Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1900

No 8196 Dinsdag 15 Mei 1900 yosr JONê E KUIKENS van KIPPEN FAZANTEN EENDEN enï is onmisbaar om sterke vroegleggende kippen te hebben een flink en krafhtig ontwikkelde Kip geeft meer voordeel dan matig ontwikkelde ol achterblgvers NEEMT ÏRQEK EX GU ZULT VEEBAASD ZIJN OVER HET RESULTAAT Dit voeder is volmaakt goed zoodat men geen ei of iets anders daaraan behoeft toe te voegen de prfls is No 1 oor jonge Kuikens van 1 tot 8 4 10 dagen oud M cent per V Kilo No 2 voor Knikcns van 8 dagen tot 6 i 8 weken ond per kilo f SO Met gebruiksaanwijzing J F RIEM VIS deft Maag Voor GOUDA verkrggbaar bg J A HOKPEB Groeneweg 39s e Jaargang y RI EM VIS 0 ilokvoedcr fiOüDSCHE COIRMT IMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Telcruou t 8 De Uitgave dezer Courantgescbiedt dagelijks ihet uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is l 2ö franco i er jiost 1 70 Afzonderlijlce Nommers VT F CESTEN TdefMi Mo a ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels 4 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendDaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd A Étookl êteeds MAGNETO beste 2 ets Sigaar v £ O Z 3 ets Sigaar U totk k akm M Un fwerk Alleen verkrijgbaar in het sniAKfciNMAGAZIJN Korte ïiendeweg 2 S van WSjngaardeii Vnkrjigbur h PEETERS Jz All betrija an oektheid u eiuiliet en kurk itaedt oorifen vui len num der Firm P HOPPB De Grootste Sorteering van filcliocii en en Laarzen te Kqttebdam vindt men tn de Schoen en Lèèrzenmagazgnen de Rootle Laars van J VAN HECK DEKKERS öondsche Weg 141 en Binnenweg 31 Norgen te Rotterdam vindt men zoo n uitgebreide collectie en tegen zulke concurreerende prgzen als in bovengenoemde Magazijnen N B Bezoekt geregeld lederen Donderdag GouBi standplaats op de Markt bg het Stadhuis en lederen Woensdag Soifooiiuovii standplaats op de Markt Met een grooto sorteering tot de meest concnrreerende prjjzen Aanbevelend J VAN HEGK DEKKKHö BIJ de SClIOU HiAK zal liet Uw werk verlichten Stulverszeep Stuiverszeep I poeder en Sultanepoeder zijn enblyven onovertroffen Ze zijn jregarandeerd zuiver en onvervalscbt Bg gebruik dezer artikelen zal Uw werk bgna klaar z n eer gü begonnen igt Zendt Uw strookjes vóór 31 Mei a s Naamlooie VennootMhap VEEEESK ZEEPFABEIEKEH Rotterdam De ecMe Jager i tJ w van W BENÜER SOhke voorradig in alle maten Schenk Ê Zn Hormaal t Wollen Het Ruimst gesorteerde Magazijn van Hoeren Mode artikelen is éo cltieuBD WinSef MARKT A 70 ONTVANGEN een nieuwe Zending HeeiHMi Dassen Strikken en Zelfstrikkers Nieuwste patronen en modeUen lage prezen Aanbevelend G A B BAMTZIM6ER B0TER8PRITS Zeer broos en met fijne smaak J A ERHOEVF CONFISEUR HOOGSTRAAT 5j Kort overzicbt onzer PrUsoourant SHERRIES Pale en Gold i Dry van af f 16 50 per 12 fless B EOODE en WITTE PORTWIJNEN 15 MADERA S droog en zoet 18 i fi VERMOUTH la Turin IBO nescli P C BODEGA CHAMPAGNE l ö O r COGNAC it f 1 75 f 2 25 J 2 75 f 3 26 f 8 75 en 2 SCOTCH WHISKY 2 25 c g S Per Fl Pe Ank 46 Fl 1 ff a § LISTRAC J 0 65 Nto f 27 76 g 3 CHATEAU VALROSK 0 75 31 S g 5 B St ESTEPHE 0 85 36 g g S St EMILION 1894 J f ü g PAUILLAC 1893 1 25 53 § § 1 GRAVES Witte Bordeaux 0 80 34 g SAUTERNE L S S t 6 ZELTINGER Moezel 0 90 37 50 gg g W BOURGOGNE 1 10 Do flesschen zjjn in de prgzen begrepen en worden i 3 ets per stnk teruggenomen g Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar bg De ttrma T CBEIIAI S Gon la II lil j V lLluKCTJISHllNr TTGraveSleij j H tOoedkoopste on soliedst adres voor t MM Vervoer van Inboedel SOj KSBKBEitE loèwelbioaeD als