Goudsche Courant, dinsdag 8 mei 1900

INo 8100 Dinsdag 8 Mei 1000 SOsté Jaargang co o VERHUIZINGEN BINNEN en BUITEN DE STAD i ü ca AziJiT vï isr sTapijten Gordijnstoffenjafelkleeden Behangselpapieren enz enzj Firma B DE JONG ISieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Aanbevelend Telefoon Kn f V ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uur des mid Telefoon o S De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco pejpost 1 70 Afzonderlijke Nommers VT IF CENTEN Koopt U 80H EI WKRK in DE ItOODE Um of DE GOEDKOOPE WINKEL dan betaalt U lage prijzen en U ontvangt Prima Handwerk i Ijms 5if i AANBEVELEND J ¥ AI1 ZOMMKl EL R ii T h R P R I T BijdeSchoonmaakzalhet Uw wsrk vorlichten 2ieer broos en met fijne smaak CONPISEUE Do prijzöii zijn door doQ Btant gygiiniudoerd f HOOGSTEAAT Hoofdpnjfl ev 600 000 Mk Heo bidü het dcliik de band Üitnoodlging tot deelnemiog in de Kansen VHO de door den Staat Hamburp gowaarborgde groote Geldloterij waarin wker 11 Millioen 349 325 Mark Küwomion moeten worden Üe prijz n van dozo tüoI voordeel biedendu ïeldloterij dte ïoli ens hot plan slecbta 1 1 S 000 lüteu bevat zijn il volgende De boogato pnjs is eventueel 500 000 Mark l remie v 300 000 Mk 1 pr a 800 000 Mark pr a 100 100 Mark priji a75 00 Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 prys a 6 000 Mark 1 priji a 60 000 Mark prijs a b6 000 ark H z a ftO OOO Mock 1 prijs a 4 000 Mark pnjB a 30 000 Mark pryi a 20 0 O Mark pr a 10 000 Mark ftH pr a B 00 Mark lOfïpr a 3 OOMaik £ 06pr a 3 000 Mark 812 pr a 1 000 Mark t5lSpr u 400 Mark 40pr u 300 Mark 140 pr a 200 Mark 36 EiS pr a Ir Mark Öt pr a 184 101 100 461 pi a 73 4 21 M tobaal 5tf l iO pnj en De Hoofdprijs in do Ie klasse bedmagt Mark 60 0 stijgt m do io VI tot 6 000 M in de e tot e0 00Ü M in de Je tot 65 000 M in d e tot 70 000 M in de 6e tot 7 5 00 Mark m de 7e tot 200 000 Mark en met de preni e Tan SOO 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrakknijt die officieel ia vae esteld kost een iieheel origineel lot aleolit Guld S 50 eou half oriüinetl lot slechtB Guld 1 76 een kwart origineel lot slecbti iuld O öO Uo laloggelden voor de Tolgemle klussen zoowel als do juiste lijst der prijzen vrorden aaniïeReven in het ofticieelotrekkingsplanvoorïion van hot Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrage gratis ventend ledere deolnonior in do lotunj ontvangt ongevraagd oiimiddellijk na do plaats gehiid hebbende trekking de offioieele trekknigslijst De uïtbetalini en verzending van de prijiB n geschiedt door mij en dirokt on prompt aan de wmnera en onder de strengste icelieimbouding injT ledere beBtolhtij kan men een oudigpor postwiBsel opgeten ook tegen r mboiira Ipfir Men wende zirb dus met de aanvriia om toezending van lott n voor do spoedig plHats hebbende trekking iüq spoedig mogelijk of uiterlyk tot 24 Mei e k met vertrouwen tot Sadiiicl lltickscher iSeiii Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Ouitanh iuid TeleptoonnetiGouda Abonnement 11 40 per jaar voor porceolen binnon een kring van K M 1 gelegen Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan liet Eyks Intercommumialbnreau Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten n voorwaarden verkrijgbaar aan het Bureau ACH ffiR ÜE VI8CHMAEKT De Sigaren en Tabaksfabriek OB ATLAS te s Gravenhage Franklinstraat No 152 levert tegen Fabrieksprijzen r SIGAHEÏT V Puike goede 2 