Goudsche Courant, dinsdag 15 mei 1900

I o 8197 Woensdag 16 Mei 1900 39s e Jaarganj e mmm courant ISieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefww X St ADVERTENTIEN worden geplaatat van 1 5 rafels h 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote lettei g worden berekend naar plaatsruimte Inzending van AdveMentiën tot 1 uur dei midd Telefara H9 De Jifgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzon deHug van Zon en Feestdag en De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderiijke Nommors VIJF CEJSTEN EBOBEFDT TAN TEEL Hea wordt ferioclit op t HEBR Ui letten UIT n MlOUIJX TM M RAVKMSVVAAYZü RV OOBIMOHBM D a THESEN werden tlgel nré ID nnegelde ptliJH rtn vi t tiete 1 1 ia t rermelding ran Nommer en IPrgi Tooraien ran n en U nd iMerV rolgen de Wet ged po oeerd Zich lot de uitroeriiiK i n geëerde orden wnberelende J BRBKBAART LZ Zenuw eii Maajjiijders irordt Bit oiertniging li een werkelijke hnlp in den nood het boek nnnberolen u Nn ontrnnget Bn ndrei per bnefkeert oral d t boekje trnnco per poet toegexonden door BLOKFOEL S Boolch Zaltbommel Een ware Schal toor de ongelukkige Inchtolfcr der Heltberlekking Onnnie en gehe jne iilep ttingea ii iet beroemde werk Z Dr Ilctau s ELFBEWABIlMCi HolUndecbe nilgere met 27 b rrh 2 gnlden Iwlet die a n de rtTeobrikkelgke gerolgou mn deie ondeugd liJdt moot het lew de oprechte leenng Jio het gerit redt ienrlnk diuwnd ven een ukereo dood Te Terkrjigen bö netVer Ug M gMin U Leii ig Nwimerkt 34 fr uo tegen iniending van het bedieg ook tu poetnegul en in eiken hoekkandel in n lliuid thiiny i Wosdnbalitn in do geheeld werelil bokooil on mul Onoieilroiren midilol logon iillu Hor t l o nr l e rHaiKilt kton eau Iimemlii tawwnl k ull idlg 1 l ij lla tiokUi o aUon wot good evolg to oricloii l rU per Bacon H 1 per port 1 TUiMf i WoadMitlf beïit 00 linoj o n g e k e 1 d o g o e o k r o U I Z heil working M kt m t elke p nl e en g T rroll op r lio gobool o erbodlg Mol LTm wenl m H aar oud voor on eie ll rcbonden b en r wel on onlon ra 1 D i liar karterlWen teii i Br ut gon og on r cht ng l r pSJnon bij wmrton onUtekingon en u llorloi enl PriJt per pot f 1 BO por post f 1 60 Oonlmal l opSt voor Nedarlnnd ApotUoker IIEHIll StNDEB Rokin Ara tord m a p t bnUll mm l n l al S h t l lli k W p p lu U K kO h t C n r W l l i Rtkia B Amiterdun FÈANSCHE STOOMVEEYERIJ 1 eliPiiwsfhe Wissfliwij il OPi E ilËlMKU 10 KruMnde BotUriUim iebi T t rJ itt Delgen lloolddepêt Toor GOUDA de llerr A VAN OS A2 jMcialitmt oor het itoomen en Torren Tan allellBereuen l ne garderoben l pok alle Kmdergoederen ijpeciale innchtang oor hel Uiom n ran pludiemanWi eereB bont n Oordfanen taielkleeden eni worden uaar de uienwete on laai methode geTerld Alle goe lereii heUn geeloomd of ire ertd orden ooMhedeip Toor de geiondceld Tolgene itaal bewerkt maar Ecit BQEHEITBROOD f tie K O MKVWK U WKN f Indien gy niet wilt lioestmi gebruikt de allerwege bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiven Borstlioiiig Extract AmH uit de Koninklijke Stooralabriek l e Honingbloeni van H VAili SCMAIR Co l enllaacr H k jn r rs VAN 8CHAIK Co Mellanthe kot be te middel der wereld VAN 8CHAIK Co a Mellantho üoueoii Kinklioott VAN 8CHAIK Ck s MellintbO itoneeit loowel oort joog VAN SCHAIK Co g Mellanthe mag m geon bungozm outbrekra VAN 80HAIK Si CC B Mellanthe Kut roOTtdoroml onder Sobeikuiidig toeiickt VAN BUHAIK Oo S MelianthO liolul onhorroopolijk VAN SCHAIK ft Co s Mellanthe i bakroond m t Eorediplom VAN SCHAIK ft 00 S Mellanthe ii brkroond met Goud Van SCHAIK ft Co 8 Mellanthe bekroond met Zdtor VAN 80B AIK ft Co Mellanthe vorknjgbier in n ooM Tan 40 CM fO CU en ft bgFirma WO F A Co J Tb TORKBN