Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1900

No 8193 Vrijdag 11 Mei 1900 39ste Jaargttfi Diieuws en Advertentieblad voor Goudtt en Omstreken Teieronu u fa De Jitg ave dezer Courant g eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdaggen Oe prijg per drie maanden is 1 25 tranco per i 08t 1 70 Afzonderlijke Nomm rs VIJF t ENTEN TdefosH Ne At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 60 Centen iedere reg el meer 10 Centen Groote letters woi don berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd JAW ROID Korte Groenendaal I 202 203 ÖOUDA UZKRWAREN GEREeDSCDiPPEN HttffHOIJU AUIIhELEIV FORISUIZKN tm Breukbandeii Bü TREKKING 17 MEI 1900 DEE Vooruitga lig te UOTTEEDAM ïijn Torkrijgbaar i 6 CEWT bij A BRINKMAN ZN Hflotdprijzen Een hecht sterk zeer soliéd gobonwd PAND te Rotterdam waarde p m IBOOO Een Ij A N D A U K K bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet S Een fljn RIJTUIG met 1 PAAED üo pnjzeii zyn door den staat gogaraiidoenl Hoofdprijs OT 500 000 Mk Heu biede kl gcink de band UltQOodlglni tot deelneming inde KHDsen g Tan de door den Staat Hamlrarg gewoorliorsde K groote Geldlutury aariii zeker fi 11 Millioen S49 325 Mark geiroanou moetflu irordeD S Ue pryzen van dü e roei voonlool Inetlondo 8 ieldlotarij die Tolxoasliot plan slochta 118 000 loten bevat zyn do volgende 1 0 boogsto prijs iB eventueel 500 000 Mark Premie v 800 000 Mk 1 pr a 100 000 Mark l pr a 100 000 Mark 1 priji a 75 1100 Mark 1 pr a 10 000 Mark 1 prijs a 5 000 Mark 1 pr a a tO OOO Mark 1 prijs a 55 000 v ark S pr z a 50 000 Mark 1 prijs a 40 000 Mark 1 prijs a 80 000 Mark I prijs a iO OnO Mark 16 pr a 10 000 Mark 58 pr a 5 00 Mark 106 pr a 8 00 Mark E06 pr a 8 000 Mark 818 pr a 1 000 Mark 1518 pr a 400 Mark 411 pr a 800 Mark 140 pr a HOI Mark 8ea58 pr a I Mark 9 llpr al84 104 100 461 pr a 78 45 21 M totaal 5 U0 prjjzon De Hoofdprijs in do Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de Se kl tot 66 00 1 M in de te tot 0 000 M in do 40 tot 65 000 M m da Ie tot 70 000 M in de e tot 76 000 Mark in do 7o tot 800 000 Mark en met de premie van 300 000 M event tot 600 000 M Voor de eerste prijstrekking die offioieel is vaatgeeteld kost een gebecl origineel lot slechts Gnld 8 50 een half origineel lot sleobts Qnld 1 76 een kwart origineel lot slechts Ould O BO Ui ialeggelden voor Ie volgende klassen loowol als do juiste Igst dor prijzen worden aangegeven in het offioioolo trokkingsplau voorzien van het Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzand ledere deelnemer in de toter j ontvangt ongevraagd onmiddolliik na de plaats gehad bobbend trekking de offlmeelo trekkiiigshjst D8 uitbetaling en versendlng van do prljlen geschiedt door mij en dirokt en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding g0 Iedere boitelling kan men eenvoudig pet postwissel opgeven ook tegen rrmbours f Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 24 Mei e k met Tertroowon tot Samuel Heckscher Senr 8 nkiv en Wisaelkantoor in Hamburg Duitaoliland T v SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk t NIGHTOA I VerkrUgbMr bg M PEETERS Jz N B AU bewijs val Mhthoid i p eiohet on kurk steods voor CHIED AM den naam der KiriiK p noppE liuiieii gy niel wilt hoesten gebrDiki de allerwege bekroonde eo wereldberoemde Superior Druiven Borstlioiiig Extract i ieaiiuie uit de Koninklijke Stoomtabrick De Honingblocm van H 1 VAtl iliCIIAlli Co ilenilaagrjycvram ft Co 8 Meltanthe Co S Melianthe ft Co s Mell ntbe Co S Helianthe Co S Meliantbe ft Co 8 Klellaattie ft Co B Hellantbe Co B Meliantbe ft Co 8 Hel antbe ft Co S Uellantlie VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN SCBAIE SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK is hot beste middel der wereld geueest Kinkhoest i geneest zoowel oud als jong mag m geen huisgezin onUlrekea staat voortdurend onder Scheikundig toezicht helpt onherroepelijk is bekroond met Ëeredlpioma s ia bekroond met Goud la bekroond met Zilver a verkrijgbaar in flaoona TO CU en ft bg Firmt WOLJPF Co Westhaven 198 flouda D MIBBIES Kleiweg K 100 Gouda B H vax MILD Vearital B 126 te louda A BUUMAN Moordftkt i Th TORKKN Boiknop B T WIJK Oudeuairr M KOLKMAN Waddinmeei a ROLLMAN Bodtgravm PINKBK Nimaerkerka d IJiel W J Ti DAM Haattrteht A N rasZESSEN Sekomhovm Groote voorraad STALE BALKl J T eo U Drnngbanr Spoor 70 e M en Kipwngon TE KOOP en TE HUUR IMH p H i OVING Ju G l lersohokade 81 3 Plan C H Hki tu ielpliuiiseii a l fiSil l nmonliitvcu O Koijniiorml b i KOTTEKDAM hpinaliMrit mPldi I tn i nmUllnli lugtn iELrfSGHE Sl Qlie Anllseptlsclie Taiidpoeder en Anll§è llli cii Moiidtliicluur van E CASSVfÓ Tandartn te Gouda OVERAI tSRKRlJQBAAR Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Gouda o Si i te ti O o 9 itOo VTXJ lSTlE3 AJ5TlD I£nL J lElBnsr Kort overElcbt onzer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold i Dry van at f 16 60 per 12 fleas EOODE en WITTE PORT WUNEN 1 12 MADEKA S droog en zoet l tl s u o a e B VEEMOÜTH la Turin lo BODEGA CHAMPAGNE l COGNAC A i 1 75 i 2 25 l 2 75 l 8 25 i 3 75 en 6 SCOTCH WHISKY 2 25 Per Fl Per Ank 45 Fl I e isi 2 LI8TRAC l 0 66 Nto f 27 76 J CHATEAU VALROSE i 0 75 81 St ESTEPHE 0 86 36 g St EMILION 189 1 2 i s g PAUILLAC 1893 1 85 53 g a o o u 8 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g g 1 8AUTERNE I Tk l Tr Is S ZELTINGER Mowel 0 90 37 50 BOURGOGNE MO 47 De iesschen zjjn in de prjzen begrepen eti worden k 3 ct per stok teruggenomen Bij elke hoereelheid verkrijgbaar bij Patent H Stollen C nu RlirP j i p inmctt m arruni tt tut Anlan lu f mterthlosen yaUtahmutmett g e b Uai kmif $ Mmt utmrd iit9t c iar wn H StotUii wttr mi UM tHrtctt odar in toletmt EUwhvidlun iM a Mrm Iff Plêktt fwta nabaoÊOhaadi mmahmif te De ürnia T CREBAfil Gouda CEE BETER adres voor alle soorten 8CH0ENWERK als kt MbraiiaDtsch 8dmn eD LaanenmagaiiJD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ONTVANGEN alle soorten ftCUOÊCmëWKUK voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparation en aangemeten werk JÊ De Grootste Sorteering van ISclioeueu ea Laarzen te ROTTEBDAM vindt men in de Schoen en Laarzenmagazfnen de lloode Laars van J VAN HECK DEKKERS Goudsehe Weg 141 en Binnenweg 31 Nergens te Rotterdam vindt men zoo n uitgebreide collectie en tegen zulke cgneurreerende prijzen als in bovengenoemde Magazijnen N B Uezoekt geregeld iederen Donderdag Gouda standplaats op de Markt b het Stadhuis en iederen Woensdag Sohooshcvbi standplaats op de Markt Met een groote sorteering tot de meest concurreerende prijzen Aanbevelend J VAN H ECK DEKKKKS Wie seker zyn wu t Ëehte Elksl Cacao te antrugen lawincngeiteld en na vela proBfheiningen ia den handel gekomen onder den naam des iiitrinden Dr Hlohaella Tttraanügd ip d best maehine in het wereldtonamde ttabbliHenMnt van Qebi BtollWOTOk t Kaaien tlacht Bikel Cacao In viarkaoleD boaaan De Sfail OK b nMt melk g k okt een aangenam geaonde dnmkvoor d nlijkadi gabrnik een t 2 tbealifek van p sdir TOOT een kop Chooolai Ala geneeaktacUige dnok bjj nl vaa diarrbee laiiita met water f gabmikea YerkrügfauK b 4e lommÊHt H Apothakan na i 130 e 0 M e au OtnataalVHttgenwooiAgar voir Nederland JuRus Matt kM Amsterdam Kalvecatraat lOS TUwnry i Wendnbftbm in do geheele wereld bekend eu geroemd Onovertroffen middel tegen alle Borst Loog leverMaagziekten eai Inwndig t