Goudsche Courant, donderdag 10 mei 1900

No 8103 Donderdag lO Mei 1000 30ste Jaargang GOüDSCHE mmmi I ieuw8 èn Advertentieblad toor Gouda en Omstreken Tcksfvsa f De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon rn Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post y 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN TtMfm No M ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Hoofdprijs er 500 000 Mk De pnjztiii 7 ïi door den staat gegMWuloerd Ven biede het geluk de band Uitaoodlglniï tot deelneming in de Kansen ma de door den iitn t Hambm guwaarbo e grootti Oeldlottir waana zeker 11 UiUioen 349 325 Mark jewounen moeten orden De pnjzea vau deM Teel voordeel biedende ieldloterg die olgena het plan aleohta 118 000 loten bevat iqjn de yolgendo Ue boogate prija ia eTeutuoel 600 000 Mark Premie v SO o ÖOO Hk I pr a ÜOO OOn Mark l pr a 100 000 Mark i priji a 75 00 Mark j ÏOJ pr a 2 000 Mark 6 pi a 10 000 Mark 6 pr B 00n Mark 10 pr a 8 00 Mark SlJpr a 1 000 Mark 1518 pr 400 Mark 40pr a 300 Mark 140 pr a SOO Mark seiIBS pr a 18 Mark Vpr a U I 104 100 i4Slpr a7 4 21 M totaal 5i lM0 pryzen 1 prji a 70 000 Mark 1 priji B ei 000 M rk 1 prji 0 000 Mark 1 priji a bl 000 srk i prijl B 60 000 Mark 1 priji a 411 000 Mark 1 pr j s 80 000 Mark piij2 a iO O o Mark De Uoofdprga m de ie klaaae bedraagt Mark 60 100 t gt rn de Ie ki tol bS OOO M m de e tot eO 000 M in de 4e tot 96 000 M in dl e tot 7 000 M in de Se tot rB 00 Mark in de 7e tot 00 000 Mark en met de prem e tan 300 OÜO M event tot 600 000 M Voor da eertte pnjbtrekkin r die ofKeieel H vaitgeateld kost een eheel origineel lot aleobta üuld 3 60 een half origineel lot aleobta Quid 1 16 o n kwart origineel lot lecbta Guld O bO De inleggelden voor de volgende klaaaen xoovei als de Juiato lijst der prijzen worden aangebleven in bot ofücieele trekkmgsplau voor zien van bet Wapen van den Staat welk plan tk op aanvrage gratia verzend ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gebad bebJiende trekking de ofücieele trekkingsIiJBt De nltbetallQg en vorsenaing van de prljEÜD jfeacbtadt door mij en direkt en prompt AAn de winners en oudor de atrengsto gebeimbouduig H ledere Mstelling kAn men eenvoudig per postwisael opgeven ook tegen rrmbours Si Men wende sicb dus inet de aanvraag om toeisonding van loten voor do spoedig plaaU hebbende trekking zoo spoedig mogelijk o uiterlijk tot 24 Mei e k met Tertroawen tot SaiDucl Heckscher Scnr Binkier eit Wisselkantoor in Hamburg I Duitaebland nSS 4 Paia Esptlltr Dertig jM wordt dit middel met vairassead sucoes U püesUllandt uwi vrng aogewend tegen RhensisUak rieli WTertondb eid pijn Hiiiamidl del verdiiat lanl £j ook iadan vertrouwen tfen letto op bet abrlakimark AiksT Ad J 25 1Bo l60o ae in de meeats apotheken Te Amatardam bu Ulotb C3o ban van TnjU en SandoiB i i U tt rtfa Httii liam Kieuw onorertrotten rof Dr Uabers welbekend lil n Utlna Mht rnkl FibrUkimerk tol voortdurende ratlicale enseker genezing van alle sells de iqeest barduebki e Menu IfleMen vooial outataan A r H g f afdwalingen op ieagdigcn leeftijdTotale geueziDg van elke swakte Blee aucht Benauwdheid Hoofdpiju Migrain Hartklopping Maagpfln slechb ipgavertering OovermogeQ Inipoteni Pollatione eni Uitvoerige protpeotnesen rrijspor iesob 11 1 11 i I dubbele es b I1 8V Oentraal Sepdt Mattb v d Vegte Zaltbomrael Dcp6ti M CKban k t o Rotterdam 1 Happol a tiraveohage lialmraans de Joug J üzn Kotterdara Wciff k Co Oouda inWiaUedrogbileB CEGX BETER als adres voor alle soorten