Goudsche Courant, donderdag 17 mei 1900

Vrydag 18 Mei 1900 39ste Jaargang P o 8199 I ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Tdefaan Xa ADVEUTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels A 50 Centen ie lere regel meer io Centen üroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des utidd Telefaon to SS De ritgave dezer Courantg eschiedt dagel kd met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 h anco per post 1 70 Afzonderlijke Nominers VI IF t EM F N 4m APVERTENTBBN E CASSl TO TAPIÜAUTS Turfmarkt Oouda Spreekuren van 10 tot 4 uur DONDERDAGS Y n tot 4 nor VBUDAOS ran t 4 aar ZONDAGS afwezig Geeii Ëngelsch maar EcM BOEHEOHOOD emt i K G A SLEGT Nieuwe haven 28 JAN BOID Korte örOBDcndanl 1 ü tó 20 IHJUDA UZKRWARK I KRi ED Htl l KV iiLi srioiiii Aurihei i iii FOH SJ LJIZION 1 Kroiikbandt n Mi Da prijzen zijn ilour iteii nliiii llugMpnJa V 500 000 MV Hen biedfthet geluk de baod Ultaoodlglnff tot deelnemlag In do Kausen fwi da door den Btadt HaintjiirK guwoarborKde groota Ueldluterg waarin tokur 11 UiUioen 349 325 Mark uirunnoil jnoeten worden Do priiïen vAn dowj Teel voordeel biejlende Oeiilloterg ilie tuIki het plun ileeliU 118 000 luteu berst tü de rulKenuu He hoogste priJB ie orentiteel 600 000 Msrk Cramie SnO OOO Mk I pr iOO Oon Mark 1 pr 100 000 Mark I prüi 7S iOO Mark 1 priji s 70 000 Mark 1 pr l a 65 000 Mark 1 prul a 0 000 Mark 1 priji a SS 000 Vark I prii B in onn Mark 1 priji 40 000 Mark 1 priji a 90 000 Mark I priji a 10 0 O Mark pr a 10 000 Merk it pr a S 00n Mark lOBpr a S üOMerk SOU pr a i 00O Mark 811 pr a 1 000 Murk IllSpr a 400 Merk 411 pr a SOO Mark 140 pr a 00 Mark SatSipr a l Mark 99 Vpr a 114 tot iOO 4Slpr a7 4S Sl H totaal v UO prijten De Uoofdpr i in do loklaoe bedraagt MarktO ooo it gt in de H kl lot 000 H Inde e tot 0 000 M in de 4e lot 8 000 M in de te tot 7 100 M te de 9e lot 7B 00Mark in de 7 e lot 100 000 Mark en mei dep e an SOO 000 M erent tot 400 000 MWoor do eente pryitrekking die oftioieul iiTaatgeeteld koeteen nehoel origineel lot ileohla Guld S 60oen half orijineri lot ileohti Ovld 1 7toen kwart origineel lol ileohu Gi ld O 0 lie inleggeUlen Toor de rolgende klaawntooirel all de juiate lijlt der pryian wonlonaangejeton in hel ofHoieele trokking plan voor tien Tan het Wapen ran den Staat welk planik op an aK6 gratia enond ledore deolnomor in de loterij Olltrangt ongoiraagd onmiddellijk na do plaaU gehad hebbende trekking do offlnloolo trekkiiweHjet De uitbetaling en verïonding van de prOïDU go f biedt door mjj on dirckt on prompt aan do winnen en onder do atrengaU goboimhouding gr ledoro lyatelling kan men onroudig per poatwiuil opgeren ook tegen rrmbourt gar M f onde ioh dua mei de aanrraag om Meiendiug Tan loten TOor do ipoedig pla hebbende trekking loo apoedig mogelijk of aitorluk lol 24 Mei e k mot rertroowon lot Samuel llechsctier Senr Bukier OD Wiualkantobr iii Hnmburg Daitsflhtand lltOPA PD IKK ODD t SCHIEDAMMEH GEÏÏEVEÉ ifarAi NIQHTCAF Verkrijgbaar l j M PEUTERS Jz If B AU U0W9S rui eolithoid ie p uohet on kurk etfeMle roor CHICDAM r nMin4iör Firtii 4 p HOPPE Indien gy niet wilt hoeste gebruikt de aUerwfge bekroonde en wereldberoemde Superior Dmiveii Borstlioiiig Extract m mU uit de Koninklijke Stoomlabriek De Honiugbloem van H N ¥ AÜ lS€HAIH €o Uenllaaer fliiilojntaers SCHAIK ft SCHAIK ft 8CHAIK ft 8CHAIE ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK ft SCHAIK SCHAIK ft 80HAIK ft VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN VAN Co 8 Meliantlie ia hei besta middel der wereld CO l IlelUntllS geneest Kinkhoest CO 8 Mellitntlie geneest soowel oud als jong Co a Uellanthe mag m geen huisgezin ontbreken Co S Meliantbe staat roortdorend onder Scheikundig toeueht Co S BILell ntbe helpt onherroepelijk CO S Melianthe i bekroond met Ëerediploma s Coi S Meliantbe is bekroond mot joud Co l Meliantbe is bokroond met Zitter Co S Meliantbe is verkrijgbaar in flaoooa T D 40 CU ro CU en fl bg Kirma WOLFF Co WeathaTtn 198 aouda D MIEBIBS Kleiwag E 100 Qoudü E U nx MILD Veental B 126 te üouda A BÜUUAN MoordfU J Tb toeken Boihop B T WUK OiuUmt rr M KOLKMAN Waddinimêtt B UOLLMAN Sodtaravm PINKSK Nieumrteri a d JJul W J TA DAM HaattTKhl A N TaNZEli jEN Aaon u cen Delftsghe Sl A Olie fwffifp wifwpni M t Lvr Otploma n Gouu Btkici VgUllltt l ai i ll ioowcl U kinclereii aK lulwaiwncn jebrek uia eetluet tleeble eplIévtrierlDC xettuwboofdpUn ter versterking na tiekte of kraambed koorts tn hare cevolcen QUINiW AROCHE FERRUOINEUX m lut bijzonder t t en Bloedgebrek Blecksucht kwalen van Krltlachao leetUld epr Verknij Uar in flacons d 1 90 en 1 FllrPif if a voeduom verBterkend aangenaam L mcl V awav 1 kinderen swakken en k nimuk vooTda cli kscheeb iU n klterachll e geetellen i er aan te bc oral voor kinderen swakken velt n AU geoecakrachtice drank W atoornlsaea ler aptjivertcrtngiorfancn en dlarrbéc ook oor wigelingen en kleine kimicren l iVp i K ƒ 1 70 a Kyr 0 Kgr O Ba Ctumltch MAlL CllSIrAt 9p claal voor Kindenroedloc i busMn u Krr 0 90 wWere ITlCIKaUlliCI gr O ÖO H Kgr 0 S6 A c4hfna tf ifV£l4 f fi Hl roüken ecner halve Cigarette is voldoende lei butrij V v ii dinu van dg hevigste aanrallen van Afthma ttc In ÜoosiJM b 0 80 en ƒ OjiÓ Tflttiarinrlp Knnhnrm pruit puroatief trgen veretopping Aim beien Migraine Con ti a t vooral ook als laxana voor kinderen bcwijieti di Tamarinde Bonbona van KRAtT LMEN h IIOI M beianynike diensten daar de vorm voor het kuiJ begetrlljll en de smaak atlgenaam is Prijs per d K s e 0 90 en ƒ O BO Salmiak Pastilles f emeen erkend als het BESTE huismiddel V 1 J Hoest Verkoudheid en Keelplln het BlHmoplówend tn versacMend middel bij uitacmendbieid uiuluitend m CKhi □ fleachjes verkriJ Ebaar Fnji ƒ 0 80 per fltsc hje r M Pmm UAEPILIEN HOLX U ZeU raarap 4 i c FRAEPARATEN VAN th f rmparmttn wmm AïPILIEM HOL U Z itX 0n aUtt rooruitH ran fftii waarop ét tttmm ra JktmdlêtJttmimf m rtrkr g uu Hj mm KïiAEPELIEN HOLM Hofleveranciers ZEIST JiHÉ y O u S y8lt U Kort overalcbt onier FrQsoourant 8HEERIES Pale en Gold ft Pry Tan al I 16 50 peT 12 fless 2 ROODE en WITTE PORTWyNEN IB 12 MADERA S droog en oet 18 1 VERMOUTH la Tnrin 1 50 h fl o t G n a 5 BODEGA CHAMPAGNE l S g COGIUC A i 1 76 i 2 25 J Ï 76 f 3 26 f S TS en 6 SCOTCH WHISK 2 25 2 5 Per Fl Per Ank 45 Fl I £ B 2 LISTRAC t 0 65 Nto J 27 75 fi a CHATEAU VALROSE 0 75 31 t 2 81 ÈSTEPHE 0 36 gg St EMILION 1894 1 Ji £ 2 PAUILLAC 1898 1 26 53 O I QRAW S Witte Bordeani 0 80 34 P S SAUTERNE Tk 3 7k 3 h o ZELTINGER Moeiel 0 90 37 50 Ö ö BOURGOGNE MO 47 Pg De Jesschon liJn in de prtjien begrepen en worden i 3 ets per stnlt temggenomen Bü elite hoeveelheid üerlu ygbaar bjj Amlseptlsclie Tandpoeder ep Anllge Ul§eli Moiidllnetuor wm CAaSOTO Taniart t OoMiia OVBBAL VKBKRUQBAAH Agent voor Nederland G IJSSELSTIJN