ets Sig f 1 Extra Knakm 2i et Sig 1 35 Prima Knakm 3 et Sig 1 60 Extra prn Knakm 4 et Sig 1 95 4 ets prachtige Panatella s 2 25 Zeer groote prima kwaliteit Knakmodel 5 et Sigaar 2 50 franco thuis door geheel Neder na ontvangst van poatwissel ol rembours met 10 ets ver hooging Alles is prima handwerk brand en smaak onveibeterliik neemt s v p ceu proef en nabostoll volgen zeker Schoen en Laarzenmagazijn van B V TOMGERLOO NIEUW ONTVANGEN Echtp mooie Modellen van Heercn Daines en Kinder Zooals HEEEEN FIJNE CHEOOML BOTTINES RIJGBOTT BBÜINE RIJGBOTT DAMES BEUINE KNOOPLAAEZEN DAMES CHROOMLEDER KNOOPL EliASTIEKL MEISJES LAARZEN in Zwart en Bruin leder Tegen concurreerende prijzen AANBEVELEND KlJWII LEi CLEVELAND YANKEE 8TYLE SIMPLEX Benig Agent voor GOUDA en Omstreken J C ÜE IllJiTKK BundsrUwlcllierslellcr If Klasse X o s fii s Cd iS a © a Gmpmif KOKTE ÏIENDEWEö D 74 Gouda ufe Kort overzicht onzer PriJsoouraDt SHERRIES Pali en Gold Dry van af f 16 50 per 12 floBs ROODE en WITTE PORTWIJNEN 15 12 S MADERA S droog en zoet 18 12 te u s O a VERMOUTH la Turin 1 50 flesch i o e oq BODEGA CHAMPAGNE 1 75 COGNAC è f 1 76 f 2 25 f 2 75 1 8 25 1 3 76 en 5 SCOTCH WHISKY 2 25 ff S 1 S § 08 Spi M Tl Per El Per Ank 45 El LISTRAC f 0 65 Nto 1 27 75 CHATEAU VALROSE 0 75 31 St ESTEPHE 0 85 36 St EMILION 1894 1 42 o S o PAÜILLAC 1893 1 25 53 s GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 SAUTERNE 1 42 O ZELTDJGER Moezel 0 90 37 50 BOURGOGNE 1 10 47 De Sesschen zijn in de prijzen begrepen en worden i 3 ets per tuk teruggenomeïT 2 Bi elke hoeveelheid verkrijgbaar bij p Pe flrina T CitEBAS Gouda tOoedkoopste eu Boliedst adres voor Vervoer va Inboedel Boowel binnen aU boiteii de ettd met gesloten wageni i b A ORAVESTBIJN Bleekerssingel 287 He vorAt tegen Tranaport ncliade vertekeril STUIVËIISZEKP is en blijft onovertroffen Een stukje weegt 125 Gr en kost S et = 25 Gr voor et Bij gebruik van mmmn immmmm en SQLTANEFOBDEK zal Ow werk bijna klaar zijn als gij begonnen zjjt Zendt Uw strookjes vóór 31 Mei s Naamloozo Vennootschap TER ENffiDE ZEEPFABRl KEN Rotterdam ïïet IDopót DER nérale les Kmx de vie Ie Cognac gevestigd ügstraat G 85 levert het bekende fijne HteHi IJHPEttlAL f 1 70 pei Pleseh perDemyohn 4 2 en 6 L 4 f 1 40 per L In origineele verpakking j Aanbevelend P HUtJBRËCHT i STROO UÖW o 110EDEN voor Mannen f Kinderen Nieuwste Vormen Grootste Keuze Laagste prijzen k Contant TEANSVAUA CITKOËN eo FRAMIiOZËN Limonade Lemon Squash Aanbevelend SLOTKWAKFR Co GoDDi Druk van A BRINKMAN 4 Zn i Kulleniaiidscli Ovcrzlclil Lord Roberts seinde van de Vetrivier onder dagteekening van den 5e Heden trok ik tot hier De vijand is in groeten getale aan den overkant van de rivier Onze kanonnen vuurden drie nren lang op de hunne zonder dat wu er in konden slagen den overtocht over de rivier te forceeren maar tegen den avond trok de bereden infanterie onder Hutton des viands rechtertank om en drong zij voort tot over de rivier Wil bivakkeeren nu dezen nacht op drie mijlen van de Vetrivier Generaal Hamilton bolotte gisteren Vrijdag de vereeniging van twee Bocrenkorpsen de cavalerie deed een charge en bracht den vjand zware verliezen toe Generaal Hunter meldt dat generaal Barton Zaterdagmorgen ten noorden van Ruidam f in een hevig gevecht was gewikkeld Des vijands stelling is vier mjlen lang De Engelschen namen eenige heuvelr ruggen Wij vonden te Brundfort een luitenant van de