Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1900

eveneens bon krachten beproefd Bg de eerste die van den heer A Van Kempen wgnhandelaar Prinsengr 951 mislukte de poging Wel werd s morgens bemerkt jJat aan het slot gemorreld was maar verder kwamen de heeren niet Gelukkiger waren zg met de daarnaast gelegen bergplaats van den heer F C Van Roessel 2de Weteringdwarsstraat 37a koopman in leder De deur een dubbele deur was gesloten met een paar hangsloten en een gewoon slot maar s ochtends vond men de deur op een kier staan de hangsloten waren verdwenen Voor zoover nagegaan kon worden hebben de nacbtelgkc bezoekers hier alleen drie vellen leer meegenomen De politie is de daders nog niet op het spoor wel heelt zy vermoeden op bekende sujetten in de wereld der langvingers N v N De zoogenaamde ysbeiligen Maraertinus Pancratius en Servatins wier dagen op 11 13 Mei vallen hebben hun kille reputatie dit jaar weer gehandhsald reeds in de voorafgaande dagen De reden der alkoeling welke in Mei niet steeds op dezelfde dagen in het noorden en midden van Europa regel is heeft men gezocht in een opslorping van de zonnewarmte door een meteoorkring Deze is echter nooit waargenomen en waarscbynlgkor is de verklaring dat de zomerwarmte die in zuidelgkor streken zich reeds sterk doet gevoelen tot oen luchtverduiining leidt welke toevloed van lucht uit het noorden ten gevolge heelt en das koele noordelgke winden Kalender verschillen Zooals men weet zyn de eeuwjaren volgens den Oregoriaanschen kahnder geen schrikkeljaren tenzy het eeuwcgfer deelbaar is door vier Vandaar dat de maand Februari vnn dit jaar slechts 28 dagen telde Maar volgens don Jnliaanschen kalender is 1900 wel een schrikkeljaar zoodat het verschil in Oostersche en Wostersche tgdrekcning dat tot heden 12 dagen bedroeg na den 1 Maart 13 dagen geworden is 1 Maart ouden stgl kwam dus nu overeen met 14 Maart nieuwen styt Men krijgt nu ook een verschuiving van de leesten geboortedagen zoo zal de verjaardag van den keizer van Rusland voortiian niet op den l p Mei maar op den 19 Mei nieuwen stgl gevierd moeten worden In Eumenie waar de verjaardagen van het vorsteiyk huis volgens den nieuwen de nationale leestdagen volgens den ouden styi worden gevierd zgn dan ook do verjaardagen van den koning de koningin prinsen en prinseiiaen bg koninklgk besluit een dag verschoven De koning is nn niet meer op den 19 maar op den 20 April jarig enz STADSNIEUWS GOUDA 13 Mei 1900 Aan het kegeleoncours van Houd Plank te Gouda van 6 20 Mei hebben de vohende clubs reeds deelgenomen KorpswedstrSd 6 Mei Onder On Rotterdam 147 p AntiPoedel Schiedam 124 De Krans Schiedam 121 Entre Nous Rotterdam 116 Vriendenkring Gouda 64 p 13 Mei Eensgezindheid Bozendaal 171 p Maipo Rotterdam 163 De Kampioen den Haag 154 Hodwemerop Amsterdam 151 Vliegende Hollander I Haarlem 145 Festina Lente Rotterdam 145 Unkncwn Rotterdam 140 Amicitia Gouda 137 Entre Nous Amsterdam 132 Alle Negen II Gouda 126 AntiPoedel Gouda 123 Vliegende Hollander Q Haarlem 121 De Maas Rotterdant 119 Scheepvaart I Rotterdam 115 Steeds Sterker Rotterdam 114 Eendracht Woerden 110 Je Maintiendrai den Haag 103 Recht naar dool II Schoonhoven 102 Onderling Genoegen Amsterdam 101 Kopke Neer Rozondaal 100 Amicitia II Godda 99 Scheepvaart II Rotterdam 89 Dordt II Dordrecht 86 Recht naar Doel I Schoonhoven 79 Koning J Helmstadt van de Vereeniging Houwemerop te Amsterdam met 50 p Van de voor gisteren ingeschreven 28 Clubs kwamen er 24 nit