Goudsche Courant, donderdag 3 mei 1900

No 818T Vrijdag 4 Mei 1900 30ste Jaargang mumm mum Meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telefnon Ao 8 De Uitgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feeatdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 70 Afzonderlijke Nomnifirs VTJF CENTEN Telefoon No At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd E CASSITO TANDAIITS Tiorfmarkt Gouda Spreekuren van 10 toi 4 uur DONDEEDAGS van S tot 4 unr VRIJDAGS van 4 uur ZONDAGS afwezif JAW ROriD Korte Groenendaal I 202 203 GOUDA UZERWAREN OERCIiDSCIIlPPEn HIJISHOIID ARTIKELEN FORNUIZEN im Breukbatiden Mi Geen Engelsch maar EcM BOEHEUBROOD M2 cent de K G A SLEGT NÏEÜWE HAVEN 2S TREKKING 17 MEI 1900 ILOTElNr DER MHÏilJ ïllffllGi ¥ ooriillgaiig to EOTTEHDAM z jn verkrijgbaar i 65 Cli I bjj A BRIMHAN ZN Hoofdprijzen Een hecht sterk zeer solied gebouw4 PAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een fljn RIJTUIG met 1 PAARD Tlütnj i Wondnbslivm in de goheele wereld bekend en geroemd Onovörtroffen muldel togen iille llorrst lont teierMaaKilekten enz lowaudig tioowöl u s ook nitwendig in bijna alle ziektógeviillon met goed evolg aan te wenden l rt S ierflucün I 1 per post 1 J 16 TUnry B Wondernlf bezit een alsnog ongekende geneeskrnebt en heilzame werking Maakt meestal elke pijnlijke en govaarvoUo operatie geheel overbodig Met deze zalf werd een 14 aar oiid voor onKeneeslIjk rehoudeu beeuitezwel en onlains een bijna a aar kankerlUdeu genezen Brenut gont mg en verzachting dor pijnen bij wonden ontstekingen enz van alleriai aard Prijs per pot f l BO per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HEJIRI S4IVBERS Bokin i Amsterdam Wwr geen dep lt iB bestelle men direct aan dieSchul3ciia othek dei A THIKRRY in Pregrada bel Hohitach Oesterroich Gelieve proapectui te oatblwlen by bet Ceatrtal Ueirilt Sanders Rakin 8 Amaterdam Kieuw ii nrsiten rof Dr Liobars welbekend lBKVW Ka CBT SI IZia Alleen echt met Fsbrtakamerk tot voortdnrende radicale en ukere genezing van alle K Hs de meeat hardnekkige zenuW nieh teitf vooral ontstaan door i afdwalingen op jeugdigen leeftijd fbtate genezing van elke zwakte Bleel tucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpjn slechte BpB B Onvermogen Inipoteni Pollutione enz Uitvoerige proapeotusaen l riiapor fleseh 11 1 11 1 8i dubbol jflesili Oentraal bapöl 1 Matth v d Vei to Zaltl ommol ücpSls M Oléban o Rotterdam 1 Happel 8 Gra enhage I l alramani do Jong 1 Czn Rotterdam Ürlff 11 Co Gouila n bil allo drogisten ONTVANGEN Nieuwe Eet en Ontbijt Serviezen it Nieuwe ASPEEGIE SCHALEN voorheen Wed BOELSDMS Indien gy niet uilt hoesten gebraikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Druiven Borsthonig Extract Meiiamiie uit de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van II TAÜ S €IIAlli €o Den Haag Hollevjrancicrs SCHAIE SCHAIK SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIE SCHAIK SCHAIE VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co s Meliantiie is het beste middel der wereld CO S Meiiantllö geneest Kinkhoest Co s Meliintlie geneest zoowel oud als jong CO S DIelianthe mag in geen huisgezin ontbreken CO B ifteliantlie staat voortdurend onder Scheikundig toezicht Co 8 Meliantlie helpt onherroepelijk Co S MöUaDtllO IS bekroond mot Eerediploma s Co 8 Meliantlie is bekroond met Goud Co S Melianthö is bekroond met Zilver I CO B Melianthe is verkrijgbaar in üaoous van 40 Ct 10 CU en f bg J Tb TOaKEN Boikoop B V WIJK Oudewafrr M KOLKMAN Waddüusvee a ROLLMAN Bodegraven PINKS E Nieumrkerkad hel W J vAB DAM Haatlrerhi A N vanZESSEN Schoonhoven Pirma WOLFF Jb Co Westhaven 198 nmida D 1U1MBIM8 