Goudsche Courant, maandag 7 mei 1900

fSo 8180 Maandag 7 Mei 1000 JMeuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O liereden Ie kl Eng Rijviel voorzien van Wealwood velgen ge Model puike banden alles linksctae en rechtsohe draad snelle en gemakkelijke gang wordt door plotael ziekte voor den vasten prijs van m OO O EKGEUAAN Brieven onder lett H K Bureau dezer UltnoodigiDK tot deelnetniDg in de KanaeD Tan do door den Slaat Hamburg gewaarborgde groote Geldlotorij waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzt n van deze Teel Toordeel biedende ialdloterij die Tolgens het plan slechts 118 000 lotea bevat zijn de Tolgonde De hoo ite pnjs is eventueel 500 000 Marlt Premie v 300 000 MIt I pr B ÏOO OOO Mark 1 pr a 100 000 Mark S prijl a 76 00 ark 1 prijs a 70 000 Mark 1 prijs 8 000 Mark 1 prijs SO OOO Mark prijs a bS 000 ark prijz a üO OI O Mark 1 prijs a 000 Mark l prfls a 30 000 Mark S prijz a 80 0 O Mark te pr a 10 000 Mark 66 pr a 6 00 Mark 106 pr a 3 00 Mark 106pr a 000 Mark 812 pr a 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark 40 pr a 800 Mark 14 1 pr a 200 Mark 36952 pr a 1 Mark 9U pr a 134 101 10 1 S461 pr a 73 4 21 M totaal 5y lhO prijzen De Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt Mark 60 000 stijgt in do Te kl tot 66 000 M in de e tot 0 000 M in de e tot 65 000 M in de e tot 70 000 M m de e tot 7B 00 Mark in de 7e tot 200 000 Mark en met de prem o van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste p ijitrekking die oMoieel is Tastgesteld koflt een Reheel origineel lot slechts Guld 3 50 een half orisiueil lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Ould O to Da inleggelden Toor de voijtendo klassen zoowel als de juiste lijst der pnjicn worden aangcjieven in hot offirieele trekkingaplan voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzond ledora deelnemer in da lotsrij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hoLhende trekking do offli ieelo trokkmgslijst De uitbetaling en verzending van de prljaen geschiedt door mij en dirokt on prompt liaa de winners en onder de strengste geheimhouding y ledere bestelling kan men eenvoudig per postwissel opgeven ook tegen rtmbours 1 Men wonde zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaaU hebbende trekking zoo spoedig mogelijV of uiterlijk tot 24 Mei e k met Tertroowen lot Samuel Hcckscher Senr Bankier en WisaeUantoor in Hamburg Duitsohland Nieuw onorcrtroften i l rof Dr liieberB walbekeud lIHDWXRACBT BLIXia Allstn Hkt met Ksbriakamnk tot Toortdorende radicale en lekere geuozin van alle zelfs de meest hardnekkige xennwitleïeteiit Tooral ontstaan door ji tm Wwalingen op jeugdigen leeltijd Totale genezing van elke zwakte Bleelzucht Benauwdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maagpgn slechte pysverteriog OnTormogeo Impoleni Polintione enz Uitvoerige prospectussen rrijipot iewhll l 11 2 11 8 dubbele Hos Ccnlml bep6t Matth d VeRte Zalthommel I p6ta M Utóban li Co Eotterdam r Happel s Cfia enhage I Halmman do Jong J Czii Eotterdam n bil alle drogisten Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelibevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen it het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARlMi HoUandsche uitgave met 27 alb Prjis 2 gulden Ieder die aan de Torschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Ijdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflke duizend van een zekeren dood Te vertarggen hj hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt M franco tegen inzending van het hedt g ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Standaard Hypotheekbank gevestigd te Eotterdam Kantoor Leuvehavan 78 Maalsthappelijk KapKaal K K MILLIOEN GUL K BlïiotMMn Ut H K C CASTEMBMK a B DE RI5T Iia De Bank geelt onder controle van het llyemeeu idmltilatralle e Truêlkantoor te Hotlettlam 4 rautlbrteee uit ƒ ilukken eau tOOO f aOO en f tOO Coupons 1 