Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1900

No 8191 Woen éag 9 Mei 1900 398fe Jaargang TREKKING 17 MEI 1900 hulien aÜ niet wüt hoesten gebra kl d Ilerweg bekroonde en wereldberoen d SiiiDerior DruiYeE Borstlioiiig Extract mmH üde Koninklijke Stoomiabriek üe Hon nfrbloem van II 1 VAU SCHAlli Co l enllaaff I Tot onze innige droelheid tn I smart overleed heden plotseling onze geliefde Echtgenoot en Vader do Heer W H0RNE8 I in den onderdom van bijna 77 jaar Wed W HORNES Wbiiand J HOENES Gonda 6 Mei 1900 fiOUDSCHE ÏOÜM ieuw8 en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken DER ¥ oor uitga lig te UOTTERDAM zijn verkrijgbaar ii 6A CEWT bij A BRINRIAN ZN OrOTJlDJL H o o 1 d p r ij z e n Een hecht sterk zeer soljed gebouvilPAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met i PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIÖ met 1 PAARD compleet Een fljn KIJTDIG met 1 PAABD raiiciers VAN VAN VAN VAJ VAN VAN VAN VAN VAN VAN Telcrna o 8S De Uitgave dezer Courant g escliied dagel j ti met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Noinroers VT IF CENTEN TdefMi No ADVEUTENTIEN wortlen geplaatst van 1 5 regels k 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Gi oofe letters worden berek De Heer en Mevrouw MESZ NootiioviK VAK Goou betuigen hnn hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden by de geboorte van hnnne Dochter Kampen 7 Mei 1900 Dagelijkach aanvoer van versche Aardbeien ba Wed A RIETVELD Lange Tiendeweg Gouda naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des nddd Hoofdprijs eT BOO OOO Mk Een ware Schat voor de ongelukkige elachtoffera der Zelfbevlekking Onanie en gehe me uitepattingen ie iet beroemde werk ZDr Retau s ELFBEW4RIKG UolUndscfae tiitgave tuet 27 afb Prijs 2 f nldea leder die aan de verBchrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd l dt moet het lecen de oprechte ieenng die het geeft redt jaarlgkfi duizend van een zekeren dood Te verkrögeu bfl het Ver lagH Mag iin te Leipzig Naumarkt franco tegen inzending van het ook in postzegols en iu eiken buidel in Bolland üitaoodlglnR tot deelnemlag la de Kansen ran de door don Staat Hamburg gewaarborgde grooto Geldloterij waarin zeker 11 MiUioen 349 325 Maxk gewonnen moeten worden De prijzFn van deze veel voordeel biedende Geldloterij die volj ens hot plab sluohts 118 000 loten bovat zijn de volgende lie hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 8 pr n 10 000 Mark B6 pr a t 000 Mark 106 pr a S 00 Mark SOepr a a O00Mark Biapr a 1 000 Mark IBUpra 400 Mark 4npr a 300 Mark 140 pr a ÏOUMork S695 pr a l Mark 9a üpr 184 104 too 9461 pr a 7S ♦ totaal 69 U0 prijzen Premie v 300 000 Mk 1 pr a SOO OOO Mark 1 nr a 100 000 Mark 3 pniz a75 00 Vark 1 prijs 70 000 Mark 1 prijs a fiS OllO Mark 1 pnjs o 60 000 Mark 1 prijs a bb 000 i ark Sprijz a bO 0f0 Mark l prijs a 000 Mark 1 prijs a 80 000 Mark S prijz a ÏO O O Mark FRANSCHE STOOMVEEVEEIJ ehemische Wnssflierij II OPPEMlEIMEi 19 KruiekaOe Rotterdam Uebrereteord door Z M den Koninit der Belgen Hoofddepöt voor OOI DA de Heer A VAN OS Az ripecialiteit roor het stoomeu en verren van alle Ueerenen Damesgarderoben alsook alte Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom o van pluche manteU veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden naar Ie nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetig gestoomd of orevcrlii worden onacbadelnk voor