Goudsche Courant, zaterdag 12 mei 1900

teren jueoa on uo v Ulrecte SpoorwegverklndliigeD aet tiOUDA Zemerdtesst 1900 AaagevangeD 1 Mei TUd vaa Greenwlcli o 1 Kx t 1 i 7 t 14 17 I U I4 10 0 10 11 10 40 11 88 18 18 1 17 t lB 8i 8 18 4 89 4 C4 i li i lt 7 18 7 48 8 14 8 17 1 88 8 14 10 08 10 18 10 40 11 17 t f 0l f d 10 1 SIS 1 41 J 10 87 J 8 4 8 e 4 08 i l7 4S S 7 47 8 07 8 kO 8 18 i ie 80 10 41 U lt 1 88 1 10 f 1 41 1 48 11 88 f 1 O f I 11 48 r 90U 1 lUi mu 18 48 1 88 18 88 8 04 11 81 11 41 1I4 1 8 8 84 41 8 48 4 88 4 84 8 88 l t fA é 4 44 r Ê tl l t t 0 H f r 8 0 8 1 11 11 18 08 18 81 IJl I D 8 4t 0 4 08 4 84 8 07 S 4 11 l w BiUulaita X tii i ppU Mmlhirüi i a CM H lt 4a Wtym Uu fanlUIH r u l r h iirt ta 4 wwto SOVDl DEM Bi4Sfi am 18 la 11 18 UJI L l IJ8 8 41 4 1 4 80 1 81 48 1 10 8 08 1 81 118 1 18 8 17 8 01 8 88 9 17 SS 8 18 8 84 i 88 F P 8 41 8 i8V 44 10 18 Ooada 7 18 8 17 8 41 O 8 18 10 00 l Mi h Mo o 7 88 8 11 g Mtenu ZH 7 81 a 08 Voorburg 7 11 8 14 Hal 7 88 8 08 8 1 8 87 4I 18 88 iUag 8 88 8 04 7 08 7 18 7 8 8 88 8 18 8 08 4 10 1111 81 11 8111 08 1 80 8 40 8 00 4 00 4 80 4 88 i 8l 8 11 7 41 7 SI 18 8 4810 18 TooSmi 8 88 10 17 1 18 4 88 8 88 8 48 ZoMUm X g 8 88 10 81 1 80 4 80 8 48 lO OS lanaK Ho 8 08 10 41 l oi 1 01 8 14 lo l Onadl a U 8 11 7 88 7 48 8 07 08 F 88 8 90 10 1110 14 11 18 18 0118 84 8 18 8 08 8JT 4 87 4 47 8 18 8 4 7 08 8 08 8 18 8 48 lO SS lO St A BMBMibtnii iUm U 8 Umi ntn Mala 10 10 84 11 11 11 17 10 48l 1 IM M 5r 0 8 8 1 AK 1 8 48 7 7 S O D U k l MSTIIDalt Tia fana tolda 8 1 I U 8 3S a ll 10 88 lO i 18 01 1 88 1 48 8 18 t 84 48 8 18 8 48 t ll 10 19 18 37 10 88 11 07 Amrt W 1 01 8 88 10 10 11 09 11 48 18 87 8 0 8 88 4 li 4 11 8 88 8 44 8il0 1i 1 0111 47 t OO llmita 8 19 18 8 87 10 88 11 84 1 08 1 10 8 84 8 85 4 80 8 18 6 80 8 18 1 10 11 18 11 08 18 15 aOl Dt UTKICH l Im 10 8 18 00 18 17 8 18 8 11 11 18 1 11 11 14 8 40 a ti 10 48 11 4 18 81 1 0 I OI 8 4t 8 04 4 11 1 81 8 81 8 84 7 48 t Ot l 10 14 liMt a 8J8 7 11 8 1 88 9 II 8 8 L I ll 11J7 li l 88 8 10 1 14 4 4i 8 11 7 09 8 10 8 84 9 81 W 8 84 8 47 7 80 8 18 8 4S 8 80 9 48 11 10 11 48 l Oi 8 411 18 1 4 8 01 8 18 7 18 8 18 8 40 10 08 nJa 7 t0 7 81 8 18 07 l 10 18 10 14 11 81118 811 88 4 18 4 88 8 47 7 84 8 0 8 11 10 17 11 11 8 18 1 81 7 47 8 41 80 10 10 10 18 11 38 18 08 1 80 8 08 8 80 4 08 4 48 8 8 8 18 7 O0 l t 9 00 8 88 18 08 10 48 8 07 8 44 8 0 I7 10 88 11 88 18 11 4 H 7 14 11 07 fl 8 18 9 iS 8 17 10 41 18 88 4 88 t H j 1 41 7 08 IJ4 8 10 U 8 81 10 84 11 17 11 11 11 11 1 18 8 40 8 88 4 48 IJ 8 11 7 14 1 41 8 18 1 41 10 07 1I S8 11 11 tot 8 anr t r ül de tranbesmbten op die aren niet ïnllen werken Ook te Cadix VaUncia Toledo Saragoasa Barceloia e o plaatsen zal op denzeltden tjjd op dezelfde wijze worden geprotesteerd Bdslaw E n prtdikant te Walk bg KIga iu uit zjjn ambt ontslagen omdat hg twee meisjes uit een gemengd howelgk die als orthodox waren aangegeven tot het Avondmaal toegelaten en bevestigd had BINNENLAND STATEN GENEUAAL Tm B B Um Êl M ut ÊC H Zitting van Donderdag 10 Mei De beraadslaging om de Boterwet wordt hervat Art 1 wordt goedgekeurd Op art 2 zijn voorgesteld amendementen van de Commissie van Ilapportenra en den heer Pyttersen om den naam van het artikel bjj margarine ook by den invoer te eischen en dat die aandaiding zal geschieden op alle verpakkingen De heer Van Kaalte heeft bezwaar tegen don eisch om het woord margarine te vermelden op de buitendeur en de winkelramen van alle verkooplokalen De heer Slckesi regeerings comraissaris laat de beslissing over de amendementen aan de Kamer over doch bestrtjdt het bezwaar van den heer Van Raalte Thans komen achtervolgens in stemming het amend van de Commissie van rapportenrg betrekkelijk den invoer Dit