buiten de stad met geiloten wagen i bö A aRAVBÖTEIJN Bleekersmngel 287 DELFfiGHE SLAiOltlE AlUf vorAt tenen Tratupert HChade enekerd I van E CJaSVTO landarts te Oouda OVERAI VEBKRIJQBAAR l g TTSSELSTIJI wstraa da Teleplioonnet GoTida Abonnement l 40 per jaar voor perceelen binnen een kring van K M 1 gelegen Aanlegf en onderhoud gratis Het net is aangesloten an het Rijks Intercommonaalbnrean Op 1 Maart 101 verkregen abonnementen Contracten en voorwaarden verkrggbaaraan het Bureau ACHTER DE VISCHMARKT f U 1KB OUUJC f m t 8CHIEDAMMEB GENEVEE Kerkt NIGHTCAF HAM as cent por pond R0LÏÏA130ct p poiid Gewicht 4 4 5 pond Aanbevelend CHliPAM L DE HEIJ Dubbele Buurt door d Q ataat gegaraiuleenl lioofdprya qeluL de baad ev bOO OÜO Mk UitDOodlging tot deelneming in de Kansen Taa de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Qeldloterij waarin zeker 11 MiUioen 34S 325 Mark gewoouBD moet n worden De pr zpQ van deze Teel voordeel biedende ieUlloter j die volgaos bet plan stecbta 118 000 loten herat idjn de tolgende De bo te prijs u eventueel 5OO 000 Mark K pr atO OOOMark Kflpr a 00nMark 106 pr a S 00 Mark iOftpr a 2 000 Mark 812 pr a 1 000 Mark IKlSpr a 400 Mark 411 pr a 300 Mark Hdpr B 20 Mark 36VB2 pr a I Mark 9 rf Öpr U4 1Ü 1Ü0 K4B1 pr a 73 4 21 M totaal SWil O pryzen Vremie v 800 000 Mk l pr B 200 000 Mark l pr a 100 000 Mark 8 prijï a75 00 Mark l priJB a 70 000 Mark 1 priJB a 5 000 Mark 1 prüs a 60 000 Mark prya a r 6 000 rk pr z a bO OdO M Tk 1 prga a 4 000 Mark pr s a 90 000 Mark prijz a ÏO O O Mark De Hoofdprijs in de I e klasse bedraagt Mark 50 00 stijgt in do e kl tot 65 000 M in de Se tot tO 000 M in de 4e tot 85 000 M in de e tot 7 000 M in de e tot 7S 00 Mark in do 7 e tot 200 000 Mark on met do premie an 300 000 M event tot ÖOO Ot O M Voor de eerste p rij strekking die ofücieel ia vastgesteld koat een icebeel origineel lot sleoht Guld 3 50 een half oris ineel lot alecbts Gulil t 7 oen kwart origineel lot aloobts iuld O TO De inleggetden voor de volgende klasseu zoowel als de juiste Igst der prijüon worden aangegeven in bet officieele trekkingaplan voorzien vnn bet Wapen van den Staat welk plan ik op aanvrage gratis verzend Iedere doelnemor in de loterij ontvanijt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad holhende trekking de offii ieete trekkingsl jst De mtbetatini en verxending van de priJStöD geacbitdt door mij en direkt on prompt aan de winners en onder de atreogate geheiiohoujling jgr ledcro beatelHn kan men eenvoudig per postwisael opgeven ook tegen r nihours g Men wende zioh dua rart do aanvraag om toezending vnn loten vo ir do spoedig plants hebltemle trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot 24 Mei e k met vertrouwen lot Samuel Heckscher Senr Bankier en Wisselkantoor in Hamburg Duitscbland BIERHALLE V Hl IJUIIi CHT voorheen i B ROOOE BIERHANDEL beiusBiitriMlis TsftarielkUns Zeugstraat G 85 OOUDA Limonadefabriek DE CASCADE Depot der Société Générale des Eaui de Vie de Cognac Depot der Niedermendiger Kolensïure Oesellschait KAASHANOEL Levering per stnk aan partlcnlleren PRIMA KWALITEITEN NIEUW De ondergeteekende bericht zjjne geachte clientèle dat h j zich eene SnJjmacluiie heeft aangeschaft waardoor hj in de gelegenheid is ROOKVLEESCIÏ HAM en de verschillende WORSTSOORTEN volgens de nteuwfte mtelhotle mooi en dun gesneden te leveren Aanbivelend G J BRUUVEL Spekslager GOUWE C 227 ÖOUDA Druk van A BRINKMAN t Zn KE IStiEVIX i De BURGEMEESTER van iOUDA brengt bij deie ter kennis van de bebnghebbeiiden dat door den Heer Directeur der Directe Uelastingen enz te Rotterdam