Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1900

IU H t t 10J4 9 8 f f f t I it os i 1 10 f u wot loM ii p fnlW m I 0 titii fa Wil UU ri4V4 f Vtr ïrs 4 u tl e f i iT t t l tt 4 11 4 41 t S t M tl 4 t H 1 01 i ita iT il 1 18 r z a 14 s t S t8 P 8 4118 48 S 4i IS ia a lo ia OUD k k MSTiaOlH ria nn 9o da l ia 8 11 8 at 1 18 10 8110 1111 08 1 818 48 8 18 4 8 4 48 8 11 8 48 8 81 i0 l 18 I1 lO ti 11 01 W 8 01 8 88 10 10 ll OB 11 48 18 811 018 88 4 18 4 811 t tta aiio at i oiii 47 ir oo a I 10 1S M 10 St 11 84 1 08 1 10 8 84 8 18 4 10 1 11 i to i ti 1 1011 1818 01 la u 4 tHait 1 818 041 08 I UT ata atg 8 881 01 a il 10 1111 88 U at 11 08 1 10 l tO 1 00 4 00 4 10 4 10 i ll 8 11 7 41 St a ll 1 4810 8111 TooSwi t lt 10 11 1 18 4 18 88 a 4 l Mt m Z i il 10 11 1 9 4 80 43 10 08 ttVenh Mo 0I 10 48 8 01 t OI it lO H Om 14 S1 1 18 1 48 S 01 08 F 1 80 10 1110 84 r UTtlCH 1 tI ia ai 8 it 8 18 8 88 8 40 8 10 1 0 Mi 104 4 88 8 88 81 i U M4 I 4I 8 18 t OT Jt 10 14 1 11 1 41 8 11 8 l 1 04 8 18 8 81 8 M 10 14 ut C 8 81 7 li7 i l lt IS a Sl 11 1 I I7 11 811 8 3 10 8 84 4 41 111 7 0 8 10 1 84 9 81 Ia W 8 84 8 47 1 80 8 18 8 4t B 80 48 11 80 IMa l H a t a as 4 4B t oi 7 j 8 i o le ot loud 7 0 i ai 8 18 a oi ae lo is lo st ii bi 1 m 1 ia 8 88 4 11 4t 41 47 1 84 8 0 a ia 10 1111 18 ra 8 88 7 47 8 11 8 80 Ip lO 10 88 11 88 18 01 l lt 8 08 8 10 4 08 4 M 8 8 8 88 I OO 7 81 00 8 0 I2 8 17 ao 10 10 I U ft 8a Oadtw 8 88 8 17 10 41 i tdt Ma t ta 1J4 aao i4 a aa 10 84 ii ai i ii if ii a ta 1 40 a 88 4 4 i a ia 144 7 4 i 4i i o 11 ken aan de Tentoonstelling op Zondag deed stügen tot nab4 de 300 000 is U eeoen mus gekeerd eo een jikoode wind maakt na de terreinen onveilig door de ma ssa a Btoi die worden opgejaagd De klacht blglt aanhonden dat de exposanten niet gereed xijn en rerbod is na nitgevaardigd om goederen aan te roeren in wagens na s morgens tien nar De Oostenrijksche aartshertog Ferdinand bezocht de paleizen Tan Oostenrijk Hongarije en Bosni in de straat di r natiën Hoewel het te Ht Petersburg werd tegengesproken brengt na de Parijscbe editie Tan de New York Herald weder bet bericht dat de czaar aar Parijs zal komen in Angostps en wel alleen vergezeld van de ministers Tan financiën en van bnitenlandsclie zaken Dreylns die mstig op lijn krachten komt op de Villa door hem gehunrd nabij öenève Wi door de nationalisten weder in den Terklezingsstrijd gebracht waar men trachtte hem te beschnldigeu dat bij naar I onden was gereisd om daar oeno poging te wagen om Kstcrhazy te zijnen gnnste om te koopen Deae zaak wil men trachten andermaal in de Kamer te brengen waar de gekozen afgOTaardigde De Castellano de regeering wil bterpclleeren over verklaringen door Reinach in bet departement der Basses alpes algelegd Van de Oceaanbavens komen berichten omtrent eene koade en zware storm EaoRLtN Bericht Is ontrangéi dat de Portagecschc regeering met bet Pargsche tabaks syndicaat onderhandelt over eene leoning ter betaling van de schadevergoeding door de scheidsrechters haar opgelegd inzake denDelagoaspoorweg Als zekerheid werden 72 000 obligatlën aangeboden Spktut Eene nrgadering werd gebonden waar toe alle repnbllkeinen toegang badden en waar een programma werd aangenomen waarmede de verschillende groepen zich Teroenigden de grondwet van 1869 werd als basis genomen OOSTÏKRHK Vanuit verschillende plaatsen komon berichten omtrent sneenwval tot op een