Goudsche Courant, vrijdag 11 mei 1900

smkf No 8194 Zaterdag 13 Mei 1900 39ste Jaargang mimm mmm ieuu 8 en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken TelefMi N M ADVEllTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters wordon berekend naar plaatsruimte IWisending van Advertentiën tot 1 uur des midd Telefaon H9 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco peipost 1 70 Afzonderlijke Nommers VT TF CENTEN NIEUW Db ondergoteekende berielit me geachte clientèle dat lig zich eeno Snijmacliiiie heelt aaDgeschalt waardoor bij in de gelegenheid is EOOKVLEESOH HAM en de verschillende WORSTSOORTEN volgens de nleutMle melhoée mooi en dan gesneden te leveren Aanbevelend C J BRUIJNEL Spekslager OUWE O 227 fleuw odoïerlrollen tof ür liübera welbökeiid lllQV KBACBT ILSZia AUwa echt met FabrUknaerk tot Tooridorende radicale en zekere genezing an alle lelfa de meest bardnekkigi xenuu ulektea fOoral ontstaan door j gg afdwalingen op jeugdigen leeftnd Totale genezing lan elke zwakte Blee uobt Benaa rdheid llooldpilo Migraine Hartklopping Moagpün slechte ipuevertering Onvermogen Irapoten Pollntione eni Uitvoerige proapectoesen rrijiper ïewh 11 1 fl i 11 S lubboblle U Centra il bepai MnttU d Vecto Mlliommal U pSLit M CKIian t Co Rüllordnm 1 Uappol Graicnhano I I alraman do Jong J Cm Roltonlam Wolff C Oouda iu Mi lUe drogisten FEANSCHB ST00MVEE7EEIJ n chenilsoke WassoheriJ T tH IL OPl B llËIMER 10 HfMiëkatlti Hotterdam Oebrevetoord docr Z M den Koning dn Belgen Boordaep4t voor OOI DA de Heer A VAN 08 Az dpwialiteil voor het toornen en all Toetenen Oaraeagarderoben aUoolr alle ÖrTricbting voor het toon van plndie mantel veeren bont ent Gofdnnen talelkleeden enz wonien naar d nienwitJ en laatste methode geveild AU goedoren het getoomd of gever a worden onschedelök voor de gezondceidvolgen taal bewerkt Caieeii Eiigelscli maar ÈcM BOEHENBEOOD t een K A SLEGT NIEUWE HAVEN 28 Ë CASSl TO TANÜAHTS Turfmarkt Oouda Spreekuren van 10 toi 4 uui UONDEUD VÜ van S lot 4 mr VUl lllAUH van ï iir ZONPAOê alwezig Standaard Hypotheekbank gevestigd te Botterdam Kantoar Leuvehaven 78 Maalschappdljk Kapllaal KEN MIL LIOBN GULDEN mtKUam Mr H H C CASIBHBUK m B DE RS8T ö De Bank geeft onder controle van het lliemeeu ZtkJL VaH ka loor Ie HotterOam 4 fanAbtUceu Hll In itakiceu can iOOO aOO ea J too onpons l lannan en 1 Juli Lcuei iih alcait ten Mrt EcreDlploma en Ooud B kroome PRAEPARATEN VAN é Correspondenten voor öonda de Heeren M J OGIER o x Quina Laroche t rLr£ïriTr n gM kwalen van KntlKnen lecwnu t Wl f r voedzaam yer8terkcnd aan6enaam van maat voord cell k hBeb o E kel CaCaOXtC kKd re rwakL klJeracl tlgeg 1 0 AUgenckrach irg e dranU b atoornla en pU v r r aaoraan n en diarrhea ook D r mcel Benenkle nekm l ren IVi t b h i Kf n l kwalen van KritiKhan leeftlld en Verk ltl ar n fl u n a l BO ea 1 x lm vansinaak voordiigcli vh Itüeracbtige geateüen u VDOr lUlBCimt Cii en fcii S Melksuiker rir Zo tZ f 2l Asthma Cigaretten bussen 4 X KgT 0 80 ken eencr hah e f igarette is voldoende ter beatrij dmg van ilf hevigste aanvallen van Aatlima etc ïn iloosjeï a Ü 80 i y 0 80 A nr K ar c FRUIT PUROATIEF tfgen Verrtopping Aam Tamarinde DOnbOnS be e Mlgralne Congertle Mc vooral kahlaiana I w l Tamarinde Bo n Eo n van KKAl M l IEN 1 HOI M l r l c k nJ beaeerl llk en l sm aak aangenaam l njb per doos e 0 90 en ƒ O BO C I M lr D aeéill C algemeen erkend als het BESTE bnaaiiddel Salmlak r aSlIlIcS Hoeat verkoudheid en Keelpljn het is ëen lUmopWnJ en v rrachjen d middel bij uitnemendheid itdn tend in htt wan KRAEPELIEN HOLM te Zei t tij lUn Mpotkikti t en Vroffiilt lEN at MOLM M r 7 Dé fratparuinn r vtiqutttnt waafitp fc KRAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST i Overal ff é verkrijgbaar Btaataehap tot Exphdtatie van de fUOoria Bron KanUMtr vow Nederland Boompjes éO BoUerdam hoesten H o flesehjes verkriigba ar l iii ƒ 0 20 per fie c b e ulieii gy niet gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Suwrior DruiveE Borstonig Extract ma t de Koninklijke Stoomfabriek De Honingbloem van H VAÜ SCIIAIK CO lïenllaaér HoDetMeiers 8CHAIK SCHAIK 8CHA1K SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK SCHAIK Co 8 Melianthe i h niW l t VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN CO B Melianthe gene Kinkhoest Co s Mellintho genoe r T f Co B Melianthe mag g n bui gezln ontbroken Co B Melianthe st voortdurend onder Sohoikuiidig tJ zlohl Co B Melianthe helpt onherroepelijk t Co 8 Melianthe i bekroond met Eerediploma a Cos Melianthe ia bekroond mot Goud Co 8 Melianthe i bekroond met Zilver C Co B Melianthe i verkrijgbaar in tlaooM van 40 Ctê TO Cf eu fl 1 B ftaa WOLFP Co J Tü TORKBN Bo t p Westhaven 198 ouda I Oud D laiKBIBS Kleiweg E 100 M KOLKMAN WMutve Gouda ö ROIiLMAN Bodigramn E U vi MILÜ Veerstal NK8E iVwuteerieri a d IJul B 126 te iouda W J viit DAM Haailrirhl A Bü uMa n Uoordfkt A N VinZESSBN oonJoi n DELFifeéWB Sla Olie TREKKING 17 MEI 1900 DER Vooruitga lig te EOTTEUDAM zjjn verkrijgbaar A CK I T bij A BRINKMAN ZN OOU33A H o o 1 d p r iJ z e n Een hecht sterk aeet solied gebouwd PAND te Rotterdam waarde p m f 8000 Een LANDAUER bespannen met 2 PAARDEN compleet Een luxe RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een fljn EIJTUIG met 1 PAARD lie pnjzen zijn door den staat gogurandeerd Hoofdprijs BOO OOO Ml len biedebel geluk de hand Uitaoodlging tot deelneming in de Kanaen van do door den Staat Hamlruur gownnrborgdo groote Oeidlotenj waarin zeker 11 Millioen 349 325 Mark gewonnen moeten worden De prijzen van deze veel voordeel biedende joidloterij die volgens hot plan aleohta 118 000 loten herat zijn de rolgondo i Premie v SDO OOO Mk 1 nr a 800 00 1 Mark l pr a 100 000 Mark S priji a Tb i OO Mark 1 prijs a 70 000 Mark 1 priJB a S5 000 Mark 1 pnja a 60 000 Mark nrij a 66 000 ark priji o 60 01 0 Mark 1 prijs e 4 000 Mark 1 prijs n 80 000 Mark pnjz a aO O O Mark llo hooïste prijs is oventuool 600 000 Mark ï s ï v s pr a 10 000 Mark 68 pi a 6 000 MarklOO pr a 8 00 Mark 0 pr a 2 000 MarkelSpl e 1 000 Mark 1618 pr a 400 Mark40pr a SOO Vlark 140 pr a HOU Mark 86962 pr a l Mark 99 Bpr al84 101 100 mslpr aJS 4S S1 Mtotaal 59 UO prijzenDe Hoofdprijs in de Ie klasse bedraagt MarkSO nOO stijgt in de o kl lot 66 000 M inde Se tot 110 000 M in de 4e tot 66 000 M in d 6e tot 70 000 M in de 60 tol 76 100 Mark in de 7o tot ÏOO 000 Mark on met dopromi o van 300 000 M ovont tot 800 000 MVoor do eerste prijstrakking dto otaoieol isvastgoateld kost oS geheel origineel lot slechts Guld 8 60 een half origineel lot slochto Quid 1 76 eon kwart origineel lot leohts Guld O 90 Da inloggolden voor de volgende klassen loowol als de joiato Hjsl dor prijzen worden aangegeven in het oflioieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van don Staat welk plan ik op aanvrngo gratu verzend Iedere deelnemer in do lotmij ontvangt ongoiiaagd onmiddollijk na de plaata gehad heU bondo trekking do oflineolo trekkingalijst De uitbetaling en verzending van de prljïen geschiedt door mij on direkt on prompt aan do winners en onder do rtrengsie ireheimhouding g Iedere bestelling kan men eonroudig per nostwissol opgeron ook tegen rembour m Men wonde zich dus met de aanvraag om toezending van loton voor do apoedig plaata hebbende trekkmg zoo apoedig mogelijk o niterli k tot 24 Mei e k mot vertrouwen tot Samuel Herfescher Stmt Bankier en WiBwlkHntoor in Hamburg DuitBchtaud Telephooimot GoucLa