op den laen Mei 1900 exe cutoir zijn verklaard Het voljaars Kohier No 3 der Per oneele Belasting dienst 1900 voor de wijken K L M N Ü en P Dat voormelde Kohieren ter invordering zijn gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zcb weken binnen welke de reclamea behooren te worden ingediend Gouda den i4en Mei 1900 De Burgemeester voornoemd R L MARTENS UulltsUaüdsrh Overziclil t Een telegram van lord Roberts uit Kroonstad van 2 nnr Zaterdagnamiddag meldt Om half een hedenmiddag trok ik Kroon tad binnen zonder tegenstand te ontmoeten en onder het gojnbel van de weinige Britsoho inwoners De heer Steyn vluchtte gisteravond na vergeefs getracht te hebben de burgers over te halen ons verder tegenstand te bieden De Transvalcrs verklaarden dat zij iii den Vrijstaat niet langer willen vechten oirtrokkon af naar de Vaalrivier De Vrijstaters besclmldifen de Transvalors hun diensten te hebbon gebrnikt en ze daarna aan hun lot te hebben overgelaten Vele Vrgstaters ziJn naar hun hoeven tornggekeerd Voordat h uit Krooustad vertrok vaardigde president Steyn oen proclamatie uit waarin Lindley ten Oosten van Kroonstad wordt gemaakt tot den zetel der Vrflstaatsohe Regeering Commandant generaal Botha en generaal De Wet gingen beiden met de Transvalers mede Kroonstad dat na Bloemfontein de zetel van de regeoring van Oranje Vrijstaat was geworden is dus door lord Roberts bezet President Steyn heeft den zetel van het bestuur overgebracht naar Lindley ten oosten van Kroonstad gelegen aan de Valschrivier Moet daaruit worden opgemaakt dat de President van den Vrijstaat verwacht dat de Boeren den opmarsch van lord Roberts rech rvlengel zullen kunnen tegenhouden f Wy Weten het niet de berichten uit Engelsche bron zjn te schaarsch om on daarover een oordeel te kunnen vormen maar het kan niet anders dan een vrij gunstig teejien zijn FEUlLLE lOiW IIAl TSTOCHI Naar hot Fransoh 58 En gij zeide hij eeosklaps Zijt gij gelukkig MH dunkt dat gij de eenige fijt die niet bet recht yKecft mij dit te vragen antwoordde Clara boog arttf Kevallig kwam op dit oogenblik Athénais weder in het salon an den arm van Clara s echtgenoot Gasten maakte lijne nicht met een zwijgend gebaar daarop opmerkzaam en toen hij zag hoe Clara plotseling verbleekte en sidderde zeide hij met bitteren spot Gij hadt toch wel recht gehad op meer lietde Cl toewijding Daarna maakte hy een beleefde buiging en ging lanj zaam heen Clara ontstelde hevig bij de gedachte dat de hertog de Bligny haar geheim kon hebben geraden Zij begreep aanstonds aan welke gevaren zij blootgesteld zou zijn indien Gaston de bedoeling mocht hebben haar in het vervol met rajne tegenwoordigheid lastig te vallen Zg kon immers Dwblay s Ijescherming niet inroepen tegen de aanmatigingen van de Bligny F En zou zij zelve genoeg7aani moed en kracht bezitten om strijd te voeren tegen Athénais die op in het oog ioopende wijxe bezig wanneer de president van de Vrijstaat die toch met de omstandigheden ten volle bekend moet zijn een plaats tot hoofdstad durft kiezen die vlak ten Oosten van een door de Engelschen bezette plaats is gelegen Wat lord Roberts verder seint omtrent den afval van de Vrijstaters van do zaak der republieken kan wel waar z in Binnenkort znllen wij wellicht in de gelegenheid zijn uit gezaghebbende bron het een en ander mede te deelen omtrent de houding der Vrgstaters maar dit kunnen wij reeds nu zeggen er is in den Vrgstaat klaarblijkelijk oen partij de partij van den heer Fraser die met den oorlog maar matig is ingenomen die maar min voelt voor don stnid voor de onafhankelijkheid waartoe