Den geheelen dag heerschte een gezellige drukte in het Calé de Romein Ook andere Calé s hadden een druk bezoek De Postduivenvereeniging Luchtbede alhier hield gisteren een wedvlucht van nft Rozendaal waar de duiven te 7 uur 20 m zgn losgelaten De 1ste duil arriveerde 8 u 7 30 sec 1ste en 2e prgs hebben behaald 0 P J Boor 3e 4e en 7e pnjs J Boer 5e en 6e prgs Dern 8e prijs HuUeman 9e prgs P J Rynaards en 10e prjs J Lorius In de Vrgdag gehouden vergadering der Afd Gouda van het Algem Nederl Werk liedenVerbond werd medegedeeld dat het ZomerdlKOSt 1900 aD cvaDgeD I Mei ii i iVV o ♦ i v Directe SitoorwegverUndlngen mei tJUUUA 7 11 1 11 a ii i n i u a t7 lo ti l j t f 01 f V t UO U 1 11 U i 1 41 3 t 4 0S 1 17 1 4 O M 7 47 1 07 l ll t § p B IO ff ff ff ff ff ff ff B U VO ff ff ff m klMH kgtaUff r Oflmt MMiilji h 4ff lh ln DlMdn Utlutmk i t artUi tl i Mt 4 I U wrknigS m nbln tiMUfriji B Hollntot Sp L iti nwto l hwiji lOTTllDlH SOUSl viM t ff ff ff II 11 41 ff iM 11 11 11 41 li lO ff r Ut U SI U OS 11 11 1 11 7 11 7 4 t U 1 04 7m lO pl 10 14 nnllmliilii lyMff X Iiln wiipl MWlW na fc 0 itH i Wfft i Uu eouDi la klMM utnl UUm iMritttH 4m U il t gmbM W4 1 01 i ua 17 S ll 114 J gj CE 1 41 tNs 41 IM lO U 10 10 11 11 ll U 11 10 11 11 t 11 11 ff ff 1 10 11 11 ff 1 11 ff ff 11 18 ff ff I II 1 41 10 11 10 41 11 41 11 01 lt 4l It ll 1 41 ff ff 1 10 l ll S o I Il A 1 VsrilDiM riH nm h it U I I 111 8 i a tt 10 18 lO S 11 01 1 1 48 8 18 i I 41 1 14 8 43 Il O lS l 87 10 11 11 07 JAmt W 8 01 8 88 li 10 10 II O ll 4 li l7 i O 3 t 41i 4 47 l ll 449 84 10 1 1 0811 47 00 Uan I li 04 7 017 11 7 1 1 14 Ml 1 08 t 44 10 11 U li VooSwfi I tl 10 17 I M 4 18 8 11 I lMi m lt l ll i 10 11 1 1 4 10 4J le nj Zmik IIii 8 08 5 10 41 1 01 l ol 14 0 1 0 4 u ra SUM 1 lat 10 14 10 M li M 11 17 l ll S ll 11 18 ♦ 1 81 j 11 14 1 40 S l 10 14 10 49 11 47 It SI 1 0 8 U8 4 04 4 11 ill M T 4I l l I O tl7 ll 1 I IO ll tl l ll 11 87 II i to S IO l ij 4 41 I il 7 011 10 iJJI 9 11 W I I4 8 47 7 80 1 18 8 4 In 41 11 8 ll 4i 1 01 1 1 a 8 8 4 1 0 88 7 11 l ll 40 1 0I 7 0 7 818 18 9 07 9 8 11 18 10 84 18 81 lU 1 I l8 4 18 4 14 1 47 7 84 I Oi 9 11 10 17 11 11 1 18 8 11 7 47 i l lO M lO II 11 81 li Oi l fl IM i iO 4 01 4 41 1 1 13 7 00 Si 00 81 10 01 10 48 1 07 8 4 1 0 n 10 18 11 1111 17 4 I 7 14 l 11 07 i l l 1 17 10 41 U il 4 ii lt Mi 7 01 7J4 1 10 ♦ 1 11 10 14 11 17 11 11 li l i M 3 40 t i 4 48 S iO It 7 14 7 4 JM lO OI lO U U M Tan Tr daK iga alleen korU telsgrammen OYer den tovsUDd in de hooldütad waar het toen niet rustig waa Trami en rytuigen werden aangebonden Bepaald gevaar be taat gelSk wg reed opmerkten op dit oogenblilt niet Dit zon eerst geboren kaneen worden aU de antimonarcbale partgen er in slaagden zich Tan de beweging nieeiter te maken maar daarop bestaat weinig nitzicbt Bovendien is bet een gerastatellend teeken dat Spanje de laatste jaren al meer ernstige politieke crisislen heelt beleefd en te boven kwam Verspreide Beiicliten FaiSKBUK Het aantal beuekers van de TentoonatsUlng bedroeg Donderdag 126 492 Het pavUjoeD van Groenland en IJsland is dien dag geopend Bericht wordt dat negos Henelik van Abessinie heelt afgezien van ztjn voornemen om de Tentoonstelling te bezoeken doch dat ia zyn plaats zal kumen Kas Makunnen die in het begin van lani te Djiboeti zon scbeepgaan naar Europa Daarentegen moeten verscheidene leden van regeerende vorstenhuizen in Korupa huo voornemen kcbben tj kennen gegeven om incognito een bezoek te brengen aan Part s Qisteren