Goudsche Courant, zaterdag 5 mei 1900

6 80 84 7 4 8 18 07 6 86 6 48 8 18 08 7 04 8 18 8 1 8 Italb Het heet dat de paos er reed in geslaagd is een verzoening tot stand te brengen tnsBchen koning Leopold van Belgié en gravin Lony y aartshortogin Stephanie van Oostenrïk en dat zeer spoedig een ontmoeting tnsschen vader en dochter zal plaats hebben BINNENLANPT Te Deventer wordt tusachen do kiesvereenigingen Waarheid en Recht en Deventer die beide bjj de Liberale Unie z jn aangesloten en d3 jVulkspartg die op zich zel staat samenwerking gezocht voor het stellen van een candidaat voor de Tweede Kamer In een der plaatselgke bladen vinden we een door 19 doctoren onderteekend manifest aan de kiezers waarin zg met klem de aandacht vestigen op de groote wenschelijkheid dat een medicus in dat college zitting neme een element op het oogenblik daarin afwezig In het bijzonder met het oog op do aanhangige en te verwkohten wetsontwerpen op hygiënisch en sanitair gebied met name woningwet gezondheidswet drankwet toezicht op levensmiddelen vee on vleeschkeuring tubercnlose vervailing der openbare wateren geneeskundige armenverzorging beströding van besmettelpe ziekten fabriekshygiëne enz achten zfl het van zeer groot belang een deskandigc in onze volksvertegenwoordiging plaats te zien nemen Het manifest is door een groot t antal doctoren onderteekend de Bock P E Goudschaal en W B J Duycker de luit kolonels K F A van de Wall en F H A Sabron en de majoors A J Vetter J J L Geel en J J Wieringa Voor het akto eiamen lager onderwijs gisteren te s Gravenhage gehouden is 0 a geslaagd de heer J Tensen te Waddinxveen TlBVCOSriliMES VAN OH Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOQDA Iflephaita u 1Ê Posterijen en Telegraplile Vacante directies Postkantoor Gulpon Jaarwedde f 1500 en vrije woning Pensioengrondslag f 17 0 Borgtocht f 5862 reecl Post on telcgraafkantoor Weesp Jaarwedde f 2200 en vrgo woning Pensioengrondslag f 2 500 Borgtocht f 12695 reöel Post en telegraafkaiitoor Kralingscbe Veer Jaarwedde f 1800 en vrije woning Pensioengrondslag f 2050 Borgtocht f 4794 reèel Post en telegraafkantoor Veenendaal Jaarwedde f 1800 en vrge woning Pensioengrondblag f 2050 Borgtoclit f 3760 reéel Ofschoon aan de ambtenaren van de beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om ziob aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Kon besluit van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambteriaron voor de bovengemelde vereenigde directies den voorrangSollicitaties in te zenden vóór 20 Mei a s Naar De Fabrieksbode mededeelt heeft een groot industrieel te Parjjs het voornemen voor het personeel der petroleumbronnen welke hy in het Noorden van Italië bezit sociale instellingen in het leven te roepen ongeveer op de wjze waarop dit door den heer Van Marken te Delft is geschied Bedoelde Fransche industrieel heeft den heer Van Marken verzocht iemand aan te wÖzen die in staat en bereid zou zgn ter plaatse d i in Firenzuola d Arda een klein dorp met ver van Florence te bestadeeren wat gedaan zou kunnen worden en aan te geven op welke wijze de wensch van den induïtreel het best zou kunnen worden vervuld Dr Eringaard heeft nu die taak op zich genomen Sedert 1 Mei is het nieuwe station te Hillegim