Goudsche Courant, vrijdag 4 mei 1900

No 8188 Zaterdag 5 Mei 1000 39ste Jaargang mïmm cocbixt ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en omstreken Telefoon Ne S ADVERTE1S1JIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mitld Telefoon a 89 De Uitgave dezer Courantg oschiedt dagelijks met uit oridering van Zon en Feestdaggen De prijs per drie maanden is 1 25 franco perpost 1 70 i Afzonderlyke Nonimf rs VT IF CENTEN BurgerlUke Stand ÖEBOREN I Mei Klazina Adriana Maria ouders J 3 Verby en J M van Waas Neeltje Cornelia ouders J van Wingerden en E H Moerkerk Leendert oudersL Munter en M van Vliet 3 Hendrica ouders J Oosterwijk en W Sclioonderwoerd Johannes ouders D van der Sloot enA A van Klaveren Maria Jobanna ouders L van der Hoeven en E Borst OVERLEDEN 2 Mei C Mul 11 d GEHUWD 2 Mei J Verboom en P Leeflang G Verwoerd en G Nonner M J Wieier en A M Loojjaard C Jansen en J J Walthie Beeawijk OVEELEDEN J H Hey 17 j W Verbree 8 j ADVERTBWTIEN 1 J B WASEM Heelkundige en Vrouwenarts t © O OTJID A is VERHUISD naar MARKT A 97 Spieekuren ooTOERDAaS 0 114 n B E I G R TANDARTS ZEIoogstraat 21Q ROTTËItnAAl DAGELIJKSCHE WNHULTEN van 9 tot 4 uur Onbereden Ie kl Eng Rijwiel voorzien van Weatwood velgen ge adel puilte banden alles linkscbe en rechtscUe draad snelle en gomakkeiyke gang wordt door plotsel ziekte voor den vasten prys van 7 00 OVERGEDAAN Brieven onder Ictt H K Bureau dezer TREKKING 17 MEI 1900 DER Vooruitga lis te EOTTEUDAM zjjn verkrijgbaar i 9S CKRT by A BRINKMAN ZN GOUX A Hoofdpryzen Een hecht sterk zeor soiled gebouwd PAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bospimnen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een fljn RIJTUIG met 1 PAARD Tbatny B Woaditbalifm in do roheele würeld bekend en geroemd Onovertroffen uuddol tegen nlle üO rit L Ht t e erHaaxzlekteii enz Imftmlig fïoowel ft 8 oolï uitwendig in bijna iilU zielctogeyalleu inet goed Kövolg a n te nendon Hr js per fluoou I 1 per post 1 115 Thliiry a Wo dtttalf bezit een alsnog ongekende geneeskraolil en heilzame werking Maakt ineeetnl elke pijnlijke en geraarrolle operatie gebeel overbodil Met deze zalf werd een 14 r oud voor un j enee$ll k rchonileii beentezwel en onlan en bijna DIS Jaar kaïikerlUden ireueieu itrengt genezing en erzBchting der pijnen bij wonden ont tekmgen enz van allerlei aard PrÜB per pot f 1 50 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker HENBI SliNBEB S Bokin 8 Anmterdam Wbit gno ileiiót il li t tl meu direct UM die Schutienapatheki lie A rHIKKHY lil Pregrad bol Uuliitecli OMterreich Gelieve proBpeotui te outlieden by h t CentrMl ltejiot beadeM Ktkia S Amstefdam e CS CS o o h s o SS Sn UViAlulGmIfaiui tCft v ricr2srH j 3iTiDEL i i JE3sr Kort overzicbt onzer FrUBoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van al 1 16 50 per 12 fless ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 MADERA S droog en zoet 18 12 VERMOUTH lo Turin 1 60 flesch u a V u o a o e s I BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC i 1 75 1 2 25 f 2 75 l 3 26 3 75 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 BORIDE TJX g 0 Per PI Per Ank 45 Fl I 8 S LISTEAC f 0 65 Nto 1 27 75 ag 5 CHATEAU VALROSE 0 75 81 3 St ESTEPHE 0 85 36 i St EMILION 1894 l 42 e PAÜILLAC 1893 1 26 53 o o u 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 r SAUTERNE 1 42 Si S ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 