Goudsche Courant, dinsdag 8 mei 1900

in het eerste r giment voetvolk der garde waarook ook zjjn vader het eerst ingetreden Zoodra hg zgn militaire leeftgd heeft door gemaakt zal hg Jè colleges eener hoageschool moeten volgen denkelgk Bonn waar Wilhelm II heeft gestudeerd Terzelfder tijd zal hij een handwerk leeren Het is inderdaad sedert oiheuglijke tjjden een overlevering in de familie HohenzoUern dat de jonge prinsen een handwerk leereo Keizer Wilhelm I was8chrijnw rker Frederik III boekbinder Wilhelm II is lettetzetter zgn schoonbroeder prins Leopold zoon van Frederik Karel is naar men verhiald een zeer behendig slotemaker Over het handwerk dat de kroonprins zon verkiezen is nog niets bekend Men denkt echter dat hg ook typo zal worden Weder zijn een 5 tal afdeelingen van het Algm Nederl Werklieden Verbond opgericht en wel te Hoofddorp Haarlemmermeer Ijochem Borcnloo Doesburg en Doetinchem Een vreeselijk ongeluk overkwam een troepje reizigers die met de Paaschdagen Bellegardi tnr Valserine in het departement van Aii bezochten Een hunner boog zich over een rots heen toen hij door een duizeling word bevangen Zich vastgrijpend raakte hiJ een electrische geleiding aan waardoor hem een stroom van 1000 volts dodr het lichaam ging Hij was dadelgk bewusteloos een vriend die hem de hand reikte werd door den schok omlaag geworpen en viel te pletter op de rotsen van de Rhone die dertig meter beneden lag De vrouw van den laatste kreeg eveneens een horigen schok waardoor zg een eind werd weggeslingerd Terwjjl twee knechts aan de kopergieterij van Keverling Co te Joure bezig waren met oud koper in de smeltkroes te doen ontdekten zjj dat aan een der staafjes goud te zien was hetwelk zorgvnidi door hen van het staafje werd verwgderd Dit stukje goud was 20 cM lang 1 cM breed had de dikte van twee rijksdaalders en bleek bij waardeering een waarde te hebben van f 125 waarvan een gedeelte aan de knechts werd geschonken De werkstaking op de fabnek van de firma öelderman te Oldenzail is geëindigd Nadat Donderdagmiddag de verzoeningsraad nit Enschede met de patroons een onderixiud had gehad besloten de stakers m de des avonds gehouden vergadering het werk t hervatten op de loonen door do firma gesteld nadat bun was toegezegd dat er voor gezorgd zou worden dat zg een voldoend loon verdienden 2w Men meldt nit Amsterdam aan de N R Ct Bij de firma Holdert Co zijn Zaterdagochtend weder een 6 zetters aan den arbeid getogen met het aantal van Vrgdag te za men 22 De heer J A Wormser president van het patroonscomité schrijft ons heden het volgende t Gisterenavond ruim 6 nnr vervoegden zich hg mij twee heeren die zich aandienden als twee leden van het looncomité Ik ont i S 8 r verM dl 8 mVM l 1 el W m 88 8 88 5 4 4 89 4 14 8 tJ 8 18 7 4 8 14 8 17 8 8 14 10 09 10 18 IO 4O 11 47 8 01 r 4 10 19 6 11 8 81 Z 10 0 8 18 8 41 J 10 8T 8 4 8 6 03 8 87 4 6 88 7 47 07 t 8 O 8 46 5 l 80 1I 48 1136 8 10 8 48 11 4 8 80 F 11 46 U l m 8 klM SltM büWtoUn Op lua Mmii i ZoiAiJ bai i DLidi ilugKlu nbrarUljrttn 01 4 teihggl mr topn tolw rai H pr l g H lU 4Mk Spi L Eitr niipUnal Wwgi 4 84 4 44 4 81 S l 8 07 4 119 t 94 OmittKit to W i at tJti 10 18 10 11 10 48 11 8 10 6 10 84 11 11 U 18 6 46 7 47 S O U U a VHTIBDAH i0t Ma a U 6 I9 8 U 8 i 9 18 10 16 10 9 1 08 l i 46 8 I O 4 48 6 16 8 48 81 0 i 1 17 10 86 11 07 lAmitW 8 01 S SS 10 10 11 09 18 48 18 