B t iop B y WIJK Ondewai T M KOLKMAN Waddiuxvttu H UOLLMAN Bodtgravm PlaRSË Nietiwerkerk a d Hi l W J T4 1 AM liaaMlriM A N tanZBSSEN Sduonkoeen Weathaien 198 Gou Ui 4 D MIJSBIJSS Kleiweg E 100 OouJa K H Ti MILD Veerirtal Md £ Lflptbnu en Ouk 1 llbi iCH PRAEPARATEN VAN na LarOl nC i icre U oUouencn gebrek on e lln t tlechte B 126 te Honda A BüUMAN ifocrdrêkt loowel btj kindere = nuwï T Jn r l in e e W J r meSi SS ömNif tAROCHTÏ ÏRRÜGmïÜx het bijzooder u en Bloedgebrri kwelen Ten Krltlechen leenijd nu V ctVr n li f lo oni 1 90 en 1 RSIiaI r or ar Md am vetelerkenil Mnjena mvan ni k v ril i eUjksclig b alk r Cl Ke aCaO kinderen w liVen en kllerachtlg jeelcllen leet n te be veUn Al eoeukreckllge drank l j loornlMen Ie P i Y uiplilieen en kleine kinderen PnpperliimS l ü 1 70 Kgr 0 90 t Kjjt O SO ChnniKh MalL CIlStfOf SpeclMl Toor Kindervoeding In bunen t M Kgr 0 0 n r JVieiKaUIIVCr Kcr 0 60 ii Kgr O M ktsiUrrtn r int raHan llelraikeneenerhaUi rigorette 1 voldoende iet beittijAStntna V lgarenCn j h vle l nT llen van A thma etc in r Joo e ü i üin 8 W T t At fie nhnrtc FRUII PUROATIEF legin Veratopplng A i Tamarinde OOnDOnS Je M Bralne ConBeatlea l o l kal UM r kinderen bewijjien daar de vorm voor het kind bagecr Ujk eii i 1 nangcnanmj VrotJttrihmic O OOcu O BO ken I f l t BESTE huismiddel Salmiak Pastilles r rHVe verkoudhcld en KeelpDn bet I een H l moploMend en velrachle nd middel bU uitnemendheid itjuilend i □ Heiehje verkrii gl at Pnn ƒ 0 30 er lln l Je jtpot rt en Vrofütem KRAEPELIEN HOLM Honeverancieis ZEIST itHJli h adtBeikoxtiixg xuet roode lattera ECHT JLet roorai op de Oberlahnstein OinCCTEUHDCR VICTO t AB fOtl OBeniAHHSTCW o S m 0 ki Je en be i en Ie Tamarinde Uonbo n UkM IM l lf l l f Si f i reC Overal 2£ ft verkriiobaar iuOtthappl M Ex oUaUe tmn de FMcrta Birm Kantnor tow JSederkmd Boompjm é O BoUerdam Standaard Hypotheekbank geveatl d te Botterdam Kantoor Leuvehaven 78 MaatscliappflUk RapUaal KEN MILtlüEN GULDKX Co onden tenTor ötTd de Heel en M J OQIER Co Dei FT SC HE Sl a Olie ATTENTIE Mgne geachte Clientèle wordt b j deie bericht dat ik door aanschaffing van eene Snijmachine Tolgens de nlemente tiutrurAle in de gelegenheid ben alle VLEESCHWAREN en WORSTSOOKTEN leer dun eo g e 1 g kmatig te leveren Met beleefde aanbeveling W VAïr DEE STEEU Firma A BUAREL S pekilager GOUWE C 71 Itieew onorertroflrn rof Dr Liebera welbeWond MIVW SRiiCBT lLIZia Cilleo eekl mei Fibriekemerk tot voortdurende radicale en Eekere genesing van alle selfi meeat hardnekkig 3 tenuue de Totale tlekteu Tooral ontstaan door afdwalingen op jeugdigen leeftgd gelieziug van elke swakle Ulee i acbt denaowdheid lloofdpyn Migraine Hartklopping Maagpyn lechte pgevertering Onvermogeu Impoteni Pollnlione eni Uitvoerige proepeetceeon rriprorHeaoh 1 dubbil eK K Depot Matth v d Vette rtltboniraol UtpOla M CKImn Oo Rnttrrdam F Happel e tira enhajïe I I almniani dv Jong 4 Cm Rotterdam Wcllf k Va fton l n bil alle drogisten Wie Eeker g n wu de ficbte Etkcl CMOO ta ontTangan ieeamr ngeateld en na raio profbemingen 1b dun handel gekomen onder de i naam dos uitrinden Dr Hlohaells Terraardigd p d beat maohinea in het wereldbaroMwla Mabbliaaemant ran Oebi Stoll wwek la Kenlen tliclw acao kn viorkaalMi Den fflkol OBaKi ia nwt melk gekookt teut mBttOÊan gmmM drank voor dagaUJkieh gahtnik aan ï theaHpjIa v i t poMfac TDor aoD kop GbooabM geneeakracbüg drank b i gmil van diarrhae alMèts met water I gatndken Varkrügbas bQ 4e Tnniiiiiits H 1 Apothdun eoa OnieraatTMtageDwoordiga nat TSei iand Mus attenktodt Amoterdam Kalveiitraat 103 PalB Expeller D rttg JU wonit dit mid1 dd met v r 88end socoeil Iftb pyntUUnidtt utwiunnsl iMBgvvend Ukoi fibcoma I Hwunid I