Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1900

No 8198 Donderdag 17 Mei 1000 30s e Jaargang VËs M m mm mum DlieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken O as W iJ iNrs A 2sriDELA ï Eisr Kort overalcht on 9r Prljioourant O u 9 8HERBIE8 Pale en öold Dry B ROODE en WÏTTE PORTWIJNEN MADERA S droog en loet S VERMOUTH la Turin BODEGA CHAMPAGNE O van al l 16 60 per 12 flea 9 12 12 fleach 15 18 130 1 76 6 Telefoon u ftt De Uitg ave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VI TF CENTEN Telehwn Sa At ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd o t ce3 4 Per Fl Per Ank 45 Fl I g f 0 65 Nto I 27 75 g COGNAC i f l 75 T2 25 f 2 75 f S 26 f 3 76 en SCOTCH WHISKY 8 M LISTRAC 3 CHATEAU VALROSE 81 86 42 53 34 42 37 60 47 0 75 0 86 1 1 26 0 80 1 0 90 1 10 Hg 5 B St ESTEPHE 8t EMILION 1894 f PAÜILLAC 1893 GRAVES Witte Bordeaux SAUTERNE Moezel 01 £ 2 o 2 SAUTERNE 5 ZELTINGEB De Sn z fn ie pnjienbe grepen en worden 3 caperetuk teruggenomen 3 Bi elke hoo eelheid verkrijgbaar bi De Orma T CREBAS Gouda s Qrebv StoUwerck s Chocolade en Cacao m i DBimatln do t de nieuuiiU uitviBdin n p m ohiii al gebied t rt terd ftfcHeaöel I uiShto S V PJ e füa Krun l t m R r nd er l n verbrmko v Stollwerck s Chocolade en Cacao een aD v l lwtardig hriknal nrawtcnrig b Dtwoürdundo wc Aen iohoud d r ikikfltteo Dt Mrma behuild 1 BreTot als HofltTcrnacler ja 44 Eore Üiplomas gouden ems MeTIalllf een bew van uitmnntend fij bbrifaut K IS l roef de Accademie national Mrf Ï krStt krijgb bü a H Confi nr B ketbakk C MimalTerteBeliwoordigor Toor tederlaiid Jdhn fcttemMt AmalvdMn JvBr ra t 108 Voedings Eiwit 1 1 Cl Tropm wortt In het Uohun oiil liM lrt iJfJÏJÏ ï ï m loM iroBOil urdm wiiaiir jMrfMi lm k I bjdeivm Door i T rkr l potkOkOTO t 0 t O llO Oll t H t Oennaal AgeaMa voor Hedwland m Koloalm 5 fst ips van der lieyé Botterdniii ABYEETENTIM in alle Couianten worden aanjrenomen door het AdvertenlIe BureaM van A BBIXIiMi ZOON te GOUD iS5fcs Patent H Stollen matiil nhlki Miiiiiimt aiiviuni nuMw Dar rnsf Krftlt iMxri FM m H Sloa Z nnif W Mm Mr I iillliiliiiiii w0t hlamK muhahmutttM M Jtal AaaA 4M r MN teharftn H toll 11 i wè ai ii I Verknjgbw bij PEETERS Jz AU bo iji rn Dclithiitd ii euhtit en kurk twnlt voor ieD na den niam Her Finn F HOPPR BBIISkMAN Zn ADVERTENTIEN Heden oTerleed tot onze diep 1 droeilieid ome geliefde V dar en BehaTdrader joiikl ecC0 JRAD ILHELIV0 WIIll8 gcp RSks ont7Bngcr Ridder in de orde van OranieNaseao in den ouderdom Tan 74 jaren W H WOLTEEBEEK Tax Weilib H G I WOLTERBEKK JRK Mb I W C voi WEILEB P V TO WBIIJtH Rasch Jhb C P J to weileb J M W ïo WEILEE VlKDTCTOH L A VAK TRICHT VOÏ WWI ÏK M Ö 3 W TA TRICHÏ A L E BOWIEH I vo Wmlk Jms A BOWIER 8ör Tenh ge 12 Mei 1900 VoUlreH tenvjt en algemttne Kmnuifevmg een Flinke DIENSTBODE loon I 1 0 en Trije wascli zonder goede getuigen onnoodig lich aan te melden Mej M T aeFWEGEN Allen a d Kgn ATTEITIEI MSno geachte Clientèle wordt bS deie bericht dat Ik door aanachafflng van eene Snijmachine Tolgene de nituuiite itutruetU in de gelegenheid ben allo VLEESCHWAREN en W0B8TS00ETEN zeer dun en geiykm a t i g te leveren Met beleefde aanbeveling W VAU DEE STEEN Firma A BRAKEL BpekalNjer OUWE C 71 Nlenw noTertronevi al A 1 rof Dr Liuban welUkend lm lUW CaiOBT UIMB I II n AUmu Mht mat Pkbil km rk I llUL tot vourtdurendt radical en I lakere genering Tan alle mU 1 de meelt hardnolkigL nettuw tiekten vooral outótai o door J tfdwalinge op jengdigon leettÜ T g ne iDg van ll akte Bleet echt üeoanwdlieid Hoofdpfla iMigraic Hartkloppiog MaiflJpBn Itlechte ipö Onvermogen I Impotent PoUutaone en Uit Ivoetige proipeolM