Abonnement 1 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 geleg en C Aanleg en onderhoud gratis Het net is aangesloten aan het Bflks Inte commonaalbarean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrijgbaaraan het Bureau ACHTER DB VISCH MARKT J Zenuw en Maaglijders wordt it overtoiging aU een weikelgke hul in den nood het boek aanbevolen ji Na ontvangst van adre per briefkaart oroa d t boekje Iranco per post toegezonden doo BLOKPOEL 3 Boekh Zaltbommel I GOUD Druk van A BRINKMAN Za WAARStCHUWIWG Df BURGEMEESTER van Gouda waarschuwt de arbeiders die naar Dutlschland wenschcn te gaan dat zij niet tonder nahonaMnisöetvijs daarheen moeten vertrekken vermits zij anders gevaar loopen geen werk te vmden en later als armlastig over de grenzen te worden gezet Een nationalitcitsbcwijs kan op de Secretarie der gemeente worden aangevraagd Gouda lo Mei 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS Uuileulaiidsch Overzicbl Het Bchünt in de bedoeling vfin de Boeren t liggen zich ook aan de Zandrivier niet te verdedigen doch zich terug te trekken op de verdedigingswerken van Kroonstad Generaal Hutton heeft Welgelegen een plaatsje ten noordoosten van Smaldeel bezet en heeft vandaar een verkenning gemaakt naar de Zandrivier waarbij hem gebleken is dat de Boeren wel stellingen hadden aangelegd en kanonnen in positie badden gebracht doch dat zij terugtrokken nadat zjj hem hadden gedwongen zich te ontwikkelen Vermoedeïijk is die terugtrekkende beweging van do Boeren voornamelijk ondernomen met het doel de Engelschen zoolang mogelijk op te houden en voortdurend voeling met hen te blij ten bebouden terwgl de stellingen bij Kroonstad worden gereed gemaakt voor een mee actieve verdediging Ook de Vaalrivier zal waarschijnlijk krachtig worden verdedigd en hard wordt er voortdurend gewerkt om de verdedigingsmiddelen van Pretoria in goeden staat te brengen Hoe ook het resultaat van den oorlog is zegt de Voss Ztg gemakkelijk zal het den Engelschen niet vallen de overwinning te behalen De handige wjjze waarop de Boeren bij Wepener en bg Smaldeel de Engelschen hebben opgehouden zonder dat de Boerencommaudanten tot den strgd konden worden gedwongen werkt ont i oedigend op de EngelBche troepen te meer daar kleine gevechten meestal ten gunste der Boeren uitvallen In Natal schgnt Buller werkelijk van plan te zgn iets te ondernemen Uit enkele berichten is af te leiden dat hg zich opmaakt om een aanval te doen op een der passen van het Drakengebergte klaarblijkelijk met het doel om in den Vrijstaat te dringen en Roberts de ham te reiken Bnller s plan kon echter wel eeni mislukken wint in de passen van den Drakensberg zijn de Boeren op hun eigen terrein en voorloopig is er geen kans dat Boberts van uit den Vrijstaat een poging zal FEVILLEIOX HAUTSTOCHT Naar het ïraosoh 5 Guton was bij dit bezoek niet zeer spraakzaitm ook niet tegen Clara zoodat Derblay in zijne tegenwoordigheid gcéncrlei bezwaar vond en hoegenaamd geene verdenking tegen hem koesterde Gedurende den terugrit naar La Varenne bleef de Bligny even stil en teruggetrokken Doch des middags aan tafel was hij daarentegen uiterst vrool en opgewekt Zijne lusteloosheid scheen geheel geweken Het denkbeeld van dte noodzakelijke reU naar Trouville had hij geheet uit zyn hoofd gezet De volgende dagen bleef hij wederom uren achtereea in de rookkamer zitten doch met dit ondencheid dat hij nu niet meer sliep Hij rookte Tertcheidene cigarettes waaruit hy fijne wolkjes in de lucht blies en was blijkbaar aanhoudend in tangeoame overpeinzingen verdiept Het beCld van Clara zomls hij haar het laatst had gezien week niet uit zijn geest en telkens wanneer hjj even de oogen stool xag hij haar duidelijk voor ch