zoowel a s ook uitwendig in bijoa alle ziektegevallen met goed gevolg I laan te wenden PrU pern CI li uJ 1 1 per past i 1 16 4 Thiiny i Wondinalf bezit een alsnog ongekende geneeskracht en beikame werking Maakt meestal elke pijnlijke en gevaarvolle operatie geheel OTerbodig Met deze zalf werd een U jaar ond voor onf eneesUlk cehonden be nvezwel en onlamta en b nt SB Jaar kanheriyden tnt tn Brengt genezin en verzachting der pijnen bij wondon ontstekingen ens van allerlei aard Frtja per pot f 160 per post f L60 Centraal Depot voor Nederland Apotheker BEKiai SINDERS Rokin 8 Amsterdam Wtv geen depAt ii WtaUs men dmot asn die SeliatMiitpotliefca dM A THlfERRY m Pregndi bet RohibKh Oertemiek OelieVB proipeotm te ontbieileii by het Centraal DepOt Sanden Rekin 8 imiterdam Een ware Schat Toor de ongelnkkiKe slKchtoffers der Zelf beTlekking Onanie en gehe jne aitspattingen n het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIKG HoHandfiche uitgave met 27 afb Prbs 2 Grolden ïeder dia aan de verschritkel ke gevolgen van dete ondeocrd Igdt moet bet lesen de opreehte leenng die het geeftf redt iaarl ks duizend van een sekeren dood Te verkregen bg hefcVerlagB M azin te Leipiig Neauarkt 34 iNinoo tegen inzendmg van het bedrag ook in poitsegoU en in eiken boekhandel in HnUfuid GoTOA Druk van A BRINKHAN A Zn Huitenlaodsch Overzlcbl Omtrent den toestand in den Vrijstaat wordt thans naar aanleiding van de ontvangen telegrammen gemeld Nu lord Roberts Winbnrg en Smaldeel bezet heeft zal hy vermoedelijk wel weer wat rust noodig hebben voordat hü vooroit rukt Inmiddels doet hij de Zandrivier verkennen en de Boeren waarnemen Er scbsnen nOg eenige duizenden Vr jstaters ten Oosten van Taba Nchu te zijn Rundle s divisie bij welke zich Brabant s horses gevoegd hebben zal deze eerst moeten verdrijven De jon te telegrammen uit Taba Nchu doen echter zien dat zoowel Brabant als Eundle de vpeling met de Boeren geheel verloren hebben 01 dit een ge olg is van gebrek aan paarden ot van vermoiMheid is niet na te gaan Maar ziJ seinen Alles is rustig van den vijand is niets te zien Dit nu is geen loltniting voor een voortrukkenden veldheer dat hij de voeling met den vijand verloren heeft Want daardoor tast bg voortdurend in het duister en moet hü voorbereid zijn op allerlei verrasBingeh De correspondent van do Times binnen Maleking noemt in een telegram van den 24sten April dat door een looper naar Oetsi is gebracht den toestand in het dorp hoogst ernstig De aard van het voedsel dat toen aan de troepen werd verstrekt wa s ver beueden hetgeen noodig was om manschappen die reeds door ziekte ondermijnd waren op de been te honden Hevige regens vermeerder iett het aantal gevallen van koorts malaria en tylns Het was moeilijk do schansen in een gezonden toestand te honden en de ophooping van modder en vuilnis te verhinderen Het garnizoen zou waarschijnlijk in staat zgn het tot des ISdeu Mei uit te honden maar het vooruitzicht was niet bemoedigend want er w ren veel Vrouwen eu kinderen in het dorp die vreeseljjk leden onder de ontberingen De intendance hield een zekere hoeveelheid levensmiddelen in reserve die de belegerden Slechts in den uitersten nood zonden aanspreken Er werden geregeld rantsoenen paardenen muildierenvleesch uitgedeeld Op de jaarvergaderiig van de Primrose League hield lord Salisbury nster een redevoering De eerste minister zeide dat men de onzijdigheid van alle regeeringen ten opzichte van den oorlog niet genoeg kon mm FEVILLEIO X HAKTSTOCHT itftar het Vraosoll 55 Suzanne omhelsde haar met innige teederheid terwijl zij belangstellend vroeg Waarom weent gij F Is er iets wat m deert Zeg het mij dan Gij weet immeij