871 0 8 86 4 1 4 7 6 88 6 44 9 8 10 1 i 1 011147 t OO lAmiLO tj 9 18 9 17 10 U 11 141 01 LIO 1 14 440 61 I S 60 O tl IQ O IfnO 11 0 l l i ViMl 1 1 7 11 89 9 11 ll 1 11 l 7 U 0 MO IJ4 4 41 111 7 0 8 10 4 9 81 kaa W 84 6 47 1JI0 8 18 8 4 9 80 O 46 11 10 11 41 1 06 l tE ll ls 1 49 6 01 6 16 7 18 8 8 9 40 10 08 Inurt 7 0 7 81 8 18 9 07 9 19 I11 I8 10 1111 111 16 1 S1 4 18 4 i 47 7 84 8 09 9 1 10 17 11 11 lette thans secretaris van het gewestelijk bestuur te Batavia weer tot politiek agent te Djambi benoemd wordt Als het goavernement toestemt is een expeditie onnoodig Het gonvernement bood hem den rang van assistent resident aan De beslissing zal spoedig volgen De resident van Palembang hoadt toezjpht op de ken van bet rijk Djambi waarvan het bestnur onder het oppergezag der Nederlandsche regeering is overgelaten aan den iniandschen vorst Te Djambi is een politiek agent geplaatst om te aken voor de jniete uitlegging en behoorlijke nakoming van het met den Sultan gesloten contract en om hem in zjjn bestuur als raadgever en leidsman ter zjde te staan Gistermorgen is men te ochnm begon I nen iflet het leggen van den telegraafkabel die Daitscbland direct met Noord Amerika zal verbinden De gemeenteraad van Berlijn beeft met 1 groote meerderheid van temmen bet voor 1 stel der overheid betreffende de verfraaiingvan het kerkhof waar de in de Maart re I volntie van 1848 gevallenen begraven liggen door plantsoenaanleg Kangenoraen I Sommige bladen beweren dat aartbher Itog Ferdinand Karl die naar Madrid gaat 1 om koning Altons het grootKrnis van deStephanusorde te brengen in het buwelp 1 zal treden met een znster van den Spaansch n koning Bj de familie te Bergen op Zoom is be1 richt ontvangen dat de militaire attaché bjj 1 de strijdmacht van de republieken luit AsI selbergs van het O I leger door typhus is I aangetast ziJn toestand moet niet zonder 1 zorg zijn I Gemengde Berichten 1 Bij Dorst onder Oosterbout is vanochtend 1 een brand in de bosschen uitgebroken die zich aangewakkerd door een stevigen bries over een nitstrektbeid van een uur gaans uitbreide tot de vlammen den Bradaschen steenweg bereikten en geen voedsel meer vonden De brand woedde tot vier uur smiddags en trok een groot aantal nieuwsgierigen uit den geheelen omtrek Ruim honderd tachtig bunders zijn verwoest Men meldt nit Almelo De firma H ten Cate Hzn en Co hoeft op hare fabriek Java Zaterdagochtend bekend gemaakt dat zü voor bet verwerken van een soort slechte grondstof een vergoeding zal geven van f 3 per ketting Over zoo n ketting wordt ongeveer 6 weken gewerkt zoodat de vergoeding ongeveer bedraagt f 0 60 per week en per getonw Het heet dat de czaar van Bnsland in den herfst van dit jaar te Bakarest zal komen om een bezoek te brengen aan de koninkiyke familie BINNENL AN De regeering hoopt weinige dagen na 15 dezer baar memorie van antwoord op de ongevallenwet gereed te hebben ter inzending aan de Eorsfe Kamer die als geen wyziglng meer komt in het voornemen geIflk reeds gemeld 28 dezer voor de openbare behandeling zal bijeenkomen De werkzaamheden van de Tweede Kamer zonden zoo geregeld worden dat zfl tijdens de beraad slagingen aan de overzijde van het Binnenhof zich met atdeelingsond rzoe k zalbezighonden I het gebonw van hot provinciaal bestnur 1 te öravenbage is een vereenigde vergaI dering gehouden van commissies van Gedejputeerde Staten