Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1900

1 1 r 8 j a T 88 8 81 8 89 8 18 i a 88 aou 7 18 8 40 7 88 V 8 80 f d 1 88 f 8Ï f 8 86 1 44 t o 88 ïao j f 8 84 V $ V lot g 08 r lO ns Zomerdleist 1900 AanKevangeD 1 Mei OTTIRDAMtI mik B 1 87 8 86 8 86 8 48 4 8 4 E4 8 88 8 16 I 8 7 48 8 14 8 17 8 S8 9 14 10 0 10 18 10 40 llb4 6 01 r f4 10 1 a 6 H e i S 10 80 6 18 8 41 X 10 81 J 8 48 8 68 4 08 6 87 t 4 0 81 7 47 8 07 e 0 8 i t 86 10 80 10 48 1 68 E IO 8 46 08 680 1 8 kl mkrwWr togn nlnU miklpnii n Hilludnl Siion l Bitn Mnlunl hirüi Direct SpoorwegverblDdlngeo met GOUDA 18 68 1 1 10 I IT IJO 10 18 10 18 ll U 11 If AllHii 1 U It mWdn Of dn Mm iSjt Zcdu M i n Dlndu iiim li ntoiirbil B r 4 B B0TTIBDAH 90CBa rin J ff 7 88 7 06 6 80 6 07 7 88 7 4S 8 8 18 8 47 6 41 d UJl 11 48 18 10 11 6 1 06 18 81 1 81 7 80 7 4 M 8 Ö4 700 8 10 08 10 84 t z d i p v B ppi f iinl Dl OSN BAAOvii t m Ill 8 48 4 19 4 60 6 86 t 4 8 18 7 8 8 01 8 S 17 6 0 18 7 6 18 814 6 87 I8 P 6 81 6 66 6 16 8 4 7 i7 8 48 8 4t 10 1 10 8 11 8 U 18 11 18 18 88 1 6 11 i 10 11 u o n 6 iT l 0 0 1 16 10 00 a 48 10 88 ODD 4 4 IISTIII04II ri nra li ud it 8 U 6 8i iS lO t lO l 1 0 1 4 18 4 f 4 48 6 16 8 48 9 61 O i 11 87 10 68 11 07 lAmiLW 8 01 8 68 9 18 10 10 11 09 18 48 11 611 0 8 88 4 1 4 57 6 86 44 9 86 10 8i 1 08 11 47 18 00 Auto 8 1 9 18 9 87 10 86 11 14 1 08 1 10 14 8 16 4 80 6 li 6 60 9 68 1 6011 U 18 01 11 16 4 00 4 80 4 80 6 81 6 18 7 41 7 66 8 18 9 48 10 16 4 88 8 88 9 49 4 80 6 48 10 08 8 01 S 64 10 11 8 66 08 9 44 10 11 11 8 11 86 18 0 1 80 1 40 10 17 1 88 10 8 l SO f4 7l 78778sl7 I =M 010lt i n l 61lT0 18lo i i74 r74 4761 6 4 7 09 8 46 610 lb 6 8 6 04 7 08 7 16 7 8 8 16 ÏMUna ï f 6 68 a mnli Mo i N Ol DA UTliaU r binm 10 69 ll Oe 18 87 1 16 8 1 4 88 8 68 6 6 11 1 11 1 40 S l Ml 10 14 10 4 11 47 U 8 1 0 l ü 8 41 6 04 80 6 10 8 84 7 46 8 H 07 10 14 llUO 6 1 7 16 7 6 l lt 9 119 81 1 1 1 J7 11 60 i M 1 10 8 4 4 48 6 1 7 0 8 10 14 9 Au W 8 14 a 47 7 80 8 18 8 4f 80 46 11 80 18 4 1 M li 8 4 6 01 88 7 16 8 16 40 lO Ot lo d J 80 7 81 8 18 9 07 9 19 10 18 10 4 U H 1 1 Ut 4 18 4 4 8 47 1 4 09 9 18 10 87 11 8 11 8 61 7 47 8 41 0 10 10 10 86 1V 8 H O 1 89 8 08 8 80 4 08 4 48 1 1 Il 7 00 7 68 9 00 36 10 06 1 4 4 H 7 J4 9 8 U 07 6 07 44 8 Ö9 9 7 io 8 11 6 1 M i i U 1 iVo T Im n 7l Il IMi mT M J S 8 7 4 1 4 4 10 07 1 8 II TiUching en betreurt dat er niet gedaan ordt aan knoeief en in de kaaxbereiding De keer Kerf conjitateert dat Uet doel is bescherming vaa den ecrlgken boterkandel zonder benadeeUng van de msrgarinein dnstrie Hjj wenacbte ook de kaasbereiding beBchermd te lien tegen geknoei en betoogt de noodzakelijkbeid van een rijkszaivellaboratorinm en meor toezicht op de qaaliteit van de natnarboter die voor het bnitenland bestem j De heer Havomin Ijohman wil verandering van stelsel niet de margarine maar de znivere nataurbotarinoet een etiket dragen De heer De Boer vindt de wet hinderlijk voor de margarinc indnstrie en onvoldoende voor de boterberciding Hj ziet er slechts agraiiscbe protectie In De beer ïrnyen wjst er op dut het zoo moeilijk Is natnnrboter van margarine te ondericheiden door chemisch onderzoek en acht daarom het denkbeeld van den heer Lohraan onnitvoerbaar De min van b z de heer Borgesins behandelt de principiecle bezwaren en betoogt dat de kens thans staat tnsschen een slechte en een betere boterwet Een etiket voor natvurboter strjjdt met de usance ia de meeste landen Meerdere waarborgen voor de goede qnaUteit der echte boter zal moeten komeq in een nadere wet op de