Het duurde niet lang of de hertt in de Bligny begon allerlei plannen te ontwerpen die een geheelen ommekeer in dezen anders zoo stillen achterhoek der provincie schenen te moeten teweeg doen om do Boeren in den mg te vallen en Boller daardoor te helpen Reeds voordat Roberts telegram omtrent het overtrekken van de Zandrivier en don terngtocht der Boeren werd bekend gemaakt waren te Londen berichten ontvangen meldende dat de vijand van de Zandrivier aftrok Volgens eenigen geven de Boeren den geheelen Vrijstaat op en zullen lij thans stelling nemen achter do Vaalrivier volgens anderen daartegen zullen zjj nog een poging doen om Kroonstad te behouden en bij Boschrand aan lord Roberts slag leveren Men verwacht een proclamatie van lord Roberts zoodra hg de Vaal zal hebben bereikt waarbüdo geheele Vrijstaat wordt ingelijfd De correspondent van de New York Herald bil de Boeren heelt president Steyn ontmoet in het kamp bjj Zandrivier De president verzekerde den correspondent nogmaals dat de Vrjjstaters znllen vechten tot bet alleruiterste Zjj denken er niet aan de zaak van de Zuidafrikaansche Republiek die ook hun zaak is te verlaten Zjj znllen met de Transvalers vechten aan de Vaal voor Pretoria en daarna in de bergen Zj weten dat zij niets te verwachten hebben van den vrede doch alles kannen winnen door te strijden En zü hebben goed vertrouwen De Regeering der Zuidafrikaansche Repnbliek beeft Zaterdag alle valide burgers van Pretoria bijeengeroepen op het plein en bun daar medegedeeld biJ monde van den vicepresident Schalk Burger dat de tijd gekomen is om alle mannen naar het front te zenden De vijand nadert thans de grenzen der Republiek en het uur van onmiddellijk gevaar is dus gekomen Dadelijk boden zich de meeste burgers vrijwillig aan om naar het front te gaan Over de rede die President Kruger in den Volksraad gehouden beeft on waarvan wij reeds melding maakten deelt de Ind Beige nog mee De toespraak werd gehouden in zeer gematigde termen zooals een dergelijke manifestatie past maar toch sprak er het vaste besluit van de bondgenooten uit om tot het einde vol te honden en tot den Inatsten man te vechten tot de laatste patroon verschoten was Het moet een indrukwekkend schouwspel geweest zijn al die dappere mannen bijeen te zien wier onafhankelijkheid door duizenden brengen Het kasteel I a Varenne werd weldra het middenpunt van een reeks van feesten waaraan Athénais groote schatten verspilde Al was zi nog een nieuweling in deze landstreek toch wilde zij de aaadacht van allen tot zich trekken om over allen te kunnen heerscheo als eene absolute vorstin Zif had gezorgd dat twee van hare getrouwste volgelingen de heeren La Brede en Du Tremblays utt Parijs waren overgekomen Het waren twee van het beroemde zesspan doch Athénats meende dat zij hier wel met twee kon volstaan uit Besancon werd een orkest van tien personen ontboden want eiken Zaterdagavond werd er op het kasteel La Varenne gedanst De jongelieden uit den omtrek waren aangenaam verrast toen zij hoorden dat mevrouw de Blygny voornemens was f eruimen tijd daarmede voort te gaan Aanluiuend zag men dan ook rijtuigen op weg naar liet kasteel van Moutinet De heer Moutinet was verrukt over al het rumoer hetwelk tijne dochter in tiare omgeving wist teweeg te brengen Als hartstochtelijk candidaat was natuurlijk zijn eerste gedachte Koe meer gatten hoe meer stemmen gewonnen voor mijne verkiezing 1 Hij spoorde Athdnais aanhoudend aan om in deze richting voort te gaan en verleende haar daartoe onbeperkt crediet Er was slechts ééne zaak die hem hinderde namelijk dat noch de prefect noch de commandant van Besancon de soirees op La Varenne bezochten Mi ischjen zoo meende hij vond de vertegenwoordiger