van Zuid en Noordholland ter bespreking van een geroeenschappelijlc I belang voor beide provinciën 1 De bloemkweekersknechts te Lisse en omstreken hebben het werk gestaakt de elsch 18 meer loon Do te Hillegom bestaande vereeniging van werklieden hoeft gesteund door Patrimonium aldaar aan de patroons verzocht om des Zaterdagsmiddags geregeld te 4 uur te doen eindigen Op de werf der firma Hagedoom aldaar heeft ook een verschil met de werklieden plaats gehad na mededeeiing dat Zaterdagavond do grieven zullen worden onderzocht is de staking voorloopig geëindigd O H C Met ingang van 15 dezer wordt op het 1 station Deutsche Poort te Rotterdam hjt 1 perronkaartenstelsel ingevoerd I Belanghebbenden worden nogmaals berin 1 nerd aan het bepaalde bij bet koninklijk besluit van IT Juli 1899 No 40 luidende als Vtflgt De Nederlandsche frankee tègels brie 1 kaarten en briefomslagen behoorende tot 1 vroegere uitgiften dan die van 1898 en 1899 1 worden met ingang van 1 Januari 1900 bu 1 ten gebruik gesteld en waardeloos verklaard 1 voor de Irankoering van brieven of andere 1 stnkken 1 Do aanstaande meerderjarigheid van den Dnitschen kroonprins doet de aandacht vestigen op den jongen prins HiJ i oont niet meer bij zjjn ouders maar wel in het slot te Postdam hetwelk by zeldofi verlaat omdat hij er den tjjd niet toe heeft Vele uren brengt hjj door met werken en om zich hierbij niet Ie vervelen heeft bg twee studiegenooten Na de feesten van 6 Mei zal het practisch leven voor hem beginnen Hjj zuldebnteeren Na dien datum zullen de nog voorhande 1 gave en ongeschonden frankeerzegels brie I kaarten en briefomslagen als boven van de I vroegere uitgiften tot 1 Juli 1900 tegenfrankeerzegels respectievel k briefkaarteien briefomslagen van geiykc waarde deruitgifte van 1898 en 18 9 kunnen wordeningeruild Stct De correspondent der N R Ct te Ba tavia seint ondör dagteekening van nterdag Do resident van Palembang seinde dat do bevolking van Djarabt vraagt dat Va 30TJD4 OTI Kp r r L g 8 18 8 1 1 10 1 17 1 96 fl 10 88 10 88 11 19 11 08 11 18 11 80 10 86 11 89 11 80 11 10 11 88 9 87 8 88 a l8 8 40 8 80 8 87 I C 88 7 88 8 11 t ll 7 11 door 7 18 7 J8 7 8 6 98 7 4t Ooid IKonlregbt Hiouwerlrwk Oapalle RottBrdtm M RolterdBmD P Rottardam 19 84 19 44 1 88 06 8 84 9 08 10 18 09 JlOTTKKDiK 90U l Tta 1 86 8 04 36 9 94 46 1 8 9 08 S 03 9 4 18 45 18 88 9 48 9 89 7 88 Eottwdim Ben Rotterdam D P Rotterdam H Oapelte Hieuwertark 1 7 088 80 t OT 7 988 41 6 04 J 6 10 6 88 7 89 7 49 8 84 8 04 9 00 9 89 10 08 10 84 I 4S S 41 4 11 11 81 11 46 1 1 f 10 16 10 96 10 88 10 48 10 49 7 4S 8 89 9 18 9 47 4 48 4 88 6 01 t U 8 17 I 11 j j 1 11 8 1 0 l 81 1 91 16 O O U iTl D E N R A 1 O it nt 10 19 10 6 U 8 11 16 18 86 18 68 1 61 1 18 8 46 4 19 4 80 4 86 11 11 1 10 11 8 49 6 18 7 19 8 01 6 18 6 87 6 tt 8 86 16 8 87 8 41 9 0 88 8 18 8t f 0 68 9 14 Oottda 7 Ï TeBli Mo o 7 BoeHimearZag 7 Voorbarg 7 Hage 7 1 81 9 1 10 00 61 9 14 Ilvl6 1 18 1 66 4 18 4 4S 88 9 08 19 9 87 9 48 10 18 10 48 11 41 1 0 11 46 18 86 1 40 8 80 7 86 1 18 9 4810 18 9 49 10 08 10 11 1 41 o ino it Han 6 81 6 04 1 08 7 U 7 19 8 88 8 86 9 03 9 41 10 11 11 88 U U 11 06 1 80 9 40 8 00 4 00 4 80 4 10 98 6 8I 7 41 VootSurf g i 10 17 1 86 4 86 6 88 Z t tm Ï g 8 8 10 18 l SO 4 80 8 48 Zerenli Mo 8 08 10 4 01 6 01 6 64 Oxada 6 14 6 11 7 18 7 4 07 08 F 9 80 10 1110 84 11 68 l OS 18J4JJ 8 0 8 7 4 17 4 47 