vervalsching dor levensmiddelen Deze wet zal al veel kunnen doen om onze reputatie in hot buitenland te verbeteren De heer Hickesz regeeringscommissaris behandelt de technische bezwaren Hij coh stateert dat men nist één afdoend middel heeft om de znivorhoid van boter nu to ga tn maar verscbillonde methodes die te zamm de grootst mogelijke zekerheid geven en tot een bevredigend resultaat leiden Kras er maatregelen zouden een bewaker in olke fabriek noodzakoiyk maken ora voortdurend toezicht te honden De kaasindnstrie eischt een bijzondere regeling die bij deze wet niet past Na enkele replieken kwam Art 1 in behandeling waarop een amendement van den heer Pyttorsen werd verworpen Hare Majesteiten do Koningin en de Ko ninginMoeder zgn Dinsdagmiddag in wolstand te Schwarzburg aangekomen Nader vernemen wij dat de wijziging van de Kieswet nog in dit büeenzijn der ïwoedo Kamer zal werden ingediend on het plan bestaat het ontwerp in de aldoelingen te onderzoeken nog vöOr het zomerreces dat echter niet zoooals in een der dagbladen staat reeds 2 Juni a s zal aanvangen maar behoudens onvoorziene omstandigheden in het laatst van Jnni overeenkomstig s voorzitters mededeoling v6 ir Paschen dat hg dacht de Kamer tot Juli te doen bijeenblijven Het uiteengaan op 2 Juni d i de Vrijdag TÖ6r Pinksteren zat slechts gevolgd worden door een korte vacantle Het bestuur van de Nederlandscho Ver enigifig voor liefdadigheid te Parijs heeft lütgegeven Acht dagen te Parijs en op de wereldtentoonstelling van IflOO een beknopten wegwijzer mot plattegronden van Parijs de omstrelcen en do tentoonstelling ton behoeve Tan Nedorliindhche bezoekers Het hnla MxndrMkt Bottwdun B ur Rottoidun D F Jlotterdul U Oualle Miinwwknk Hoordiwkt oada 4 48 4 68 6 01 6 11 6 17 6 61 8 04 10 8 88 i Albn l Ui law 6 UU Qoad M M ♦ ï tAli Mo ro 7 88 8 68 B t m r Ï g 7 8 9 08 Voorbant 8 1 8 6 6 41 6 08 7 4 8 18 HinvwVaik Capalle Roltnd M BotterdamD P Eottardim B boekje is door een paar bekende Hollandsche jonmalisten te Parjs samengesteld in den geest van den gida by de tentoonstelling van 1889 die voor velen een goede geleider is geweeit Het bevat een aanwgzing van de bezienswaardigheden der hoofdstad over zeven dagen verdeeld benevens hoe men het aan moet leggen om in twee dagen een indruk van Parijs te krijgen en hoe men er veertien dagen verdcelen moet Daarbij van nuttige wenken om zich niet al te onhandig in de wereldstad te bewegen en niet al te veel onnoodige uitgaven te doen Een beschrgving van oen wandeling over de tentoonstelling besluit bet boekje dat netjes gedrukt is in gemakkelgk zakformaat en er aangenaam uitziet Do correspondent der N R Ct te Batavia seint onder dagteekening van gisteren Een ernstig gevecht heeft plaats gehad te Koetagletjoet in Merdoe met een bende van Toekoo Peukan en Panglima Polem Aan onze zjde werden er 2 gedood de onderofficier Mathijsen en 24 Javaansche soldaten licht gewond Do vijand liet 57 dooden en wapenen achter Ken sehryit asu de N R Ct uit Arasterdam o a De Ned Opera kan op het nu geëindigde speelseizoen niet zonder voldoening terugzien want zy heeft wederom aan hare contractoeele verplichtingen knnnen voldoen zonder tusschentyds noodkreten om hulp te moeten slaken teneinde bare exploitatie tot een goed einde te brengen Toch hoewel zjj allerminst heeft te klagen gehad over de belangstelling van het publiek ze mocht zich integendeel verheugen in een zeer druk bezoek daaruit volgt niet dat de recettes de uitgaven hebben gedekt Zulk een heilstaat zal wel nimmer