B Ö BOURGOGNE 1 10 47 t De flesschen zfln in de prgzen begrepen en Worden k 3 ets per stuk teruggenomen Bf elke hoeveelheid verkr gbaar by De Orina T CRCBAIS Gouda B w i f t i m i Dml Geneeah alg me n K nfaevo1en IMfMVnHnnMIMMB Met E r DlpLoma en Goud Bekroonde mTVTT fffTTHf f fllna l af A llP de meest krachtige en versterkende kin A W JN tegen fwakte VgmiKI fc ttivyyil zoowel bij kinderen als volwassenen gebrek aan eetluit Blechte aplJBVertering zenuwhoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorta en hare gevolgei QÜINALAROCHE FERRUGINEUX in het bijzonder tegen Bloedgebrek Bleekiucbt PRAÊPARATEN VAN kwalen Tan Krittachen leeftyd Verknjgbaai in flacons t f 1 90 en 1 pllf ö Q pa voedzaam ver8terkend aangenaam van smaak voor dagelijkschgeb uik V Ca alV vooral voor kinderen zwakken eii klieracbtlgc geetellen reer aan te bevelen AU geneeakrachilge drank bij stoornissen der spijsverteringsorganen en dlarrhée ook voor zuigelingen en kleine kinderen Pnjs per bus a Kgr 1 70 a H Kgr 0 90 H Kgr 0 60 Chemiich MAlL CiiSIrAI Speciaal voor Kindervoeding m bussep a KgT 0 90 zuivere ITICIROU I R 1 y j g j q q t Kgr 0 2B AcfhtnSI ÏOSfP Aff rooken eener halve Cigarette is voldoend terbestnj wti ll i g an e hevigste aanvallen van Asthma etc In doosjes A f 0 80 en 0 60 HZZ i Tamarinde Rnnhnrm fruit purgatief tegen vwitopping Aam beien Migraine Congestiesctc vooralookalslaxana voor kinderen liewijïen de Tamarinde Bonbons van KRALPI I lEN HOLM belangrijke diensten daar de vorm voor het kmd begeerl ijk en de smaak aangenaam Pnjs per doosje ƒ 0 90 en 0 60 alrtlSolfaPaG SIlAG algemeen erkend als het BESTE huismiddel T J Verkoudheid en KeelpIJn het w L een al moplossend en verziichtend middel by uitnemendheid uitsluitend in □ fleschjes verkrijgbaar Prijs 0 20 per flesdije Ve f raépat ttigttéltin waanop lU naam ApotMêkert en üroffüleif ifiar bij fte meeti KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST Akiyii ltn ran UtA£P£LI£H ft HOLM te Zeist tijM alten foorgten ra MandletkentHif en rtrlrijgbaai Voedings Eiwit 1 Kilo Vopon heeft evenveel voedingswaarde als 5 Kilo best nmdTliMiota f 180 200 iicren Trouou wordt in liot lichaam onmiddelrk tot spierweefsel an bl 4 ooffeiet zonder vet te vormen Tropon heett by dereceld nebrulk eeoe bednMeode tMMuune 111 krachten ten gevolce toowel by rezonden als by zieken en kan aan all vr tn tut icevoeiid worden loader daarvan den smaak te bederven Door tea attant li eo prya van Tropon kan iedereen het zlcb verBchaffen Vftrkrycbaftr fe l avatliskari drofflatan an all Il wtak U ta Oeneranl Agenten toot Nederland en Eolonlea Ikoost Oii 8 van der Xeyé Botierdam ADYERTENTIDI in aUe Couranten worden aang enomen door het Adverteiille Bureaii van A BHI KMA ZOOI te GOUDA Een AFSCHRIFT is voldoende tQoedkoopste sn soUedst adres voor Vervoer van Inboedel toowel bitiuen ala haite de sUd met gesloten wagetts A GRAVESTEIJN Bleekerssingel 287 Alle teordt tegmt TranspoH nehade vetmeberd PaiN ExpelUr O Dartig jaa wonlt dit middel nMK vanaasa n d anooea ala p aüUands iBim Ting uD wand tana Rbciuuitiak Jieh tTariÉong nii pqa mg I ia dn Dtt ba HoiamKldiantdan dal vtoT ook ia dMi Tartraawaa Kan latte op hat tabriakainatk rAnlcai Adn 7fio BWai fl in da rneaata apothakan Ta Amatordaia bil üloUi Oéban vas T117U an Saaden T f 3J l t tltCi itttitian len biedehei qeluk de band Hoofdprijs KOO OOO Mk De prijxen zyn door den staat