twintig mijl nlstand van Woonen Kr heerscht in öalici Hongarije Moravië en Stiermarken eene hevige koude met scherpe winden die veel kwaad doen aan de gewassen die in bloei itonden Ttinaui Verleden week is een poging gedaan om den sultan te vergiltigen de toeleg werd intps ontdekt en behalve de zoon van den minister van politie en een zoon van een der medische professoren werden nog vor cbtllende personen gearresteerd BINNENLAN STAÏEN ÜENEllAAL TirK a u s im K H Onds MMtdnokl Hieuwnkark C p U Rattwdui BottwdimD Eollardsm au 1 M fcw tgwtjM Of i 1 lattordui Beun Rottndam D K öttardan U M Xi irttk k 1 01 Heordmht IJ I U Of t 4l Ml a i 18 iU 1 a Um o ad t l Mï Ml I W O v Dli M o Jïï ï j aï OimIs tModa Mfiw Wofd Ufrwkl Utrsekt WoeniM 8 07 8 44 Zitting van Dinsdag 15 Mei Bï de boliandeling der onderdeden van de ontvrerpen op de oiderlfke mtcM ferkiaarde dr Kuyper uit christelijk oogpnnt bezwaar te hebben tegen de toekenning van ouderlijke macht in plaati van ouderlijk gezag dat een hooger denkbeeld geeft Tan de Terhuuding tnsschen oaders en kinderen Op advies Tan den minister handhaafde de Kamer echter de uitdrukking oaderli ke macht TegenoTar de vonchillende amendementen handhaafde de minister het beginsel dat voor een buwelgk de toestemming van beide ouders noodig is dat het huwelijk tot de meerdee jarigheid wordt opgeschort wanneer er verschil bestaat tusschen beide oaders en tuischenkomst van den rechter alleen dan kan plaats hebben wanneer een der oudere tegenover derden staat Aangenomen ziJn de amendementen der commissie van rapporteurs tot gcigkhtelling der toestemming van den vader of der moeder na overipen of onmogelijkheid der wilsverklaring en tusschenkomst van den kantonrechter als een der ouders de toestemming geweigerd heeft on de andere ontzet is Daardoor is het stelsel der regeeriag verworpen Ook zijn aangenomen de amendenenten van den heer Van Deinse op art 96 Termijn van beroep op de beslissing van den kantonrechter en niet mededeeling der motieven voor het verzet tegen het huwelijk Bij de Staataspoorweg Maatschappij zal in den loop der maand Juli examen worden gehouden voor adspirant opzichter bü de 3e afdeeling van weg en werken seinwezen elcctrotechniek verlichting In afwijking van de bestaande voorwiiarden van benoembaarheid tot opzichter bjj den dienst van weg en werken wordt voor dit examen het overleggen Tan getuigschriften of diploma s niet gevorderd en de minimum leeftijd van 23 op 25 jaren gesteld De uitslag van de herstemming voor een lid Tan de Provinciale Staten in het kiesdistrict I lsselstoin is als volgt Uitgebracht 3810 stemmen Van onwaarde 80 Geldige stemmen 3730 HiorTan verkregen de heeren E J I C van Baerle r k 1892 en S I Cambier van Nooten lib 1B38 stemmen zoodat gekozen is de heer Van Baerle Oistorochtend begon te Haarlem 4 tw edaagsche wedstrijd uitgeschreven door dekolfvereeniging NoordHolland bij gelegenheid van het 10 jarig bestaan lo ia ii M iu ii ii 11 M 1 11 ll I U 10 41 11 41 11 01 11 41 O l D i10 8a 18 00 11 1 11 14 10 4 11 41 18 88 11 1818 81 j 11 88 4 88 De voorzitter de heer W M Tan Vliet te Krommenie sprak den kolTers die in groeten getale waren opgekomen reeht hartelijk toe en daarop ving de wijdatayd dadeiyk aan Aan den korpswedstrjjd nemen deel de vereenigingen Haarlem I Bar ingenhorn Krommenie 1 Alkmaar I Koog a d Zaan I Haarlem II Krommenie II Koog a d Zaan II