1 6 4 7 08 8 09 6 10 6 14 7 48 8 U 9 07 9 19 10 14 10 80 11 00 ïiiï7 Vl6 S l 4 8 8 88 iV 710 I ll 11 1 Lsi i ls t 41 8 18 11 J4 ft 11 6 08 7 4 8 18 8 81 9 1 10 14 10 49 11 47 l l 1 09 8 01 8 4 6 04 6 80 7 00 7 14 10 17 11 07 10 81 1101 II 81 11 44 8 48 89 OondK Uudew WMTd irweht 10 0 10 46 11 07 10 8 11 11 VtlMkt U 6 11 7 47 8 41 9 10 10 10 10 11 11 81 11 01 1 61 8 08 8 80 4 08 4 41 6 89 I 8S 7 03 7 1 9 00 9 88 ToeHm 6 07 6 41 8 09 9 17 10 88 11 86 18 87 4 7 14 9 Oudav 8 11 6 1 8 17 10 41 1 16 4 18 9 84 naada 1 48 7 08 7 M 8J0 14 88 10 8i 11 17 11 11 11 81 1 11 MO 1 86 4 46 t 80 6 18 7 14 7 4 S ll 9 41 10 07 ving de heeren en stelde ogniddeliyk bg de kennismaking op den vo rgrsud dat niet de voorzitter van het comité der patroons maai Wormser hen ontmoette en dat hij niet anders sprak dan mat de heeren Pbttma en Reiman niet met gecomaittearden van h t looncomité We confereerden das als drie nuuuwi die misschien eenigen invloed ten goede konden uitoefenen Te mim 11 uur was ons gesprek geéindigd met de afspraak dat heden te 10 aBr ÉB de comité s zouden samenkomen te fkmenlgke behandeling van de tBsschen l iprokeu pwteu Heden ochtend is een stnk verspreid geteekend door de hh Pötsma en Reiman als voiprzjtter en secretaris van het loon comité waardoor op raij de schijn wordt geladen alsof ik als voorzitter van mijn comité in de daarin I genoemde voorstellen heb toegestemd en er I dos toenadering te bespeuren is De gezellen worden daarin opger ep a tar vorgaI dering Zaterdagmorgen te 6 uur Heden I te 10 uur zgn de beide comités samen verI gaderd maar zonder voorzitter Van de I zgde der patroons is aUeen door miJ het I woord gevoerd Ik bracht in het midden I dat het onbehoorlgk is een stnk te verspreiI den waardoor een officieus gesprek als offiI cieel wordt gestempeld ontkende dat na I deze behandeling van voortzetting der prelimlI nairen geen sprake kon zjjn deed opmerken I dat deze zoogenaamde democratische manier I tegenover do andere partg de sterkste autoI cratische is en behield miJ voor op mjjne wgze mijn verslag van het gebeurde te geven Dubbel huwelijk Twaalf jaar geleden vertrok een dertienjarig meisje uit Kaisersfantem met haar znster naar Amerika waar zg in den onderdom van 14 i jaar in het huwelijk trad met een 20 jarigen jongen man Na eenige maanden verliet de jonge echtgenoot zijn vrouw en deze hoorde sedert niets meer Van hem Na langen tgd teveigeefs wachten keerde zij naar Dnitschlaud terng waar zg het vorige jaar opnieuw in het huwelijk trad zonder van haar eersten man wettelijk gescheiden te zgn Toen de tweede ecbtvriend ontdekte dat zgn vrouw op deze wgze zich had scbnldig gemaakt aan dubbel huwelgk stelde hg de justitie daarvan in kennis De rechtbank veroordeelde nn de jonge vrouw deswege tot 6 maanden gevangenisstraf Uit Lunteren meldt men omtrent het 8 natorium voor onderwgzers De electrische geleidingen denkt men ongeveer 1 Juni gereed te hebben De commiteie is nn in onderhandeling over het aankoopen van de meubels enz Reeds zyn oproepingen gedaan voor directeur huismeester en verpleegster Men boopt de stichting met 1 Juli a s te kunnen openen Dan treedt een nieuwe commissie op Zg zal bestaan nit 6 leden nameiyk drie benoemd door bet Hoofdbestuur I van den Bond van Nederlandsche OuderwJzers en drie benoemd door het Hoofdbestuur van het Nederlandsch Onderwgzers Genootschap M 9 