Jagers van Victoria Hii was uitstekend verpleegd door de Nederlandsche ambulance Verschillende bnitenlandsche blajeu dealen den tekst mee van het manifest van het Boerengezantschap aan het Amerikaansche volk t Is nog al vreemd dat wij uit de bron het stuk moeten overnemen en het gezantschap niet een afdruk in Holland heeft achtergelaten om het manifest na hun vertrek te publiceeren Het stuk luidt aldus Wfl hebben vernomen dat er voel onjuiste dingen zijn gezegd over het doel van onze zending Nu wg op het punt zgn om den Atlantischen Oceaan over te steken meenen wg dat het oogenblik omtespfeken gekomen is W $ gaan naar Amerika om aan de Regearing en aan het volk der Vereonigde Staten hun hulp te vragen ten einde den vrede van Zuid Afrika te herstellen Tot op dit oogenblik is ons eerst en eenig beroep gericht geweest tot Nederland waarmede WB door banden des bloeds nauw zjjn verbonden Bovendien is in Nederland het beginsel aangenomen van de handhaving en het herstel van den vrede onder de volkeren door bemiddeling of scheidsrechterlijke beslissing Het doel dat wg najagen is de volkereu over te halen om de beginselen toe te passen die op de vredesconferentie zgn verkondigd Nu wg ons bezoek aan Nederland ebracht hebben waar wg met vertrouwelgke hartelijkheid zijn dhtvangen en met de warm FEViLLElOlM HAKT8TOCH T Naar het Fransch 5 ZooftU ïij daar voortschreed door de breede laan van het park zou men ip haaf onmogelijk het fiere en Irotsche meisje hebben herkend van wie hare moeder vroeger meermalen zeide zij had eigenlijk een jongen moeten wezen Hare gelaatstrekken waren zachter en vnendehjker geworden en ook hare oogen straalden met oneindig Uefelqker glans Na dien dag bleef Philippe tegenover Clara oDverandütl dezeltde houding in acht nenen In tegenwoordigheid van derden was hij vriendelijk en voorkomend jegens haar d Kh zóodra zij alleen waren was hij steeds even 4oelbloedig en ernstig Zelfs Clara s moeder vermoedde nieti kwaads Zoodra lij geheel gerustgesteld was omtrent Clara s gezondheidstoestand deelde xij haar mede dat dj voornemens was te vertrekken en ïtch naar Parijs te begeven Waar haar zoon Octave zich sedert January had gevestigd De jonge Markies was getrouw gebleven aan zijne liberale gevoelens en was bereidwillig van zijne ijke verhevenheid afgedaald om te trachten t cu een flinke praktijk als advocaat te veroveren Clara was dus wederom geheel alleen met haren chtgenoot Zij ug hem eiken dag niet eerder dan ste verzekeringen dat wg kunnen rekenen op algeheele medewerking en op de ernstige pogingen tot herstel van den vrede hebben wg gemeend dat het beste wat wg konden doen was ons onmiddellijk to wenden tot het volk dat een eeuw geleden de beproevingen heeft doorstaan die wij thans beleven De Amerikanen bobben geworsteld voor de verdediging van hun heilige rechten en voor hun vrijheid Dit en dit alleen is het doel dat wg najagen Waar laster en logen ons ziJn voorgegaan gaan wg met het voornemen om de waarheid bekend temaken veitrouwendo dat ons beroep op een vry volk ep op de groote zosterreppbiiek niet vergeefs zal gedaan worden Wij richten ons niet tot de een of andere partg Wg gaan naar het Amerikaansche volk in zgn geheel dat in onze dagen de grootsten factor voor den Wereldvrede vormt en de wereld wacht slechts op zjjn wenk om eenstemming te verklaren dat dit noodelooze bloedbad zal en moet ophonden WiJ gaan de