I rrgspor ïwh B 1 a I I OenSb p l Muili V d v l W bo m l iDcpdln M Clftan k C o BollerdMn 1 lUppol ümcnhngB GEG M BETER BdreevootaUe wortan SCHOEN WERK al helNoordbrakntsdi Sckoen cii Laammnagaiijii Kleiweg E 30 tegenover de Klciwegstoeg ONTVANGEN atte soorten CM K iriCIIH voor het a e Seizoen Aanbevelend C SMITS Allo reparati n en aangemeten werk f Sr 4t SCHTRDAMMEH GEIEVEE Mtrks NiaHTCAP Wollf Oouil I n bil 11 ilrcpsUn EenSOLIED KOOPMAN kte Clt NTSC BoUandaeh n Edammer Kaa voor Duaaeldorf en omstreken Off onder C Z 3377 aan An noncebureau BONACKEB en BANTZ Dosseldort IH HMiHMMlMHM HoofJprija In binfebel i 00 000 Mk I door den ataii pilk de JBld r n dM L Oitnoodlging tot deelnamiDg in de KsnUD na do door den Stut HimbiUK geVulborgdo I groote Ooldlotorq wMrin Mksr 11 Hülioen 349 325 Hark geiroaiiaD moeten wordon De prijwn rnn dew Teel Toordoel biedende Geldlotorij die Toluene het plen eleobU 118 000 loten bevat aqn de Tolgende De hoogtte prijs is erentneel 5O0 00O Merk Premie i iiiO 000 Hk 1 pr 100 000 Ibrk 1 pr 100 000 Hnrk 1 prijs 76 100 Vtrk 1 pros 70 000 Huk 1 pt s 5 000 Msrk 1 prijs s SO OOO Mirk 1 prijs s l 00a srk f prij e 60 000 Msrk 1 prijs s 000 Msrk 1 prijs s SO OOO Merk I prijt iO O O Msrk ie pr 10 000 Msrk pr 6 000 Mm loe pr 00 Mark 0 pr a 000 Hark 811 pr a 1 000 Hark 1 18 pr a 00 Mark 40 pr a 800 Mark UOpr a JOlMark Mats pr a l Hark n tpr a 114 104 100 ii461pr a7S 4 l H totaal 61I IS0 prijwn De Boofdprijs in de lo klasse bedraagt Mark 60 00 stflgt in do e kl tot 6 000 H in de la tot 0 000 M in de 4e lol 6 00 M in ds Se tot 7 000 M in de o tol 7Ï 00 Mark in do 7e tot ÏOO OOO Hark en met de premie an SOO 000 M orent tol 600 000 M Voor do eerste prij trekkinii die oraoieel is Tsstfresteld kost een eheol oriipnsel lol sleohU Guld 8 60 em kalf ori ineel lot slechts anld 1 16 ean k ait origineel lol slecht Onld O 1 0 De inleggeldon voor do Tolgende klassen Mowel als de joiste lijst der priJMn worden aangoiOTen in hel oflioieele trekkingsplan ToorlieT van hol Wapen Tan den Staat welk plan ik op aanvrage gratis reïlond Iedere deelnemer in de loterij onlTsnjt onge raagd onmiddellijk na de plaats gehad hel bonde trekking de offlnieole Irokkingalijst De uitbetaling en ver endlng van do prliïön geschiedt door mij on dirokl en prompt an de winners en onder de rtrengste loheimhooding a ledere bestelling kan men eentondig por postwissel opgeien ook legen rfmbonrs m f Men wende rioh dus met de aanrraag om loesending ran loten Toor de spoedig plaats hebbende trekking k spoedig mogel k of uilorldli lot 24 Mei e k mat Tertroowen tot Samurl Heckscher Senr Bonkier en Wisselkantoor in Hamburg Duitaohland l nj ê Wpadubalfia d I fl m de geheele wereld bekend geroomd Onorertroffon middel tegen alle Bont Long Lererüaagzlekten etz Inwendig l200wel a s ook uitwendig in bijna i silo lioktegoTallen met goed gerolg aan te wenden Prttl perOaMl 1 1 per r tt t l it TUwtj i Wo dmtlf beril een aUnog o n g e k e n d e g e n e e k r a e h t m heitome werking Maakt meestal elke pijnljke en leraarTolle operolio geheel orerbodi Met doM snif werd een 14 aar oad voor ongoBoesUJk tekoudeB beengtzwel en onlangs een bijDS ai lur kaakeriUten geneuv Brengt geneimg en irmaohting der pijnen bij wonden onUtekmgen eni Tan allerlei aard Priji per pot f 160 per post f l ft Centraal Depdt voor Nederland Apotheker BENHI SINDERS Bokin 8 Amsterdam IM aep4t ü beitslU ma ainrt sag li S kst ss i to to 4 irflBHBY in Pngl it W Rolill k 0 tsn iek B H T l otp t i t mitk W bg bet Omtilsi 0 I t Ssndm RsUn 8 Amstèrism Een ware Schat voor do ottgelnkUge alaehtoOara der 2bUbevlekkiiig Onanii en geheme uitapattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELF$EWARING BoUandMshe uitgave met 27 alb Prni 1 gnldan Ieder die a n do vorschnkkelgke gevolgen van deie ondeeg Ijdt moét het leien da oprechte leenng dse ket geefk redt jaarlgka dniMnd van een aknen dood Te varkrggan bg hei Verkge Magaaio te Leipaig Neiunarkt 3 nmeo tegen iniwnding van het bedrag ook in portaegeli m in eiken boekbandel in BoUud O 0V91 Druk Tan A REi IStiEVI G iHRICHTINaEN WELKE aBVAAR SCHADE OF HINDER KUNM VKROORZIKBN BURtiEMEKSTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op de artt 6 eo 7 d HINDERWET Brengen ter al reraeene kennis dat op de Secretarie ter viaie ia gelegd een verroek met bijlagen van M Pceteri aldaar oiu vergunning tot het oprichten ecner Kuiperij in het perceel gelegen aan de Nieuufc Haven Wijk N No 102 Kadaslr ial bekend Sectie ti Ho 1618 Dat op Dinsdag den 2g Mei 1900 des namiddags ten 2 ure op het Raadhuis gelegenheid U om bezwaren legen de gevraagde verguantng in te brengen en dat gedurende drie dagen vóör dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kan wor den kennis genomen Gouüa den 15 Mei 1900 Burgemeester en Wethouderü voornoemd R L MARTENS De Secretaris BROUWER liulteHlaüdscli Overzicht De Maasdam met de Boeren afgezanten aan boord kwam gisterochtend om hall negen nBfi den ingang van de haven te New York aan Een deputatie van negen leden van het comité van onWafl gBt üit de bargerj was op een donanekotter bet schip in do baai tegemoet gevaren Aan boord gekomen sprak rechter Van Hoeven alt naam dor deputatie de afgezanten toe Hg zeide dat hg en zgn metg ellen leden waren van de commissie van vrienden nit New York die het bezoek van de afgezanten voor hen zelf aangenaam en voordeeüg voor de republieken wenschten te maken De heer Montagu White was reeds eerder aan boord gekomen om het driemanschap van den stand van zaken op de hoogte te brengen en hun alle mogeljjke hulp te bieden Het driemanschap toegejuicht door de schepen die op stroom lagen landden te Haboken Zjj werden onder groote geestdrift ontvangen door den burgemeester deputaties een massa menschcn die met vlaggen wnifden en muiiek Na de rivier overgestoken te zijn begaven de afgezanten zich naar hnn hotel De heer Fischer heeft gezegd dat hg zich door de berichten over Jngelsche overwinningen heel niet ran de wgs laat brengen Hg leest tnsschen de regels der Engelsche telegrammen door dat de Boeren vechten zullen tot hnn onafhankelijkheid verzekerd is Ik hoop dat de Vereenigde Staten Enge FEVILLEIOÏM HAKTSTOCHT Naar het Fransoh 6o E n oogenuik g evoelde zij behoefte om hem terug te roepen en em te smeeken bij haar te blijven Philippe riep zij met gesmoorde stem Derblay wendde zich om fWat deert u vroeg hij Gevoel gij u niet wel Of kan ik u op eenigerlei wijze van dienst ïijnT Het zou Clara op djt oogenblik slechts een enkel woord hebben gekost om haar echtgenoot te doen blijven Doc Clara s trots was nog altijdsterker dan hare ontwaluuide liefde en zij weerhield de woorden die lar cp de lippen brandden Zij schudde het hoofd en zeide op onverschilli D toon Neen dank u ik heb niets noodig Ga masr gerust heen Philippe verwijderde zich Clara zag hem na en haar machteboK woede tegen Athénais steeg tot zulk een hoogte dfct zij op dit oogenblik in staat mu geweest zyn een moord te begaan Toevallig keek Sophie de Préfont de Jonge mevrouw Derblay van ter lijde aan en zag hoc Clara plotseling doodsbleek werd Met zekerenugK VTM ly land tot arbitrage zal overhalen Wij gaan naar Washington en zullen zien een audiëntie bg Mc Kinley te krggen Kannen wij de regeering niet krijgen tot