zjj door de meerderheid is gedwongen I r zijn teekenon die erop wijzen dat deze Vrijstaters wj willen ze nog niet bepaald voor Engelschgezinden uitmaken een sterke neiging hebben om zich te scharen aan de zjjde die op het oogenblik de winnende rang genoemd worden Of dit een nadeel voor de zaak van de Boeren is is moeilijk te zeggen De Boeren verliezen daardoor vele mannen die zij in hun strijd togen de overmacht best zouden kunnen gebrnikcn doch daartegenover staat dat hun overbiyven do elementen waarop zi kannen vertrouwen Een helper op wiens trouw men niet kan afgaan heeft dikwijls aan de zaak die hij heette voor te staan meer kwaad dan goed gedaan Van deze zijde bezien is de afval van die Vrijstaters niet zou een heel groot ongeluk De N R C zegt naar aanleiding er laatste berichten het volgende Men houde wel in het oog dat alleen do voorhoede der Jingelscho hoofdmacht thans Kroonstad genaderd is of wellicht die plaats de nieuwe hoofdstad van den Oranje Vrijstaat reeds heeft bezet Kroonstad is ook belangrijk als uitgangspunt van een zvjlijntje ten dienste van mijnen in het noordwesten dicht bij de Vaal tegenover Klerïsdsrp De Engelschen zouden dien spoorweg lioed kunnen gebruiken tenzij de Boeren nu Hjtgds den weg en het materieel hebben vernfeïd Een marseh als die van de laatste twee dagen is slechts door het beste deel van de bereden troepen volbracht knnnen worden ie weet hoeveel de snelheid der Engelschen gewonnen hoeft b j het bezit van de paarden die zjj de Vró staatsche bevolking hebben afgenomen De infanterie het gros der artillerie de tros enz kunnen zich slechts geleidelijk bü de voorhoede vormen Zullen de leiders der Boeren gebruik willen en kunnen maken van het voordeel dat deze toestanden ongetwijfeld verschaft f Daar was Philippe Derblay in hare strikken te vangen Het was haar onmogelijk langer in de e omgeving te blijven Zij wenkto haar gemaal die onmiddellijk naar haar toekwam Zij verzocht hem dringend aanstonds te mogen vertrekken Zij onttrok zich aan de uitbundige loftuitingen van Athéhais groette GastQfc met koele beleefdheid en maakte zich toen met haren echtgenoot haastig uit de voeten Eerst toen zij met Philippe goed en wel in het rijtuig zat kwam zij eenigazins tot kalmte en had zij het gevoel v£n iemand die uit een dreigend gevaar is gered Zij gevoelde behoefde om iets tot Philippe te zeggen en vr g Hoe vindt gij de hertogin de Bligny tAlIerhefiit antwoordde Uerblay vrij koel Door de duisternis kon hij niet zien welk een uitdrukking van pijnlijke teleurstelling zich op Clara s geuat vertoonde Allerlielst bad hij gezegd en dat ééne woord gaf haar stof tot onrustWekkende gedachten Wij gaan in het vervolg niet meer naar La Varenne zeide Clara tot zichzelve Ik zou het niet kunnen uithouden Philippe had op dat oogenblik toevallig jui t dezelfde gedachte Hij zag weer in zi ne herinnering hoe die hertog de Bligny over Clara s atoel heen gebogen stohd en haar met zijn eeuwigen gUmlach allerlei teWerheden stond toe te fluisteren erblay 3 oogen begonnen te fonkelen en hij balde krampachtig de vuisten Hij zou wel zorgen dat Cbira niet meer op ha Varenilc zou terugkomen En zij kwamen niet meer op La Varenne Om voor zouden zg in elk geval in staat moeten ziJn hun burgers op te wekken tot heel wat meer lust in den aanval dan dezen tot dusver getoond hebben Snelle stoutmoedige aanvallen en ov i uelingen zouden de Engelsche troopeSf leeljlk in gevaar kunnen brengen Of zgn de Boeren weer geslagen met een tijdelijke paniek evenals na den eersten snellen tocht van French naar Kimberley Men kan hot