Kleiweg 1 100 Gouda E H VAN MILD Veeratal B 126 te Oouda A BÜUMAN Uoordrt kt iLftÖLrEiMs GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao IWlmatlge door de nieuwste uiivmihngen op marmnaal pibied Ttrbttorde febricaUe en uitshitand gobruik vau fijr e en hjiisto guindblotren Rarsndeorei Jen verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikiat nauwkeurig beuntwoordonde aan den inhoud der lesp Btikfttten De ma bchai lde 87 Brevets als lïofle rerRUcier 44 Eere ölploraa s gouden enz Medailles een bewijs lan uitmuntend fija febrika it Kiiods 1S74 sJireot de AccaCemie national de Paris HouB VOUB ilé nion une IledalUe d or premiire clusae en nBldte tloll a votr eicoellonta tabrloatiou de Ohoocilat bonbonsjai ioa eto eto SMIwercIl t fabrJiaat is verkiijgbaar bil 11 A CünÜBem Banketbakkers eni nz Heneraalvertegenwoordiger voor fieaerland Jidins Hattemlodt hBjadteékoaing met rood lettera Xet voorai op de Anieterdani Kalveislraat 10 MaatsehappÜ tot SoepUtUaUe tmn de VietoHa Bron KmU H r voor Nederland Boompiee éO Rotterdam Anli§eptisclie Tandpoeder en Anllieplisch JMoiidllDclunr van E CASaVTO TandaHs te Gouda OVERAL VERKRUQBAAR Agent voor Nederland 6 IJSSEL8TIJN Blanwstraat Gonda De prijzen zijn door dea staat gegarandeerd Hoofdprijs Hen biedeb t qclnk de band 600 000 Ml Üitaoodiging tot deelneming in de Kansen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Qeldloterij waann zeker 11 Millioen 349 325 Uark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende leldloterij die volgens het plan slechts US OOO loten bevat zijn de volgende lie hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie v 300 000 Mk 1 pr a 100 000 Hark 1 pr a 100 000 Mark 9 prijs a 76 000 Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 pnjs a 5 000 Mark 1 pnjs a 10 000 Mark I prijs a 56 000 Vark 3prijz a 60 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 pnjs a 30 000 Mark 3 prijz a Ï0 0 0 Mark 6pr 10 000 Mark 58pr a 6 000 Mark 106 pr a S l OO Mark 06pr a 2 000 Mark 812 pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40 pr a SOO Mark 140 pr a 200 Mark SetSipr a I S Hark 99 gpr all4 104 100 9461 pr a 78 46 31 M totaal 69 160 pnjzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Hark 60 000 stijgt in do Se kl tot 66 000 M in de e tot 60 000 M in do 4e tot 66 000 H in d e tot 70 000 M in de ee tot 76 000 Mark in do 7e tot 200 000 Mark en met de prom e van 300 000 M event tot SOO OOO M Voor de eerste prijstrekking die ofüoieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot sleehts Guld 3 50 een half origineel lot slechts Qald 1 76 een kwart origineel lot slechts Qald 0 80 De inloggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der pryzen worden aangegeven in het oflioieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trokking do olüciieele trekking9l jst De uitbetaling en verzending van de prijzen geschu dt door mij en dirokt en prompt aan de winnera en onder de strengste gelieimhouding IKr lodere bestelliU kan men eenvoudig per postwissel opgeien ook tegen rirabours fÊftT Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig pLints hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uitorlijlt tot 24 Mei e k met vertrouwen tot Samuel Hcrkscher Senr Bankier en Wiaselkftntoor ia Hambui DuitschUnd Frinteips NOUVEAUTÉS Wfl verzoeken de Dames die ons geillus treerd modealbum voor het Zom ri4 ttotn nog niet ontvangen hebben dit te wijep aanvragen aan s IM JULES JAlüZOT C Piris tetzelve wordt dan omgaand ijratU en frtneo toegezonden JesteUingen van af 25 iranes vrfl van alle koïten aan hais met B o verhooging Reêxpedilie kanloor te Kozei d iiil N B Ebt txM ouellaMjlklIe n