gegarandeerd Uitaoodlglng tot deelneming la de Kansen ran de door den Staat liamburf gewaairborgde groote Qeldloterij waarin zeker 11 MiUioen 349 325 Uark gewonnen moeten worden Premie v 300 000 Mk pr a 800 000 Mark pr a 100 000 Mark pryt a 76 00 Mark 1 prijs a 70 Ono Mark 1 prijs a 66 000 Mark 1 pr a a 60 000 Mark prijs a 56 000 ark prijz a 50 000 Mnrkl prijs a i 000 Markl prijs a 30 000 Mark prijz ft 20 0 O Mark 1 De pryzcn van dese veel voordeel biedende Ueldloterij die vol enaliet plan slecbta 118 000 loten bevat zijn de rolgendo l e hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark ïBpr a 10 000 Mark 5fl pr a 6 001 Mark 108 pr a 8 00 Mark S06pr a 8 000 Mark filïpr B 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40 pr a 900 Mark 140 pr a 2011 Mark 85963 pr a If Mark 9 pr a 184 104 100 y4ölpr a73 i ai M totaal 5v u6 prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark BO 00 stijgt in do Se kl tot 56 000 M in de e tot f0 000 M xn de 4e tot 65 000 M in da e tot 70 000 M in de Be tot 76 O0 Mark in de 7 e tot 200 000 Mark en met de prem e van 300 000 M event tot BflO OOO M Voor de eerste pr btrakking die onioieel is vastgesteld koat een f ehee origineel lot slechts GuUl S 50 een half orimnecl lot sleclits Guld l 75 een kwart origineel lot sleolits Guld O DO De ittleggetden voor de vol tende klassen zoowel als de juiste lijst der prezen wonlen aangejteven in bet offioieele trekkingsplan voorzien vnn bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lot rij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaata gebad hebbende trekking de offii ieele trekkingslijst De uitbetaling en veraending van de prijzen geschiedt door mij en direkt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding jar Iedere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rembours ftf Men wende zïoh dus mat de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 24 Mei e k met vertrouwen tot Samuel Heckscher Senr Bnnlïier en WiBselkfttitoor in Hamburg Duitsubland Wie Beker tün wu d Ecbte fÜkel CaCae t otTugsn IMunenpsteld eo na T la ftabuaiogm la den handtl gekomen ondn óm nam dei uUrinden Dr Uiohaelll larfMidigd tf i bwl mililnwi is hat mnldbelOHBd étabbliHeiuat tu Qebi Btdl wwdk t Ksolen tltohe DrTDiel2 eDf Eikel eacao la viirlcnitQO boiMn Hea Skkl OMao b BMt aatlk gikMkt n MO B im nade dimkiwr 4 nlqkich gabmik een t t t poder voor een ksp Choo ii4 g neeekneküi dank bfj gnA tu dlarrliee ilei ta met water to g e hid taB Verkrjjgbev bQ de Tdiwiiiili 8 HApothakara u Vt Ka V IteL 1130 öTo nss amwi l tW t i m ree tJk tmt had Juli latlaiikMl Amsterdam KelTtiitnet IDS yl u HM t t nMuhiillliltiH ta k inakMjrkitaroMnMddnocliMne an vooral domaa ao Kladaf Mkoanwatk bdaAfpraUWTUiC M milvfcC run Rnth S r 14 Mm laHi Qa op naam an Mkkkaoiatfc Vfritrnaaar by hmtm WWwllwt himiMWMk laualwtoa iaa rtwi wi 8 iw t l irt r w tvHmvM Mtl tm Gouda Druk van A BRINKMAN 4 Zn iiuUeulandscli Ovcrzlcbt Het otficieele oorlogsbulletin uit Pretoria gedateerd 1 Mei meldt De lederalen hebben den 28sten April negen man en tien paarden ten oosten van Thaba nchn gevangen gemaakt Den 30sten April kwam een bereden corps Engelschen in de buurt van Brandfort De tederalen vielen hen van twee kanten aan De Engelschen trokken terug Twee burgers ajjn licht gewond er zjjn elJ gevangen gemaakt Volgens een ander bericht waren de Wakkerstroomen Ermelo commando s dien dag bjj Brandfort