Blanwstraat Goada Dé flriHa T CREBAfi Gouda Teg i 1 Jüm gevraag een Dienstbode van de P O Adres R M DE ROMEIN KattensingeL KATTEi met 4 pooten honden enz die lijdende zgn au sehnrlt huidziekten of last hebben van insecten orden geheel gotezeu dooi het wereldberoemde WAaCUUIDDBL van ProJessor ARCHIMEDES verkr gbaar in fiacons van 40 en 50 cent bg J ao OIJE Kleiweg h ï Gwéa Wie seker tyn irij d Echte Efktl CaeaO ia outrangm taiamen C ield en na t 1 prafcuniiigea in dco del gekomsn onder dt naam dea uitvinden Dr Uiohaelil wraardigd tp da besta maohines in het wenldbenimde MabblisHuant vaa Oebi Btollwerok te Ksnlen dsolM J pTDie LeQV Bikel Cacao in vtorlomtea boaaen Den Slut Oieaa ia mat melk gskeokt eens aangename geaooda drank toot d nlijksclt Criiraik na kt turiafib vu t poBdir TOOT een Imp Cbooolata Ala geneeakraohtiga drank by gmi vaa diarrhae aheiits met water ts gabnAan Verkrijgbaar m Ie Toomsasgsls H 1 ApoiMkssa a A Ko V Ie ro bii s 1 80 0 90 a aS5 OeunalTscttceDwoardigar aar IMarland Julius latlenkMN Amnterdam Katveiatnat lOS FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ cliBiiiiscbe WassrIierU TA H fl OPPEMIFJIIEft tif fxrnUl ade llotierdnm iebrevetjord ik or Z il deu Eooing der Bel en HoofddepÓt TOor GOUDA de fleer A VAN ÖS Az Specialiieii voor het itoonien ea rerrm raa allo HeereQen Demeagarderobeo alsook alle Kindirgoederen Speciale inrichting Voor bot ttoom n vaa plncbe mautels veeren bont eiiK Gordynen tafelkleeden eni worden naar da aieowete en laatate methode f pvertd Alle goederen betz geatoomd oJ geverfd lronlfln ooichadelijk voor de gezondcndTolgeiiB staal bewerkt I leaw onovertroftcB trof Dr Liobert welbokend IIIVW SKAOBT ILIZII IUmd Mkt met Fsbriskuaark tot Toortdarende radicale en zekere genezing van alle lelis de meeet hardnekkige xenuW tlektetit Tooral oütataao door afdwalingen op jeugdigen leeftjjd Totala genezing Tan elke zwakte Bleeb lacbt Benaowdkeid noofdpljn Migraine Hartklopping Maagpfln slichts ipgiTertering Onvermogen Impoteni Pollntione enz Uitvyrige proapeetDSseD Irijar il d 2 d lli dubbele ae h II 6 ftnInnlDepêt Matth t d Vogto Zaltbomrael Uf pols M CKban k Co Bollerdani V Happel s GrBTenhage I I almmans do Jong J Cin Botterdam Wclff k Ca Oouda rn bü alle drogisten GEEI BETER adres vooralle soorten SCHOENWERK al lutNMnlbraliantscii Schoen en LaarzeniiiagaiiiD Kleiweg E 30 tegenover de Kleiwegsteeg ON T NGEN aUe soorten SCKOKMWI0nk voor het a s Seizoen Aanbevelend C SMITS Alle reparatiën en aangemeten werk A GooDi Dmk van A BRpfKMAN 4 Zn itullenlanilsch Overzicht De correspondent van de Daily Mail te Lorentu Marqnes seint van 15 Mei De volgende bulletin zju te Pretoria uitgegeven Het eerste bulletin meldt dat Zaterdag tijdens een gevecht bg Maleking de katlerwgk afbrandde Nadat kolonel Baden Powell een wapenstilstand had gevraagd capituleerde hij Zondagmorgen 7 uur Het tweede bulletin geteekend door generaal Snyman luidt aldus Ik heb het geluk gehad hedenmorgen kolonel Baden Powell gevangen te nemen Na zeven maanden het beleg te hebben doorstaan en na alle ammunitie to hebben verschoten alle voorraden te hebben opgegeten is thans Baden Powell eindelijk genoodzaakt geweest zich over te geven Het strategische gevolg van deze inneming zal niet groot zijn De val van Mafeking litl op den verderen loop van den oorlog weinig invloed oefenen lord Roberts zal er geen oogenblik door worden