voor haar zgn weggelegd zoomin als voor eenige opora onderueming ter wereld Maar zjj heeft mogen rekenen op den stenn eener commissie die zich te haren behoeve conatitneerende zich bewust hi geweest van hare zedelijke verantwoordelgkheid Niet slechts hunne namen hebben de leden dier commissie aan de zaak geleertd zi bleven niet in gebreke door geldelijke offers hunne namen in eere te doen honden Dit goede voorbeeld moge navolging vindon Wie in eone co mmissie als hier bedoeld zitting neemt moet zich bewust ziJn dat hy daardoor plichten aanvaardt die hij behoort na te komen geldciyke plichten Of de onderneming ook in artistiek opzicht aan hooge eischen he ft voldaan is een vr ag die verschillend kan worden beantwooifl Haar repertoire kan moeilyk gezegd worden moer dan bescheiden voorwaarden te hebben vervuld eoD PI U S 18 18 18 88 67 10 86 10 88 11 08 11 18 11 80 11 8 11 60 18 84 18 44 9 46 t 68 10 18 10 88 10 88 10 48 10 4 R Een tweede grief tegen de Ned Opera is dat zy zich zoo weinig tuk toont op de instudeering van oorspronkelyke Nederlandscho mnzikualdram werken Of er in deie van eene onderneming die door de omstandigheden gedwongen is haar repertoire samen te stellen uit werken van wier opvoering zy vooral ook Snancieel succes verwacht veel te vergen is f Tot heden mocht zy van bare proefnemingen met oorspronkeiyke opera s niet voel genoegen beleven Ten slotte hoe men oordeele over de instelling der Ned Opera in haar geheel en in beginsel er valt veel te haren gunste aan te teekenen ten gunste der artisten die in menig weik voor hun taak berekend bleken ten gunste der directie die in de moeiiyke exploitatie eener onderneming die afhankeiyk is van zoo velerlei factoren groote werkkracht ontwikkeld en menig bezwaar op gcinkkige wyze overwonnen heeft Gemeng de Berichten Meer dan 30 arbeiders nit de gemeente Opsterland Fr die naar Duitschland Westfalen vertrokken om werk te vinden zyn in hunne woonplaatsen teruggekeerd Het gelukte bun niet werk te vinden wegens het overgroot aanbod van vreemde werkkrachten vooral nit Polen Men schryft nit Weenen In Blansko een dorp in Moravië is een boerin levend begraven Vrjdag stierf zg onder hevige krampen en Maandag werd zy begraven Wegens de afwezigheid van den doodgraver vervulde de dochter dit treurige werk en juist was zy bezig om het graf toe te werpen toen zy hevig tegen de kist hoorde kloppen Vol schrik liep het meisje naar huis om vader te waarschuwen en toen zjj dien niet vond naar den pastoor Die ging er heen en hoorde nog kloppen In plaats echter van de kist dadelyk te openen haalde hg er eerst nog den dokter by en toen die kwam was het te laat de arme vrouw was in dien tusschentgd gestikt Haar handen waren door de poging om de kist open te krygen erg bezeerd Onder het puntstnk van wissel No 11 op het emplacement van het spoorwegstation te Leeuwarden heeft een bouwmeestertje het bekende apitsbekkige zangvogeltje zyn nest aangebracht Er bevinden zich reeds drie eieren in Deze wissel wordt dagelgks viermaal bereden De winkelier V ö uit Stampersgat is te Roozendaal gevangen genomen verdacht van brandstichting Hy zon een brandende kaars onder een bed hebben geplaatst en was daarna met zgn gezin op reis gegaan Het huis brandde geheel af maar de beste goederen en meubelen vond men by een familielid op zolder verborgen In een plaatsje in Armenië bij de Russische grens Alasjkerd zjn door de Koerden zes Armeniers vermoord De bevolking vluchtte in angst de grens over de bewoners van andere dorpen volgden