hoe veel ik van u houd Heeft Philippe u eenig leed veroorzaakt Dat moet dan stellig tegen zijne l iedoeim geschied zijn en ik ben z ker dat wanneer gij het hem maar even zegt Wilt gij dat ik met hem daarover spreek f Neen neen antwoordde Clara gejaagd lk voelde mij een beetje zenuwachtig O Philippe is voor mij zoo goed als ik wenschen kan en ik ben volmaakt gelukkig vervolgde zij en keek daarbij SuzaUne ernstig in de oogen als om haar te orerluigen dat zij werkeUjk meende wat zij zeide Na een korte poos stilzwijgen zeide tij eensklaps op vrooiijken toon Willen wij met wat gaan andelen Zij gingen te zamen het Park in en waren weldra weer even vroohjk alsof er niets gebeurd was Deze dag was een der laatste welke door Clara in eene betrekkelijk gelukkige stemming werden doorleefd Den volgenden dag immers zouden de hertog en de hertogin de Bligny op La Varenne aankomen Het bericht van hunne aanstaande prijzen Niettemin moet Engeland in de toekomst alloen op eigen kracht vertrouwen De tegenwoordige bittere atemming tegen Engeland in vele landen is misschien aan tijdelijke oorzaken te wijten maar kan ook I een aanduiding zjn vnn een diepgaand gevoel waarmede Engeland den een of ande ren dag rekening kan moeten houden Daar de militaire macht der groote volkeren met den dag vermeerdert is het Je vraag of het verstandig ig op de vloot alleen te vertrouwen En aangezien geen Engelschman do conscriptie zou willen wordt hot een iegelijks plicht het hanteeren van het geweer te loeren Daarom gaf lord Salisbury in overwoging overal in den lande schietvereenigingen op te richten Het volk zelf behoort te zorgen voor de veiligheid van bet land door het tot een gew tpene natie te maken Bij de opening van den Volksraad te Pretoria waren kolonel Goerko en andore militaire attaches tegenwoordig Meer dan 50 leden van de 60 waren opgekomen Behalve op de zetels van de generaals Joubert en Koek lagen ook lauwerkransen op de plaatsen van ilo heeren Toson en Barnard In zgn openingsrede deelde president Krugor de benoemingen mede die tijdelijk en behoudens bekrachting door den Raad waren gedaan om de posten van de overledene te vervullBu Sprekende van generaal Jonbert zeide de president dat toekomstige geslachten het best in staat zouden zijn om te oordeolen over hot werk van den overledene wiens houding don vijand met eerbied had vervuld en wiens hnmaau en dapper gedrag roem en aanzien hadden verleend aan de republiek onder do beschaafde volken De president zeide diep getroffen te zijn door de bewijzen van hartelijke vriendschap die het volk van den Oranje Vrijstaat had gegeven dat volk had zijn verplichtingen jegens Transvaal onder de bestaande tractaten vervuld Zeer terecht hadden de Vrijstaters verklaard dat het noodig was den vijand gemeenschappelijk weerstand te bieden want een aanval op de onafhankelijkhei l van de Znid Afrikaansche Republiek beteekende ook een bedreiging van den Vrijstaat Met vast vertrouwen in de toekomst van het Afrikaandervolk had de Vrijstaat door zijn daden een goed voorbeeld gesteld aan hot volk van de zusterrepubliek Na de vredesvoorstellen van hemzelf en president Steyn aan Lord Salisbury vermeld te hebben vervolgde de president W j hebben door onze wetgeving en onze onderhandelingen komst was door Clara natuurlijk in de hoogste mate onaangenaam Nog denzelfden avond begon Philippe nadat Suzanne de kamer was uitgegaan met Clara te spreken over de beste wijze om hunne verhouding tot de bewoners van La Varenue te regelen E e hertog de Bhgny is na uwen broeder uwnaaste bloedverwant zeide Derblay bedaard Erheett geen openlijke breuk plaats gehad tusachenhem en uwe familie Gij hebt u zelve nog