de vondreid Tolgens itaal bewerkt Tlünty i Woadirbalitm lil do gebeolu woruld bokond trn geroomd Oiiovertroirau middol togun nlle Horst L O n K I e i e rHaagtlfkteii enz inwiudig It zoowel o s ook uitwondiK in bijnft ulIe ïiüfctegevuUon met goed erolg luin te wonden frUs per lluCOn t 1 p r post I 1 1 Thiirry a Woadinalf bezit een alsnog on gekend o günoeskraoUt en heilzame working Miuikt meestal elke pijnlijke en geniarvollo operntio Kebool oïerbodiu Met deze zalf werd oen 14 Jaar oud voor anKeueeslIjk ehouden beeiitezoel on onlnnts on bijna jM aar kankerlljleu genezen Ilreugt genezing en verzachting der pyiiou bij wouden ontetekingen enz van allerlei aard I Prijs per pot f l 50 per post f 1 60 Centraal DopDt voor Nodorland Apotheker HGNKI S l l i S Rokin 9 Amsteiilan IV ur gHBdepAt U be t ll mru direct mii die chuUenipathek dei A Tllll KIIÏ IB Pregnida hel Uohit h Uetterreieh QtlUve prospnctUi te outbletlnn bu het Ceutiinl licpöt b uden BsklaS Ametodua Ue Hoofdprüa in de Ie klaoao bedraagt Mafic 0 00 stijgt m do 2e kl tot bS OOO M in de e tot f 0 000 M ia de e tot 65 000 M in da e tot 70 000 M in de 8e tot 76 nOO Mark in da 7 e tot 200 000 Mark en met de prem e tan 300 000 M evont tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die ofücieel is tastgeateld kost een ftebeel orisfinue lot sleobts Guld S SO een half ori ineel lot alochts Guld 1 7K een kwart origineel lot Iwhts Guld O flO De integgelden voor de volgende klaaaoQ zoowel als de juisto lijst der prijteo worden aangeKeven in het officieete trekkingsplan voorzien TAQ het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend ledere deelnemer in de lotsrij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaaU gehad hebbende trekking de ofhnieele trakkinitsUjst De ultbetalinsrenverïending van de priJKüH geschifdt door mij en dirokt en prompt aan de winners en onder de atrangate gobeimhouding ftf Iedere beatelllng kan men eenvoudig per poatwissel opgeven ook tegen r mboura p Men wende lich dua ni t de aanvraag om toezending van loten voor do spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 24 Mei e k met vertroowen tot Samuel lleckscher Seiir Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitechland E CASSn O TANDARTS Turfmarkt Gouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDEBDAGS Tan S tot 4 unr VRIJDAGS van ï uur ZONDAGS aiweziR Gleeii Engelsch maar EcM BOEEENBUOOD t eent de K 0 A SLKGT iJ I 1 K ► t U U ï üronle voonaad STALEX IULRK J T nL Dmaybattr Spoor 70 c JH en Kiptvayons TE KOOP en TE HUUR H 11 OVING Jb Kantoor Ci lderachükttde Hl S J iMan C Sta i l tlAtiisen UiuneiiliiiVoii O ï eijenoonl ROTTfiRDAM 0 gtlTUiaMi4 ittolfti plMn a TtmUUndi tiaglak GENEVBH Mark Vurkryal Hsr ij M im km ks N B i = J o tl I I It SLtf U VIM foii aii lioii n ntci i I ti i Co B Meliauthe ia ket beate Middel der vereld SCHAIK 8CHAIK 80HAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Sc SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co s Mellanthe geumt Kiiklioert Co b HleliJiatbe geneeil zoomi oud aU jong CO B Uelianthe mag ie geea huiej eziD ontbrekeu Co s Melianthe staat ïoortdureud ouder Scheikuudig toezicU Co s meliantlle Uelpt onherroopelhk Co s Uelianthe is bekroond müt Ëerediploma s Co s Ueliauthe is bekroond met Goud Co s Mellanthe is bekrooad mot Zilver Co s Mellanthe verkrügbaar in flaoons van 40 CU 10 CU en fM bg Firma WOLFJP Co I J Ta ÏORKKN Boikaop