AMatdttlL njr I dtn TsrtiouweiL IflP l ttc op hit hUwkuMrk Amtort Adn aö 78o 0o defl in ds voimtt ipotliftk T AmstwUm ba TTlotli Ca bM Tia ToyU o BauderB K CASSliTO TANDARTS IHirfmarkt öouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS van S tot 4 nur VRIJDAGS van f 4 wir ZONDAGS atweiig J e Hel beate onaohadalykate en g £ g makkeiykste poelamlddei voor Heerea en vooral damea en Klnderachoenwerk tódeAopretuurvanC II ülHr tC Btrlin Beuth Str 14 Meb lattego l tiji S op naan en fabfitiamerk ertryitivti lie i ite tl t 2 ta er aHI et r atrMaaaa rOe Gouui Drnk van A BUINKMAX Zn Bulteiilaadsch Overzicht Volgena een officieel telegram seint Bnller dat hf er in gtslaagd is zich een doortocht te banen door de f am van de Biggarsbergen en heden Dundee hoopt te bereiken President Steys heeft sich naar Heilbron begeven niet naar Lindley en Heilbron tot de nieuwe hoofdstad van den Oranje Vrgstaat verklaard Ruim 400 bnrgers hebben te Kroonstad en omstreken hun wapenen ingeleverd Naar het heet trekken de Transvalers zich aan de Vaal samen In Londen heeft bet bericht dat Kroonstad zonder slag of stoot genomen is groote hiydscbap doen ontstaan De Herald zegt dat de geestdrift nog nooit zoo groot was in Londen zelfs niet na het ontzet van Kimberley of de overwinning bjj Paardeberg Waarom hebben de Boeren zich b i Kroonstad niet verdedigd l Is dan de moed er heelemaal nil Hebben zf geen goed geweer geen patronen geen kanonnen en geen granaten meer f Die vragen hooren we thans allerwegen stellen Het wordt zeer moeiljk op die vragen thans antwoord te geven De berichten die hier aankomen zg nitsluitend nit Engelscbe bron Wat nog nit Pretoria komt is kort en b 9aalt zich tot feiten Welke etemming er in de Republiek heerscht welke plannen men heeft hoe ie verhondiog is tnsschen Vrgstaters en Transvalers van dit alles heeft men bg ons slechts kennis door de berichten der Enjelschen Het plan van Steyn om den zetel der regeering over te brengen naar Heilbron doet vermoeden dat de Boeren thans stand willen bonden aan de Vaal en in de bergen van het Noordelgk deel van den Vrgstaat De stellingen voor en om Kroonstad waren wel zeer geschikt voor de verdediging door de Boeren j maar een studie op de kaart doet zien dat bet terrein benoorden Kroonstad te open was om een goeden geregelden terugtocht te kannen ondernemen voorul met het oog op de groote massa cavalerie waarover Lord Roberts beschikt IiUtt koIonel C de yit schrgft na de ontruiming van Kroonstad o a Dat achtereenvolgens van Brandfort op de Vetrivier van daar op de Zandrivier en eindelijk op Kroonstad werd tomggetrokken was zeer verstandig de Boeren vonden hier geen terrein geschikt voor een hardnekkige FËVlLLE iOX HAllTSTOCHT Naar hei fraDsoh 59 Pe purden strekten begeerig de halzen uit naar het geunge gras en deden een vroolijk gehinnik hooren Onderwijl werden de champagne flesschen opengetrokken en stroomde het schaimende vocht in de glazen Athénais de Bligny in een zwart amazonecostuum nwt korten sleep en met een prachtige karwats in de hand nam de honneurs waar ak gastvrouw en heette al de gasteo welkom De dames namen plaats op de kussens welke uit den srooten reiswagen van de lligny waren te voorschijn gehaald Moulinet gekleed in een donkerblauwen rok en met gris perle handschoenen was druk in gesprek met den baron de Préfont Gaston de Bligny droeg een sierlijken Ëngelschen jachtrok van rood itof een witlederen broek en een zwartfluweelen muts Philippe Derblay was als altijd eenvoudig in het zwart alleen had hij voor deze gelegenheid een grijze pantalon aangetrokken Clara en hare vriendin Sophie de Préfont hadden beiden volkomen hetzellvlft costuum een amazonekleed van blauw