Goudsche Courant, maandag 14 mei 1900

doen zal maar hg zelf heeft zich daarover nog niet uitgelaten Kunstmpsl zegt dat wanneer de keuze van den expert aan den belanghebbende wordt overgelaten de rechter daarin geen waarborg zal hebben voor de wetenschappelijke nauwkeurigheid van het onderzoek Die waarborg wordt alleen verkregen door hen die aan het rgksproetstation zich booldzakelijk met dergelgk onderzoek plegen bezig te houden Intuasctien om eiken schgn van partijdigheid weg te nemen wil de regeeriug in de richting van het debat blijvende overnemen het amend van den heer De Waal Malefgt De heer VAN GILSE meent ook na het amendement llatelijt zgn voorstel te moeten handhaven omdat in het systeem M a 1 e I S t dwaling in het wetenschappelijk onderzoek nog niet is uitgesloten Het amendement van den heer Van Gilse op art 8 twee monsters wordt thans in stemming gebracht Het wordt AANGENOMEN met 33 tegen 26 stemmen Het tweede amendement Van Gilse op arC 9 de contra enquête wordt AANGENOMEN met BS tegen 26 stemmen De artt 7 10 worden daarop goedgekeurd De artt 11 16 worden goedgtkeurd na discussie De eindstemming zal gebonden worden aanstaanden Donderdag na de pauze BiJ de flrma Ngholl te s Gravenhage is verschenen het olflcieele door den minister 1 van Bnitenlandsche Zaken uitgegeven verslag der Vredesconverentie De processenverbaal der zittingen van commissies en sub commissies de voorstellen rapporten enz beslaan 800 paginas folio I Donderdagavond vierde Rosier Faassen I in den Amstordamschen schouwburg zgn I genden tooneclfeest wat hij den avond te I voren in Den Haag had gedaan Hj trad I op als de pastoor in een zgner beste dramatische werken Zwarte Griet Hot pnI bliek dat den ouden veteraan hartelijk beI groette was don geheelen avond onder den I indruk van zijn spel Aan het einde van het I vierde bedrijf schaarden zich alle in het stuk I optredenden met Louis Bouwmeester om den I jubilaris Laatstgenoemde wenschte hem geI luk namens de artisten van het Ned TooI neel en overhandigde hem een bloemkrans I Hetzelfde geschiedde door den hoer De Leur namens don Raad van Beheer Nog werden I kransen aangedragen namens de maatscltappij I Apolio namens de Amsterdamsche afdeeling I van het Tooneelverbond en namens Mn oudI confrater I Diep geroerd trachtte Faassen te antI woorden Hjj bracht slechts oen paar volzinI nen uit en viel toen in zwijm Gelukkig herI stelde hij echter in zoo verre dat hy zjjn I rol tot het einde kon brengen Herhaalde I malen daalde en rees het scherm en Faassen I bad afscheid ga iomen van het AmsterdamI BChe publiek wiarvoor lijj zgn kunstenaarsI loopbaan eenmaal had aangevangen Paii Expeller D ti JM wlNt itiiiM Voor we met U de resultaten van een nieuw 1 proefveld bespreken wenschen we U eerst in kennis te stellen met een zeer interessante proef genomen te Zuidlaardorveen Ieder landbouwer weet hoe schadelgk de Rhinanthus major of in onze moedertaal uitgedrukt do Ratelaar Scharteleu of Ratelen in het hooiUnd werkt Gedeeltelgk nemen die planten hun voedsel op uit den bodem maar voor een ander deel zuigen ze het met eene tweedegroep wortels met zuigwortels zouden we kunnen zeggen uit de stengels onzer cnltuurgewassen voornameljik uit onze granen en grassen waardoor deze gaan kwgnen en een verre van voldoende opbrengst geven Hierbg komt nog dat zg zich in korten tgd onrusl barend snel vermeerderen Ieder zal dus elk middel toejuichen dat dien vgand onzer