van het burgerljjk l esttiur de omgeving in d en kring wat al te aristocratisch I n iv Kn M pp k a HHWMmMpa iwnvawsp M Bw en nog eens duizenden vijanden betwist wordt wier boerderijen en velden morgen misschien verwoest znllen zjjn die zelf eiken dag de gevaren op het oorlogsveld trotseeren die nu komen beraadslagen bedaard vertrouwende op de wpheid van den grijsaard die inderdaad de profeet voor het volk is Lauweren versierden de loege zetels van de roemrijke doeden Jonbert en Jan Koek en heel eenvoudig hebban die mannen die juist gestreden hadden en n rgen weer zouden gaan vechten na den okden Kruger aangehoord te hebben hun Ood gtbeden over het Transvaalicho volk te waken en het by te staan in dezen tiJd van beproevingen Geen enkel blgk van wantrouwen over den uitslag van den strjjd geen enkele aanmerking over de manier waarop e verdediging georganiseerd was niet één van die afschnwolpe taktieken die men in dergelijke omstandigheden altijd elders heelt waargenomen en waardoor oppositie partijen van de gcvaantfke situatie gebruik maken ten koste van de regeering ï e Transvaalsche Volksraad heeft hiermede eei schoone lesgegeven aan onze Enropeesche Parlementen en men kan niet anders dan nog meer eerbied hebben voor dit kleine volk met zulk een moed en znlk een groote waardigheid Hen moet zich dan ook in Engefandgeen illnsies maken en zich niet gaan verbatlden dat de part beslist gewonnen is dat de Boerata tan den strgd zuHen afzien en dat het einde van den oorlog nabjj is o ndat Lord Roberts geslaagd is bjj bet begin van zjjn opmarsch Dit succes evenals dat van Kimherley Paardeberg en Bloemfontein zal ongetwijfeld door minder goed nieuws worden afgewisseld voordat de veldmaarschalk zgn triamftocht doet in de hoofdstad van Transvaal en de mannen grijsaards kinderen on vrouwen die strijden voor de onafhankelijkheid van hun land zullen de gelederen der Engelscben nog doen dnnnen De weg van den triumitocht zal mot Igken bezaaid zijn en zelfs wanneer Transvaal veroverd is zal de zaak der Boeren blijven bestaan want er znllen in Zuid Afrika altjjd kinderen gevonden worden die de dooden znllen wreken zonen die de verwoeste boerderijen weer zullen opbouwen nieuwe generaties die haar best zullen doen de natie weer vrjj te maken Een nationale zaak sterft niet zooals de zaken die door de hartstochten van een dag en mannen van een uur in t leven worden geroepen Opdat de triomf van de Engelschen onaangetast zal blijven in Znid Afrika zullen i het geheele Afrikaander element moeten uitroeien en de steden in mines herschapen Moulmet sprak 00 daar over met Athtinais doch ztj haalde minachtend de schouders op en eide Wat kan u dat binderen ot de prefect bijons komt of niet Zijne geëmployeerden z n iraraera allen op uwe hand i Indien hij u wit tegenwerlien moet gij hem maar eens laten aanvatten in uw Courier Er zal stellig wet de een of andere domheid te t edenken zijn waarvan gij hem de schuld kunt laten geven I Wüt gij dat ik aan La Brede vraag of hij zulk een artikel wit opstellen i Dat zou amusant zijn I Athénais had zich nog veel erger bedrogen gezien in hare hefiite wenschen dan haar vader Mevrouw Derblay had in beleefde termen doch zeer stellig bedankt voor de uitnoodiging tot bijwoning van de Zaterdagsche soirifes Als reden gold natuurlijk hare geschokte gezondheid na die langdunge ziekte Athéoais kookte van spijt Zij kon thans hare mededingster niet de oogen uitsteken met hare overdreven weelde zij kon haar geen dolksteken toedienen door zich telkens in hare nabijheid te vertoonen aan den arm van den man die eerst bestemd was geweest haar echtgenoot te worden zij kon haar niet van spijt zien verbleeken wanneer anderen den naam mevrouw de