8s7 l i Bad Brussel 1886 21 HoHa TheiasRogu lrQ selseh 4 OiBTIMB Staataleenig 1860 6 K K Oost B Cr l880 8 SrAHIl Stad Madrid 3 1S68 Sul V r It ï A iK = po 1 cort ZOMERMANTELS DAMES on KINDER COSTUM ES COSTUMES TAILLKUH Blousen en Damesoverliemden Jiponsioireii m gekl Kaloeiirn in groote verscheidenheid en concnrreerende Prijzen SAMSOM kantoDgerechl te ïouda Zitting van Woensdag 8 Mei De volgende personen zjjn veroordeeld wegens Overtreding Strafwet H d B te Moercapelle tot f 2 of 2 dagen h Overtreding Strafwet 2 maal W V D te Gonda tot f 2 of 2 dagen li en f 3 of 3 dagen h Openbare dronkenschap 1ste herhaling J T B H zwervende tot 8 dagen h q vrgspraak en ontslag van het meerder ten laste gelegde Straatschenderg G B te Hekondorp tot f 3 of 3 dagen h met vrgspraak van het primair ten laste Visscherij overtreding T D te NienWerkerk a d IJsel tot f 2 of 2 dagen h 2 Overtredingen Provinciaal reglement N d L te Boskoop tot f 2 of 2 dagen h Overtreding Provinciaal reglement J C te Hillegersberg M C en C J L te Rotterdam No 1 en 2 ieder tot f 2 of 2 dagen h en No 3 tot f 1 of 2 dagen h R v E te Waddingsveen vrijgesproken Politie overtreding Gouda W V D te Bodegraven tot f 1 of 1 dag b H E te Gouda tot 1 of 2 dagen h S d K te Gouda vrijgesproken P A B te Gouda tot f 1 of 2 dagen h Politie overtreding Moercapelle C d H te Moercapelle tot f 3 of 2 dagen h Openbare dronkenschap J B te Gouda 1 B zwervende H V te Boskoop en T C Z te Waddingsveen ieder tot f 1 of 2 dagen h W M te Gouda tot f 2 of 2 dagen h C d R te Gouda tot f 0 50 of 1 dag h Openbare dronkenschap 2de herhaling A v L te Gouda tot 1 week hechtenis Openbare dronkenschap 3de herlialing C V te Gonda tot 3 weken hechtenis Openbare dronkenschap 8ate herhaling A V ü te Gouda tot 3 weken hechtenia ADVERTENTIEN Ondertrouwd JACOBUS A THÖENES t EN TRIJNTJE A VAD ES Manchester Utkei 2 Mei 1900 B J iï WASENER Heelkundige en Vrouwenarts te OrOTJ XD £ is VERHljISD naar MARKT A 97 Sp eekuren do NDERDAGS IIi u Omnibusdienst Staatssponr P Ten gerieve van ingne clientèle zal van Maandag 7 Mei a s af oene geregelde OMNIBUSDIBNST worden ingevoerd tot het vervoeren van personen bg vertrek en aankomat der treinen Aanbevelend J N BOTH Stalhouder Teletoonno 27 N B Bestellingen voor deze gelegenheid alsmede alle andere bestellingen kunnengedaan worden DUBBELE BUURT B 8 alwaar van de telefoon kan worden gebruikt gemaakt XaCet ID©p6t DEB Siciëté Générale iles K nx dn vie ile Cognac gevestigd ZEIIGSTRA4T G 8 5 levert het bekende fijne merk IMPERIAL k f JO per Flpsch p r Demyohn i i j en 5 L 4 f 1 4 0 per L In origineele verpakking Aanbevelend P HUIJBRECHT GGGf BETER adres voor alle soorten SCHOEN WERK ala het Ubrabantsch ScboeD en laaneDmagaziin Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alUs aoorten CM Ki HfKHHvoor het a a Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatifin en aangemeten werk