zjin alle brandblnschinriehtingen op het tentoonstellingsterrein nauwkeurig geïnspecteerd DuiTscHuni Prins Albreckt van Pruisen zal doo keiler te Londen vertegenwoordigen blJ den doop van den jongsten zoon van den hertog Tan York Cltoteren begonnen te Leipzig de leesten ter herdenking van den 500 ten verjaardag van Ontenberg dien de Daitscbers vereeren ala den nitvinder der boekdrukkunst Vao Deo a s a zal de Norddeutsche Lloyd den ttoombootdienst op Australië loodanlg wijzigen dat om de 3 inplnali Tu om de 4 weken een schip zal vertrekken To Dundee la de groote marmelade en obocolade labriek van Kuiler door brand vernield de schade beloopt ruim een milUoan golden en 700 arbeidei s zijn zonder werk Spxfjk By de belastingtroebelen is bet te Bartalona tot hevige botsingen gekomen Toen de gendarmerie de orde wilde herstellen boden de troepen betoogers weerstand wierpen barricaden op en schoten van daken en balcons Versterkt door een bateillon pionnie B bezetten de gendarmes eindelijk deie itadswyk Velen z n gewond Ook te Valencia werd op de gendarmei geschoten toen z i de botoogem van de Barricaden wilden verjagen zoodat zif temgichoten Bon opstandeling werd gedood en vele botoogers worden gewond Qioote opgewondenholil hoiirscbt ook te Sevina In de provincifin Barcelona en Valonda Is de staat van beleg atgekond d s ii i n 40 I IO 1 17 i oa I9 ill 7 11 m I U 7 11 I H II 7 44 1 14 1 0 oa Oeala ileoidiMhl illnwwtnk OiMUe t HM i n U totl rdaaD p Sottordiim B aUw U k t imt M f M 4 41 1 10 t 07 4 11 1 41 ff 1 01 l ll 1 11 1 04 ff 1 1 S 10 0 18 lotlanUa l iV Rottoiiui D P lelttnhm M OapelU HIa vwkark Msordfwiit nda i lllMI 1 aaida 7 1 1 17 1 41 1 01 U 10 00 t4v k llMr 7 11 l ll ff ff 0 BotMMnZag 7 l ol Voerbug 7 11 U Uaga 7 11 0I a ll 1 17 I i0 I II 1 41 7 4 umi üuda Woenl UtTKkl 8 1 18 8 11 UirMkt W nlw Ou dav a da TUBKUC Ken irade van den sultan verbiedt den Turkschen onderdanen gebruik te maken van de vreemde postkantoren Deze maatregel wordt biermede gemotiveerd dat de Jungturken zich van de vreemde postkantoren bedienen ter verspreiding van hpo propaganda BINNENLAND Uit Soestdgk wordt gemel dat op het Koninkiyk Instslot alles in gereedheid wordt gebracht voor de komst aldaar van HH MM de Koninginnen in den avond van 5 Juni a 8 rechtstreeks uit het buitenland Dr Everts het lid der Tweede Kamer gevoelde zich Zaterdag weer minder goed Met bet oog op zgn hoogen leettgd begint men aan zün behoud te twgfelen L K De directenr generaal der Staatsspoorwegmaatschapptj heelt aan bot personeel medegedeeld dat de aanvullings eianiens in de vreemde tulen nog twee jaren zullen blgven bestaan Zy zullen dus nog op de gewone wyze gebonden worden in de maand Maart fan de jaren 1901 en 1902 terwjjl voor elk dezer twee examens worden beschikbaar gesteld voor de Pransche taal acht toelagen voor de Duitsche taal zes toelagen voor de Kngelscbe taal vier toelagen Na het examen van het jaar 1902 zullen de daaromtrent bestaande bepalingen in zooverre worden gewgzigd dat de examens niet meer geregeld elk jaar maar op onbepaalde tgdstippen naar gelang van de behoefte voor den dienst zullen worden gehouden Tot die examens zullen dan alleen worden toegelaten die ambtenaren die daarvoor door den betrokken dienst of door do betrokken afdeeling worden voorgedragen op grond van hen in verband met de linn opgedragen werkzaamheden eene bepaalde kennis van eene of meerdere vreemde talon wordt geeischt Uit Vorenstaand volgt dus dat de