Westhaven 193 Gouda B y WIJK Oudaaatrr n ROLLMAN Bodegravm PINKSB Nieuwerierlc a d IJ ui W J TAB DAM Baattrethl A N vAüZESSEN Sehoonliottn ö JttiBBIBS Kleiweg E 100 1 M KOLKMAN JPToddwOTeBi K H ViM MILD Veeretal Met Lert Diplom en Goud BtVfocifle T f ï f tfTfl a PRAEPARATEN VAN WI IIWPI i Wlf C I a n o 1 9 rrtf h a de mccf t krachtige en versterkende KINA WIJN tegen zwakte zoowel hij kindere aK volwassenen gebrek aan eetlust slechte fipllsvërtêring zenuw hoofdpijn ter versterking na ziekte of kraambed koorts en hare fjevoli en QUINA LAROCHE FERRUGINEUX m hut bijzonder tct cii Bloedgcbrek Bleekzucht kwalen van Krlttachen leeftijd enz Verknigbatr i fiacona t 1 90 en 1 l ÏL piljr jll jll Voedzaam versterkend aangenaam ansrna ik voordagciijkschgeb ulV vooral vonr kinderen f wakken en kllerachtlge gestellen leer aan te bevcUn AU geneeflkrachllge drank Inj atootnissen dtr spijsverteringaorganen en dlarrhée ook V x r luigehngen en kleine kinderen l rijs pei bus a Vj Kgr A 70 ö Kgr 0 00 4 H Kgr O BO Chemisch non zuivere MeiksuikerfpCT f 0 60 Kcr 0 28 Ac htnn r SorafPÜ Het rooUen ener haWe C iKarette il voldoende ter bestnidoosjes 4 0 80 én 0 60 Tamarinde Bonbons SK nrcSuS ll 3 voor kinderen IjcwijiLu de Yamarïn e tiontions van KRAEPEI mN ÜOLM helanfnike diensten S or het kind begeerl ijk en d n aik aangenaam is l ri per doosjcy 0 90 en O BO k Oo1rnSa1f OsiC4nitfaC aliremeen erl cnd aU bet BESTE huismiddel ft gaUilCa j Ho jrt Verkoudheid en Keelpyn het is K Jr aft een l moplossend en verzachtend middel bij uitnemendheid uitsluitend m 2 Praeparnlen van XRAEFELIEN fc HOLU te Zeist h atl roortiert ra ï eligvellen naat op tie tiaan e haHiUctlenwff n verLftjghanf b j A meetie Tabil kRiisrk pipolAtkon m f ogiilon KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST B 126 te timda A BüUMAN Miurdrt kt Standaard Hypotheekbank gevestigd te Rotterdam Kantoor Leuvehaven 78 Maatsthappdljk Kapitaal KR WILLIOE OlJLüK mttetmta Mt H E C CASTBlIItlJX ia B SS EtSOÏ In De Bank geeft ouder controle van Uet ll emeen tdmlnUtratle en l rnffkanloor Ie Hotterihim 4 7 Pandhriece uit in êtiikhen eau f 000 300 eu j too Couiious 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gouda de Heeren M J OGIES Co GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao D mati ftt dool Je nitJiiM te uitvindingen p mtu Mnaal gobiod Terbet rd fiftbrleatlpl jOn uït uJitend gvsbruik van bjr eo fijuRto grundaiofiou gitrundwrut lun verbruiker vanl Stollwerck s Chocolade en Cacao I et ü aiibeviveaswRanlig tübriktat nanwüeu if beantwoiirdondo aac ien inhoud dor resp 27 Brevets uls HoHtTefftrtelct 44 EereUlpioma B gouden epü Medftlltes een bewiJB on uitaiunlond fij de Paris1 Koua voua dóoemons une n £A 11 d i première claMiio en oonaidArntion ael votrö exoeüonto tebrloetion de Chocolat boabous varies eto eW I HaeraalTwtejf6nwoordifrGr oor ï ederUuid Juliwi Mattenal dt Amatwdam Knlveistrmit lOft BuiteolaDdseb Overziclit Roberts rokt met zijn geheele macht op Braudlort eu Wiubnrg zgu d 1b Ëugelscben bezet thans mkt de colonne vooruit ia de richting van Senekal De Westra Gazette meent dat het Eoberts bedoeling niet is naar Kroonstad te marcbeeren waar de Boeren zich krachtig hebben versterkt maar over Senekal naar Bethlehem op te rakken Daar is het eindpunt van de spoorwegliin die over Harrismith naar Natal gaat door den Van Reenen s pas Zoo zou dus Roberts de bezetting van dien pastnsAchen