laken en een ronden hoed mpt een zwarte veer Beiden zagen er allerbekoorlijkst uit zoowel de kleine tengere barones als de iluke fiere mevroaw Derblay wier sdux ne verdediging en voor een slag in het open veld zgn zg nu eenmaal niet berekend Maar Kroonstad de nieuwe hoofdplaats van den Vrgstaat was dan de daar ingenomen stelling ook niet geschikt F Waren devlengels niet aangeleund dan had daar nooit stelling genomen moeten worden want men wist nn eenmaal dat Roberts niet zqude handelen als bg Coleuso en Magersfontein is geschied dat hg zich niet het hoofd te pletter zoude loepen tegen oen muur als de mogelgkheid bestond er om heen te gaan Bestond dus hier de kans dat deze bevelhebber zonder gevaar in den rug van de stelling kon komen dan had het ook geen nut haar in te nemen De ontruiming zonder een schot te lossen zal vreezen wg znlk een ongelakkigen invloed hebben op de bevolking dat de onderwerping van den Vrgstaat haast als oen voldongen feit kan worden beschouwd en Transvaal nog alleen tegenover Albion staat Wg hebben herhaaldelijk gezegd niet te wanhopen aan de zaak der Boeren mits dat de eendracht bewaard bleef maar ishetberisht waar dat do Transvalera hunne hondgenooten in den steek latende over de Vaal zgn getrokken dat dus elke republiek alleen wenscht te trgdeii op het eigen grondgebied dan worden ij misschien langzaam maar zeker afzonderlijk ten onder gebracht Het zal don Engelachen bevelhebber een steen van het Ifart zgn geweest dat bij Kroonstad geen gevecht behoefde te worden geleverd want dat het 1b itjn mg niet veilig is blgkt uit het gebeurde bü Vontersburg 36 K H ten zuiden van Kroonstad waar een afdeeling Boeren een klein voordeel behaald en eenige dragonders gedood en gevangen genomen heeft Is werkelijk de eendracht tnsschen do republikeinen aan deze en aan gone zijde van de Vaal verbroken dan znllen de commando s ten zuiden van die rivier wol nit elkander gaan Het onderscheid tnsschen een gwegeld leger on een gewapend volk komt hier weer op schrille wgze in het licht De bloedige nederlagen door de Ëngelschon geleden in de week 10 15 December 1899 hebben op de stemming van den Ëngelschen soldaat zeker hnnne uitwerking niet gemist maar de discipline bleef gehandhaafd en bevelen werden en hieven uitgevoerd ook al wist men dat het leven er mede gemoeid was zelfs fouten in de aanvoering die de soldaat wel zal hebben gevoeld waren niet in staat de blinde gehoorzaamheid aan het wankelen te brengen Zoo behoort het zoo moet het zgn gehoorzaamheid is en blijft de eerste de schoonste krijgsmansdengd Wat zien wij daarentegen in het Boeren gestalte allcrgunstigai uitkwam bg den a iUen een voud van haar coituum Suzanne die natuurlijk weiler den markies Octave de BeauUeu tot cavelier had gebruikte een beschuitje dat zij voorzichtig ia een glas malaga indoopte terwijl haar broeder zorgvuldig het tuig en bet bit van het paard inspecteerde om zich te overtuigen of zij het zonder eeni gevaar zou kunnen bestijgen De notaris Bachehn was bezig om een der paarden van zijn njtuig in een rypaard te veranderen door middel van een zadel dat hy had meegenomen De groote meerderheid der aanwezigen was vroolijk gestemd en onder den invloed van het schoone weder en het rijk afwisselende tafereel Athénais was in gesprek met den prefect wiena te nwoordigheid aan het feest dubbele luister bijzette Doch eensklaps liet zij dez l in loedrijken gast aan zyn lot over Zij ke de zich om en riep P Mijnheer Derblay 1 Philippe Derblay kwam een paar schreden nader Dunkt u niet dat wij veilig kunnen beginnen V vroeg Athénai Wat zal ik u zeggen mevrouw antwoordde PhiHppe ik ben eigenlijk niet de geschikte persoon om u in dergelijke