46 10 84 t f 14 ll O J 69 8H y 9 M 0 8 4 9 47 in O TJ7 r 6J 6 19 6 46 6 61 7 09 7 96 9 66 10 08 10 17 10 19 10 14 1 01 8 19 9 J7 8 18 t 814 8 88 e 1 41 1 S6 4V B 10 19 Het Sanatorium zal vermoodejgk in het midden van Mei worden opgeleverd Door den Bond zijn tot leden der nieuwe I commissie van beheer benoemd de heeren M O H J Cramems te Bred P W I Akkerman te s Gravenhage en P Sibbles te £ de In bet Maandblad tegen de Vervalschingen leest men bet volgende omtrent do gunstige werking van bier als tegengif bg loodvergiftiging Twee professoren van de Britsche gou vernementslaboratorinnis Thorpe en Oliver hebben bg gelegenheid van hunne onderzoekingen in zake loodvergiftiging by werklieden op porcelein en aardewerkfabrieken in Engeland mededeeiing gedaan dat het gebruik van bier aan die Jabrieken als een voorbehoedmiddel tegen loodvergiftiging wordt beschouwd Dit rapport werd kortelings in het Parlement besproken Ofschoon genoemde professoren weinig gewicht hechten aan het gebruik van bier als tegengift van genoemde vergiftiging kunnen zg toch niet nalaten aan te stippen dat bier in den regel oplosbare sulfaten bevat welke inderdaad gunstig kunnen werken De fabrieksarbeidsters die do loodhoudende mengsels bewerken gebruiken voor het meerendeel thee doch met het oog op de betrekkelgk geringe hardheid van het water in de kleidistricteu bevat deze drank slechts geringe hoeveelheden oplosbare zwavelzure zouten zoodat in deze aau bier de voorkeur moot gegeven worden In hetzelfde tgdbchritt komt een interessante mededeeiing voor omtrent het verband tusschen alcoholgebruik en het toenemend aantal zelfmoorden Hierover schrijft het blad Dr W C Sullivan heeft een uitvoerig statistisch ouderzoek ingesteld om voor Engeland uit te maken of er zooals reeds door velen ia verzekerd verband bestaat tusschen alcoholisme en zelfmoord Hg heeft bevonden Ie dat sedert 1842 het alcoholisme in bet Vereenigd Koninkrgk sterk is toegenomen 2e dat dit eveneens bet geval is met zelfmoord en nog veel meer met pogingen tot zelfmoord 3e dat mislukte pogingen tot zelfmoord op veel jeugdiger leeftgd worden waargenomen dan werkeiyk geslaagde 4e dat onder de geslaagde pogingeii één groep op jeugdiger leeftgd 20 40 jaar wordt waargenomen en wel door alcoholisme veroorzaakt 5e dat onder de beroepen die aan drankzucht ondei hevig zgn koetsiers herbergiers slagers muzikanten handelsreizigers veel meer zelfmoord voorkomt dan onder de nuchteïe tieroepen zooals landbouwers Posterlien eu Telegraphie 16 Mei De surnumerairs der postergen en tole raphie W B Blokhuis naar Utrecht telegraatkantoor J K Rakborst naar Zwolle telegraafkadtoor A C Hofman H Schipper T Scherpenhnyzen J Wessels Boer M J Baak J L Oluyseuaar D Coster J J M L Marchand H T Huberts en mej IJ Hoogslag A W Hissink allen naar Rotterdam telegraafkantoor J Marees naar Alkmaar telegraafkantoor A G Kastein naar Zutphen telegraafkantoor J van der Bend naar Deventer telegraafkantoor P C C Eugelbregt naar Leiden telegraafkantoor H WrBe Jong naar s Gravenbage telegraafkantoor H G Felser naar Leeowarden telegraafkantoor J H J dn Saar naar Nymegen telegraafkantoor mej J H Hofs naar s Hertogenbosch telegraafkantoor G J N Prick naar Arnhem telegraafkantoor H W de Vos naar Dordrecht telegraafkantoor H J van de Kleinemglder naar Middelburg telegraafkantoor A J van Drunen naar Utrecht telegraafkantoor