t Vj makkdykW pMtomldild Teor Hem BiTOocaldanisesnnialtnd todiAlvntimryanC M IMIIvtCl BerUiTüutk Str ♦ Man laMe oei op naam eo fUaidanuck MB b Aut bv llesrM vnataasft ta sabtWMHIll litertsHaa rirtia S tt P D lEK ODD 8CHIEDAMMEB BEUEVEB Merhi NIGHTOAP VerkrügbMr b i pëëtëRS Jü Als bewijs va eoktheid is oaohet en kurk staedi yooi zien van den naam der Firma P HOPCB GopDA Druk van A BMNKMAU A n JiuileoiaDdscb Overzicbl Do berichten van de dagbladcorrespondenten binnen Mafeking loopen tot 19 April Zjj melden de ontvangst van de dépêche van Roberts de belegerden verzoekende het tot den ISden Mei uit te houden Het idee schynt te wezen dat Finmer vriens poging mislukt is om Mafeking door middel van veeroovende Kaffers van levensmiddelen te voorzien er voor dien tgd in zal slagen Mafeking te ontzetten waartoe hj weer uit Gaborones is opgerukt Intusseben melden de correspondenten dat lie Boeren het dorp nauwer en talrijker insluiten Zjj hebben de spoor naar het Zuiden opgebroken terwijl de voedBelnood in Mafeking voortdurend nijpender wor t V De correspondent y an Central News seinde Maandag uit Thaba nchn dat er niet veel verandering in den toestand was gekomen Generaal Rundie lag met de 17de brigade tegenover de stellingen van de Boeren ten Oosten van het dorp Zjj hielden daar een langen heuvelrug bezet haddep eenige kanonnen bü zich en waren sterk verschanst De generaals lan Hamilton en 8mithDor rien hadden sterke stellingen ingenomen op den weg naar het Noorden De colonne van generaal Brabant wordt binnenkort ook te Thaba nchn verwacht In de Morning Leader mankt de heer Charles Williams zjjn lezers den toestand goed dnidelflk in de volgende redeneering De Boeren houden klaarblijkelyk de Leeuw riTierlinie nog bezet hoewel zj dicht bij Taba nchu niet meer zoo sterk zjn Maar het blijkt dat zjj teragtrekken waarheen en wanneer zj willen en jnist zoo snel als ziJ verkiezen zonder een kanon een wagen of zelfs maar een stuk vee te verliezen Het heeft hun nu behaagd een deel van de bereden iofanterie en een brigade van de zevende divisie noordwaarts van Taba nchu te lokken Generaal lan Hamilton kwam daar bij Houtnek 1 mijlen noordelijk van het plaatsje tegenover generaal Botha te staan die voornemens schijnt de positie zoolang te behouden totdat het hem goeddunkt haar op te geven Zoodra hij bemerkte dat hij oen brigade en een vrij sterke afdeeling bereden mfanterie tot zich trok liet hij versterkingen komen waarop lord Roberts aan genoraal French bevel gaf Hamilton te ondersteunen Botha heeft dus een stelling ingenomen die hem in staat stelt weerstand te bieden aan een colonne die op Roberts rechtervlea FEVILLETOX HAHTSTOCHT Naar het Fransch 49 Mijnheer riep zij met vlammende oogen uit doch kon verder geen woord uitbrengen Nu waarom zwijgt gij op eens ging lJ erbIay voort Verdedig hem maar gerust Het is wel het minate wat gij voor hem doen kunt Uw eigen gedrag gelijkt volkomen op het rijne Dubbelhartigheid en koele berekening is het piet w O ik begrijp nu alles Gij hebt een echtgenoot willen nemen die eer vereerd zou zijn met ilk een aanzienlijk huwelijk en wien gij met geld steeds naar uwe hand zoudt kunnen zetten Wel ik bUnd geweest dat ik niets van dat alles heb doorzien en begrepen O hoe zult gij mij f ïaks in stilte hebben uitgelachen toen ik tot u kwam met een hart vol liefde en vertrouwen Nielw ar Ik had immers uw fortuin uw geld 4 was betaald wat kon ik nog meer verlangen P Met een gedwongen schaterlach liet zij zich op de canapé nedervallen Clara had hem ongestoord laten uitspreken Zij gevoelde de scherpte van zijn spot doch wilde het rechtmatige van zijne verontwaardiging niet erkennen Zonder