SCHOENWEHK belüoordbrabantscb Schnen en Laarzenmagazijn Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten SCUUKIVHf KUif voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS AUe reparatiön en aaugometen werk Algemeeiie Friesche Levensverzekering Maatschappij lieves i rd ie tEli iiVV41UIK Verzekeringen ran kapitalen bij overlijden en bij hel leven Ceineugdc en IJllzelwerxekeriiigeii LIJFRËMT E m PË S IOE E C0MMI8SAEI8SEN bk DIBECTEüREN van genoemde Maatêchappij brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden Dat de Hekenlng en I etantuioorMug over het administratiejaar f S00door de biJ de Statuten voorgeschrevene Vergadering heden is opgenomen goedgekeurden vastgesteld sluitende met een Boordeeltff êalito van i ISi 3IB 99 Dat het te verantwoorden kapitaal alt December U bedroeg de som van i 3 S3 3 0 ia pat de werkelifke waarilè eau de hemttUngen op genoemden datum zooder inbegrip van de op dien datum versebenen rente bedroeg tf3 JU0 409 Ot i Dat het getal kapitaalverzekering ia vermeerderd met 3SOÊfeB derhalve is gestegen tot S I met een oermekerd bedrag van i 13 S i S3t SO 5 Dat de Rekening en Verantwoording van af heden gedurende vier weken nitgezondetd Zonen Feaeldagen van s morgens 9 tot s namiddags 4 uur ter inzage ligt ten KANTOKE der Maatschappg alsmede dat een extract uit genoemde Rekening bjj de HOOFDAGENTEN der Maatschappij P inde berustende is Dat ter vervulling in de vacature ontstaan door het overitidan van Mr J L vasSloteeduok is benoemd Mr K A S OCKEMA Raadahder in het öerechtshol te Leenwarden Leeuwarden 27 April 1900 CommissarUeent Dinetmren H BEËKKERK W J OOSTERHOFF Jz H W HUBEK H BEUCKER ANDEEiB Jhr Mr C vak EIJSINGA Mr B W N SERVAÏIUa Tarieven en Inlichtingen verkrijgbaar btj don Heer A J LAFEBER Hootdagent te Gouda zoomede bjj de Heeren Agenten W HOLA Tiendeweg ea J van WEELDEN Aaltje Baksteeg Op plaAtsan waar de fflaatacbapplj oog niet vertegenwoordigd is worden VEHT£ KNWOORDlQERS gevraagd o o 2 o Si sr Kort overzicttt onger Prüsooarint SHERRIES Pale en Gold Dry f van al f 16 50 per 12 fless EOODE en WITTE POETWJJNBN IB 12 MADERA S droog en zoet i i 18 12 UI u a V u a VERMOUTH la Tarin 1 1 50 flesch ö e BODEGA CHAMPAGNE I 1 75 COGNAC A 1 1 75 2 26 I 2 7 5 1 8 25 I 8 76 ea 8 SCOTCH WHISKY 2 25 BOI X B TJ22 s a Per Fl Per Ank 45 Fl I M LI8TRA0 t 0 65 Nto i 27 76 S H CHATEAU VALROOT 0 76 31 5 St ESTEPHE I 0 86 36 ► 9 St EMIUON 1894 1 42 o S PAUILLAC 1893 1 86 63 o GRAVES Wltte Bordeaux 0 80 84 3 P S SAUTERNE 1 42 8 CD S ZELTINGER Moezel 0 90 87 60 grf BOURGOGNE 1 10 47 P a De É sschen zjjn in de prjzen begrepen en worden it 3 cts per stnk teruggenomen BÜ elke hoeveelheid verkrijgbaar bj De ttrina T CREBAfii Gouda Indien gy niel wilt hoesten 1 g brnikt da allerwege bekroonde en wereldberoemd Superior Druiven Borstlioiiig Extract MeBaoik uit de Koninklijke Stoomtabriek De Honingbloem van H K TAil l €HAIH €o uenllaagrJoOmranciers SCB IK SCHAIE SCHAIK SCHAIK SCBAIK SCHAIK SCItAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Malianthe i bot beate middel der wereld Oo 8 Mellanthe geneest Kinkboost Oo S Mellintlle geneoat oowal oud als jong Co 8 MeUanthe mag in geen buiagezin ontbreken Co s Mellanthe staat voortdurend onder Scheikundig toeaiobL Oo S lUeliantbe belpt onberroepelijk CO S Melianthe ia bekroond met Ëerediploma s CO 8 Hellanthe ia bekroond met Goud Co 8 Helianthe bekroond met Zilver Co S Mellanthe is verknjgba r in flaoona van 40 CU fO Cl enfi H J Ta TORKBN Borioop B V WIJK OudeUKUrr H