en Koog a d Zaan III Alkmaat II en Alkmaar III Krommenie III Haarlem III Hoogkarspol en Haarlfm IV ledere club is Tertegenwoordigd door drie leden Er worden drie series gespeelji Het totaal aantal deelnemers is 135 De wedstrijden duren twee dagen H M de Koningin heeft een groote bronzen medaille geschonken als eerepriji Er zgn reeds fraaie slagen gemaakt Gemengde Berichten Uit Amsterdam meldt men Hoewel op sommige drukkerijen onder andere bg gebroeders Binger door de stakende gezellen de positieve verklaring was afgelegd dat zij biA werk zouden hervatten mits er geen uitsluiting zou plaats vinden en deze overeenkomst was getroffen in OTereen temming met het besluit der stakersTOrgadering zgn toch gisterenmorgen de stakersvan genoemde drukkerg weggebleven een tweede stakers vergadering had wederom anders beschikt Men brengt deze zonderlinge wijze van doen en in t algemeen het feit dat er ook heden nog zoo goed als geen verandering in den staat van zaken is gekomen in verband met de omstandigheid dat de tweede uitkeering aan stakers was opgeschort tot gisteravond Nader meldt men Gistermiddag had onder de typografen te Amsterdam weder een nitkeering plaats f 7 voor gehuwden en f 0 50 voor elk kind en f 5 voor ongehuwden Gister is voor het eerst weer het ochtendblad van De Telegraaf verschenen maar slechts met twee paginas Vanwege het looneomité zal heden een manifest aan de Amsterdamsche burgerij gericht verschijnen Men seint uit Amsterdam Op verzoek van het looneomité der stakende typografen heeft gisteravond eene conferentie plaats gevonden van dat looneomité met het comité der op dit oogenblik onmiddellgk bij de staking betrokken drukkerspatroons De couferentie heeft echter voorshands tot geen positief resultaat geleid Tegen J van der M brievengaarder te Wondsend is een bevel tot inhechtenisneming uitgevaardigd wegens ontdekte verduistering enz van aan hem toevertrouwde postwisselgelden en fraude in spaarbankboekjes Hij is voorlvinchtig en tracht Termoedeljjk buitenslands te komen Eene vrouw met drie kinderen laat hjj achter Aan het station D P te Rotterdam ishet perronkaartenstelsel ingevoerd V Een koopman in aardewerk had te Swa tom aan zekere vrouw v 6 eenige zjjner artikelen verkocht en werd toen op eenige bittertjns onthaald De man geraakte in slaap vap welke gelegenheid vrouw v G gebruik maakte om hem zijn beurs met 1 16 inhoud te ontfutselen De vrouw ia door de rijkspolitie naar s Uertogenbosch getransporteerd 11 01 l i 10 87 10 51 S ta 1101 r n ii aa T a 8 7 10 1 88 7 88 7 00 7 t4 8 11 8 80 11 44 8 08 10 41 11 07 Ata 11J8 1 18 4 1 84 In bet stadje Eus bg Perpignan stortte terwyi men den uitslag der gemeenteraadsverkiezing naging 4e zaal det een tiental belanghebbende kiezers die er zich in bevonden omlaag door het breken van een balk Met hen vielen de stembus de stem opnemingcommissaris en de candidaten aan de stembus aanwezig doch niemand bezeerde zich erg en een verdieping lager kon de uitslag der verkiezing bekend worden gemaakt Rassifche vrijwiUigers gaan Toort met zich aan te Dwlden voor den oorlog in ZuidAfrika Er is dezer dagen weer een groot aai tal te 8t Petersburg uit Uoskoa ea andere steden aangekomen Zg zullen deze week naar TransTaal Tertrekken en hebben een beeld van den aartsengel Michael bjj zich dat zij hebben laten zegeneu door den bekenden pater Jan van Kroonstad OTor de wijze waarop de dam