aanvnllingseiaraons van Maart 1902 de laatste zullen zyn de overeenkomstig de thans geldende bepalingen zullen worden gehouden en dat dus ook die ambtenaren die volgens do tegenwoordige regeling dan nog eenmaal aan het examen zouden mogen deelnemen niet meer kunnen worden toegelaten tenzy zy met het oog op den aard van hunne werkzaamheden op vorenbedoelde wyze voor toelating tot het examen worden voorgedragen Hol programma is verschenen van den door de zeil en roeiveweniging Uollandia uitgeschreven roelwedstrid op Zaterda 2 Juni des morgens te elf uur en van den zeilwedstryd op Zondag 8 Juni des middags te twaalf uur Voor de rneivaartuigen bevat het programma 9 nommers beginnende met achtriemsgieken voor seniores en daarna voor juuiores en voor de zeilvaartuigen 12 nommers De inschryviug tot deelneming zul moeten geschieden by den secretaris H Ie Conltre te Bodegraven voor de rooivaartuigon v66r 10 l 11 01 GO n D 1 ll l II IS 11 11 M 4 11 11 10 111 10 11 10 14 1 47 T 4S t l Il 1 I4 a l ll l ll 11 10 1I S4 11 4 Donderdag 8é daxer en roor de zeilvaartuigen v6 r 27 dezer De keuring der zeilvaartoigaD en zoo noodig dar roeivaartnigen gesebiodt op Vrjda 1 Juni s namiddags van 1 tot 4 uur aan BMolenaarsbmg De roeiwedstrgd zal plaats hebben op den Kgn v6ór s Holenaarsbrug zoo noodig zullen vAórwedstrgden te 10 nar geroeid worden de zeilwedstryd op het Braassemermeer De Nederlandscbe kamer van Koophandel te Londen heeft in een uitvoerig adres aan de Tweede kamer hare volkomen instemming botnigd met de adressen der kamers te Arasterdam en te Dordrecht waarbg zg ons lagerhuis verzoeken w el te willen aannem de motie van Baalte voorgesteld op 9 December 1899 De kamer van oordeel dat een betere regeling en meer stelselmatige inrichting van ons consulaatwezen noodzakelgk is gaat over tot de orde van den dag De Londenscbe kamer geeft in haar adres tevens eenige wenken omtrent te nemen maatregelen ten einde het consulaatwezen voor kooplieden en producenten van meer practisch nut te doen zyn Algemeen toch zyn de klachten dat de kooplieden en producenten in Nederland weinig voordeel trekken uit de mededeelingen der consulaire ambtenaren Die mededeelingen worden ecnsdeeli te laat gepubliceerd om den handel van praktisch nut te zgn kunnen anderdeels niet ter kennis worden gebracht van belanghebbenden wanneer zy van te particulieren aard zyn om officieel te worden gepubliceerd en daarenboven dikwyis niet in de Nederlandsche taal zjjn gesteld Veel kostbaar materiaal ontgaat aldus den handel en producenten Dit gebrek kan worden verholpen door meer directe aanraking tusscben de vertegenwoordigers van landbouw handel en ny verbeid eenerzyd en anderzyds de aldeelingen van de ministeries van binnenlandsche zaken waterstaat handel en ngverheiü en de afdeeling handelspolitiek en consulaire zaken aan het ministerie van buitenlandsche zaken belast met de behartiging van bovengenoemde takken van volksbestaan In verband hiermede zon een rationeele Reorganisatie der kamers van kóophaneel en fabrieked niet asbterwege moge biyven Tevens geeft de Londenscbe kamer nog eenige beschouwingen ten beste o a omtrent het aanstellen van consuls het uitbreiden van bet aantal beroepsconsuls en de verdeeling der Consulaire posten Een zestal getuigen in de laak Hogerhuis H A de Jong te Berlikum P T Waasenaar D y Bakker J Bruinsma J Dgkstra allen te Beetgnm en J 8 Slunema te Kngelum hebben in een brief gericht aan den Hoogen Biaad der Nederlanden en in het