Goudsche Courant, maandag 14 mei 1900

No 8195 Maandag 14 Mei 1900 39ste Jaargang mimm mmm ISieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken Telefottn Kv H ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Iiuonding van Advertentiën tot 1 uur des midd Telrfiion 2 De t ilgave dezer Courantg eschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De j rijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Noniroers VIJF CEJSTEN TI R1 C0ST HES A VAM OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telep lUMtn Mo at vilKSCHEIÜENHEID Uit Portici kwanten eergistermiddag zeer onnirtbarendl berichten Een enorme rookkolom steeg Init den Vesuvins en er werden sterke aardschokken waargenomen Aan het ObBervatorinm waren de instrumenten In hevige beVeging D Avonds im 10 uur werden de berichten echter beteif De ontplolflngen en aardschokken verminderden sterk De bevolking werd geroste Het Observatorium verwacht dat de vulkaan thans tot kalmte is gekomen zoMermantels DAMES ekKINDEBCOSTUMES COSTllMES TAILLEUR Blousen e Damesoverhemden Japonsloffen en gekl Kitoenei tn groote verscheidenheid en concurreörende Pr jien ü jSA MSOM ADVl RTENTIEN Hyn hartelijken dank aan allen die mij in de laatste drio weken belangstelling en deelnomint betoonden f J C HARTMAN QoüDA 101 Mei 1900 De Curator M SCHIM VA DBR LOEFF Advocaat en Procureur OODDA Docr li t verbindend worden der eenige UITDKEUNOSLUST is het Failissement v n IM KOOIiü te Zevenhuizen geOmMgd Mr M Nil E UW De ondergötoekende bericht zijne geachte clientèle dat fiü zich eeno SlijmacliiEe heelt aangesJhaft waardoor hij in de gelegenheid is HOOKVLEESCH HAM on de ver schillende WoRSTSOOETEN volgens de M 0Mir fe ellUtAe mooi en dun gesneden te leveren Aanbevelend C J BnUIJVEL Spekslager OOUWE C 227 TREKKING 17 MEI 1900 DEK Vooruilsaiig te EOTTEEDAM lütt verkrygblar A M CK 11T bij A BRNR1AN ZN QOUI3 A Hooldprj ijzen Een hecht sterk zeer soiled gebouwd PAND te Roiterii waarde p m 1 8000 Ken LAI DAUER bespannen met 2 PAARDEN tompleet Een luie RIJTUIG met 1 PAARD compleet Een jn RUTÜIO met 1 PAARD V I Standaard Hypotheekbank gevestigd te Botterdam Kantoor Leuvehaven 78 Maalschappelljk Rapllaal KfiX MILLIOEX ülLÜKX DlNoUntia Mr H l 0 OAa IM M B Dl BMT Iia De Bank geeft onder controle van het ilgemeen lamhiMraUe en friul o f r fe Hotterdam 4 fandbrleeeu uit In flnkken van tOOO OO en J to Coupons 1 Januari en 1 Juli Correspondenten voor Gonda de Meeren 1 J OGIEE Co Indien gy niet wilt hoesten gebruikt d allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstjioiiig Extract mmM uit de Koninklijke Stoomlabrjek De Honingbk em van H X VAW SCHAIK Co öenllaagJoBeiOTciers SCBAIK ft SCHAIK ft SCBAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK ft SCHAIK ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Oo B Mellanthe liet be te middel der wereld Co B Mellanthe g nee t KinkhoeBt CO S Meliinlbe genee l Hjowel oud als jong Co B Mellanthe mag in geen huisgezin ontbrokon CO a Mellanthe slaal roörtdureml onder Sohoikundig loeaiolil Co B Mellanthe helpt onherroepelijk CO B Mellanthe i b kroi nd met Eorediploraa OO B Mellanthe is bekroond met Goud Co B Mellanthe i bekroond met Zilver Co B Mellanthe i orkrijgba r in nacons T n 40 Cl ro VI en ft bg J Th TORKBN Bo iTop B WIJK Oiukwa T M KOLKMAN Waddinxveer 11 IIOLLMAN Bodiaravm PliNKSE NimuitTkirl a d l lul W J TAB DAM Haailmht A N ianZBSSEN Sduxmhmen Firma IfOLFF Co Westhsren I9S Goud i D MlHBlBa Kleiweg E 100 Gouda E U VM MILÜ Tewital mi HimM B 126 te Vourfa A BüüMAN MoordTtkt X 86 if iS a o 9 o Si B iCo W icriiTiac iiTqDBni JLi £3 tT B Kort overeicht on er PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold Dry van af f 16 50 per 12 iless g 15 18 1 50 1 75 5 2 25 ROODE en WIT E PORTWIJNEN 15 l i flesch fj 1 er MADERA S droo en zbet VERMOUTH U Turin BODEGA CHAMPAGNE f COGNAC i l 1 75 1 2 25 l 76 1 3 25 1 3 75 en SC0TC5 WHISKY S 9 Per Fl Per Ank 15 Fl f 27 75 31 LISTRAC n7P CHATEAU VALROSK O z St ESTEPHE 0 85 42 53 34 42 37 50 47 St EMILION 1894 m 1 25 0 80 1 PAUIÏÏAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux u SAUTERNE nqö Pa ZELTINGER Moezel De flessch n zön in de prezen begrepen en worden 4 3 ets per stu £ teruggenomen Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bij De flrina T CBEBAS Gouda BOURGOGNE J Gebr ± Stoll werck s Chocolade en Cacao j DMnatig door d nieu t uitvindingen p machinal t J m uii3SS bruik van 6Jn en fijnHte gr od toffoü p r ndeerei ien verbruiker van Stollwerck a Chocolade en Cacao em US T oiw dig fabrikMit naawlteurig be twoordo de ion houd d r leq Kiibituii De irm behaalde tl BreTets i HofleTernacler 44 Eere Ölploma 8 gouden enz Medaiiifs een b uitmuntend fijn fcbrik t K ds 1874 schreef de Acc Iemi n t on 1 Tt Hut U verkriigb bij tt H Ommw B ketbJ ± ia 0 Mf lv rte owoonliger foor Sederland Jaliiii ükttemlodt Anllsenilscbe Tandpoeder en Anli§epllscb Moudliacluur van S CJ 88DTO Tandarts t Oouda OVERAL VEBKRIJOBA R Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blaswstraat Gonda lllMtnirttni Kalveratraat 101 ATTENTIE Mijne geachte Clientèle wordt bij den bericht dat ik door aanschaffing van eeai Snijmachine volgens de nieuumte iniitruetle viyi sgt legenheid ben alle VLEESCHWAREN en W0H ST800RTEN zeer dun en g e 1 jj kmatig te leveren Het beleefde aaibeveling W VAIT DEE STEEir Firma A BRAKEL Spekslager GOüWE C 71 H Nleaw onoTerCrolleB rof Dr Lieben welbelcdod IIIüW SRAOBT Uina AUmA eokt met FtbrUkmark tot roortdurenda radicale en zekere genezing van alle aalfs de meeat hardnekkige zenuW glekt tr vooral ODtetaao door afdwalingen op jeugdigen leeftijd fotala geoecïDg van elke swakte Blee laeht Benaowdheid Hoofdpijn Migraine Hartklopping Maegpijn slechte spgsvertering Onvermogen Impoteni PoUntione eni Uitvoerige prospectaisen Injsr ie h 1 ll SV dubbel Kb fl 8 Oentxanl Depêt Malth d Vegte Zaltbomnul Dep6ta M CKben fc Co Botterdam F Happel i Gra cnhage I l sImmaDi de Jong J C n HotterOMi Wrlff II Co Gouda D bü e drogisten f FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IS clieiiilsrbe Wassoberij TAK li OPPË HËIMER tl Krulskwie Botterdam Gebrevfttetrd deer Z M dén Koning der Belgen üoofdUepat voor GOUDA da Heet A VAN 08 Az dpecialiteit voor het stoomen en verven vani lla Hoeren en Dameagarderoben aHook aUt Kindergoederen Speciale inrichting voor bet tooni n vaS pluchemantels veeren bont ent Gordflnen tafelkleeden enz worden naar da nienwstiB en laatste methode geverfd Alle goedoren hetzg gestoomd of geverfd worden onsehadelak voor d gezondbsid volgens staal bewerJct lUwiy i WondnbaUim in do geheele wereld bekend m geroemd OnOTertroffen middel tegea alle Berst long tenrHaagzlekten enz Inw aai P zoowel a s ook uitwendig in blJBi nlle lektegeTallen met goed gevolj laan te wenden PrflS perflacel t I per post f l lS TUKty s Wo dinilf bezit eenabinog ongekende S n f ijt en heilzame werking Maakt meestal elke pljdW en evaarrelle operatie geheel o erbodig doieïalf werd eon 14 aar oud voor ongenceslllli rehondea beengezwel en onlanss een bijna laar kankerUJden genezen Brengt geneting arznchting dor pijnen bij wonden ontstekingen i van allerlei aard PrljB per pot f IW per vost 1 1 80 Centraal DepOt voor Nederland Apotheker HESIRI S 41IIDBBS Rokin 8 AmstenU Wist m n d ii l ii b Ulle m n dinet m die SehnlmntpoUiib dee A THIBKHÏ i Prerradt bel Bekileeh