wat wij zouden wenschen dat zij deed dan zullen wij trachten degenen op te wekken die de regeering tot handelen kunnen nopen Wy hebben nitnoodigiugen gekregen vau do burgemeesters van zestig steden Waarschijnlijk znllen wij er verscheiden bezoeken Het kabinet te Washingtoir heeft gisterenberaadslu igd over de vraag hou de Boeren afgevaardigden to ontvangen Er werd bc slotcn hen zoo liberaal mogeljjk te behandelen zonder inbreuk te maken ep do diplomatieke gebrniken Als ziJ geloofsbrievenhebben zal hnn de gelegenheid worden gegeven ze aan te bieden Ahngezien do afgevaardigden echter naar do regeering verneemt geen diplomatieke hoedanigheid liebbenis de kwestie vereenvoudigd De gemeenteraads verkiezingen te Parijs die reeds verleden week gedeeltelijk ten gunste der nationalisten waren nitgevallen zijn nu bg de herstemming geheel in ma voordeel gebleken Bij de eerste stemming waren 23 openlijke en 8 repnblikeinsche nationalisten gekozen tegenover 19 vertrouwbare Republikeinen j bij de herstemmingen werden 19 natisnalisten en 11 repabUkeinsn gekoxeo De president Tan den gemeenteraad Lnclpia werd niet herkozen hg werd verslagen door den secretaris der Ligue des patriotes DauBset De nationalisten hebben dus een 50 tal Memmen in het Pargsche stadsbestuur tegenover 30 republikeinen tot nog toe waren de repnblikeioen ongeveer 06 stemmen sterk geweest Deze uitslag is zeer teleurstellend voor de republikeiniche partyen en de teleurstelling wordt slechts gedeeltelgk getemperd door de overwinning dio zg in bgna allo andere Fransche gemeenten hebben behaald Da nationalisten juichen over hun sncces in de hoofdstad dat zg besehonwen als een directe nederlaag voor het ministerieWaldeok Rousseau Uornely in den Figaro hoopt dat de nationalisten znllen bedenken dat het welslagen der tentoonstelling eischt dat zg tegenover de Regeering en den president der Republiek niet die intransigente bonding aannemen waardoor het Raadhuis ontoegankeIgk worden zou voor de vertegenwoordigers van het gezag want het zou waariyk al te dwaas zyn wanneer de Pargsche kiezers met een handvol stembiljetten zonden kunnen vernietigen wat met zooveel moeite geld en zorg is tot stand gebracht Wat scheelt u f Gij trekt het u toch niet aan wat die lage intrigante in haar schild voert i Doch Clara antwoordde niet en de uitdrukkingvan haar gelaat was zöo strak dat Sophie nietverder durfde vragen Athénais had zich door Philippe Derblay in den zadel laten lichten Zij nam de tengels in de hand wenkte met de linkerhand een atscheidsgroet naar hare verslagen mededingster en zette haar paard in galop Een oogenblik later was zij reeds uit hit oo verdwenen gevolgd door Philippe Wilt gij mij vergunnen u gezelschap te houden vroeg eenskjaps een zachte ca vleiende stem in Clara s nabijheid De ongelukkige vrouw had de beide rijders zoo lang mogelijk nagestaard met een gevoel alsof zy met deze twee ook geheel haar toekomstjg geluk voor goed zag verdwijnen Verschrikt keerde zij zich om en ontwaarde Gaston de Bli y die naast haar stond Zij weerhield een uitbarsting van toorn en antwoordde met gedempte stern Laat mij met rust ik wil alleen zijn Zij stond op en nam den arm der barones met wie zij een eind opwandelde naar den and van tkn vijver E e Bligny steeg weder te paard en sloeg ook den weg in dien zijne gasten waren gevolgd Terwijl dit alles geschiedde waren Octave en Suzanne langzaam voortgewandeld l ngs den zoom van het bröch Zij vonden meer behagen in elkanders nabijheid dan in het dmkke rumoer der jacht Hunne paarden stonden vreedzaam riaast elkander te grazei en deden van tijd tot tijd een p ging n eenige Uag