bgzonder aan mr Laman Trip raadsheer commissaris in de revisie der Hogerhuis zaak geprotesteerd tegen de handelwyze van dit hooge rechtscollege waarby hunne getuigenissen waardeloos maar die van A Dykstra F van üyk en S Alberda de nieuw aangewezen daders van de bekende inbraak bg ö Haitsma te Britsum voor echt waren verklaard ff l lt 1 04 J 1 14 4S ff H 1 i 0 10 1 4 i 4 1 41 4 01 t 3t ff ff M4 f ff ni ff ff 10 4 1 l 4 1 07 N H 1 4 O VMff rUM 4 1 4 10 lis ff 1 01 ff ff lU ff ff 7 4 41 UI 1 41 4 18 7 1 4 11 S ll IS 4 7 17 11 07 710 i 7 S 7 00 7 t4 10 87 10 11 ifOl il 8 11 8 80 11 44 zy verzoeken alsnog de zaak te brengen waar het behoort nameiyk voor een gerechts hof en verklaren zich bereid onder eede de waarheid voor de zooveelste maal te verklaren Uemengde Berichten De gemeente Amsterdam zal voor hare werklieden vacantiekaarten uitgeven uitsluitend geldig voor reizen in de 3e klasse naar een 260tal verschillende stations der S eu N C 8 Maatschappg Deze stations gn daartoe in een viertal kringen verdeeld Vacantiekaarten van Amsterdam naar stations in den eersten kring kosten nn been en terug f 0 50 idem Hen kring f 1 idem Uien kring f 1 50 en idem IVen kring I 2 De geldigheidsdnur is vier dagen Op het station Deventer wilde Zaterdagochtend een meisje genaamd J W K oud 27 jaar en wonende te Twello op een in beweging ignden trein springen Zy viel geraakte ouder den trein en haar rechterbeen en arm werden afgereden Het aeisje overleed spoedig daarna Evenals Vrgdag en Donderdag zyn ook Zaterdag op verschillende zetteryen waar gestaakt is stakers teruggekomen De firma Heldert en Jo werkt nu met 91 man de firma Ellerman Ht rms en Co met 40 de Telegraaf met 16 zettere Er is sprake van het altreden van bet looncomitë der gezellen eene beslissing dienaangaande is echter eerst Zaterdagmiddag na 4 uur genomen Intnsschen hebben reeds deputatien voor elke drukkery in het bgzonder uit de eigen gezellen gekozen onderhandelingen met de patroons aangeknoopt waarvan de uitslag gisteren in eene gezellenvergadering is meegedeeld Men meldt uit Den Haag Een agent van politie bemerkte Zaterdagnacht te ruim 1 uur op zgn ronde achter het nieuw gebouwde gedeelte van het hotel Witte Bmg brandlucht Bg een nader onderzoek bemerkte hy dat de zoldering van een der benedenkamers in brand stond Fluksalarmeerde hg de brandweer die den brand blttscbte Door de fliftke plichUvervuUingvan den agent is een groot onheil voorkomen daar in het aangrenzende hotel logesaanwezig waren De brand is ontstaan verraoedelgk door een door loodgieters achtergelaten vuurpot TUd vu GreeDWicb i 4 3 10 1 II 5 l o 41 2 ff 10 0 l IS 1 0 10 41 ll l ll il 11 41 X 0 11 ff 0 M 4 10 14 7 01 7 19 8 1 1 M ff ff IK ff ff E l l ff ff ff P M ff 4 ff 1 ff ff 10 01 ff 7 n 7 11 S IO 1 41 a 47 10 0 lo u 11 0 lO IS 10 11 10 49 ll l i l 10 01 10 17 10 1 tO SI lO tl Brand in een mens jerie Te Qalata Tnrkgfe brak onlangs brand uit op de nieuwe kade waar zlpb onder een groot aantal houtloodsen kofflehalzen en winkels ook een groote menagerie bevindt De vlammen tastten door het houtwerk voldoende gdVoed al spoedig de menagerie aan en wel met zulk een hevigheid dat aan blusscben niet te denken viel en evenmin aan het in veiligheid brengen der roofdieren die al spoedig een door merg en been dringend gehuil uiutieten Ze gingen zou te keer in hun enge kooien dat de brandweerlieden er een oogenblik aan dachten op den loop te gaan uit vrees dat zg losbreken zonden als de vlammen het houtwerk