twee vuren kunnen nemen en daardoor Buller de hand reiken waardoor de verdrijving der Boeren uit het noordelijk deel van Natal mogelfik zon worden gemaakt Tevens zou lord Roberts daardoor de zeer terke posities der Boeren bjj Kroonstad vermijden en tasscfaen die plaats en bet Drakengebergte een doortocht zoeken om zgn operatieobject Pretoria té bereiken Hierbij moet hg echter z u verbiadingslp met de Kaapkolonie verlaten wat zeker ook niet in zp voordeel is En ten slotte verklaart de militaire medewerker van de Westnl gazette dat het niet aangaat telkens de stellingen der Boeren te ontwijken zonder hnn de decisive blow toe te brengen Wü kunnen niet zeggen de Boeren te dwingen tot den vrede als w i nl limine kanonnen tebben g euomen als hnnnfr lichamen niet verstrooid zijn in hèt veld klaagt de Westm Gazette Het blad zeil vindt dat dit wel een bee je hard klinkt maar oorlog ontdaan van z jn romantische ombnlsels ii leitelgk toch niets anders zegt het blad V lie tót kol C de Wit schrijft over de laatste berichten in de N B Ct het volgende Dq bereden infanterie van generaal Hamilton staat nu aan de Vetrivier en is het bericht waar dal Roberts met zijne overige troepen ook derwaarts lal oprukken dan schijnt het ztjn plan te zijn om geen rekening te houden met de veiligheid van zijn rng en flanken en krachtig noordwaarts op te rukken zoo ls gezegd naar mijne meening een gevaarlgke onderneming Aannemende dat het hem gelukt den overgang over de Vetrivier te loroeeren en zich in bet bezit ta stellen v k Smaldeel en Winburg dan is z jn operation alweer langer geworden en wil hij nn naar Harrismith marcheeren dan biedt hij zijn linkerflank aan de bij Kroonstad staande Boeren die FtHliLLEIODl HAKTSTOCHT Naar hot SramoK 53 Met vaste hajid hield zij de teugels van dit zesapan r bestond overigens weinig gevaar dat zij aan een van die zes haar hart zou verliezea omdat zij eigenlijk geen hart had de behaagzieke co uette De oude heer Moulinet had een particulieren seetwtariain ïjn dieaat genomen Op een reusachtig schrïjfbureau kon men sinds eenige maanden een boek over Staathuishoudkunde vmden liggen Zjjne dochter tjeweerde dat hij eiken dag van tweeCn tot vijven op dat boek kg te slapen Te oordeelen naar hetgeen Sophie de Préfont aan Claiïa schreef was het duidelijk dat Mioulinet zich in stilte voorbereidde voor de een of andere candidatuur Hij was nu en dan gezien in gezelschap roet eenige onaanzienlijke lieden meer dan waarsdïijtihjk journalisten Dok had hq eenige tochtjes gemaakt door het departement der Jura Met de linkerhand streelde hij de radipalen en met de rechterhand vleide hij de conservatieven Onze chocalaadfabrikant bleek geen leek in de Macchiavellistiache politiek Moulinet was werkelijk op zyn ouden dag eetzuchtig geworden Nu zijne dochter hertogin was geworden meende hij dat de tijd was gekomen dat hg ook eens voor lich zelven ging xoigen wel niet zullen dklaten van deze gnnstige gelegenheid om offensief op te treden gebruik te maken Men honde bovendien in het oog dat de afstand tusschen Wmburg en van Reenen s pas hemelsbreedte ongeveer 250 K M bedraagt zöodat de Boeren die de passen bewaken nog voorloopig geen vrees behoeven te koesteren om tnsschen twee vuren te worden gebracht Een latere verkenning zal de Engelschen wel inlichten omtrent de sterkte inrichting nitgebreidheid enz van de stelling bij Kroonstad Het is mogelik dat zij kan