moeitegegeven om bij gelegenheid van ons huwelijk diegoede verstandhouding te bewaren Ik geloot nietdat het op dit oogenblik verstandig zou zijn daarin eenige wijziging te brengen Naar mijnemeening moeten wij trachten hen op de bestewijze als uwe bloedverwanten te ontvangen Zegmij hoe gij het wenscht dan zal ik mij daarnaarschikken Clara bedacht zich even alvorens te antwoorden Het weder optreden van de Bligny n Athénais deed haar allerlei onheilen en verwikkelingen vree zen Zij had een duister voorgevoel dat deze twee menschcn haar voor goed ongelukkig zouden maken Zij was een oogenblik op het punt om te spreken en alles te zeggen wat haar op het hart lag misschien ïelfs Philippé om vergeving te vragen Ooch zij miste daartoe den moed en bepaalde zich tot het blindelings goedkeuren van alles wat hij had voorgesteld Ik vind ookf dat wij hen moeten ontvangen zeide zij en ik ben u dankbaar dat gij uzclven dezen dwting om mijnentwil wilt opleggen Gij kunt volkomen overtuigd zijn dat hunne komst mij even onaangenaam is als u met Engeland verleden jaar getoond dat het ons verlangen was don vrede to handhaven N de oorlog is uitgebroken zullen wij alles doen wat iii onze maclit is om den vrede te herstellen yervolgens maakte do president melding van de uitzending van de vredesmissie on van de tegenwoordigheid van soovele milita lfe attache s bewijzende hoeveel belang VMSchillende mogendheden iif de vechtwijze van do republikeinen stelden Het deed hem gedoegen te zierf dat de sympathieën van de Wereld aan den kant van do Boeren waren en dat ambulances waren gezonden en fondsen opgericht om de ellende van den ooriog te verzachten De president roerde terloops het protest aan door do republieken aan de onzijdige mogendheden gezonden tegen de schending van do Roode Kruis conventie door de EnI gelachen Niettegenstaande de groote oorlogs nlfgayen was de toestand van s lands financiën bevredigend De mijnen waren in bloeien en toestand Ten slotte deelde de president mede dat dej ZuidAfrikaansche Republiek den Vrijstaat aan een leenlng bad geholpen waarvan hij h bedrag niet vermeldde hij beval aan de zitting niet noodeloos te verlengen maar enSeel belangrijke zaken at te doen De eerste vergadering werd besloten zegt Rtóter s correspondent met indrukwekkende rw voeringen en gebeden Verscheidene gewonde leden waren tegenwoordig Op een vergadering van vele AmerikaanBche senatoren afgevaardigden en andere aanzienlijke mannen is besloten de Boerenafgezanten een ontvangst te bereiden gelijk aan die van Lafayette Kossnth en Parnell Er wordt een grootsche ontvangst voorbereid De New Yorksche schepenraad heeft eenstemmig besloten het Boerendriemansehap te verwelkomen on het eereburgerschap aan te bieden Burgemeester Van Wyck zeide tot een verslaggever Ja mgn sympatieSn ziJn met de Boeren want hun bloed is mijn bloed Ik zal het driemanschap hartelijk ontvangen Verspreide Berichten Fkakibuk Eergister is de Tentoonstelling in weerwil van het regenachtige en koele weer door 79 221 personen bezocht In den namiddag werd het Spaansche paviljoen dat bjzonder mooi moet zijn ingewijd XU liet was geenszins uit eigen beweging of voor zijn eigen genoegen dat Gaston de Bligny eenigen tijd op La Varenne kwam logeeren Hg maakte er dan ook geen geheim van dat hij zich in gezelschap van zijne Vrouw en zijn schoonvader schromelijk verveelde Hij was nog maar liever alleen en bleet too Jang mogelijk overdag in de rookkamer zitten Daar ging hij op een gemakkelijke canapé hggen en bracht den tyd door in een half wakenden half slapenden toestand Doch na verloop van een week had hij er reeds genoeg van Hij stond juist op het punt om aan zijne vrouw