Amerikaanscho natie vragen om ons te helpen ton einde die wreede en oimoodige slachting te laten ophouden van hen die haar het naast bestaan en het dierbaarst zgn want Amerikaansche burgers zijn in onze geledoren worstelend voor de vrijheid gevallen Wy gaan naar Amerika om de natie te vragen een einde te maken aan een oorlog die in werkelijkheid een broedermoord is waarvan de uitslag wat die ook zg niet hl verhouding zal staan tot de offers die hij vergt Deze uitslag kan even gemakkelijk bereikt worden door een zestal oordeelkundige mannen die de zaak vreedzaam rondom een tafel overwegen mits dit slechts eerlijk goedgezinde mannen zgn Wg gaan het Amerikaanbche volk zeggen dat wg bereid ziJn de zaak aan een scheidsgerecht voor te leggen en wg ziJn overtuigd dat wg niets meer vragen dan een onpartijdige en vrijheid lievende natie kan toestaan De Engelsche pers verspreidt een menigte van valBche voorstellingen waarmede zg het Amerikaansche volk zand in de oogen tracht te strooien Wg zgn bereid deze leugens onder de oggen te zien door de Voreenigde Staten te vragen tusschen ons recht te spreken Maar zal Engeland daarin toestemmen Doet het dit niet dan zullen al deze lengens de Amerikanen niet bedriegen want zij zullen begrijpen dat Engeland onze onafhankelijkheid tracht te vernietigen zooals het getracht heeft vergeefs Goddank de onafhankelijkheid van Amerika in de vorige eeuw te vernietigen Zg die andere doeleinden aan onze zending toeschrijven zg die ons beschuldigen dezen oorlog uitgelokt te hebben zgn dezelfden die ons er toe gedreven hebben Indien zg echter niet zelven de op het uur van den muldagmaaltijd Vervolgens geleide hij haar naar het salon bleef er met langer d n vijf minuten zitten stond dan op wenschte haar een goeden avond en ging naar zijn studeerkamer Zij begon hoe langer hoe nieuwsgieriger te worden om te weten wat hij daar den ganschen avond uitrichtte Clara behoorde tot die vrouwen die niet gewoon zijn lang te dralen wanneer zij iets willen uitvorschen Een paar dagen later vroeg zij Wat doet gij tegenwoordig toch den ganschen avond op uwe eenzame studeerkamer Ik scbrijt mijne boeken by die een wemig ten achteren zijn geraakt was zijn antwoord lO ja ik heb u juist eene betaling te doen Hij haalde eenige bankbiljetten uit 7ijn porteleuiUc en legde die op de tafel Eene betaling te doen aan mij vroeg Clara verwonderd irHet zijn de renten van uw kapitaal gedurende de laatste zes maanden Wees zoo goed eens na te zien of het bedrag accoord is Clara deed verschrikt een paar schreden achteruit Haar gelaat werd vuurrood en hare hand beefde toen zij antwoordde Neem dat weer terug mijnheer ik veN k u dringend het weer terug te nemen Ik t dat geld niet aannemen ffDat zult gij toch moeten doen want het is uw eigendom zeWe Philippe koe en schoof haar de bankbiljetten toe Clara stond op en voelde op eens hare vroegere heftigheid terugkeeren Be wil niet begon zij terwijl eij haren aanstichters van den oorlog zijn geweest om hun politieke en financieele eerzucht te bevredigen zgn zg op een dwaalspoor gebracht door de eigenlgko bewerkers van den oorlog Eiken dag ign interviews verschenen die ons verklaringen toesclirgven die wg nooit gedaan hebben interviews die nooit hebben plaats gehad en waarin het doel was een verbetering van onze zijde uit te lokken eu ons te bewegen t doel van onze zending te openbaren Tot hiertoe hebben wij het