worden omgetrokken en de Boeren dus gedwongen kunnen worden haar te verlaten maar de daar aanwezige macht staat tot nu toe tnsschen Roberts en het grondgebied van Transvaal en op de een o andere wijze zal met die macht moeten worden afgerekend voor er aan kan worden gedacht het beleg om Pretoria te slaan In Natal bevinden zich nu nog slechts 3 divisie waarvan wij er een de vroegere van White niet voor geheel vol in rekening kunnen brengen Botha heeft dan ook gemeend de macht die de Biggarsbergon bezet houdt te kunnen verminderen en 2000 man naar den Vrijstaat gezonden I workelgk de bezetting van Brnndfort en het doordringen tot aan de Vetrivier een eerste pas op den weg naar het noorden dan wordt die pas ts vroeg g daan omdat zooals nu ie mken staan een aanz enl ke ma ht nröet wbrden achtergefaten om de veiligheid van rng en rechterflank te verzekeren Ligt deze handelwijze niet in de bedoeling van den opperbevelhebber dan is dSe bezetting een zaak van wslnig beteekenis en wordt de positie der Engelschen daardoor volstrekt niet beter Twee divisiën en een brigade bereden infanterie zgn noodig geoordeeld om de Boeren te dwingen het dorp to ontmimen Zy trokken f na een artilleriegevecht waarbij twee van hnnne kanonnen buiten werking werden gesteld Hoe de Engelschen dit weten wordt niet opgehelderd de kanonnen zijn toch niet in hunne handen gevallen anders ware dit zeer zeker wel vermeld De teesten te Berlijn bij gelegenheid der raeerderjarigheidsverklaring van den Dnitschen kroonprins gevierd hebben een schitterend verloop gehad vooral ten gevolge van de aanwezigheid van zoovele vorstelijke personen De toespraken aan defeestmaaltgden hebben opnieuw doen zien hoe hartelijk dè verstandhouding en hoe innig de band is tusschen de heerschers in de drie rpen die te zamen het Drievoudig Verbond vormen door zich door de kiezers een mandaat te laten opdragen Met het oog op een kamerzetel en de noodige voorzorgsmaatregelen had hij zich weder naar la Vartnne begeven Zijn arrondissement lag tusschen de distneten Besdn on en Pont Avesnes Hy wist dat de heer Derblay er grooten invloed moest hebben en besloot van dien invloed in zijn eigen voordeel partij te trekken Hij bfacht Derblay een bezoek waarbij hij zijn uiterste best deed om niets van zijne eerzuchtige bedoelingen te laten doorschemeren Hy zeide alleen dat hij voornemens was eenigen tijd op La Varenne te vertoeven venHij slaagde er zelfs in bij Clara den indruk ingang te doen vinden dat hij in de saak van het huwelijk van Athéoais geheel onder den invloed had gestaan van zijne dochter In den rond der zaak was de politieke kleur zijner candidatuur den heer Moulinet tot op zekere hoogte onverschillig Hij begreep dat zijn welgevulde beurs hem meer dienst zou moeten doen dan alle mogelyke politieke geloofsbelijdenissen en van zijn standpunt had hij geen ongelijk Intuaschen was deze plannenmakerij een geweldig streep door de reüening van den hertog de Bhgny Hij maakte daarvan dau ook tegen Moulinet volstrekt een geheim en betuigde hem onverholen zyn misnoegen Wat tet wereld beweegt u toch vroeg hij hem u op uwen ouden dag in de politiek te gaan begeven Wat een onzin dat menschen die een rustig leven konden hebben zich uit vrijen wil in dat wespennest gaan steken Ën denkt ij waarlijk dat onze kiezers zoo dwaas zullen zijn Antoïr Levyasohu zeg t iu hot Berliner Tftg iatt De leesten hebben tot groots scliftiunte