in gebruik gesteld zoodat de halte Hillegom en het station Hillegomraerbeek tot het verleden behooren Het station is zeer practisch ingericht terwijl zich op het emplacement ten gerieve van den bloemenhandel in die streek groote loodsen als opslagplaats bevinden Sinds de laatste opgave van de namen der toen bestaande 40 afdeelingen der vereeniging Volkswoerbaarhoid zijn er nog de 24 volgende bijgekomen zoodat het aantal afdeelingen thans Ö4 bedraagt Die 24 nieuwe afdeelingen zijn Ermelo Alphen a d Eijn Haaksbergen Voorburg Biervliet Leur öaanderon Wonbvugge Wageningen Waal Directe Spoorwegverbindingen net GüUDA ZomerdleBSt 1900 Aangevangen t Mei Tüd van Greenwlck f8 88 S 1 87 r8 08 8 48 4 89 4 t4 6 88 8 18 1 88 7 48 8 14 8 17 8 88 4 10 0 lO l 10 40 11 47 18 88 1 l l 4 3J 10 1 li 8 48 8 m 6 87 6 4 6 88 7 47 8 07 s 8 18 85 1 0 10 48 11 88 1 68 8 10 M8 1 4 0 S 0 88 8 40 8 60 8 8 08 9 18 19 9 88 9 87 10 88 lO sé 11 08 U 18 11 80 9 83 40 10 18 10 88 11 8 Ooad 8 88 T ll 7 88 8 81 M ordraobt door 7 13 SiauwnVerk 7 88 CtpeUe 7 86 aotlerdan M 88 7 44 aottordamD P 8 84 Eotttrdam B 8 09 9 08 AU n 1 eo J Uu Bil tul flen Op deie tniium lijii ZoudiJ MmuUg n Obidag iilittnka ntooilUjilUi toor 8 8 H Terhjgti l n talm ffMUptji B HolUiiaiAe Spw L Bitf inihaol tiwji 0TTÏKD JI 90BDA Ti 18 48 U S 11 81 11 41 II IO 7 88 Botterdun Beun Rotterdam D P fiotterdun M Oapelle Niauwerkerk Hoordraalit ftouda 7 06 lO H 10 88 10 88 10 48 r 10 4 11 68 IJ OB 18 81 l Sl i AU 1 M 8 kl eitn Mdo ItenlUtW p du loop ku irt g k l w gto J H lh i it ipo J fcir pFlea ll wüi n 8 Oia gu to W r Ml 7 88 8 80 6 07 6 41 6 61 04 10 8 88 4 41 4 88 8 01 6 11 6 17 7 8 7 4 8 84 8 04 00 8 10 08 SOUDA DENB 8ti Ttm 9 18 10 00 10 1 10 8 11 88 18 18 M 18 68 1 68 8 88 8 48 4 1 4 80 8 86 4 8 18 7 üü = ijT ïi 48 10 88 10 4 U 4 l 0 18 46lk i 4 8 01 8 J 9 17 6 8 18 ► 8 84 V 8 S8 € P 8 48 41 10 1 Goud 1 1 l ïeTanh Moaie 7 88 8 88 SoatermaerZeg 7 8 08 VoorbuK 7 68 14 HlMjeT 7 8 9 08 9 1 9 87 10 8 10 64 11 11 1187 M Hag 6 8 4 0 7 U7 8 8 8 6 03 4 10 1111 86 11 86 l Jo 1 80 8 0 8 0 4 4 0 4 80 6 8 8 88 7 1 7 48 10J8 Voorburg 6 88 v g rf Il I l sO O ♦ l S iV n 7 78 7I M7 18 = 1 80 loll S M 1 6 18 08 18J4 8 18 8 0 8 87 4 87 4 47 6 18 6 4 7 08 8 88 8 4 i 10 6 fl H oi rikrt i dl Ie 8 V m atit WUl B O U I A 1 NSTODAU rin talB loalk 8 8 11 8 8 IS 10 86 lO S 18 08 1 88 8 48 8 88 i 4 48 8 16 8 48 81 O i U 87 10 86 11 07 llut W 8 01 8 88 M 10 11 00 18 48 18 67 8 0 8 8 4 16 4 SI 8 88 8 44 9 8810 8 1 0SU47 t OO lAauLC 8 1 9 13 87 10 88 11 811 08 1 10 8 84 8 86 4 80 8 18 6 0 68 10 60 11 1 18 08 18 1 i 4 88 8 88 8 ioudiu Uudaw Wo d Utraoht 8 11 80 8l7 H 1 f 9 18 8t 1 18 8 87 1 8 80 8 10 8 84 4 48 81 7 0 8 10 8 8 4 1 H 84 4 7 80 8 18 8 4 So 9 4 11 80 18 41 1 0 8 l 8 8 8 4 0 8 7 8 8 8 40 10 08 ouda 7 0 7 81 8 18 07 1 18 10 84 18 11 8 88 8 88 4 18 4 84 6 47 7 84 8 0 ll 10 87 11 88 10 14 08 8 80 4 08 4 48 6 8 ii 7 0 7 88 9 00 36 10 0 10 48 7 84 18 11 07 S 8t 18 68 7 47 8 1 80 10 10 10 8 11 88 18 08 1 8 8 6 07 4i 8 0 87 10 88 11 66 18 87 J 4 8 8 88 88 8 17 10 41 1 86 4 4 88 f tracht Woerden Uudev loada 6 4 7 0 8 7 r iM 9 74 78 Um 11 7 U U iViVsj S 8 4 4 8 80 J8 7 84 7 4 8 8 4I 10 07 1 11 8 dijk GrOede HellevoetslnU Purmerend Zaid laren Nieuw Pekela Etten Dokkum Krommenie