stilzwggen bewaard omdat dit noodig was Maar op het oogenblik voor ons vertrek naar Amorika meenen wjj gerechtigd te zijn deze openhartige verklaring a iu hot Amerikaansche volk te zenden de leugens te niet te doen on het te vragen ons oen welwillend oor teloenen wanneer wg het onzen toestand eerlijk zullen blootleggen De strgd over de rechtsquaestie in den Zuidaf rikaanschen oorlog tusschen twee groote mannen de professoren Max Muller te Oxford en Theodor Mommson te Berlg n duurt nog steeds voort De Mei afleYering van de Deutsche Revue bevat weder een artikel van Mommson waarin hg de meening van Max MCiller bostrgdt dat de vrcdebreuk van Transvaal uitgegaan is Mummsen haalt opnieuw de geschiedenis aan om t betoogen dat de Boeren zoo zg niet geheel onvoorbereid in handen van Engeland wilden vallen hun ultimatum moesten stollen Zij konden niet anders Daarna zegt prof Momoisen woorden die zeker weetklank zullen vinden in de geheele beschaafde wereld Het is geen genoegen een man als Max Muller in het ongelijk te moeten stellen en hg moge gelooven dat het mg in de ziel leed doet hem te zien in gezelschap van Beit en van Rliodes van den man wiens naam bostjmd is op de toekomstige wereldkaarten Engelands schande te veree igen Het is echter nog minder verblgdend in de toekomst te zien die deze oorlog voor ons onthult Ik spreek daarbij iot in de eerste plaats van Duitschland Van Engeland Bpreek ik In welk vroeselg k gevaar dit zich bevindt ziet menigeen zgner grienden zien alle vijanden die het heeft De oorlog tusschen Oostenrijk en Pruisen was in zeven dagen die tnsschen Duitschland en Frankrijk in zeven weken beslist De korte dunr dier oorlogen heeft het mogelgk gemaakt hen te localiseeren en een dreigenden wereldbrand te voorkomen Wat den Boerenoorlog betreft is alles mzeker behalve dat hij lang duren zal ledere dag van dezen oorlog knaagt aan de wortels van Engelands positie echtgenoot uitdagend in de oogen zag Gij wilt niet herhaalde hij met kalmen en ietwat spotachtigen ernst Tegelijk keek hij haar aan met zulk een Here vastberadenheid dat de jonge vrouw met langer weerstand kon bieden aan den machtigen invloed van zyn blik Ziende dat hij overwonnen had maakte h j een buigmg en ging de kaïner uit Het was de eerste maal geweest dat Clara het gewaagd had haar eigen wil tegenover dt n zijnen te bteUen Zij gevoelde dat zij bij die eerste worbtehng verslagen was Zij zag zich gedrongen te erkennen dat hij had geicgepraald en die erkennmg vervulde haar tegelijk met ergernis en mei vreugde Onder den invloed harer dankbaarheid voor haar herstel had zij gehoopt met hem op den voet van goede vriendschap te kunnen leven Doch zij moeit allengs ontwaren dat hi volstrekt niet gezind was de hem toegestoken hfthd te aanvaarden De vriendschap welke zij hem wilde aanbieden beantwoordde hy met koele onverschilligheid En hij maakte daarvan tegenover haar in het minst geen geheim Clara had aanhoudend het grievendste bewustzijn van hare minderheid en deed telkens vergeefuche pogingen om hem uit zijne hooghartige teruggetrokkenheid op te jagen door nu en dan iijne wenschen te weerstreven Doch wat zij ook deed Derblay sch en niet gezind zyn standpunt te verlaten Van tijd tot tijd gebeurde het dat hun vuend Bachelin op Pont Avesnes kwam dineeren Op die dagen bleef Philippe den geheelen avond in het salon Zoolang Bachelin er bij was toonde I Derblay zich vroolijk n