Goudsche Courant, woensdag 9 mei 1900

Vette Kalveren goede aanvoer ie kwaliteit 38 ade kwaliteit 16 3de kwaliteit 13 cent per hall Kilo Magere Ossen Melkvee Vaarkocien en Stieren gued aang voerd De handel was io al het aangevoerde vlug prijahoudend melkkoeien duur pansche kruiser is gestrand De kolenwetkers van de Hamburg Amerika lijn hebben het werk gestaakt zg eiscben het ontzag van twee beambten Keizer Wilhelm heeft aan den vicekoning van Britsch Indié eai telegram gezonden waarin bfj na de mededeeling dat te Berlijn een halt millioen mark bgeengebrucht is voor dB slachtottera van il n hongersnood verklaart dat zulks een blgk is van sympathie van het Dnitsche volk voor India Dit telegram heelt onder de bevolking groote verwondering gewekt Spabjb De minister van blnnenlandsche zaken is by aankomst te Barcelona waar hij zich op de hoogte wil stellen var do grieven door een groot aantal separlsten uitgejouwd en uitgefloten De gendarmes joegen met een charge de betoogers uiteen en arresteerden er een 20 tal OOSTKNEIJK HONOAKIJK De stadhonder heelt in de zitting van den Oostenrykschen Landdag verklaard dat de distrlctsboolden hot recht hebben hun ondergeschikten te dwingen tot deelneming aan Katholieke processies en leesteiykheden ZOMERMANTELS DAMES en KIN DE K CO S T UME S COSTUMES TAILLEUR Blotiseb en Damesoverhemdeh JüpooslofTen en gekl Kaloeoei in groote verscheidenheid en concnrree rende Pryzen BurgerlUke Stand GEBOEEN 4 Mei Pieter ouders P O Kayienburg en G Doornik 5 Cornelia ouders J Gondkamp en J Heywegen Johanna Maria ouders A Fokkers en E M de Reus Lambertus Leonardus ouders O M Peeters en J M van Dorst 6 Simon ouders J Luitjes en J C Hoogedoorn 7 Hendrik ouders G J van Zomeroa en P GObel Pieter ouders A Boot en i aynhart Hermanns ouders D vanKaede en M Bakker 8 Wilhelmus Jacobus ouders P J Isarin en W C Bonwm n Arie Leendert ouders A van Kersen en G Scheggrond Leonardus Cornelia ouders J B Brulkman en W J Harmsen SOVERLEDEN 4 Mei F Hersche 74 J 5 J van der Laan 60 j G Snel 14 m S Bruikman 75 j 6 G de GruU 3 j W Hornos 76 j J de Jong 81 ADVE TSNTIEN Heden overleed tot diepe droefheid van my mgne Kinderen Kleinkinderen Aanbehuwd kinderen en Kleinzoon en a s Schoonzoon myne geliefde Echtgcnoote Mevrouw Gatharina Sopbia Wilbelmiaa ran der Torrea geboren Mullkk in den ouderdom van 68 jaren Uit aller naam K VAK DER TORREN Kz WABDINXVEEX 3 Mei 1900 Dagelgksch aanvoer van verscbe Aaraneiën bg Wed A RIETVELD Lange Tiendeweg Gouda TREKKING 17 MEI 1900 X OT£33iT DER II Hg Vooroltgai te EOTTBïlDAS zyn verkrggbaar i CKNI 1 L BRINIIAH i i aOUDA Hootdpryzen n Een hecht sterk zeer soiled bonwd PAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met i PAARDEN compleet Een luxe RIJT UIG met 1 PAARD compUi Een fijn SUTÜIG met 1 PAARD t Telepliooiiiiet Goiicla Abonnement l 40 per jaar voor per ceelen binnon een kring van K M 1 ItMvdrwhl HiMwtikirk 0 imU aoHwdam Eolterdam B O 0 10 0 ll l o ROniKDall SODBa l nmm 10 U ll l 11 4 H1 lO M f 1 r W 4 l 4t B lÜ i o 1 1 1 BallaalaAa po i OODDA DIM Stiefiai nrn 10 10 10 ll M 11 11 1 10 ll li 1 1 10 4 11 41 ll Oi 11 4 10 10 4 11 11 11 Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan bet Ryks Intércommunaalhurean Op 1 Maart 101 verkregen abonseme ten Contracten en voorwaarden