belet zgn marsch voort te zetten Slechts de Engelsche colonne die ter hoogte van Veertienstroomen de Vaal overstak zal thans ontheven zijn van de op dracht BadenPowell te ontzetten en kan dus Transvaal woder biunenrukkcn Maar daartegeuover komen de troepen van Soijman die de stad belegerden thans vrij ni daar de Engelscben op te houden Grooler echter dan de st tegischo invloed van deze overwinning dor Boeren zal de moreele invloed zijn Dat kolonel BadenFowcll een der bekwaamste en dapperste Engelsche officieren in Zoid Afrika zich zjj het ook na langen tijd n t n gevolge van allerlei ongunstige omstandigheden heeft moeten overgeven zal een goedeit indruk maken op de verdeSgen van de Vaal of van de Natalsche grens ij zull n er door wordeit opgewekt om vol te houden en niet te ver sagen En znlk een opwekking mogen zij wel hebben nu Roberts bijna den jAeelen Vrijstaat beeft bezet en ïioller de passen van den Biggarsberg geforceerd on reeds Dandee en GleHcoe genomen heeft Waar de Boeren over de geheele linie terugtrekken kan het kieine voordeel door den val van Mafeking behaald hun wellicht weder het zelfvertrouwen schenken at noodig is om den Engelscben generaals het hoofd te bieden De Fransche ministerraad is vergaderd geweest en in het communiqué van het Ver jAsttdelde lezen wij dat de gemeenteraads j rstemmiagen in de departementen in het algemeen in republlkelnschen zin zijn atge FEViLLÜlODf HAKTSTOCHT Jt Naar het Vransch 60 Sophie de PréEont vas renchrikt ofcr hetgeen t hoorde Zij stelde zich geheel in Clu a spuats en bcKreep hare nart volkonKn Doch tevens geroeide zij diep mederen met I ftrblay Het werd haar nu duidel k dat deze twee raenschen tegenover de buitenwereld een gedwongen rol speelden welke zij goed hadden bestudeerd maar die toch niet meer was dan een rol Van dat oogenblik af kon de barones de Vxifont aan niets anders denken dan aan het middel om ecne Blijvende verzoening tot stand te brengen ttisschen dit paar dat door eene onvergefelijke dwaasheid gescheiden was Hebt gij vroeg zij haar na al zijne liefderijke zorgen tijdens uwe ziekte waar an gij n hebt verhaald nooit een poging gewaagd om tot hem te gaan tefi einde den verbnAen band te herstellenf Ik heb bet dikwijls willen doen en ik heb er vaak over gedacht antwoordde Clara terwijl un hoog rood hkre wangen kleurde Ik weet zelf niet te verklaren wat mij daartoe dreef Mijn hart was tegenover hem gl ei en al veranderd Was het omdat ik zijn kuakter beter had lecren kmten en liefhebben Ik weet het niet maar loopen en dat de regeering reden tot tevredenheid heeft In zes departementen waarvan de uitslag volledig bekend is hebben de republikeinen iu 104 gemeenteraden een meerderheid veroverd on haar iu 15 verloren winst 89 Aanstaanden Dinsdag moet de Kamer bijeenkomen De regeering zal voorstellen de bijna eeuwige herzienin van de drankbelasting aan de orde te stellen die nu voor de zooveelste maal is goedgekeurd door den Senaat maar met verbeteringen waarvoor de toestemming van de Kamerjuog moet worden verworven Dan zjjn er verscheidene interpellaties aan de orde vroeger voor een maand verdaagd over de nlgemeene politiek De regeering is bereid daarop te antwoorden evenals op een nieuwe van graaf Boni de Castcllane die de Dreyfus zaak weer in de Kamer brengt door de regeering te ondervragen over een ipuecb van Joseph Reinaeh te Digne Gisteren om 4 uur