cnltuurgewassen tegenwerkt zonder de landbonwplanten te benadeelen Hoeveel te meer zal men dan naar het middel grgpen dat dien oijand vernietigt en daarenboven de opbrengst aan grae reepectievelijk h oii ruiTnechoote vermeerdert Dit middel lezers vindi ieder land ujeer in een jlinke kanetbemeeting waarin voorW phosphorznurmest in den vorm van ThomasphoapUaat den voorrang bekleedt Te Zuidlaarderveen werd per H A gebruikt 400 K G Cboorkalium 1500 K G Slakkenmeel en 500 K ö Chilisalpeter waarvan de twee eersten werden uitgestrooid in Januari 93 ruim laat en de Chilisalpeter den 6en Mei en wat waren nu de resultaten f In het Landbonwblanwboek 1898 1899 lezen we het volgende In het laatst van Mei zag men op het proefveld veel meer en langer gras dan op het overige deel van het stuk Toen ik den 9en Juni het proefveld bezocht zag ik dal liet geheeU ttuk geel non UaUl aai terwijl men op het proefveld tlechu zeer weinig ratetplanten ion vinden Naar mjjne meening was de opbrengst van het proefveld 80 100 Ct vermeerderd tegenover het onbemeste and Jammer dat door weging de juiste opbrengst niet bepaald kon worden wgl het hooiland verhuurd werd Tot zoover het oflicieele verslag Ieder die dus Ratel op het land heeft herhale bovenstaanda proef en hg zal tevreden zgn over de uitkomsten B Men schrijft uit Haarlem De Kamerverkiezing heeft verschillende 1 dingen aangetoond In do eerste plaats dat de I volkspartij er nog lang zoo sterk niet is als I zy zelve blgkens haar optreden in de laatste I dagen wel gemeend had I Terwijl toch de twee liberale candidaten 1 te zamen U18 stemmen behaalden verkreeg 1 de volkscandidaat er maar 633 waarbg men nog in t oog dient te honden dat er ruim 2iOO kiezers niet zgn opgekomen en gereedelijk mag aannemen dat die eerder tot de oudere partgen behooren dan tot de jongere en yverige volkspartij Voor de geavanceerd liberalen is het een teleurstelling dat hun candidaat mr De Kanter niet tot herstemming is kunnen komen hetgeen waarschgnlgk by den herstemming de meesten hunner toch niet beletten ïal jhr Van Styrnm te stemmen die als gematigd liberaal is aanbevolen Juist deze gematigdheid evenwel zal hem bg de herstemming weinig steun geven voor de volkspartg t Zal hier van beteekenis zyn wat het Alg Ned Werkliedenverbond doet wiens candidaat mr De Kantor was Dat deze bond jhr Van Asch van Wyck zal stemmen is niet waarschgniyk Misschien heeft deze een aantal stemmen te verwachten die thans op prof Muller Christ hist en op den heer Van de Kamp waren uitgebracht Een profetie die op vaste basis berust kan dui niemand geven Vooral niet omdat bg de herstemming 543 kiezers die aan de eerste stemming hebben kunnen deelnemen om verschillende redenen geen kiezers meer zgn en bg die herstemming 1195 nieuwe kiezers optreden die bg eerste stemming nog geen kiezers waren Hoe dezen en de thans thuisgeblevenen zullen stemmen is niet na te gaan Men is nu ook zeer benieuwd naar de I houding van jhr van Styrnm die verzacht heeft hem niet te candideeren omdat hg tegenover mr Do Kanter geen candidatunr I wilde aanvaarden De kiezers vragen zich af of hy ingeval hy nu gekozen mocht worden de benoeming zal aanvaarden ja dan neen n vrienden maken zich sterk dat hy het BINNENLAND I 8TATEN G ENE KAAL TW BB U B U A m Btt Zitting van Vrijdag 11 Mei De beraadslaging over de Boterwet wordt hervat De artt 7 8 9 en 10 worden tegelSk behandeld Art 7 regelt de toegankelpheid tot de winkels ol