KOLKMAN Waddinxvea a ROLLMAN Bodegraven PINK8B meuuuTieria d JJtet W J TAK DAM BaaetredU A N TAxZESdSN Seioonhoten Firma WOLfF Jt Co Weathaven 193 Gimia D MIEBIES Kleiweg E 100 Gouda E H VA MILD Veerrtal m B 128 te Oouda k BüUMAN Moordrélkt mj De Grootste Sorteering van ÉH filelioeiieii KBê ea Laarzen te ROTTEBDAM vindt men in de Schoen en Laarzenmagaz nen de lloode Laars van J VAN HECK DEKKERS Goudsche Weg 141 en Binnenweg 31 Nergens te Rotterdam vindt men zoo n uitgebreide collectie en tegen zulke conearreerende prjjzen als in bovengenoemde Magazgnen N B Hezoekt geregeld iedec n Donderdag Gouda standplaats op de Markt bj het Stadhuis en iederen Woensdag Sohoohhovïb standplaats op de Markt Met een groote sorteering tot de meeat concurreerende prijzen Aanbevelend J VAN HECK DEKKERS FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ eheiiiiscbc Wassrherlj II OPPE HEIAIEa U KruUhufie Hotteraam Gebrtiveteer de r Z M den BTonin der Belgen Uoofddepót Toor OOUDA de üea A VAN 08 Az 8peciaÜteit Toor het stoomon en Terreii tuii alle HeeroD eu Oameagarderoben alscolr alle Kiodergoederen Speciale inrichting Toor het stoom n van plucheman tela veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden eaz worden uaar de uieuwste eu laatste methode geverfd Alle goederen het g gestoomd of freverta worden onscbedel k voor de gezondheid Tolgens ataal bewerkt Xaiet IDepot DIS So létè Générale des Eaiix de vle de Cognae gevestigd ZEUGSTRA4T G 86 levert het bekende fijne merk ilHPKItlAL i i 1 30 per Flesch per Demyohn è 2 en 6 L i f 1 4 0 per L In origineele verpakking Aasbwelend P HmJBRECHT Tluinr i We dwbBlini in de gebeele wereld bekend en geroemd OnovertrolTen middel tegen alle U O r a t L o n r leverNaagclekteB ent Inwendig zoowel a s ook uitwendig in bijnn atle Eiektegevallen met goed gerolg aan te wenden PrQl perflaCSB t 1 per p t t 1 IS TUurj s Wotdinalf bezit een alsnog ongekende geneeskraebt en beikame werking Maakt meestal elke pijnlijke en geranrvoUe operatie geheel overbodig Met deie zalf werd een U aar oad Voor ongeneeslijk rehoadeu beeiigezwel en onlangs en b na jfilS jaar ksnkerlUdeu geueien Brengt genezing en verzachting der pyaen by wonden ontatokingen en2 van alterlei aard Prijs per pot 1 1 60 per post f 1 60 Centraal Depot voor Nederbind I A potheker HEIVai S1NDEB8 BokinS Amstanbun Wiar geen deptt is Mttslls mca direct laa dteSsbatnupolkska do A THIERnï ia Pngnds M BglutHt Oastonidi Mim enraectui ta oatbiadan Va het Cutnal lKp t Staden Rakia S ametardam Stollwerck sche Borstbonbons gefchrioeerd na voorr hrift van di ku üniïBi lMlsProf Gohui Hofrad Dr HariSM Bonn hebben sedert 60 Jaren b Tonchtend middel tegm hoeiten beesckheld en aandoening der ademing organen uitstaande diensten bewezen B spoedige afwisseling van warme en koude lacht is t bijisonder aanbetalen wardig een bonbon tè gebm en Verpakking Qeele pa es K 2 0 t AlMii verkrijgbaar GouöA Drtk van A BHINKMAN 4 Zn liutienlandsch Overzicht Kapitein Alliim d Noorsche militaire attaché bï de Boerw atrtdmacbt publiceert in het blad Politik n Mn gesprek dat hg met President Kroger te Pretoria voorde Toen hg door den heer Reitz aan den President voorgesteld was merkte bjj op dat hjj er zeer oud uitzag Ook constateorda bjj dadelijk een ontstoking aan do oogen die den President zooveel last veroorzaakt dat htj niettegenstaande zgn donkeren bril zijn üogeu gedurende het geheele gesprek gesloten moest honden Daarenboven was hg zeer terneergeslagm en stil Toen de heer Beitz zoo vertelt