uit de korte telegrammen van Roberts die al dan niet terecht geheel in den toon van overwinningsbulletins gestold ziJn niet opmaken Misschien hebben de leiders der Boeren hun plan om de stellmg van Kroonstad te verdedigen moeten opgeven wegens het al te snelle oprukken der Engelsche rniterS Misschien ook hadden zjj reeds besloten Kroonstad prijs te geven er hun voordeel in ziende terug te trekken op een sterkere stelling bij de Vaal Wjj zullen het spoedig weten De Czecben hebben het masker afgelegd en verklaren thans openlijk dat de obstructie tegen do taalwet VonKoerher niet alleen en hüofdzakeiyk gevoed wordt om het taairecht maar veel moor om het Boheemscbe staatsfecht In oen oproeping van do Ozechischradi cale comité aan het volk wordt dit aangezet tot den strijd tegen do taalwetten omdat deze niet slechts nadeelig zijn voor de Czechische minderheid maar ook voor langen tjjd alle staatsrechteripe eischen dor Bohemors te niet doen Do radicale part heeft dit op de Jong Czechische voor dat zj penlükt zegt wat zg wil lerwijl de Jong Ozechen dit nog pogen te hemantelen Thans zeggen de radicalen in hun manifest slechts wat allo Czochen willen en verlangen en wat de Jong Ozcehen dan ook voortaan niet meer zullen kunnen verbergen willen zj niet den schijn op zich laden do zaak van Bohème en het Czochischo volk te verraden Zjj willen Bohème maken tot een koninkrp met een eigen grondwet een eigen regeering een eigen taal uit eerbied voor den ouden vorst willen ziJ hem den keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije cok wol tegelijk tot koning van Bohème uitroepen en zoodoende van het dualisme een triologisme maken maar zjj willen toch feitelijk Bohème Moravië en Silezië geheel afscheiden van Oostenrijk Dit nu is iets wat i Duitsche partijen in Oostenrijk zeker niet knnnen of willen toestaan ïfot zon het begin zijn van de verbrokkeling der monarchie en het zou aanleiduig geven tot allerlei gevaren Daarom willen de Duitsche partijen thans nu do ze aan de vormen te voldoeu noodigdon zij Moulinet de Bligny en Athénais de volgende week bij zich te dineeren en sloegen daarna alle invitatien onverWddelijk af Het was voor Athénais om wanhopend te wor den Al hare plannen waren in duigen gevallen Zij had in niets meer genoegen Met weerzin vertoonde zij zich nog op de feesten die zij voortging te geven Het hielp niet ot men tal van nieuwe festiviteiten en veï strooungen voor haar uitdacht Prachtige vuurwerken roei wedstrijden op de Avesnes werden gegeven doch alles liet Athénais koud Zij miste hare vijandin mevrouw Derblay tegen wie al deze praal vertooningen bestemd waren geweest De oude mevrouw de lleaulieu die weder haar voorvaderlijk slot was gaan bewonen had nog geen enkele maat hare aangetrouwde mcht met een bezoek voteerd Nu en dan trok dit de aandacht der gasten van de Bligny zoo ook de voortdurende afwezigheid van mijnheer en mevrouw Derblay Men begon allerlei onderstellingen te opperen Ten overvloede k ram de barones de Préfont die nog altijd even praatlustig was als voorheen Athénais een bezoek brengen en gai niet onduidelijK te kennen dat de tegenwoorflige verhouding tusschen de bewoners van La Varenne en van Pont Aveanea zeer veel overeenkomst had met een openlyke trouillerie Hieraan moest tot eiken prijs en einde komen Üe eer der uitvinding van een plan cm de fa milien weer samen te brengen kwam ditmaal toe aan La Btèdc Hij stelde voor een rallye pai r chen zoo openlgk het einddoel van hun streven doen zien nog minder dan tot nog toe van toegeven hoeren Zj zijn voornemens op j hun stuk te blijven