door de Kliprivier bjj Ladysmith gelegd werd meldt een correspondent van het N v d D Aan de Ladysmitb zijde van den dam die al een paar meters hoog boven water stak de rivier werd voorloopig door een houten koker geleid werd een 4 zakken dikke verschansing gemaakt en daar bovenop lag een wacht loerende naar den Platrand Zoodra na de wacht Blits bmlde holde da heele troep van 200 Kaffers en witmenschen alles neergooiende wat ze in handen hadden achter de verschansing en viel daar plat neer Vijftien seconden verliepen er tusschen het schot en het aankoipen van de granaat dus voldoende tgd om te koetsen De granaat kwam aansuizen en Tloog gewoonlijk over den dam om met een vervaarlijke opspatting van water ip de rivier achter ons te ontploffen Dat ging dus niet te best en verhinderde het werk niet maar men vond een ander plannetje De noodige zandzakken werden op een afstand van pi m 100 meters achter den dam door een troep Kaffers gevuld en op 4 Natal spoorwagens geladen Dit gebeurde op een nagenoeg beschutte plaats niet in het gezicht van den Platrand die door naar voren tredende rotsen buiten het vuur waa De met zakken gevulde wagens nu werden door een van de Z A S M 19 tons locomotieven gestuwd naar den dam en daar afgeladen de leege wagens werden vervolgens weer teruggetrokken om ojmieuw beladen te worden enz Het bijzondere van het geval was nu dat we over een afstand van 350 metera de wagens moesten brengen en halen in het volle gezicht van den vgand en daarop werd nu het snoode plan gebouwd de loco stuk te schieten en het werk daardoor onmogeiyk te maken Vrijdag 23 Februari begonnen de Engel k schen hun bommen uitsluitend op de locomotief te richten tot zoover gelukkig onder die te raken Voor het machinistenhuisje werd toen een zandzakken stapeluig gelegd en eveneens werd de dam gepantserd t Was een danig gevaarlgk baantje dat nu voor ons in t zont lag maar we zaten er nu eenmaal voor ea dus zou e moest het gebeuren en bovendien er ligt een soort wilde aantrekkelijkheid in zoodra de machine in beweging is en puitend de zware wagens met zandzakken Tooruitdrukt Daar komen we om deu hoek pati barst een bom 30 treden Tóór dén trein boem een tweede naast ons in de n vier met een geweldigen knal springt een derde op 3 pas van de loco waarachtig we leven nog Bij den dam gekomen springt de conducteur van de machine hij maakt de koppeling los n 10 18 10 18 10 41 11 1 1 ÖTt 8 lo t4 11 11 U t 88 10 08 10 11 lo at 10 14 terwgl de heele troep Kaffers en witmenschen op den dam dabr ligt neergeploft achter de verschansing angstig naar ons kjj kend vliegt plotseling de machine weer achteruit met volle kracht temg voor de bommen we naderen den hoek gelukkig we zjpi er en lachend kjjken we elkaar aan we zijn er weer eens doorgerold En dan een half nur later betzelfde spelletje wanneer de leege wagens moeten gebaald worden Zondag morgen 25 Vabruan werd de loco door een paar rondvliegende granaatkogels licht aan de eicentriekstang geschramd en werd een lantaren vernield We besloten toen ons nog solieder in te pantseren s middags baalden we in Fieters een Natalwagen die daar nog stond en bouwden daar een hooge verschansing 2 zakken dik op waarachtig de loco nu prachtig kon koetsen Met deze fraaie inrichting reden we den Maandag morgen 26 Eebrnari naar den dam Er werd weer flink gebombardeerd maar zonder effect Wel barstte een bom