verkrggbaar aan het Bureau ACHTER DE VISCHMAEKT 04 09 7 1 tl 4 J s o io u l Uit Amsterdam meldt men dat de Ja wordt bericht Uit Stettin Ya ko mo M Liegenort Gistermorgen zjjn er op enkele der zettergen waarover de staking is geproclameerd wederom eenige mannen teruggekomen zoo ter electrische drukkerij en by de heeren Koldert en Co De drukkerg Ellerman Harms en Co die eene ganscbe week heeft stilgestaan begon gisterochtend weer met 7 man Bg de Bnsay zou volgens gerucht van Zaterdag gestaakt worden dit is echter niet geschied Zaterdagavond bracht eon politieagent zes letterzetters uit de Warmoesstraat per rgtnig in twee transporten huiswaarts Een vyitig stakerij kwamen toeloopen de wegrydenden onderkruipers en schooiers scheldende maar zg werden door twee politieagenten tei Men meldt uit Tiel De bekende vrouw Peperkamp die met een moed eene betere zaak waardig aan even rgksveldwachtors het hoofd bood en van hare woning een klein fort maakte is op hare ontvlnchtingsreis te Ngmegen aangehouden en onder hevig verzet naar Tiel getransporteerd waar zg tha is bare drie maanden nifeit BINNENLAND Het plan is a a Donderdag in de Tweede Kamer te beginnen met Aè behandeling dor in de vergadering van heden aan de orde te stellen ontwerpen van wet Volgens teHchten uit Limburg wordt naar het Centrum mededeelt de toestand van dr Everte lid der Tweede Kamer voor Roermond sleeds ongunstiger zoodat de hoop op behoud allengê begint te verflauwen De jaariykscho wedstryd van den Nsd Kollbond met djtataan verbonden algemeene vergadering zal dit jaar worden gehouden te Haarlem op do baan van de club Keer nletj op 9 10 en 11 September Gefliengde Beriqhten Op de Veemarkt te Utrecht werd Zaterdag door een landbouwer aan een veehandelaar voor f 130 een koe verkocht onder bepaling dat de betaling terstond in een nabygelegen koffiehuis zou geschieden Daar de veehandelaar echter nog een tweede rund moest koopen en daarover reeds met den eigenaar lil onderhandeling was getreden zon de landbouwer maar vooruitgaan en al vast iets gebruiken Geen kwaad vermoedende werd door dezen hieraan voldaan doch toen de veehandelaar maar steeds op zich liet wachten en nt verloop van een half uur nog niet was verschenen begon hg toch ongerust te worden en liep de markt weder op waar hy tot zgn goruststelling zyn beestje nog aan de Ign zag staan Toch wachtte den man een allesbehalve aangename verrassing want toen hg do koe van de Ign wilde losmaken moest hg tot zgn schrik vernemen dat de veehandelaar baar reeds weder aan een ander had van de hand gedaan voor f 110 en daarna spoorloos was verdwenen De Tgd verhaalt een grap uit de Amaterdamsche werkstakingsgescUedenis r Do leiders van de typo s biidden vernomen dat de flrma Binger drie machinozettefs uit Engeland verwachtte en zetten posten uit om hen op te vangen en tot andere gedachten te brengen Inderdaad ontdekte de post aan den trein een drietal waarvan er een Engelich sprak Binger f werd gevrttUgd Yes luidde t antwoord Met gebaren bracht men de drie mannen nu in een gereedstaand rgtuig en naar het bureau van het staklngscomité waar nu toen de diamantwerker Polak was gekomen die Engelsch spreekt bleek dat de man jlie yes had gezegd monteur was en de twee anderen behangers van Nederlandschen bloede en dat inmiddels