Onlemiek Oeliere jmspeelni te ontbietai bü het Centtsal OepSt Sea B Rekin 8 Anutvdsn Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoflars der Zdfbevlakking Onanie on geheime nitapattingen is bet beroemde vrerk Z Dr Retau s ELFBEWABIRIÜ HoUandsohe nitgave met 27 afb Prj 2 gulden Ieder die aan de keinke gevolgen van doie onden ID moet het lesen de opreohte leamg h gortd redt jaarlijks duizend jan dteiw dood Te verkrijgen bg hetV lagtMagaiin te Leipaig NonmarW M haneo tegen inzending tan het bediigi ook in poettegela an in eiken bookhaïidel in Hnlland GooDA Dmk van A BRINKMAN Bultenlandscli Overzicht In een redevoering te Binuiughain verklaarde minister Chamberlain dat de algemeene trekken van de regeling der zaken ju ZnidAfrika als volgt zijn De Britsche regeering is niet bereid opnieuw de onafhankelijkheid der Republieken te erkennen Haar grondgebied moet worden ingelijfd bij Harer Majesteits gebied onder do Britsche vlag Persoonlijke vrijheden zouden echter wordeu beliouden Na don oorlog moest er een tijdperk van militair bestuur ziJn doch zoodra zulks veilig kon geschieden zou de regeering de beide staten opnemen in den grooten kring der zelfbesturonde koloniën Men herinnert zich dat na de verovering van Bloemfontein gezegd werd dat misschien by Kroonstad maar zeker niet vóór dien tjjd aan het Engelsche leger eriistigen tegenstond zou wordeu geboden Toen de Republikeinen daarna echter zoover naar het Zuiden doortrokken en den gueijlla oorlog met succes tot onder den neus van lord Roberts voerden won de meening meer veld dat de Britsche troepen slechts ten koste van groote opofferingen meer naar het Noorden zonden kunnen trekken Het is gebleken dat de eerste meeuing de juiste was Steeds hebben de verspreide commando s der Boereu den opmarsch der Engelschen bemoeiljkt zy hebbon de Engelschen gedwongen op to rukken in breedo formatie alsof op elk punt een ernstige slag te wachten was doch zy hebben het nergens tot oen treffen laten komen en trekken schermutselend terug Of dit geheel volgens e n beraamd en voorbereid plan is is moeiiyk te zeggen eu oeriyk gezegd niet waarschyniyk Misschien hooft de snelle opmarsch van de overstelpende overmacht van Lord Roberts de Boeren verrast en hebben zy het oorspronkeiyke pl ui van Botha om reeds by Brandfort en daarna weer bg de Veten Zandriviorcn ernSltigen tegenstand te bieden opgegeven Doch de mogeiykheid bestaat ook dat Botha de ongeharde Engelsche troepen door een vermoeienden niarsch wil afmatten v66r hy ernstig standhoudt Hot is zeer te hopen dat het laatste het geval is want in dat geval beteekent het herhaalde terugtrekken van de Boeren niet dat zg een stryd met Robert s hoofdleger als hopeloos beschouwen eu beschouwt generaal Botha do Kroonstad stelling als belangryk sterker dan de volgens Britsche berichtou reeds zoo sterke stellingen van de Vet en Zandriviorcn Weer duiken de berichten op dat er hevige FEVILLEIOX HAIVrSTOCHT Naar het Fransoh 57 Met zijn door de zon gebruind gelaat zijne kortgesnoden haren en zijne groote donkere oogen deed hij haar eenigsrins aan een iorschen Arabier denken geheel anders dan de heertjes uit hare Farijsche omgeving Zoowel dit als de wensch om Clara een pijnlijken avond te bereiden deden haar hare uiterste krachten inspannen om eene coquetterie tentoon te spreiden waarover lijielve het meest verbaasd was Met een duivelsch welgevallen had zij reed opgemerkt dat Clara s aangezicht scheen te betrekken als Philippe zoo lang achtereen met haar in gesprek bieef Athénais juichte inwendig nu zg eindelijk de kwetsbare plek in het harnas harf r fiere mededingster meende te hebben ontdekt Nu zij den weg gevonden