op een wagen met zandzakken geladen maar gelukkig zonder schade te doen Ook den verderen dag ging het goed in den namiddag scheen het dat de vjjand het nuttelooze van zijn slecht schieten inzag tenminste hjj staakte het vuren De dam begon nu aardig op te schieten en volgens de opzichters die het werk uitvoerden zou men in 20 dagen klaar zgn Dinsdag 27 Februari echter Amajnbada zon aan alle verwachtingen den bodera s Amsterdam is overleden de bekende komiek Ednard Bamberg Hij werd S3 jaar oud Met Bamberg ia weder een van de oude garde verdwenen Als tienjarige knaap betrad hy in 1826 voor het eerst de planken en speelde toen eenige jaren in de kindercomedie van zjjn vader tegelijk met den heer Judels Tot 1886 trad Ednard Bamberg geregeld op pelende en coupletzingendt nu eons onder meer dan weer onder minder gunstige omstandigheden het laatst in den Salon des VariéteSf waar hjj de directie voerde Den 23 December 1885 besloot hg zjjn 60 jarige tooneelloopbnan met een voorstelling in den Stadsschouwburg Later trad bij nog een paar maal op in voorstellingen ten zgnen voordeele gegeven Hg bleef lang kras het kleine mannetje dat den hoogen hoed op de lange wgdoitstaande krullende haren en met de parapluie onder den arm den Amsterdammers wel bekend is en dat ook daarbuiten nog in de herinnering van velen voortleeft üit Leiden wordt thans nader omtrent de atadentanfeeetett gemeld dat d ïlaskeradecommissie het voürnemen heeft opgevat ter gelegenheid van hot 65e lustrum gebruik te maken van den historischen Burcht voor het opvoeren van een tooneel uit de riddertijden nl de plechtige opneming van een edelman in den hoogsten rang der ridderschap Het groote aantal hoornen evenwel dat zich dicht opeengedrongen bevindt binnen de ommuurde ruimte van den Bnrcht zou een behoorlijke voorstelling onmogelijk maken en aan een groot gedeelte van het publiek het gezicht op de plechtigheid benemen Teneinde aan deze bezwaren nu tegemoet te komen heeft de commissie den raad verzocht de hinderlijke boomen e laten rooien Daar ook bij deu pachter van den Burcht tegen de inwilliging van dit verzoek geen bezwaren bestaan adviseeren B en W den raad gunstig op het verzoek te beschikken Zoo zal dan in t vervolg ter wille van één feestdag de Burcht een beetje minder mooie boomen binnen zgn mnren hebbeu PosterUeo en Telegraphie Vacante directie Post en telegraalkantoor Lekkerkerk Jaarwedde f 1600 en vrije woning Pensioenigrondslag f 1700 Borgtocht f 863 reëel Ofschoon kan de ambtenaren van de beide dienstvakken Trijheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bepalingen van het Koninklijk beslait van 21 Maart 1894 no 17 de telegraafambtenaren voor deze directie den voorrang Sollicitaties in te zenden voir 1 Juni a s Benoemd 1 Juni Tot adsistent te s Oravenhage J J H Streur thans kantoorkneeht aldaar tot brievengaarde te Gargp C fl A van Eaaen thans postbode te de Lemmer 1 Juli Tot brievengaarder te Hoogloon W Kerkbofs Terplutst 2 Hei De llBpirant opzichter der telegraphie A Barto Tan Bokstel tijdelijk naar a GraTenhage 7 Mei De klerk der postergen en telegra phie 2de klasse D C Wjjdrs van Bilt naar utrecht telegraafkantoor 9 MeL De klerlc der posterijen en telegraphie 2de klasse J J van der Veen van Amsterdam telegraafkantoorj nalir de Bilt 16 Mei De snmnmerair der posterijen en telegraphie F Bakker Tan Rotterdam telfgrulcnnn naar bet Woofdtalegraai