overhangende boomb e Het krachtige optreden der Spaansche Regeering schynt het gevolg to hebben gehad dat de onlusten vocjr het oogenblik onderdrukt zgn maar daarme Ie zyn de geregelde ordelijke toestanden in het land nog niet hersteld Uit Madrid wordt gemeld dat daar Zondag eene vergadering gehouden is van de verschilloade repnblikeinsche groepen die be lülen hebben oen Unie der Republikein che groepen op te richten Hun bedoelingis onder de tegenwoordige omstandighedeneen nieuwe propaganda voor de Repnblikeinscho boguiselen te willen beginnen Hoezeer de Kegeering wordt geminacht kan welhet best blgken uit een ofllcicol stuk eenoirenlaire van den minister van koophandelaan de kamers van koophandel De ministeraagt daarin dat de kamers van koophandel inr plaats van de Regeering op de hoogte tehogden over de bewegingen van handel ennyverheid zich bezig honden met proselietenmaken tegen de Kegeering en de agitatie bevorderen 1 De Minister voegt erbj dat de meerdarheid der kamers van koophandel daardoor niet heeft gehandeld in overeenstemming met de besluiten betreffende de oprichting rvhn Do Uegeering eischt van do Kamers dat liy zich zullen honden aan dat bealuit tèb niet met politiek lillen bemoeien en zich niet znllen maken tot kweekplaatsen van antigouvernementeele propaganda De Regeering zul niet toelaten dat door zulk een houding der kamers van koophandel nadeel wordt toegebracht aan de belangen vanden handel en aan de belangen van het land Het is zeker een zöndoriinge toestand dat zulke aanscbrgvingen uoodig zyn maar in Spanje is alles mogelgk Met oen enkel woord hebben wy reedarvermeld dat nit officiense Boelgaarsche bron frordt medegedeeld d at de rust daar te lande hersteld is waamit valt af te leiden dat het boerenoproer gedempt is Uit andere berichten biykt dat de zaak een oogenblik workeiyk een ernstig karakter heeft gehad De aanleiding tot het verzet ap vry groote schaal lag in de herleving eener oude belasting die niet In geld maar in natnra wordt ingevorderd een soort tiendrecht alzoo Deze terngkeer tot vroegere tyden wekte onder de boerenbevolking groote ontevredenheid welke zich uitte toen te Trestinitj de controleurs worden benoemd waarop onmiddellgk hetverzet uitbrak De boeren doodden de twee gendarmes die den burgemeester en onder prefect escorteer ren af te knabbelen Op eenif cn afi jtand van hen zat de baron de Profont die ook weinig lust had in het jachtvermaaic en bezig was eenige basaltsteentjes stuk te slaan iets wat beter overeenkwam met zijne welensclyippelijke liefhebberijen Clara en Sophie waren twijgend voortgedaan tot bij den Chineeschen koepel Zy gingen zitten op een der banken Het was nu in den omtrek stiller geworden De barones zag nogmaals hare vriendin ernstig in het gelaat doch Clara had nu weder een kalm uiterlijk weten aan te nemen Alleen een lichte trilling harer lippen bewees dat hare zenuwen nog geenszins tn rust waren Zy vreesde dat de barones Jiaar geheimste gedachten zou kunnen raden en durfde de oogen niet opslaan S Zeg mij nu to h eens wat ik van dat alles oet denken I begon de barones eindelijk bij wie dit voortdurend stilzwijgen de nieuwsgierigheid op een al te zware oroet stelde Ik kom btj u logeeren meenenclc twee menschen te zullen ontmoeten die bedaard hun leven weten in te richten en in plaats daarvan zit ik op eens te midden van allerlei intriges en verwikkelingen Uw man gaat rijden met Athénais en Gaston komt u zijn gezelschap aanbieden Juist als in de quadrille zeide CUra met eenpijnlijk hichje wanneer men van dame verwisselt H De barones werd eensklaps ernstig Zij nani Clara s hand in de hare