had wist zij ook op welke wijze zij haar het best den doodrlijken alag zou kimnen toebrengen Philippe Derblay had zich als welopgevoed man natuurlijk niet kunnen onttrekken aan de vleiende oplettendheden hunner gastvrouw ook al gevoelde hij eenigen weerzin tegen de overdreven bewondering waarmede Athénais hem scheen te willen innemen Trouwens hy was niet beleefder dan strikt noodig was om niet onbeleefd te schijnen oneonigheid tusschen Vrijstaters en Transvalers zon heerscUeu Al zijn die berichten zeker sterk o verdrovcn geheel van grond ontbloot zullen zij wel niet zijii daar vele Vrijstaters or zeker weinig mee op zullen hebben dat ter wille van een eindeiyke overwinning het grootste deel van den Vrjjataat in handen der Rooineks wordt gelaten die om verraad te voorkomen alles uit hun hoeven conflsceerond wat een leger te velde maar van oenig nut kan ziJn en allo hoeven verbranden waarin wapens of ammunitie gevonden worden Dat de Engelscho bladen echter juichen is wel te begrijpen j steeds meer niidert do rechtervleugel van lord Robert s leger de passen die naar Natal leiden zoodat het bezettingsleger van die passen tusschen twee vuren dreigt te komen In Natal z n gewichtige operaties te wachten wordt al sinds eenige dagen gemeld en wanneer wjj bedenken dat het leger van Bnllor in Natal na alles wat er reeds van is afgenomen to h nog tusschen de 20 000 en 30 000 man stery inoet zijn terwijl het Hoerenleger biJ de passen en do Biggarsbergen hot laatst op 3000 man is geschat lykt het wel waarschijnlijk dat Bulier naar nieuwe overwinningen begint te verlangen Hoe het ook zij binnen 14 dagen is hetzü in den Vrijstaat een beslissende slag gevallen of hebben de republikeinen zich benoorden de Vaal teruggetrokken en zijn Ie Engelschon na oen strijd vau 7 maanden meester in de kleinste der beide republieken De Britsche bladen bevatten wederom een lange lijst van zieken bü het Britsche leger in ZuidAfrika die zijn overleden Do lijst bevat 74 namen In een offlcieele totaal opgaaf wordt daardoor het cjjfer der verliezen met uitzondering van gewonden en zieken in de hospitalen in Zuid Afrika gebracht op 17 217 aldus verdeeld gesneuveld in het gevecht 221 ofilciercn en 2085 man aan bekomen wonden overleden 54 officieren en 504 man vermist en krijgsgevangen 170 officieren en 4221 man aan ziekte gestorven C8 officieren 222 man door een ongeluk omgekomen 51 man gerepatrieerd als invaliden 416 officieren en 7203 man totaal 929 officieren en 16 288 man Het getal der gekwetsten die nog verpleegd worden verhoogt het totaalcijfer natuarljjk aanmerkelijk Een paar maanden geleden bedroeg hun aantal volgens een opgave van het Britsche Roode Kruis 17 000 man Daarvan zijn waarschijnlijk velen hersteld maar sinds dien tjjd zijn er heel wat bijgekomen zoodat men het totaal der Britsche vorli zen zonder overdrijving gerust op 34 000 mag en in elk geval koel genoeg om het verwijt te ontgaan dat hij tegenover de hertogin de Bligny beminnelijker zou Eijn dan tegenover andere dames Ondanks zijne uiterlijke kalmte zou toch een opmerkzaam beschouwer zeer goed hebben bespeurd dat Philippe Derblay inwendig lang niet gerust en op zijn gemak was Terwijl de hertogin hem in beslag h i genomen en hem rondleidde door de salons en de serres had hij juist nog den tijd gehad om te zien dat de hertog de Bligny tot bij Clara s zitplaats was genaderd en haar glimlachend had aangesproken Het was de eerste maal dat hij Clara en laston met elkander had zien spreken zonder dat hunne woorden beetemd waren om ook door anderen te worden gehoord Hij sidderde en voelde het bloed naar zijne hersenen stijgen Onwillekeurig maakte hij eene krampachtige