dit voorbeeld en zochten een toevlucht op Russisch grondgebied In een Armeenach klooster in hetzelfde gebied hebben vyftig Turksche soldLten hun intrek genomen nadat de monniken daaruit verdreven waren Over de pogingen tot ontzet van Cronjé schryft een Heidelbergscb burger aan de Rand Post 18 46 18 68 1 8 04 1 86 9 84 14S 1 48 1 8 1 08 iOt 8 41 4 84 4 44 4 61 6 1 6 07 11 07 S S8 10 87 10 51 i 48 11 01 6 i a 6 8 7 10 li 7 88 7 00 7 1 4 Op Zondag 11 Februari vertrokken wy Heidelbergkommando onder wd kommandaut Sprayt bestaande uit zoowat 250 man van Springtontein Te Bietrivier sloten wg aan bg hoofdkommandant de Wet en rukten van daar op tot ontzet van generaal Cronjé Op weg ontmoetten wij den vechtgeneraal Botha met een patrouille die ook bg ons aansloot zoodat wg toen ongeveer 600 man telden Wegens zwakte van paarden lieten wg echter hier 100 man achter zoodat wg slechts 500 man hadden Op Zondag 18 Febr kregen wg Paardeberg in het gezicht en namen positie ongeveer 4000 schreden van generaal Cronjé met zgn menschen Onze menschen werden io tweeën verdeeld een gedeelte onder vechtgeneraal Botha bestormde de plaats genaamd Stinkfontein waar een aantal Èngelschen zich verscholen hadden Wg doodden een gedeelte van hen namen een 10 tal krggsgevangen en maakte een aantal paarden met zadels en toomen enz buit alsook eenige waterkarren met muilen en trekgoed Het andere gedeelte onder hoofdkommandant de Wet bestormde de positie recht tegenover generaal Cronjé Een aantal paardenruiters die de positie in bezit hadden vluchtte zonder een schot te lossen zoodat wg zonder eenig letsel de positie innamen De vijand beschoot ons toen van voren op een geweldige manier met kanonnen en werden eenige van de onzen gewond en een aantal paarden gedood Onze kanonnen bestaande uit een Vrgstaatschen voorlader Armstrong en een Vrgstaatsche bommaiim waren van bgna geen dienst Wg beschoten den vyand met klein geweer op zulk een wgze dat zg dienzelfden nacht de vlucht namen zoodat het Maandag morgen 19 Febrnari schoon was tnsschen generaal Cronjé en ons Wy namen ook al de ossen door den vgand van generaal Cronjé buitgemaakt weder terug Generaal Froneman met 60 man en een kommandant met 50 man die in het lager bg generaal Cronjé waren kwamen tot ons uit zonder eenig verlies Ook kwamen groote klompen Kaf fers uit bet lager van generaal Cronjé tot ons over zouder dat zelfs op hen geschoten werd Ik zelf met den heer Piet üys reed af tot dicht bg het lager van generaal Cronjé Het is mjj ten eenenmale onverklaarbaar waarom gegoraal Cronjé toea niet eenige poging maakte om tot ons te komen Dien middag bestormde de vyand onze posities herhaalde malen doch werd met groot verlies teruggeslagen Toen het donker was werden de posities van V C Meger en V C R Sprayt zoo hevig bestormd door zulk een overmacht dat zg verplicht waren te retireeren Het was hier dat kommandant Sprayt door den vyand werd gevangen genomen toen hy op hoeren van het gevecht deze veldkornotschappen ter hulp snelde Den volgende morgen waren die posities weer door den vyand verlaten met achterlating van verschillende hunner dooden in onze schansen en werden de posities dadelgk weer door ons bezet Daar het kanon dien dag uit orde raakte en de ammunitie van de maxim zeer beperkt was waren wg teitelgk zonder grof geschut en nu kan men best begrepen dat onze toestand met slechts 500 man onder ongeveer 70 000 van den vgand met 120 kanonnen niet een begeerlyke positie was WH waren echter vast besloten de positie die de