Jannari en 1 Jnli Correspondenten voor Gonda de Heeren M J OQIER Co Wijdslraat 160a DE TWAALFDE Bluyssen s nieuws Tjuitengowoon belangrpe gratis premiënverloting Het enorme succes met den verkoop onzer verschUlende artikelen als BOTER KAAS EIEREN KOFFIE en THEE heeft ons er toe gebracht voor onze TWAALKDK VERLOTING eens een Sink bedrag van onze winst af te staan en kochten wfl daarvoor aan niet minder dan yO Kzegg e zeventig diieileelige buitengewoon groote prachtige kostbare Japansche Scihoorsteengarnituren waarvan de echtheid gegarandeerd wordt Met de gratis uitgifte van aandeden in deze belangrijke verloting uUiluttetid voor on e klanten In de procincte XtuaÊlotlana is 1 MEI begonnen en zal 30 Juut worden geëindigd Daar het meermalen voorkomt prijzen niet gereclameerd worden waarschijnlijk door het zoeki aken der loten verzoeken wfl de loten voortaan beter te bewaren Maar in elk geval zullen onafgehaalde prgzen m t vervolg bS do volgende verloting gevoegd worden dns opnieuw woroen verloot Al onze artikelen zijn onverbeterlijk terwijl onze prijzen beslist de laagste zijn in i Onze winst is tot een minimum f beperkt waartoe alleen onze enorme f omzet ons in staat stelt Wederom ontvangen verschillende prachtige doelmatige Cadeaui voor weinig bons verkrijgbaar Binnenkort stellen wü Iptjes van al onze Cadean artikelen vermeldende tevens het aantal bons waarvoor ze verkrvigbaar zon gratis voor onze klanten verkrijgbaar in onze winkels i BUÏSSi De 90 Naaimachines zijn op de volgende iiummers gevallen iQil 7R1 1800 2BS3 iqSB 4848 6600 841B 10019 13207 13518 115609 120773 128210 134217 137912 143326 146364 147501 De van onze vorige verloting overgehouden Pendules hebben w met de NAAIMACHINES verloot en zgn gevallen op de nummers 909 5357 9444 12301 41217 87510 Wijdstraat i60a ADVEETMTIM in alle Couranten worden aangenomen door het Advertentie Bureau vau A KHIVKMA 7M te GOUDA TREKKING 17 MEI 1900 DER Vooruitgang te EOTTERDAM zjjn verkrijgbaar i S CKÜT by A BRINKHAN ZN Hooldprgzen Een hecht sterk zeer soiled gebouwd PAND te Eotterdam waarde p m J 8000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een fijn RIJTUIG met 1 PAARD II FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ chemische WasscherfJ VAH II OPrE MlËIMER il Krulahmte Hotterdam Gebrevetecrd d er Z M den Koning dei Belgen Uoofddep6t voor GOUDA d Heer A VAN OS Az dpeoialiteit voor het itoomèn en verren van alle Heeren en DameigarJeroben alsook alje Kindergoederen Speciale inrichting voor het itooin n van pluchemantels veeren bont ent Gordijnen talelkleoden eni worden naat dt nienwst e laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onsehadelflk voor de geiondceid volgen staal bewerkt f SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NIGHTOAP Verkrijgbur bIJ i PEETER8 Jz E CASS TO TANÜAUTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van 8 tot 4 nnr VRIJDAGS van 4 nnr ZONDAGS afwezig ORAlfDS HXCIAflIlVi kU böw B tah eohthdid Ii oaohet en kurk itaadt vooi sieB ran den DMm der Finu P HOPPB Priiilsip NOUVEAUTÉS Wy verzoeken de Dames die ons geHlii treerd modealbum voor het Zomerft toen nog niet ontvangen hebben dit t ijwilles aanvragen aan JU Va töéj JOLBSJALOZOTAC hri I wordt dan omgaand grati on VailR tïegezonden Bestellingen van af 25 francs vrij van all kosten aan huis met verhooging Rjéipedltle kaiiloor te RoitBdaalN U GOODA Druk van A BRINKMAN tZn KË l8GEVi G lïURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemtene kennis dat door den Rnad dier gemeente in zyno vergadering van den 30 April 1900 is genomen het volgende bebluit De Raad der gemeente Gouda Gezien de voordracht van Burgemeebter en Wethouders d d Maart 1900 No 31 Overwegende dat de gebouwen in de Wühelminastraat gemerkt wïjk M No 46 en 47 ka dabtraal bekend gemeente Gouda in Sectie C No 2410 en 2407 door de lage ligging van den benedenvloer de geringe hoogte der verdieping gelijkgroqds