Hoogeveon L tiravenhage öilze Hijen Texel Heemslede Bennebroek Naaldwijk Het Museum van Kunstnijverbeid te Haarlem werd gedurende de maand April bezocht door 1098 belangstellenden terwijl uit de aan het Museum verbonden Boekerg 110 boeken plaatwerken naar verschillende plaatsen van ons land verzonden werden Van de Boekery is de nieuwe cfïtalogos gereed de beoefenaars der verschillende kunstambachten vinden hierin de meeste uitgebreide gegevens zoowel wat betreft de ruime keuze van modellen uit vroegere tijdperken als van de hedendaagsche stijlrichting alsmede boeken die betrekking hebben op de kunstgeschiedenis de ornamentleer en de techniek der verschillende bewerkingen terwgl deze boeken alle gratis worden uitgeleend Het Heglement kan worden aangevraagd biJ den Directeur van het Mnsenm van Kunstnijverheid den heer E vonSaher Het vertrek van het Gezantschap der Zuid Afrjk Republiek Het was een zoele Meidag Veel geestdrift en veel drukte beorscbte er in de stad bij het vertrok van liet gezantschap Verscheiden ingezetenen hadden de drieklenr uitgestoken en de halve stad maakte gistermorgen aanstalten om het driemanschap te begroeten of uitgeleide te doen Woensdagavond waren de gezanten met hun Secretaris de gasten van den heer A G KröUer aan den Haringvliet Daar de serenade van de Nederl Oranje Vereen niet door ging bleet men niet achterwege om de gesanten hulde te bewijzen en zoo had zich eerst voor het Maashotel en later voor het huis van den heer Króller een talrijke menigte verzameld die de Transvaalscho en Vrijstaatsche volksliederen uit volle borst zong Groot was de geestdrift toen de heeren zich vpor het raam vertoonden en de hoer Weisels de menigte bedankte Tot aan het iMaashotel werden zj bj vertrek warm toegbjuicht Gistermorgen bezochfen de gezanten eenige inrichtingen dezer stad o a de Diergaarde Des middags werd op de feestelgk versierde Plaats van den Doele door het Gezantschap tot 3 uur receptie gehouden Aan wezig waren civiele en militaire autoriteiteii der stad de besturen van de afd der Ned ZuhlAfrik Vereeniginb van het Alg Ned Verbond kerkelijke deputaties en afgevaardigden van tal van vereenigingen met dames De receptie was zeer druk bezocht en werd opgeluisterd door koornummers der Chr Zangvereeniging Excelsior Leerlingen van het Gymnasium der H B S en lagere scholen brachten eveneens een hnldebetoon waarbg het niet ontbrak aan kransen en bloemen Dat het Transvaalsche volkslied uitbundig werd toegejuicht behoeft geen betoog OOCBl ll 9 18 18 11 10 18 84 18 44 10 88 ll e 11 88 10 18 t68 t 18 9 47 7 4 8 8 ii 1 1 T R ï C U r i T 18 81 8 16 8 1 8 88 8 40 8 8 1 0 8 08 8 4 i O l D 110 14 10 8 18 00 11 1 11 84 10 4 11 47 18 8 Door de leerlingen van het Gymnasium werd een souvenir aangeboden bestaande uit een aantal fotografieën van haven en stadsgezichten van Rotterdam Tal van toespraken werden beantwoord Te circa 3 uur was de receptie afgeloopen en Tertrok het Gezantschap in open rijtuigen gevolgd door tal van rgtuigen van den Doele naar het stoomschip Maasdam langs Del Bche Poort Gondsche Singel Oostvest Nienwebaven Noordblaak Leuvehaven Boompjes Maasbrug Wilhelminakade Allerwege werd het door een talrijke menigte begroet maar grooter nog was de ovatie op het terrein