bewaarplaatsen en dti bevoegdhe d 1 van de inspecteurs en vititenrs De heer VAN ASC VAN WIJCK Ede Ifoht toe het reeds aangekondigd amendement I in verband met de wgziging op art 8 voor gesteld strekkende om te bepalen dat e 1 inspecteurs en visiteurs vr jen toegang hebben 1 ook tot de opaubare middelen van vervoer 1 mits de dienst daardoor geen vertraging 1 onderga De heer VAN GILSE licht toe z n amendementen op de artt 8 en 9 1 Art 8 geeft aan inspecteurs en visiteurs de bevoegdheid om monsters te nemen van boter ol daarop gelijkende waar a welke voorhanden is in een winkel ol ander openbaar verkooplokaal b welke in het openbaar is uitgestald c welke wordt geleverd rondgebracht rondgevent vervoerd of uitgevoerd mits dit vervoer ol die uitvoer niet geschiedt met een openbaar vervoermiddel ol ten vervoer oj uitvoer in opslag ligt Art 9 bepaalt dat de monsters worden verzegeld en met een procesverbaal verzonden aan d n bevoegden ambtenaar Art 8 bepaalt tevens dat voor het monster desverlangd de marktwaarde wordt vergoed met eventneele schadeloosstelling Het eerste amend strekt om die laatste bepaling te lezen Van dezelfde partij worden steedt twee monsters genomen waarvan de marktwaarde wordt vergoed enz en dit met t doel om aan den eigenaar meer waarborgen te geven van de deugdelijkheid van bet bewijs te meer daar het boteronderzoek niet altyd tot wiskundige zekerheid leidt de uitslag dikwijls naar subjectieve opvatting wordt opgemaakt en de bot rhandelaar bovenal zekerheid behoeft voor het in te stollen onderzoek Het amendement op art 9 wordt nog enigszins aangevuld Het betreft de bevoegdheid van den belanghebbende om liet tweede monster op eigen kosten te doen onderzoeken aan een rijkslandbonw proefstation De heer 8ICKË8Z regeeringscommissaris Verklaart dat de regeering thans de amendementen van de Commissie van rapporteurs op de artt 7 en 8 kan overnemen overeenkomstig de gedane toezegging Wat de amendementen van den heer Van O i 1 B e betreft kan de regeeging tot zekere hoogte begrijpen dat men met deze amendementen komt omdat t den schijn van eenzijdigheid heelt dat aan een enkelen ambtenaar het bealissend onderzoek van de monsters zal worden opgedragen Toch kan de regeering zich onmogelijk nederleggen bij de voorgestelde wijzigingen In de eerste plaats zal de eenzijdigheid niet zoo groot zgn als I men denkt Een proefstation vertegenwoor 1 digt niet één enkel persoon Verschillende personen honden zich daar met t onderzoek bezig en de beslissing is dan ook niet n I ééne hand Ook is niet zoo groot als m n I denkt de onzekerheid van het chemisch on I derzoek ijinds 1889 is men daarmede voort durend vooruitgegaan Twijfelachtige ge vallen bij de proefstations zi n togeuwoord g uitzonderingen Daarbij komt dat de vier stations voor onderzoek Groningen Hoorn Goes en Maas I tricht reeds overladen zijn met werk zoodat t een speciaal station voor boteronderzoek zal worden opgericht waar men ruimschoots gelegenheid zal hebben tot rustig en consciëntieus onderzoek De tegenwoordige stations hebben voor het boteronderzoek de noodige wetenschappelijke instrumenten die later naar het nieuwe speciale station zullen worden overgebracht De heer VAN GILSK constateert dat de regeering geen enkel bezwaar tegen zjjn jkmetid heeft aangevoerd en Integendeel materiaal heeft aangebracht voor de aanbeveling van zjjn voorstellen welke spr nader verdedigt Do rcgocring zelve heeft erkend dat er