de groote vochtigheid der gedeeltelijk verteerde en vergane muren en het ontbreken van gelegenheid tot lucht ver versching schadclyk toot de openbare gezondheid en ongeschikt voor bewoning zijn te achten Overwegende dat de aangeduide gebreken niet voor verbetering vatbaar zijn Gelet op Art 7 1 der Verordening regelende de bouwpoiitic in de gemeente Gouda Gemeenttblad 1899 No 98 HÏEEFT BESLOTEN Te verklaren dat de bovenbedoelde twee gebouwen in de Wilhelminastraat als schadelijk voor de openbare gezondheid voor het bewonen ongesclukt zijn en te bepalen dat zij door de bewoners binnen dertig dagen zullen moeten ontruiqad zijn Geschiedende deze kennisgeving ter voldoening aan Artikel 74 der Verordening regelende de bouwpolitio in de gemeente Gouda Gouda den 3 Mei 1900 Öurgemeebter en Wethouders voornoemd K L MART£MS De Secretaris J BROUWER Bulteulandscti Overzicbl Een telegram van Lord Boberts van S dezer meldt dat de bezetting van Brandjort door de Engelschen zonder veel tegenstand en naar hij hoopt zonder vele verliezen plaats had Het Boerenleger onder generaal De ia Bey trok terug in noordoostelijke richting Eindelijk is Lord Roberts er dns in geslaagd om een eindje noordwaarts op te rukken efl de Boeren nit Brandfort te verdrgven Den 13en Maart werd Bloemfontein door de Engelschen bezet en tot 3 Mei nagenoeg zeven weken lang heeft Eoberts niets kunnen do n dan aan alle zijden van zich afbpen ten einde de hem omzwervende aanvallers zich van t lijf te honden Op zgn linkerflank is Methuen er in geslaagd door de mindere actie van den vjjand voor voldoende beveiliging te zorgen Doch de rechterflank waar de catastrophe van Koornsprnit plaatb vond werd ernstig bedreigd Zelfs scheen een oogenblik bjj het Eedder sburg geval de verbinding in den rug bedreigd Een opmars h was dus onmogei jk v66rdat de vgaod op de rechterflank en in den rug krachtig teruRgedron en jïn in toom gebonden wa Met inspanning van alle krachten zelfs met behulp nog van troepen uit Natal is Boberts ten slotte in die pogmg geslaagd Wopener werd ontzet de Boeren werden nit Dewetsdorp 0 1 Thaba Nchu verdreven en naar het schjjnt hebben ze ten slotte ook den Houtnek moeten opgeven Eergisteren nog werd aan de Times gemeld dat de opmarsch HAlVrSTOCHT Naar het Fransoh 50 Jïare noeder trachtte te vergeefs hare gedachten at te leiden Het ijlen was weer begonnen De koorts verhief zich met verdubbelde kracht Toen de dokter verscheen moest hij verklaren dat de toestand hoogst ge aarlijk was Er zou slechts een kleine verheffing van temperatuur noodig zijn om aan haar lijden voor goed een einde te maken Het was de crisis Philippe Uerblay begreep dat binnen weinige uren alles beslist zou zijn In de vreeselijkste overspanning doorleefde hij dien middag waaraan voor hem geen eind scheen te komen Doch te midden van zijn wanhoop drong toch telkens deze gedachte door Indien zij behouden blijft dan zal ons geïuk vroeg ot laat moeten tenigkeeren Het yttrd avond De ongelukkige lijdere lag met saamgetrokken vrenkbraowen en vertrokken gelaatstrekken in hare kussens en riep bij herhaBng om Gaston de Bligny Philippe had zich over haar heen gebogen In de meening dat zij hem toch niet zou opmerken Een enkel oogenblik echter scheen zij hem eensklaps te herkennen Hare oogen stonden wijd open zij hief de armen op en zei met holle stem jilk weet het gij hebt hem vermoord Waarom naar het noorden niet zou beginnen vóór de rechterflank geheel veilig was hetgeen ook wel niet anders kon Uit het feit dat die opmarsch nn is geschied moet dns worden worden opgemaakt dat de gewenscbte veiligheid bereikt is en dat de Hontnck dus werkelgk is genomen Vermoedelgk zjjn daartoe dus twee pogingen noodig geweest waarvan de eene op 30 April mislukt is de tweede op 1 Mei geslaagd Brandfort heeft nooit de beteekeois gehad van een hoofdstelling der Boeren en i bezetting van deze plaats zal dan ook strategisch niet veel te beduiden