F Fakker naar Arnhem telegraafkantoor J C Viersma naar Vliesingeu telegraafkantoor E J Diest Lorgion naar Haarlem telegraafkantoor mej A J van de Ven SarfTeur naar s Hertogenbosch tele aatkantoor P Hoekstra naar Leeuwarden telegraafkantoor en E Meindorsma naar Groningen telegraafkantoor allen van Rotterdam telegraatcnrsus de klerken der posteryen eu telegraphie 2de klasse G H Zweers van Hengeloo qaar Amsterdam telegraatkantoor en J Noordbeek van Hilversum naar Hengeloo 1 Juni De surnumerairs der posteryen en telegraphie F H Koolhaas van Gouda I van Sonsbeeck van Zalt Bommel L Meyer van Kampen allen naar Arnhem postkantoor J J de Jong van Harderwijk J van den Blink van Scheveningeu beiden naar Dordrecht postkantoor J N H Pel van Terneuzen G M A J Smitt van Apeldoorn C A Vermaat van Hilversum W H Gastelaars van Roermond me 8 H C Janseu van Tlel J P Reipmers van Amersfoort allen naar s Graveghage postkantoor H F van Boovon van Harlingen C de Haas van Bo sitard B Wieringa van Dokkum G Boonsira van Heerenveen A van der Baan van Velp allen naar Groningen postkantoor J H Callenfels van Zierikxee J J Theling van Gorjnchem F C PervoQst van Bergen op Zoom allen naar 1 s Hertogenbosch postkantoor P J Meer I burg van Maassluis T Dmnker van Hoorn C W vau Santen naar Zeist allen naar Haariem postkantoor mej P M Verheul van Wageningen C H Oudenhoven van Zaandam F B P Wgs van KoogZaan dgk allen naar Leiden postkantoor W C Hardon van Enschede A Visser van Winschoten S Willeumier van Wormervoer F Bakker van Meppel en S G Eman van Almeloo allen naar Utrecht postkantoor Geplaatst 2 Mei Te Amsterdam telegraafkantoor de klerk der postergen en telegraphie 2de klasse F J L van Deventer thans met militieverlof De benoeming tot klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse van A J J van der Lubben te Amsterdam telegraafkantoor op 16 April 1900 zal ingaan 1 Aug d a v Eervol ontslagen 1 Juni Do directeur van het post on telegraafkantoor te Veenendaal E E baron van Asbeck 1 Juli De directeur van bet post en telegraafkantoor te Lekkerkerk A van der Wouden de brievengaarder te Zuiddorpe D A van Voeren Overieden f 10 April De klork der postergen en telegraphie 2de klasse H D Winter was met verlof STADSNIEUWS GOUDA e Mei 1900 Do heer I IJssel do Schepper is tot directeur benoemd der Stearine Kaarboutaünok Gouda in plaats van wglen den heer Verzgl Gisteren werden de Nationale Kegelwedstrgden alhier uitgeschreven door de Vereeniging Houd Plank ter gelegenheid van het driejarig bestaan geopend De Voorzitter van do Regelings Commissie de beer J Zwart Pz zeide 0 a het volgende Mgne Heeren leden van de regelingscom missie bestuurders van de Vereeniging Houd Plank Juryleden en bestuurders van de zustervoreenigingen in deze stad en gg alleo hier aanwezigen belangstellenden in dit ons feest ik roep n allen het wolkom toe Het is mg een eer u dit toe te roepen als voorzitter dor regelings commissie een oor die ik des te meer waardeer nU gebleken 18 welk een algemoeiie deelneming welk con algemcone sympathie bet door onze vereeniging uitgeschreven concours ondervindt Ik waardeer deze eer voorzeker maar ben daarom volstrekt niet blind voor do bezwaren welke een dergelgke functie met zieh brengt maar aan n dank ik het leden van onze regelings commissie dat deze bezwaren tot een minimum zgn gereduceerd Aangenaam was het my