hertogin de Bhgny uitspraken Slechts éénmaal hadden Clara en haar echtgenoot gevolg gegeven aan eene uitnoodiginjf voor een diner op ï a Varenne Zij had toen eene kalme en waardige houding weten aan te nemen In vergelijking met ClaraN fijnbcschaafde en smaakvolle manieren moest tie drukke hertogin wel een zeer burgerlijke en aanmatigende vertooning ma in den Spaanschen mi nistor raad die onder leiding dor Koninf in Regentes gebonden werd vorklaarde de minister president Silveta betroften te de slaitlng der winkels dat de regeering aan niemand zal toestaan de openbare orde en rnst te verstoren en daardoor de ontwikkeling van het openbaar welzijn onmogelijk te inakon Do regeering zat alle wettige middelen aanwenden tegen de minderheid die de orde wil verstoren De winkels zijn gesloten te Vallapolid Burgos Saragossa en Madrid zonder dat tot nog toe eenig incident voorviel Verspreitle Bericlttcn Frinkbuk Dank zü het heerljjke lontezonnetje werd de Tentoonstelling gisteren weder dmkker bezocht dan do beide voorafgaande regenachtige dagen Er waren 73 565 bezoekers Het Grieksche aviljoen werd s middags geopend De internationale sportwedstrijden beginnen U dezer met een sclierm wedstrijd Gisteren is het proces begonnen dat de weduwe van den in Afrika door de missie Vonlet Ohanoine vermoorden kolonel Klobb heeft aangegaan tegen de E igaro omdat dit blad een inschrijving bad geopend ten behoeve van Klobb s kinderen De zaak is een week nitgesteld fiKLGie Sipido en z n drie medebektaagden inzake den aanslag op den prins van Wales znllen zich van cassatie voorzien van het beslnit dat hen naar het Hot van Assises verwijst De zaaV zal dan eerst in Jnli knnnen voorkomen Enokland De te Dnblin verschijnende bladen bevatten Dinsdag j l de volgende advertentU Woensdag 9 Mei 1 znllen de meubelen waarvan H M de koningin zich heeft bediend tydens haar verblijf in het bnis van den vioekoning biJ opbod verkocht gorden door den minister van openbare werken Deze meubelen z jn van zeer groote waarde niet alleen uit een historisch oogpunt maar ook omdat z j geheel nienw z jn Spaxjb Van alle groepen en vereenigingen te Madrid Is adhaesie betuigd met de agitatie tegen bet belasting betalen De winkeliers te Madrid hebben besloten b j w jze van protest hnn winkels te sluiten van 12 ken Iedereen zag duidelijk het groot onderscheid tusschen de beide vrouwen en de vergelijking viel zonder eenigen twijfel ten voordeele van Clara Derblay uit Zelfs Athénais gevoelde Iets daarvan en li zwoer hare mededingster een geduchte wraak Ondanks haar voortdurenden glimlach broedden toch in dat zelfde hoofd allerlei booze plannen die sleehts uit een diep bedorven gemoed konden voortkomen Wat Athénais nog het allermeest hinderde wai de blijkbaar goede verstandhouding tuwchen Philippe en Clara onderling Wanneer Atfiénais met haar scherpen blik ontwaarde welk een gelukkige glimlach om Clara s lippen speelde wanneer Derblay haar naderde dan was er bij haar geen oogenblik twijfel meer dat deze twee alles en alles voor elkander waren Dat Derblay zijne vrouw aanbadj was overigens zeer natuurlijk wan aeltt Athénais kon niet loochenen dat hare mededingster alle verheven eigenschappen van hart en geest paarde aan een bijna volmaakte schoonheid Ook wist zij dat Philippe Derblay zich bij zijn keui alleen had laten leiden door de inspraak van z n hart Het was hoofdzakelijk tengevolge van hare hevige jaloezie dat Athénais besloot zich eens zeer bijzonder bezig te houden met Philippe Derblay Zij deed alle moeite om hem te behagen en zorgde dat hi beleefdheidshalve een groot gedeelte van den avond met haar in gesprek moest blijven Ook vond zij dat déz ijzerman een buitengewonen indruk op haar maakte V