wordt aangenomen mot 58 tegen 9 stemmen het amend Pyttersen betrekkelijk de verpakking Dit wordt aangenomen met 13 tegen 26 stemmen Art 2 wordt daarna goedgekeurd Art i bepaalt dat bg verkoop van margarine en boter in een en deuzelfden winkel of op eene on dezelfde verkoopplaats beide artikelen afzonderlijk moeten worden opgeslagen en door een zichtbaar schot van elkander gescheiden moeten wezen De laatste alinea luidt aldns Het gelijktijdig rondventen van boter eu margarine door denzeltden persoon of dezelfde personen is verboden II 1 40 t to i iT I Ot 81 Op voorstel van den heer Troelstra waarmede de Regeering zich vereenigt wordt besloten de laatste alinea geheel te doen vervallen Art 3 wordt goedgekeurd Art i bepaalt dat aan het woord margarine niets mag worden toegevoegd dan de naam of de initialen van den boreidor van den verkooper en van de plaats van herkomst en dan de in den handel algemeen gebruikeiyke aanduidingen van do qaaliteit der waar terwgl bij verzending op de buitenste verpakking niets anders mag worden geplaatst dan het adres van hem voorwien de waar bestemd is on de merken die volgens de gewoonte van den handel voor het vervoer noodig zgn Mochten buitenlandsche wetgevingen dat noodig maken dan zal afw kiug van deze voorschriften kunnen borden toegestaan De heeren Mees en de Waal Ualefijt ma Ooids i ti I U T M Ml tiMrdrwkt door f ll nrawnkatk 7 1 Oapellt T l aettardu H IVT 44 1 14 08 BotttrdtmD F Sottoidun B t Ot küma U U Ut MlhM M f Of 4 trri T M t OI I ll I IO 07 1 41 t ll 04 10 1 18 4 41 4 ti 1 01 i ll 1 17 7 8 7 48 1 84 1 UaH ib baUlu 8 10 i ll 8 41 8 08 T 4 8 18 8 18 8 81 8 8 ♦ Bottwdsm Baun Rottardui P F Aottgtdui H a palla Nlrawwkttk Hoordndit oada t tOrnnU ken bezwaar tegea de laatste bepaling die door den regeeringscommissaris wordt gewijzigd als volgt jVüor zoover buitenlandsche wetgevingen dit noodig maken zal Onze minister van Biuueulandsche Zaken afwijking van liet in de beide vorige zinsneden en in al l van art 2 Vüorgeschrevene toestaan en daarvan mededeeling doen in de Nederlaodwhe Staats De artikelen 4 en 5 worden goedgekeard De heer Pyttersen heeft voorgesteld het volgende artikel 5bis Bij vermelding ief in artikel 1 bedoelde vetartikelen en reclames advertentiên prgscouranten Btrooibiljetten en opschriften is aan den naam waaronder de w ar overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 in den handel wordt gebracht geen andere toevoeging geoorloofd buiten de algemeen gebruikelijke aanduidingen van de kwaliteit Bij de toelichting zegt spreker dat het artikel strekt om het lichtgeloovige publiek te vrijwaren tegen misleiding door schoonschijnende aankondigingen waarin tegenwoordig sprake is van voortdurende controle door een of andere autoriteit Dat is geen aanranding van de drnkpersvrgheid De heer Harte zegt dat de Commissie van rappertenrs dergelgke misbruiken ook harerzijds streng afkeurt en zelfs brandmerkt maar het goede doel kan door de e bepaling niet bereikt worden Hoe zal men het franduleuse der bedoeling bewijzen f In de praktnk zal men het oogmerk niet kunnen bereiken De heer Slckesz regeerings commissaris sluit zich bij de meening van de Commissie aan Ook de regeering is van oordeel dat het bewijs van bedrog niet zal zgn te leveren Hoe wenschelijk het zij annonces als hier bedoeld te keeren practisch zal het niet te bereiken zjjn De heer Pyttersen herneemt dat het alleen zijn bedoeling is uit te drukken dat men niet een artikel dat geen boter is als zoodanig in het openbaar raag aanbevelen of aanprijzen Na verdere gedacbtenwisaeling wordt het amendement ingetrokken Ken ander nieuw artikel door den heer Pyttersen voorgesteld en een geleibrief bij uitvoer van margarine voorschrijvende