de kapitein bem vertelde wat zgn zending was riep hjj plotseling uit Wat moeten wjj arme Boeren doen 1 I e Engelschen hebben hier 100 000 man daar 40 000 op een andere plaats nog 30 000 en nu sturen ze nog 30 000 Kaffers op ons at President Kruger zinspeelde op eeu juist ontvangen bericht omtrent den inval van Kaffers hg Derdepoort Ik kreeg den indruk vervolgt do sebrgver dat mot alleen President Krnger maar ook alle andere regoerings nmbteuaren de laak als verloren beschouwden maar desniettegenstaande nog niet dachten aan toegeven Laffan s correspondent te Pretoria seint iets over een gesprek dat hjj of een ander met generaal Lucas Meyer heeft gehad De generaal noemde den oorlog een ramp voor heel ZuidAfrika en de oorlog zon ook eon ramp blijken te wezen voor Engeland Was koningin Victoria in Znid Afrika door onpartijdige onbevooroordeelde mannen vertegenwoordigd geweest dan was men v6or September 11 berhaaldelgk tot een schikking kunnen komen De oorzaak van den oorlog was stellig niet het kiesrecht maar Engelands aanspraak op suzereiuiteit en begeerte om de onafbankelgkheid der republieken te vernietigen Geen blijvende vrede zou er nu komen voor de Boeren als volk uitgeroeid waren of de onafhankelijkheid der republieken erkend on gewaarborgd was De tijdingen uit Amerika worden met veel belangstelling tegemoet gezien want vooraf is mooilgk de vraag te berekenen of de komst van het Republikoinsche driemanschap zooveel geestdrift zou verwekken dat bet volk er door wordt meegesleept De gemeenteraad van Boston de stad die indertg d het sh FEV1LLE20X HAlVrSTOCHT Naar het fraDBch 54 Het eenvoudige mei e kon niet anders denken of Philippe was inderdaad ajo gelukkig als hij ooit had kunnen hopen en hare teedere gehechtheid voor Clara moest hierdoor aanmerkelijk toenemen Zij kon zich niet genoeg verbazen over het feit dat de vroeger zoo trotsche jonkvrouw de Beautieu bij nadere kennismaking zulk eene lieve en hactelijke schoonzuster bleek te zijn De hartelykhei 3 welke zij van Clara ondervond geleek zells byna op die eener zorgvuldige moeder of oudere vriendin Clara en Suzanne waren dan ook weldra onafscheidelijk aan elkander gehecht Het bleek dat Claia nu zij eenmaal de eerste periode van haar moeielijken strijd had doorgeworsteld nog vol innerlijke kracht en levenslust was om ook voor anderen nuttig te kunnen zijn Suzanne had spoedig na hare terugkomst hare geregelde bezoeken in de woningen der werklieden van PontAvesnet hervat en bij deze tochten werd zij nu steeds vergezeld door hare schoonzuster Clara Voor dete was het eene uitkomst dat zij een arbeidsveld had gevonden waar zij met goed gevolg ten bate van anderen werkzaam kon zijn Zij durfile nu zonder schroom het geld aannemen II ijji i j aiiiij L jimii n BJiiiiu I j i I sein gegeven 1b eft tot den opstand tegen de Engelsche overheersching heeft de deputatie uitgenoodigd tot een bezoek es er by gezegd dat men hoopte dat er zegen zon msten op hun komst Be democratische conventies van Michigan New Hampshire Virginia en de populistische van Illinois hebben Bryan tot candidaat gekozen De conventie van NewHampshire verwierp bovendien het verbond met Groot Bnttannië en veroordeelde een Staatsbestuur dat beidt dat de Eogeering de tolk van het volk der Vercenigde Staten wordt en zjjn innig meegevoel met de ZnidAfrikaanscbe Republieken betuigt Er is dus nog hoop maar men hoede zich aan den anderen kant voor overdreven verwachtingen want zooals wjj meermalen opmerkten de Boerenzaak is in