de drie machinezetters namens de flrma Bin Een onderzoek aanstonds ioor de recherche ingesteld leidde niet tot hët gewenscbt rtsnltaat zoodat de man ongetroost huiswaartskon gaan Een goudsmid in den Haag is de dupe Worden van een slnwen oplichter 3 i M den winkel van 4en goudsmid kwim een persoon die voorgaf gezonden te j n door een bewoner van d Laan Copoa ringSn op zicht bestellen Niets kwaads vermoedende Itèt d è gottdsmid aan bet opgegeven adrês 12 ringen tot een totale waarde van ongeveer f BOO op zicht bezorgen J I8 M7 f Botterdam Beun Rotterdam D P Botterdim U Otpelle HiiuWwltMk Moordtwikt iudii i AU it 7 0 7 4S ld f T li tilO 01 t il t 04 I 10 a lB 4 i 4 Si t Ol t u lï t u o iu I n 1M 1 14 i Ót Too f l 10 0 10 14 n i UuH ukt IxUlu FaeidUtW o ba lae taa aiat gmbal t u 10 00 8 d l ti V 8o t n r Ieg 7 rair i 7 i 10 18 O l D A II T K I C il l lai lO t 1 00 1I S7 1 S li 11 1 i S 11 J4 40 t l a aa lo u 10 49 11 47 i i oa o s 4t t 4 7 4 a ia 9 07 10 14 t 0 4 O 7 4 oil Wo rd UtMoht a M 8 1 Utnokt Woanlti Ou daw Ooad 6 1 Ï7 10 41 U 5 1 4 7 08 7 14 B S0 14 9 tt 10 t4 11 17 11 11 1 1 1 8 40 Ma Eenige öogonMlkkeft later kwahi een man aan bedoeld huis de ringen terughalen zeggenti dat ze verkeerd bezorgd waren De ringen werden teruggegeven maar kwamen qiet temg is t bezit van den goudsmid die van het voorgevallene aangifte heeft gedaan by do politie Uit een telegram van Ftp DlIkeinsche zgde biykt dat dit gevecht plaats vond langs de Kafferrivier ten oosten van Eeddorsbnrg en dat het republikeinscbe kommando stond onder kommandsnt de Wet Deze kommandant verkrggt allengskens een vermaardheid in het nemen van konvooien en gevangenen Het was zgn kommando dat het jroote konvooi nam by Klipdrift Op de Hielrivier tgdens het ontzet van Kimberley Hj nam ook deel aan hèt gevecht te Sannapost waar een ander konvooi van 7 kanonnen 100 wa fens en 1000 ezels met tnsschen de 300 en 00 gevangenen werd ingepikt Het blgkt dat hy van daar zuidwaarts trok en aan de Kafferrivier een gedeelte of de gebeele kolonne van generaal Oatacre ontmoette ger langs een wdereB weg naar de drukkerg waren vervoerd Te Zandvoort kwam aan de schuit Z V 9 waarop een ongeluk plaats had De matroos 3 K kreeg door het uitschieten van den wind een slag van de giek waardoor hy over boord sloeg en verdronk Eenige oogenblikken later werd hy door de bemanning opgehaald Hy laat een weduwe met 8 Bnderen na Het bericht dat aan den Hoek van Holland beambten der 3 IJ S M zjn betrapt op diefstal was onjuist De ware toedracht der zaak is de volgende schrgven de bedoelde beambten Zondagmiddag beeft te Bameveld in de dennenbosschen op Oud Bameveld toebehoorende ain den heer W baron van Nagêll aldaar een hevige brand gewoed Een stuk prachtig opgaande dennen ter groote van 1 H A is totaal vernield Bg de asphaltpapjer ontvreemding zgn wg betrokken en beeft te ryk politie inderdaad in onze woningen beslag gelegd op stukken papier Wg allen kunnen echter verklaren dat deze stukken on geschonken zgn door den knecht van den aannemer A van Dyk te Hoek van Hol and en wel voor door ons bewezen diensten aan den aannemer of zgn plaatsvervanger Te Antwerpen is gisternacht de Cirkscbouwburg afgebrand een ongeveer dertig jaar geleden gesticht gebouw dat aanvankeiyk voor paardenspel bestemd