met u saam te werken voor de viering van ons driejarig feest en uwe ijver in deze zal ik niet ligt vergeten Niet minder hebt gy medegewerkt bobtnurdera der zuatervereenigingen door het aanbieden van medailles evenals gy juryleden bestuur en ledwi van Houd Plank door uw moreelen en stoffelgken steun Hiermede mgne heeren meen ik n voldoende de strekking van ons feest te hebben toegelicht Ik vertrouw op u aller sympathie en iu dat vertrouwen aarzel ik niet om dit glas te ledigen op bet welslagen van ons concours Leve de Kegelsport leve Houd Plank Ik verzoek de juryleden de beide banen te ontzegden Daarop vroeg de heer A den Hertog het woord die op verzoek van den Voorzitter van Alle Negen die door familieomstandigheden verhinderd was om de vereeniging Hond Plank geluk te wenschen met het concours een concours waar de kegelbroeders uit Noord en Zuid Oost en West van Nederland bgeen zouden komen om elkander de eerepalm te betwisten Daarop toog men naar de nret vele vlaggen versierde kegelbaan eu opende bet vgftal Hond Plank buiten mededinging den corps wedstryd Den eersten dag van den corpswedstryd waren er niet veel clubs opgekomen 13 en 20 Mei zal het aantal veel grooter zgn Onder Ons te Rotterdam behaalde in den WOdstrgd 147 p t ok op de vrye baan nam de wedstryd eeii aanvang In de zgkamer van bet Hotel de Romein waren een macht van medailles eerekruizen en luxevoorwerpen ten toon gesteld een bezoek ten volle waard Dun ganschen dag en avond heerschte in de kegelbaan een zeer opgewekte stemming De 12e vergadering van onderwijzers en en ottdarwijieressen der Zondagsscholen in vrgzipBigaB geest wordt gehouden Woensdag 16 Mei In de Remonstrantscbe kerk alhier BoDMBAVEX Zaterdag is te saraveu hage o a geslaagd voor bet akte examen lager onderwgs de beer J Venlnis alhier Lbkkeekebï De zeilvereeniging Lekkerkerk alhier die 24 dezer Hemelvaartsdag een zeilwedstrgd met vracht en beurtschepen en een wimpeltocht onder admiraalschap zal laten honden is voornemens omatreeks Juli bg gelegenheid van den internationale wedstrgd op de Maas den tocht naar Hoek van Holland te volgen en zoo mogelgk daaraan een zeetochtje te verbinden TVIl GOSTlllHES A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs vaii Aiiislerdain Slotkra 81 98 91 E MEI I Vckrs 81 f Diau D Oen Ned W 8 91 81V dito dito dilc 8 3 l dito dito dito 8 93 llosa E 01il Goull 1881 S4 lOOV TU ll l0Mhr jTmg 186181 6 88 00BTIM 0bl in vnpierl868 6 88 dilo in i l erl868 6 88U PoaniOil O il met coupon 8 Vl dito tioket 8 i4 ltoil AMD Obl Bbnenl 1894 41 66 duo aeooni 1880 4 j 61 dilo bii Sothi 1889 4 96l dilo bij Ifop 1889 90 4 96V d lo in gouii leen 1886 6 67 dilo dito dito 1884 8 101 Spakj Perppt chuia 1881 4 87 roiKiu Uepr Couv loon 1890 4 98 öac ieening suile D 9 ln G o l6 nm lr oC 6 4 Üoiu Arji Bp oblg 189 i lllco Ob lUSoh 1890 6 I 10 VïSiztiBLi OUI 4onliop 1881 84 V UTlaDiii Olihgalian 1896 8 00 aontauiv 3lo I leou 1894 8 1 SlD U Aft Hindel aanJ 9 Arundib T b Mg Corliao leii 611 DehHuuohap ü dito 438 188 uov 0 ii Vi 10 4 I 86 100 68 86 161 97 Arn Hypüthflekb paudbr 4 88 loofl i 100 114 iTlV 8 106 74 104 87 SJ 9 V 88 160 10 108 101 mn 100 117 117 101 84 I i I 6 Zaid ul Sp mij A il obl 8 i oLirN Warw au Weencn aand Illigi Or Ru dito dito Lino Col lo hyp O OaSad Can 8outh Ohert v aan l Va C Ballw k Na lo h d 0 0 AiniWrd Omiibn Hij aand llotterd Tr mwe Maale