in een schermutseling gewikkeld Er werden ell Engelschen gei angen genomen De vfjand liet negentien doeden in het veld onder wie kapitein Liddy De federalen hadden slechts enkele gewonden Gisterenochtend zjjn de Engelschen bjjVeertienstroomon weer een hevig bombardement begonnen V Lord Roberts seint Generaal lan Hamilton heelt den Isten Mei een aanmerkelijk succes behaald Hü heeft den vijand uit een sterke stelling fe Houtnek verdreven met betrekkelijk klein verlies De Boeren verspreidden zich in oo tel ke en noordelijke richting Zesen twintig gevangenen vielen in banden van de Engelschen onder wie een commandant en zestien andere gewonden Hamilton staat nu te Jaoobsrust waar hg een dag vertoeft om zijn troepen na de zevendaagsche gevechten te laten uitrusten De vijand erkent dut hiJ twaalf doeden en veertig gewonden had waarvan 21 tot het vreemdenlegioen behooren De Russische aanvoerder van hetj legioen Maximof is gewond De Dnitsche luitenant Zünther is gesneuveld Ook zjn er twee Fransc ien onder de dooden De Engelsche bladen zijn zeer ingenomen met de nieuwe behandeling van de Vrijstaters door den uit zgu humeur geraakten Roberts De correspondent van de Times seint verrukt dat al de paarden der Boeren in beslag genomen zijn en dat dit meer uitwerkt en veel gemakkelijker is dan ontwapening Dat is volkomen waar maar de vraag is welke verbittering dat wokken zal onderde Vrjjstaters en wat er op deze w zp terecht komt van de vroeger door de Times verdedigde ieer dat de Hollanders in Afrika zoo moesten behandeld worden dat er uit de Engelschen en Hollanders éen natie groeide De behandeling trouwens die de Hollan FtViLLE lOX HAlVrJ TOCHT Naar het Fraosoh 5 Philippe luisterde niet meer maar vloog naar Clara s kamer Clara lag op het bed uitgestrekt met hatfgeopende oogen en nog steeds tintelende van de koorbt PhiUppé kon gerust naderbij komen want zij was toch niet in staat zijne tegenwoordigheid op te merken Uaw mond scheen te glimlachen doch lij was buiten bïwusjzijn Hare handen gloeiden Na de ongewone opwinding van den vorige 4 g ep nacht was zij nu vervallen in eene volkomen gevoelloosheid thdippe schreet aanst nda om den bekwaamsten geneesheer uit Besan n wien hij een rijtuig tegemoet zond Tegelijkertijd zond hij een kort bericht aan mevrouw Beaulieu Hij ging nu aan bet hoofdeinde van Clara s ledikant zitten eti verdiepte zich in angstige overpeinzingen Zou haar leven in gevaar ïijn Zou zg moeten sterven en zou daarmee alles zijn afgetoopen Het was duidelijk te zien dat 2ij hevige smarten leed Ku eens zuchtte zij klagend en dan weder begon zij te ijlen hetgeen allengs scheen toe te nemen Philippe Derblay voelde bij dit hartverscheurend chouwapel al zijne gegronde redenen tot toom ders in de Kaapkolonie zelf van de Engelschen ondervinden is beneden alle kritiek en kan niet anders dan eiken nationale haat aanvuren Zoo nu en dan komt er iets van aan het licht Zoo leest men in een brief uit Aliwal Noord in Ons Land Het zou boekdeelen vullen zoo ik u alles vertelde Het laatste is dat gedurende de gepasseerde veertien dagen einde Maart velen van onze voornaamste inwoners gevangen genomen en in den tronk ziJn gestopt Toen een hunner gearresteerd werd vroeg hij op wiens last dit gedaan werd en de officier antwoordde op last van majoor Crewe Geen beschuldiging werd gemaakt ook was er geen lastbrief men moest maar tevreden zijn Een hunner