der Hol and Amerika Iijn Daar stonden de Kon Zangvereeniging Botte s Mannenkoor de muziekcorpsen der Scherpschutters en van Excelsior en waren aanwezig tal van deputaties en een groote schare om de gezanten uitgeleide te doen Hoog weerklonken de Iransvaalsche Volksliederen en het Wilhelmus indrukwekkend was het atscheidslied van Rotte s mannenkoor en treffend was het afscheid toen eindelijk de Maasdam onder een driewerf hoezee leve Transvaal vertrok Voorzeker is aller en ook onze wensch dat de zending van het Gezantschap in Amerika een gunstig resultaat moge hebben Het Haagsche Dagblad verneemt uit goede bron dat het buitengewoon gezantschap der ZuidAfrikaansche Republieken voor zgn vertrek uit deze stad tot het volk van de Vereenigde Staten van Amerika langs telegraphischeii weg een manifest heeft uitgevaardigd dat het doel van zijn komst in het nieuwe werelddeel uiteenzet en verder betoogt dat Engeland de wereld omtrent zijn drijfveeren tot dezen roofkrijg als omtrent de houding en bedoelingen der Zuid Afrikaansche Republieken schandeli k heelt misleid Ken natie herboren uit en door de vrijheid ontkluisterd van de ketens waarin GrootBritannië haar gekneld hield hoe zal die gelaten kunnen aanzien dat een vrij n vreedzaam volk onder onware leuzen door den Brit wordt vertrapt n aan de ijzeren ketenen wordt geklonken Het manifest dat den geest van het bovenvermelde ademt wordt door middel van de Amerikaansche Pers aan de natie der Unie kond gedaan Gemengde Berichten Een der lezers van het Hbl schrijft aan dat blad I t6 8 04 1 88 8 84 i 4 48 1 8 i OS 8 09 8 4 rS 8 48 4 08 4 34 4 44 4 81 6 8 07 11 07 81 710 i 8i 7 8 7 00 7 4 8 48 10 87 10 61 8 48 1101 8 I1 88 11 44 Twee kindermeisjes liepen Woensdagochtend met een sportkar en een jongetje op het Bleekpad te Hilversum toen een rijtuig voorbijkwam waarin eone dame met twee kinderen zat Even daarna vindt een der kindermeisjes eene portemonnaie die bij onderzoek bleek ongeveer f 70 en een gouden ring te bevatten Vermoedende dat de beurs wellicht door de dame in het rijtuig verloren was rent zij het rijtuig na doch wordt niet opgemerkt niettegenstaande eenige andere personen ook nog riepen stil te houden Bg haar kameraad teruggekeerd liep het meisje met deze over het geval te praten toen zg eensklaps ziet dat het rijtuig terugkomt Het meisje biedt de portemonnaie aan de vermoedelijke eigenares die angstig uit het rijtuig keek aan Deze rukt de beurs nit hare hand en geeft don koetsier last vlug weg te rijden Een hond die het paard hinderde een slag willende toebrengen gaf de koetsier de eerlgke vindster een flinken striem over haar wang Dit alhoewel niet als zoodanig bedoeld was de eeaige dank of belooning die het meisje kreeg Op de Electrische drukkerij werken in plaats van 80 man zooals vroeger nog maar 6 man De Telegraaf kan dus slechts met kunst en vliegwerk worden samengesteld Gisteravond verscheen een Buitengewoon Dagblad voor de geabonneerden van De Standaard en Het Nederlandsch Dagblad Het bevat ééne hladzgde met nieuwstgdingen meerendeela oudbakken nieuws oud zetsel en èéne pagina advertentiet Ook de Tijd kan slechts met halve kracht werken De Nederlandsche Kerkbode zal wegens de werkstaking deze week niet verschjnen Op enkele