liep in België de tyd af bestemd voor het aanbieden der lijsten voor de verkiezingen Te Brussel zijn er niet minder dan 11 De partijen dor linkcrzöde ziJn het niet eens geworden zoodat er is een lijst van de Ligue oen vnn de Association een van de socialistische arbeiderspartij en bovendien nog een van de Brusselsche federatie der liberale arbeidersparty De clericalen hebben een Ijjst dor zoogendamde alliance conservntive et onvrière Daarneveis handhaven de independenten een Ijjs terwgl ook dellémochrétiens een eigen Igst hebben Dan heeft men twee lijsten van handelaars indoftrieclcn en eigenaars en eindelijk twee op een waarvan een enkel handelsman candidaat wordt gesteld en een waarop de heer Mahau verkooper van verboden bladen figureert als candidaat antianglais et antibarbare Daar elke Jyst 8 centimeter breed moet zijn en ze alle elf op het stembiljet moeten voorkomen zal men stembiljetten hebben van 88 cM Voor het arrondissement Brussel alleen beteekent dit 212 000 kilo papier Op parlementair gebied valt heden de wederbijeenkomst der Italiaansche kamer te vermelden Een aangename mededeeling is dat ni t want de zitting was woeliger dan de pessimisten hadden kunnen vreezen Overeenkomstig het vroeger ddor ons veri elde plaKStelde Giolitti voor om tot herstel van de e raeht een commissie te benoemen die belast zou worden met de wijziging van het reglement Doel van dit voorstel was zooals men weet telkens Vanneer hij met bij mij was zocht ik hfm overal ora mij heen En wanneer ik in ztjne tegenwoordigheid was dan durfde ik hem niet in de oogcn zien en toch zag ik hem voortdurend voor mij Hij was zoo stil zoo droevig dat ik den moed mute iets te zeggen O indien hij mij makr met een enk woord tot spreken bad aangemoedigd t Peed hij dat dan nooit f Neen Hij is even hooghartig als ik en heeft nog meer vastberadenheid lywilskracht Hij zar nooit het eerste woord van verzoening spreken en zelfs at deed tk lut dan weet ik reeds dat niets teu baten Neen ik heb alle hoop laten varen wij zijn onherroepelijk gescheiden flintusschen moet ik zeggen dat hij zich tamelijkwel in lyn lot weet te schikken Het schijnt tenminste dat die kleine Moulinet Beschuldig Philippe niet riep Clara met vuur Ik raag hem niets verwijten Neen zij is de eenige die uwe verachting verdient Diezelfde Athénais vervolgt mij overal met haar wraakïucht Eerst ontstal iii mij mijn verloofde nu heeft tij het op inijn echtgenoot gemunt I Alles om haar wrok tcgep mij te koelen Een edele strijd niet waar f Ën wat kan ik daarfegen uitrichten f Ik heb immers geen recht op hem V Mij dunkt toch altijd meer recht dan sij O maar wij zyn nog niet aan het einde riep Clara met heftigheid Ook mijn geduld heeft zijn grenen Zij heeft mij reeds al te veel doen lijden Wanneer zij mg eenmaal uitdaagt om zelve tusschenbeiden te komen dan weet ik met waartoe ik wellicht in staat biI s maar ik heb een bevrediging te brengen na de autoritaire wijze waarop voor eenige weken de regeeringspartii dat reglement tot een dwangbuis voor de oppositie had gemaakt De hovp dat dit middi door do regeeringsparty lou worden aangegeven bleek ijdel Want de ministar van binneulandselie zaken zeide dat hjj dit voorstel zou aanvaardeaaU het kon leiden tot bevrediging maar aangezien het oumogeljjk wa tut overeenstemming t komen wees h j het van de hand Er ferd heftig geprotesteerd de niterste linken de