wordt na discussie met 42 tegen 24 stemmen verworpen Art 6 is aangenomen toezicht door iuspecteurs visiteurs en politie De discussie is geopend over art 7 tot 10 eOD Dl 11 11 11 11 X II 10 11 11 01 11 11 11 10 U M I7 lO M u IO 1I M 1 le ta n ta 11 X 10 11 10 01 1 40 lOTTIEDiK8 48 f 8 88 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 8 18 8 47 J 4I 8 8 2 8 04 Too 8 18 10 08 10 84 B 10 1 18 8e 11 88 11 11 f 11 88 11 88 Woensdag had boven De Kostertj dei Nieuwe Kerk te Amsterdam oene vergadering plaats van verschillende besturen van CbristelgkPhilanthropische Inrichtingen in ons vaderland Het doel dor samenspreking was te komen tot oen Opleidingsinstituut van hulppersoneel in de Gestichten Het initiatief daartoe was genomen door h t bestuur der Martha Stiehting dat tot commissie van uitvoering benoemd had de Heeren Ds J G Smitt Dr J Th de Visser en Jhr Mr L V d Berch van Heemstede Tegenwoordig waren afgevaardigden van do Weesinrichting te Neerbosch van de Chr Vereeniging voor de verpleging van Ijjders aan vallende ziekte te Heemstede en Haarlem van de Martha Stichting te Alphen a d Kijn van het Emma Kinderziekenhuis te Amsterdam van het Christelgk Doorgangshuis te Hoenderloo van de Idioteustichting te Ermelo s Heeren Loo van de Huizen van Barmhartigheid te Ermelo van bet Chr Herstellingsoord voor Drankzuchtigen te Prinaenhage Sympathie met het doel was betuigd door Ds H Pierson directeur der Heldririggeatichten evenals door mej de Banitz te Groningen die beiden tot hun leedwezen verhinderd ware tegenwoordig te zgn Na langdurige besprekingen waaruit bleek hoezeer allen van de noodzakelgkheid vaq dit werk w en doordrongen en waarbij hartelijke sympathie uitgesproken werd met den eersten stap die op dezen weg door den heer J L Zegers bg de vorming van diakenen was gedaan nam de vergadering het Volgende voorstel door Dr de Visser ingediend eenparig aan Eene commissie worde benoemd waaraan wordt opgedragen Ie te overwegen op welke wijze met handhaving en zoo noodig met uitbreiding van het baataande een christelijke opleiding en vorming van hnippersoneol voor de Gestichten kan worden verkregen 2e de besturen die hunne sympathie met het plan van het Bestuur der MarthaStichling hebben getoond in dezen te dienen van rapport en advies 3e eene nieuwe samenkomst voor te bereiden waarin de voorstellen der commissie besproken en deünitieve besluiten zullen genomen worden Reeds terstond werd eene commissie van 9 leden vertegenwoordigers van verschillende Gestichten benoemd De heer J L Zegers verklaarde zich bereid voorloopig het secretariaat op zich te nemen Tot hem op Meer en Bosch te Heemstede worden alle Gestichten die nog wenschen toe te treden verzocht ziqh te richten 1 Th DE VISSER Amsterdam 8 Mei 1900 Men meldt uit Haarlem Bg de stèren gebonden stemming voor een lid van de Tweede Kamer vacatnre jhr mr A J Rethaan Macaré zijn uitgebracht 3397 stemmen Jhr mr T A i van Asch van Wyk a r en kttth vorkreeg 749 stemmen i W A J van de Kamp kath 267 mr Ph de Kanter lib 685 L Modoo S D A P 628 dr P J Muller chr hist 246 en jhr mr F W vanStyram lib 729 stemmen Er moet dus herstemming plaats hebben tttsschen jhr mr T A J van Asch van Wyok en jhr mr F W van S ty ru m Het aantal kiezers in dezo gemeente is 5840 Bjj de herstemming komt de klenrslijst voor 1900 inwerking daarop bedraagt het aantal kiezers 6492 1 1 10 1 17 1J 8 18 7 8 11 07 1 88 10 87 10 5 J 1 48 11 01 r S 11 81 7 10 I li 7 81 T I4 8 11 8 10 7 00 11 44 Naar aanleiding van een in de Haagsche gemeenteraadsvergadering in zake de verhuring van gemeentegrond langs den strandweg uitgesproken wensch dat het uiterlijk der op den grond te plaatsen gebouwtjes meestal beantwoordde aan den goeden smaak