en vroeg op vertrouwelijken toon Waarom doet jgij toch zooveel moeite om mij opzettelijke te misleiden Clara gy zyt niet gelukkig den en takelden de anderen loo toe dat men voor het loven van den burgemeester vreest Den volgenden dag begaf zich de prefect van Koetsohoek naar een dorp waar vyi compagniën van het Roetschoek garnizoen onder bevel van kolonel Qeorgiet waren gedetacheerd vomi het geval dat de boeren van dat district weigeren zouden te gehoorzamen aan de bevelen der bargeriyke antoriteiten Toen dit werkeiyk bleek beval da prefect dat de troepen zouden aantreden Tot zyn groote verbazing antwoordde Ooorglef koeltjes dat hy wachtte op een uitdrukkeiyke order van den minister van oorlog en dat de officieren verklaard hadden geen bevel te willen geven aaa de troepen om op de boeren te vuren De prefect Yond het t beste er oogenblikkeiyk van door te gaan Eerst te Bselo kwam hg weer op adem en telegrafeerde aldaar aan de regeering om oen flinke troepenmacht waarop hy kon vertrouwen Ondertusschen atonden de boeren in de yeheele streek op Een groot aantal gewapend en te paard anelde den rebellen te hnlp onder aanvoering van reservisten uit het Bulgaarsche leger Zy braken don spoorweg op en sneden de tilograaflgiien af Het aantal opstandelingen wordt op 30 000 geschat Kolonel Traudareski leverde den rebellen slag en in een bloedig gevecht werden er 260 gedood en gewond De opstandelingen verloren maar voortdurend vanden nog gevechten plaati want geheel Noord Boelgarya Is in oproer Er rukten zelfs 9000 boeren op ter belegering van Roetacboek maar z f vonden den weg door regaeringstroopan versperd en deinsden dus af De weigerachtige officieren met Oeorgiel aan het hoofd zyn voor den krygiraad gedaagd en ter dood veroordeeld maar men heeft dit vonnia niet ten altvoer dorren brengen Zoo althans Inidt de voorstelling in baitenlandsche bladen Reeds by den aanvang van de troebelen merkten wy op dat het ateeds moeieiyk is omtrent gebeurtenissen als deze stellige berichten te krjgen De rogeering heeft er natunriyk groot belang by de zaken niet zoo zwart voor te steUan vooral met betrekking tot de houding van het leger Dat ren offieieelo tegenspraak volgde is dns geen wonder Maar of ze waar is f Verspreidt Uericliten FaiirKRUi Hot mooie weder dat bet aantal bezoe Ik niet gelukkig Waarom dan niet Ik heb immers alles om mij heen wat ik verlang Ik leef in de uitgezochtsie weelde Mijn tamilie U alleriiefst voor mij ik heb een aantal vrienden en mijn man laat mij volkomen vrijheid to alltis Waarom zou ik dan niet etukktu gijn Juist maar ik durf zcggeo dat d vervulling uwer vroegere wenschen u Qian ongelukkig heett gemaakt Uw echtgenoot heeft u de vrijheid gcUten maar hi hfett natuurlijk ook zijn eigen vrijheid behouden Telkens wanneer gij hem in gezelschap van eene andere vrouw ziet wordt uw hart verscheurd door bittere spijt Neen ik weet het wel uwe fierheid verbiedt het u dat te zeggen maar ik heb het toch begTej eA Gij xijt met gelukkig gij kunt het onmogelyk zijn wint in het binnenste van uw hart sijt gij jsloersch Jaloench riep Clara toornig nit toekunt gy Doch hare stem die schier aU wn schaterlach klonk veranderde eensklaps en ging over in ten hartstochtelijk snikken Hare oof en vulden zich met tranen zij wierp sich n de armen harer vriendin en verborg beschaamd haar beschreid gelaat De barones liet haar geduldig uitweenen en eerst toen Clara weer hare uiterlijke kalmte had herwonneri durfde zij het gesprek weder opvatten Met weinig moeite gelukte het haar nu uit Clara s mond te yemeraen welke droevige ventandhouding tusschen Kaar e n haren echtgenoot heerschte