gevallen kunnen ziJn waarin meerdere waarborgen voor het onderzoek noodig zijn De heer DE WAAL MALEFUT stelt een amendement voor hetwelk strekt om aan art 10 toe te voegen dat het onderzoek geschiedt door minstens twee van elkander onafhankelijk werkende door de regeering aan te wijzen beéedigdn scheikundigen De uitslag van dit onderzoek on de daarbjj gevolgde methode worden op diens verzoek aan den belanghebboiide medegedeeld Do heer VAN GILSE erkent dat zjjn bezwaren door dit amendement grootondeels worden ouderiranyen doch niet geheel Hij laat echter uit zjjn amendement weg de bepaling dat het tweede monster moet worden onderzocht aan een rökBlandbouwproefstation De heer tJI0KEISZ regeering8cammi8saria üemengde Berichten Een eigenaardig schouwspel deed zichDonderdagmiddag te 5 uur op de Neude te Utrecht voor Een paar bejaarde lieden waarvan de een nota bene lam en de ander blind was liepen arm aan arm want de lamme moost den blinde leiden in beschonken toestand van den oenen naar den anderen kant te zwaaien De politie ontfermde zich over de twee ongelukkigen en bracht ze naar het hoofdbureau ü D Men meldt uit Amsterdam 1 Over den stand der werkstaking is geen nieuws te melden Op deze en geeuedruk I kerg komen enkele typografen weer aanzetten 1 maar soms zgn het uitsluitend drukkers 1 waarmede men zonder over zetters te beschikken weinig uitrichten kan Over t geheel kan men zeggen dat op de meeste tettergen waar gestaakt werd slechts een zeer I onvoldoend personeel aanwezig is zoodat de meeste lyeekbladen ook dezen keer 6f niet 6f met zeer onvoUedigen inhoud zullen verschgnen Van de stemming onder de werkstakende gezellen zelven is ook weinig bepaalde te zeggen al verluidt dat er bg velen moedeloosheid heerscht en het den leiders zeer moeilgk valt ze vereenigd te houden De vergaderingen die hieromtrent uitsluitsel zouden kunnen geven zgn toegankelgk alléén voor redactieleden van het sociaal democratische blad Het Volk en van het Volksdagblad of wel deze bladen ontvangen omtrent die vergaderingen comminiqué s Verslaggevers van andere couranten worden geweerd Of de raeening dat Maandag de meeste stakers hun verzet zullen opgeven grond van waarheid heeft valt dus niet met zekerheid te zeggen De Heraut die wegens de werkstaking de vorige week in het geheel niet verscheen is gisteren met slechts 2 pagina s verschenen Men schrijft van de Belgische grenzen Zooals wiJ meldden is er bg de gemeente Koewacht een man gevangen genomen die bezig was een kar met acht vette varkens frauduleus in te voeren Thans wordt beweerd dat de Belgische tolbeambten en gendarmes wat al te haastig zgn opgetreden en de man niet op Belgisch maar op Nederlandsch grondgebied gevangen genomen is terwijl hy zelfs den Belgischen grond niet betreden had Dit zou de zaak natuurlgk geheel veran deren on zou de koopman die nog altgd geI ya if i kunnen beschuldigd worden van sinokkelen nfaar zonden het daarentegen de dienaren der wet zgn die de beestjes frauduleus ingevoerd hebben Door den burgemeester van Koewacht en den ryksveldwachter is reeds een nader onderzoek ter plaatse ingesteld en een vgftal personen die getuigen geweest zyn van den aanslag verklaren allen eenstemmig dat de koopman gevangen genomen werd in de Nederlandsche gemeente Koewacht en wel 150 meter van de grens Dit zou nog een aardige gescliieddnis kunnen worden te meer wyi naar wg vernemen paard kar en varkens reeds ten voordeele van den Belgischen