hebben Burg en Weth vastgesteld een algemeen plan voor de indeeltng van het gemeentetorrein langs den strandweg tegen de glooiing beoosten het gebouw de Seinpost en het SaToyh 4er in den geest als gewenscht wordt Bg het ontwerpen van het plan is rekening gehouden met de noodzakelijkheid om de uoodige ruimte over te houden tot het tusschen de kiosken en den teen der glooiing eventueel leggen van dubbel spoor voor de trambaan der HoU IJzeren Spoorwegmaatschappij tot aan het Grand Hotel Onmi en tevens dat wanneer de hoogte der kiosken 5 6 M wordt bjj de plaatsing daarvan geen hinder voor het uitzicht van de aan het hooge voetpad gelegen gebouwen kon ont8tar n Men meldt uit den Haag Do reeds vermelde aan den gemeenteraad in overweging gegeven aanvulling der verordening voor de openbare middelbare scholen is gegrond op een vanwege den directeur der Hoogere Burgerschool voor jongens met 5jarigen cursus bg B en W ingekomen voorstel tot toelating zonder examen van leerlingen komende van andere Hoogere Burgerscholen Gemengde Berichten Aan bestuurders van het Nienwsbl v d Boekh is het gelukt in den omtrek van Amsterdam een drukkerg te vinden waar het blad tijdelijk wordt gezet en gedrnkt Men meldt uit Amsterdam Gisteren moesten huisgenooten van werkende letterzetters m de Jan van der Heydenen Ferdinand Bolstraten door politie tegen stakers beschermd worden Een corrector van de Telegraaf werd gaande van zgne woning in de Oosterparkstraat door 20 zetters herhaaldelijk bemoeilgkt en mishanaeld tot de politie opdaagde en een opruier arresteerde Dit Hengelo wordt van 9 dezer gemeld Hedenavond brak er een hevige brand nlt in het magazgn van den manufacturier V alhier De vlammen vonden in aanwezige veeren kapok etc ruim voedsel zoodat de brandweer dan ook een zware taak had Van magazgn en inboedel is slechts weinig behouden gebleven daar het onverbrande door waterschade zoo goed als onbruikbaar geworden is De belendende perceelen bleven ongedeerd Alles moet verzekerd zjn De correspondent der N B Ct te Parg s schrijft X f 8 11 f I 0 8a ta 10 84 S m ♦ 8 81 l 08 7 88 1 80 1 41 8 47 10 0 10 11 11 01 a 87 7 Q8 7 89 8 81 8 88 8 7 08 10 18 10 88 10 48 1 8 8 88 10 08 10 17 10 8 10 84 Het comité dat zich alhier heeft gevormd tot het bijeenverzamelen van gelden ten behoeve van de te Parijs wonende werklooze diamantwerkers heeft een som bijeengebracht van ongeveer 22 000 franken welk bedrag waarschg nlgk voldoende zal zijn om als de uitdeelingen afgeloopen zgn nog een appeltje voor lateren dorst over te laten Deze gelukkige uitbomst is voornamelijk te danken aan de bemoeiingen van onzen gezant alhier jhr de Stuers die door persoonlijke relaties met Jules Porgès van dezen en diens handelsvrienden te Londen een totaal aw bijdragen van in ronde cijfers 15 000 franken heeft mogen ontvangen Gisterochtend heeft de gezant die som aan het Parijsehe comité doen toekomen Heel wat hier gevestigde i laadgenosten in het diamantwerkersvak hebben nu zekerheid op geregelde ondersteuning zoolang die noodig zal blijken In de vorige week werd in een bosch bjj Ede liet I8k gevonden van een 45 jarigen man hangende aan een boom De ongelukkige afkomstig uit Amsterdam werd sedert korten tyd verpleegd in de zennwlijdersinriehting Ingenetha te Ede Dit is het vierde geval van zelfmoord dat zich sedert het bestaan dier inrichting daar heeft voorgedaan In een onlangs gebonden vergadering van Vreemdelingenverkeer te Ede zijn dan ook ernstige klachten geuit over het onvoldoende toezicht op de verpleegden Uit Kaapstad schreef de correspondent van de Zw Ct dd 17 April het volgende De gevreesde paardenziekte heeft haar tgd nu gehad Januari Februari en begin Maart zijn de kwade maanden daarvoor