Amerika een politieke zaak geworden en dat spelt niet veel goeds Naast de republikeinsche democratische eiV populistische partg is een nieuwe partg ontstaan welke zich de Vereenigde Ohristelgke partij noemt Zg heeft reeds haar nationale conventie gehouden bijgewoond door 200 afgevaardigden die don predikant Silas Swallow van Harrisbnrg in Pennsylvanië voor het Presidentschap en den heer John Wooly van Chicago voor bet vico Presidontschap candidaat hebben gesteld Dezo partjj oordeelt dat natie en Regeering zich nitsluitend door Gods in den Bijbel geopenbaarden wil moeten laten leiden keurt den oorlog al beveelt scheidsrechterlijke regeling van geschillen aan verklaart zich voor Zondagsrust tegen echtscheiding en voor volstrekt verbod van alle bedwelmende dranken en van tabak aan kinderen De candidatuur van admiraal Dewey is voorgoed in het water gevallen Zijnscboonbroeder Maclean een van de invloedrgkste loden der democratische partg is tot de aanhangers van Bryan ovorgeloopen De voorzitter van het centraal democratische comité zeide dat hiermee de gebecle candidatuur van don admiraal van de baan ia tenzg bjj wellicht met die voor hot vicePresidont scbap genoegen mocht willen nemen De Engelsch gezinde uitingen van Dewey op zgu reizon in het westen schijnen hem geen goed gedaan te hebben De raad der schepenen in New York heeft besloten dat een commissie bestaande uit 15 schepenen en 15 gemeenteraadsleden de Boeren doputatie welkom zal heeten Er werd een motie aangenomen waarin gezegd wordt dat de gemeenteraad de gezanten welkom heet en hnn de verzekering geeft van de levehdige sympathie der Newyorksche bevolking in den edelen strjjd dien de republieken hebben te voeren tegen het machtige dat Phihppe haar geregeld bleet uitlceeren omdat lij dit voor de behocftigen kon besteden Van die vrijheid maakte zy een ruim gebruik zoodat hare komst allerwege als die van een weldoende tee werd begroet Na verloop van een paar maanden was Clara de afgod van de arbeidersbevolking van PontAvesnes geworden Oud en jong wist eerlang dat deze schoone fiere dame deze Koningin eene goede Koningin was en men had haar hef men aanbad n vergoodde haar In het begin van Juli kwam Octave ook eenigen tijd op Beaulieu logeeren Zqoe komst was het sein voor een reeks van gezellige en prettige tochtjes Dat waren gelukkige dagen Clara kon dan zelfs voor een korte poos haar treurigheid vergeten Doch des avonds wanneer zïj weder in hare groote kamer geheel alleen was had zij vaak een zwaren inwendigen strijd te strijden Het bewustzijn dat zyzelve haar echtelijk geluk voor altijd had vernietigd drong zich dan mot verdubbelde kracht aan haar op Zij kende haren echt j enoot reeds genoeg om overtuigd te wezen dat hij niet de eefste zou zijn om ooit weer van eenige vertrouwelijke toenadering te spreken Hij was getrouw gebleven aan de overeenkomst welke zij hem had voorgeschreven Zij had hare vrijheid gewenscht en hij had haar die gegeven En toch nu zij eenmaal sijn karakter luid le ren kennen en zijne zedelijke meerderheid had leeren gevoelen drukte haar die vrijheid als een onduldbare last en zou zij die volgaarne aan hem hebben opgeofferd Z die vroeger aan niets hoogers had Engeland Dt motie werd aangenomen met algemeeno stemmen behalve die van één lid dat zich er heftig tegen verzette V De zitting der Belgische Kamers is gesloten Gisteren heeft do Senaat nog oven in de gauwigheid het wetsontwerp op de werkliedenpensioenen met 64 stemmen tegen 5 onthoudingen en het buitengewone