beweging waardoor hij den arm der hertogin steviger tegen zich aandrukte Athénais keek hem met verwondering in de oogen Zij waren juist in de kleine serre gekomen de tropische serre zooals MouUnet gewoon was te zcg eu wfiar allerlei zeldzame planten uit Indié en Afrika welig opschoten Wat scheelt u vroeg Athénaïa glimlachend terwijl zij harerzijds den druk van zijn arm roet een lichte beweging beantwoordde Ik denk dat de sterke geur van deze planten en de hitte van de broeikaa mij een weinig be dwelmen zeide Derblay die zich van zyn eersten schrik had hersteld t Vindt gij goed dat wy weer naar het salon teruggaan V Hg geleidde de gastvrouw weder daarheen Zoot a hij binnenkwam zochten z ne oogen naar Stellen In dit totaal ziJn nog niet begrepen de verliezen van lord Roberts opmarsch naar het Noorden waarvan nog geen enkel is gerapporteerd Als de vrucht van de onderhandelingen te Woenen tusschen den Pool Jaworski en de Jong Tsjechen schjjnt men te mogen beschouwen een voorstel dat eerstgenoemde eurgisteren aan de leiders van de Duitsche partijen heeft gedaan Hjj stelde dan voor de eerste lozing van de taalwetten zonder beraadslaging te laten voorbijgaan en dadeljjk een taalwetcommissio te benuomen die binnen een bepaalden tijd met haar werkzaamheden gereed zou moeten wezen En dun zou het Huis van Afgevaardigden zonder dralen aan do tweede lezing van de wetten beginnen Als de linkerzij daarin toestemde maakte do rechterzij zich sterk do Tsjechen over te halen om voorloopig hun dwarsdrjjverjj te staken De Duitschers echter haddon naar dat voorstel geen ooren omdat zjj er niet de bedoeling in zagen de dwarsdr very ernstig en eerlijk te bestrjjden Hun leiders hebben besloten de taalwetontwerpen van de regeering te onderwerpen aan een grondig onderzoek en advies en te dien oiiide zich de Duitsche leden van de Tsjechisch Dnitsche verxuenlngsoonferentie toe te voegen Verspreide Uericiiti ii Fbankruii Het weder houdt zich Bh goed on het bezoek aan do TentoonsIMling wordt dan ook met den dag weder drukker Woensdag waren er 105 070 bezoekers tegen 73 665 don dag tevoren De openingsplechtigheden van verschillende paviljoens en afdeelingen volgen elkaar nu zeer snel op Woensdag ging plotseling het electriscbe licht nit in hot Palais du Costume Ofschoon er bijna 2 000 bezoekers onder wie veel vrouwen en kinderen aanwezig waren ontstond geen paniek eensdeels doordat de reserve olielampen doorbrandden anderdeels doordat het personeel ving de dikke gordijnen die de zalen duister moeten maken opzij trok waardoor het daglicht naar binnen scheen Een bende anarchisten is Woensdagavond den dom te Nimes binnengedrongen tpens een godsdienstoefening Zij beleedigden den officioerenden priester en verklaarden dat zij de kerk eerst plunderen on dan in de Clara die nog op dezellde plek mei Gaston de Bligny zat te praten Pe hertog de Bligny had zich na het diner eent eenigen tijd met de andere heeren in de rookkamer opgehouden en zich toen verwijderd onder voorwendsel dat zijne plichten als gastheer hem riepen Hij zocht eene gelegenheid om met Clara in gesprek te komen Eindelijk stond hij achter haren fauteuil Hij bo zich een weinig voorover en zeide op zachten toon Gij zijt dus van avond weer geheel en al herstel Ik heb den moed u dit te vraj en want ik vrees maar al te zeer dat ik het voor recht heb verbeurd met u vertrouwelijk te mogen spreken Clara zag den hertog scherp in de oogen toen zij antwoordde Waarom oudt gij niet met mij mogen spreken Indien ik dat wilde verhinderen zou ik immers uwe uitnoodiging niet hebben aangenomen De Hligny schudde droevig het hoofd en zeide Sinds den da van uw huwelijk is het nu voor