daarna is t uit wel te verstaan met d e paardenziekte ZuidAlrika heeft er nog meer voor pas ingevoerde paarden Ik schreef indertijd al van t eten van t jóngo gras opgeschoten na een regenbui en zoo zijn er meer ongerekend nog t naderende gebrek aan water want de regentijd is afgeloopen en dat zegt wat t Is echter best mogelijk dat voortaan niet meer het enorme verlies zal voorkomen dat in de laatste maanden aan t Britsche leger alle bewegeIgkheid heeft ontnomen Do kabeltelegraramen hebben ons berichten geleverd van groote bustellingen van 20 000 4 30 000 paarden eu al zou ik niet graag de rekening hebben te betalen van al de paarden die nog zullen omkomen ik geloof dat de ergste dagen voorbg zijn Wachten dus een gedwongen onbeweeglijkheid met de ingewandskoorts hoerschend in de kampen En als er dan genoeg paarden ziJn de groote sprong van den Britschen leeuw naar Pretoria Intnsscben zal men tevens op een nieuwen factor hebben te letten t overgaan van t bevel der Boerenlegers in andere en jongere handen Met den dood van generaal Koek van generaal JouberJ en t gevangen nemen van generaal Cronjé is de oudere generatie van Boerengeneraals iu hoofdzaak van t tooneel verdwenen En de jongeren houden er andere inzichten op na Waarachgnlgk zal de grande guerre overgelaten worden aan de Engelschen en zal alles guerilla worden aan Boerenzg de Van die jongeren is generaal Botha die nu In Natal is de voornaamste Hg is zeer populair en algemeen hooggeacht om zgn bekwaamheid Hij was dan ook dadelijk de aongewezen man voor opperbevelhebber Dan is er generaal de Wet de konvooinemer die den 13n Februari bg Springfontijn het groote Britsche konvooi nam tusschen twee haakjes iets wat toen wel wat onopgemerkt is gebleven in den roes over t Britsche socces t is een der redenen van den jammerligken toestand waarin Roberts soldaten en paarden in Bloemfontein aankwamen want daardoor werd t heele plan van proviandeering wi t leger in de war gestuurd En onlangs nam hj t konvooi met do kanonnen te Sennaspost Een derde naam die genoemd iBag worden is die van generaal de la Key en waarschijnlijk zullen er nog wel meer namen opduiken Nu ik hier toch over de bevelhebbers schrjf kan ik er meteen wel bgvoegen dat bigkens de verhalen van personen die van republikeinsohe igde komen de hulp en t nuf van de vreemde officieren wel wat te hoog in Europa wordt aangeslagen Do enkele vreemde officieren die in dienst waren bij de Transvaalsche en Vrgstaatsche artillerie wisten wat ze te doen haddon en ook de vertegenwoordiger van de Creuzotkanonnenfabriek do heer Léon schgnt groote diensten te hebben bewezen Maar bgvoorbeald kolonel de Villebois Maureuil schijnt trota zjjn groote bekwaambeden volgens die verhalen niet van dit groote nut te ziJn geweest dat aan zgn hulp in Frankrijk wordt toegeschreven Over t algemeen stemmen de verhalen hierin overeen dat de Boerenbevelhebbers zich niet graag iets laten zeggen en dat is ook geheel in overeenstemming met den aard der Airikaanders Wat de invloed van de vreemde officieren is geweest zal later blijken maar men moet niet denken dat t de vreemdelingen zgn die it operaties geheel i al besturen De Boeren hebben natuurlgk heel wat van hen geleeriï maar men kan zelf zien dat hun vechtwgze steeds dezelfde van vroeger is gebleven Het gebrek aan kennis van Hollandsch verhindert trouwens hij de meeste officieren een vertronwelijken omgang met de Boeren En t duurt toch al loo lang voor men t vertrouwen van een Alrikaander wint STADSNIEUWS GOUDA 11 Mei 1900 W9 ontTlngen het Reglement roer den Nationalen Schietwedstrijd te houden in de maanden Juni en Juli a s in het Café Unie Lange Groenendaal alhier Deze wedstrijd gaat uit van de Schietvereenigin