budget vun 131 millioen fr aangenomen Daarin is ook begrepen de bouw van een Centraalstation te Brussel De quaestie van den electrischen spoorweg Brussel Antwerpen is nu definitief uitgesteld tot een volgende zitting Dat de Regeeriug de concessie daarvan wil geven aan een particuliere maatschappij wordt heden in beginsel verdedigd door de Indépendance omdat het geraden is bet risico van deze nieuwe zaak niet op den Staat te laden omdat het buitengewone bndget toch al zeer bezwaard is en omdat in elk geval voordeelige naastingsbepalingen in het cahier des charges waren opgenomen De font is geweest naar ook het Handelsblad van Antwerpen öpmorkt dat do Regeering een zoo belangrijke zaak zoo laat aanhangig heeft gemaakt en haar aan de buitengewone begrooting verbonden beeft waarmee ze eigeitlgk niets te maken heeft Es thans denkt alles aan den verkiezingastrpjf Gisteren kwam de Oostenrfjksche Rfjksraad bijeen ter behandeling van de taalwet die door den minister president Von Koerber is voorgesteld Het ontwerp bestaat uit drie deelen het is geen poging om do geheele taalquaestie door wettelijke bepalingen te regelen doch bevat slechts een taalwet voor Bohème een voor Moravië en een ontwerp voor de politieke indeeling van Bohème De taalwetten bepalen dat in de Duitsche districten van Bohème de Duitsche taal de offlcieole zjjn zal en in de Czcchische districten de Czechische taal Hiermede houdt het ontwerp op de indeeling van Bohème verband De Regeering heeft gepoogd een wetsontwerp saam te stellen zegt de Neue Freie Presso dat beide partijen voldoet De indeeling van Bohème is geheel in overeenstemming met de wenschen der Duitschers geregeld de taalwet beval bepalingen die overeenstenunen met de Czechische eischen De groote moeilijkheid echter de regeling van de heerscbendo taal in de gemengde districten is zoo vaag mogeljjk zoo men moeilijkheden in de practgk wil vermijden moet deze regeling bg de behandeling der gedacht dan aan hecrbchen ondervond nu dat zij inderdaad geheel door hem werd beheerscht En dat gevoel we verre van haren trots te krenken had voor haar iets onbeschrijfelijk verheffends want de man die haren trots had weten te buigen was nu degeen geworden dien haar hart Hef had Zij had hem tot haren slaaf willen maken en in plaats daarvan was hij haar meester geworden Zij deed zïchzelve bittere verwijtan dat zij in de opgewonden dagen vóór haar huwelijk zoo volslagen blind had kunnen zijn voor de edele hoedanigheden van zulk een man Had zïj vroeger altijd in de meeniug verkeerd dat hij naar hare hand had gedongen om daardoor zjchzelven eene schitterende positie te verschaffen thans was zij te weten gekomen dat daarvan geen sprake kon zijn aangezien Philippe Derblay van huis uit over een aanzienlijk fortuin beschikte Dat hij de hoogovens van Pont Avesnes in eigendom bezat wist zi nu vernam zij toevallig uit den mond van Suzanne dat Uerblay ook no aanzienlijke bergwerken m Nivernai bezat Uit alles bleek dat Philippe Derblay na niet al te lang tgdsverloop een der koningen van de industrie zou zijn die groote macht in de eeuw waarin wij leven En dezen man had ztj kunnen verdenken van laaghartige berekeningen Aaa hem had zïj haar eigen fortuin willen aanbieden als schadeloosstel ling voor het leed dat zij hem opzettelijk had aangedaan i Zij begon zich diep te schamen over haar eigen onwaardig gedrag Ztj ffeloofde dat Philippe haar in het diepst fijner ziel verachtte al nam hij ook den schijn aan van dit te willen ontwerpen