eenig piedelijden voor zijne diepe smart meende zij inderdaad nog dat zij de beleedigde was en zeide op hoogbaitigen toon gel naar het Noorden wil oprakken en die hem tevens toelaat te opereoren in de flank van een colonne die naar Ladybrand wil gaan Dat ia juist wat men verwachten kon van een fiekwaam generaal die met een zwakkere troepenmacht opereert tegen een sterkeren vijand en tevens door droeve ervaring genoodzaakt is uiterst voorzichtig te zijn in zyn bewegingen De terreinsgeateldheid leent zi h uitstekend voor eene stelling als die van Botha de wegen liggen vrjj hoog en loopen naar zjjn stelling steil op Er zgn goeds laterale gemeenschapswegen en aftochtswegen voor het geval de positie mocht hebben uitgediend Ook hier bevinden de Boeren zich op historisch terrein De heuvelrug ten Noorden van Taba nchu is de plek vanwaar de groote trek twee derden van eeu eeuw geleden naar een onbekend land vertrok De positie is dus geheiligde grond doch zal daarom niet langer wordea behouden dan noodig is voor dat doel De Morning Post geeft een scherpe critiek over den toestand van het Engelsche leger dat door gebrek aan verschillende behoeften niet in staat was den marbch van Bloemfontein naar Pretoria te ondernemen en dat zelfs thans nog niet eens alles heei t wat noodig geacht wordt voor den opmarsch Wie is daarvoor verantwoordelijk vraagt het blad Dit is ernstiger dan het wel scbynt want de Boeren worden er door bemoedigd en naar buiten maakt het den indruk dat de oorlog tot in het oneindige zal worden verlengd Bovendien blijf t de gelegenheid open voor alle mogendheden om Engeland onaangenaamheden te berokkenen En de gevolgen van dit alles zyn niet te voorzien Het blad meent niet dat lord Roberts hiervoor de verantwöordelyke persoon is Maar het blad vergeet dat in 1879 de zegetocht van lord Roberts in Afghanistan moest worden afgebroken door gebrek aan behoorlijke aanvullingen en toen eindigde met een moeilyken terugtocht naar Indie Doch lord Roberts schynt de ervaringen toen opgedaan al evenmin in practyk te brengen als de andere generaals Lord Kitchener de man van het commissariaat die wonderen verrichten zou heeft h j ook aan dit alles niet gedacht Het biykt meer en meer dat de tocht van Lord Roberts al even onbedacht en zonder rekening te houden met de gevolgen ondernomen is als de andere maatregelen der EngelBch generaals En tevens hoe groot het genie van Moltke was die niets ondernam zonder het vooraf berekend en den uitslag Mij dunkt mijnheer dat gij mij dergelijke onedele spotternijen moest besparen Philippe Derblay antwoordde en tranen vloeiden over zijne wangen Ik spot niet maar ik beween mijn verloren geluk mijn vernietigde iUusien Doch die zwakheid IS nu voorbij Gij hebt straks uwe vrijheid van mij willen koopen Ik wil u die voor niets geven Tusschen oos zijn alle banden voor goed verbroken Het kan uwe bedoeling niet zijn een publiek schandaal te maken en de buitenwereld behoelt ook niets daarvan te weten Doch gij en ik zullen voortaan ons leven vervolgen naast elkander en zonder elkander Ik wil dat gij mij fr duidelijk zult begrijpen Eens zal er een tijd komen waarin gij bitter berouw zult hebben over hetgeen gij thans hebt gedaan Misschien zult gij dan uw onrecht willen herstellen Maar ik zeg u bij voorbaat dat dit onmogelijk aal zijn Gij behoeft het niet eens te beproeven al ware het smeekend op uwe knieën Nu ik uw koud en zelfzuchtig hart heb leeren kennen zou ik zelfs geep medelijden voor u kunnen gevoelen Zulk eene ontdekkmg vergeet men nooit ESii nu vaarwel Hier is uwe kamer ginds is de myne Voortaan bestaat gij niet meer voor mij Met langBame schreden verliet Philippe