van hun kooien hadden ver teerd Oelnkkig gebeurde dit niet nog voor bet vuur de hokken bereikt had wa ren de dieren gestikt of verbraad In t geheel kwamen om een leenwenpaar met vier jongen een koningstgger een beer en verder kleinere dieren als apen wolven enz Het behoeft zeker niet gezegd dat tgdens den brand een ware paniek in de iUd heerschU Het Hotel Karhaos en de restaaratièu Seheveningen zullen 1 Juni geopend worden Zooals men weet wordt het Kurhaus nu electriach verlicht Het eerste concert zal 1 Juni des avonds plaats hebben van het Philbarmouiscb orkest onder Joseph Ribicek nadat s middags op bet terras de Kon Mil Kapel van de gren en jagers een uitvoering zal hebben gegeven Verder eiken avond concert van het Philharmonisch orkest des Zondags dobbel concert daar dan de stafmuziek der Haagsche schutterg op het terras speelt Abonnements en entréekaarten voor het Kurhaus zullen geen recht geven van toegang op het wandelhoofd In de Kurhans Bar za de Zigeuner kapel onder Korvath Teri uit Budapest spelen Het nieuwe etablissement op den ze bonl vard onder het Kurhansterras zal ouk i Juni geopend worden Prof Wefers Bettink deelt in bet U D mede Een mgner stadgenooten dr M stelde mg voor een paar dagen een gift ter hand voor de Znid Afrikaaosche Republieken De herkomst van die gilt is eigenaardig genoeg om haar kort te vermelden Dr M riep te Pargs in een der boitenwyken de hulp van een haarkunstenaar in De coiffeur geraakte met dr M in gesprek en ontdekkende dat deze een vreemdeling was vroeg hy naar zgn landaard Toen dr M hem antwoordde dat hg een Hollander onder de schaar bad kwam het gesprek op den oorlog in Zuid Afrika en het schreeuwende onrecht in dezen gevloekteu oorlog den Boeren door Engeland aangedaan Wanneer do wenichen van dien Frauschman in vervulling zouden komen zag het er met het humane iroot BritunnU treurig uit Zgn sympathie uitte zich echter nog op andere wgze Hy weigerde nl voor de kunstbewerking het hem verschuldigde 1 Iranc in onivaogst te nemen en verzocht dr M dit wel te willen doen toekomen aan iemand die het ten bate der Boeren zou knnnen besteden Do Iranc door dr M aangevuld tot een gulden is my ter hana gesteld Inkrekera aan t werk I In Amsterdam is eergisternacht een rooverbende op pad geweest en met succes Niet minder dan tier inbraken ol pogingen tot inbraak zyn te vermelden In den nacht tusscben halldrie en drie uur kwam een agent op zyn ronde de Heerengracht van uit de Bosmoienstraat op toen by oj een fluitje hoorde blazen en op betzeilde oogenblik een paar mannen zich in allergl uit de voeten zag maken Bg nader onderzoek bleek dat de heeren een bezoek badden gebracht aan perceel Heerengracht 51 Het hgis dat bewoond werd door den heer Jan F Meursing is sedert 1 Mei leeg Alleen in het onderstuk heeft de heer P Veen Ezn commissionair in suiker zgn kantoor De dubbele deur die toegang geeft tot de gang was met een breekgzer geforceerd Het bovendeel waarvoor yzetgn rasterwerk zit was gebroken en aan het onderste deel wa een flink stuk afgeslagen Verder dan de gang hadden deinbre kers bet echter niet knnnen brengtn daar de agent hen in hun werk stoorde In do buurt van de Vgzelstraat zyn de andere drie schelmstukken uitgehaald In de Kerkstraat 322 is gevestigd de snccufsale v n den wijnhandel der heeren Alex Andreae Kraay Co Na het kantoor binnengedrongen te zgn hebben ze de brandkast die in uet kantoor aan de straat stond in een daarachter gelegen ifertrek gesleept in een