eenige sleutel was tot ontzet van de belegerden niet op 11 t 11 8 11 46 L l MO loj 88 S ♦ 9 68 10 03 7 88 i lO 8 48 8 47 10 0 10 16 11 06 87 7 06 7 69 8 8 1 99 8 89 8 48 64 7 08 10 18 10 18 10 48 VM 10 08 10 17 10 8 10 84 E in i 10 48 10 64 11 11 11 67 TUd vu Greeiwich te geven Op Woensdag morgen bj het aanbreken van den dag hoorden wy een vreeseiyk geweervuur bj het lager van generaal Oronje waar hg waarschgniyk door den vyand werd bestormd Toen het licht werd konden wg de troepen zien retireeren naar onze posities in zeer groote menigte geschat op tnsschen 16 000 en 20 000 zy kwamen direct op onze posities af en bevel werd gegeven om niet te vuren voordat zg op ongeveer 400 schreden waren Toen zj op 1200 schreden waren genaderd konden en e menschen niet meer zich in toom houden en brandden wy los De vgand draaide toen links dwarsweg en moest gevolgelijk al onze posities voorbytrekken Wg openden een vreeselijk geweervuur op ben hetwelk voor bgna een uur aanhield ü kunt bcgrgpen welk oen slachting wg onder hen aanrichtten daar de menigte zoo dicht op elkaar gedrongen w s dat bgna geen schot miste Toen zg voorbg waren kon men de dooden en gewonden met de verrekgkers by hoopen zien liggen Gedurende den nacht echter had de vyand ook ons omsingeld met zyn kanonnen en ongeveer negen nren werden wg van drie kanten op een vreeselgke manier gebombardeerd Er bestond voor ons toen geen andere kans dan om den aftocht t blazen en de zoo belangryke positie te verlaten Dat was eerst een aftocht wy moesten met nOg geen 500 man een weg doorslaan door die overmacht des vyands Het ligt buiten my om daarvan een beschrijving te geven Ik kan in het kort zeggen dat wg voor zoowat Ij nnr te paard ver aan het hevigste kanon maxim en Lee Metford vuur waren blootgesteld doch gedankt zy de Naam des Heercn wiJ werden wonderlgk beschermd Ons verlies aan dooden gewonden en gevangenen was nog onder 40 Wy namen toen positie te Poplar Grove een plaats ongeveer 2j uur te paard van Paardeberg Ik moet hier nog melding maken van een dappere daad van een zoon van generaal Botha Met levensgevaar bracht hy een trolly met ammunitie uit Hg had de keus om een wagen van zgn vader die met alle bcnoodigheden was beladen uit te brengen of den ammunitiewagen en koos het laatste den prachtigen wagen van zgn vader ten prooi van den vfand latende Ik wcnach ook myn uiting t geven aan myn ondervindingen dat ik den hoofdkommandant en den vechtgencraal alleszins bekwaam en geschikt lieb bevonden Geen steen bleef door hen onaangeroerd om ons doel te bereiken Te Poplar Grove werd besloten het ontzet van Cronjé niet op te geven Op Vrgdag 23 Febr trokken wg weer uit tot op ongeveer nnr te paard van generaal Cronjé doch daar al de posities van belang door den vyand bozet waren en vreeselyk waren verschanst was het onmogelgk om met onze kleine m ht een weg door te slaan naar generaal Oronjé Hier werd een aldeeling van hot Winburgsche contingent door den vgand teruggeslagen Zg waren omtrent 100 in getal en namen toen een andere positie in ïifaar zg door den vyand werden omsingeld en gedood gewond of gevangen werden genomen Onder de gesneuvelden was oik de dappere kommandant Theunissen met twee zgner veldkornetten Dien avond moesten wjj onverrichter zake terugkceren Daar de lucht bewolkt was on wg geen heliografischo commnnicatie met generaal Cronjé konden krggen werd dus besloten een mondelingsch rapport naar hem te zenden en bood zich daarvoor aan de dappere heer 5 Theron kapitein van het rapportgangerskorps