drnkkerijen worden de zetmachines bediend door Engelsche werklieden Eergistermorgen hervatte op de Elektrische Drnkkerg te Amsterdam J P van Blijenburg het werk terwijl de staking daar nog voortduurt De afdeeling Amsterdam der S D A P nam nu gisteren de volgende motie aan De afdeeling Amsterdam der S D A P vernomen hebbende dat haar lid J P vanBlgenbnrg ala onderkroiper is opgetredenbtj de staking der typografen spreekt haarernstige afkeuring over deze persoon uit verklaart hem onwaardig nog langer alslid der S D A P te worden geduld enontzegt hem bij dezen het lidmaatschap der afdeeling Het V In de gister te Amsterdam gehouden vergadering der bindersvereeniging Samenwerking werd een motie aangenomen waarinafkeuring werd uitgesproken dat de bindersbg Ellerman Harms en Co en bg Bingeraan het werk zijn gebleven daar al meerdan eens in het looncomité gezegd is datde zetters en drukkers niet eerder aan hetwerk zullen gaan eer de eisch van de binders is ingewilligd Volksdgbl In de stad is een manifest verspreid en op verschillende plaatsen aangeplakt waarin het looncomité de geschiedenis der staking uiteenzet de voorstellingen van patrooDsziJde weerlegt en tot steun der stakers opwekt Van het Nieuwsblad voor don Boekhandel is wegens de staking een buitengewoon nommer verschenen gedrukt door middel van eene aulograflsche handpers Men heeft ontdekt uit welk land de vrouw komt die na een half jaar rondzwervens onlangs te Haarlem door de politie werd opgenomen maar die een taal spreekt die niemand kon verstaan De heer P C Böhm Dnitsch leeraar te Haarlem die haar opzocht in haar tiideIgk verblijf heeft bevonden dat zg Tseohisch spreekt De heer B die deze taal goed verstaat kreeg nu nit haar dat zg 45 jaar en getrouwd is vjjf kinderen heeft en van haar man is weggeloopen haar woonplaats is Krakan naar welke plaats ziJ nu vermoedelgk zal worden teruggebracht Kwakzalver in t kwadraat Te An rdam licht een man op klompen de lui o et de onware bewering dat hg het Staphorster boertje is 87 10J4 8 7 08 7 H 8 8l J 8 SJ K 8 48 8 61 l r 01 7 88 8 10 8 48 47 10 0 10 18 11 08 10 18 10 88 10 48 11 8 88 10 08 10 17 10 8 10 84 Veel verliezen de menschen die zich laten beetnemen natunrlgk niet b den ruil de klompenkwakzalver helpt ze ipet z n onzin evenmin als de echte met zijn schijn geleerdheid Toch waarschuwt de politie tegen den valschen kwakzalver wel wat te veel eer dunkt ons De politie heeft nuttiger werk te doen dan te zorgen voor eerbiediging van t handelsmerk van iemand die feitelijk zij t door een draai straffeloos de wet overtreedt In een brief nit Carnarvon in het noordwesten der Kaapkolonie aan denKaapstadschen correspondent der Arnh Ct leest men o a het volgende Het was iets nieuws voor ons om hier 1200 man gestationneerd te krijgen Het zijn meest Colonials dat wil zeggen Nieuw Zeelanders WestAustraliërs en Ganadeezen ei t is een ruw zootje op den koop toe Wat de Boeren betreft zg zgn niet zeer in hun schik met do troepen en het gedrag van de manschappen heeft zeker bun tegenzin tegen de verdomde rooineks gesterkt Overa langs dei weg van Victoria naar Carnarvon zgn de menschen woedend Elke boerderij werd min of meer geplunderd Te Kwikwa en Gemabokfontein sneden zij baldadig alle pompoenen en kaffer