Koningin Wilhelmina en zal omvatten Korpswedstrijden Personeele Wedstrijden Vrgebaanen Vastebaan wedstrijden Record en Eerewedstrgden De nadere bepalingen vindt men iu het Reglement dat ook vele advertentién en nuttige aanwijzingen voor de vreemde bezoekers bevat AViJ wenschen de Schietvereeniging Wilhelmina veel succes Wg waren heden middag in de gelegenheid een nieuw soort machine te bezichtigen en wei bij den heer W van der Steen spekslager op de Gouwe deze machine is zeer practisch ingericht alle vleesch en worstwaren worden op zeer vlugge en tevens voor de huishouding voordeelige manier gesneden de slager behoeft het mes niet meer te hanteeron hj draait aan een wiel en het te snijden voorwerp gaat op geregelde wijze vooruit telkens een plak afsnijdende Voordracht voor onderwjzeres te Henkeloin mejn H C G van Kempen Giessen H Vetter Gouda W Hofman Barendrecht C E A Scholten Brakcl Haastrecht De ter visie liggende Polderrekening van Honaard bedroegen de ontvangsten f Iil8 71i en de uitgaven f23fi 09 derhalve oen batig saldo van f 182 62 De staat van begrooting in ontvang en uitgaaf f 598 784 Rechtszaken Kribcpek a d IJsel Do timmerman alhier door de rechtbank J te Rotterdam tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld wegens bet wegnemen van een op last van burgemeester en wethouders zgnor woonplaats op den openbaren weg geplaatst hek is gister daarvanJIvrggesproken door het gerechtshof te s Gravenhage Het hof hoeft narteiyk niet aangenomen dat de bedoelde weg een openbare was Het gerechtshof te Anihem heeft gister bevestigd het vonnis der rechtbank te Almelo waarbij de heer N F Snel redacteur van het ïwentsch Zondagsblad ter zake van eenvoudige beleediging en smaadschrift beide aangedaan aan een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zijner bediening werd veroordeeld tot f 300 boete subs 1 maand hechtenis Mede werd bevestigd het vonnis der rechtbank te Arnbera waarbij Tb R J expediteur aldaar ter zake van valachheid in geschrifte en opzettelijke gebruikmaking van dat valsche geschrift is veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf Gisteren stonden terecht voor de rechtbank te 8 Gravenhage twee broeders een 21 jarige snikerbakker en een lO jorige huisknecht ter zake van de vroeger vermelde inbraak in de Engelscbo stoomwasscherü aan den Trekweg to s Gravenhage in het laatst van Maart jl üit het kantoor der inrichting waren een klok en een pistool ontvreemd en uit de wollenwasscherij een groot aantal onderkleederen Terwjl aanvankelijk de beide beklaagden hadden bekend de ten laste gelegde feiten te hebben gepleegd en dit zelfs voor den reohter commissaris hodden herhaald nam nu de oudste alle schold op zich en ontkende do jongste een aandeel in de gepleegde feiten te hebben genomen bewerende aanvankelijk eene bekentenis te hebben afgelegd om zijn broeder te verlichten Het openbaar ministerie achtte evenwel deze ontkentenis totaal onaannemelijk en eischte voor beiden één jaar gevangenisstraf De verdediger mr A C Maas Geesteranus riep voor een eersten beklaagde den oudsten broeder Se clementie der rechtbank in en vroeg voor den tweeden vrijspraak I W G B Z O N DEN Wat Volksweorbaarheld wil en langs welke wegen zij liaar doel tracht te bereiken Hot onafhankelijk voortbaalaan van oen volk mag men slechts dan verzekerd achten indien het zelfbewust van zija kracht niet zal aarzelen vertrouwend op zjjn goed recht zijn werkkracht geheel te gebruiken als zulks mocht noodig worden tot behoud van zijn onafhankelgkheid Het Nederlandsche volk is thans iu bovenbedoelden zin geen krachtig zelfbewust volk te noemen De twijfel zoo menigwerf uitgesproken aan de mogelgkheid om ons met vrucht te verdedigen de kleinmoedlgheid