en aan MouUnet te zeggen dat hij noodzakelijk voor eenigen tijd naar Trouville zou moeten reizen wegens dringende aangelegenheden toon Athénais eensklaps met het denkbeeld voor den dag kwam een bewxk te brengen op PontAvesnes De Bligny keek verrast op bij dit onverwachte voorstel In het eerst had hij er weinig in in De herinnering aan Clara was nagenoeg bij hem verdwenen doch haar echtgenoot stond hem daarentegen zooveel te duidelijker voor rlen geest en hij gevoelde jegens hem een diepen wrok Toch was hij nieuwsgierig om eens met eigen oogen te zien hoe dat huishouden toch wel was ingericht van twee menschen die op zulk een vreemdsoortige wijze tot elkander waren gebracht Hij maakte daarom geen bezwadr om aau het oorgestelde verzoek deel te nemen Bij zichaelve acht hij ffMijne reis wordt daardoor op zijn 2000 Wevers te Renaix hebben het werk gestaakt en eischen 20 procent loonsverkooging en een 10 urigen arbeidsdag DuiTSOHIASD Dr Lieber de leider van het centmm uit den Rpsdag is zoover hersteld dat hij binnen eenige dagen weer aan de parlementaire werkzaamheden aal kunnen deelnemen Koningin Wilhelmina der Nederlanden en de Koningin Moeder Emma zijn eergisteren te Schwarzbnrg in bet hotel Welszer Hirsch aangekomen Ekqelakd Het voornemen bestaat In den loop y$A den zomer een groote vlootrevue ts hon den op de reede van Portsmootb Het heet dat Koningin Victoria gnnstiK gestemd is voor het denkbeeld voor een algemeen feest voor het geheele Britscha riJk te vieren op haar verjaardag BeloiB Eergistermiddag te 5 uur is de dynamietfabriok te Herenthals ia do lucht gevlogen Alle omliggende gebouwen zyn verdweneni Tot dusver zijn 4 lijken gevonden O oorzaak van de ontploffing is onbekend Spahje De studenten te Barcelona hebben l aao dag bij de botoogingeu barricaden opgeworpen Eenigen hunner werden gearresteerd Eergisteren kwam het op de hoogeschool tot znlke ergerlijke ongeregeldheden dot de schutterij met de sabel een charge moest maken in de BchooliokaleD Er vielen vele gekwetsten Da universiteit is gesloten EotPT Sedert het nirbreken van de pett z tl te Port Safd 15 gevallen voorgekomen waarvan 9 met doodelijken afloop BINNENLAND 8TATEN GENEUAAL r ir B B O B B s m B B Zitting van Woensdag 9 Mei Na enkele kleine ontwerpen zonder beraadslaging te hebben goedgekeurd begon de Kamer aan de Boterwet De heer Van Atch v Wjjk Ede begroet do wet met ingenomenheid maar had krasser maatregelen geweneeht tegen botervar hoogst één dag uitgesteld en ik ben toch wel verplicht eenige beleefdheid te bewijzen aan dit ongelukkige Clara Het is wel het minst wat ik voor haar doen kan Inderdaad gevoelde hij eenig medelijden met haar levenslot wet te verstaan zooaU hij zich dat lot voorstelde Hïj kon haar zich met anders deftken dan geheel in be g genomen door de zaken van haar echtgenoot In zijn geest zag hij haar reeds de boeken van de fabriek bijhouden met zwartlederen manchetten tegen de inktvlekken Hij had Pont Avesnes slechts eenmaal i ijn j en wel des nachts bij gelegenheid welök Hij was dan ook zeer ver SaJi lbinnenkomen van het park gÈ nschouwde waartusschen 1 een gunstigen indruk d hy smaakvol mgericht on onwillekeurig 1 3t hij erkennen dat dexo Derblay toch anders moest zyn dan hij zich had voorgesteld Terwijl hij hierover iCond na te dtflken kwam Clara bmnen Hij erkende haar bijna niet Hij had moeielijk kunnen zeggen of zij schooner of minder schoon was dan voorheen zij was geheel anders geworden Zij had iets bedaards iets ernstigs in haren blik dat hem in zekeren zin van zijn stuk bracht Philippe Derblay viel hem bijzonder roede Hij zag nu dat dete grof nid het riddeiktttii van het legioen vaft Eer droeg B