staat zgn verkocht Te Harliugen is verleden week een meisje van nagenoeg 14 jaar dat zich veel in de nabgheid der Engelsche stoombooten ophoudt in stilte in het ruim van de Kinghorn geslopen tegen den tyd dat die boot de reis naar Leith zou aanvaarden Om ongeveer 5 nur kwam zy te voorschgn en men kon nu niet anders doen dan haar de reis te laten medemaken De kapitein vond waarsehynlgk het toilet van deze ongedachte passagier minder geschikt althans hg liet haar aan wal gekomen in een nieuw pak steken tot de schoenen toe en heeft haar zoo weder terugbezorgd Lord Russell de man met de twee vrouwen is met mevrouw Hnssell No 2 nit Amerika in Engeland aangekomen en heeft zgn intrek genomen te Amberley Cottage aan de Theems Iets verder aan de rivier woont echter mevr Russell No 1 en een ontmoeting thsschen de beide dames kan dus moeielgk uitblgven Gelukkig bevindt zich de eerste vrouw op het oogenblik op een kunstreis zg is tooneelspeelster te Leeds Zg heeft verklaard haren man in het Hoogerhuis wegens bigamie te zullen aanklagen Het hooggerechtshol heeft het vonnis van de rechtbank te Kattenburg waarbg de jood Leopold Hilsner ter dood veroordeeld werd wegens den moord op Agnes Hruza te Polna vernietigd en nieuwe behandeling van de zaak voor de arrondissements rechtbank te Pisek bevolen Het verslag van de geneeskundige faculteit te Praag waarop ten ieele de uitspraak van het hooggerechtshof steunt besluit dat hot onmogelgk is dat Agnes Hrnza s bloed isafgetapt om het voor het een of ander doel te gebruiken Het bloed is gevonden in de kleeren het haar den bloedplas en het lichaam zelf De faculteit noemt de daad een sexneelen moord Over het laatste gevecht b Boshof van Villebois Marenil geeft een brief In de Kamper Ct van een Hollander die met het troepje gevochten heelt eenige bgzonderhcden Daaruit blfjkt dat niemand anders dan de VilleboisMareuil zeil de olflcier Was die na het hgschen van da witte vlag tegen zgn bevel geheschen overigens en naar het I schgnt buiten zgn weten nog schoot en I toen op zgn beurt neergeschoten werd De I Engelsche bladen hebben dit indertgd gemeld I maar zonder er bg ti zeggen dat het de I opperbevelhebber zelf was TJit den brief I blgkt ook dat er Hollanders in dit gevecht I gesneuveld en gewond zyn Namen worden I echter niet genoemd De Hollander schryft dan uit Boshof dd 6 April I Mgn krygsmans loopbaan is ten einde GisI ter avond omtrent 5 uur na ons dapper te I hebben verdedigd zgn we door de EngelI schen gevangen genomen I Onze generaal de Villebois Mareuil heelt I zich als de dapperste onder de dapperen I gedragen By is gevallen Eerst nadat hg I dood waSj gaf ik mg gevangen I Maak ie in geenen deele ongerust De I Engelschen hebben ons met alle mo eiyke I eonsideraties behandeld Als ordonnans olüI cier geniet ik de voordeelen aan dien rang I verbonden De generaal werd met militaire I eer begraven Wy werden veroorloofd de I begrafenis bg te wonen en dankten generaal I Methnen voor zgn ridderlgkheid I De troepen bewezen militaire eer oen I der officieren die ons bewaakt erkent volI mondig dat wy ons uitnemend hebben geI dragen I Wy hadden een zeer zware opdracht t vervullen en de krggsdans was tegen ons Onze geheele macht bestond slechts uit plin 66 man terwgl de vyand omtrent 300 man moet sterk zgn geweest het gevecht duurde 3 uren De Engelschen vooral by den laatsten aanval waren dapper eere wien eere i toekomt Men heeft mg aan een lang