van zoo velen te dien opzichte zgn een gevolg van onze betrekkelijke weerloosheid van de verslapping van ons volkskarakter hetgeen niet verbloemd mag noch kan worden Het grooUte gedeeHe der muaemke bevolking is buiten staat als zijnde geheel ongeoefend om het vaderland te verdedigen als t noodig mocht worden Niemand waarborgt ons dat dit geval zich niet te eenigeu tjjd zal voordoen Geheel onverwacht kan ons volk plotseling voor de noodzakelijkheid staan zich te moeten verdedigen Het doel der vereeniging Volksweerbaarheid is te trachten dien voor ons Nedetlanders onwaardigen toestand te doen ophouden en in het geheele land een beweging in het leven te roepen die leidt tot handelen tot vrijwillig oefenen van alle lichamelijk geschikten in al wat noodig is voor hen die als t gevaar dreigt niet werkeloos mogen bigven Op hen allen toch Nederlandera rust do plicht om aan s lands verdediging persoonlijk en krachtdadig mede te werken Als die drang tot vrijwillige oefening algemeen wordt als het Nederlandsche volk met daden toont dat het dien weg op wil dan is het tevens zeker van den steun der Begeering De Minister van Oorlog toch zeide i de Tweede Kamer den 19den December jl o i dat hjj veel sympathie gevoelde voor het denkbeeld van een Nederlandsch volksleger maar dat men zulks niet kan verkrijgen zoolang do personen die daarvan deel moeten uitmaken blijven wat zij op dit oogenblik zjjn dat is ongeoefend Niets liever zoude het den Minister zijn dan dat er geen dorp in Nederland te vinden was zonder schietbaan In de gewisselde stukken met do Eerste Kamer gal de Minister nog nader aan dat die locale schietbanen met geringe kosten ziju in te richten voor de nieuw in te voeren patroon met lichten kogel die tot op 100 M een goode trefkans geeft on dan verder indien eenige voorzorgsmaatregelen worden genomen weinig of geen gevaar moer oplevert Schietbanen voor het gebruik der gewone oorlogsmunitie ziJn zeer kostbaar willen zij geen gevaar voor de omgoving opleveren De Minister voegde er nog bij dat de schatter die tot op 100 M zeker is van zjjn schot na korte oefening ook bruikbaar is als schutter op groote afstanden Ten overvloede zg hier nog vermeld dat de Vereeniging Volksweerbaarbeid geheel staat buiten de vraag hoe de inrichting der Nederlandsche strgdkrachten moet worden Haar doel ia alleen het nationaal bewustzijn te verboogen vooral ook doer zooveel mogelijk alle lichamelijk daartoe geschikten tot weerbare mannen te vormen De middelen om tot het doel der Vereeniging te geraken zgn in hoofdzaak tweeërlei zg zullen hier slechts in t algemeen worden aangegeven De middelen van de eerste soort zjjn gericht op het tegenwoordige en op de naaste toekomst De leden der Vereeniging toch die daartoe in staat zgn moeten zich op allerlei wijzen oefenen in al datgene wat hen lichamelijk geschikt maakt om vermoeienissen en ontberingen to verdragen hindernissen te overwinnen de wapenen te gebruiken in een woord in al datgene wat hen tot weerbare mannen maakt Om üht doel te bereiken zullen zg zich plaatselijk kunnen veroenigen tot gymnastiet schiet sport of andere vereenigingen of wel zich aan reeds bestaande vereenigingen aansluiten De vereeniging Volksweerbaarbeid is geen vereeniging tot oefening in den wapenhandel evenmhi een gymnutiek schietof sportvereeniging doch een z e d e 1 ij k lichaam een zedelijke band tusschen alle Nederlandera die overtuigd zgn dat de weerbaarheid van ons volk nog alles te wenschen overlaat en dringend verbetering behoeft Het Hoofdbestuur der Vereeniging richt Plaatselijke Afdeelingen op en staat de Besturen dier afdeelingen zooveel mogelijk met raad en daad bij het is de band welke die afdeelingen tot een groot geheel