Hg verliet ons lager Zaterdagavond en het ukte hem dien nacht het liger van generaal Cronjé te bereiken en den daarop volgenden nacht weer tot ons terug te keeren Ik kan niet anders dan deze dappere en stoute daad van den heer Bieron bewonderen zooals zeker elkeen met mh doet Wy deelden door hem generaal Cronjé mede dat wg posities hadden te Poplar Grove n dat wg al het onze doen loudei on S m te verlossen doch dat hy van zijn kant ook moest trachten uit te breken Wg stelden hem voor om langs een zekeren w g te komen des nachts dan zouden wy in twee commandos uittrekken en deo weg tussohen ons sehoonhouden om hem alzoo te ontmoeten en uit te helpen Hy liet ons weten dat ons voorstel goed was en dat hg ons op een zekere plaats op Maandag nacht zen ontmoeten Wg trokken dien nacht uit volgens overeenkomst en bleven den geheelen nacht nit doch vernamen van hem niets Hetzelfde werd de twee volgende nachten gedaan met hetzelfde gevolg Den daaropvolgenden dag kregen wij de teleurstellende tijiSng dut generaal Cronjé zich onvoorwaardelgk had overgegeven V kunt begrijpen wat een droevige tgding dit voor ons kommando was Hier bleef ik tot Dinsdag 6 Haart toen vertrok ik naar Heidelberg en kan ik dus geen verdere bgzonderheden geven van latere gebenrtenissen Posterijen en Telegraphic Be jorderd 1 Mei Tot commies der telegraphic 1ste klasse de commies 2de klasse J H Brondert te Amsterdam tot commies der telegraphic 2de klasse de commies 3de klasse H van Kuyk van het bgtelegfaafkantoor Spiegelstraat te A1 sterdam tot commies der telegraphic 3de klasse de commiezen 4de klasse A Jonas te Groningen A P Kooy te Amsterdam F Bouwman te iLeeuwarden en R de Jong ten bureele van den ingenieur der telegraphic te s Hertogenbosch tot klerk der posteryen en telegraphic 1ste klasse de klerken 2de klasse L R Nieuwkerk te a Gravenhage tegraafkantoor M Dalmeyer te Hilversum en J 6 de Graaf te Schoonhoven 16 Mei Tot klerk der posteryen en telegraphic 1ste klasse de klerk 2de klasse A Srhurink te Steenwyk Verplaatst 1 Mei De klerk der posteryen en telegraphie 2de klasse mej T B Heesen van Amsterdam telegraafkantoor naar Leeuwarden telegraafkantoor 16 Mei De surauraerair der posteryen en telegraphic J Wcssels Boer van Rotterdam telegraafcursus naar Groningen telegraafkantoor onder intrekking van zyne verplaatsing naar Rotterdam telegraafkadtooi 1 Jnni De commies der telegraphie Sdc klasse ï Kuiper van Geldermalsen tydeIgk naar Amsterda u de surnumerairs der posteryen en telegraphie J J Theling van Oorinchem naar s Gravenhage postkantoor ond r intrekking vau zyne verplaatsing naar s Hertogenbosch postkantoor J J de Jong van Harderwgk naar s Hertogenbosch postkantoor en J van den Blink van Scheveningen n ar Arnhem postkantoor onder intrekking van hunne verplaatsing naar Dordrecht po tkantoor Eervol ontheven van zyne tydeiyke werkzaamatelling by het Hoofdbestuur 1 Juni De directeur van hel post en telegraafkantoor te Gcldermolaen D J van Dieren Tydeiyk werkzaam gestold by het Hoofdbestuur 1 Jnni De commies der telegraphie 8de klasse G Kiveron thans beheerder van het bgpiston telegraafkantoor Twynstraat te Utrecht De verplaatsing van den brievengaarder H J Boosten vnn Echt naar Swalmen op 1 April 1900 is nader bepaald op 1 Mei II Eervol ontslagen 1 Juli De brievengaarder te Bande J H Vrancken STADSNIEUWS GOüDA 10 Mei 1900 Verkorte rekening der sub commissie Gouda van het Contraalcomité der Volks sanatoria voor borstiyders in Nederland Ontvangstoa Aan saldo vorig jaar t 20 