verhoor onderworpen doch ik werd niet gedwongen dingen te zeggen die de onzen werkelgk kannen benadeelen zoodat ik in geenen deele kan klagen over de ondervonden behandeling Waarschynlijk worden wy naar St Helena getransporteerd Er worden geen brieven van ons naar Transvaal toegelaten Ik heb voor de dochter van den armen generaal nog zgn étui met kam bonte eni kunnen redden Een der Engelsche ottcieren stond my toe dit als souvenir te behonden Van de Franschcn zgn 4 dood en 5 ernstig gewond van de Hollanders 3 dood en o gewond Verder nog een oud Hollander een man van ongeveer 60 jaren die zich voorbeeldig heeft gedragen ook dood Er is geen beschrgving te geven van de heftigheid van den kogelregen wy zaten op een plek van plm 100 vlerk M waar ik het kommando voerde deze plek was voor omsingeld door zeker 300 man De generaal verbood mg de witte vlag op te steken Ten slotte gelastte hg te retireeren ik deed dit met nog twee anderen de rest bleef liggen en gaf zich later over Wg konden slechts terug langs een zeer gevaarlgke doorgang Enfin ik deed 3 4 sprongen en was geborgen achter klippen anderen die hetzelfde deden waren minder gelukkig werden gedood of gekwetst Nadat ik die positie had opgegeven bleef ik bg den generaal totdat wy met 5 of 6 by hem overbleven Nog wilde de generaal niet toe ven doch de mannen heschen tegen zgn wil de witte vlag omhoog op dat oogenblik bg stond met den mg naar ons toe schoot hg een Engelsch officier dood waarop hg onmiddeliyk door een Engelsch soldaat werd neergeschoten Hg was direct dood Toen eerst gaven wg ons over en kwamen van alle zgden de overgeblevenen aan Onze stelling was veel te uitgebreid voor ons aantal en de Engelschen manoeuvreerden zóó goed dat ontsnappen onmogelyk was Woensdag heelt te Farys voor de 10de strafkamer van de Seine de zaak gediend vnn Philipp oud onderchef van het Franscho departement van marine onder beschuldiging staande van aan Engeland vertrouwelgke stukken te hebben willen leveren van het ministerie die Engeland in Zgn oorlog in ZuidAfrika van nut zouden geweest zgn De zaak hoewel op zichzelf niet heel belangrgk kostte den minister van marine in de zitting van 6 Maart bijna zgn ortofeuille Daarop werd een streng onderzoek ingesteld een flinke schoonmaak onder de hoeren van het departement gehouden en Philipp do hoofdschuldige ontslagen Uit het onderzoek bleek dat hg aan het Engelsche gezantschap geschreven had AKt hg door dr Leyds belast was met eenige zaken betreffende levering van voorraden voor de Boeren hg had vóór 25 Jannari 25 000 Irs noodig on bood dus zgn diensten aan het gezantschap aan vertrouwende dat zg het geld waarde zotlden zgn Bg do behandeling der zaak verklaarde een getuige dat Philipp zgn diensten ook aan het War Office had aangeboden Philipp moet vier dagen vóór zgn brief aan het gezantschap nog aan dr Leyds geschreven hebben over zyn bewondering voor de Boeren en zgn haat tegen de Engelschen De uitspraak van de rechtbank luidde vier jaar gevangenisstraf en lOSO frs boete Daar de verrader voortvluchtig is werd hg bg verstek veroordeeld Hbld STADSNIEUWS GOUDA 12 Mei 1900 Op Zondag 13 Mei des avonds ten 8 ure zal in de Zaal Nut en Vermaak der Sociëteit de Réunie Oosthaven ter herdenking van de nitvaardiging der Encycliek Berum Novamm eene Buitengewone Vergadering gehouden worden als spreker zal optreden de WelEerw Heer A J Clargs Kapelaan te Delft welke zal opgelnisterd worden door de