reeds meer dan vyftien jaar dienst deed als tooneelzaal doch niet aan groote eischen beantwoordde ook niet wat de veiligheid betrof Er speelden meestal reizende gezelschappen De schouwburg was door huizenblokken inge sloten deze zyn gespaard gebleven Een minimumiyder Dat er gemeentebesturen bestaan die bet goed met den armen schoolmeester meenen is overbekend maar de weerga daarvan zoude men zeker niet in Portugal zoeken En toch is dit zoo althans in een Fortugeesche courant konde men onlangs de verbiydende mare lezen dat bet gemeentebestuur van Lissabon daartoe aangespoord door eenen adellgken heer aan eenen gewezen 104 jarigen schoolmeester kort geleden wegens openbare bedelarg opgepakt eene maandeiykscho toelage van 6 gulden toegestaan had Huweiyksinzegening met de pbonograaf De dochter van een Protestantsch geestelgke te NewYork zou in het huweiyk treden en volgens afspraak zou haar vader hei kerkelyk inzegenen Maar kort voor den vastgestelden dag werd de predikant ziek en wel zoo ernstig dat hy zjn einde voelde naderen Echt Amerikaansch werd daarom besloten dat hy de rede welke bg de plechtigheid zyner dochter ionen moest in de phonograai zou uitspreken ten einde ze later aan te kunnen hoeren by de voltrekking van het huwelgk Zoo gebeurde ook De man stierf tevreden dat hy zyn litfsteb wensch vervuld zag om een toespraak te honden wanneer zgn dochter trouwde Eenigen tyd later hail de plechtigheid plaats De phonograaf stond klaar eirgat helder en duideiyk de hartroerende woorden weer gesproken door den man die reeds lang ii het graf rustte I Bg een eventueele gerechtelgke instructie zullen wy onze verklaringen door getuigen staven wy zyn niet in handen van de rykspolitie alleen wordt de zaak door haar onderzocht Wyien jhr mr P J Bosph van Drakestein in leven Commissaris der Koningin in Noordbrabant heeft aan de gemeente sHer togenboseh f 10 000 gelegateerd onder den last om daarvoor een fontein te bouwen De gemeenteraad haastte zich meer met de aanvaarding van het legaat dan met de uitvoering van den daaraai verbonden last Eerst thans 6 jaar na den dood van den erflater kwam de Eaad op het idee eens aan de uitvoering te beginnen Een prgsvraag voor een ontwerp is thans ttitgeschreven Keizer Wilhelm heeft aan den onderkoning van EngelschIndië een telegram gezonden waarin hg mededeelt dat met zyn toestemming 500 000 mark in Berlgn is verzameld met best mming voor de hongeriydenden in Indië Dd JCeizer hoopt dat Indiè uit deze daad van de Duitsche hoofdstau bet begrip moge putten van de diepe genegenheid voor Indië Dit bericht geeft aan ons Nederlanders die bgna dagelgks lozen dat door een onzer vorstinnen dan voor dit dan weder voor een ander liefdadig doel een flinke geldsom is afgezonden wel wat te denken Wg zonden zoo meenen dat het verlof aan anderen om wel te doen nog al gemakkel lt is tefjBVen en dat men bg een hongersnood verder komt met een paar honderd mark dan met een breedsprakige verzekering van diepe genegenheid al wordt die dan ook door een Keizer per telegraaf verzonden In het gevecht bg de Bloemfonteinsche waterwerken werden door de Boeren genomen 362 soldaten 11 officieren 96 wagens 1000 muilen 18 Schotsche karren 7 Armstrong kauonnen en 2 munitiewagens TU VM fireeiwtcl f 10 M i 4 10 34 4 10 0 7 