staan en alleen datgene w toe te staan at strekken kan om het eenheidsbegrip in het Oos enrijksche deel der monarchie te bevorderen dus in de eerste plaats te eischen eenheid van taal tenmbiste van ofSeieelo taal Daarbij vinden de Duiliche partijen steun bij het in de dynastie belichaamde gemeenschappelijke belang van dan Staat het nationale gevoel van alle Duitsche Oostenrijkers en bij de Hongaren die ongaarne de splitsing zouden zien welke de monarchie ten val brengen zou Deze belnugeu zullen thans te zat en front moeten maken tegen do Czechon De strgd kan daardoor slechts heviger worden Maar de overwinning zal ten slotte blijven aan ben die de UonuclUft willen behouden De toestand in Spanje is zeker niet zeer geruststellend In twee provincies hebben de ongeregeldheden zulk een beteokcnis gekregen dat de regeoring het noodig vond den staat van beleg af te kondigen De bijzonderheden welke natuurlijk in geringe hoeveelheid tot ons koi n wijzen er op dat de grens tusschen oproer en opstand nog niet is overschreden Alles bepaalt zich tot een wat al te krachtig ea gewelddadig verzet zonder spoor van een voornemen om het gezag omver te werpen Uit Barcelona worden eenige bijzonderheden geseind over het oprichten en verdedigen der barricades Beide partijen hadden vuurwapenen terwijl ok van torrassen en balcons werd geschoten Doeden schijnen er niet te zijn gevallen wel gewonden cerwijl de gendarmen heel wat gevangenen maakten Te Sevilla scheen de offtcierensocieteit het middelpunt der beweging Uit het publiek werden steenen naar het gebouw geworpen Natuurlijk leidde dat weer tot hotsingen met de gewapende macht waarbjj velen gewond werden In belde plaatsen zou des avonds de rost hersteld zjjn geweest Natuurlijk dat wjj dit alles maar onder voorbehoud medcdeelen De censuur in Spanje meent nitgd dat de wereld iets niet hoort als het maar niet getelegrapheerd wordt Men zal dus moeten wachten op berichten van betrouwbare correspondenten Maar ook deze laten zich nog al eens wachten om de natuurlijke reden dat bijna geen enkel bnitenlandsch blad zich de luxe van correspondenten in de Spaansehe provincies kan getroosten een zoogenaamde smpperjacht Ie doen plcmhebben m de boyichen van La Varenne en vanPontAvesnes Alle civiele en militaire autoriteitenzouden tot de genoodigden behooren x ook alde officieren van het garnizoen te Besancon Opeen open plek het rondpoint bij de vijverg genaamd zou een prachtig collation worden aangerecht Athénais was verrukt over dezen w bitterenden inval en zette haren vader aanstonds aan het werk voor het rondzemlen van een menigtt invitaties terwijl zij zich persoonlijk naar Pont Aveshes begaf om de bewoners uit te noodigei v or het groote feest Met stralende oogen kwain zij terug de Dcrblay s Hadden de invitatie aangenomen Het rond point bjj de vijvers lag op de grenzen tuabchen de Öosschen van Poot Avcrnes en La Varenne Het ontleende zijn naam aan een paar vijvers dio geheel bezet waren met riet en met breedbUderige planten niet ongelijk aan omphibitiD die bewegingloos lagen te slapen Óp bevel van Athénais was hier een weivoorziene talel in de open lucht gereet emaakt uodat ai de ga ten zich konden versterken voor den termoeienden rit die hun wachtte ug Op den bepaalden dag kwamen w roeg de gasten opdagen sommigen te paard de dames in rijcostuum en anderen in rijtuigen zoowel breaks als calèches De lichte zomertoilctten der dames met hare veelkleurige parasols ej de blauw met roode jachtcostumen der heercn nB kten een vroo lijk cfTect in den SGheroornacht vaMiot geboomte W ordt vtrvoigdj