Zangvereeniging St Cecilia Hekbhdorf Woensdag werd onze gemeente vereerd met een bezoek van den nieuwbenoemden heer Commissaris der Koningin dezer provincie vergezeld van den heer Mr A van Ggn commies chef ter provinciale griffie Nadat in het byzyn van burgemeester en wethouders de verschillende gemeente gebouwen waren geïnspecteerd en ook de kerk was bezocht alwaar bj het binnentreden door den organist den heer A van der Vlist de volksliederen werden gespeeld vertrok ZgnHoogEdelGestr met hetzelfde doel naar LangoRnigeweide en Papekop en vervolgens naar de secretarie dezer gemeenten te Oudewater waar het nazien der administratie plaats had Een algemeen gevlag werkte mede om de dorpen ten levendig en vrooiyk aanzien te geven L AT U NIET VEBZW tKKËN Maj Sandrina de Begt te Koljjnsplaat sehrglt ons een brief die ontzaggelgke diensten aan eene menigte personen zal bewgzen Sedert langen tgd was ik Igdende aan pyn in mijne linkerzgde zoodat ik mgn werk niet kon doen altgd veel pgn Wat ik al niet aangewend heb maar alles te vergeefs Toen besloot ik de Pink Pillen eens te gebruiken en ik moet U openigk verklaren dat ik er veel baat bg gehad heb en de pgnen zgn zeer verminderd Men geve acht dat de eeUe Pink Piltm tan Dr WUliame zich in een houten kokertje bevinden met rooskleurig papier omwikkeld waarop met blauwe letters gedrukt staat Pilutm Pink pour Perumnes Palee du Dr Williams Verder moet zich op ieder nitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat Prije 1 75 ïW de di ot 9 Htd per 6 dooien Eenig depothouder voor Nederland Snabilié Steiger 27 Rotterdam Voor de gebruikeioijze raadplege men de ingeelotene H llamdeehe Circulaire Zoo U den prgs der echte Pink Pillen van Dr Williams niet wilt betalen houdt dan Uw geld in Uw zak De namaaksels hebben nog nimmer genezen Meer dan 26000 genezingen tot op 1 Januari 1899 met de echte Pink Pillen Het bloed zgne kracht hernemende geeft nieuwe sterkte aan het organisme door de spieren te versterken gaat men deze storingen tegen die de oorzaak is van zooveel Igden Vele ziekten zgn verschuldigd aan de verzwakking der spieren en van het bloed niets is zoo werkdadig als de Pink Pillen Bleekzncht bloedarmoede ataxie locoraotrice rheumatiek verlamming algemeene zwakte bg de vrouwen en mannen door lichamelgke en geestelgko overspanning Prgs 1 1 75 de doos f9 per 6 doozen Verkrijgbaar bg J H L Snabiué Steiger 27 Rotterdam hoofd depothouder voor Nederland en apotheken Franco toezending tegen postwissel Ook echt verkrggbaar voor Gouda en omstreken bg W01 FP Co Westhaven 198 TIJK COSTl IHf S VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 GOUDA Telepkoon So ai BurgerlUka Stand GEBOREN 8 Mei Antje Elzina oudere W B F Grevonstuk en H Hoekstra 10 Bartholomeua Johannes coders A H Scheffer en A M den Held OVERLEDEN 9 Mei A de Gruil 5 j H van Ham 41 j ONDERTROUWD 11 Mei N J van Egk en J C Flux J M Vos en M E Jaspers ZOMERMANTELS D A M ES en K I N D E B C 0 S T U M E S COSTUMES TAlLLIïUH Blousen en Damesoverliemden J ipoDsiofr g eD gekl Kitoenei in groote verscheidenheid en concurreereude Prgzen 11 SAM80M ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed ns een zeer langdurig Igden tot droelheid van mij rogne kinderen aanbehuwd en kleinkinderen mgne geliefde Echtgenoote JOHANNA BRAKE geboren Mullsb in den ouderdom van 64 jaren Vit alUr naam J W BBAKEL GoHDi 11 Mei 1900 Bezoeken van routebeklag kunnen niet worden afgewacht mmu