i I I0 4I 47 1 0 lO U U Ot lS t 1 S 1 S 1 04 S i4 i ii 4f 4 0 4 S4 1 4 f44 l S 4 81 uo t n 1 09 M o 4 0 4 i4 t 07 i 4 Ül taa é CMBfücaia 4v Wagcu Lfii 7 0 7 8 SI f 4 In het gevecht bg Reddersburg werden zooals men weet vgl compagnieën Engelschen gevangen genomen Hiervan zegt Ons Land S t 4 10 1 l t 10 It M 7 0 t li 7 68 10 0 10 17 10 10 4 9 ti J Ol 17 i OI 1 t7 i S U ► 8 4 t 8 F P a 4S i i 4 10 1 g l 0 48 7 17 e O O u k k MSTtipau im f M ioida 6 3 11 8 8 9 18 10 1 lo t 11 0 1 4a a aa 11 07 8 18 10 17 10 51 8 4 11 01 l a 11 81 7 10 1 85 7 M 7 00 7 14 4 t4 4B 11 8 48 a d 10 19 l a7 lO U 11 07 W 8 01 8 5 9 II 10 10 11 09 li 4 l t7 0 aj 4 1l 17 UO St lO as 1 0 11 47 19 00 G a 19 a is 9 87 10 at ii 4 1 oa 1 10 i a4 s w 1 1 t tO 9 t 10 10 ll l li O It ll lnlt 0 0 11 a so 8 7 1 9 IS 9 JI n ll U 7 1 0 II 9 10 S J4 4 4i 91 7 09 10 9 1 11 4d llAnu W i B4 S 41 7 0 8 1 I 4 9 0 9 48 11 80 UM M il s ls S 4 01 7 t at 9 40 in Ot llOoaila 7 10 7 1 8 18 9 07 9 9 10 18 I0 t ll tl 1 1 J 4 1 4 4 J7 7 0 ll 10 17 11 98 Brand te Eotterd sa Gisteravond om goed halfacht roken de zetters van de firma weduwe P van Waesberge te Rotterdam terwgl zg op de zetterü dier flrma jn het bovenhuis van pand no 68 in den Houttuin aan het werk waren een sterke brandlucht het bleek dat er brand was hg den bnarman in het bovenhuis van perceel no 66 waarin de bandelsdrnkkerg van de flrma L F Friezer en Co tevens handelende in kramergen gevestigd is De brand was van groeten omvang en nam zoo snel toe dat nog voor de brandweer ter plaatse was de vlammen reeds aan alle zyden met geweld uitsloegen In een oogenblik was de geheele lucht rood gekleurd een groote menigte stroomde naar den Houttuin Iedereen scheen het kostte wat het wilde den brand van nabg te willen zien woeden Er ontstond een echte janboel Men gilde en drong er werd over de slangen der brandspuiten geloopen en getrapt gestompt en geduwd om de voorste te zgn En te midden van dit helsche rumoer breidde de brand zich in korten tgd kolossaal uit dreigende de aangrenzende perceelen mede in lichte laaie te zetten tot groeten schrik der omwonenden Eerst tegen half elf kwam er eenige orde in den warboel toen zelfs op Feyenoord dienstdoende politieagenten gerequireerd waren om de orde te helpen handhaven en hen die absoluut niets dët den brand te maken hadden buiten het afgezette terrein te brengen Vermoedelgk is de brand op de tweede verdieping ontstaan van het bovenhuis in gebruik by de flrma Friezer en Co wier personeel voor het ontdekken van den brand dit reeds had verlaten Op de eerste en tweede et ge waren papiermagazgnen en de bergplaats van kramergen met kantoor daarboven de dmkkerg Door middel van een lantaarn staat het bovenhuis in verbinding met een achtorgelegen perceel waarvan het bovenhuis eveneens bg dezelfde flrma in gebruik is en ook dienst doet als papierbergplaats Vanaf den Houttuin gerekend loopt bet geheel ongeveer een 20 meter diep in in de richting van de Nieuwehaven Het benedenhnis dient de rfrma Lntkie en Cranenburg papierhandel gevestigd Hoogstraat 217 tot bergplaats terwgl een ander deel van het benedenhnis in verbinding staande met het benedenhnis van het perceel en alzoo gelegen onder de zetterg yan de firma de Wed P van Waesberge Zoon als pakhuis in gebruik is bg den heer C M