kantoor aldaar onder intrekking Tan zijne verplaatsing naar Arnhem tel aalKantoor de klerk der posterijen en telegraphie 1ste kl e J H A Voeren Tan Hillegom naar Zierikzee de klerken der postergen en telegraphie 2de kla sse I Koster van Amsterdam telegraafkantoor naar Sloterdijk en J L E W van der Wedden van het postkantoor naar het telegraafkantoor te Rotterdam 1 Juni De adspirant ingenieur der telegraphie P H 6 Monteiiberg Tan s Hertogenbosch naar Zwolle de adsistent J Bontrop van Rotterdam naar s Oravenhage 16 Juni De commies der telegraphie 3de klasse W Branckmann van Zalt Bommel naar Tilburg De benoeming tot brievengaarder te Mur merwoude van E J Conradi op 1 Mei 1900 zal itlgaan 16 Mei d a v Eervol ontslagen 1 Juni De brievengaarder te Ingen J van Beekhoff ATJEH Aan een officieel telegram is het volgende ontleend Iman Ripin werd met zjjn bende uit de stelling op den Glé Oroetej verdreven met achterlating van twee gesneuvelden met hun wapens De bezetting van Poelo Rsja en de marechaussee patrouilleerden in Daja ook tegen toekoe All Baët In Pidie werd 6 April opgerukt tegen panglima Polém op den Olé Siblah door bandjir in de Tiro nas zgn bende niet te bereiken in een vuurgevecht kregen wg twee licht gewonde inlandsche militaii en Op den 8n d a v werd de tocht aan beide oevers der Trio hervat en geheel Trio en Troeséb afgepatrouilleerd zonder den vijand te ontdekken De kolonne onder overste van der Wedden rukte over Rumpaih in de richting van Samahilang en Jpgde drie vijanden neer Een pad naar laatstgenoemde plaats was nog niet gevonden Een deel der kolonne hield Rampaih bezet Aan den weg van Lho Niboeng naar deze laatste plaats werd voortgewerkt Een paar benden van den pretendent sultan zwierven rond in Keureutoë en BovenUeu dong In Menlaboh verrasten onze troepen een vijandelijke versterking op den GoenoegMenë waarbH de vijand 17 doeden 2 aehteriaad en II vooriaadgeweren benevens munitie en blanke wapens in onze handen liet wij leden geen verliezen Aan den weg naar Babab Kroeg Maggi werd voortgewerkt Een nader nit Kotaradja ontvangen telegrafisch bericht meldt dat wegens het op treden van benden van den pretendent sultan in de Pasei streek Geude Geudong trgdelijk wordt bezet en een Amboineesche compagnie van het 3e bataljon naar Lho Seumawè is gezonden om aldaar te patrouilleeren en den aanleg der wegen te dekken De civiele en militaire gouverneur is nt ar de Noorden Oostkust vertrokken STADSNIEUWS GOUDA 16 Mei 1900 VBBÖADERINGvandenCJEMKENTERAAD op Vrödag den 18 Mei 1900 dea namiddap ten 2 ure Aan de orde lo De benoeming van a een lid Tan de Commissie van bijstand in het beheer der gemeente gasfabriek ter voorziening in de periodieke aftreding v n den Heer C P W Dessing h vier leden d r Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Ing St No 49 e vier en twintig plaatsvervangende leden der Stembnreaux Ing St No 46 i een marktmeester der jaar en week markten Ing St No 44 y e een concierge der Avondschool Toor ambachtslieden Ing St No 45 een onderwiJïer aan de Tuaachenschool Ing St No 47 2o Het Toorstel tot wgziging van het Raadsbesluit van 20 December 1895 tot het instellen Tan een vrge voorjaarspaardenmarkt ang St No 48 Oe Jaarljjksche Algemeene VergaderingTan den Nationalen Bond van Handels enKantoorbedienden in Nederland zal gehoudenworden op 24 Mei a s des morgens ten 10 ure in de sociëteit Ons