TKM0H14ATSGH4PPIJ Algemeene Vergadering van AANDEELHOUDERS op MAANDAG 28 MEI e k ten tl ure vm in het Hotel DE ZALM te Goooi Balans Winsten Verliesrekening over het boekjaar 1899 DE DIBECTEUE U Mei 1900 oFENsm mmm te GOUDA op IHntdag ill Met t 00 des morgens te negem mre en vervolgens op lt H4er4ag tW Mei des middags om ure aan het lokaal wjjk K no 282 aan de Peperstraat van Kenen nellen INBOEDEL als KASTEN STOELEN TAFELS SPIEGELS SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEGOED eenig GEWERKT GOUD en ZILVER enz Daags te yoron van 9 tot 12 en van 2 tot 5 ure te zien Nadere inlichtingen geeft Notaris G CPORTI IJN DROOGLEEVEB te Gouda OPENBARE VERRÖOPING te GiOUDA ten overstaan van den Notaris G C FOHTUI TN DEOOGLEEVER op WOENSDAG 30 MEI 1900 des morgens te etf nren in het Hotel DE ZALM aan de Markt van 10 enkele jaren geleden goed gebouwde en goed onderhouden MM w mil waarvan in de Heerenkade Wgk P no 517 tot 622 Allen verhuurd bg de week en wel no 522 zgnde een WI IKKI HUIS voor f 2 40 en de overigen elk voor f 1 10 En 4 in de Lange Korte Akkeren Wyk P no 582 tot 585 Allen bg de week verhuurd no 582 voor f 1 60 en de overigen elk voor f 1 50 De perceelen zgn te bezichtigen 25 28 en 29 Mei van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOKTUIJN DEOOGLEEVER te Gouda OmQibas iienst Staatsspoor Ten genoege zgner clientèle heelt ondergeteokcndo een geregelden 0MNIBU8DIENST ingevoerd tot vervoer van personen bg vertrek en aankomst der treinen Aanbevelend J K BOTH SialhoHder Teleloonno 27 N B Bestellingen voor deze gelegenheid alsmede alle andere bestellingen kunnen gedaan worden in den Boekwinkel DUBBELE BUURT B 3 alwaar van de telefoon kan worden gebruik gemaakt tattsva Prijzen uitsluitend è contant GKE BETER adres voor alH soorten 8CH0ENWERK al hetMbnliaiitKk Scfeiei w LaarzeimfuiiD Kleiweg E 30 tegenover de toei f sleog ONTVANGEN aUe soortan mCU tiéCHtra HU voor het a s Aimch Aanbevelend C SMITS Alle reparatiSn en aangemeten werk Vtailttto op M Uriamt iBkn UflM n mib Ut Uiiemtetlumeiaukm Jt imurdui kiTOMk Oibu n Tufi m Buden JMllt C MRtta ROOMBOTËR met GOUD bokrooad VAK J Wilh Vergeer Co HOFLEVERANCIERS Per sierlijk Tafelblik = 4 KG netto f 6 85 vat = 10 12 50 = 20 24 franco aan bnis Orders worden aangenomen door den heer C W VERGEER Turfmarkt Gouda ONTVANGEN EEN PRACHTIGE COLLECTIE ALBOID vernikkeld brittannia metaal KrlKtal met nikkel gemonteerd THEEBL IDEil 1 Presenteerisladeii enz Ainerik Gaskookstc llen met 1 20 M reukelooze slang f l M P P SOOS TIENDEWEG 59 ÊÊMBEFOTTANTSEli Heu wordt verzacht op t HEItK te lettn UIT HST MiOlZUN Vi N KAVENSWAAY ZONEN OORINCHBM De THEEËN worden afgd rerd in varsagelde pakJH van f Iwee en een hal en een Ned one met vermelding ran Nommer en Prgii voorzien van nevenitaand Vlerk volgens de Wet gedepo neerd 2ich tot de uitvoerioutao ge eerde orders anb TeleDd J DREEBAART LZ Tiiiiiiim COIFFEUR DUBBELE BUURT Beveelt zich aan tot het maken van alle soorten Haarwerken SALON voor Haarknippen en Scheeren Abonnementen zeer biliyk EEN ERSTEK oog kan men zonder pgn en moeite binnen eenige dagen verwyderen met de Ulcd09r Hmctmnr van Dn vui PRAAG Flacons met penceel en gebrulksaanwyzing 25 Cent per stuk bij J van OUE Eleiweg No 2 Gouda Zenuwen Uaag lijdcrs wordt nit orertniging als een werkelgke halp in d nood het boek unbevolan Na ontrangtt van adretper briefkaartèoidl d t boekje franco per post toegezonden door BLOXrOBL S Bo kb SSaltbomoMl