van SiUevoldt koopman In dit pakhuis waarboven de lantaarn uil komt die het voorste met het achterste pand verbnitdt yn beltagrgke hoeveelheden gedroogde appelen rozgnen krenten olie stroojp en ook een 200tal haaltjes kaneel opgesl w to een vry aanzienigk bedrag Dit all s dreigde in den aanvang een prooi der vlimfflen fe worden Gelukkig was de brandtfeer b trekkelgk spoedig sterk vertegenwoordijo en konden eeu negental hand en twee stoomspuiten In werking gesteld worden onder de opperleiding van den hoofdman den heer J Rooster bygestaan door verschillende andere hoofdlieden Er werden spoedig krachtige maatregelen tot blusschen genomen Langs en door de omliggende hni ti werden de slangen opgehaald en van beven van voren en van achteren werd hét vuur bestreden Ontzettende massa s water erden in kot brandaltde buis geworpen bgna twee uren lang In stroomen kwam het lowe water daarop de gespaard gebleven trap van de eerste verdieping af en van de huizen door de brandweer tgdelgk bezet De straat was weldri blank gezet en met geweld het pakhuis van den heer Sillevoldt ondergeloopen De schade alleen door het water veroorzaakt is aanzieniyk Ook de bewoners der Zevenhuissteeg meest arme Inidjes ten deele niet verzekerd en door wier woningen ook slangen gehaald werden hadden d or het ater te leiden Omstreeks haU twaalf was men de brand onder de knie doch toen ook was de geheele bandelsdrnkkery van de firma L F Friezer Co de papierbergplaats in het achtorgelegen gedeelte van het perceel inbegrepen totaal uitgebrand en verwoest Het dak was te voren reeds bg gedeelten ingestort Do B iiten 11 10 4 1 2 12 13 5 en 3 benevens de stoomspuiten van het oostelgk en westelgk stoomgemaal hebben water gegOTtn Tegen half twaalf kregen de eerste handbrandspniten bevel om in te rukken dèeh lang na middernacht werd nog gewerkt m i èén stoomspuit en een paar handbrandapslten Na de bandelsdrnkkery van de flrma Mnzer Co die eeo betrekkelgk groeten pa rvoorrai d had heelt waarschgnlgk de hMr Sillevoldt de grootste schade geleden zoowel door de bonken vuur die door de verbrgzelde lantaarn in zgn pakhuis vielen ab door het water dat een halve voet hoog in zyn pakhuis stond Ongeverfde wagenIftdders door de brandweer gebruikt deden goede diensten terwgl ook de reddingsbrigade zeer spoedig ter plaatse was Ten gevolge van de ontzettend groote menschenqassa die bg deze brand te hoop liep is bg een winkelier in de Hoofdsteeg door het gedrang een ruit HKednikt en op den Steiger baande men zich al vechtende een weg op gevaar van in het water gedrongen te worden Na middernacht nog zag het by het inmiddels nu geheel afgezette terrein zwart van menschen STADSNIEUWS GOUDA 8 Mei 1900 De luitenant adjudant A Kruisheer zal in Indié deelnemen aan het eiamen voor de hoogere krggsschool De heer N van Schouwenburg is bg de kerkelgke commissie m Friesland geslaagd voor het proponents examen Bedankt voor het beroep te Aalten door ds A J Wartenn te Breedevoert Gisteren werd door het rooinsch katholiek parochiaal armbestuur te Rotterdam aanbesteed het boawen van nieuwe roomsch katholieke weesen armhuizen met centra kapel rectorswoning enz op een terrein aan de West Kruiskade Ingeschreven werd o a door C P W Oessinr alhier voor f 36H 400 Krimpen a d IJsel Me W van Donselaar