saken roet raad te dienen Misschien zal onze vriend Pontac u beter kunnen inlichten door zijne waardigheid als oppeijagermeester Bij deze woorden wees Derblay met de hand naar een deftigen jonVman m een onberispelijk met zilver gagalonneerd jachtkostuum een driekanten hoed een jaditmes c zijde ein jachthoorn kaapf Na éAn nederlaag en nog wel na een nederlaag waar de overwonKene trotsoh op konda zgn was alle vertroawen verloren moedeloosheid en tweespalt sUken het hoofd op en mocht het al oen oogenhlik gelukken het vertrouwen te doen herleven de vaalberaden moed bij den aanvang van den oorlog betoond is duchton wg voor goed verdwenen Zonder vrees kan Roberts nu een gedeelte van zfoe macht over Senekal naar Harrismitb laten marchoeren waardoor de Boeren die de Drakenborgpasssen bewaken van tweo zgden bedreigd up de Uiggarsbergen terug znllen moeten trekken Laat ons hopen dat de hezottüig van de stelling in Natal den moed niet zal laten zakken de van Reenenspai voert voor en niet achter de itelling zoodat Buller toch zal moeten eindigen met een frontaanval als bii in Transvaal wil dringen of met een üankmnrsch langs de stelling als hg door boyengonoeijuleo pas in den Vrijstaat wil komaa Chamberlain diende gisteren in bet Engelsche Lagerhuis het wetsontwerp betreffende den Aostralischen statenbond in Hij zeide dat hot ontwerp zoowel in het belang van Anstralit als van Engeland was De regeering zou het ontwerp hebben te wijzigen in dier voege dat do Privy Conncil bebottden werd als hof van appel maar de reanoijpg stelde zich tevens voor onmiddellijlt oèrf plan in te dienen strekkende tot benoeming van een vertegenwoordiger van Canada Anstralie Indie en Zuid Afrika om zitting te nemen als lid van de Privy Conncil Deze nieuwe leden zonden met pairschappen voor het leven begiftigd worden en zeven jaren achtereen hun ambt be kleeden Campbell Bannorman zei dat de oppositie zich verzetten zon tegen de voorgestelde wyziging van het wetsontwerp Het wetsontwerp ii daarna voor de eerste maal gelezen Bü de Artvangst van de Delegaties heeft de Keizer van Ooitenrijk aan de JongTsjechen beloofd dat men hun rechten niet zon aanranden ifiaar hy drong er op aan dat de R gksraad ernstig werk zou verrichten BiJ de indiening van een overzicht van de begrooting herinnerde Golnchowski de commissie nit de Hongaarsche Delegatie aan zgn verklaring in de vorige zitting hy zeide dat die in het algemeen ook van toepauing was op den tegenwoordigen toestand Het bezoek van keizer Frans Jozef aan dèn over den schouder Zoodra de burggraaf de Pontac Eijn naam had hooren noemen had hij zich naar de gastvrouw begeven Hij maakte een stijve buiging en zeide Ikl en tot uwen dienst mevrouw de hertogin Indien gij aan mij de leiding van de jacht wilt toevertrouwen ben ik zoo vrij het signaal te laten f even Ik zal meteen mijn pikeur hier roepen lola Bistocq I De aangesprokene een opgeschoten knaap met een njkgegalonneerd Üvreibma en een nietszeggend uiterlijk kwam aanstonds toeschieten Op zes pas a tand van den heer de Pontac bleef hij staan maakte een miUtair saluut en wachtte in die houding de bevelen van zijn meester af Op bevel van Pontac liet hij eene schetterende fanfare weerklinken Bij het hooren van het signaal was eensklaps bet geheete gezelschap in beweging gekomen De meesten stegen te paard enkelen namen plaats in de rijtuigen die bestemd waren om de jagers te volgen Weldta ging het de groote laan in en men hoorde op verschillende afstanden het hoefgetrappel der paarden bywijlen overstemd door een hoorngeschal van Bistocq die aan de spits der voorhoede reed Mijnheer Derblay zeide Athénais glimlachend gij kent hier natuurlijk overal de wegen Zoudt