nu de kamer en sloot de deur achter zich Hij bleef nog eenige minuten staan als wilde hy wachten op een enkelen kreet of eenig ander levensteeken waardoor hij reden zou kuftnen vinden om terug te keeren en haar nogmaals vergiffenis aan te bieden eer het voor goed te laat zou zijn Hij hoorde niets alles bleet doodstil 1 L I I tjiwmÊÊBBimi mmm voorzien te hebbeu Dat genie heeft noch Lord Roberts noch Lord Kitchener het oponthoud te Bloemfontein veroorzaakt door gebrek aau alles wat de troepen noodig hebben is daarvoor het beste bewys ♦ i Dinsdag was in de Belgische Kamer aan de orde een motie van Lorand en den Katholiek Colfö strekkende tot verlaging van den diensttöd b j de militie Beide leden hadden vroeger voorstellen ingediend die in een byzondere commissie waren behandeld Dat van Colfs stelde voor vijftien maanden voor de infanterie en den tros 24 maanden en 30 maanden voor de overige wapens dat van Lorand een jaar voor de miliciens die na zes maanden dienst met goeden uitslag een militair examen doen Het eene werd aangenomen met 4 tegen 2 blanco s het andere met 2 stemmen tegen 4 blanco s De regeering wilde er niet aan en besloot de Kabinetsquaestie te stellen onder voorwendsel dat de Kamer haar opvolgster op zulk een gewicht punt niet mocht binden Op die manier bleef de rechterzyde byeen die anders naar aanleiding van deze quaostie zeer verdeeld is vooral omdat verkorting van den dienattyd naar de bedoeling der voorstellers zou moeten leiden tot verhuoging van het contingent en den persoonlyken dienstplioht In het debat gisteren regende het over en weer insinuaties V ral de Antwerpsche afgevaardigden die steeds voorstanders waren vau verlaging van militaire lasten hadden het kwaad te verantwoorden omdat zy nu met de Regeering medegingen met het vooruitzicht op nieuwe credieten voor handelsinrichtingen en havenwerken Het eind was dat Van de rechterzyde met Colfs alleen de Antwerpenaar Coremans de motie steunde 2y werd verworpen mot 77 tegen 43 stemmen Voor het uiteengaan zal men nog behalve de buitengewone begrootÉk het wetsontwerp op de werkliedenpensioenen behandelen Wat het buitengewone budget betreft wordt nog ecu groote stryd verwacht over den aanleg van de elQctHsche spoorlyn Brussel Antwerpen die de linkerzyde niet aan hét particulier kapitaal wil gunnen Het Ministerie zal hierop aiet de Kabinftsquaestie stellen In het Amerikaanflche Huis van Afgevaardigden zjjn de beraadslagingen over het wetsontwerp betreffende het Nicaragua kanaal begonnen Schackleford lid van de comcomissie voor het kanaalontwerp hield een lange redevoering waarin hy de noodzakelijkheid bepleitte om krachtige forten to bouwen ten behoeve van de verdediging van het kanaal Hy betoogde dat het vertrouwen Toen wierp hij nog een laataten blik op de ge sloten deur en zuchtte Hooghartig schepsel gij hebt niet willen buigen doch ik zal uwen trots breken En hij gmg langzaam terug naar zijne eigene kamer die hij een uur te voren met zooveel blijde hoop in het hart bad verlaten XII In Clara s kamer was hel duister geworden het luur wat langzaam uitgegaan Zij zelve wabnog met van hare plaats bij den schoorsteen geweken en trachtte tevergeefs in hare verwardeindrukken en gevoelens eenige orde te brengenHaar hoofd duizelde en zij moest het met dehand ondersteunen Hare ooren suisden Hetangstzweet parelde haar op het gelaat en dooral hare leden voelde zij een onverklaarbare loomheid en matheid Het was duidelijk dat zij de koorts had Toch had ZIJ nog zelfbeheersching genoeg om geen oogenbhk te willen toegeven aan de zeer natuur lijke neiging om de deur te openen en om hulp te ro pen Toen de eerste stralen van het morgenlicht