vereenigt het bewaart de eenheid zonder de vrijheid van de Afdeelings besturén aan banden te leggen om naar gelang van plaatselijke en andere omstandigheden te handelen De Besturen der Plaatselijke Afdeelftigen hebben o a tot taak den leden gelegenheid te geven om zich op allerlei wgzen te oefenen door het in t leven roepon van gym nastiek schiet sport of andere vereenigingen van dien aard daartoe niet voldoende zgn Ook mag worden gewezen op de mogelijke samenwerking van Volksweerbaarlieid met het voorbereidend militair onderricht dat s winters wordt gegeven Door de jongelieden die daartoe in de termen vallen aan te sporen daaraan deel te nemen zullen er veel meer dan thans in den wapenhandel en op vele plaatsen kosteloos in het schieten w orden geoefend Niet minder zal getracht worden de ondersteuning en medewerking te verkrijgen van burgerlijke en militaire autoriteiten van allen die onderwijs geven of tot het onderwijs in betrekking staan van bestaande gym nastiek schiet sport en andere boaden of vereenigingen De middelen van de tweede KUtt hebben ten doel om door het zenden door ket hoofdbestunr namens de Vereeniging van adressen en venoeksehriften aan de uitvoerende en wetgevende machten verbetering van on n toestand van weerloosheid te verkrijgen door maatregelen van regeeringswege ook van wettelgken aard Daartoe is het echter zeer bepaald noodig dat die adressen en verzoekschriften uitgaan van een krachtige vereeniging met een zeer groot aantal leden uit alle rangen en standen des volks en uit allo deeleu des lands Men steunt dus doer in groeten getale lid te worden der Vereeniging het invloed uitoefenen in de aangeduide richting Om de nlgomeene deelneming te bevorderen is dan ook de jaarljjksche bgdrage op ten minste 25 cents bepaald hooger bijdragen en ook giften in eens hetzij sn het Hoofdbestuur hetiij aan de Plaatselijke Afdeelingen liju uit den aard der zaak zeer welkom Propaganda op groote schaal op allerlei wijzen om in het geheele land de belangstelling in de persoonlijke weerbaarh id te wekken ondersteuning zoo mogeljjk ook geldelijk bg den aanleg van schietbanen dit alles ligt op den weg der Vereeniging Doch dit wordt slechts dan bereikbaar als velen zeer velen de handen ineenslaan om Volksweerbaarbeid in alle opzichten tot een zeer krachtige vereeniging te maken Het Dagolgksch Bestuur van de Verejanijiing Volksweerbaarbeid Db G KALFF Voorz utrecht Maliestraat 9 Jkf L W SEYFFABDT Secr s Gravenhage Bezuidenhout 213 Mb C J PEKELHARING Penn Amsterdam Damrak 72 Beurs vaii liaislerdiiiu Vikrs 8IV 98 V A 98 9 V 101 88 8 4 Slotkrs 1 88 HKI 88 KionuHD Mn Kad W 8 l Jdilo rllio uiic 8 dito dllo illtii 8 Hollaua Uld aou ll 1I81 984 lTALl IaaobruTiiig 1888 81 8 Ooiiiiia Obl ia napier 1888 8 dila in iil orl8 8 iPoailiOAi OM aal oaupoa 8 dilo ticket 8 87 10 j 84 901 91 881 488 108 804 164 9S 188 iiov 90 V WJ 888V 00 88 1614 100 114V 14 V 108 74 T 91 l I8 180 810 108 101 9 100 117 117 uk RniLUiD O bl Binnaal 1194 4 dito Qeooai 1860 4 dilo bij Bolbl 1189 4 dito h j Hop 1819 90 4 dito in fioad laan 1888 8 dito dito ililo I8S4 i SpjB i Parpel Hbulil IJJl 4 TuKiH Oapr Cojiv loA 1890 4 Oai leaning mtia D Oao leaain iarnO ZuiD AraBp T obig 189 Mmoo OI it 8oh 1190 8 VlKiUDiii Ohl 4 oobep 1881 yunntM Obligatian I8II 3 BomiUAM atail laau 1194 8 NlD N ktr Hiulalir aand ArenAb Tab MÜ Oarligraten DeliHaalKibappij dito Ar i Hypolhaakb paudbr 4V Oult Mij dar Voralml aand i Op Hypoikoakb pandbr 41 Kodorlaudarhe Saak land j Nad HaudalmaalMh dito N W Pao Hyp b pandbr 8 Rott UTpolhaakb pandhr 4 J Ulr llTpotbaakb dito 4 i OoariNa OjttHong bank aand Bmi Hypothaekbank paodb i AwEnA gqni bjpotk panJb 4 Majw L O Pr Lion fart 6 l Holl U 8poor Mil aMid Mij IctKipl