gij mij het genoegen willen doen myn geleider te zijn Zou Pontac niet beter dan ik in staat zijn u den weg te wijzen vroeg Philippe beleefd o Neen neen antwoordde Athénais lachend ik ga liever met u Tenzg gij mij dit genoegen Duitschen Keizer was in overeenstemming met de nanwe betrekkingen tnaschen beide rgken Do ontmoeting tstschen beide Keizers had niet haar oorzaak in bizondere politieke kwesties maar wat toch niet zonder belaag Zy is een nieuwe bevestiging van het vreedzaam bondgenootschap van Midden Europa dat even krachtige waarborgen voor de rust levert als in bet verleden zg geeft ons hoop dat de normale vreedzame toestand zal bestendigd worden Het bondgenootschap tnsschen Oustenryk Hongarye Puitachland en Italië is in het belang van het behond van den vrede voltooid door een eotento rakeede dt Levant on den Balkan met da regeering te Petersburg en door uitstekende betrekkingen met andore mogendheden De OoitonrgkHongaarsche regeering ziet voortdurend toe dat die toestand gehandhaafd biyft De minuter merkt voorts op dat de door hem uitgesproken maening dat de oorlog ia ZnidAfrika geen geraariyken invloed zon oefenen op de betrekkingen tnischen da grooto mogendheden geheel door de feiten gerechtvaardigd is Hy hoopt dat men ook in de toekomst bewaard zal biyren voor all ongunstige verrassingen maar zegt by dat moet do volken niet bolettou een spoedige beslechting van den stryd te verlangen By verklaart echter dat hot nog moeiiyk ia op dit oogenhlik te w t B of de oorlog spoedig zal eindigen en In elk geval schynt beo vreedzame inmenging volkomen onmogeiyk Sprekende van de tegen de regeering gerlchtte aanvallen over de varmeende schending van dej onzgdigbeid horiunort Golnchowski eraan dat die beschuldiging door den eerste minister volkomen gewraakt is maar hy kan ondanks dat alles niet nalaten verzet aan te teekenen tegen de willekenrlge uitlegging van zekere beginielen van het volkenrecht Alle woordvoerders in de begrootingscommissie spraken hun vertrouwen nit in het beleid van de regeering behalve de Tsjech Slana Vewpreide Berichten Bet bezoek aan de Tentoonstelling biytt toenemen reeds is het aantal bezoekers no grooter dan het gemiddelde dat in 18S9de terreinen bezocht Do officleele prysdertoegangtbilletten ia nu zestig centimes maar ook worden deze bniten voor vyf en vyftig centimes verkocht Ondanks de bedreiging van eene gestrenge toepassing van het bevel mocht weigeren Derblay boog zwijgend het hoold CUra trilde van verontwaardiging by het hodren van de vermetele aanmatiging van Athénais De tranen kwamen haar in de oogen en zij leunde krampachtig op den arm der barones Gaat gij ook niet mede vroeg de gastvrouw het woord tot Clara richtende Ik wil toch hopen van j CUra keek voot zich heen en urtwoordde schijnbaar bedaard Het spijt mij maar ik geloot dat ik mifne krachten heb overschat toen ik uwe invitatie votw een jachtpartij aannam Ik ben nog te zwak om te paard te rijden ik sal straks wel met het rijtuig volgen Zij keek haren echtgenoot aan met een smartelijken blik als wilde sïj hem smeeken bij baar te blijven Misschien vindt ij het dan niet aangenaam dat wij ons intusschen van uwen echtgenoot meester maken vroeg de hertogin met geveinsde meewarigheid en vervolgde toen schertsend ilk wil toch niet hopen dat gij jaloersch sijt 1 Neen antwoordde Clara met vaste stem kn het aangezicht harer vijandin wilde ztj hare smwt en hare machteloosheid tot het uiterste i Tbergen Dat verheugt mij I riep Athénais en als vreesde lij dat langer dralen haar wellicht de overwinning weer zou doen ontgaan riep j vroolijk Komaan lüijne heeren te poardV Clara zag hoe haar man zich geread maakte om m den zadel te stijgen