haar venster binnendrongen was zij nog altijd in dezelfde gejaagde en onnatuurlijk opgewonden stemming De koorts had haar nog niet verlaten haar gelaat was vaalbleek hare oogen stonden dof en zielloos Met een wanhopigen bhk blaarde zy naar het dagende tODnelicht Zij sleepte rich voort tot bij het venster en wilde dat openen doch was te zwak om de kruk van het raam te in de vriendschappelijke betrekkmgen tusachen Engeland en Amerika misplïtatst was want het belang van Engeland was onvereenigbaar met dat van de Unie W j zullen vertrouwen op Rusland Duitschland en Frankrijk riep Schackleford uit maar niet opeen natie van aloude bandieten als Engeland Als Noord Araerika het kanaal onverdedigd laat zal Engeland het vermeesteren zoüdra z jn belang dit medebrengt Verspreide Uei ichtci Fraskrwk De president der Republiek heelt 500 francs gasohonken voor de behoeftige gezinnen die betrokken zyn by de ramp van de Avenue Suören De directie van de Globe celeste zal de ingestorte brug wei er doen opbouwen nu echter van hout en ntet van cement In het rapport van den prefect der Seine over de ramp wordt verklaard dat het onbegrijpelijk is dat de concessionaris vAn de Globe celeste de stutten van de brng Zondag liet weghalen lionder dat hy daartoe vooralverlof gevraagd on vergunning verkregen had Maandag word de Tentoonftelling door 96 901 personen bezocht President Loubot heeft gisteren het nieuwe Paleis des ChampsElysées ingewjjd waartoe ook de afdeeling voor schoono kunsten behoort i Uit Londen wordt bericht dat de prins van Wales z jn vaste voornemen heelt uitgesproken om de Tentoonstelling te bezoeken en dat h i verscheidene weken te Parya zal blyven Waarschynlgk zal zyn gemalin hem vergezellen Generaal De Gallifet de minister van oorlog heeft gisteren voor het eerst nazya ziekte een kleine wandeling gemaakt De viering van den 1 Mei dag heeft een kalm verloop gehad Te Hysel trokken 2 k 3 000 wevers de stad in optocht door tb Mouceaules Mines werd een optocht gehouden door 4 000 mynwerkers doch te Parya is behalve eenige vergaderingen niets byzonders gebeurd In den tunnel tnsschen Cassis en Aubagtie naby Marseille is gisternacht een reiziger vermoord en berooid De dader h onbekend DuiTBCHLAND Het Dnitsche torpedoflottielje die Dinsdagmorgen van Rotterdam vertrok om een tocht te maken over den Ryn is des avonds te 7 uur behouden te Emmerich aangekomen kunnen omdraaien hare krachten begaven haar op eens en met een zwakken gil viel zij neder op den grond Tegen negen uren in den morgen kwam de trouwe Brigitte voorzichtig door de gang loopen en trad verschrikt door een zacht gesteun de kamer harer nieuwe meesteres binnen Clara lag nog op den grond op dezelfde plek waar zij was neergezegen Zij bewoog zich niet zij ijldo Haar hootd was gloeiend de voeten waren ijst koud Brigitte lichtte de hjderes handig op en hielp haar zich ontkleeden Clara bood geen weerstand doch sprak evenmin een enkel woont Toen lïhgitte haar als een klein kind m het bed gebracht en zieh overtuigd had dat zij rustig sliep gmg de trouwe dienstmaagd naar de kamer van Philippe om hem te veriellen wat zij gezien had Hij was juist bezig zich te kleeden Toen Brigitte de kamer binnenkwam zag zij aanstonds aan all s w at haar omringde dat l ar QieüSfterin een treurige geraaedsi temming verkeerde Zij raapte een zakdoek op die vochtig was van lijne tranen schudde bedftnkelijk het hoofd en zeide O mijnheer Philippe wie had dat kunnen denken Gy hebt hier zitten schreien en zij Derblay werd doodsbleek Groote God I nep hij in vreflselijken zielsangst uit Brigitte raadde zijne gedachten en leide aanstonds Zi IS zeer ziek I f l ar lit vtrvoifd