hebben Het is echter tactisch zoowel als moreel wel een klein succes voor Eoberts Wellicht wacht den Engelschen nu een zware strijd om het behoud van Brandfort daar vlak achter deze plaats een hooge plateanrand ligt waarop de Boeren vermoedelijk wel stelling hebben genomen Slagen de Engelschen er in de Boeren ook nit deze stelling te verdrijven dan vinden zy hem weder terug achter de Vetrivier die ook voor de Boeren op Bobertb rechterflank een natuurlgke verdedigingslijn vormt Zoo zullen in het stap voor stap voortrukken langzaam met eindelooze gevechten menschen en paarden uitgeput raken Keizer Frans Jozel kwam gisterochtend om tien uur te Barljjn aan en werd door keizer Wilhelm de prinsen staatssecretaris Von Bülow het personeel van de Ü08 enrijkBchHongaarsche ambassade en den genoralen staf ontvangen De keizers begroetten elkaar harteiyk met een handdruk en een omhelzing en reden door do prachtig versierde Brandonhnrgsche poort naar het koninklijk paleis Keizer Frans Jozef heeft don Dnitschen Keizer benoemd tot generaal veldmaarschalk van het Oostenryksch Hongaarsche leger Bfl het diner bracht de Keizer een toost uit Hy bedankte keizer Frans Jozef dat hg gekomen was om aan het vierde geslacht zgn liefde en vriendschap te bewgzen het heerlijkste kleinood onder alle geschenken aan den zoon van den Keizer Door zgn bezoek had Frans Jozef de wereld geopenbaard hoe hecht en zeker het verbond bestaat dat hg eens met den grootvader van den Keizer en den Koning van Italië had gesloten Dit verbond was diep doordrongen in de overtuiging van de volkeren Het bestond sedert twintig jaar en hoewel het vaak verkeerd was beoordeeld met spot en aanmerkingen overstelpt was het aan de drie volkeren gelukt tot dusver den vrede te bewaren en beschouwd te worden als palladium van den vrede De Keizer besloot met een hoera voor Frans Jozef Deze bedankte in zgn antwoord voor de ontvangst en zeide daarop dat de onverbreekbare vriendschap die de beide Keizers verbond een kostbaar goed was voor hun rijken en volkereu Verruimd door de trouwe hnlp van hun geachten vriend en bondgenoot den Koning van Italië was zg voor Europa een bolwerk van den vrede Voor de zorg voor dit zegenrgk werk had keizer Wilhelm onvergankelijke verdiensten Frans Jozef dronk ten slotte op den Keizer de Keizerin en het koninklijk huis wilt gij mij ook niet dooden baar Dit IS te veel voor den armen Philippe Hij barstte in tranen uit en liet zich tegen den rand van het bed vallen Zijne heete tranen druppelden neder op Clara s voorhoofd Het scheen alsof deze tranen op de zieke een merkwaardig verzachtenden invloed uitoefenden als een weldoende dauw op het dorre land Hare sa lmgetrokken gelaatstrekken schenen zich te ontspannen Derblay die nog steeds in dezelfde houding voorover lag voelde op eens eene bevende hand op de zijne en tegelijk hoorde hij de zieke nauwelijks hoor vra ci Wie IS het toch die daar bij mij licht te schreien Zijt gij het moeder Hij zag op Clara s oogen staarden hem vragend aan Een oogenblik later scheen zij hem nogmaals te herkennen Een heldere traan glinsterde in hare wijdgeopende oogen Zij strekte de hand uit naar den man dien zij om harentwil zoo had doen lijden en zeide Zijt gij het dan toch i Altijd dezelfde oven trouw en onwankelbaar O Philippe vergeef mij Derblay zonk voor haar neder op de knieën en drukte een hartstochtelijk teederen kus op de oogen die hem voor het eerst zonder toorn hadden aangestaard Een droevige glimlach kwam over Clara s lippen een oogenblik later was het ijlen andermaal begonnep Drie weken lang had zij tusschen leven en dood gezweefd Poch deze crisis zou de laatste zijn Op de koortsachtige opwinding volgde een langdtirigc afmatting en verdooving De San te New York deelt mee dat de Amerikaansche Regeering sterk zal protesteeren tegen het besluit van de Transvaalsche Regeering om de Amerikanen m Transvaal geen kans te laten dan uitgezet te