werd op zijn plaats opi 12 uur s nachts gearresteerd on moest zgn arme vrouw die aan beroerte leed alleen laten op een eenzame plaats drie en een half uur van hier zonder oenige bescherming Dat is de Britschc hn naniteit Deze man was de laatste drie maanden op zyn pluats gebleven maar ging oin zjn geweer op te geven toen hiJ van de proelamatle hoorde Hij werd gearresteerd on zonder voedsel voor 24 uur gehoaden omdat hij aan ee igen der troepers die hem beschimpten en hem ondervroegen had gezegd dat hvj gekomen was om ziJn geweer overfte geven en niet om de vragen van een ieder te beaatwoorden Een der officieren zeide aan hem dat hij lust had om hem dood te schietqn en dat hiJ een riem om zijn nek behoorde te krijgen achter aan een wagen te worden vastgemaakt en aldus in Aliwal binnengesleept moest worden Omtrent 15 der voornaamste inwoners zyn reeds in de gevangenis en ziJ weten niet op welke beschnldiging behalve dat zij rebellen zjjn Gisteren vertelde de magistraat aan een der vrouwen dat het misschien zes maanden zou duren vóór een voorloopig onderzoek zou worden gehouden Dat kon toch niet het geval ziJn P Het zou veel beter voor de Eegeering wpzen om te ti achten de vriendschap der bewoners alhier te winnen dan om hen tot vijanden te maken Als men deze en andere verhalen van dien aard leest dan kan men begrijpen dat de ïransvalers en Vrijstaters liever zich doodvechten dan weer onder de Engelschen te komen V De Gazette de Saint Pétersbonrg acht thans het oogenblik gekémen om vredesonderhandelingen aan te koopen Het Enssische blad dat beschouwd wordt als vaak de meening van Russische regeeringskringen tegen haar verdwijnen Otbchoon hij andera nooit bijgeloovig was of aan voorteekenen hechtte kon hij nu toch de overtuiging niet van zich afzetten dat wanneer Clara dut gevaar te boven kwam het voor hem een teeken moest zijn dat alles goed zou eindigen en hij toch nog gelukkig zou worden Zijne liefde voor haar was niet verminderd ondanks al het grievend leed hetwelk zij hem had berokkend ja misschien zelfs daardoor nog aangewakkerd Met deze gedachten vervuld bracht Philippe twee uren achtereen in dezelfde houding door twee uren die zeker de pijnlijkste en verschrikkelijkste waren welke hij ooit had doorleefd Gelukkig kwam de komst van mevrouw de Beaulieu en Octove hem eenige afleiding bezorgen H t was hem alsof hij nu ten minste voor een gedeelte zijner verantwoordelijkheid werd ontheven De markiezin was natuurlijk diep geschokt door hetgeen zij hoorde en zag doch zij liehield voor het uiterlijk hare gewone kalmte zoodat haro tegenwoordigheid voor Derblay een ware zegen mocht heeten Zij slaakte geene wanhoopskreten en barstte ook niet in tranen uit gelijk zoovele andere vrouwen zouden gedaan hebben Met kieschen tact vroeg ztj haren schoonzoon eenige noodzakelijke inlichtingen en bepaalde zich voor het oogenblik tot eenige raadgevingen van algemeenen aard die hoofdzakelijk neerkwamen op rust en voorzichtigheid Octave die vol ongeduld en ongerustheid was had aanstonds een paard laten zadelen en was den dokter in haastigen draf tegemoet gereden Tegen den middag kwam hij met den dokter terug Deze een bijzonder bekwaam en ervaren weer te geven zegt Met het oog op zijn tradities en zijn positie als groote mogendheid kan Engeland juot direct in onderhandeling treden met de Boeren Hejiublieken En zijn eigenliefde zal het beletten de hand te reiken