hief de Garibaldi hymrae aan Het rsmoer werd toon zoo erg dat de voorzitter de zitting moest schorsen De Uaden meeneii dat onder deze omstandigheden niets anders overschiet dan de Kamer te ontbinden oen wog die echter zoo gruote bezwaren biedt dat daartoe niet dan in den uitersten nood kan worden l ealoten Aan Itet einde van de vergadering vyi den Daitschen Rijksdag eft de voorzitter graaf Balleatrem de kx Heinze tegen heden aan de orde gesteld zonder di t de liakerzijde daartegen verzet aantookende Dat zou ook tot niets gediend hebben want of de oogeuschijnlek aanwezige meerderheid zon ueh toch aan dat verzet niet gestoord hebBsn 61 indien al bij stemming gebleken was dat de vergadering niet talrijk genoeg was om een Mslnit te nemen dan had de roonitter van zjjn macht gebruik gemaakt um in zulk een geval naar eigen goedvinden de orde der Vverkzaamheden voor de volgende vergadering vast te stellen Overigens scheen in de tameljjk goed bezette vergadering een zenuwachtige angst te heerschen om den tegenstander iet onaangenaams te zeggen voordat de groote krijgsdans begint Toch word nog een vrjj delicate zaak behandeld de sociaal democraten maakten bezwaar tegen een post van 40 000 mark op de begrooting van bnitenlandsche zaken in verband met s Keizers reis naar Jeruzalem in 1898 Singer vatte die reis als een plezierreisje van den Keizer op en wilde dss de rijksbegrooting noch belasten met de koste door het meegaan van Billow veroorzaran hdeh met die van de geschenken aan den Turkschen minister van bnitenlandsche zaken enz Daarentegen vond de rapporteur dor begrootingscommiseie de centrnmsafgevaardigde Schwarze die opvatting van Singer ongegrond en kleingeestig Singer wilde eigen lyk weer niets anders dan sensatie wekken oordeelde hij Maar president Ballestr m berispte zijn part genoot dadeijjk wegen deze uitdrukking en de verdere discussie tusscben voorgevoel dat het een wanhopige daad zal wezen die ons beide i ten gronde richl Üho beste vriendin verlies ufre kalmte nietGij zult die juist noodig hebben Zie ik ben nugeheel op de hoogte van alles wat r met u geschiedt en ik verzeker u dat wijrdie lieve Athénaiswel zullen klein frijgen Maar vindt gtj oiei dalwij wel wat al te ernstig zijn geworden V zeidede Iparones die zich inderdaad voor haar doenuitstekend had gehouden sja vervelde lij dergelijke ingewikkelde quaesties ouden mij bijnavan streek brengen Willen wij samen wat gaangaloppeeren Misschien kunnen wij dan t gelijkeens zien waar onze hertogin Moulinet geblevenis met uwen man Neen antwoordde Clara lusteloos ik blijf liever hier zitten Ik zie daar mijn broeder aankomen met Sozande Zij zullen mij zoolang wet gezelschap houden Octave en het jonge meisje kwamen langzaam aanwandelen Geen van beiden sprak De markies de Beaulieu keek iets ernstiger dan gewoonlijk terwijl Suzanne K t hootd een weinig voorover hield en een gelukkige glimlach hare gelaatstrekken verhelderde Zwijgend naderden zij de plek waar hunne paarden nog stonden te wachten Octave maakte d eugelslos en zeide tot Suzanne Mag ik het mijn zuster vertellen Het mei e knikte vriendelijk toestemmend en Zeker ik zal het zelfs gaarne zien Gij weethoeveel ztj van ons houdt Zij tal zeker verhtidgdzijn wanneer zij het hoort UiUtekend Wanneer gij nu wilt v trek Schwarze e i Singer werd op hoöelijken toon gevoerd hoewel Singer op zjjn staudpnnt bleef staan volhoudende