n loonen een kleine vrucht kleiner dan de gewone open daar zjj ze voor watermeloenen aanzagen Te Beöersfontein konden zg niets iu den tuin vinden daarom namen zij al de boonzaaierseenden mee Een sectie kwam langs Miltonwold en bj Aasfontein vernielden zg den heelen oogst totaal Zg pinkten over de 1200 haverschoven weg bjj Jan Broodwijk en ouden Tobias Verwey die juist op het tooueel aankwam nadat hg een t d weg geweest was naar afgelegen veld om zgn ezels eten te geven Ie begrijpt hoe opgewonden we bier waren toerf de woestelingen in van Wgk vloi verschenen w8 hadden maar 100 man De monschen die de rebellie kwamen oppoken Ifijn bijna allen minnen van deze streek zovals oude Jan Barnars en zoons de Wet del Wit Jooste Louis Bauman een van raijn bJuedera enz enz Wat mfcs Walton betreft d dochter van den polmeester te Carnarvon die zooals courantefcberichten ook wel in Nederland gemeld znllen hebben den rebellen n et den sl Utel van het kantotr afgeven won zij viel flauw zoo gauw als oen revolTor op haar werd gericht en daarmede eindigde hare heldhaftigheid Ik wenschte dat de heer van Zgl toch niet zooveel nonsens aan de kranten telegrafeerde Het gekste van de grap is dat zoo gauw als de telegrammen in Kaapstad aankomen ze naar onze Bibliotheek overgeseind worden zoodat wij dadelijk het gelogen nienws van onze eigen plaats kunnen lezen Het alljrvermakelgkste heb JiJ echter nog niet gehoord Ik was opgegeven aan den magistraat als een van de eerste rebellen van deze plaats en werd gewaarschuwd dat mgn bewegingen zonden nagegaan worden Waarom Omdat ik weigerde 2 6 f 1 60 bg te dragen tot een fonds om de 1200 Tommies esn pleizierig dagje te geven 1 STADSNIEUWS GOUDA i Mei 1900 Onder vele blijken van belangstelling had hedenmorgen de teraardebestelling plaats van den heer A EoOzeboom leeraar aan de rijks hoogere burgerschool alhier Op het kerkhof hadden zich vele ambtgenooten vrienden oud leerlingen en leerlingen van den betreurden leermeester vereenigd Het gemeentebestuur en de commissie van toezicht op het M O Waren insgelijks vertegenwoordigd Nadat de met een zestal bloemstukken en kransen bedekte Ijjkkist boven de groeve was nedergezet trad de directeur der B H B Dr W JnlioB naar voren en hield de volgegde toespraak Welk een tegenstelling Het jonge frissche pas ontioken natuurteven om ons heen en het beeld der vergankfljijkheid in deze geopeftde groeve I Toch warden we onweerstaanbaar getrokken naar deze plek omdat we behoefte gevoelden om de laatste eer te bewijzen aan het stoffelijk overschot van onzen vriend onzen trouwen medeArbeider V66r bijna 32 jaren in Juni 1868 werd Adrianns Roozeboom tot Leeraar in de Wiskunde aan de B H B alhier benoemd en hg aanvaardde na reeds een jaar aan de Rijksschool te Helmond verbonden te zjjn geweest in September 68 zgn belangrgke taak bp het M O te dezer stede De 20jarige jonge man met zgn levendig oog en zijn wakkeren geest bleek al spoedig een wezenlijke aanwinst voor onze inrichting Met onverdeelde toewijding gaf hij zich aan zijn werkkring die in klimmende mate zgn lust en zgn leven werd Zgn onderwgs muntte uit ook volgens de getuigenis van zijn beste oud leerlingen door bijzonder helderen betoogtrant door juiste en acberpe formaleering van definities