te Utrecht is tot tgdelgko onderwyzeres benoemd aan de Chr school alhier Haastbecht Aangenomen het beroep bg de Ned Herv Kerk alhier door ds H 6 Oldeman te Heerewaarden OuDEWATiK Voor de onlangs opgerichte afdeeling alhier van het Alg Ned Werk liedenverbond trad Zaterdagavond op het kamerlid de Klerk met het onderwerp wat is voor de werklieden een gebiedende eisch Evenals overal wist de spreker op zeer onderhoudende wyze zyn gehoor te boeien door met vele practiache voorbeelden de noodzakeiykheid van het vereenigen uiteen te zetteuy en daarna bet programma van het Werkliedenverbond te ontwikkelen Op den voorgrond kwam echter steeds dat hoewel er in onze samenleving vele gebreken zgn alloen door kalm optreden succes kon worden verwacht en allo hervormingen moesten komen langs geleidelgken weg Het resultaat was dat zich weder eenige werklieden als lid opgaven zoodat de aid thans 26 leden telt terwyi zich ook eenige meergegoeden zich bereid rerklaarden de vereoniging flnA tieel te steunen VERSCHEIDENHEID Men meldt uit Culemborg Sedert Donderdagavond is M klerk der postergen en telegrafie alhier voortvluchtig Naar men verneemt moet hy een aanzienigk bedrag tekort in de kas hebben De zaak is reeds in handen van de justitie Men schrgft van de Belgische grenzen In den laatsten tyd is men hier nogal gelukkig geweest met het binnensmokkelen van allerlei vee Verschillende vette ossen on magore koeien zyn over de grenzen gebracht zonder dat men van nschteiyke aanslagen vernomen heeft Nu de smokkelaars door ondervinding geleerd gingen ook met veel overleg te werk en waren steeds zoo wys by kleine troepjes uit te gaan waardoor zy minder in het oog liepen Doordat de prgs der varkens op de Belgische markten steeds hooger is dan hier ontstond er ook een levendige smokkelhandel in varkens Belgische kooplieden en slachters koopen hier kweek en mestvarkens op en brengen die s avonds of s nachts per kar over de grens Op dut varkenssmokkelen werd in den eersten tgd weinig gelet men had slechts oog op het binnenvoeren van hoornvee Het gevolg was dat men hoe langer hoe driester werd en meermalen midden op den dag een zwyntje over de schreef gebracht werd Een of andere landbouwer vroeg dan een zoogenaamde passeavant aan in schya voor zyn eigen varken inderdaad voor het gesmokkelde en zoo werd het spoedig een op en top Vlaamsch beestje op Belgisch grondgebied geboren en gewonnen Ben koopman uit Meerdonck zekere P Kagels verdiende met dien smokkelhandel een aardigen cent Doch de kruik gaat zoolang te water tot ze breekt De ambtenaren langs de grens wellicht van hoogerhand er op gewezen begonnen meer op dit frauduleus invoer van varkens te letten en twee douanen vergezeld van drie gendarmen snapten onzen koopman terwgl hg niet ver van Koewacht een kar met acht vette varkens over de grenzen bracht Geboeid werd de smokkelaar weggevoerd terwgl zyn paard kar en varkens in beslag genomen werden ÏTet de Weener Freie Bühne is bet treurig afgeloopen Bg de laatste voorstelling moest midden in opgehouden worden oihdat de costumier weigerde e kostuums VMK et tweede stuk f te geven voordat B Wlnlden was betaald maar deze waren nadat voor de zaal 40 gulden was betaald niet meer in kas En thans heeft er een duel op de sabel plaats gehad tnsschen den