dat er geen eind aan te zien was indien bjj zulke gelegenheden het Duitsche rjjk ook nog de kosten voor dergelijke geschenken aan vreemde souverelnen en ministers t belalea had Minister Posadowsky sloeg in zjjn antwoord ook een ongewoon zachten toon aan hij sprak Singer gemoedelijk toe om hem te overtuigen at s Keizers reis toen niet opgevat kon worden als een uitstapje van een particulier i ook bfi zijn verbljjlbniten s lands grenzen had de Keizer voortdurend regeeringszaken at te doen Sn daarvoor moest bj door officieele personen vergezeld worden Wat het geschenk aan den Turkschen minister betreft ecu me brillanten versierdea snuifdoos hot was toch oen al te onbeduidende zaaW om tn het openbaar er orst te beraadslagen toejuiching het geven vu een dergelijk geschenk was buitendien geen particuliere aangelegenheid maar droeg het karakter èmer officleelo ondorscheiiliug door den monarcu verleend aan een verdiensteiyk vreemdeling j do kusten daarvan behoorden dus op de rijksbegrooting thuis En men moest toch ook niet vergeten dat de Keizer het als een saak van eer beschonwt uit zjjn inkomsten als koning van Pruisen zoowat alle onkosten van het ophouden zijner wajirdigheid als Duitsch Keizer te vuldoen Tosjulching Het dat afdoende arguntent van Posadiwsky waartegen niets in te brengen is omdat de toelage van rijkswege aan den Keizer verleend zeer gering is was deze kiesche zaak in der minne geschikt ofschoon er oog sprekers van verschillende partijen in den geest van don minister het woord f voerden n de centrums democraat Groeber zich de moeite gaf grondwettelijke arga meuten voor bet betalen der onkosten ran s Keizers reis uit s Rps schatkist bUeen te brengen Met uitzondering van de sociaaldemocraten hechtten vervolgens alle partijen hun goedkeuring aan de rekening van de JeruzalemschS reis Natuurlijk is de genoemde om 40 000 mark slechts een klein deel van die reiskosten want behalve de kosten aan bet gebruik der Duitsche oorlogsschepen verbondea heeft de Keizer evenals du Sultan natuurlijk persoonlijk nog zeer voel uitgaven gehad ben denke slechts aan do overeenkomst met Cock Verspreide Berichten FaasKaui Het aantal bezoekers van de Tentoonstelling Itcn mci den baron en de bdroiici dan kan ik mtiiiuchen aan mijne zuster in vertrouwen ons geheim mededeelen Hij hielp Suzanne op het paard stijgen Zij dankte hem met een vriendelgken blik drukte hem de hand gaf haar paard een likje met dl kantrau en reed naar het midden van het rond point In de verte hoorde men den Uank der uA horens Komaan baron te paard het wordt vam tijd vermaande mevrouw de Préfbnt haren ohfr genooli Met genoegen liefste ik ben geheel tot uw dienst antwoordde de goedhartige baron die bezig was keisteentjes te verzamelen Is het niet merkwaardig dat deze rotten hier in d n mtïek aluin ebevatten Ik had het vroeger nooit geweten maar nu moet ik noodzakelijk eehs met l ertd daarover spreken Misschien zbti het aanleiding kutifien getén otn te concurreeretf ra t de bekende aluingroeven in ItaUii gij weet wet bij Civita Vecchia P Wij zijn er op ons buwe lijksrei e geweest Zeker zeker viel zijne jonge vrouw hem is de rede wel eep weinig ongeduldig maar toch niet onvriendelijk Gij tijt een engel en nog wel een geleerde engel 1 Ën zij reikte hem glim lachend hire hand welke hij eerbiedig kuste De barones ging nu met haren echtgenootnaaf de paarden Wêrdt mrwlid