het eerst dat wij een oo nbli alleen zijn En toch bemerk ik reeds dat gij jpaij niet alles wilt zeggen wat gij van mij denkt O geloof mij het zal mij altijd innig blijven grieven dat Ut die mij zooveel ten uwen opzichte heb te verwijten nooit de gelegenheid mag hebben om u de redenen te zeggen die als verzachtende omstandigheden voor mij kunnen pleiten en mij uwe vergiffenis doen verwerven Maar gij hebt volstxekt geen behoefke aan mijne lucht zonden laten springen Er ontstond een paniek onder de aanwezigen versoheideno personen werden gewond DUITSOULAND De overheid van de nniversitoit te Leipzig beeft het honden van een van academische zyde georganiseerde openbare vergadering verboden waarin zon gesproken worden over de Loo van Romo beweging in Oostenryk De kroonprins ia door keizer Frani Joseph van Oostenryk benoemd tot overste van het 13do ooatenryksche huzarenregiment Het heetr dat de kroonprins in Juli a s naar Weenen gaat en dat hy in Aug keizer Wilhelm zal vergezellen naar Cowbs by welke gelegenheid koningin Victoria hem zou benoemen in de orde van den Kousenband fiZLOIB Te Gent is in 16 van de 20 weveryen door alle arbeiders bet werk gestaakt De cbrist democratiBche kapelaan Fonteine die zich te Antwerpen candidaat heeft laten stellen voor i Kamer heeft van den bisschop van Brugge verbod gekregen om buiten bet diocees te wonen Fonteine heeft zyn ontslag ingediend dat de bisschop weigerde aan te nemen van zyn kant handhaaft de kapelaan zgu candidatuur Eiiair A io In verschillende Londensche bladen stond eergister een advertentie waarin oud olfieieren en oud onderofficieren werden ultgenoodigd dienst te nemen in het leger om een eventueeleu inval in Engeland door vreemde legers te kunnen keoren Eergister heeft een ontploffing een jzarsmeltery vernield te Hunslet by Leed 5 werklieden werden gedood Spanje De winkels zyn gisterenmiddag te 12 uur gesloten te Madrid Valladolid Burgos 8aragossa e a plaatsen om te protosteeren tegen de nieuwe belastingen Biykbnar vreesde de regeering troebelen te Madrid want op do belaiigrykste punten waren gendarmes opgesteld s Avonds trachtten troepen betoogers de trams te doen derailleeren en toen politieagenten en gendarmes dat wilden beletten ontstond een gevecht Vyt personen werden licht gewond 12 anderen gearresteerd Eenige ruiten zgu verder ingeworpen Te Valencia en te Sevilla moesten straatoproertjes door de gewapende macht worden onderdrukt vemffenis antwoordde Clari met gedwougen bedaardheid Ik heb u Immers niets Gij neemt mij een lütaa pak van het hart hernam Gaston Want sie ra n huwelijk is nieU anders gvweest dan een van die harde noodzakelijkheden waartoe het leven in de hooge Panjsche kringen nu en dan iemand kan nopen Ik moest in die dagen kiezen tusschen mijn £ oeden naam en mijn geluk Tegenover beide had ik een eercbchuld doch het werd mij onmogelijk gemaakt aan lieitle te vnl doen en om de eer van mijn naam te redden heb ik mijne liefde en m n geluk moeten ten offer brengen Ja Ckira het was mij een behoefte u dit eens te kunnen zeggen Ja dat begrijp ik De heer Moulinei heeft u uit een lastig geval gered en uit dankbaarheid hebt ge u verplicht gerekend zijn oatwallige dochter tot vrouw te nemen met eenige miUioenen daarbij als hu wel ijksgift niet waar Nu die opoffering zal voor u zoo zwaar niet geweest zijn Te meer daar gij zelf zegt dat gij gemeend hebt aldus een heiligen plicht te vervullen om de eer van uwen naam op Ie houden Gij hebt dus alle reden om tevj den en gelukkig te zijn Kn gij zult zeker wel willen gelooven dat ik mij van harte verblijd over uw geluk Gaston voelde al de scherpte van Clara s ironie en boog beschaamd het hoofd