ondernemer van de zaak den schryver Borgias Smith en een acteur die aan het publiek had meegedeeld dat niet verder kon worden gespeeld omdat Schmidt er yan door was gegaan De schryver verd Hebt de acteur zwaar gewond Er zal vooreerst wel geen Freie Bühne meer te Weenen worden gesticht Hen meldt uit s Hertogenbosch Eergisteren is brand ontstaan op de aan het rgk toebeboorende en tot exercitieterrein dienende heide onder Vneht Met behulp van een honderdtal militairen van de verschillende wapens alhier in garnizoen werd onder toezicht van de militaire autoriteiten het vuur gedoofd De brand waarscbgniyk ontstaan door het zoogenaamd vuurtje stoken door jongens had zich reeds over eene groote uitgestrektheid verspreid TIJR COSTVHËS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA ieleiikooM X SÉ Beurs van InistÊrdain 7 MüI I Vikn iSlotkri u u AHD Uert Nad W 8 V 81 tl t dilo dilo dltc 8 I 93 1 I 98 dito dilo dito 8 98 98 UoKOja UId Oomll IStUgS 4 lOOV lTAUl Iusohru in 18 81 5 88 Ooatnil Obl in papier 1868 83 l I dito ia i lioil8 8 I 8au PoaTOOAL 0 1 mut ooupOD 8 1 dito ticket 8 4V I t4V SsiLAini OI DiiineiiL1894 41 8 u 101 7 t7 9 l lil 10 84V aoof 91 1 681 488 ÏI 109 104 1141 94 I lit z iiov 90 9V 114 141 108 74 r t M 4BV tav 1 0 aio 108 lOÏ 96 100 117V 117V 101 4 76 dito Oecona 1880 4 96 t dito bij Eolhl 1889 4 961 dito bij Hop 1889 0 4 9e d to io goui leen 1883 6 dilo dilo dUg 1884 i SfAiini Porpetj hIwW W81 4 Ttlulu Qopr CouVrleail 1890 4 Oe leeiiing aerie D aee leemo K ieO Zmu Ars Bp T ob 189 it yiiioo üb ikSeb 1890 VlMtlDlLA Obl 4 onliop 1881 VWlaDAM Obligalten 189 S BonODAH g ed leeu 1894 N o N Afr H ndela aand Atondab Tab Mg Certiioalen UeUHaatMbappjj dito Km Uypolbeelib pandbr 4V JulL My der Vonlanl aand aOr Hypoüieakb pandbr 4 i Nedarlaadaiihe baaV atad Ned Handalmaalaoh dilo N W l Pao Hyp b pandbr Boll Hyiiotheokb pandbr 4 Ulr Hypotbaekb dilo 4 OoariNm Ooat HoDg bank aand Rdil Hypotheekbank paodb t A lfimiKA Bqur hypoth pandb 4 Uaiw L a Pr Lien rerl 8 Kis Holl IJ Spoorir Hij aand 114 Hij tot Bipl T BI Spw aud 10 Kad lud Spoonragm aand 84 Nad Znid Afr Spm aand 6 asiV dtto dito dito 1891 dito t 100 lAUiSpoorwt 1887 89 A EoblS tt Zuid Ital SpwmiJ AH obl tt Pol KK Waraokaa Weenen aand 1 lOl BusL ar Rnaa Spw Mü obl 4 7V4 BaltiKsbe dito aand Faatowa dito aand t Wang Pombr dito aand t 1 98 Kunk Ch Alow 8p kap opl 4 100 dilo dito oblig 4 100 iwuu lont Pae Bp Hi tbl t 1 14Vi Chie It Nortt W pr C t aand dito dilo Win 81 Peter obl 7 Denier k Bio Qr Spm eert rju IlUnoU Central obl in goud 4 LouiaT k Nathrilli Gert T aand 8 Hnico N 8p Ui Ie kyp o i Hiia Kanw tfOt rnl uni N Tork Onlaao k Woat aand Fenn dto Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud t St Paul Hinn kManit obl On Pao Hoofiün obig 8 dito dito Line Col Ie hyp O t Gakasa Can South Chert T aand Tw O B4llw kNa loh d e O Amalaid Omnibn Hij aaad Bollord Tnimwai Maala aand N D Stad Amaterdam aand I Stad Bollerdam aand Biwia Stad Antwerpen 1 7 Stad Biuaael 188 l Uoira Tbeiu Begnllr Q aelaok 4 Ooenn Staatalaenig 1860 t K K Coat B Cr 1880 SrAVII Sua Madrid 1888 Ni Var B i Aib Ppoel eert Veemarkt te Rotterdam Dinsdag 8 Mei 1900 Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prij en waren voor ie kw lit it 33 ae kw i ji je 1 kwiMteit 7 cent per half Kilo