and ViD Stad Amalerdam aand I l tad Ro tardam aand 8 86 ZOMERMANTELS DAMES eu KINDEBCOSTÜMES COSTUMES TAILLEUR Elousen en Damesoverliemden Japonsloiftin r gekl Kaloenci in groote verscheidenheid en concnVreerende Pryzen ü SAMSOM V 28J1 B Rotiif am Maandag 7 Mei 1900 Vette OsBsn en Koeien goede aanvoer pn zen waren voor ie kwaliteit 33 2e kwal 31 3c kwaliteit 37 cent per half Küo Vette Kalveren goede aanvoer ia kwaliteit 28 jde kwaliteit a6 3de kwaliteit 24 cent per halt Küo Vette varkens goede aanvoer iste kwal 31 2de kwal 20 3de kwat 18 cent per half Kilo Schapen redelijk aangevoerd De handel was in vet Vee en Schapen pri houdend vette Kalveren en Varkens traag minder m prijs VERSCHEIDENHEID Of de Engelschen zoo bgzonder geschikt zgn om over donkerkleurige of ook wel blanke volkeren de zegeningen der beschaving te brengen zooals Koning Oscar van Zweden onlangs beweerde wordt meer en mier twijfelachtig Thans komen ook nit Laboean de Britsche bezitting ten N AV van Borneo berichten van opstanden onder de inboorlingen Den 28en April vielen tweehonderd inlanders Koedat aan waar zg het kruitmagazgn en een kanon overmeesterden Zg doodden twee politieagenten en wondden zes anderen later werden nog vyfticn Chineezen vermoord Bg de herovering van het magazgn werden twintig der opstandelingen gedood De Europeanen bleven ongedeerJ De gouverneur is te Koedat aangekomen met versterkingen Hg seint dat Mat 8ator Mat Dand en 12 robellen gesneuveld zyn Gevolg van werkstakingen 1 t Te Groningen hebben do stakende siga € renmakers gedochte concurrenten gekregei in de wikkel en sigarenmachines welkSL feeds door enkele fabriekanten zyn aangev schaft Deze machines leveren zeer fraai afgewerkte sigaren worden evenals een naaimachine door ëén persoon desnoods een meisje van 15 jaar bestuurd eu maken 6000 sigaren per week Onderscheidone patroons nemen geen volk meer aan zoodat vele gezellen genoodzaakt zullen zgn naar elders te gaan of iets anders te zoeken De kersebgomen in de Neder Betuwe staaa in vollen Bei en beloven Zeer veel Een doodelgke stoot Dezer dagen wilde oen hoofdondorwgzer te Marseille op de speelplaats van de school een jongen tegenhouden die zijn kameraden acblernalicp toen de knaap hem met zulk een vaart met bet hoofd vooruit tegen het Igf liep dat de man bewusteloos ineenzakte De stoot met het hoofd was bg de hartstreek aangekomen en bad een slagaderbreuk tongovolgo waaraan de hoofdonderwgzer böim onmiddeliyk overleed Moordrecht GEBOREN Aartje ouders ö Tormorshuizen en N Boero Jan Leendort ouders D van der Spek en A den Besten Jan ouders IJ J de Jong on P Goudriaan Neeltje ouders P Kalkman en A Ouwerkork OVERLEDEN J de Jong 3 d ONDERTROUWD h Bloot en W Tuinonburg GEHUWD K van Willigen en J Trommel P Trommel en K Stoot A den Toom en C H Sureb PT ADVERTENTIKN Overleden HABU H4VeilK4HI BEIiEf Ai in den onderdom van ü jaren gèliefdei Zustor van E H BEOEMANN Helmond T H BEGEMANN Wachter W C M TIHION HiVEtt iiip Bboïma NueneriJ J TIRION Eenii ê en attfem Kennüffeviru Amsterdam b Mei 1900 Heden overleed tot diepe droelheid van mg mgne Kinderen Klein kinderen Aanbehnwdkinderen en Kleinzoon en a s Schoonzoon mijne geliefde Ecbtgenoote Mevrouw Cdlbariga Sophia Wilkluiind vao der Torren geboren Muu ku in den ouderdom van 68 jaren Uit aller naam K VAH iiEH TORREN Kz WiDornxvüBS 3 Mei 1900 Algemeene Kennisgeving