donkeren boek De zywand werd van de kast gehaald evenals men een blikje met sardines open maakt n den geheelen inhoud over den vloer geworpen Zg hebben meegenomen f 567 aan bankpapier en specie Andere stukken van waarde hebben ze onaangeroerd gelaten er lagen in de kast nog wel Brnsselscue loten en Fransch geld maar daarvan wordt niets gemist De overige lessenaars zgn ook nog doorzocht maar niets dan I 3 50 an geld hebben zg daaruit meegenomen De postzegels hebben zg laten liggen In een kleinen lessenaar dien de heeren blgkbaar over het hoofd gezien hebben was nog I 100 geboi gen Van den wgn die langa de wanden in rekken opgestapeld ligt is en flesch weggehaald De firma is tegen inbraak verzekerd ook wat betreft geld in de brandkast Onder het Walen weeshuis Vgzelgracbt hoek Prinsengracht zyn kelders gelegen die door verscbiUende firma a als pakhuis en bergplaats gebruikt worden Op twee van die bergplaatsen hebben de dieven aantal donateun met een tal was ver meerderd Besloten werd op uitnoodiging der Schoonhoven mede te werken tot vorming van een bestuurdersbond uit de aldeelingen in de districten Gouda en Bodsgrave ten einde bg eventueele verkiezingen voor Tweede Kamer en Provinciale Staten handelend te kunnen optreden Ook besloot men een adres te zenden naar de Eerste Kamer vó ir de aanneming der Oogevalienwet en de aid door de heeren A J Lafeber en J N de Groot te doen vertegenwolmligen op de landeiyke meeting daartoe 27 Mei te s Gravenhage te honden Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Blauwkapel de heer B van der Wal cand te Utrecht Aangenomen het beroep bg de Gereformeerde Kerk te Haarlemmermeer door den beer H Hangelbroek cand te Zevenhuizen De afd Woerden der Holl Haatseh van Landb heeft besloten op Woensdag 29 Aug a s eene tentoeubtolling te houden van paarden vee prodncten van zuivelbereiding enz terwyi des namiddags eene schoour jderg en ringiijdery gehouden zullen worden Bosgnop In de Vrydag gehouden vergadering van stemgerechtigde ingelanden van den polder Laag lioskoop werd besloten tot het stichten van een nieuw stüümgemaal voor dezen polder en voorts tot het i ken van een schutsluis uit den polder in de Gouwe Het bestuur werd gemachtigd hiervoor eene leening aan te gaan van f 34000 Beurs van liitsteniaiii Slotkrs IV 93 Mei I Vrkra Vi NuiauiiD Oiirt ï gJ W 8 I 91 ililo i ilo dllc 8 9l iiiliio dito dilo 8 98 Hoaoo UU Oou II 1181 184 100 ITUU Inubr iu l888 81 8 SIV Oorrisi Obl n iJipler 188 I 8S dilo in l i rl8l 8 i Wj PoiTveil O il iDct eoopuB 8 ♦ if dllc tinllBl 84 u Rniullu Obl Uiimwl 1894 4 81 duo Oemu 1880 4 9S dilii bii Rulhl 1889 4 9 V dilo lilj ilop 1889 90 4 8 d toliigoad Imi 1888 47 dito dilo dito IIS4 8 101 SrAüJS F r wt liul l 1881 4 87 iTu nü OiiiiT Oaiir lMn 1890 4 9I i Ge l eniit f KirioD ü n ii ZeliiAFa Bp f obig IS9 HllloO UIi it Seh 18 0 8 10 VekUuim OM Jonbf p 1881 84 4VHSTiaPAM Obligillnn IS9I 900 UoTTiailAll Stol leeu 1894 3 91 Nto N Afr llmHec und 9 Arenifeb TebUlj Uarlit ilan 831 l elil uUobai rÜ dito 488 Am Hrpotbeekh piiiidbr 41 a 101 10 144 8 ül MOV o av it 10 114 lil 00 18 181 97 Or U polbfekb paodbr 41 1 Nederlanda he laak aafld Ned HnodalmaalMb ifilo H W a Pao Hjp b paedbr 8 ïotl Hjr oll eokb paaill r 4 ülr Hrpothee b duo 4 OoeHNt 0 l Hon bankaMil Sllll I natbeiitbaiik paodb 8 Auuu Equi bfpoüi pan Ib 4 Ibiw L a Fr U a en 8 ViD Hall U 8poiir Hg a nd Mg lol Elpl r 8t 8p aand Nftd Iiid Sponriregm aand Nad Zoid Air Spin aand 4 dilo dlb dilo U91 duo I