Genoegen zaalKunstmin alhier OoDKWATïB De heer M H Van t Kraijs organist te Groningen en zoon Tan den vreegeren organist der Ned HerT Ghm bracht Maandag Tergezeld Tan twee Jmies per fiets een bezoek aan zjjne vroegere woonplaats en vergat daarbij niet de groote kerk aan zjjue reugenooten te laten zien Het was bij deze gelegenheid dat enkele ingewijden konden proflteeren van een paar nes heerlijk orgelspel van den heer Van t Kmis Die tegenwoordig waren genoten van die gevoelvolle tonen die iij aan t orgel wist te ontlokken en jammer was het dat door onbekendheid er zoovelsn van verstoken blOTen KaïMPBS a d Laa Zaterdagavond hield de afdeeling alhier van het Algem Nederl Werkliedenverbond een openbare vergadering in de Sociëteit De president de heer Kortland de vergadering openende deelde mede dat het doel dezer vergadering was de werklieden op te wekken om deel te nemen aan een adresbeweging ten gnnste der Ongevallenwet en om de strekking dier wet zooals deze door de Tweede Kamer was aangenomen aan de werklieden beter te doen kennen had het bestuur het TweedeKamerlid den heer D De Klerk uitgenoodigd als spreker op te treden die daaraan bereidwillig had voldaan De heer De Klerk behandelde de Ongevallenwet op de hem eigenaardige en duidelijke wijze en verklaarde den werklieden het groote nut dat zoodanige wet voor hen inhield om ten slotte aan te sporen dat allen het adres aan de Eerste Kamer dat door hem werd Toorgelezen te onderteekenen De president dankte den spreker Toor zjjn moeite en de goedbezochte Tergadering voor hare aandacht Oddzbiekk a d Usui De stoombootdienst alhier op Rotterdam v v in oncurrentie met de stoombootmaafschappij De IJsel is hij gebrek aan de noodige belangstelling reeds gestaakt Een vergadering dezer dagen belegd door den ondernemer met het doel om meer steun te verkrijgen en waartoe de bewoners van Ouderkerk en Krimpen waren uitgenoodigd werd door geen hunner bijgewoond HiASTKïoHT De ter visie liggende rekening en verantwoording van don polder Hoog en Laag Bilwijk over het jaar 1899 zjjn de ontvangsten f 337 98 en de uitgaven f 112 45 batig saldo f 22 5 52 Do Begrooting voor m bedraden de ontvangsten en uitgaven f 334 78 Omslag voorgesteld op f 0 25 per H A KaïKPEs k D IJsEL I Zaterdagavond zal alhier een openbare ver fadering worden gehouden in het lokaal van van der Plas aan hei Veer waarin de heer B de Klerk de ongevallenwet zal behandelen déze vergadering wordt belegd door de afd van het Algbm Nederl Werklieden Verbond aldaar 363 te StaatB loteriJ U Klam Trekking io WckokUd H Mei No 2088 l 00 Ko 40 7 1000 Ko 8l on 9 1 ieder 400 No iOI Ui 10014 ll il 198 17in ea IStsl ieder 10 No 9884 4179 4188 489 17 1 88 0 gg l 11088 en 1 I10 ieder 100 Frijua ven 10 1 t41l 8518 1881 ll 8 1484 17it 18108 in 9818 80 8tSS 11890 71 18 81 l 0 88 8 Oaa 11 01 I4B7S 1781 18808 ao 8008 6718 tSt 68 14 0 17411 1 417 aai 8148 5 4a 8858 1B04 14144 71 7 Il 1 1 8 88 Stii 84 150 17141 ItSOO 4 7 88 8808 18 11089 15U8 17941 197J8 iO 8148 18 lOOSi 18I0 17818 1I848 718 58 44 S18 51 15818 8 v 1 87 418 10118 18158 11481 18 01 80074 1045 84 85 18 81 1 BS 8 80188 1184 gave 844 10817 1858 15 84 18170 80878 88 8748 70 81 84 15881 88 78 1851 8818 e 57 10 17 18888 1840 14 18 80514 1588 3889 7017 lOft 190tS 18 88 80880 11114018 7808 10 18485 84 U8 8 41 8 4198 9 10184 IStSI 11789 19 11 80808 l aa 4878 7488 88 18709 l¥ 14 lli87 17 