aan tegenstanders die het niet als geiyken beschouwt Doch juist deze overweging zegt het Eussische blad moeten in Engeland den wensch doen ontstaan den schijn te redden door te doen meenen dat het toegeeft aan een onvermpelgke noodzakelijkheid en dat het tegen ziJn zin gedwongen wordt om vredesonderhandelingen te openen Dit doet ons geloovcn dat Engeland thans geen aanbod tot bemiddeling zou afwezen als een officieuse pressie van eenige zpe op dit oogenblik werd uitgeoefend Het is jammer dat het Russische blad niet vertelt op welke gronden het dit geloof baseert Na de besliste verklaring van lord Salisbury op hot aanbod van president Mc Kinley zou men eer geneigd zijn te meenen dat Engeland nog steeds elke poging tot interventie beschouwen zal als een onvriendschappelijke daad In het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden is het ontwerp tot het aanleggen van het kanaal van Nicaragua aangenomen Tevens is daarbü bepaald dat de Vereenigde Staten de zorg zullen hebben voor de bescherming van dat kanaal en maatregelen zullen moeten nemen voor de verdediging Waarin die maatregelen zullen moeten bestaan is niet duidelijk nu de bepaling dat daarvoor fortificaties moesten wordeu aangelegd uit het ontwerp is vervallen Merkwaardig is zeker hetgeen bü de beraadslagingen over het ontwerp over de noodzakelijkheid om het kanaal te kunnen verdedigen werd in het midden gebracht De afgevaardigde Shakleford een der leden van de kanaalcommissie zette in een redevoering uiteen dat het aanleggen van fortificaties noodig was met het oog op Engeland Hij zeide Het vertrouwen door eenige hoeren nitgesproken dat Engeland en de Vereenigde Staten nooit met elkaar in oorlog zullen komen is geheel onverdiend De belangen van Engeland en de Vereenigde Staten staan vijandig tegenover elkaar Wij zullen vertrouwen Rusland Duitschland en Frankrijk maar wij zullen nooit Engeland die oude roovernatie kunnen vertrouwen op zee Als wij het Kanaal niet versterken zal Engeland wel zorgen er de controle over te krijgen zoodra het meent dat dit in overeenstemming is met de Engelsche belangen Zulk een meening in het Parlement der medicus constateerde terstond ijlende koorts Hij bchudde bedenkelijk het hoofd en zeide Hevig geschokt Zeer ernstig geval Haar zenuwgestel moet buitengewoon geleden hebben wy moeten onmiddellijk om ijb zenden en om twaalf bloedzuigers Suzanne gaf een wenk aan Bngitte die ijlings wegliep om het verlangde te halen Met schrik aanschouwde het goede meisje Clara s hooggekleurd gelaat en vaalbleeke lippen Phdippe die zijn zuster niet had hooren binnenkomen werd nu op eens hare tegenwoordigheid gewaar Hij wendde zich tot haar met tranen in de oogen en reikte haar dankbaar de hand Ook hij had in die laatste vieren twmtig uren te veel van zijn zenuwgestel geeischt en het was niet te verwonderen dat zijne aandoening hem te machtig werd Suzanne poogde hem te troosten en zeide zacht Gij moogt den moed niet opgeven wij zullen onze uiterjite krachten inspannen om haar te redden Zoolang ZIJ aan onze zorg is toevertrouwd zal daaraan niets ontbreken Philippe echter verzocht haar hoeveel opoffering het haar wellicht mocht kosten gedurende eenigen tijd weer naar hare kostschool te willen teruggaan Hij had Clara in ha ir ijlen telVens den naam hooren noemen van den herto de Bligny dien zij dan met de bitterste verwijtingen overlaadde Ook zijn eigen naam