opgewekt doch zoodra al wereldrijk Bij de beschaafde en meer nog biJ de handbeschaafde volken verbleekt Engeland s militaire en staatkundige betoekeiiis van het kunstige gebouw der heerschappij over de zee en de kusten valt de eene pg ler na den andere En reeds wankelt het eigenlg ke fondament van Engelands grootheid het recht van het vrije mannenwoord Max Mdller pryst Engeland als het land waar men vrg zgn overtuiging zegt Dat was eens zoo Maar thans spreken de Engelsche bladen zelfs van een mob law in free Engeland en kan men met dozijnen de plaatsen aanwijzon waarin vrienden des vredes door het gepeupel zijn lastig gevallen Is daartegen niets te doen P Max Muller droomt van een gemeensehappelijke interventie der groote mogendheden Wellicht is bet een bewgs voor hot verminderen van hot delirium dat de vertegenwoordigers van de oorlogspartij interventie wonschen Maar daarover kan niemand allerminst in Engeland in twijfel zg n zoolang dez parij u Engeland regeert zal iedere poging van buiten om den vrede te herstellen vergeefs en gevaarlijk zjjn Wellicht brengen de luli vorkiezingeii eon ander parlement eu een ander kabinet Doch zoo niet wat dan f Verspreide Berichten EnkKKRiinc Donderdag is de tentoonstelling door 90 42B personen bezocht Het heet dat door den rechter van instructie inzake de knoeierijen met de Pransch Indischo afdeeling oof als verdachte ia gehoord Textor de Ravisy commandeur vau het Legioen van Eer lid van don raad van beheer van l ranach Tndie Te Tourcuing alleen staken nu 2 600 wevers De kapel die in de Bue Jean Goujon te Parijs is gesticht ter nagedachtenis aan de ramp in den Weldadighoidsbazar is eergisteren den jaardag van den brand in De Echo d Oran meldt dat aan de grens van Marokko opnieuw troebelen zijn uitgebroken Bei aiE Sipido de 16 jarige jongen die in het Gare du Nord te Brussel een revolverschot heeft gelost op den prins van Wales zal voor het Hof van Assises terechtstaan hun gabt vertrokken was werd hij weder stil en koel als gewoonlijk De jonge vrouw begon gaandeweg wanliopiK worden bij het beset van hare machteloosheid Zij gevoelde dat zij een meester gevonden had die haar wanneer zij soms poogde hem te weerstreven haar dour een enkelen blik In bedwang wist te houden Steeds zag iij hem onveranderlijk koud en hard evenals het ijzer waarmede hij den ganschen dag omi mg Het scheen alsof hij het karakter zijner vrouw wilde hervormen naar een te voren vastgesteld model en Clara moest haars ondanks erkennen dat zij onmachtig was om ii h daartegen te verzetten Omtrent alles wat er buiten Pont Avcsnes in de wereld gebeurde wab zij ten eenenmale onverschillig geworden doch hare vrienden te Parijs droegen zorg dat zij aanhoudend aan hun bestaan werd herinnerd De barones de Préfont zond Clara van tijd tot tijd berichten over het doe en laten van den heriojf en de hertogm de Bligny en van den heer Moulinet Athénais had hare entree in de aristocratische wereld op de meest geruchtmakende wij gedaan Haar geniaal bekommerde zich volstrekt niet om haar en liet haar rustig haren gang gaan Reeds na de drie eerste maanden van hun huwelijk wa ren zij feitelijk gescheiden en gmg ieder zijn eigen weg Hij zelt maakte openlijk het hof aan de schoone gravin de Canalkeiles eene lersche blondine met betOQverende oogen Athénais het ich h t hof maken door een half dozijn jeugdige losbollen uit de elegante wereld ihaai leaspan