van lasteraars en lengenaarB doen zien dat het Drievondit Verbond nog krachtig en onwrikbaar staat Voor enkele Kussiche en Franacbe partijgroepen was dit verbond jaren lang een nachtmerrie raen scbreel aan de stichters raacLiavellistische bedoelingen toe en voornamelyk meende men dat Ijet verbond oorlogzuchtig wexen zou Een twintigjarige ervaring heelt geleerd hoe onjuist die meeningen waren Keizer Frans Joseph kon met recht in zjjn toost spraken van het Drievoudig Verbond als van een Nwerk des vredes En niemand zat die spraak bestrijden PK is de groote beteekenis van dit leest te Be n De triple Alliantie het verbond dttt pie volken in staat stelde den vrede te bewM in Earopa staat nog vast en ouverwrUtWar Kn de dVerige Staten van ons werdWèel scharen zich om dezen sterken vre Wjbond wiens invloed meer en meer gevoeld ordt Vdi de Zondags gebonden gemeenteraadsverkfetingen te Parys 80 zetels is de uitkomt Tan 50 bekend voor BO zetels moet herstééad worden Herkozen 6 republikeinen voor liet eerst gekozen 1 herkozen 10 radicalMi n 16 socialkten gekozen 8 nleitve ïM tl teik en 8 oonBerv tigyen j h Q n To Algiers is de geheele anti joodscbe Jó t gekozea Te Mnstapha eveneens De antisemieten zljn geslagen te St Eugene Blidat en Böne alwaar de republikeinsche lIJBt gekozen is Te Oran z jn al do antisemieten herkozen Het onvoorzien succes van de nationalisten doet dezen begrüpelükerwyze juichen De triomf zoo geeït de Libre Parole met groote letters te lezen een redacteur van haar Galli en een van de Intransigeant Lepelletier ziJn in de hoofdstad gekozen De nederlaag wordt trouwens erkend De reactie bedreigt Parijs zegt de Petite République Wö ziin zoover schrijft de Radical dat wü op de harstemmingen moeten rekenen om de meerderheid in het stadhuis te behouden De Jong Tsjecben in den Oostenrykschen Ryksraad hebben zich niet lateu afschrikken door de alkeuring welke hnn dwarsboomplailnen bg de Polen en de clericalen hebben gevonden maar hebben Vrpag te Praag met algemeene stemmen besloten de dwarsdrgverS b eBli9t door te zetten 74 moesten u een mandaat op te dragen i Wcl zeker denk ik dat waarde vriend fReken er dan maar op dat het u rij wat zal kosten Wat hindert u dat als ik vragen raag V Dat hindert mij zeer veel Ik heb gemeend een eenige dochter tot vrouw te krijgen en nu gaal gij haar eene zuster geven Een zuster Ja een zuster namelijk de politiek En die zuster zal zonder twijtel een aantal kinderen krijgen in de eerste plaats uwe verkiezingsagenten helpers beschermers verdedigers zonder zelfs nofe te denken aan uwe kiezers zelven die u later naar hartelust zuilen villen De hemel mag weten waarop dat alles nog eens moet uittoopen Moulinet liet zich echter door deze zwartjfallige voofspiegeliogen volstrekt geen vrees aanjagen Hij klopte welbehagelijk op zijn vestzak en zeide met geruststellende majesteit Waarde schoonzoon mijne middelen veroorloven mij die kostbare invallen Gij moogt dunkt mij tevreden zijn dat ik mij met aan andere buitensporigheden schuldig maak ik ben immers nog met ouder dan 6o jaren ln mijne oogen zou elke andere buitensporigheid beter verdedigbaar zijn dan deze Wil ik u eens voorstellen aan de dames van het ballet i Dat tou u misschien beter bevallen Het is wel kostbaar maar gij hebt dan ten minste eenig genoegen voor uw geld Het spijt mij voor u heroam MouUnet met enige deftigheid maar op het punt van tede kiezen tusschen