kwam meermalen over hare lippen doch steeds met de hefttgbte betuigingen van angst en vrees Was het voor Philippe reed verschrikkelijk dit alles te moeten aanhooren het was voor hem een reden te meer om te zorgen dat Suzanne niets V S nitgesproken is wel kensclietsend voor de goede verstandhouding tusschen Kngeland en do Groote Kopubliek Verspreide Berichten Fraskeuk Het vierde slachtoffer van het ongeluk in de Salie des FStes op de tentoonstelling is eergisteren overleden Alle vier de schilders die door het breken der stelling vielen zijn dus dood Tengevolge van de instorting van de brug over de Avenue Suffren ziJn gisteren aJle bruggen op het tentoonstellingsterrein geprobeerd door die eenige uren achtereen te belasten met het dubbele van het maxiraumgewicht waarop zg berekend zijn Allo bruggen doorstonden de proef Eergistel en is de Tentoonstelling bezochtdoor 84 000 personen het geringste aantalsedert de opening Het paleis van Italiëen het paviljoen van Denemarken zijn gisteren geopend Men schat dat door vreemdelingen tttdens den duur der Tentoonstelling te Parfls een bedrag van 4 milliard francs zal worden verteerd In 1889 bedroeg die som 2 300 millioen francs DUITSOHLAS De Fransche regeering heeft hair gezilnt te Berlijn De Noailles opgedragen den keizer de gelukwenschen van president Lonbet en de Republiek aan te bieden bij de meerderjarigvorklaring van don kroonprins Te Breitenworbis zijn 10 woonhuizen en 2 j andere gebouwen door brand geheel vernield 6 andere met stallingen en schuren werden ernstig beschadigd Een groote hoeveelheid vee kwam in de vlammen om De torpedoflottielje is eergisteren te Dusseldorf aangekomen en gisterenmorgen naar Keulen vertrokken Enoeland Te Huil hebben 600 dokwerkers bet werk gestaakt zjj eischen loousverhooging De Daily Express zegt te weten dat koningin Victoria het volgend Jaar weder 6 weken naar Ierland zal gaan Spahjb Bij de 1 Mei betoogingen hebben groote troepen stakers de trams en en een fabriek met steenen geborabar ieerd Do gendarmes joegen de betoogers met de sabel uiteen en arresteerden or G daaivan zou vernemen Het jonge meisje was bitter teleurgesteld n zij weder moest vertrekken doch schikte zich als altijd naar den wil van haren broeder Zij vertrok naar Besan on begeleid door de trouwe Itngitto Philippe had dus wederom de zorg voor de geliefde zieke voor ztjn eigen verantwoording Het Koortsachtig ijlen duurde nog altijd voort Te vergeefs had de dokter de jonge vrouw reeds herhaalde malen bloed afgenomen Zij bleef nog evon koortsig en gejaagd Haar gelaat was ichtbaar vermagerd Het luide spreken was intusschen langzamerhand overgegaan in bijna onhoorbaar fluisteren doch even onsamenhangend en verward Slechts ééne gedachte aan de werkelijkheid ontleend maakte aanhoudend het onderworp uit van hare overigens zoo fantastiiiche droomenjen Zij wist dat terwijl zij aan haar ziekbed gekluisterd lag het huwelijk van Athtïnais en de Bligny zou gefloten worden Kn door die wonderbaarlijke helderziendheid welke zoo vaak bij koortslijders wordt opgemerkt had zij zelfs het bewustzijn van het oogenblik waarop Athénais Moulinet in statige pracht en met bloemen overladen de trappen van de Madeleide als bruid betrad Clara ontwaakte toen voor een korte poos als uit een hangen droom en zeide zeer bedaard ifOp dit oogenblik wordt hun huwelijk voltrokken en voor mij is het tijd om te terven iTordt vervolgd