5 4488 1i 9 98 11841 59 I8188 4l 1994 41 8 1810 1 811 1 17150 91 7 ars 5188 8175 10985 18975 II 95 i l 8 1191 84 874 11187 14088 94 1 87 aa95 84ia 58 8 888811814 14947 17818 U Kalue ie Lgat No 19998 m 2 19199 70 Per Telegraaf Volgens telegran aan het Nieuws v d Dag uit FretoriPheett Mafeking zich Zondag aan de Boeren overgegeven Rechtszaken Door de arrondissements rechtbank te Rotterdam werii gisteren o a de nitspraak gedaan in de zaak tegen B M 3 G 21 jaar bleekersknecht J v d M 21 jaar schlepsjager en G J De K 16 jaar kaaspakhuisknecht allen te Gouda die inbfaak Kpleegd zouden hebben in de woning van de Wed BloDJc te Waddingsveen en een aanzienlijk geldsbedrag zonden weggenomen hebben werd ambtshialTe 8 dagen uitgesteld VIRSCHEIDENHEID Zonderling wetsToorstel 1 De Rnoeensche TolkaTortegenwoordiging zal binnenkort een wetSToorstel in behandeling nemen strekkende om aan end ministers van justitie te verbieden de practjjk als advocaat weer op te nemen binnen vijf jaren na hun ontslag Verscheidene rechtsgeleerden zullen wel gesteld zjjn op een baantje als minister van justitie maar of ijj het tot dien prijs Miden begeeren valt te betwijfelen TUIt OOSTUHKS VAN OS l Md TaiUeur Kleiweg E 73 GOUDA TelepiMon Mo 31 Sterdam Vikra tkr i A 81 7 8 mt ï6mf 88 88 i ai y 4Vi ♦ il 88 B8 V 101 mm B7V IT 88 8 l uujt 10 x 81 91 488 tJ z 804 mm 154 88 mm 188 iiov 0 mm z 884 mm 8881 100 mm 88 WW 88 i iV 7V i 100 mm 114V 141 a 88 mm 108 14 t 104 87 8 y 991 4 l mm 58V 180 10 108 108 w 100 117 mm M 101 M V Ueurs van m 15 HU KzDiaLuiD Oen Ned W 8 8 Vi dito ililii dUc 8 dilo dito dito 8 HoKSj s ülil Oonill 1881 984 tTlualaiehr ffiBg 1888 81 tOonilts Obl m pspUr 1888 8 dito in l lrer 1888 8 PoaiOftAI OM met oonpoa 8 dilo Uekel 8 41 dito Oeoou 1880 4 ditobJiBolhi l88 4dilo m Hop lB8 90 4 dilo ia icoiil lewi 1888 dito dito dilo 1884 8 ifkttM Perpet Mkuld 1881 4 TDillu Qepr OoiT Ie 1890 4 Oer iMoiog Mirie D Oeo leenin leneO SeiDAr Bp T oblg 18 l 5 Maueo üb it 8ch 1800 VsHHoau OM 4 oolwp 1881 VXmuxIl ObllKatieo 1898 8 KoTTSaiuM Bha leou 1894 8 NSD N Ktt Htodei UDd I Arendib Tab Hu CerUtii ln DeliM uch Kru dilo I Am Hvpothsakb paodtir 4V üult Mij iierVorileDl eaad Or Ilfpoifawkli pudbr 4 i Kederlaiidii be benli H Ned laj deliiiulHb m N Wkr e Hrp h pudbr 8 HotU Hjt nlhoekb peiKlI f fl Va ItvpoIbMikb dito 4V I OOOTIHS Oj l UaliR baak aaad 1 BOiL Hypothenkbauk paodb 81 AHSalSA Bquf brpoth paadb 4 Maiv h a Pr Lien rm 8 NlD Holl U Bpour Mij auid Hy tol Kipl r 8t 8p a d Ned Ii d BpoorwegB aand Nod Zald Afr Bpn B Dd 8 dilo dito dito 1891 diM 8 tauiSpoorol 1887 8 A loU taid Iul SpwmU A H obl PoLr Waraebaa Woeora and KeiI nr RiiH Spw Hij obl 4 Ualtisobe dilo aaad Failowa dito aaod i Ivanii Hoaibr dito aaid t Kunk Ob Aiow Bp kap opl tl dito dito oblig 4 AMtaiu Oat Pao 8p Hi obl t Oh e kNorlb W pr 0 r aand dlt ditoWiii 8l l eter obl 7 Denter k Rio Or Spm eert vjb IlllDoUOootnlobl uifioiidt LauUv kNaibvlIHOen T aaiid Htsi o N WHil Ie hvp o j Hi Kaïuril 4pCt pre aand K TorkflPtokVtee aaiid Poon dio Obio obllfi 8 OriKon Oalif lebj p inKoad I 8t Pad Minn k Haait obl Un Pae Hoofliin obig ditoditoU o Ool lehjrp O Ouraoa Oao 8outb ühert v aud Tm 0 RaHw kNa lob d fcO AmiUrd Omnibiii Hij aaad m ZOMERMAIItELS DAMES en KINDEK COSTUMES C08TUME S TAILLEUR Blousen en Oamesoverliemden Japoistolfei tn gekl Kit aei in groote verscheidenheid en concurreerende Prijzen D SAM80M