duidelijker worden omschreven De Nene Freie Presse verwacht dat de Rpsraad na de eerste lezing der ontwerpen deze naar een commissie zal verwyzen en daarna de quoten deputatie weder lal benoemen indien tenminste de Czechen hiertegen geen obstructie voeren In Juni komen do delegaties te Budapest bijeen als zy tenminste thans gekozen worden De zitting van de Kamer word geopend met overvolle tribunes De minister president dr KOrber diende de voorstellen in betreffendo de talenregeling voor Bohème en Koravië beneven de voorstellen betreffende de verdeeling van Bohème in districten Dr Kiirber sprak daarbg een lange redevoering nit Hg wees op bet groote belang dezer ontwerpen en den ornstigen aard van den toestand wegens de ingrgpende wgziging in de geschiedenis des rgks vooi tvloeiende nit de ontwerpen die ingediend zyn om te trachten den vrede in het land te herstellen De financieele toestand lelde hg was niet gunstig Spr schoof de verantwoordeiykheid van zich al als de Kamer de noodige hulpmiddelen niet toestond Pacak kondigde namens de Czechen aan dat zj voornemens zyn obstructie te voeren De obstructionistische voorstellen der Czechen verwekten heftige tooneelen mot de Duitschers Verspreiile Berichten Fbaheruk Zondag is de tentoonstelling bezocht door 203 264 personen Eergisteren was het bezoek veel geringer eensdeels door het slechte weer anderdeels doordat de wegen op het terrein door de hevige regens van Zondag herschapen waren in een modderpoel Tegen den middag werd overal zand gestrooid doch om halleen brak een hevig onweder los vergezeld van ovorvloedigen regen zoodat de bezoekers weder de vlucht moesten nemen Eergistermiddag is het Zweedsche paviljoen geopend 12 dezer wordt het Bel sche paleis ingewyd Minister Millerand heeft bepaald dat na 12 Mei a s geen werk moer mag worden verricht alle stellingen enz moeten vóór a s Zondag weg zyn en eventneele onvoltooide werken zullen worden weggeruimd Tnsschen Sevres en Chaville is Zondagavond door verkeerden wisselstand een sneltrein in volle vaart gereden op een trein die er voor reed Er verden 2 personen gedood en 12 gewond verbergen Die gedachte maakte haar somwijlen wanhopig doch ook zij volgd het voorbeeld van haren man en liet door woord noch teeken i ts blijken van hetgeen haren geest bij voortduring bezighield Toch moest hare veranderde gemoedsstemming onwillekeurig eentgen invloed hebben op hare houding tegenover hem Telkens wanneer hij kwam werd haar gelaat door een vroegeAnooU gekend gevoel van vreugde verhelderd Zij had voor niemand oogen dan voor hem en putte zich uit in het bedenken van allerlei dingen dieJiem aangenaam konden zijn Het spreekt van zelf d t zy daarbij onwillekeurig een trouwe bondgenoote had in hare schoonzuster Suzanne Eens op een morgen zaten Clara en Suzanne na het ontbijt te amen op het terras Clara had haren arm vertrouwelijk om het jonge meisje heen geslagen niilippe dronk nog een kop thee en keek met onverschilligen blik naar eenige gierzwaluwen die boog in de blauwe lucht hun scherp gekras Heten hooren Clara keek hare schoonzuster teeder in de ooaen drukte haar zachtjes een kus op het voorhoofd en zetde fluisterend Wat lijkt gij toch sprekend op uwen broeder lief kind T Phihppe had alles jj zten en gehoord Het was de eerste maal dat hij uit Clara s mond een dergelijke uiting mocht vernemen Hij was diep getroffen en bleef een oogenblik bewegingloos staan Toen wendde hij zich af en ging eensklaps heen Clara wischte een traan af die in hareoogen opwelde