hun bondgenooten in den Rpsraad en bun ktesers en hebben toen niet geaarzeld aan de laatsten e gehoorzamen Hoe de regeering zich zal gedragen als de Tsjechen dadelp na de opening van den Rgksraad hun plan ten uitvoer gaan leggen is nog onzeker De Tsjechen schijnen te hopen dat z j aftreden zal maar dat is rooralnog onwaarachünljjk Aan de taalwetten voor Bohemen en Uoravië en de wet tot verdeeling voor Bohemen in drie deelen Tsjechisch Daitsch en gemengd en tien districten is in de laatste dagen op de ministeries hard gewerkt en ze kunnen nu heden worden ingediend Maar of men erin slagen zal de algemeene beraadslaging te voltooien P Het plan was dat Uet Öuis Tan Afgevaardigden deze week drie vergaderingen zou houden en danniteenzon gaan totdat de zitting van de DolegatiSn in Boedapest afgeloopen is Verspreide Berichten Frankkijk SSaterdag ia de Tentoonstelling bezocht doar 90 611 personen Zondag naar schatting door 200 000 Maar tegen 6 uur Zondagavond verjoeg een hevige stortregen allen van het terrein Het avondl j t viel jfrootendeffls iq duigen dpordlM een der grootste machines voor da verlichting door een kwaadwillige har d onbruikbaar was gemaakt Nog een ongelukje had Zondagmorgen plaats een marmeren standbeeld getiteld La Répnblique is in het groote Paleis der Champs Ëlysèes gevallen en verbrjjzeld Zaterdag zjjn het Panorama de Madagascar waarin men de overgave van Tananarlva kan zien en het Japansche paviljoen geopend Binnenkort wordt ook de Transvaalsche aldeeling geopend De shah van Perziö die van 8 Jnn tot 12 Juli in Frankr k zal biyven zal met zyn uit 40 personen bestaand gevolg te Contrexéville zyn intrek nemen Zaterdag is het Ijjk van den bekwamen scheikundige Grimanx in bet crematorium op het kerkhof Père Lacbatse verbrand Onder de talrgke belangstellenden bevonden zich Trarieux Reinacb Labori Yves Guyot de beide Clémenceau s Picquartenz In verband met den brand in de kerk van AuberviUiers is de koster dier kerk onder verdenking den brand te hebbon gesticht gearresteerd hjkheid heb ik mijne vaste principes Ik heb n eenmaal een voorliefde voor de politwk Nu dan wel bekome het u Maar nog iets wanneer gij gekozen mocht worden dan zult j toch niet zoo gek zijn ook redevoeringen te gaan houden Toch wel wanneer het onderwerpen betreft waarbij het algeme belang Koffl kom dat kan amusant worden I Ik beloof u dat ik kom luisteren Ik zal zelfs mijne vrienden inviteeren om uwe welsprekendheid te komen bewonderen Maar wat ik u bidden mag laat het daarbij dan ook blijven Indien gij eens in het hoofd morht krijgen Minister te worden dan weet ik waarlijk niet waar ik mg van scliaamte zou moeten bergen Doch Moulinet stoorde zich weinig aan de hooghartige spotternijen van zijne eerzuchtiice pUnnen In het begin der lente kwam hij op La Varenne terug om het terrein te bewerken Op hetzelfde tijdstip was mevrouw de Beaulieu weder op haar kasteel teruggekomen en was Suzanne voor goed van de kostschool naar huis geroepen Deze laatste maatregel was grootendeels Clara s werk geweest In Suzanne s tegenwoordigheid moest l hilippe natuurlijk weer comedin spelen en aan zijne vrouw alle mogelijTte attenties bewijzen Clara moest erkennen dat Derblay zich op voortreffelijke wijxe van deze moeielijke taak wist te kwijten zoo zelfs dat hij bij de onschuldige Suzanne in het minst geen vermoeden opwekte dat er aan hun huiselijk geluk ietg haperde üifrdt vervolgd