77 i Aan giften voor ééns Nagekomen nit Cappelle 1 l i Opbr onder off kring Eensgezindheid 24 April 99 61 31 Lezing ds Blom geh te Schoonhoven 1 Jnni 1899 52 891 115 20é Jaarl güten Gouda Schoonhoven Haastrecht ca tl 38 6fl Krimpen a d IJ 66 50 Cappelle a d IJ 14 Ouderkerk a d IJ 35 Lckkerkerk 11 50 Moordrecht 64 Gouderak c a 14 Waddingsveen £ Zevenhuizen 8 Reenwyk 20 557 1692 98 üllgaTon Onk V d afgevaardigde ter alg verg te Utrecht 29 8 18 30 April 1899 Onk van inning etc f 135 520 655 20 68 Af te dragen aan de alg Penningm te s Gravenhage voor ééns Voor jaarl giften Saldo N E f 692 98 Goedgekeurd in de vergadering te Gouda den 26 AprU 1900 J A P MONTIJN Penningmeester Naar wg vernemen zal Zondagmorgen onder de gewone godsdienstoefening in de Evang Luth Gemeente het nienwe orgel I worden ingewgd door den heer C Immig Jr te Rotterdam Door de Rechtbank te Rotterdam is gisteren het faillissement uitgesproken van J P Exel laatstelyk inspecteur eener Levensverzekeringinaatschappg alhier Rechtercommissaris B J A Sterck curator mr W Tabingh Suermondt advocaat en procureur te Rotterdam Gisteren slaagde te s Gravenhage voor het akteexamen lager onderwgs C P de Vries te Gonderak MooEDRBCHT Door het Bestuur der Zangvereeniging Advendo alhier was tegen gisteravond 8 uur eene vergadering van in f ozetenen byeengeroepen ten einde eene eest commissie samen te stellen voor het op 26 Juli a s te houden zangersteest De voorzitter van bovengenoemde zangvereeniging zette uiteen wat voornamelgk de werkzaamheden zullen zyn van de feestcommissie Daarna werd van twee voorstellen dat aangenomen waarby het Bestuur der Zangvereeniging personen zal ultnoodigen om leden van het feest c omité uit te maken Nog werd bepaald dat het aantal commissieleden 9 zal zgn terwyi by acclamatie de Burgemeester tot Eere voorzitter werd benoemd Na nog eenige besprekingen sloot de voorzitter met dank aan de aanwezigen voor hunne opkomst on met den wenscU voor het welslagen vau het a b feest deze vergadering WoBmm De harddraveryvereeniging WilheImiiia alhier heelt besloten op 30 Mei een tentoonstelling te hou len van tweeen driejarige hengsten benevens van vier en vyfjarige handcispaarden Daarmede zullen gepaard gaan een schoonrydory van paarden en een ringrgderg voor paren in tweowieligo rytnigen Tll COST linKS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 GOUDA 1 lenhoou ti Beurs vau inslerdaiii Vikri otkra 81 93 9S 8 lOQf 98 8S i u 88 8 V 66 961 4 9 V 101 67 J7 hi 10 84V soo 91 99V SI mf 486 6V 108 804 164 98 198 uov 90 89V lU V 10 m 884 S86 i 100 66 W 66 I61V4 K 100 m 1141 1411 68 109 74 Va 104 7 ia t MEI NiDlEliKD Oorl Nod W 8 dito dito lltG 8 dito dtto dito 8 HoKa R Obl OooM 1881 984 Itaub Insaitr TiQg 1868 81 6 GoiTlNE Obl in pspier 1888 6 dilo ia itlTarl8t8 6 PoBTDSAl 0 1 mot ooapon 8 dito tiokel 8 BeiLAXD Obl Biaoeol 1894 4 l dito Oiiooua 1880 4 duo Ui Bolhl 1889 4 dito l ij Hop 1889 90 4 dito io goud Iwi 1888 dilo dito dito 1884 6 Utamb Por t Khald 1881 4 TOUIIJ Qepr Ounf loon 1890 4J Off h enmg Hrie D 0 o teoiiin ieriflO ZnioAri Bp r obli 139 9 Hluoo Ob t 8oh 1890 Vwrcoiu Obl 4 oobep 1881 jMtnmiM Obligslim 1896 8 BoniaDAM Sloil loou 1894 8 NlO N A rr Hng la aaod Araii ib T b llg CertiSritan MiHulMbinyij dito Afa Hypotbeekb pandbr 4Vi Oilt M9 der Vorttool uad Or Hypatb ekb p ndbr 4 i Mod Handolmutub dito N W k F o Hjp b pindbr BotL Hypotlioekb pudbr Vu Urpothookb dito 4 OoHBNE Oo l Hong bank aMd Bdsl Hypotbflekbank pandb 6 A linllA Eqnt bjrpolb paudb 4 llliv L O Pr Linn