worden of de wapenen op te vatten voor de Boeren In den Amerikaanschen senaat werd eergisteren een nieuwe Boeren motie ingediend en wel door Teller De inhoud luidde dat het Amerikaansche volk onzijdig zal blgven mtar z n sympathie met do Boeren uitspreekt en hoopt dat het aan de tusschenkomst der Vereenigde Staten gelukken zal een voor beide partijen eervollen vrede tot stand te brengen Het ongelukkige Fortorioo heeft nu een gonvemeur gekregen van do VereenigdeStaten Of het eiland nu minder verarmenzal is oen andere vraag De benoemde isde viceMinister van Marine Uharles Allen Zgn bevoegdheid is dezelfde als die vande gouverneurs van territoren in NoordAmerika zelf schoon het eiland bvj de wet verklaard is evenmin zoodanig territoor als een Staat te zgn De bewoners zgn geen Amerikaansche burgers zg staan slechts onder bescherming der Vereenigde Staten De gouverneur wordt benoemd door den President behoudens bekrachtiging van den Senaat De Wetgevende Macht bestaat uit een Baad van elf leden meerendeels op dezelfde wgze benoemd als do gouverneur eneen Kamer van Afgevaardigden nit de bevolking van 35 leden Alle besluiten dezerWetgevende Macht kunnen door het Amerikaansch Congres worden te niet gedaan Waar blijft de vrgheid en onafhankelijkheid van het veroverde eiland f r Ernstig is de strgd welke in Spanje bljjft woeden tengevolge van het slechte finanoieele jjeheer en de opdrgving der uitgaven voor ji roductieve doeleinden Een correspondent van de Fr Z deelt dienaangaande verrassonde bijzonderheden mede en wel dat de uitgaven voor openbare schnld pensioenen leger vloot kerk en kroon 731 miljoen bedragen En daarnaast land en waterwegen 20 miljoen en openbaar onderwijs Vli miljoen pesetas dat is ongeveer f 850 000 belangrijk minder dns dan bv de gemeente Amsterdam voor dat doel uitgeeft De flnantien dos lands zgn sedert onheugelijke tijden op oen verkeerden voet bestuurd iets dat voor een groot deel te wgten was aanhet feit dat de Staat de kosten van de kerkbetaalde En daarbij kwam eei st de opstandin de beide groote kolonies enTiaarop deoorlog met Amerika welke aan demiftntiëneen nog grooter slag toebracht In zulk een toestand eene verandering te brengen is natuurlijk ondoenlijk Er moet gebroken worden met toestanden die met het volksleven zgn ingeworteld en met veel meer Anders dan langzaam zal dns ook hier geen blijvende hervorming knnnen tot stand komen Verspreide Berichten Frankrijk Het heet nu dat de Tentoonstelling 16 Wij zullen nu andersom moeten te werk gaan verklaarde de dokter op kalmen toon Tot dusver heb ik alles gedaan om mevrouw Derblay tot rust te brengen doch van nu af zat ik mijn best doen om haar langzamerhand uil J ie verdooving te doen ontwaken Uit de wijze waarop de dokt r zich over dwi toestand uitliet kon Philippe Derblay voldoende begrijpen dat aijoe vrouw indien er geen nieuwe verschijnselen tusschenbeide kwamen als gered mocht beschouwd worden Zoolang Clara nog in gevaar verkeerde had hij alleen geremsd op middelen om haar te betwisten aan den dood Van nu af zou hij haar moeten betwisten aan het leven Hij begreep volkomen wel dat Clara s tegenzin tegen hem ook wanneer zg herstelde volstrekt niet geweken zou zijn Wel had zij in hare ziekte één oogenblik berouw getoond en om vergiffenis gevraagd maar wie waarborgde hem dat zij dit niet reeds had vergeten Zou zij even liefdevol en onderworpen wezen wanneer zij weder in het bezit van haar denkvermogen zou teruggekeerd zijn i Er bestond voor Philippe Derblay aanleiding genoeg om deze vraag te stellen Hij had nu het karakter zijner vrouw in alle bijzonderheden leeren kennen Er was volstrekt geen zekerheid dat haar trots voor go d zou gebroken zijn Om die reden wilde hij nu allen schijn vermijden alsof hij van hare tijdelijke zwakheid en weekhartigheid had villen misbruik maken omeenige toenadering te bewerken tusschen haar en hem Hij moest den weg blijven volgen dien tij