MLlsSpoorirl 1887 19 A EoM S loofi 1 U Z id Il l 8p iiiy A ll bi S FoLfS Waraobaii Wwflnpnaaod gDU Or Ru 8pw Mlj obl 4 altiaobe ito aan I Faïlo a dito aand i UaaR Donhr ililo aand I Kurak Cb Aaow Bp kap opt 4 dito dito oblig 4 I I lüuuu Umi I ao Bp Mg o d 8 1 U iOkickNortb W pr C T aand dit dilo Wiii 8t Poter obl 7 141 Vi Daaror k Hio Qr Spm cort r a 88 IlUnoia Cmlral obl in iroad 4 108 Louiir fcNshvilMUerl r aaDd 74 Meii o S BpwMi Ie bvp o 8 104 Hin Kin a r 4pCt pra aaiid 87 K TotkOutMoliWoal aand j 6 Poon dto Okio oblig 8 Omgon Calif I o brp in ROud 4 91 81 180 110 108 108 9 100 117 111 101 841 Uu Pao Hoof Ign obig 8 48 dito dilo Li 0 Col Ie hyp 0 8 C4X4DA C o SoulL Okett r aan I b 8V Tt C Ballw k Na lo h d o O AniaUrd Omnibua Mij aand Iloltord Tramwo Ma iB iand N 0 SUd Amalonlam aand I 8tad Bnitordam aand 8 BiwllStad AntirerpoD 18S7 8i l B ad Bnuael 1888 HoHO Theiaa Bognlll O telaeh I OnaTSmi Stealaleenig 188 1 5 II K K Oual B Or 1380 8 3r4j i 8tUMadrid 3 li 8 NtD Ver B I Ar po 1 eorl Tll GO$Tll KS A VAN OS Az Md Tailleur Kleiweg K 78 GOUDA Tctei m Si 363f S taats lot erij Ie lUaaw TMkiiag vu Maai di U Kei No 70 0 UO 10978 U 47 llli 15111 ea 16998 ied r 1100 No 1881 14i 10714 msu 11 91 1H I I849S U 40 en 1 8 8 ieder lOO No 813 8 81 en 11834 ieder 10 No 18 8 btOi 8103 8ti 0814 11414 18188 i ler m Prijaea vu 70 1 0 1934 1194 l 4S llOiS I1 0 Kill 18414 898 91 Slis 9011 St l t4i 81 iOi 3044 94 9117 11488 88 I8I B 13 4 83 8 Sl 9114 116 14011 1 411 il 8 0 7 8188 I 10 4 IS 11711 80 78S 3111 H i 8 0 1441 1 810 11971 964 37 184 89 II87I l I Il 11 8811 819 9880 71 I4 7 S3 III74 1174 840 I t8 1488 i U I7 il tt 1148 09 47 1818 1 801 80 18 lOJBl 1748 S l 7011 7 I431 74 l l 11 1 4 40 7110 t71l ll i 17001 II 14 4411 1171 11780 IIOII 10 19 01 il 9 7394 98 38 14118 17181 9S tl 4891 7110 10031 ISnU Uil 17114 O l 97 J9S4 78il 114 99 48 17898 l l 1117 S019 1947 10813 lit 8 14841 1748 U 81 ilOl 8184 10 08 184VI 74 17401 1970 i7 8814 8771 1 t lll a l i3 70 i I 1808 8888 H7II 18448 4 4 l 0 iO l7 1718 M06 49 41 8 18701 18011 30881 I 88 8 89 10949 13818 41 O 41 1144 ei 10 I 11 48 1 MO I0 7i 1904 471 14 ZOMERMANTELS DAMKS enKINDKliCOSTÜMES CÜSTUME8 TAILLEUR Blousen ea Dameso7erhefflden JapoiisiofTeD ei gekl Kttotoei in groote verscheidenheid en concurreerende Pryien Veemarkt te Rotterdam Maandag 14 Met 1900 Vette Ohkü en Koeien goede aanvoer yt zen waren voor ie kwaliteit 34 ae kvtal 53 j kwaliteit a8 t eni per half Kilo Vette Kalveren goede aanvoer i kwaliteit 9 ide kwaliteit 27 3de kwaliteit 13 cent per balt Kilo Vette vMkêo kleine aanvoer lau kwal ade kwal i 3de kwal 19 Cent jKt hall Kilo Schapen en lamineren redelijk aangevoerd De lyindel was van alles vlug pr fhoudend ADVCRTENTIEN Heden overleed na een leer langdurig lijden tot droofhald van mij m ne kinderen aanbehnwd en kleinkinderen mijne geliefde Echtgenoote JOHANNA BRAKE geboren Muu 8H in den ouderdom van 64 jaren f tl alUr tuMm 1 W BRAKEL OüuiiA 11 Mei 1900 Bezotkm van rouwbeklag kunnen niet worden afgeitacht Heden overleed tot onze diep droefheid ome geliefde Vader en Be huwdvader JoiikfaeerCOIiBADWILBILI HO WEILEI gep Eöks ontvangér Eidder in de orde van Oranje Nassau in den onderdom van 74 jaren W H WOLTERBEBK TOK WULU H ö I Jhe Me J L W C vok WEILEE P F vo WEILEE Eaboh Jhr C P 1 vo WEILEE J M W VOH WEILER VïRSTÏEOH L A V4 TEICHÏ vos Wbilïe Me o J W van THICHT A L E BOWIEtt VOR WllLKE Jhb A BOWIEE Gravenhage 12 Mei 1900 VoUtrekt eenige en algemeene Kennitgeving