rert Hm Holl H 8poor Mij aand Iflj tot Bipl T 8t 8pir und K lud Spoorwegm aand Kad Zuid Afr 9pm aaod 8 dito dito dito 1891 duo 6 j UB Spoorol 1887 89 A Eob1 8 Poinc Watiohaa Weonen aand BUiL Or Raaa UaltiMiba dito auid faatowB dito aaml 6 Ivang Dombr dito aand 6 Eurak Oh Aaov 8p kap opl 4 dito dilo oblig 4 AUUXA Cent I ao 8p Mg obl 6 Ohio North W pt O T aand l dilo ailoWm 81 Polar obl J Danm k Bio Gr 8pni oorl r a Illiasb Central obl in goud 4 Logiav fcNaihfilliCort aand Haiico N Spir Hij la hrp o 8 Mila Kaïuia t 4pCt prat aand K TotkOBta ol W a id Fenn dto Okio oblig 991 681 1 0 10 108 101 9 l 100 1171 117 101 10 Ongon Calif lahyp iB pwl 6 81 Paul Min k llaiit obl On Pao Hoof Ign obig 8 dilo dito Line CoL Ia kyp O 6 CuiaDA Can Sautb Okartr aanl 7bii C Rail k Na lo h d o O Am lard Omnibui My aaod I ltollenl Traiiiwa Maala iiand Nbd Slad Amatordam aand t Xtad Bo tardam aand S Biwil 8tad Ant erp u I8S7 J 8iad Bruaaal 1888 8 Mono Theiaa Bajulbr Q aalaek 4 Ouaniim Slaaulaanii 1880 6 K K Oaal B Cr II80 8 Spas Slad Madrid 8 lt S SÏBD Ver B i Arli Spool aart ZOMERMANTELS D A M ES eb K I N D E R C o S T ü M E 8 COSTUiWES TAILLEUK Blotisen en Oamesoverliefflden J iponsiolTen i o gekl Kalneneii in groote verscheidenheid en cono rreerende Prgzen 11 SAMSOM mAR TBBRlCHTK Go lda IO Mei 1900 Graflcn Om to kunnen verkoopen moesten houderd iets lager afgeven Daar de meestea hiertoe niet genegen waren ging er weinig om Tarwe Zeeuwsche 7 10 ƒ 7 40 Mindere dito 6 80 7 Afwijkende 6 ao 4 6 50 Polder 6 50 i 6 80 Rogge Zeeuwsche 5 40 A 5 90i Poltier 5 25 4 5 50 UuitenUndsche per 70 kilo i Ger Winter i ZoDtcr k Chevallier 5 i 5 75 Hnvcr per heet 3 40 il 3 5i Pci o l lo 1 3 7 0 Hennepzaad InJandsche 11 50 k ia Büitenlandschc 6 k f 6 50 Kanariciaad ƒ 7 50 k f 8 Koolzaad 11 4 ii 5 Krwten Kookerwtcn ft Niet kookende k Ruitenlandsche voererwten per 80 Kilo 5 qo k f 6 to Boonen i Bruineboonen k Witte boonen ƒ k Paardeboonen 6 A 6 30 Üuiveboonen 7 k 7 35 Maïs per 100 Kilo Bonte Amerikaansche SM 4 5 70 Cinquantine 7 50 4 7 75 Odessa 6 25 k 6 50 Karweiiaad per 50 Kifo k Vermarkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen hoog Vette varkens redel aanvoer handel vrijwel 19 k ai ct per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel vijwel 17 g k i8V ct per half K 0 Magare Biggen goede aanvoer handel vlug 0 80 k f i ao per week Vette Schapen goede aanvoer handel vlug f ao 4 37 Lammeren goede aanvoer handel vrywel 7 4 it Nuchtere Kalveren goede aanvoer handel vlug S 4 12 Graskalveren aanvoer handel k f Fokkalvercn 8 4 18 Kaas aangevoerd 167 partijen handel vrjj vlug i kwal 25 4 27 30 ade kwal ƒ tl 4 24 1 zwaardere Noord Hollandsche 4 Boter goede aanvoer handel vrijwel Goeboter 0 95 4 1 05 Weiboter 0 80 4 0 90 BurgerlUke Stand GEBOREN 8 Moi Tohannes Henricns ondera A K Koning on J M Lajjnenburg 9 Adriana Maria onderfl G J Flnx enP J Bais Theodoras Antonias onderBJ H van den Eng en C M de Jong Dirkje ouders W den Boer en A van Dam GEHUWD B Hel J van Houten en £ Reparon J F Revet en C A Eoodbeen H Boom en A de Bruin B Lakerveld en J C A van Kersbergon L F Meyer en ï Terwerda ReeuwUk GEBOREN Willem Pieter ouden E Teekens en W Broero OVERLEDEN C W Kraan 13 m I Kruöt 73 j ADVERTBNTIEN Mgn harteiyicen dank aan allen die my in de laatste drie weken belangstelling en deelneming betoonden T C HARTHAN öocDA 10 Mei 1900 P D 1KB ODDK SCHIEDAMiMEB GENEVEE Uerki VwkriiilMr Ml M PEETERH Jz N B AU bewija vaa eobtheul i aaehut on kurk itcwU voor Km van deo naam lnr Kirna P HOPPB i