hem in dien vreeseltjken nacht na de huwelijksvoltrekking had 30ste Jaargang Mei gereed zal zijn Totaal zijn ongeveer 50 000 ton waren op het terrein gebracht in 1889 bedroeg die hoeveelheid 22 000 ton Do minister van handel Millorand heeftde concessie aan de maatschappij die deFranschfndische afdeeling exploiteerde ingetrokken in verband met de geblekenknoeierg en waarvan wij eergister melding maakten en waarbg twee kamerleden en een redacteur van een groot ochtendbladbetrokken heeten te zön Een der kamerleden do architect Stanislas Ferrand diezitting heeft voor Pargs heeft erkend 20 000 francs van de maatschappij te hebben ontvangen doch voor geleverde plan jnen en ontwerpen naar hg zegt Het Wiener Abindblatt kondigt het bezoek van den czaar van Ensland aan i Tentoonstelling aan tegen half Jnli De vakvereoniging van winkelbedienden te Parijs heeft besloten den patroons te verzoeken den werkdag tot 10 nnr to vor korten en een rustdag liefst den Zondag per week toe te staan Edouard Grimaux de beroemde scheikundige wiens edele houding in de Dreyfus zaak indertijd bewonderd werd is op 65 t jarigen leeftgd overleden Het vonnis in het laster proces doorPloqnart tegen de Jour gevoerd iseiudeljk in hooger instantie bevestigd nadat de zaak telkens en telkens opnieuw was uitgesteld UUITSCHLIND De aankomst van keizer Franz Joseph van Oostenrijk die eergisteravond van Wee nen vertrokken in gezelschap van zfln mi nister van bnitenlandsche zaken Golucliowski wordt te Berlijn met ongeduld verwacht Langs den weg dien de keizer nemen zal zijn eerepoorten opgericht en versieringen aangebracht De torpedoSottielje is eergistermiddag te Keulen aangekomen Wegens mishandeling van gewone soldaten is te WUrzburg een luitenant dor infanterie veroordeeld tot 2 maand vestingstraf De rekeninpcommissie nif den Bgksdag heeft de overschrijding van de begrooting voor buitenlandsche zaken met 40 000 mark welke ontstaan is door de reis van keizer Wilhelm naar het Oosten goedgekeurd De sociaaldemocraten stemden tegen BINNENLANPT Voor het adelborst examen hebben zich voor 20 plaatsen 88 candidaten aangemeld en voor het examen voor leerling machinist Ibg de Koninkigke Nederlandsche marine Ihebben zich voor 24 plaatsen 77 candidaten aangemeld Naar men verneemt is dezer dagen te Gravenhage een bijeenkomst gehouden van Ie ambtenaren bij het binnenlandsch bestuui Nederl Indiê met verlof waarin besloten een adres te richten tot den minister van oloni6n strekkende tot verhooging van de oorgeschreven Zijn eed wilde hij gestand doen Het was Januari geworden De winter was dnnig koud geweest Clara was langzaam herkellende Met welgevallen sloeg zij het oog weder op alles wat haar omringde Gedurende het grootste gedeelte van den dag bleef hare moeder haar gezelschap houden Haar echtgenoot kwam haar slechts tweemaal per dag een bezoek brengen des middags en des avonds Nadat hij ongeveer vijf minuten aan het voelen einde van haar bed was blijven zitten ging hij bedaard en rusitisj weder de kamer uit Zij vond dat hij zijne bezoeken veel te kort maakte en was daarom inwendig ietwat verstoord op hem Zij begon over zichzelve na te denken Nu hare krachten terugkeerden kwam ook de herinnering aan het verleden weijer met levendiger kleuren voor haren geest en zij voelde de kracht om een onderzoek in te stellen naar den waren toestand van haar hart Tot hare eigene verwondering kwam zij tot de ontdekking dat de liefde voor Gffflton de Bligny geheel bij haar was uit gewischt Zij had die afgeschud als een onrijpe vrucht Ook tegenover Athénais voelde zij geen haat of jaloezie meer Zij beklaagde haar nu daar zij voorzag hoe deze vrouw een leven van voortdurcnden strijd en ijverzucht tegemoet ging Ongeveer vijf maanden na den dag van liaar huwelijk op een schoenen lentedag in April mocht zij voor het eerM eens in den tuin gaan wandelen ondersteund door hare moeiler en de trouwe Brigitte H rdt vervolg