en stellingen waardoor het voor de matig begaafden vooral in den beginne wegens den streng tlieoretischen grondslag soms moeielgk te verwerken was Eu toch de leermeester bleef onverdroten staan bg de door hem gestelde eischen de re uitaten de vruchten van zijn onderwgs hebben hem telkens gerechtvaardigd Vele zeer vele leerlingen der school hebben door het afleggen van gunstige examens vooral aan Roozeboom s leiding den toegang tot een eervolle loopbaan te danken En ze blgven er hun welmecuenden vriend erkenteljk voor getuige o a veler aanwezigheid aan deze plaats Hoe hebben wg oudere nmbtgenooten den betreurden collega vele jaren in den dagelijkschen omgang leeren kennen f Als een man niet waar met een eerlgk openhartig edelmoedig karakter boewei van nature bedeeld met een vurig ja soms heftig temperament Als waar is wat ik dezer dagen las oen edel hart moet zgiie gedachten niet verloochenen men moet het tot binnen in kunnen zien dan mag van E getuigd worden hg hadjeenjedel hart dat bovendien warm klopte voor al zijn vrienden zoo oudere als jongere en voor hun belangen Immers hiJ verheugde zich in hun voorspoed en deelde in bun teleurstellingen Zgn gezond oordeel zijn weldoordachte adviezen werden in onze leeraarsvergaderingen zeer op prgs gesteld Eu al was hg gewoon zgue overtuiging onbewimpeld uit te spreken hg was ook bereid b j nadere overweging een onberaden uitspraak te wgzigen Wat hadden we dien degelpen steun nog menig jaar hopen te behouden daar we vertrouwden op zgn krachtig gestel Doch helaas een wreede ziekte greep hem aan Bijna twee jaren van droeve slingering tussclien hoop en vrees vele maanden van nameloos Igden werden hem opgelegd Wel brachten de medische wetenschap en de liefdevolle zorgen der zgnen alle nog mogelijke verzachting aan Maar toch in den bloei der jaren is onze vriend bezweken na een ziekbed dat door moed en kalme berusting de bewondering van zgn vrienden wekte We misgunnen den afgptobden Igder de rust niet waarnaar hij begon te verlangen Wél honden wg de nagedachtenis van een braaf verdienstelijk burger van een trouwhartig vriend in eere Zgn voorbeeld moge vooral U tot dottrzamen steun zgn in het leven zoon van een geëerd vader en trooster van een dicpbedroefde moeder Daarna overhandigde de leerling der b b s L Mok namens zijne medeleerlingen een traaien krans en vertolkte daarbg met bewogen stem de achting en de liefde die de schooljeugd den overledene toedroeg Nog sprak namens do oud leerlingen de heer C J C Hoogendijk Hij behoorde tot de oudste leerlingen van den beer Roozeboom maar nog na zooveel jaren staat het beeld van den jongen krachtigen man voor hein als een gefierbiedigd en vereerd leermeester die wel driftig konjworden maar altgd strikt rechtvaardig was en daardoor de liefde won van allen Namens allen verklaarde hg dat de nagedachtenis van den vereerden doode hun allen dierbaar zou blgven Een aandoenigke hulde was het werpen in de groeve van losse in zijn eigen tuin gegloeide voorjaarsbloemen bloemen die hjj liefhad en die hg nog in haar wasdom had kunnen gadeslaan uit zijn venster als zgn lijden hem een oogenblik rust liet Nadat de zoon van den overledene namens de familje bedankt had voor de in de laatste dagen ondervonden belangstelling en de aan zijn vader bewezen buide verlieten wg de begraafplaats met de overtuiging dat een edel mensch een goed docent igen braaf burger was te ruste gelegd die niet zal worden vergeten door allen die hem van nabij kenden In de Nuts Spaarbank alhier werd gedurende de maand April ingelegd f 13231 19 terugbetaald f 17464 21 Vanaf 1 Januari 30 April werd ingelegd f 66396 78 terugbetaald f 64494 424 De le Jluit B J rw an der Meer van het 6e reg inf tê Geertrnidenberg is overgeplaatst biJ het Ie reg te Leeuwarden Resultaat van het bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondsche Water leidingMaatschappij Datum 1 Mei 1900 Oorsprong Kraan Kantoor Aantal teldagen 2 kiemen per gram 110 vervloeiende kiemen 20 soorten 4 ziektekiemen goed Opmerkingen goed w g Dr H J vis t HOFF Onder leiding van den generaal majoor jhr H Laman Trip commandant der Ie divisie infanterie wordt een kadermanoeuvre gehouden tusschen Gonda Schoonhoven en Krimpen waaraan wordt deelgenomen door den majoor G J W Koolemans IJeynen van den generalen staf de kolonels J L Benoemd 1 Mei Tot brievengaarder te Hekendórp A van der Vlist en te Murmerwoude E J Conradi 16 Mei Tot directeur van het postkantoor te Valkenswaard 6 F H van Hellenberg Hubar thans in gelijke betrekking te Gulpen 1 Juni Tot directeur van het post en telegraafkantoor te Loosduinen M J Coster en te Bnssnm K I Hobbel thans in gelgke betrekking resp te Kralingscha Veer en Weesp Verplaatst 16 April De klerken der posterijen en telegraphic 2de klasse H J Cremer naar Tegelen en H Koning naar Doorn beiden va i Aro sterdam telegraafkantoor 1 Mei De telegraflst M A W Ruytenburg van Leeuwarden naar Arnhem i de klerk der postergen en telegraphie Isto klasse J O Wolthuis van het bijposten telegraafkantoor Noordeinde naar hethoofdtelograafkaiitoor te s Gravenhage de klerken der postergen en telegraphie2de klasse P G Duker tgdelgk to Rot terdani telegraafkantoor naar Ngmegen postkantoor en A J Koolhaalder van het hoofdtelegraatkantoor naar het bg post en telegraafkantoor Noordeinde te s Gravenhage j D A M ES en K I N D E E C o S T o M E S COSTUMES TAILLKUH Blouses en Damesoverhemden l ipoosioireD en gekl Katoenen in groote verscheidenheid en concurree rende Prijzen § n SAMSOM I ADVERTSNTIEN Viiello HET VOLMAAKTE BOTERSURROGAAT ywv jlanbeoolcn door de Kookscbolen te AMSTERDAM ROTTERDAM DEN HAAG an ARNHEM 3 2 CENT m carton can ï Klloaram W § n Voedings Eiwit 1 KUo lopon heeft eyenïeei yoedlnuwiurdo ili 6 Kilo beat nudTleeKh f lSO 800 i ierci Trapon wordt In het lichaam onmiddelyh tot iiplerweebel en bloed omtract Kouder vet te Tonneii Troponf heeft by irereireld gebruik eene bednldeiidfl toenune vnn krücljten ten gerolife coo eI by Keeondes als by eleken ea kan ua alia apyseo tOi eeroeifd worden Konder daarvan den maak te bederreo Door dM i M afa l laien prya van lyopon ksD Iedereen het zich TerBObatTen ▼ MkrrBba t bel Kpe it Oeneraal 9 liekeil dteülitei a lU elUa tak H a mten voor Nederland en Kolonies van der I eyé Rotterdam De TROPO € 4€tO 4 Uri 8§eii Ie THOP01i €IIO€OL AII A Urie§§eir zijn zeer aanbevelenswaardig voor klnileren ii aleken en lieratellenilen ook voor liefhebbert van nport die in compacten vorm een aangenaam en krachtig voedsel wenschen